ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

236,971 views
236,575 views

Published on

โครงงานคอมพิวเตอร์

9 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
236,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
9
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจโดยจะต้องวางแผนการดำาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใข้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำาลองการทดลองของสาขาต่างๆ4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำาวัน
  2. 2. 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลินเช่น เกมหมารุกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์1. สร้างความสำานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  3. 3. 8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำาผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำาเสนอต่อชุมชน

×