1   สาระสําคัญ    การประกอบวงจรดานอิเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่งในการนําความรูไปประยุกตใช ซึ่งชวยสรางใหเกิดแรงบ...
2    ผลการเรียนรูที่คาดหวัง         บอกวิธีการในการประกอบวงจรไดถูกตอง         แยกประเภทของแผนวงจ...
3 สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร  1. รูจักเลือกใชเครื่องมือใหถูกประเภทและใชอยางถูกวิธี  2. รู  จั ก อุ ป กรณ ที่ ...
4 แผนวงจรพิมพ    แผนวงจรพิมพแบบ อเนกประสงค (Universal Board)      รูปที่ 13.1 แสดงดานลายทองแดงของแผนไอซีบอร...
5    แผนวงจรพิมพเปลา     2.1 แบบหนาเดียว (Single Side PCB)     2.2 แบบ 2 หนา (Double Side PCB)     2.3...
6      รูปที่ 13.4 แสดงตัวอยาง Schematic Circuit ของวงจร     รูปที่ 13.5 แสดงภาพการวางอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประกอบวงจร

1,470 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
339
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประกอบวงจร

 1. 1. 1 สาระสําคัญ การประกอบวงจรดานอิเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่งในการนําความรูไปประยุกตใช ซึ่งชวยสรางใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูตอไป ดังนั้นจึงนับวาเปนสิ่งที่ชวยเสริมและกระตุนการเรียนรูของนักศึกษาไดเปนอยางดี และเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี
 2. 2. 2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกวิธีการในการประกอบวงจรไดถูกตอง แยกประเภทของแผนวงจรพิมพได บอกลักษณะของแผนวงจรพิมพอเนกประสงค แบบตางๆไดถูกตอง บอกขันตอนในการสรางแผนวงจรพิมพไดถูกตอง ้ มีทกษะในการสรางแผนวงจรพิมพและประกอบวงจร ั อิเล็กทรอนิกสไดสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี
 3. 3. 3 สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร 1. รูจักเลือกใชเครื่องมือใหถูกประเภทและใชอยางถูกวิธี 2. รู  จั ก อุ ป กรณ ที่ จ ะนํ ามาต อ แต ล ะชนิ ด ว า มี รู ป ร า งและลักษณะอยางไร - ตัวตานทาน สิ่งที่ตองระวังคือ เรื่องคาของตัวตานทาน และ ขนาดของตัวตานทาน เชน เราอาจใสตัวตานทานผิด ขนาดทําใหตวตานทานไหมได ั - ตัวเก็บประจุ ตองระวังเรื่องคา และชนิด 1. รู  วิ ธี ก ารต อ ประกอบกั บ แผ น วงจรพิ ม พ แ บบอเนกประสงค หรือรูวิธีการทําแผนวงจรพิมพขึ้นใชเอง 2. เขาใจการทํางานของวงจร เพื่อความสะดวกในการ ตรวจสอบ และตรวจซอมสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี
 4. 4. 4 แผนวงจรพิมพ แผนวงจรพิมพแบบ อเนกประสงค (Universal Board) รูปที่ 13.1 แสดงดานลายทองแดงของแผนไอซีบอรด รูปที่ 13.2 แสดงดานลายทองแดงของแผนโปรโตบอรด รูปที่ 13.3 แสดงดานลายทองแดงของแผนแพดบอรดสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี
 5. 5. 5 แผนวงจรพิมพเปลา 2.1 แบบหนาเดียว (Single Side PCB) 2.2 แบบ 2 หนา (Double Side PCB) 2.3 แบบ 2 หนา เชื่อมตอกัน (Double Side Plate Trough Hole PCB) 2.4 แบบหลายชั้น ( Multi Layer PCB)การทําแผนวงจรพิมพสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี
 6. 6. 6 รูปที่ 13.4 แสดงตัวอยาง Schematic Circuit ของวงจร รูปที่ 13.5 แสดงภาพการวางอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ รูปที่ 13.6 แสดงลายวงจรที่ออกแบบสํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ โดยบุญสืบ โพธิ์ศรี

×