เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบัน

5,610 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบัน

  1. 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน ปัจจุบัน ในปั จจุบนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากต่อการใช้ชีวตประจาวันของมนุษย์ เพื่อ ั ิช่วยอานวยความสะดวกสบายและถ้าเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เรี ยกกันทัวไป ว่าคอมพิวเตอร์ ก็คงจะไม่มีใคร ่ ่ ่ ัปฏิเสธได้วาไม่รู้จก เนื่ องจากการทางานทุกอย่างต้องขึ้นอยูกบคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนใหญ่ ัความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ น้ นเป็ นคาที่มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรื อ การ คานวณ ั ่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ ไว้วา “เครื่ องอิ เล็กทรอนิ กส์แบบอัตโนมัติ ทาหน้ าที่ เหมื อนสมองกล ใช้ สาหรั บแก้ ปัญหาต่ างๆ ที่ ง่ายและซั บซ้ อนโดยวิธีทางคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการจัดเก็บ คานวณ ประมวลผลหรื องานต่าง ๆ ตาม ่ ั ั ่ ้คาสังที่จดทาขึ้น แล้วบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจาของอุปกรณ์น้ น คอมพิวเตอร์ มีอยูดวยกัน 3 ประเภทหลัก คือ 1. ดิ จิทัลคอมพิ วเตอร์ (Digital Computer) มีการทางานโดยการนาค่าที่เป็ นเลขโดด เช่น เลขฐานสอง มาใช้ในการคานวณ 2. แอนะล็อกคอมพิ วเตอร์ (Analog Computer) เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่ทางานโดย การนาค่าตัวแปรที่ ต่อเนื่อง เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้ าในวงจรมาใช้ในการคานวณ 3. ไฮบริ ดคอมพิ วเตอร์ (Hybrid Computer) ซึ่ งเป็ นคอมพิวเตอร์ ลูกผสมระหว่างคอมพิวเตอร์ สองแบบแรก
  2. 2. แต่ ในปั จจุบนนี้ เมื่อกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ เฉยๆ จะหมายถึง ดิจิทลคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วน ั ั ัใหญ่ที่นิยมใช้กนสาเหตุทนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ งานในปัจจุบัน คือ ี่• คอมพิวเตอร์ สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว• คอมพิวเตอร์ สามารถเก็บข้อมูลจานวนมาก ๆ ไว้ในฐานข้อมูลและเรี ยกเพื่อนามาใช้งานได้ทนที ตามความ ัต้องการของผูใช้งาน ้• คอมพิวเตอร์ สามารถนาข้อมูลที่เก็บไว้มาคานวณทางสถิติ แยกประเภทจัดกลุ่มทารายงานลักษณะต่างๆ ได้โดยระบบประมวลผล ที่มีความถูกต้อง• คอมพิวเตอร์ สามารถส่ งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ วและตลอดเวลา• คอมพิวเตอร์ สามารถจัดทาเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยอาศัยระบบประมวลคา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสานักงานอัตโนมัติ สร้างความสะดวกและประหยัดเวลาในการจัดทาเอกสารแต่ละชนิดทีมา : http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/educate/edu48/les1.htm ่ http://paungchompu.wordpress.co m/2010/03/30/information-computer/

×