แบบฝึกหัดการแปลงทางเรขาคณิต ม.๒

19,001 views
18,763 views

Published on

แบบฝึกหัดการแปลงทางเรขาคณิต ม.๒

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
344
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัดการแปลงทางเรขาคณิต ม.๒

 1. 1. เอกสำรชุดที่ 1 กำรเลื่อนขนำน ใบกิจกรรมที่ ١ คำำชี้แจง ให้นักเรียนทำำเครื่องหมำย ในตำรำงให้ถูกต้อง 1. ภำพใดเป็นกำรเลื่อนขนำน ภำพเลื่อน ภำพเลื่อน ภำพ ภำพ ใช่ ใช่ ฉก A′ A C′ B ชA B C A A′ B′ C′ ข AD C D′ ′ G′ ′H B′ H G B C ค E B F C E′ F′ A B′ ′ ซ C D ง ฌ A B A จ ญ A B D C C′ A′ B′
 2. 2. รูปภำ ข้อสรุปที่เกิดจำก พ 2 กำรเลื่อนขนำน ก A A รูปสี่เหลี่ยม เกิดจำกกำร / เลื่อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD D D B / B/ ไปในทิศทำงเดียวกันกับ รังสี xy เป็นระยะทำง 2 C 2 C 2 หน่วย จะได้ว่ำ 2 x 2 y/ หน่วย ข A ………………………………… 5 ……… A C ………………………………… / B 5N ……… B C ………………………………… 5 M ……… ค ………………………………… /O ……… ปO / O ………………………………… 7 A O / P Q ……… A P ………………………………… P A/ B/ ……… ง A B ………………………………… D C/ D C ……… E/ F/ ………………………………… • E ให้สังเกตกำรเคลื่อนที่ของรูปภำพ แล้วเขียนข้อสรุปลงในช่อง F ……… H G ว่ำง H G H ………………………………… Q H ……… P จ B/ C/ 4X ………………………………… A/ D 4 ……… ………………………………… B C ……… XY A D …………………………………
 3. 3. ٣. ให้สรุปควำมคิดรวบยอดจำกกิจกรรมข้อ ٢ ตำมประเด็น ต่อไปนี้ ٣.١ กำรเลื่อนขนำนจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ ٣.١.١ ……………………………………………………………………………… ٣.١.٢ ………………………………………………………………………………
 4. 4. ٣.١.٣ ……………………………………………………………………………… ٣.٢ สมบัติของกำรเลื่อนขนำน ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… …
 5. 5. แบบฝึกหัด 1. ให้เขียนภำพที่เกิดจำกกำรเลื่อนขนำนจำกรูปต้นแบบ และทิศทำงทีกำำหนดให้ ่ ก. ข. A C B C D B A 2. ให้เขียนภำพกำรเลื่อนขนำนโดยกำำหนดภำพต้นแบบ ทิศทำงและระยะทำงของกำรเลื่อนขนำนเอง ก. ข.
 6. 6. แบบฝึกหัด (ต่อ) ข้อ 3 ภำพ พิกัดของตำำแหน่ง Y ที่กำำหนดให้ A(- C(- C′′( , ) B(- 0 A/ X B/ C Y D C A D/ 0 B X C/ A / B/
 7. 7. เอกสำรชุดที่ 2 กำรสะท้อน คำำชี้แจง จงพิจำรณำรูปที่กำำหนดให้แล้ว - เขียนรูปสะท้อน - เขียนเส้นสะท้อน - บอกจุดพิกัดของจุดยอดของมุมของรูปสำมเหลียม ่ ที่เกิดขึ้นจำกกำรสะท้อน - บอกจุดพิกัดบำงจุดบนเส้นสะท้อนที่ได้ Y A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 C B 1 X -12 –11 –10 –9 -8 -7 -6 -1-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 10 11 9 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0
 8. 8. เอกสำรชุดที่ 3 กำรหมุน ใบ กิจกรรมที่ คำำชี้แจง จงกำเครื่องหมำย ทับตัวอักษรของภำพที่เกิดจำก กำรหมุนเพียงอย่ำงเดียว ของรูปต้นแบบที่กำำหนดให้ คำำชี้แจง ให้รป ก เป็นรูปต้นแบบ และจุด A เป็นจุดหมุน ู แล้วรูป ข เป็นผลจำกกำรหมุน รูป ก ในลักษณะใด ใบ 1 1. กิจกรรมที่ . 2. ก ข ค 3. 1.1 ทวนเข็มนำฬิกำ 4. กก ้ ข ………องศำ 2 1.2 ตำมเข็มนำฬิกำ . ก A ก 1.1ขทวนเข็มนำฬิกค ำ ข ป ข ………องศำ A ป ป 1.2 ตำมเข็มนำฬิกำ 3 . ข 6 ก ป ป 0๐ A ก ข ค 1.1 ทวนเข็มนำฬิกำ 1.1 ทวนเข็ ………องศำ มนำฬิกำ 4 ………องศำมนำฬิกำ 1.2 ตำมเข็ . 1.2 ตำมเข็มนำฬิกำ ก ข ค 1.1 ทวนเข็มนำฬิกำ 5 ………องศำ . 1.2 ตำมเข็มนำฬิกำ ก ข ค
 9. 9. 5. A 5 ข ก
 10. 10. ใบ กิจกรรมที่ 1. Y B ให้เติมรูปสำมเหลี่ยม C ที่เกิดจำกกำรหมุน A สำมเหลี่ยม ABC 0 X เพียงอย่ำงเดียว โดย หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 90๐ และใช้จุด (0 , 2. Y Y X ให้เติมรูปสี่เหลียม O/ ่ X Y Z ที่เกิดจำกกำร / / / Z หมุนสี่เหลียม OXYZ ่ O X เพียงอย่ำงเดียว โดย หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 270๐ และใช้จุด (0 ,
 11. 11. 3. Y B ) ให้เติมส่วนของเส้นตรง A′B′ ที่เกิดจำกกำรหมุน )A ส่วนของเส้นตรง AB X 0 เพียงอย่ำงเดียว โดย ) หมุนตำมเข็มนำฬิกำ 90 (-2,-2 ๐ ) และใช้จุด (-2, -2) เป็นจุดหมุน 4. Y ให้เติมรูปสำมเหลี่ยม ที่เกิดจำกกำรหมุน สำมเหลี่ยม ABC 0 X เพียงอย่ำงเดียว โดย B ( A หมุนทวนเข็มนำฬิกำ (-4 , 90๐ และใช้จุด (-4 , C
 12. 12. เอกสำรชุดที่ 4 กำรนำำสมบัตเกี่ยว ิ กับกำรแปลงไปใช้ ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดระคน กำำหนด ABCDEF เป็นรูปหกเหลี่ยมด้ำนเท่ำยำวด้ำนละ 1 หน่วย ซึ่งมีจุดศูนย์กลำงอยูที่ O ่ ดังรูป ใช้ตอบคำำถำมข้อ 1 – 4 A B F C O E D 1. ระบุชื่อสำมเหลี่ยม ซึ่ง ∆AOBสะท้อนบนเส้นสะท้อนต่อ ไปนี้ ก. OB ( ∆ BOC) ข. CF ( ∆DOE ) ค. OA ( ∆AFO) 2. ระบุชื่อสำมเหลี่ยมซึ่ง ∆AOBหมุนรอบจุด O ดังนี้ ก. หมุนตำมเข็มนำฬิกำ 180 ๐ ( ∆DOE ) ข. หมุนตำมเข็มนำฬิกำ 180 ๐ ( ∆BOC ) ค. หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 180 ๐ ( ∆DOE) ง. หมุนทวนเข็มนำฬิกำ 180 ๐ ( ∆COD ) 3. ระบุชื่อสำมเหลี่ยม ซึ่ง ∆OAFเลื่อนไปตำมทิศทำงต่อ ไปนี้ ก. FC หนึ่งหน่วย ( ∆BOC ) ข. AD หนึ่งหน่วย ( ∆OED) 4. อภิปรำยในกลุ่มว่ำสำมเหลียมใดแปลงรูปไปเป็น ่ สำมเหลี่ยมใด โดยกำรแปลงทำง
 13. 13. เรขำคณิตจำกกำรสะท้อน กำรหมุน และกำรเลื่อน ขนำน 5. พิจำรณำภำพในช่อง B เกิดจำกภำพในช่อง A แปลงไป อย่ำงไร A B กำรแปลงทำง ก ก Y Y A(0 , A′(21) , 0 X 0 X B(1 , B′(3-2) ,
 14. 14. ٦. เปรียบเทียบภำพต่อไปนี้กับภำพนี้ แ A B แ แ C แ D แ ٦.١ ภำพใดเกิดจำกกำรหมุนรอบจุดกำำเนิด ٦.٢ ภำพใดเกิดจำกกำรสะท้อน ٦.٣ ภำพใดเกิดจำกกำรหมุนและกำรสะท้อน ٦.٤ ภำพใดหมุนแล้วจะซ้อนทับกันพอดี ٦.٥ ภำพใดเกิดจำกกำรเลื่อนขนำน หมำยเหตุ C หมุนทวนเข็มนำฬิกำ ٩٠๐ และสะท้อน

×