คณิตศาสตร์ ม.1 ความสัมพัรธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

13,160 views
13,029 views

Published on

คณิตศาสตร์ ม.1 ความสัมพัรธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คณิตศาสตร์ ม.1 ความสัมพัรธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 1. 1. นังสืออิเล็กทรอนิคส์มลติมเดีย ั ิ มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 2. 2. เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป ่เรขาคณิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติ ระดับชั ตสองมิติ และสามมิ นำาเสนอโดย นางพรลภัส แต้มทอง
 3. 3. คำานำา คำานำา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Multimedia e-book) ชุดเรขาคณิต (Geometry) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูป เรขาคณิตสองมิติ และสามมิตินี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ทได้นำาเอา ี่ เนื้อหาส่วนหนึงของวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ่กลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้ดัดแปลงเนือหาบางส่วน ่ ้ ให้เหมาะสมกับการจัดทำาสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย และเพื่อการนำา เสนอที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น ประกอบไปด้วย ข้อความเนื้อหาทีผู้ ่ ่ เรียนจะได้เรียนรู้ ภาพนิ่ง ภาพเคลือนไหว เสียง และการ ่โต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จะช่วยให้ผเรียนเข้าใจ ู้ เนือหาทีนำาเสนอได้ดยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ้ ่ ี คณะผูจัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ้มัลติมีเดีย (Multimedia e-book) ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูเรียน ้ สำาหรับนำาไปใช้ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอ
 4. 4. เมนู• ความรู้พื้นฐาน• หลัก ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ• ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 3 มิติ• ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการซ้อนกันของรูปเรขาคณิตสองมิติ• การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ• ภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ• แบบทดสอบ• รายละเอียดเพิ่มเติม• เชื่อมโยงไปยัง Google• ออกจากการนำาเสนอ
 5. 5. ฟัง หยุ ความรู้พื้น ด ฐาน เมนูหลักรูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด อย่าง เส้นตรง น้อยห เส้น นึ่งอย่างโค้ง นะคะ ระนาบ
 6. 6. จงวาดส่วนประกอบของ รูปเรขาคณิต
 7. 7. รูปสี่เหลี่ยมจัตรัส ุ ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 8. 8. รูปสี่เหลียมด้าน ่ ตัวอย่างรูป ขนาน รูปสี่เหลียมคางหมู ่เรขาคณิต 2 มิติ รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม
 9. 9. จากรูปที่กำาหนดให้เป็นรูป เรขาคณิต 2 มิติ ใช่หรือไม่ใช่ ไม่ใช่
 10. 10. ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 3ลูกมิติ บา ศก์ ทรง กลม ทรง กรวย ทรง กระบอก
 11. 11. ตัวอย่างรูปเรขาคณิต มิติ 3ระมิดฐาน พี สี่เหลี่ยม ปริซม ึ สี่เหลี่ยม พีระมิดฐาน สามเหลี่ยม ปริซม ึ สามเหลี่ยม
 12. 12. รูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ ด้าน <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
 13. 13. แบบทดสอบจงพิ จ ารณารู ป เรขาคณิ ต สอง มิ ต ิ ท ี ่ ก ำ า หนดให้ว่ า ถ้ า นำ า มาวางซ้ อ นกั น ให้ ท ั บ กั น สนิ ทรู ป เรขาคณิ ต สามมิ ต ิ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น จะมี ล ั ก ษณะเป็ น ตามรู ป ใด
 14. 14. ข้ อ ใดไม่ ใ ช่ ร ู ป 5 เรขาคณิ ต 3 มิ ต ิก ข. ค. ง.
 15. 15. จงใส่คำาตอบที่ถูกตอบ = ......รูปกรวย รูป รูปทรง รูปทรง ปริซึม กรวย กลม
 16. 16. ข้อ1 รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสามมิติ สองมิติ ก. ข. ค. ง.
 17. 17. ข้อ2 รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสามมิติ สองมิติ ก. ถูก ผิด ข. ค. ผิ ด ง. ผิ ด
 18. 18. ข้อ2 รูปเรขาคณิต รูปเรขาคณิตสามมิติ สองมิติ ก. ข. ค. ง.
 19. 19. ถูกต้องนะ คะ เก่งมาก ค่ะ
 20. 20. ผิดค่ะลองใหม่ นะคะ

×