• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Wkr0001
 

Wkr0001

on

 • 1,809 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,809
Views on SlideShare
1,808
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Wkr0001 Wkr0001 Document Transcript

  • SÅdi i Årsredovisning 2010
  • Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 10 Historik 10 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi 18 Telekom 22 Fordon 26 Industri 30 Affärsområden 34 Hållbart företagande 36 Medarbetarna 37 Risker 40 Ekonomisk redovisning 42 Definitioner 75 Ordlista 75 Semconaktien 76 Bolagsstyrningsrapport 78 Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten 83 Styrelse 84 Koncernledning 86 Fem år i sammandrag 88 Aktieägarservice 89Intäkter och rörelseresultat per kvartal 2009 2010 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4Intäkter, Mkr 662,6 602,3 477,7 538,5 520,7 515,9 471,5 582,8Rörelseresultat, Mkr -41,8 -63,3 -45,1 -91,0 -4,5 -24,7 -2,7 34,9Rörelseresultat*, Mkr -32,2 -24,0 -24,3 10,1 -4,5 -16,6 0,1 38,9*exklusive poster av engångskaraktär Katalin Tisoczki, teknisk skribent och koordinator, Semcon Ungern.
  • Semcon2010Efter en svag start på året har koncernen sett en klar förbättring av mark-nadsläget under det andra halvåret och under det fjärde kvartalet visarSemcon återigen tillväxt och ett bra resultat. Rörelsens intäkter uppgick till 2 091 Mkr (2 281), varav 47 procent (47) kom-mer från försäljning utanför Sverige. Den organiska tillväxten blev -5 procent.Försäljningstappet hänför sig framför allt till de enheter som är verksammainom fordonssektorn. För det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till583 Mkr (539) med en organisk tillväxt på 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (-241) vilket gav en rörelsemarginalpå 0,1 procent (-10,6). De totala kostnaderna för genomfört besparingspro-gram har under året belastat resultatet med 15 Mkr. Föregående år belastadesresultatet med kostnader av engångskaraktär om 171 Mkr, varav nedskrivningav goodwill och andelar i intressebolag utgjorde 78 Mkr. Rörelseresultatetexkluderat dessa poster uppgick till 18 Mkr (-70) med en rörelsemarginal på0,9 procent (-3,1). För årets sista kvartal förbättrades rörelseresultatet med 126 Mkr ochuppgick till 35 Mkr (-91) vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 procent (-16,9).Koncernens soliditet uppgick till 33,0 procent (30,5). Nya affärer och fler förfrågningar inom alla Semcons branscher gör attkoncernen har ett stort rekryteringsbehov. Bolaget ser positivt på 2011 ochräknar med fortsatta resultatförbättringar.Nyckeltal 2006 2007 2008 2009 2010Intäkter, Mkr 1 361 2 497 3 299 2 281 2 091Rörelseresultat, Mkr 52 -11 150 -241 3Rörelsemarginal, % 3,8 -0,4 4,5 -10,6 0,1Rörelseresultat exkl.poster av engångskaraktär, Mkr 83 150 216 -70 18Rörelsemarginal exkl.poster av engångskaraktär, % 6,1 6,0 6,6 -3,1 0,9Soliditet, % 40,0 23,5 33,6 30,5 33,0Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,59 12,82 5,14 -11,52 -0,29Antal anställda 31/12 1 522 3 648 3 310 2 631 2 703 1
  • Detta är Semcon Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation med cirka 2 700 medarbetare. Våra fokusbranscher är fordonsindustrin, life science, telekom, energi och övrig utvecklingsintensiv industri. Vision och affärsidé läs mer sid 6 Global ingenjörskonst Strategier Semcon utvecklar teknik, produkter, anläggningar och och mål informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan läs mer sid 6 och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikut- veckling. Semcon ökar kundernas försäljning och kon- kurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland. Medarbetare läs mer sid 37 Fordon Marknad Semcon är ett av få oberoende teknikföretag och trender med kompetens och kapacitet att utveckla kompletta fordon – en läs mer sid 12 process som spänner hela vägen från förstu- die och design till kon- struktion av fordon och Semcon är organiserat i tre affärsområden; produktionssystem. Automotive R&D, Design & Development Läs mer sid 26 och Informatic.2
  • Life Science IndustriSemcon har över 20 års erfarenhet av system- Semcon levererar kompletta lösningar för pro-lösningar och projektledning inom läkeme- dukter, produktionssystem, anläggningar ochdelsindustri, bioteknik och medicinteknisk produktinformation. Mekanisk utvecklingindustri. Effektivare inom verkstadsindu-produktion, kvalitets- strin är ett betydandesäkring och kortare led- teknikområde där vitider är några av de för- har stor erfarenhet.delar som vi bidrar med. Läs mer sid 30Läs mer sid 14Våra tjänster Hur vi gör affärerSemcons erbjudande är indelat i två kate- Specialisttjänster – Semcon tillhandahåller specialister inomgorier: ingenjörstjänster och produktin- olika områden. De arbetar löpande i kundens egen organisationformation. och bidrar med unik kunskap och förstärker kundens kapacitet.Inom ingenjörstjänster hjälper vi kun- Projekt– Semcon tar ett omfattande ansvar för ett helt projektderna att utveckla produkter, system, och och levererar ett efterfrågat resultat.anläggningar som stärker konkurrenskraf-ten, med hjälp av innovativa lösningar för Partnerskap – Semcon tar ett helhetsansvar för en definieradhela utvecklingskedjan, från behovsstu- funktion avsedd att leverera produkter och tjänster och övertardier till färdig produkt. kundens process.Verksamheten för produktinformationlevererar kompletta informationslös- Värdedrivande faktorer:ningar inom eftermarknad, informations- I uppdrag där Semcon erbjuder specialisttjänster är det främststyrning och onlinemarknadsföring, som antal kontrakterade specialister, arvode och beläggning som ärstödjer kundens produkter under hela avgörande för utvecklingen av företagets intäkter och lönsamhet.livscykeln. I uppdrag där Semcon erbjuder projekt- och partnerbaserade lös- ningar är förmågan att nå hög effektivitet, kvalitet och säkerhet iLäs mer sid 10 projekt och leveranser avgörande för att skapa värde på kort och lång sikt.Energi TelekomSemcon har lång erfarenhet av uppdrag inom Semcon har en stark position inom produktinfor-distribution av energi samt energiproduktion, mationslösningar till telekomindustrin. Våra tjäns-dit kärn- vatten- och ter gör att kundernasvindkraft hör, men även erbjudande och produk-inom utveckling av ter blir enklare att förståenergismarta produkter. och använda genom helaLäs mer sid 18 livscykeln. Vi genomför även projektmetodiks- projekt och utbildning över hela världen. Läs mer sid 22 3
  • VD-ord Efter ett svagt första halvår förbättra- Täta teknikskiften kräver effektivitet Beläggningsgrad och lönsamhet des efterfrågan markant efter semes- Den stora bristen på ingenjörer i Europa i fokus tern. Året avslutades starkt med hög och tätare teknikskiften kräver ett högt Fordonsbranschen är fortsatt Semcons beläggningsgrad och tillväxt för samt- mått av effektivisering. Slutanvändar- största branschområde med Tyskland liga affärsområden vilket gjort att vi nas krav på nya lösningar driver utveck- som största marknad. Även om året redovisat ett positivt rörelseresultat för lingen i allt snabbare takt. Produkter, började svagt har vi sett ett positivt 2010. Affärsområdena Informatic och anläggningar och system blir allt mer andra halvår med tillväxt på alla våra Design & Development visar båda ett komplexa, vilket kräver omfattande marknader och ökad beläggningsgrad. positivt resultat för året och Automo- utveckling och dokumentation. Sem- Energisektorn är ett fokusområde för tive R&D, som drabbats hårt av proble- cons erfarenhet från den utvecklingsin- koncernen och för 2011 finns bland men inom fordonsindustrin under de tensiva fordonsindustrin har gjort oss annat stor potential i Storbritanniens senaste åren, visade åter svarta siffror vana med snabba förändringar och satsningar inom vindkraftområdet. I för det fjärde kvartalet. flexibilitet. Detta drar vi nytta av när Norge fortsätter vi att expandera inom vi tillgodoser krav på effektivitetshöj- energi- och offshore-området. Förutom Resultat från strategiska åtgärder ningar för kunder i andra branscher. att vi erhållit nya projekt har vi en ny De strategiska åtgärder som vidtagits Finanskrisen har på ett tydligt sätt säljorganisation för att ytterligare ta under senare år har börjat ge avkast- visat hur viktigt det är att vara repre- tillvara de möjligheter vi ser på den ning. Detta gäller såväl beslutet att senterade på flera marknader och i flera norska marknaden. utveckla projektaffären, där vi erbjuder branscher. Semcon är idag ett globalt Inom industrisegmentet ser vi stora effektiva helhetslösningar snarare än företag och vi utnyttjar koncernens glo- möjligheter att växa genom att följa debiterar per konsult och timma, som bala infrastruktur för att fortsätta att våra befintliga lokala kunder även i åtgärderna för att utveckla vårt kunder- växa och utveckla våra affärer på flera deras internationella verksamhet. bjudande. Vi har även stärkt den interna marknader. Vår samlade kompetens tas Våra verksamheter inom life science styrningen, något som leder till ökad tillvara genom en effektiv nätverkande och telekom fortsätter att växa och kostnadseffektivitet i takt med att leveransstruktur bland våra kontor runt utvecklas både i erbjudande, volym och affärsvolymerna ökar. om i världen där vi utnyttjar våra skill lönsamhet. centers i till exempel Indien, Kina eller I Sverige och Tyskland, som är våra En global partner Ungern. största marknader, har vi stora möjlig- Nu är det tre år sedan vår vision om att Vi genomför fler projektaffärer och heter att växa inom områden där efter- vara en global partner inom ingenjörs- partnerskapsaffärer där vi skapar kost- frågan är stor. På den tyska marknaden tjänster och produktinformation fast- nadseffektivitet och lönsamhet både är fordonsindustrin det största området lades och jag kan konstatera att vi har för våra kunder och oss själva. men även inom energi, industri och tåg- utvecklats till ett globalt företag. Vi sektorn finns en stor potential att växa. växer med våra kunder ut i världen och Finansiell stabilitet Ett exempel på detta är att vi sedan stort fokus ligger på att konstant leve- Arbetet med att sänka kostnaderna, nå hösten 2010 även etablerat en verksam- rera mervärde. Under året har vi fort- vinst och säkerställa en finansiell stabili- het inom industrisektorn. satt att effektivisera våra processer för tet har givit resultat. Ett tecken på det I Sverige är tillväxtmöjligheterna att vara en professionell partner. är att vi visade ett betydligt bättre stora inom bland annat energi, miljö rörelseresultat under det fjärde kvarta- och life science. let 2010 jämfört med föregående år och Kina är en tydlig motor i världsekono- tidigare kvartal under 2010. Dessutom har min och verksamheten inom Informatic soliditeten ökat samtidigt som nettolå- har varit etablerade på denna marknad neskulden har minskat. Den positiva sedan 2005. Under 2010 har verksamhe- intäkts- och resultatutvecklingen ten haft en stor tillväxt vilken beräknas bedöms fortsätta under 2011.4
  • fortsätta under 2011. Under året har viockså genomfört ett flertal mindre pro-jekt för den kinesiska fordonsindustrinoch ser stora möjligheter till fortsatt ’’ Vi ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar.expansion. Brasilien, Ungern och Indien fortsät-ter växa och erbjudandet i dessa länderhar breddats även mot andra branscherän fordons- och telekomindustrin. Uppdragen från den växande ryskamarknaden förväntas öka och harpotential att bli en stor marknad förSemcon där arbetet initialt kommer attutföras av vår tyska organisation.Framtidsutsikter 2011Medarbetarna är den viktigaste till-gången för alla tjänsteföretag och föratt vi på Semcon ska utveckla vår mark-nadsposition är det viktigt att vi är enattraktiv arbetsgivare. En av vårastörsta utmaningar är att medarbe-tarna utvecklas och känner stolthet förSemcon. Vi måste även attrahera nyamedarbetare för att nå tillväxt. Detta ien situation där efterfrågan på kvalifi-cerade ingenjörer är mycket stor på allavåra marknader. Möjligheterna attkunna erbjuda intressanta projekt/upp-drag i en global miljö tillsammans meden utvecklande och stark företagskultur Intäkter och rörelseresultat, Mkr*är några viktiga parametrar för att 4 000 300lyckas med detta. Jag är stolt över vad Semcon har leve- 3 000 200rerat till våra kunder under de 30 år somvi funnits. Vi ser positivt på 2011 och 2 000 100räknar med fortsatta resultatförbätt-ringar. 1 000 0 0 -100 Kv 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 2008 2009 2010 IntäkterKjell Nilsson, VD och koncernchef Rörelseresultat (exklusive poster av engångskaraktär)18 mars 2011 * Utfallet vid varje kvartal avser rullande fyra kvartal 5
  • Vision, affärsidé, mål och strategier Semcons vision är att vara en global partner inom ingenjörstjänster och produkt- information. Semcons affärsidé är att som en nära teknikpartner tillföra värdeskapande kompe- tens. Verksamhetsmålen beskriver vad Semcon strävar efter och genomsyrar det dagliga arbetet. Måluppfyllnaden skapar långsiktigt värde för aktieägare, kunder och medar- betare. Semcon ska: • vara en professionell affärspartner för befintliga och framtida kunder • kontinuerligt utveckla erbjudanden inom vår kärnverksamhet • fortsätta att expandera inom nya teknikområden och genom att följa våra kunder till nya marknader • utveckla affären mot fler helhetsåtaganden • vara det naturliga förstahandsvalet som arbetsgivare 1 Finansiella mål • Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 8 % över en konjunkturcykel 2 Övergripande strategier • Stärka Semcons varumärke som arbetsgivare för att attrahera och behålla medarbetare. Utfall Efter en svag start på året har rörelseresultatet suc- • Fokusera på områden där Semcon har eller vill uppnå cessivt förbättrats. För 2010 uppgick rörelsemarginalen till en stark marknadsposition. 0,1 % (-10,6) och exkluderat poster av engångskaraktär till 0,9 % (-3,1). Sett till det fjärde kvartalet uppgick rörelsemar- • Skapa en stark närvaro på prioriterade geografiska ginalen till 6,0 % (-16,9). Resultatförbättringen hänför sig marknader. främst till det förbättrade marknadsläget och effekter av • Kontinuerligt skapa värde genom att addera och genomförda kostnadsbesparingsprogram. utveckla kompetenser för framtida behov. • Soliditeten ska överstiga 30 % • Nyttja Semcons internationella storlek och kompe- Utfall Bolaget fortsätter att visa en soliditet som översti- tensbas för att utföra större åtaganden med hög grad ger målet. Förbättringen kommer från en minskad balans- av tekniskt innehåll. omslutning jämfört med 2009 och uppgick till 33,0 % • Kombinera Semcons olika globala resurser i gemen- (30,5). samma projekt och uppdrag. • Utdelningen till aktieägarna ska utgöra cirka en tred- jedel av resultatet efter skatt Utfall Enligt Semcons utdelningspolicy ska hänsyn tas till bland annat företagets finansiella ställning och kapitalbe- hov för fortsatt expansion. Med anledning av bolagets negativa resultat för 2010 föreslår styrelsen att ingen aktieutdelning ska utgå (-). Rörelsemarginal, % * Soliditet, % Mål 8 % Rörelsemarginalen* uppgick till 0,9 % (-3,1). För det fjärde kvartalet uppgick den till 6,7 % (1,9). Mål 30 % Rörelsemarginalen* för respektiveaffärsområde: Automotive R&D -3,2 % (-7,8), Design & Develop- ment 3,5 % (0,6) och Informatic 8,9 % (7,7). * Rörelsemarginalen exklusive poster av engångskaraktär xx,x 40,0 33,6 33,0 30,5 23,5 6,0 6,6 Soliditeten förbättrades till 33,0 % (30,5). 0,9 6,1 09 10 -3,1 06 07 08 06 07 08 09 106
  • 3 Strategiska prioriteringar 2010• Prioritera organisk tillväxt men också överväga strate- • Fortsätta förflyttningen från den timbaserade konsult- giska förvärv affären till en större andel projekt, helhetsåtaganden Utfall Efter en svag start på 2010 har vi under det andra och paketerade erbjudanden halvåret sett en förbättrad tillväxt. Den organiska till- Utfall Förflyttningen mot en ökad andel projekt, helhets- växten för 2010 uppgick till -5 % (för det fjärde kvartalet åtaganden och paketerade erbjudanden fortsätter även 13 %). Under 2010 har inga förvärv genomförts. om andelen uppdrag som är baserad på pris per timme fortfarande är vanligast förekommande. Bland annat har• Fokusera på kund, kostnad och kassaflöde för att Semcon under året blivit utvecklingspartner för framtag- säkerställa ett positivt resultat och behålla ett positivt ningen av en ny bilmodell i Tyskland samt valts som part- kassaflöde ner avseende utveckling av produktinformation för ett Utfall Ett kraftfullt arbete har genomförts för att åter visa medicintekniskt bolag i Sverige. ett positivt resultat. Förutom ökade säljinsatser har kost- • Utveckla attraktiva erbjudanden till energisektorn och naderna anpassats till rådande marknadssituation. För offshore samt inom miljöområdet 2010 uppgick rörelseresultatet till 3 Mkr (-241). Tillväxten för det fjärde kvartalet har inneburit att vi bundit mer Utfall Under året har flera nya projekt tecknats inom rörelsekapital vilket påverkat kassaflödet negativt. Kassa- energisektorn och offshore så väl inom som utanför Sve- flödet för den löpande verksamheten uppgick till -55 Mkr rige. Ett bevis på att Semcon är en attraktiv partner inom (104). området är att bolaget blivit valt till A-leverantör för tek- niska konsulttjänster av Vattenfall under perioden 2011-• Fortsatt expansion i BRIC-länderna 2013 med option för ytterligare ett år. Utfall Totalt har koncernen ökat antalet anställda i Brasi- • Stärka Semcon som arbetsgivare för att attrahera och lien, Indien och Kina med hundra nya medarbetare under behålla medarbetare genom fokusering på ledarskap, året vilket motsvarar en tillväxt på 60 %. I Brasilien var till- kommunikation och strategi växten 43 %, i Indien 94 % och i Kina 105 % sett till antal medarbetare. I Ryssland har vi valt att inte expandera Utfall Att stärka Semcon som arbetsgivare är ett stän- under året. digt pågående arbete. Bland annat pågår ett arbete uti- från genomförda medarbetarundersökningar som bland• Dra nytta av koncernens storlek, infrastruktur och annat har resulterat i en ny introduktionsutbildning för kundbas för att skapa tillväxt inom alla prioriterade nya medarbetare samt stärkt koncernens internkommu- branscher nikation. Under 2010 har även ett strategiarbete startats Utfall Våra goda kundrelationer har bidragit med nya där vår nya värdegrund definierats genom en medarbe- affärer på våra kontor runt om i världen. Vi drar även tarenkät. Inom ledarskap har fokus legat på att öka nytta av specifik kunskap från flera olika branscher när vi kompetensen inom kommunikation, metodik och samtal. utvecklar lösningar. Utbildningar inom bland annat avtalsrätt, affärsman- naskap och försäljning har genomförts.4Finansiellt S Strategiska prioriteringar 2011 Erbjudande • Fokusera på förbättrad lönsamhet och kassaflöde • Öka andelen projekt, helhetsåtaganden och paketerade erbjudanden • Prioritera organisk tillväxt men även genomföra strate- giska förvärv som stärker erbjudandet och/eller mark- • Fortsätta satsningen inom energi- och miljösektorn nadsnärvaron samt life science-området Marknad Medarbetare • Förstärka våra befintliga etableringar och fortsätta den • Stärka Semcon som attraktiv arbetsgivare globala expansionen på prioriterade marknader • Följa kunder till nya marknader genom att dra nytta av befintlig infrastruktur för att skapa nya affärer 7
  • Semcon utför utvecklingsprojekten med de team som är bäst läm- pade, oavsett var de är placerade. På så sätt kan vi alltid säkerställa tillgång till expertis, minska ledtiderna och ha hög kostnadseffektivi- tet. Här kan du följa två exempel på projekt – från projektstart hos våra front offices, där kundkontakten sker, till effektiv produktion på våra olika kontor och skill centers runt om i världen. Effektiv projektstyrning genom global infrastruktur 3. Säkerhet Delprojekt Storbritannien 1. Projektstart Tyskland/ Front office Delprojekt: Konstruktion och design 7. Leverans till kund 4. Beräkning Delprojekt Brasilien Projekt: Utveckling av ny bilmodell 1. Projektstart Tyskland Front office Delprojekt: Konstruktion och design 2. Delprojekt Indien: Simulering 3. Delprojekt Storbritannien: Säkerhet 4. Delprojekt Brasilien: Beräkning 5. Delprojekt Sverige: Interiör 6. Delprojekt Kina: Konceptpackning 7. Leverans till kund8
  • 5. Interiör Delprojekt Sverige 2. Informationsstrategi Delprojekt Sverige3. Illustrationer & grafik Delprojekt Storbritannien 4. Diagram Delprojekt Ungern 1. Projektstart Kina Delprojekt: Serviceinformation 5. Leverans till kund 6. Konceptpackning Delprojekt Kina 2. Simulering Delprojekt Indien Projekt: Eftermarknadsinformation industriprojekt 1. Projektstart Kina Front office Delprojekt: Serviceinformation 2. Delprojekt Sverige: Informationsstrategi 3. Delprojekt Storbritannien: Illustratio- ner & grafik 4. Delprojekt Ungern: Diagram 5. Leverans till kund 9
  • Semcon hjälper företag att ta fram produkter, system, anläggningar, design och informationslösningar som stärker kundernas konkurrens- kraft. Vi tar fram innovativa lösningar för hela utvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt och eftermarknad. Tjänster för hela utvecklingskedjan Några exempel på ingenjörstjänster Design Semcon erbjuder en rad designtjänster med inriktning mot de flesta branscher, vilket ger kunderna tillgång till vår expertis och erfarenhet. Designprocessen omfattar alla aspekter av produkten och hänsyn tas till marknadsförhållanden, estetik, ergonomi, funktion, miljö, produk- tionskrav och produktspecifikationer. Produkt- och systemutveckling Semcons ingenjörer utför uppdrag i alla storlekar, från konstruktion av enskilda lösningar till design av kompletta produkter och system, sam- tidigt som vi ger kunderna support i deras arbete. Koncernen erbjuder allt från avancerad mekanik, elektronik, inbyggda system, simulering, akustik till kvalitet och Product Lifecycle Management (PLM). Semcon kan driva och leverera helhetsåtagande inom olika branscher. Produktions- och processutveckling Semcon har bred kompetens för att kunna effektivisera kundernas verksamhet genom hela värdeflödeskedjan. Det betyder att vi hjälper våra kunder med såväl analysarbete som implementering av föreslagna åtgärder. En viktig nyckel för att lyckas med hela utvecklingsprocessen är att använda metodik och verktyg som stödjer förändringsarbetet. Projektstyrning Som projektledarkonsulter, projektrevisorer, mentorer och processut- vecklare arbetar Semcon med projektledningens nio kunskapsområden, med både hårda och mjuka frågor och alltid i samarbete med våra kun- der. Vi har även lång efarenhet inom validering, metodutveckling och utbildning inom många olika områden. Historik 1980 1984 Semcon grundas i Väs- Huvudkontoret flyttas terås. Namnet är en för- till Göteborg. kortning av Scandinavian Engineering and Marke- ting Consultants. 1975 1980 1985 1990 1983–1988 1991–1996 Växer med nya kontor Tillväxten fortsätter. och fler kompetenser i Kontor öppnas i Lund, Göteborg, Trollhättan, Stockholm, Karlstad, Linköping, Stenungsund Helsingborg och Växjö. och Södertälje.10
  • Några exempel på produktinformationstjänster Informationsstrategi Vi erbjuder kompletta informationslösningar inom eftermarknad, informationsstyrning och onlinemarknadsföring – lösningar som ökar varumärkens värde och gör produkter attraktiva och enkla att förstå och använda. Eftermarknadserbjudande Vi erbjuder eftermarknadslösningar som täcker hela utbudet av infor- mationsprodukter och informationstjänster som kopplar samman till- verkarna med slutanvändarna. Vi hjälper våra kunder genom hela informationsvärdekedjan – från informationsstrategi och design via metodutveckling, informationsproduktion och leverans till slutanvän- daren till resultatutvärdering. Informationsstyrning Vi hjälper kunderna med ett stort antal tjänster under projekten, från att utveckla konfigurations- och dokumenthanteringsplaner, via stöd för hantering av förändringar, uppföljning och granskning fram till den slutliga dokumentationen. Marknadsföring och kommunikation online Kombinationen av onlinemarknadsföring och eftermarknadsexpertis ger oss möjlighet att leverera informationslösningar för hela produk- tens livscykel med tekniskt djup och strategisk höjd. 2007 Försäljning av affärs- området Zpider. (Bolagets IT-verksamhet). g1994 1997 2006 2007Den internationella Semcon börsintroduce- Ny storägare i bolaget, Två stora förvärv, IVMexpansionen inleds. Ett ras den 26 maj, till en JCE-Group som idag Automotive i Tysklandprojektkontor öppnas i aktiekurs av 31,50 kronor. äger drygt 30 procent och Caran AB i Sverige.England. av aktierna. Verksamhet i Brasilien, Spanien och Indien. 1995 2000 2005 2010 1999 2000-2007 2010 Kontor öppnas i de Den internationella Semcon firar 30-årsjubi- skandinaviska grann- expansionen fortsätter. leum som ett av de länderna Danmark och Nya kontor i Kuala Lum- ledande företagen i tek- Norge. pur, Ungern och Kina. nikkonsultbranschen. 11
  • Semcon är verksamt på den globala marknaden för ingenjörs- tjänster och produktinformation. Efterfrågan var svag under det första halvåret 2010, för att stärkas successivt under det andra halvåret – med flera nya affärer och förfrågningar inom samtliga kundbranscher som resultat. Marknad och trender Enligt en rapport från NASSCOM-Booz över 50 miljarder kronor, enligt NASS- Tyskland, som är Semcons näst & Company 2010 uppgick de samlade COM-Booz & Company. Samma källa största marknad, påverkades kraftigt av globala ingenjörsrelaterade investering- anger att den indiska marknaden väntas den ekonomiska nedgången under slu- arna till 7,3 biljoner kronor under 2009, växa till över 260 miljarder kronor år 2020. tet av 2008 och 2009. Detta fick avse- vilket innebär en tillväxt på 12 procent värd effekt på teknikkonsultbolagen, jämfört med 2008. I uppskattningen av Semcons största marknader som enligt analysföretaget Lünendonk marknadens storlek ingår investeringar Semcon har under senare år vuxit kraf- visade en försäljningsminskning med 12 kopplade till bland annat IT, medicintek- tigt internationellt. Företagets omsätt- procent till 560 miljarder kronor under nisk utrustning, energiproduktion och ning utanför Sverige ökade från nio till 2009. Prognosen för 2010 tyder på en distribution samt infrastruktur. Det är 47 procent under den senaste femårspe- återhämtning. De största företagen i behovet inom främst dessa områden rioden 2006–2010. branschen väntas visa en tillväxt på som driver tillväxten på marknaden. Sverige är företagets enskilt största cirka 5 procent. Enligt NASSCOM-Booz & Company marknad. Den svenska marknaden för Förväntningarna för de kommande väntas marknaden växa till 9,3 biljoner tjänster kopplade till ingenjörstjänster åren är att efterfrågan ökar på externa kronor år 2020. och produktinformation omsatte 41,5 ingenjörstjänster. Lünendonks senaste miljarder kronor 2009 enligt branschor- prognos pekar på en genomsnittlig årlig Konsultbolagen väntas växa ganisationen Svenska Teknik & Design tillväxt på 7,7 procent under perioden Andelen av de globala ingenjörsrelate- företagen (STD). 2010–2015. Semcons andel av den tyska rade investeringarna som utförs av tek- De 300 största företagen i branschen marknaden är drygt en procent. nikkonsultbolag är svår att uppskatta. står för 85 procent av den totala Det är därför också svårt att beräkna de omsättningen. Enligt STDs ranking Långsiktiga trender och drivkrafter olika aktörernas marknadsandelar. Det hamnar Semcon på andra plats bland Semcon riktar sig till kunder som verkar finns dock rapporter som visar utveck- de största grupperna inom industritek- på en global marknad. Det finns ett lingen i enskilda nyckelsektorer. nik i Sverige. Semcons omsättning antal övergripande trender och drivkraf- Marknaden för ingenjörsrelaterade under 2010 uppgick till 2,1 miljarder kro- ter som leder till ett ökat behov av tjänster, som levereras av externa leve- nor, varav knappt hälften avser försälj- tjänster inom Semcons verksamhets- rantörer likt Semcon, inom fordonsindu- ning utanför Sverige. Semcons andel av områden. strin i Europa, USA, Kina och Indien, den svenska marknaden för arkitektur- • Slutkonsumenternas krav på innova- uppskattades till närmare 70 miljarder och teknikkonsulttjänster uppgår enligt tion och den tilltagande internatio- kronor 2009 och som väntas växa kraf- dessa beräkningar till ungefär 3 procent. nella konkurrensen har bidragit till att tigt till år 2020. Efterfrågan på konsulttjänster sjönk bolagen lanserar fler produkter och Tillväxtmarknader, som Indien och drastiskt i slutet av 2008 och under modeller. Produktlivscykeln blir allt Kina, har visat stor tillväxt inom ingen- 2009, vilket bidrog till ökad prispress kortare. jörstjänster under de senaste åren – en och minskad lönsamhet i branschen. • Konsumenternas behov bidrar till att trend som väntas fortsätta. Faktum är Återhämtningen som påbörjades under produkterna blir allt mer komplexa att Indien, som gått i täten vad gäller det andra halvåret 2010 är en följd av och kräver omfattande dokumenta- global outsourcing av teknikrelaterade förbättrad konjunktur och effekter från tion. Trenden går exempelvis mot tjänster, visat en tillväxt på mer än 40 stimulansåtgärder. ökad användning av elektroniska pro- procent under perioden 2007–2009 till dukter och system, bland annat i den12
  • De största kunderna, % AB Volvo, 9 (10) BMW, 9 (8) Telekom, 7 (7) Övriga, 45 (44) VW, 6 (7) Volvo Personvagnar, 6 (8) GM, 3 (1) Audi, 5 (6) Jaguar Land Rover, 4 (4) Daimler, 3 (3) Scania, 3 (2) automatiserade tillverkningsindustrin där det finns ett stort behov av teknik för styrning och kommunikation mel- lan olika maskiner. Försäljning per bransch, %• Krav ställs på snabbare utvecklings- processer, dels för att snabbt nå mark- Life Science, 3 (3) Energi, 5 (4) Övriga, 2 (1) naden, dels för att minska utvecklings- kostnaderna genom effektivare Telekom, 7 (7) Fordon, 59 (62) arbetsmetoder.• För att effektivisera utvecklingspro- cessen läggs allt mer utveckling ut på Industri, 24 (23) tjänsteleverantörer.• Kunderna vill ha färre och större leve- rantörer, med internationell närvaro, för att öka effektiviteten i projekten.• Det kommer att råda brist på ingenjö- Konkurrentöversikt rer på grund av stora pensionsav- Antal Årsomsättning, Konkurrenter Land Webbplats anställda Mkr 1) gångar. Detta innebär både utma- ningar och möjligheter för Semcon Bertrandt Tyskland bertrandt.com 6 523 4 091 och bolagets kunder och konkurrenter Edag Tyskland edag.de 5 541 5 4272) i framtiden. Epsilon Sverige epsilon.nu 1 190 9982) Etteplan Finland etteplan.com 1 569 1 000Semcons branscher och kunder Formel D Tyskland formeld.com 1 750 1 0652)Under 2010 har Semcon tecknat avtal MB Group Tyskland mbtech-group.com 2 500 2 6352)om ett flertal strategiskt betydelsefulla Pininfarina Italien pininfarina.it 1 798 1 776uppdrag inom samtliga branscher som Rejlers Sverige rejlers.se 1 147 839företaget vänder sig till. De 10 största Rücker Tyskland ruecker.de 2 130 1 2532)kunderna stod vid utgången av 2010 för Semcon Sverige semcon.se 2 703 2 09155 (56) procent av omsättningen. Sem- Sigma Sverige sigma.se 1 288 1 169con levererar tjänster som bidrar till Sörman Informationkonkurrensfördelar för kunderna. Av AB Sverige sorman.com 192 1582)affärsmässiga skäl är en stor andel av Valley Forge3) USA vftis.com 600 ca 500projekten konfidentiella. Få slutanvän- ÅF Sverige af.se 4 475 4 334dare känner därför till att Semcon harbidragit med delar av den kundupp- Tabellen redovisar ett urval av Semcons 1) Vid omräkning från EUR till SEK harlevda nyttan. Av samma orsak kan Sem- största konkurrenter. Gemensamt för aktuell kurs vid balansdagen använts. dem är att de flesta verkar på Semcons 2) Avser 2009con ej offentliggöra samtliga nya och huvudmarknader i Tyskland och Sverige. 3) Ingår i SPX Corporation (www.spx.com)stora projekt företaget arbetat med i Antal anställda och årsomsättning avser och tillhör affärsområdet Test and hela företaget och ej endast de delar som Measurement.denna årsredovisning. konkurrerar med Semcon. 13
  • Life science är en expansiv sektor som kännetecknas av innovativa och högteknologiska företag inom läkemedel, bioteknik och medicin- teknisk industri. Utvecklingen är snabb och företagen möter ökad konkurrens och hårdare krav från myndigheter och konsumenter. Här är helhetsleverantörer, likt Semcon, efterfrågade. Life Science Övergripande branschbeskrivning möta de regulatoriska krav som ställs aliserbara läkemedel. Semcons erbju- Många företag inom life science ställs samtidigt som projekttiden kortas och dande innebär stora fördelar för forsk- idag inför stora utmaningar med höga produktionen effektiviseras. ningsbolagen ur ett kompetens-, krav på effektivitet, korta ledtider och Semcon erbjuder expertis inom läke- kapacitets- och effektivitetsperspektiv, kostnadseffektiva processer, i enlighet medelsutveckling för att hjälpa kunder vilket innebär affärsmässigt goda fram- med myndigheters krav och rekommen- att leverera innovativa projekt genom tidsutsikter inom området. dationer. Konkurrensen ökar i takt med preklinisk och klinisk utveckling. Experti- Det sker för närvarande betydande att gamla patent löper ut och regler gäl- sen täcker hela läkemedelsutvecklings- förändringar bland de stora tillverkande lande prissättning blir hårdare. processen – företagets erfarenhet och bolagen i life science-sektorn, där det Marknaden för ingenjörstjänster kompetens medför att företaget kan bland annat förekommit försäljning av inom life science-sektorn är svår att leda och genomföra större projekt, hela och delar av bolag. Förändringarna fastställa på global nivå. Den underlig- exempelvis projektering av hela pro- skapar både utmaningar och möjlighe- gande marknaden tyder dock på bety- cessavsnitt inom läkemedelstillverk- ter för Semcon, som även har en bety- dande potential. I tillväxtmarknaderna ning. dande möjlighet i att skapa ett starkt Kina och Brasilien har utgifterna för hälso- Inom medicinteknik erbjuder Semcon erbjudande gentemot medicinteknikbo- vård fördubblats under de senaste fem allt från produkt- och produktionsut- lagen där fler kompetenser från företa- åren, enligt Carlyle & Conlan. veckling till kvalitetsledningssystem get kan ingå. Ett led i att stärka erbju- Enligt AstraZeneca omsattes totalt med bland annat verifiering och valide- dandet är att genomgå certifiering i 5 375 miljarder kronor under 2009 på den ring. Semcon har omfattande erfaren- enlighet med ISO 13485, som medför största delmarknaden inom life science; het av att leverera produktinformations- rätten att själv sälja medicinsk appara- läkemedel. I Europeiska Kommissionens tjänster till ledande företag inom tur. En sådan certifiering planeras till rapport, Branschutredning av läkeme- medicinsk utrustning. I erbjudandet 2011. delssektorn, framgår det att läkeme- ingår bland annat ett stort utbud av Semcons förmåga att sätta samman delsföretag över hela världen lösningar för servicehandböcker, teknisk arbetsgrupper i nätverkande leverans- spenderade i genomsnitt 17 procent av utbildning och etikettlösningar. struktur, utgör en betydande styrka och sin omsättning från receptbelagda läke- möjlighet. Ett exempel på detta är det medel på FoU 2000–2007, ett område Utmaningar och möjligheter avtal som företaget ingick med Gambro där aktörer som Semcon kan bidra. Behovet av nya och effektiva behand- under året, där leveranserna utförs av lingsmetoder är stort på internationell en arbetsgrupp som består av medarbe- Semcons erbjudande basis. Samtidigt är det kostsamt och tare i Ungern och Sverige. Semcon har mer än 20 års erfarenhet av riskfyllt att utveckla nya produkter. Där- integrerade systemlösningar och pro- för väljer allt fler läkemedelsföretag att jektledning inom läkemedel, bioteknik köpa färdiga utvecklingsprojekt från och medicinteknisk industri, där företa- små och medelstora forskningsbolag, get bland annat hjälper kunderna att vilket säkerställer tillgång till kommersi-14
  • Viktiga händelser under 2010• Utveckling av tjänster inom läkemedelsutveckling och lansering i Norden.• Quality and Cost Management- metodik har implementerats i Life Science-erbjudandet, vilket ökar möjligheten att nå fler kunder.• Partner till Gambro avseende utveckling av produktinforma- tion. Avtalet, som löper över tre år, omfattar arbete i Ungern och Sverige.Andel av Semcons omsättning, % 3 (3) 15
  • Life Science Design med funktionalitet och användarvänlighet Semcons kunskap inom såväl Life Science som användarvänlig pro- duktuveckling banade väg för ett framgångsrikt projekt tillsammans med det svenska bioteknikföretaget Denator. Uppdraget Semcon fick uppdraget att designa och konstruera Dena- tors patenterade lösning kring bevarande av vävnadsprover innan de analyseras. Lösningen Viktiga komponenter i vävnadsprover bryts snabbt ner när de lämnar kroppen och syre och energi inte längre tillförs naturligt. Tidsfaktorn är därför avgörande för att förhindra att provet bryts ner innan det kan analyseras. Lösningen blev ett funktionellt och använ- darvänligt system där design och konstruktion ska stödja användaren bland annat genom en display med enkelt gränssnitt och centrering av viktiga funktioner. Semcon har också bidragit med underlag för att optimera tillverkningsmetoden. Resultatet Denators unika lösning Stabilizor T1 har sålts till flera fram- stående internationella forskningsinstitut. Stabilizor T1 tilldelades det internationella designpriset iF Design Award 2010 i Hannover. 100 procents spårbarhet Läkemedelstillverkaren Recipharm stod inför uppgiften att bygga en ny produk- tionslinje. Då tog de kontakt med Semcon. Uppdraget Kontraktstillverkaren Recip- harm fick i uppdrag av ett läkemedels- Läkemedelstillverkaren iRecipharm bygga företag, med slutkund Japan, att stod inför uppgiften att bygga en ny produk- upp en produktionslinje för en ny produkt. tionslinje. Dåfrån de kontakt medskulle En produkt tog ett pilotprojekt Semcon. föras över till produktionsskala och hela produktionskedjan, från råvaror till färdig- förpackad produkt, behövde dokumente- ras och kvalitetssäkras. Projektet innebar också att ta fram en helt ny förpackning,16
  • Från vänster: Patrik Cedermar, Semcon, Martin Roos, Recipharm Stockholm, Anders Ekblad, Recipharm Stockholmen så kallad stripsförpackning, som är en Lösningen Den stora utmaningen i pro- framtiden ska man snabbt kunna plockateknologi som Recipharm i Stockholm jektet var att säkerställa helheten, att fram en enskild uppgift, till exempel vidinte hade arbetat med tidigare. Uppdraget kravställa, upphandla, installera och vali- en inspektion. Den spårbarhetsmatriskrävde en valideringssamordnare med dera processen, med många nya material som Semcon använder går till exempelerfarenhet av läkemedelstillverkning i och teknologier, före eller samtidigt som ända ner på maskinnivå, att de är rättalla delar, inte minst när det gäller maski- produkten ska förpackas för lansering. kalibrerade och att operatören är rättnell utrustning och förpackningar. Det Till sin hjälp hade Semcons valideringsin- utbildad.fanns valideringskompetens inom före- genjör en spårbarhetsmatris där samt-taget, men på grund av projektets liga krav på alla maskiner läggs in, till Resultatet Projektet slutfördes enligtomfattning sökte Recipharm en erfaren exempel hur snabbt de ska gå och lik- plan och samtliga maskiner är levereradeexpert utanför företaget som kunde ta nande. Efter hand som ett steg är klart, och testade.ansvar för helheten i projektet. Valet föll går man tillbaka och kontrollerar att allapå Semcon. krav är uppfyllda. Spårbarheten ska gå som en röd tråd genom processen och i 17
  • Viktiga händelser under 2010• Ett flertal betydande avtal har tecknats. Däribland ett flerårigt ramavtal med Vattenfall, där Semcon klassas som A-leverantör.• Breddat tjänsteutbud inom energiteknik, både vad det gäller produktutveckling och anlägg- ningsteknik.• Semcon deltar i Chalmers vind- kraftsgrupp som bedriver Sveri- ges enda vindkraftsforskning i universitetsmiljö.• Ett omfattande avtal kring utveckling av mekanikdelen i en helt ny svensk serie av mindre och medelstora vindturbiner.• Ytterligare beställningar från Forsmark kärnkraftverk gällande mätsystem till reaktor 1 och 2, i form av det datoriserade mät- systemet ComTest®.• Ökad bearbetning av kärnkrafts- branschen som efterfrågar kom- petens inom kvalitetssäkring där Semcon har lång erfarenhet från regulatoriska branscher.• Lansering av ny projektmetodik, XLPM, med 5 000 sålda licenser på kort tid. Utveckling av utbild- ningar inom program- och projekt- portföljledning.Andel av Semcons omsättning, % 5 (4) 18
  • Den allmänna tillväxten leder till ökad efterfrågan av effektivenergiproduktion och produkter som bidrar till energibesparing.Semcon har mångårig erfarenhet från energitekniska uppdraginom många olika tekniker och kompetensområden.EnergiÖvergripande branschbeskrivning validering samt tung energi-intensiv omfattar framförallt tjänster inom nät-Prognoserna pekar på fortsatt ökad industri. Ett annat exempel är vår byggnad och energiproduktion, därenergiförbrukning i samhället. Samti- expertis inom växellådsteknik från vindkraft till havs svarar för en kraftigtdigt efterfrågar allt fler konsumenter fordonsbranschen som är eftersökt ökad efterfrågan.energisnåla produkter. Sammantaget inom vindkraftsindustrin.leder detta till ett stort behov av ingen- Utmaningar och möjligheterjörskompetens kring optimering av Semcons erbjudande Allt fler vindkraftsparker byggs till havs,kraftproduktion och -överföring samt Semcons erfarenhet av energitekniska vilket kräver större och specialanpas-konstruktions- och utvecklingsinsatser uppdrag innefattar många olika tekni- sade vindturbiner. Det skapar goda möj-kopplade till energibesparing. ker och kompetensområden. Detta ger ligheter för Semcon, som har både kom- Den globala energiproduktionen visar företaget en möjlighet att blanda petens och resurser inom området.att kol fortfarande är en primär energi- beprövade lösningar med ny metodik, Mot slutet av 2010 ökade efterfrågankälla i många länder, följt av kärnkraft som ibland hämtas från andra bran- inom offshore-plattformar för utvin-och vattenkraft. Övriga förnyelsebara scher. Ett exempel på detta är Life ning av olja och gas, en trend som vän-källor dit vind- och solenergi hör står för Science, där kvalitetskraven är extremt tas fortgå och leda till kapacitetsbristen mindre andel. Inom vindkraft väntas höga. Härifrån kommer ursprunget till redan 2011. Semcon har kompetens inomden globala kapaciteten öka kraftigt Semcons kvalitetsmetodik för kärn- anläggningsteknik och leverans av nyckel-under de närmaste åren, enligt Plunkett kraftsteknik. färdiga plattformar.Research. Tillväxten inom förnyelsebara Semcon erbjuder tjänster inom olika Inom kärnkraft medför en lagföränd-källor bidrar till betydande utvecklings- specialistområden som exempelvis ring i Sverige att utslitna reaktorer skaarbete, ett område där aktörer som transmission och distribution, besikt- bytas ut mot ny teknik, vilket skaparSemcon kan bidra med kompetens. ning och energiutredningar. Dessutom goda möjligheter för Semcon, som har Enligt International Energy Agency erbjuder företaget expertis inom pro- specialistkompetens passande för kärn-uppgick enbart de statliga investering- jektledning och projektmetodik, konfi- kraftverken och deras underleverantörer.arna i energirelaterad FoU till 153 miljar- gurations- och dokumenthantering Semcon är även efterfrågad föredrags-der kronor under 2009. Undersökningen samt validering och kvalitetssäkring av hållare på högskolor med utbildningaromfattar organisationens 28 medlems- exempelvis anläggningar. Semcon inom området.länder. renoverar och uppgraderar även vatten- Antalet förfrågningar inom renove- Semcons kunder finns bland annat kraftstationer, en marknad som växer ring och uppgradering av vattenkraft-inom distribution av energi samt ener- kraftigt, och bedriver energirelaterad stationer har ökat. Här finns utrymmegiproduktion, dit kärn-, vatten- och produktutveckling. Semcon erbjuder för tillväxt. Utmaningen är att identifieravindkraft hör. Bolaget har också upp- därtill system för test, styrning och och rekrytera ytterligare kompetens.drag från företag som bedriver produkt- simulering för att optimera effektivite-utveckling av energismarta produkter, ten i produkten eller systemet. Semconsinformationslösningar, kvalitetssäkring/ anläggningstjänster inom energiteknik 19
  • Energi Enklare arbete för Vattenfall med XLPM Vattenfall tog hjälp av Semcon för att skapa ökad effektivitet i sin projektverksamhet. Lösningen stavas XLPM. Uppdraget Vattenfall såg behov Resultatet Kundens arbete blev XLPM har även förstärkt områ- av att förbättra projektverksam- enklare och med möjlighet att den som Portfolio Management heten och att höja effektiviteten i anpassa metodiken till sina och adderat Program Management. projekten som genomfördes. Det enskilda behov. Vattenfall är Det är områden som tusentals behövde samtidigt vara lätt att redan igång med XLPM och tycker användare på Vattenfall med sina använda och kunna passa olika att den är mer användarvänlig och stora projekt kommer kunna dra typer av projekt. enklare att jobba med eftersom fördelar av. man först hamnar på en övergri- Lösningen Semcon levererade en pande nivå som gör det enklare ny projektmetodik, XLPM – Excel- att förstå. lence in Project Management med den beprövade PROPS-metodiken som grund. XLPM har bland annat förenklad funktionalitet, nytt användargränssnitt och är harmo- niserad med gällande standarder och metodik för hantering av både portfölj, program och projekt. Ökad tillförlitlighet med uppgraderat mätsystem Uppdraget Forsmark använder sedan Resultatet Mätsystemet används för att 1992 Semcons mätsystem ComTest för i tid upptäcka förändringar i drivdons tillståndsövervakning av styrstavarnas och ventilers beteende genom att jäm- drivdon, reaktorinneslutningens skal- föra mätningar med lagrade referenskur- ventiler samt de många flödesventilerna vor och systemet är mycket stort med för turbinerna. En uppgradering behöv- över 2 000 mätpunkter per reaktorblock des för att ytterligare öka systemets pre- vilka är hårt synkroniserade för att standa och tillförlitlighet. mätas simultant. Denna nya version innebär nu både ökad prestanda och till- Lösningen Semcon utvecklade en ny förlitlighet. datorstruktur, nytt operativsystem för datorerna samt nya processorer till alla I/O-system i mätsystemet och ansva- rade för hårdvara, utveckling av mjuk- vara, provning, dokumentation samt utbildning av personal.20
  • Krävande rigg får nytt stödSemcon utvecklade framtidens operatörsstol för användninginom offshoreindustrin.Uppdraget Norska offshoreföretaget från den egna organisationen och led-Aker MH är en av världens ledande leve- ningen, därefter från externa kunder. Alltrantörer av kompletta utrustningar för med syfte att hitta den allra bästa ochborrning, framförallt inom oljeindustrin. mest innovativa lösningen för framtiden.När Aker MH, som är en del av Aker Solu- Semcon använde nyutvecklad CADtekniktions, kontaktade Semcon i slutet av 2008 för att visualisera tankar och idéer i enhade de ergonomiska problem med en prototyp av framtidens operatörsstol.operatörsstol som de snabbt behövde Bland annat föreslog man transparentalösa. Operatören uppehåller sig i sin hytt pekskärmar med information som detmånga timmar i sträck under ett arbets- går att se igenom och ändå ha full kon-pass och Aker MH bestämde sig snart för troll på all data, medhörningsteknik iatt se långsiktigt och ta fram en prototyp nackstödet så att operatören kan höratill en futuristisk, ergonomisk och intelli- radiotrafiken ute på däck och personligagent operatörsstol som tar företaget in i inställningar av stolen som aktiverasframtiden. Förutom själva stolen handlar med hjälp av ett passerkort.det utvidgade projektet om paneler, kon-troller, visualisering och allt det som hör Resultatet En första prototyp är klar ochtill en krävande arbetsmiljö. nu väntar feedback och ytterligare för- bättringar innan prototypen ska utsättasLösningen Tillsammans med Semcon för skarpt läge i en uppvisningssituation.gjorde Aker MH en förstudie där den Prototypen kommer göra det möjligt förbefintliga stolen analyserades i en inter- Aker MH att testa operatörsmiljön påaktiv utbildningsmiljö. Utifrån förstudien sina kunder och få feedback kring nyatogs beslut om att ta fram en prototyp lösningar och teknik.som till att börja med skulle användasinternt för att få förstahandsfeedback 21
  • Viktiga händelser under 2010• Ett flertal projekt inom produkt- information där Semcon erbju- dit global support genom så kallade nätverkande leverans- struktur, som inkluderar företa- gets enheter i olika världsdelar.• Ytterligare befäst positionen inom informationsstrategi och förbättringsprojekt, en kärn- kompetens inom affärsområdet Informatic.• Lansering av ny projektmetodik, XLPM.Andel av Semcons omsättning, % 7 (7)22
  • Semcon har en starkt erbjudande inom produktinformationslös-ningar och projektstyrning till telekomindustrin – en sektor där till-växten varit hög under en längre period, med undantag för denavmattning som följde av lågkonjunkturen.TelekomÖvergripande branschbeskrivning genom hela produktlivscykeln; från komma först till marknaden med bety-Tillväxten har varit hög inom telekom- marknadsföring och försäljning till dande innovationer och erbjuda en att-industrin under en längre period, med eftermarknadslösningar – oavsett om raktiv produktportfölj.undantag för den avmattning som produkten riktar sig till professionella Detta skapar möjligheter för Semcon,följde av den globala lågkonjunkturen slutanvändare eller konsumenter. men ställer samtidigt krav på förmåganunder 2008-2009. Under 2010 tilltog Semcon hanterar hela utvecklings- att behålla och attrahera kompetentatillväxten återigen och den väntas vara kedjan inom produktinformation från personer för att kunna driva utveck-stark under en längre tid framöver inom informationsstrategi, design och lingen och erbjuda attraktiva lösningarsåväl nätverk och övrig infrastruktur utveckling till distribution och utvärde- inom bland annat produktinformation.som telefoni och dataöverföring. ring, integrerat i produktutvecklingen Konkurrensen bidrar till fortsatt storOmsättningen på den globala markna- från start. prispress, vilket gör att Semcon måsteden för telekom uppgick till 252 biljoner Semcon har även kompetens inom fortsätta att bedriva ett kontinuerligtkronor under 2009, enligt Plunkett produktutveckling, både inom infra- arbete för att effektivisera processerResearch. Det är svårt att uppskatta hur struktur, industridesign och produkter och system samt att arbeta med attstor andel av denna summa som läggs kopplade till telekommunikation. Bland föra över allt fler delar av projekten tillpå ingenjörstjänster. Uppgifter om hur annat erbjuds utveckling av inbyggda länder med en lägre kostnadsstruktur.stor andel av tillverkarnas omsättning system som har positiv inverkan på slut- Producenternas höga kvalitetskravsom läggs på FoU indikerar dock att det produktens funktionalitet, driftsäkerhet omfattar inte bara själva produktenfinns en betydande potential. Statistik och kvalitet. Ytterligare ett område där eller tjänsten som Semcon levererar. Defrån exempelvis Ericsson visar att före- Semcon har erfarenhet är inom projekt- kräver även tjänster som skapar storttaget investerade motsvarande cirka metodik där företaget utvecklar fram- värde. Därför krävs det att bolaget fort-15 procent av sin omsättning i FoU gångsrik projektkultur i telekomföretag sätter att höja flexibiliteten, tillgänglig-under 2010. över hela världen genom utbildningar heten och användbarheten i all pro- Semcon riktar sig till kunder som pro- och uppdrag som analyser, rådgivning duktinformation och projektmetodik.ducerar kommunikationsprodukter, sys- och implementering av projektmodeller.tem och infrastruktur för lösningar Inom telekomindustrin har Semconinom telekommunikation. även erfarenhet av att leverera tjänster inom marknadsföring och kommunika-Semcons erbjudande tion under varumärket Zooma.Semcon har ett starkt erbjudande inomproduktinformationslösningar till tele- Utmaningar och möjligheterkomindustrin. Bolagets tjänster hjälper Den hårda konkurrensen i telekombran-till att göra kundernas erbjudande och schen medför att producenterna läggerprodukter enklare att förstå och använda stor vikt vid teknikutveckling, för att 23
  • Telekom Illustrationer skapar tydlighet för telekom- ingenjörer Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. När det gäller tekniska dokument till basstationer för mobiltelefoner kan en bild vara värd mycket mer än så. – I många situationer är illustrationer mycket mer levande än ord och lättare att förstå, särskilt i produktinformation till kunder, säger Gu Bo, teknisk illustra- tör och grafisk designer på Semcon i Bei- jing. Gu Bo, som studerade industriell design i Kina och därefter tog en dokto- randkurs i produktdesign i Storbritan- nien, ingår i ett team av illustratörer, författare, metodingenjörer och pro- duktchefer på Semcon i den kinesiska huvudstaden, som producerar produkt- information till ett stort telekombolag. Noggrannheten och tydligheten i Gu Bos illustrationer och de ord som tillhör dem är av största vikt för de telekomin- genjörer som installerar eller underhål- ler de basstationer som det moderna samhället är så starkt beroende av.24
  • Robust telefon med tuffa kravNär Ascom skulle utveckla en DECT-telefon för verkstadsindustrinvar kraven på tålighet och uthållighet mycket höga. Semcon blevden utvalda industridesignpartnern.Uppdraget Efter en analysfas i brukar- och väl skyddad mot såväl slag sommiljö utvecklade Semcon en designidé skrap. Det ytbehandlade skyddsglasetmed flera smarta lösningar. Resultatet har hög tålighet och klarar användning iblev Ascom d81. extrema miljöer. Den inre ramen och det yttre höljet bildar en robust uppbygg-Lösningen Semcons medvetna industri- nad som står emot höga fall.ella designarbete skapade ett uttrycksom andas uthållighet och tålighet. Det Resultatet Ascom d81 har fått stortplatta högtalargallret är löstagbart för genomslag och används flitigt inomatt användaren enkelt ska kunna rensa verkstadsmiljöer, fångvård men ävenbort den smuts som förekommer i verk- sjukvård.stadsmiljöer. Färgskärmen är nedsänkt 25
  • Krisen i fordonsindustrin under slutet av 2008 och 2009 följdes av en återhämtning under 2010. Semcon är väl positionerade inom sektorn, där trenden pekar på ökat behov av de tjänster vi erbjuder. Bland Semcons största kunder återfinns några av världens ledande tillverkare. Fordon Övergripande branschbeskrivning och design, utveckling och produktion tet är betydande. Tunga fordon utgör Marknaden för ingenjörstjänster, som till distribution och utvärdering. För endast 3 procent av alla fordon i världen levereras av externa aktörer likt Semcon, utveckling och produktion av efter- men står för 25 procent av alla koldiox- inom fordonsindustrin i Europa, USA, marknadsinformation har Semcon idutsläpp. För att åstadkomma märk- Kina och Indien omsatte närmare 70 också egna produktionssystem och pro- bara effekter krävs omfattande utveck- miljarder kronor 2009, en siffra som cesser samt kan erbjuda samarbeten lingsarbete, inte bara kring själva väntas växa kraftigt fram till år 2020. där Semcon åtar sig att hantera exem- förbränningsprocessen utan även inom Europa är den största marknaden i pelvis all verkstadsinformation för kunder. elektronik och hyttkonstruktion, som världen sett till köp av ingenjörstjänster Här inkluderas såväl diagnos-, service-, också har inverkan på energiförbruk- från externa leverantörer med en stor- reservdels-, tillbehörs- och ägarinforma- ningen. Detta skapar möjligheter för lek på cirka 45 miljarder kronor för 2009. tion som utbildning. Semcon som har kompetens inom Samma år outsourcade de europeiska Semcon har även anläggningskompe- området. fordonstillverkarna närmare 20 procent tens inom fordonsindustrin, bland Trenden att fordonstillverkare köper av det tekniska utvecklingsarbetet, en annat när det gäller att konstruera test- teknikkonsultföretag bidrar till att deras siffra som väntas öka till 30 procent till riggar för analys av motorprestanda tidigare kunder söker sig till nya teknik- 2020, till stora delar beroende på det men även för att upprätta kompletta konsulter, vilket skapar en möjlighet för ökade antalet modeller och system- produktionssystem. Product lifecycle Semcon. Företaget ser även en möjlig- lösningar. management (PLM), inbyggda system, het i att stärka sin position inom pro- simulering, akustik och HMI är ytterli- duktutveckling i BRIC-länderna där den Semcons erbjudande gare kompetensområden Semcon erbju- största potentialen återfinns i Kina. Semcon erbjuder helhetsåtaganden der fordonsindustrin. Det finns även ett ökat behov av inom avancerad fordonsutveckling utveckling av nya lösningar för imple- (Complete Vehicle Development) och är Utmaningar och möjligheter mentering av ny informationsteknik i ett av få större oberoende bolag med Antalet modeller per varumärke inom fordon, exempelvis i form av inter- kompetens och kapacitet att utveckla personbilsindustrin fortsätter att öka. netuppkopplingar, infotainment, appar, kompletta fordon – en process som Samtidigt minskar den genomsnittliga bildskärmar och kameror. spänner hela vägen från förstudie och försäljningsvolymen per modell i flerta- En stor utmaning under kommande design till konstruktion av produkt, let fall. Regulatoriska förändringar och år är att rekrytera rätt kompetens och produktionssystem och tillverkning av slutkonsumenternas efterfrågemönster vidareutveckla befintliga medarbetare mindre serier. kopplade till miljö och säkerhet bidrar så att företaget kan hantera det ökade Semcon levererar dessutom kom- också till att öka utvecklingstakten. antalet förfrågningar från befintliga pletta produktinformationslösningar Detta är inte minst tydligt inom kom- och nya kunder på ett effektivt sätt. inom både marknadsföring och efter- mersiella fordon, där behovet av mins- marknad, från informationsstrategi - kade utsläpp och ökad bränsleeffektivi-26
  • Viktiga händelser under 2010• Den indiska verksamheten har nära fördubblats och i Brasilien har antal anställda ökat med 43 procent per 31/12. Under 2010 kom det första produktutveck- lingsuppdraget i Kina.• En ledande tysk tillverkare valde Semcon som partner i utveck- lingen av ny bilmodell. Projektet sträcker sig över tre år och invol- verar flera Semcon-kontor.• Stärkt erbjudandet och kompe- tensen inom produktinforma- tion där Semcon byggt upp leve- ranskapacitet i Ungern samt bedrivit flera internationella pro- jekt där medarbetarna kommer från olika delar av organisatio- nen och även är geografiskt åtskilda.• Flera nya avtal inom produktin- formation, däribland ett större uppdrag från Jaguar Land Rover i Storbritannien som syftar till att underlätta för serviceverkstäder att snabbare diagnosticera pro- blem och att åtgärda dessa på lämpligt sätt. Andel av Semcons omsättning, % g,59 (62) 27
  • Fordon Komplexa lösningar för MANs lastbilar Tyska MAN tog Semcon till hjälp för att skapa en komplett elektronisk struktur för Constellation-serien av tunga lastbilar. Lösningen, som togs fram utifrån stränga budgetkrav, ledde till ökad kontroll och betydande besparingar. Uppdraget 2002 vände sig Volkswa- 3 000 olika signaler från system som gen Trucks and Buses, numera MAN styr allt från lastbilens centrallås till Latin America, till Semcon med upp- ABS-systemet. draget att designa, utveckla och implementera en komplett elektro- Resultatet Lösningen medför en nisk arkitektur för Constellation- besparing av extra kontrollenheter, serien av tunga lastbilar, vilken består kablar och vikt samt tillåter att av inte mindre än 29 olika modeller. befintliga system från andra fordons- plattformar och komponenter drivs i Lösningen Semcons komplexa lös- ett integrerat nätverk. Partnerskapet ning måste uppfylla stränga budget- mellan de två företagen fortsätter i krav. Den bestod av en kontrollenhet dag och Semcons ingenjörer modifie- för kraftförsörjning i fordonet som rar fordon för särskilda tillämpnings- Semcon hade utvecklat från grunden, områden samt anpassar Volkswagens ett kabelnät med flera hundra kablar elektronikarkitektur till utsläppslag- med en total längd på nästan en kilo- stiftningen Euro 5, som träder i kraft i meter, samt en central kontrollenhet Brasilien 2012. som överför och kontrollerar upp till Dammkammaren Säkra krockförebyggande tester och – en innovativ utveckling av aktiva säkerhetssystem testmetod Uppdraget Att testa komplexa, Lösningen Semcon tog fram Uppdraget Dammnivåer är en viktig faktor aktiva (krockförebyggande) säker- ”Crashmatic”, ett balksystem vid biltillverkning eftersom de påverkar hetssystem som exempelvis radar monterat på ett fordon med en komforten. Semcon beslutade att utveckla kräver en mängd trafiksituationer siluette gjord av antingen hårda ett helt nytt och innovativt testsystem för med två bilar nära varandra i olika material eller uppblåst väv. dammtäthet. situationer på testbanor och gator. Testerna omfattar bland Resultatet Med ”Crashmatic” kan Lösningen En dammkammare med annat omkörning i olika hastighe- olika olycksscenarier testas på ett inbyggda system för att blåsa luft skapar ter och vinklar, att bilen framför säkert sätt utan risk för skador så dammförhållanden för bästa möjliga test- plötsligt byter fil samtidigt som att aktiva säkerhetssystem för for- ning. Kammaren följer branschens DIN- hastighetsskillnaden mellan de två don (t.ex. automatisk inbromsning standard för damm (Arizonadamm) och bilarna är väldigt stor, och då och nödbromssystem) kan utveck- mäter dammhalten i mg/m3 inuti och utan- måste felsäkra och robusta säker- las och garanteras vid hastighets- för bilen och simulerar lågt tryck inuti kam- hetssystem tas fram. Eftersom differenser på upp till 80 km/tim. maren som kan jämföras med verkliga kör- dessa tester måste utföras på ett Systemet förväntas patentsskyddas förhållanden. sätt som ligger utanför säkerhets- globalt. systemens gränser var det ganska Resultatet Systemet ger utvärderade siff- sannolikt att svåra olyckor skulle ror för dammhalt som är jämförbara med inträffa mellan testbilarna. Därför resultat från verkliga trafiksituationer, fick Semcon uppgiften att visar synliga punkter där damm kan tränga utveckla ett testsystem med max- in (dvs. hål, tätningsproblem), definierar imal flexibilitet i fråga om scena- åtgärder för tätning och ger information rier för krockförebyggande tester för utveckling och tillverkning. Detta resul- utan att människor eller material terar i optimal komfort i färdiga fordon. utsattes för fara.28
  • Reva höjer säkerhetsstandarden InnovativMed hjälp av Semcon har Reva skapat en bilmodell med hög säkerhet, som klarar informationde obligatoriska europeiska säkerhetsstandarderna M1 European.Uppdraget För att locka globala bilkö- sektion och tillåter därför inte den typ av Semcons kompetens kring attpare inför lanseringen av sin nya modell, deformation som man normalt ser i van- utveckla effektiva informations-NXR, har indiska Reva fokuserat på att liga bränsledrivna bilar. Plastpanelerna, i lösningar som omfattar helaförbättra säkerheten. Semcon fick i upp- kombination med en underliggande stål- produktlivscykeln, från designdrag att se över NXR så att bilen klarar ramstruktur, ger skydd åt personerna i till eftermarknad, efterfrågas avde obligatoriska europeiska säkerhets- fordonet. För att minimera huvudska- allt fler företag. Inte minst i for-standarderna M1 European, plus att den dorna för en fotgängare i en olycka desig- donsbranschen, där användar-färdiga bilen ska ha möjlighet att få tre nade Semcon om många ytor under vänlig information är ett viktigtstjärnor i Euro NCAP-testerna. motorhuven. Samma uppmärksamhet redskap i den allt hårdare kon- ägnades åt det främre stötfångarområ- kurrensen.Lösningen Semcon tog sig an flera säker- det för att mildra eventuella skador påhetsförbättringar på NXR däribland pre- underbenen.standan vid påköring från sidan, bakifrån Uppdraget Biltillverkaren Jaguaroch framifrån. Dessutom förbättrade Resultatet Med ett lokalt team på plats i Land Rover (JLR) ville ha en effek-man säkerheten för fotgängare. Utma- Bangalore och tillgång till globala exper- tivare och mer strömlinjeformadningen med plastkaross och batterier ter vid behov genomförde Semcon de organisation för produktionenvisade sig vara något man kunde vända säkerhetsförbättringar som Reva hoppas och leveransen av teknisk infor-till sin fördel. Nästan alla batterier sitter i ska kunna ge dem tre stjärnor i Euro mation till återförsäljare ochmitten av bilen. Batteripaketet ger till- NCAP-testerna. Semcon har också gett ägare. Efter en upphandlingspro-sammans med strukturen en hög mot- Reva råd om hur de kan uppnå betyget cess 2007 ingick Semcon i ettståndsnivå och styvhet i fordonets mitt- fyra stjärnor i Euro NCAP. outsourcingavtal. Lösningen Semcon inrättade snabbt ett kontor nära sin nya outsourcingpartner och tog över Manualen till Volvo S60 i mobilen uppgiften att utveckla och leve- rera JLR:s eftermarknadsinforma- tion, till exempel ägarhandböcker Uppdraget Volvo Personvagnar till Volvo S60 presenteras i digital och verkstadsmanualer, inklusive bestämde sig för att satsa på nya form. Instruktioner hur motorvärma- service- och diagnostikinforma- informationsvägar och tog hjälp av ren fungerar, vilken olja som passar tion. Semcon. Dagens bilar är rullande bilen eller var närmaste däckverkstad datorer fyllda med information. Men finns är bara några av frågorna som Resultatet Genom att lämna hur ska bilägaren kunna ta del av appen svarar på. informationen i händerna på spe- informationen? Den frågan funde- cialister och anförtro dem att rade Volvo PV och Semcon på till- Resultatet Appen uppdateras lätt sammans. med ny information, är enkel att leverera kan JLR koncentrera sig använda och finns nu att ladda ner på sin kärnverksamhet och det Lösningen Tillsammans utvecklade gratis på iTunes store. som de gör bäst – att utveckla de en applikation till iPhone/iPad där och tillverka nya fordon. Partner- den 350 sidor tjocka instruktionsboken skapet med Semcon har med framgång rationaliserat produk- tionen och leveransen av infor- mation och gjort den mer effek- tiv. Som specialister på sitt område har Semcon också infört innovativa förändringar och har exempelvis använt animeringar för att förklara komplicerade pro- cesser för teknikerna. Det gör inte bara informationen lättare att förstå, utan ger även JLR kost- nadsfördelar, eftersom informa- tionen inte behöver översättas. Andreas Jonasson, Volvo PV och Fredrik Larsson, Semcon. 29
  • Återhämtningen var god i industrin under 2010, där Semcons kunder utgörs av utvecklingsintensiva företag i industrisektorn. Konsumenternas krav på nya produkter och modeller har bidra- git till kortare produktlivscykler och ett ökat behov av ingen- jörstjänster. Industri Övergripande branschbeskrivning vuxit avsevärt under senare år och här har Den främsta försäljningen till kun- Bland Semcons kunder finns ett flertal Semcon lång erfarenhet inom inbyggda derna inom branschen sker för närva- av Sveriges största företag inom teknik-, system. rande huvudsakligen gentemot svenska tillverknings-, process-, tåg-, marin- och Företaget har eftersökt expertis för bolag som marknadsför sina varor inter- flygindustrierna men även en rad tillver- konstruktion av anläggningar och erbju- nationellt och där Semcon idag arbetar kare av konsumentprodukter och andra der tre typer av tjänster: processteknik, med utländska koncerners bolag i Sve- konsumentorienterade företag där elkraft och offshoreteknik. I erbjudandet rige, vilket innebär möjligheter att utöka designelementet spelar en viktig roll. återfinns ett attraktivt utbud till process- affären inom dessa kompetenser på Att uppskatta den totala marknaden och livsmedelsindustrin, där effektivitets- andra marknader. Semcon ser goda möj- för ingenjörstjänster riktat till kunder och säkerhetskraven i produktionen är ligheter att öka antalet utländska kunder inom den globala industrisektorn är kom- höga. I organisationen finns även bety- i takt med företagets geografiska expan- plicerat, beroende på mängden delseg- dande erfarenhet av produktutveckling sion. Initialt sker detta genom att dra ment och brist på tillförlitlig data. Det och produktionsplanering, men även nytta av koncernens befintliga infrastuk- finns dock statistik, om än något efterslä- inom PLM och modell- och prototyp- tur i Tyskland. pande, för den underliggande efterfrågan konstruktion. Effektivt utnyttjande av lönsamhets- inom enskilda delsegment och geogra- Informationslösningar, installations- potentialen i eftermarknaden blir allt fiska marknader. OECDs statistik från och underhållsinformation samt utbild- viktigare, vilket i allt större utsträckning 1999-2006 för Tyskland, visar exempelvis ningskoncept är andra tjänster och pro- kräver en global organisation med ett att FoU-investeringar kopplade till enbart dukter som ingår i erbjudandet till enhetligt service- och eftermarknadser- maskiner och utrustning växte från 206 industrikunder. bjudande, något som är gynnsamt för till 252 miljarder kronor, vilket indikerar ett större helhetsleverantörer av Semcons betydande behov av ingenjörstjänster Utmaningar och möjligheter karaktär. från externa leverantörer. Konsumenternas krav på nya produkter En utmaning är att fortsätta stärka och modeller och tilltagande konkur- projektorganisationen inom anlägg- Semcons erbjudande rens i industrisektorn har bidragit till att ningsverksamheten. Semcon tillhandahåller kompletta lös- produktlivscyklerna förkortats avsevärt, Semcon ser även god potential inom ningar för produkter, produktionssys- vilket medför ökade investeringar i tek- utbildningstjänster i anslutning till den tem, anläggningar och utveckling av nikutveckling och innovativ produktut- nya projektmetodiken, XLPM. Samtidigt produktinformation. Mekanisk utveck- veckling samt effektiv hantering av pro- är det en utmaning att tydliggöra att vi ling inom verkstadsindustrin är ett bety- duktinformation. För Semcon leder det effektiviserat utbildningarna och däri- dande teknikområde där det finns stor bland annat till möjlighet till mer genom skapar ökat värde till lägre pris. erfarenhet i organisationen. omfattande uppdrag avseende pro- Den stora ingenjörsbristen i Europa Element till datoriserade lösningar i duktinformation eftersom den tjänsten medför en betydande utmaning när det produkter och produktionssystem har i allt större utsträckning blir föremål för gäller rekrytering framöver. outsourcing.30
  • Viktiga händelser under 2010• Fortsatt satsning inom anlägg- ningsteknik via utveckling av tjänsteportföljen och kompeten- sen inom främst processindu- strin.• Ett flertal avtal har tecknats. Däribland ett tvåårigt avtal med EuroMaint Rail och ytterligare uppdrag från Försvarets Materi- elverk.• Utveckling av nya koncept inom informationslösningar som leve- rerats till ett flertal industrikun- der. Koncepten omfattar bland annat dokumentationsstyrning genom hela utvecklings- och leveranskedjan.• Utvecklat programportföljen inom product life-cycle manage- ment, PLM, och blivit återförsäl- jare av CGTechs programvara inom verifiering, Vericut CNC. Andel av Semcons omsättning, %24 (23) 31
  • Industri Ökad driftsäkerhet och produktionskapacitet Semcons ingenjörskompetens bidrar Uppdraget C.M. Hammar stod med en egen produktionstekniker har Semcon både till ökad konkurrenskraft för kun- halvfärdig ny produktionslinje för sin steg för steg gått igenom maskinen och derna och till stor samhällsnytta – huvudprodukt H20, en hydrostatisk fri- gjort förändringar och förbättringar exempelvis i form av ökad säkerhet. Ett görare för livflottar på fartyg – som gör samt dokumenterat funktion och upp- exempel på detta är samarbetet med att livflottarna kopplas loss från fartyget byggnad för att underlätta service och C.M. Hammar kring deras frigörare för utan problem. Maskintillverkaren hade underhåll. livflottar på fartyg. först haft problem att motsvara C.M. Hammars krav och innan de var Resultatet Sedan ett halvår har klara med jobbet, gick de i konkurs. Kun- C. M. Hammar AB en extra produktions- dens krav var tydliga: ökad säkerhet på linje för sin huvudprodukt. Maskinen är produkten och högre kapacitet och driftssäker, har högre kapacitet och är driftssäkerhet i produktionen. lättare att underhålla. Tack vare kreativi- tet och gott samarbete, har C.M. Ham- Lösningen C. M. Hammar hyrde in en av mar också säkerställt att produktionsfel Semcons automationsingenjörer med upptäcks tidigare i processen. Resultatet erfarenhet av underhåll av förpacknings- är en säkrare produkt och lägre kostna- maskiner och programmering av styrsys- der för kassationer. tem. Tillsammans med C.M. Hammars Modeller av framtidens hushåll Årets tema i designtävlingen Electrolux Designlab var ”compact living”. Semcon bidrog med kommunikationsmaterial och fysiska modeller av tävlingsbidragen. Uppdraget Till tävlingen Designlab Lösningen För byggandet användes lerna bidrog Semcon med animeringar, bjöd Electrolux in studenter inom fräsmaskiner styrda av CNC-system bilder, CGI-material, en film om täv- industriell design över hela världen att och Rapid Protyping och materialet lingen samt marknadsförnings- och tävla med sin tolkning av hur framti- som användes var bland annat skum- utställningsmaterial. dens hushållsmaskiner kommer att se komposit av typen Cibatol samt olika ut. Semcons team på Models & Proto- plaster såsom epoxy, polyester och Resultatet Idag har Semcons kommu- types bidrog med kunskap genom att pylamid. I genomsnitt tog det två till nikation om tävlingen och Electrolux bygga om studenternas CAD-ritningar fyra veckor att bygga var och en av framtidsvision hittills nått 190 miljo- för att kunna bygga åtta färdiga modellerna. Utöver de fysiska model- ner människor enbart i tryckt media. modeller.32
  • Uppdraget: Exakt mätning på fri handen varm och Elos Fixturlaser AB utvecklar, till- Lösningen Semcon tog fram ettmänsklig rullstol verkar och marknadsför laserba- serade mätinstrument för flera mätinstrument, UPAD XA som är baserad på pekskärmsteknik och olika industrier och branscher. De skapad för användning i tuffa mil- kontaktade Semcon när de jöer. Enheten är både vattentät behövde hjälp med avancerad och stöttålig. Mjukvaran klarar produktutveckling. såväl geometriska mätningar som avancerade axeluppriktningsapp- Uppdraget Semcon fick uppgiften likationer. Med hjälp av färgko- att ta fram koncept, designa samt dade och tydliga symboler leds leda och utföra konstruktionsar- användaren genom mät- och upp- betet för en ny ergonomisk arm- riktningsprocessen. Semcon ledde buren datorenhet avsedd för ser- produktutvecklingen från det ini- vice och underhåll inom bland tiala konceptarbetet till leverans annat vindkraftsindustrin. Enhe- av produktionsunderlag till tillver- ten ingår i ett axeluppriktnings- karen. system där man med laserteknik riktar axlar för att minska friktion Resultatet Sedan lanseringen iVarmt och mänskligt var ledorden när och energiförluster i kopplingar. höstas har UPAD XA visats ochSemcon hjälpte företaget Etac att pro- hyllats på flera fackmässorduktutveckla en helt ny typ av rullstol runtom i världen. Medier, konkur-för den internationella marknaden. renter och kunder har varit nyfikna på och imponerade avUppdraget Semcon anlitades för att ta slutprodukten.fram ett tillverkningsunderlag för dennya rullstolen som vänder sig till enanvändargrupp över 70 år.Lösningen Semcons designers och kon-struktörer utvecklade en produkt medfärre artikelnummer och fler multifunk-tionella detaljer. Rullstolen har mångapressgjutna delar helt i aluminium vilketger en lättare ram och en mer energi-och kostnadseffektiv tillverkningspro-cess. Fokus i designarbetet låg till stordel på att minska det tekniska intrycketav rullstolen och istället lyfta fram detvarma och mänskliga. Därför jobbadeSemcon aktivt med rundade hörn, mjukalinjer och en inbjudande sits. Vadde-ringen i sitsen är anpassad för att ge denmest bekväma sittkänslan, en rundadavslutning i ryggen ger ett ergonomisktstöd för hela ryggen och en mjukare pro- Optimerad design och elektronik närduktupplevelse. En ny typ av färgskaladär brukaren kan välja mellan elfenben, Sell utvecklar nya flygplanskökantilop och mörkgrå bidrar till en mju-kare upplevelse. Uppdraget Sell, tillverkare av flygplans- Resultatet Projektet genomfördes på kök, behövde hjälp med den tekniska bästa och effektivast möjliga sätt medResultatet Efter åtta månaders arbete konstruktionen av fyra skåp som skulle all erforderlig expertis på plats underpresenterades Etac M100 på en mässa i installeras i ett av Asian Airlines flygplan. utvecklingen av skåpens struktur ochTyskland där responsen blev stor. Samar- elsystem. Dessa tjänster brukar beställasbetet med Etac M100 har lett till flera Lösningen Ett 10-mannateam från Sem- från olika företag men färre inblandadegemensamma projekt mellan Semcon con arbetade med projektet alltifrån idé- i samarbetet inom båda kompetensom-och Etac. stadiet, detaljer och ritningar till att rådena förbättrade arbetet avsevärt. hjälpa till med montering på plats till- sammans med kunden. Konstruktionen av skåpen omfattade även el/elektronik och framställning i 3D med Catia V5 EHI samt implementering av SAP-volym. 33
  • Affärsområden Semcon är organiserat i tre affärsområden som vänder sig till en rad olika branscher. Automotive R&D Verksamhet Affärsområdets cirka 1 600 medarbe- Utveckling 2010 Affärsområdet har efter en mycket tare erbjuder tjänster till kunder inom den globala for- svag start på året sett en successiv förbättring under donsindustrin. Erbjudandet är bland annat inriktat på andra halvåret. Under det fjärde kvartalet visar affärs- koncept, design, beräkning, konstruktion, prototyp, området åter tillväxt och ett positivt resultat. Samtliga test, simulering och produktion. Semcon är en helhets- marknader visar en organisk tillväxt som totalt upp- leverantör och de tjänster affärsområdet levererar gick till 20 procent. För helåret är den organiska tillväx- kompletterar fordonstillverkarnas egna resurser. Utfö- ten -8 procent. Under året har verksamheten anpassats rande och leverans anpassas efter kundernas behov, och genomförda besparingsprogram har för helåret från deltagande i kundens team till utvecklingsprojekt belastat affärsområdets resultat med -7 Mkr (-147). i egen regi. Drygt 70 procent av verksamheten är utanför Sverige varav den tyska marknaden står för cirka 60 procent. Totalt sett ser affärsområdet stora möjligheter att öka försäljningen på alla befintliga marknader men också på den viktiga kinesiska fordonsmarknaden. Detta medför att det är ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare inom framförallt miljöområdet och hybridteknik, tjänster inom elektronik, simulering samt konceptutveckling. Design & Development Verksamhet Affärsområdet har cirka 750 medarbe- Utveckling 2010 Inom Design & Development har tare som bland annat arbetar med industridesign, pro- beläggningsgraden förbättrats och affärsläget har suc- duktutveckling, anläggningsteknik och produktionsut- cessivt stärkts, vilket medfört en resultatförbättring veckling. Affärsområdet erbjuder kompetens och med över 30 Mkr jämfört med 2009, även om försälj- erfarenhet för att åstadkomma snabbare och bättre ningsvolymen minskat med 3 procent. Under året har utvecklingstjänster. Erbjudandet omfattar behovs- verksamheten anpassats och genomförda besparings- och konceptstudier, design, konstruktion, inbyggda program har för helåret belastat affärsområdets resul- system, test, prototyp, validering, projektledning samt tat med -8 Mkr (-20). Affärsmöjligheterna inom industri- produktionsutveckling och expertis inom ”lean pro- sektorn, life science, energi- och offshoresektorn ökar duction”. stadigt. Den förbättring som skett på marknaden under andra halvåret 2010 gör att affärsområdet ser positivt på att öka affärsvolymerna under 2011. Informatic Verksamhet Informatics närmare 400 medarbetare Utveckling 2010 Affärsområdet visar både en för- erbjuder kompletta informationslösningar inom inter- säljningstillväxt och ett bättre rörelseresultat jämfört aktiv marknadskommunikation och eftermarknad. med föregående år, även om framförallt den svenska Affärsområdet stödjer kundernas produkter genom verksamheten hade en svag start på året. Den orga- hela produktlivscykeln; från marknadsföring och för- niska tillväxten var 7 procent. Under året har affärsom- säljning till installation, underhåll, utbildning och repa- rådet fått nya affärer från både nya och befintliga kun- ration. der. Den internationella delen av verksamheten fortsätter sin positiva trend. Affärsområdet har cirka en tredjedel av verksamheten utanför Sverige. Efterfrågan på affärsområdets tjänster är fortsatt stor vilket innebär fortsatta möjligheter att växa på samtliga marknader där affärsområdet idag är närva- rande.34
  • Kunder Verksamheten bedrivs i Tysk- Intäkter Rörelseresultat*land, Sverige, Brasilien, Storbritannien, Mkr MkrIndien, Spanien och Ryssland. Blandkunderna finns ett flertal av världensledande fordonstillverkare som till exem-pel Audi, BMW, Daimler, MAN, Opel, Por-sche, Saab Automobile, Scania, VolvoLastvagnar, Volvo Personvagnar och VW. 2 058 1 091 1 277 1 513 530 09 10 63 64 27 -99 -35 Stefan Ohlsson 06 07 08 09 10 06 07 08 AffärsområdesansvarigKunder Affärsområdet har kontor i Intäkter Rörelseresultat*Sverige och Tyskland men genomför pro- Mkr Mkrjekt över hela världen. Verksamheten äri huvudsak fokuserad mot industri-,energi-, telekom- och life sciencebran-scherna. Bland kunderna kan nämnasABB, Alstom, AstraZeneca, Bombardier,Fortum, General Electric, Husqvarna,Pfizer, Saab AB, Siemens, Vattenfall samt 688 670 852 491 621 101 23 4 52 16bolag inom telekombranschen. Mats Körner 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 AffärsområdesansvarigKunder Informatic har idag kontor iSverige, Storbritannien, Ungern och Kina. Intäkter Rörelseresultat*Kunderna återfinns framförallt inom for- Mkr Mkrdons-, telekom- och tillverkningsindu-strin. Som exempel kan nämnas ABB,AB Volvo, Atlet, Bombardier, Jaguar LandRover, Rolls-Royce Marine, Saab Automo-bile och Volvo Personvagnar. 389 364 330 Johan Ekener 316 341 40 30 50 24 35 Affärsområdesansvarig 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 *exklusive poster av engångskaraktär 35
  • Semcons långsiktiga strategi att förflytta koncernen från en upp- dragsstyrd tjänsteleverantör till en global teknisk partner med ett starkt varumärke ligger fast. Vi skapar mervärde och bygger relatio- ner baserade på ansvar och trovärdighet med medarbetare, kunder, aktieägare och andra intressenter i vår omvärld. För att uppnå detta krävs ett hållbart företagande med lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang samt en stark företagskultur där medarbe- tarna trivs och utvecklas. Långsiktigt och hållbart företagande Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i Vår uppförandekod innebär bland En stark arbetsgivare alla koncernens verksamheter. Att göra annat att samtliga medarbetare ska Det är oerhört viktigt att Semcon lyckas affärer på ett hållbart sätt bidrar till att agera på ett socialt ansvarstagande sätt attrahera och behålla personal. Att nya, differentiera våra tjänster och påverkar och inom ramen för den nationella lag- välutbildade och motiverade medarbe- resultatet positivt. I takt med att kon- stiftningen i alla länder där koncernen tare söker sig till Semcon är av väsentlig cernen växer och etablerar sig på nya är representerad. betydelse för vår konkurrenskraft och marknader blir dessa frågor allt viktigare. fortsatta utveckling. Den stora ingen- Minskad klimatpåverkan jörsbristen i Europa ställer krav på tydlig Långsiktig lönsamhet Som tjänsteföretag kan Semcon göra positionering och kommunikation som Ett sunt affärsmannaskap är av största den största insatsen för att minska kli- genomsyras av att vi utvecklar framti- vikt för att säkerställa en långsiktig lön- matpåverkan genom att arbeta miljö- dens produkter och lösningar och stolt- samhet och ett flertal utbildningsinsat- medvetet med kundprojekt. Genom att heten över de innovativa uppdrag våra ser har gjorts under året. Förflyttningen erbjuda kunder energieffektiva lös- medarbetare utför för våra kunder runt från timbaserad konsultaffär till pro- ningar och tjänster som har liten påver- om i världen. jektaffär inom de områden som är kan på miljön kan Semcon bidra till en Att ha ett starkt varumärke och vara starkt konkurrensutsatta ger Semcon minskad klimatpåverkan på bästa sätt en välkänd leverantör inom utvecklings- ökade möjligheter att uppnå en god genom att bland annat erbjuda tjänster intensiva branscher är prioriterat och lönsamhet. Koncernens infrastruktur inom vindkraft, processmetodik, hybrid- Semcons kommunikation och mark- byggs genom att följa våra kunder över och elbilsutveckling. För att minska nadsföring ska ge support till att Sem- världen och genom tydliga processer bolagets egen miljöbelastning minime- con är ett naturligt val när det gäller sker en effektiv och kundnära leverans. rar Semcon antal resor och använder ingenjörstjänster, design, anläggnings- miljötjänstebilar. Koncernen är certifie- teknik och informationslösningar. Socialt ansvarstagande rad enligt ISO 14001. Några prioriterade åtgärder under Semcons bästa bidrag till den sociala 2010 har varit att lansera en ny webb- och ekonomiska utvecklingen är att Kvalitetsarbete för effektivitet plats (semcon.com) med ambition att driva bolaget på ett professionellt och Med kunderna i fokus utvecklar Semcon visualisera det breda erbjudandet inom lönsamt sätt med hänsyn till vår uppfö- kontinuerligt det interna kvalitetsarbe- koncernen och bygga närvaro i sociala randekod, vilket därigenom gör det möj- tet för att uppnå så stor effektivitet medier för att delta i dialogen där den ligt att skapa arbetstillfällen genom att som möjligt. Vi har en nära relation till sker. Kundmagasinet Future by Semcon tillföra värdeskapande kompetens som våra kunder med en god dialog. För att produceras på engelska, svenska och en nära teknikpartner till industrin. säkerställa hög kvalitet och minimera tyska och har en upplaga på 10 000 ex. Vi sponsrar regelbundet olika välgören- risken i projekt har Semcon bland annat Under året utvecklades den även som hetsorganisationer som till exempel utvecklat en projektmetodik, XLPM, en applikation för Ipad. Under 2011 BRIS, Läkare utan gränser och Cancer- som är baserad på den välrenommerade kommer marknadsföringskanalerna att fonden. I samband med Semcons PROPS-metodiken för ledning och styr- utvecklas vidare och varumärket, värde- engagemang i svenska STCC (Scandina- ning av projekt. Under 2010 har process- grunden och den visuella identiteten vian Touring Car Championship) hjälper utvecklingsarbetet fortsatt och ett tyd- förtydligas. vi organisationen Min stora dag att ligt ramverk är på plats. Semcon är uppfylla sjuka barns dröm att få åka certifierat enligt ISO 9001. racingbil.36
  • Medarbetarna – Semcons hjärtaUtmanande projekt i global miljö görs tillgänglig på Semcons kontor, kan cernens olika strategiska mål. UnderSemcon eftersträvar ständig utveckling medarbetarna leverera ingenjörstjäns- 2010 har vår nya värdegrund definieratsför medarbetarna genom det dagliga ter till kunder över hela världen och genom en medarbetarenkät. Dettaarbetet i olika projekt med stort eget medverka i globala projekt från sitt arbete fortsätter under 2011 genom dis-ansvar, i samspelet med kollegor, i kun- lokalkontor. kussioner och konkretisering av värde-skapsöverföring och olika utbildningar. grund, varumärke och förhållningssättDe projekt/uppdrag som bolaget arbe- Ett Semcon inom arbetsgrupper på samtliga Semcon-tar med, allt från enkla till större kom- Koncernen strävar efter att ta en bety- kontor världen över.plexa projekt, ger medarbetarna möjlig- dande position inom marknaden för En framgångsfaktor i att driva för-heter att utvecklas genom att vara med ingenjörstjänster och produktinforma- bättringar och utveckling är en gemen-och påverka utvecklingen av framtidens tion Vi arbetar för ett samlat Semcon sam förståelse kring var vi kommerprodukter, tjänster och informationslös- både internt och externt på alla mark- ifrån, var vi står idag och, viktigast avningar inom en rad olika branscher. Den nader för att stärka vårt varumärke och allt, vart vi är på väg och vad som krävsglobala närvaron i kombination med de ge rätt bild av bolaget. Alla medarbe- av oss för att komma dit. Personalensprojekt/uppdrag bolaget driver tillsam- tare ska känna till Semcons övergri- synpunkter på Semcon är viktiga och vimans med några av världens ledande pande strategier, mål och erbjudande genomför regelbundet medarbetarun-industriföretag gör att medarbetarna och ha ett gemensamt fokus på kund- dersökningar inom hela koncernen, därhar möjlighet till internationellt arbete nytta. värden för medarbetarindex och ledar-på olika sätt. Genom Semcons sätt att Semcon arbetar med att skapa en skapsindex tas fram och följs upp. Syftetarbeta med en effektiv nätverkande innovativ företagskultur där kreativitet, är att skapa en bild av vilka områdenleveransstruktur i den så kallade front trovärdighet, arbetsglädje, ansvarsta- som vi skulle kunna förbättra för att blioffice/back office-modellen och satellit- gande och medarbetarprestationer mer effektiv som organisation och merkontor där en del av kundens IT-miljö driver förändringar för att uppnå kon- attraktiv som arbetsgivare. Målet är attNyckeltal 2006** 2007** 2008 2009 2010Totalt antal anställda 31/12 1 522 3 648 3 310 2 631 2 703Medelantal anställda 1 509 2 672 3 631 2 791 2 474Omsättning per anställd, Tkr 902 935 909 817 845Förädlingsvärde per anställd, Tkr* 602 555 592 524 595Resultat före skatt per anställd, Tkr* 33,1 -13,3 35,1 -92,0 -2,5Medelålder 38 36 36 38 38Sjukfrånvaro, % 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1Personalomsättning, % 12 19 30 32 23Personalomsättning exkl. uppsagd personal, % 12 19 20 15 22* Rörelseresultatet per anställd har belastats med poster av engångskaraktär, Tkr -21 -61 -18 -61 -6** Utfallet för 2006 och 2007 har redovisats för kvarvarande verksamhet efter försäljningen av affärsområdet Zpider 37
  • verkställa koncernens strategi och där- världen och mellan olika verksamhets- ningar inom bland annat avtalsrätt, med skapa en bra arbetsplats för områden uppmuntras för att höja kom- affärsmannaskap och försäljning. dagens medarbetare såväl som för kom- petensen och skapa nya idéer. Ett viktigt mande. verktyg för att öka den interna rörlighe- Friskvård och hälsa Medarbetaraktiviteter sker kontinu- ten är koncernens portal för lediga Friskvård och en bra arbetsmiljö är vik- erligt för att stärka samhörigheten, tjänster som finns på bolagets intranät tigt för att ge alla på Semcon ett fris- utveckla vår kultur och skapa en gemen- och externa webbplats. kare liv. En mängd aktiviteter genomförs sam bild av Semcon. Introduktionsut- Medarbetarsamtalet är en viktig del i på våra marknader för att uppmuntra till bildningar för nyanställda är en av de Semcons utveckling, som är en struktu- olika friskvårdsaktiviteter. Semcon aktiviteter som syftar till att snabbt ge rerad dialog mellan medarbetare och samarbetar med företagshälsovården en tydlig bild av hela koncernen, hur vi närmaste chef. Genom att sätta tydliga för att förhindra och förebygga arbets- arbetar och hur vi gemensamt driver mål och följa upp dessa skapas positiva relaterade sjukdomar. Sjukfrånvaron i Semcon framåt. resultat för verksamheten. Medarbetar- koncernen är fortsatt låg. samtalets struktur hjälper oss att Marknadsstyrd kompetensutveckling arbeta mot gemensamma mål och att Mångfald och jämställdhet Utbildning av medarbetare sker regel- öka motivationen genom att skapa en Då bolaget har verksamhet på flera bundet och utgångspunkten är medar- företagskultur som kännetecknas av platser runt om i världen bygger vi betarnas behov och den kompetens regelbunden återkoppling. Under 2010 mångfald naturligt, vilket ligger väl till Semcon bedömer att kunderna kommer tog vi fram en ny struktur för medarbe- grund för att kunna sätta samman att efterfråga framöver. Ett av de tarsamtal och arbetet med att imple- team som motsvarar kundernas för- tyngsta skälen till att kunderna anlitar mentera denna inom koncernen fort- väntningar. bolaget är just den breda kompetens sätter under 2011. Ingenjörsbranschen är fortfarande och erfarenhet som medarbetarna har Då våra chefer och ledare är en avgö- mansdominerad och detta speglas även tillsammans. rande faktor för våra medarbetares och på Semcon. På den svenska marknaden Medarbetarna och företaget har lika företagets utveckling har vi under 2010 är enligt STD 28 % (27) kvinnor och mot- stort ansvar för den enskildas utveck- satsat på att utveckla ledarskapskom- svarande siffra på Semcon är 24 % (23). ling och karriär inom Semcon. Intern rör- petens inom kommunikation, metodik lighet mellan koncernens arbetsplatser i och samtal samt genomfört utbild- Sjukfrånvaro, % 2006** 2007** 2008 2009 2010 Total sjukfrånvaro 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 Varav långtidsfrånvaro 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 Sjukfrånvaro för kvinnor 3,3 3,2 3,0 2,8 2,8 Sjukfrånvaro för män 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 Anställda –29 år 1,9 1,9 1,5 2,2 1,8 Anställda 30–49 år 2,4 2,4 2,2 2,1 2,0 Anställda 50 år– 3,4 3,0 3,2 2,0 2,4 Sjukfrånvaron avser den svenska verksamheten.38
  • Åldersfördelning personal, % * –25 år, 5 (3) 51– år, 12 (11) 46–50 år, 10 (9 26–30 år, 41–45 år, 16 (15) 19 (20) 31–35 år, 20 (23) 36–40 år, 18 (19) Fördelning, kvinnor och män, % * Män, 76 (78) Kvinnor, 24 (22) Genomsnittlig anställningstid, % * Mindre än 1 år, 22 (7) Mer än 3 år, 58 (54) 1–3 år, 20 (39) Utbildningsnivå, % * Gymnasie- Högskola/ utbildning, 33 (31) Universitet, 67 (69) * per 31 december 2010Robert Nagy, Akustiker, Semcon Göteborg 39 39
  • Risker i koncernens verksamhet Semcon är exponerat för ett antal risker, vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Semcon har delat in de risker bolaget utsätts för i marknadsrelaterade, verksamhetsrelaterade och finansiella risker. Semcon genomför riskutvärderingar och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom organisationen och i den strategiska planeringen. Marknadsrelaterade risker Strukturella förändringar Riskfaktorer Hantering Exponering Trenden bland internationella koncerner • Semcon strävar aktivt mot en större grad Semcon är ett globalt företag med verk- att anlita färre men större leverantörer av internationalisering för att följa kun- samhet i Sverige, Tyskland, Brasilien, som också har global närvaro fortsätter. dernas utveckling. Storbritannien, Ungern, Indien, Kina och Det finns en risk att Semcon inte anses • Företaget är etablerat på flera orter Ryssland. Andelen av försäljningen från uppfylla de krav som ställs avseende utomlands och har även genomfört inter- kunder utanför Sverige uppgår till 47 pro- storlek och global närvaro. nationella helhetsuppdrag för globalt cent (47). verksamma koncerner som Audi, BMW, Daimler, GM, Porsche och VW. • I de strukturella förändringarna ligger Andel av omsättning p land, % g per också en möjlighet att arbeta i större pro- jekt eller att som partner ta över ansvaret Export, 4 (5) Övriga, 1 (1) Brasilien, 3 (3) för en hel funktion hos kunden. Storbritannien, 6 (5) Sverige, 53 (53) Tyskland, 33 (33) Konjukturberoende kunder Semcons kunder påverkas i olika grad av • Semcon arbetar kontinuerligt på att Semcons kundbas består främst av en vikande konjunktur, där efterfrågan bredda kundbasen för att minska bero- ledande europeiska företag inom fordons- på Semcons tjänster kan minska. endet av enskilda kunders konjunktur- industrin samt nordiska industriföretag i påverkan. olika branscher. Branschberoende Semcons verksamhet påverkas i olika • För att minska beroendet från fordons- Sedan förra året har exponeringen mot grad av utvecklingen och beroendet av industrin prioriterar Semcon tillväxt fordonsindustrin fortsatt att minska och enskilda branscher. inom andra branscher som till exempel uppgick till 59 procent (62) av koncer- Life Science, energi/offshore och miljö. nens totala försäljning. Verksamhetsrelaterade risker Av de verksamhetsrelaterade riskerna är de som berör kundberoende och nyckelmedarbetare störst. Dessutom finns alltid en risk att förlora uppdrag eller kunder. För en utförlig beskrivning av verksamhetsrelaterade risker, se not 3 på sidan 58. Medarbetare Riskfaktorer Hantering Exponering Det finns alltid en risk att nyckelpersoner • Semcon prioriterar arbetet med att bli En ökad efterfrågan på ingenjörskompe- eller ett större antal medarbetare väljer en attraktiv arbetsgivare och därmed tens medför efter en lågkonjunktur en att lämna bolaget. öka medarbetarnas trivsel. större rörlighet på arbetsmarknaden. • Resurser avsätts för utbildnings-, rekry- Detta har under 2010 medfört en ökad terings- och introduktionsaktiviteter. personalomsättning. • Konkurrensen om kompetenta medar- betare är stor och medför rent generellt att lönerna kan öka mer än vad teck- nade avtal ger, både för hela grupper av medarbetare och för enskilda nyckel- personer.40
  • Beroende av enskilda kunderEn kund kan i vissa fall avsluta uppdrag/ • Semcon arbetar kontinuerligt på att Målet för koncernen är att ingen enskildprojekt med kort varsel alternativt suc- bredda kundbasen för att minska kund ska stå för mer än 10 procent av dencessivt minska affärsvolymerna. Detta beroendet av enskilda kunders konjunk- totala försäljningen.kan medföra en risk då Semcon inte alltid turpåverkan.är garanterad full kostnadstäckning, spe- * De största kundernas andelciellt för de medarbetare som inte ome- av omsättningen, %delbart kan sättas in i andra uppdrag. 100 Övriga 50 Audi VW Volvo Personvagnar BMW 0 AB Volvo 09 10PrispressI utvecklingsintensiva branscher är risken • Semcon erbjuder konkurrenskraftiga Prispressen är fortsatt stor men variatio-att utsättas för prispress stor. priser på alla marknader men ger också ner finns inom olika områden. Varje sänk- kunder möjlighet att nyttja hela Sem- ning eller ökning av det totala arvodet på cons nätverk av kontor lokalt och inter- årsbasis med en procentenhet påverkar nationellt. utfallet med 20 miljoner kronor. • Bolaget ökar andelen projekt och hel- hetslösningar.Fast prisVid projekt med fast pris utsätts företa- • Samtliga projekt planeras, budgeteras Semcon fortsätter fastlagd plan med attget för risker om projektet inte kan slut- och genomförs enligt gemensamt fast- gå från timbaserade affärer för att ökaföras inom de givna kostnadsramarna lagda arbetssätt. andelen projektaffärer och fastprisupp-och/eller om projektet inte kan slutföras • Semconkoncernen arbetar aktivt med drag. Detta ökar risken men ger ocksåinom föreskriven tid. projektstyrning och är certifierad enligt ökade möjligheter att förbättra lönsam- ISO 9001 och ISO 14001. heten.AnsvarDet finns en risk att felaktigt genom- • Koncernen har tecknat försäkringar Under 2010 har en fortsatt genomgång avförda uppdrag kan påverka resultatet. enligt branschpraxis. försäkringsskyddet genomförts på alla koncernens marknader. Historiskt sett har Semcon endast utnyttjat försäkringen vid ett fåtal tillfällen. Avtalsvillkoren har revi- derats för att minimera risker.Finansiella riskerFöretaget har identifierat fem finansiella risker som skullekunna påverka resultatet.• Finansieringsrisk• Ränterisk• Likviditetsrisk• Valutatrisk• KreditriskLäs mer om de finansiella riskerna i not 3 på sidan 58. 41
  • Innehåll ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse 43 Not 13 Resultat per aktie 65 Koncernens resultaträkningar och rapporter Not 14 Immateriella tillgångar 65 över totalresultatet 46 Not 15 Materiella anläggningstillgångar 67 Koncernens balansräkningar 47 Not 16 Andelar i koncernföretag 68 Koncernens rapporter över förändringar i 48 Not 17 Andelar i intresseföretag och eget kapital joint ventures 68 Koncernens rapporter över kassaflöden 49 Not 18 Kundfordringar 68 Moderbolagets resultaträkningar och rapporter Not 19 Fordringar på intresseföretag och över totalresultatet 50 joint ventures 68 Moderbolagets balansräkningar 51 Not 20 Upparbetad ej fakturerad intäkt och fakturerad ej upparbetad intäkt 69 Moderbolagets rapporter över förändringar 52 i eget kapital Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 69 Moderbolagets kassaflödesanalyser 53 Not 22 Aktiekapital 69 Not 23 Pensionsförpliktelser 70 Noter Not 24 Upplåning 71 Not 1 Allmän information 54 Not 25 Checkräkningskrediter 71 Not 2 Redovisningsprinciper 54 Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda Not 3 Verksamhetsrelaterade intäkter 72 och finansiella risker 58 Not 27 Ställda säkerheter 72 Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar 60 Not 28 Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 72 Not 5 Segmentsredovisning 60 Not 29 Upplysningar om förvärv och avyttringar av verksamheter 72 Not 6 Nettoomsättning 61 Not 30 Transaktioner med närstående 72 Not 7 Ersättning revisorer 61 Not 31 Operationell leasing 73 Not 8 Personal 62 Not 32 Händelser efter balansdagen 73 Not 9 Ränteintäkter och liknande poster 63 Not 10 Räntekostnader och liknande poster 63 Revisionsberättelse 74 Not 11 Skatter 63 Not 12 Poster av engångskaraktär 6542
  • FörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören i Semcon AB (publ) org. nr. 556539-9549 avgerhärmed årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2010.Verksamheten • Semcon har fått en order för uppgra- enskilt fall finns särskilda skäl för det.Semcon är ett globalt teknikföretag dering av mätsystemet ComTest® på Ledande befattningshavares ersätt-inom ingenjörstjänster och produkt- Forsmark 1 och 2. Systemet används ningar och förmåner redovisas i not 8,information med verksamhet på fler bland annat för tillståndsövervakning sidan 62.än 40 orter i Sverige, Tyskland, Stor- av drivdon, skalventiler och flödesven-britannien, Brasilien, Ungern, Indien, tiler. IncitamentsprogramKina, Spanien, Malaysia (kontoret • Semcon har utsetts till A-leverantör Vid extra bolagsstämma i Semcon ABstängt 2010-11-30) och Ryssland. för tekniska konsulttjänster av Vat- den 7 februari 2008 beslutades att tenfall under perioden 2011-2013 med inrätta ett långsiktigt aktiesparpro-Semcons affärsområden option för ytterligare ett år. Avtalet gram. Aktiesparprogrammet var riktatSemcon är organiserat i tre affärsområ- avser tekniska konsulttjänster inom till alla anställda i de svenska och tyskaden – Automotive R&D, Design & Deve- kärnkraft, vindkraft och vattenkraft bolagen. Totalt tecknade sig cirka 600lopment och Informatic. och kommer att utföras av specialis- personer för aktiesparprogrammet. Automotive R&D och Design & ter inom alla Semcons affärsområden. Aktiesparprogrammet innebar i korthetDevelopment arbetar med design, pro- att de anställda som deltog i program-dukt-, anläggnings- och produktionsut- Styrelsens arbete met under en 12-månadersperiodveckling. Affärsområdet Informatic Styrelsens arbete beskrivs i ”Bolagsstyr- avstod en del av sin lön för att köpautvecklar informationslösningar för ning” på sidorna 78-82. aktier (så kallade sparaktier) i bolaget.hela produktlivscykeln. För varje sparaktie kan den anställde Ersättning till styrelse och efter en period av tre år, förutsatt att hanHändelser under året ledande befattningshavare eller hon då är anställd inom Semcon-• Semcon har tecknat ett tvåårigt avtal Ersättning till styrelsen beslutas av års- koncernen, få en matchningsaktie. med EuroMaint Rail för leverans av stämman efter förslag från valbered- Aktiesparprogrammet omfattar konstruktionstjänster vilket innebär ningen. Arvodet till styrelsen är oför- 330 000 aktier, varav 250 000 är att Semcon tar över EuroMaint Rails ändrat jämfört med föregående år och matchningsaktier och 80 000 aktier för konstruktionsavdelning i Örebro. uppgick till 400 000 kronor för ordfö- att huvudsakligen täcka sociala avgif-• Westinghouse har utsett Semcon till randen och till 200 000 för ordinarie ter. Medarbetare som blir uppsagda får s.k preferred supplier vilket stärker ledamot som inte är anställd i bolaget. förtida matchning. Totalt har 41 171 samarbetet kring ingenjörstjänster. Styrelsen beslutar om ersättning till aktier matchats för de personer som• Semcon har utsett Henry Kohlstruck verkställande direktören. Semcon har blivit uppsagda, efter det återstår till ny landsansvarig för den tyska valt att hela styrelsen skall fullgöra 288 829 aktier som kommer att använ- verksamheten från och med den 1 ersättningsutskottets uppgifter. Leda- das till framtida matchningar. mars. Henry Kohlstruck kommer när- möter som tillhör bolagsledningen del- mast från det tyska utvecklingsföre- tar inte i detta arbete. Forskning och utveckling taget Edag, där han senast verkade Samtliga befattningshavare i koncern- Övervägande delen av Semcons utveck- som vice vd med ansvar för divisionen ledningen erbjuds en fast grundlön lingskostnader avser utveckling inom produktutveckling/produktion. som kompletteras med en rörlig ersätt- ramen för kundprojekt. Övriga utveck-• Semcon har tecknat en order med en ning om maximalt sex månadslöner lingskostnader kostnadsförs löpande. biltillverkare i Tyskland gällande säker- efter uppföljning mot individuellt upp- Dessa kostnader uppgår inte till några hetssimuleringar för en kommande satta mål. Ersättningen skall vara skälig, betydande belopp. Undantag görs för bilplattform. Uppdraget utförs av konkurrenskraftig och marknadsmässig. kostnader för utveckling av specifika Semcons indiska och tyska specialister Den fasta lönen sätts för ett kalenderår program eller tekniska plattformar vilka inom simulering. i taget. Utöver vad som följer av till- aktiveras i enlighet med IAS 38.• Semcon har av en tysk biltillverkare lämpliga kollektivavtal och liknande får blivit vald som utvecklingspartner för ledande befattningshavare ges rätt att Aktieslag framtagning av en ny bilmodell. Det på individuell basis arrangera pensions- Vid utgången av 2010 uppgick Semcons sammanlagda ordervärdet uppgår till lösningar, varvid löne- eller bonus- aktiekapital till 18,1 Mkr fördelat på cirka 150 Mkr och projektet sträcker avstående får utnyttjas för ökade pen- 18 112 534 aktier med ett kvotvärde om sig över tre år. sionsavsättningar givet oförändrad 1 krona vardera. Alla aktier har en röst• Semcon har valts som partner avse- kostnad för bolaget över tiden. Alla och är av samma slag. Varje aktie berät- ende utveckling av produktinforma- pensionslösningar överenskomna fram- tigar till lika andel i bolagets tillgångar tion för ett medicintekniskt bolag i gent ska vara premiebaserade. Riktlinjerna och vinst. Några begränsningar i aktiens Sverige. Parterna har initialt skrivit ett för ersättning ska omfatta de personer överlåtbarhet finns inte. Semcon äger treårsavtal. som under den tid riktlinjerna gäller 288 829 egna aktier i bolaget. Dessa ingår i koncernledningen. Styrelsen ska aktier skall användas för matchning i ha rätt att frångå riktlinjerna om det i aktiesparprogrammet. 43
  • Förvärv och avyttringar av rådet till 23 Mkr (4) och rörelsemargina- Inom respektive affärsområde var verksamheter len till 3,5 procent (0,6). Inom affärsom- antalet anställda, den 31 december, Under året har inga förvärv eller avytt- rådet Informatic uppgick omsättningen följande: Automotive R&D 1 565 (1 497), ringar av verksamheter genomförts. till 330 Mkr (316). Affärsområdets andel Design & Development 753 (784) och av koncernens totala omsättning upp- Informatic 385 (350). Omsättning och resultat gick till 16 procent (14). Rörelseresultatet Rörelsens intäkter uppgick till 2 091 Mkr uppgick till 30 Mkr (20) med en rörelse- Risk-och känslighetsanalys (2 281) och den organiska tillväxten blev marginal på 8,9 procent (6,3). Exklude- Semcon är exponerat för ett antal ris- -5 procent, efter justering av valuta- rat kostnader av engångskaraktär upp- ker, vilka skulle kunna påverka koncer- kurseffekter. Den minskade försälj- gick rörelseresultatet för affärsområdet nens resultat. Semcon har valt att dela ningen beror på en svag start under för- till 30 Mkr (24) och rörelsemarginalen in de risker bolaget utsätts för i mark- sta halvåret, framförallt för de enheter till 8,9 procent (7,7). nadsrelaterade, verksamhetsrelaterade som är verksamma inom fordonssek- och finansiella risker. Semcon genomför torn. Under det andra halvåret stärktes Kassaflöde och finansiell ställning riskutvärderingar och identifierade marknadsläget inom alla branscher och Rörelsens kassaflöde från den löpande väsentliga risker hanteras löpande inom bolaget visade under det fjärde kvarta- verksamheten uppgick till -55 Mkr (104). organisationen och i den strategiska let en organisk tillväxt på 13 procent. Försämringen hänför sig till en ökad planeringen. Rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr rörelsekapitalbindning. Koncernens (-241) vilket gav en rörelsemarginal på likvida medel uppgick till 42 Mkr (68). Marknadsrelaterade risker 0,1 procent (-10,6). Det svaga resultatet Därutöver har koncernen outnyttjade Bolaget har identifierat bland annat föl- hänför sig till den svaga starten på året. kreditlöften om 100 Mkr per den 31 jande marknadsrelaterade risker som Under det fjärde kvartalet uppgick december. Ett nytt kreditavtal tecknades kan påverka Semcons resultat: rörelsemarginalen till 6,0 procent i början av det tredje kvartalet. Kredit- • Strukturella förändringar (-16,9). Kostnadsstrukturen har under avtalet består av en checkräknings- • Konjunkturberoende kunder de senaste åren anpassats till det kredit på 100 Mkr (100) samt en låneram • Branschberoende rådande marknadsläget vilket belastat (”Revolving credit facility”) på 32,8 mil- För ytterligare information om mark- resultatet i form av kostnader av joner Euro (42,8) som löper till juli 2011. nadsrelaterade risker, se sidan 40. engångskaraktär. Den totala kostnaden En option finns för bolaget att innan för genomfört besparingsprogram upp- förfallodagen göra om låneramen till Verksamhetsrelaterade risker går till 15 Mkr under 2010. Föregående ett treårigt lån. Av de verksamhetsrelaterade riskerna är år belastades resultatet med kostnader Det egna kapitalet uppgick till 373 Mkr de som berör beläggning och medarbe- av engångskaraktär om 171 Mkr. Rörelse- (385) och soliditeten till 33,0 procent tare störst. Dessutom finns alltid en risk resultatet exkluderat dessa poster upp- (30,5). Koncernens nettolåneskuld upp- att förlora uppdrag eller kunder. För gick till 18 Mkr (-70) med en rörelsemar- gick till 305 Mkr (316) och skuldsätt- ytterligare information om verksam- ginal på 0,9 procent (-3,1). ningsgraden till 0,8 ggr (0,8). hetsrelaterade risker, se sidan 40 samt Finansnettot uppgick till -9 Mkr (-16). not 3 på sidan 58. Resultatet före skatt uppgick till -6 Mkr Investeringar (-257). Resultatet efter skatt uppgick till Investeringar i hårdvara, licenser samt Finansiella risker -5 Mkr (-209) och resultat per aktie blev kontorsinventarier och utrustning upp- Företaget har identifierat bland annat -0,29 kr (-11,52). gick till 14 Mkr (19). följande finansiella risker som skulle För affärsområdet Automotive R&D kunna påverka resultatet: uppgick omsättningen till 1 091 Mkr Anställda • Finansieringsrisk (1 277). Affärsområdets andel av koncer- Antal anställda den 31 december var • Ränterisk nens totala omsättning uppgick till 2 703 (2 631) varav 1 432 (1 523) i Sverige • Likviditetsrisk 52 procent (56). Rörelseresultatet uppgick och 1 271 (1 108) utanför Sverige. Antal • Kreditrisk till -42 Mkr (-245) vilket gav en rörelse- medarbetare i tjänst var 2 558 (2 467). • Valutarisk marginal på -3,8 procent (-19,2). Exklu- Medelantal anställda uppgick till 2 474 För ytterligare information om de finan- derat kostnader av engångskaraktär (2 791) varav 1 326 i Sverige, 815 i Tysk- siella riskerna, se not 3 på sidan 58. uppgick rörelseresultatet för affärsom- land, 135 i Brasilien, 69 i England och 129 rådet till -35 Mkr (99) och rörelsemargi- i övriga länder. Utbildning av medarbe- Redovisningsprinciper nalen till -3,2 procent (7,8). För Design & tare sker kontinuerligt och utgångs- Semcon följer de av EU antagna IFRS- Development uppgick omsättningen till punkten är medarbetarnas behov och standarderna och tolkningar av dessa 670 Mkr (688). Affärsområdets andel av den kompetens Semcon bedömer att (IFRIC). Från och med 2010, har ett koncernens totala omsättning uppgick kunderna kommer att efterfråga fram- antal nya standarder och IFRIC-utta- till 32 procent (30) och rörelseresultatet över. Per den 31 december hade 67 pro- landen antagits. Ingen av dessa har uppgick 15 Mkr (-16) vilket gav en rörel- cent av de anställda en universitet eller haft påverkan på koncernens räkenska- semarginal på 2,3 procent (-2,3). Exklu- högskoleutbildning. 58 procent av de per under 2010. Se not 2, sidan 54 för derat kostnader av engångskaraktär anställda har arbetat mer än 3 år i kon- mer information. uppgick rörelseresultatet för affärsom- cernen, 20 procent mellan 1–3 år och 22 procent kortare tid än ett år. Andelen kvinnor uppgick till 24 procent.44
  • Känslighetsananlys Förslag till vinstdisposition, krEn förändring av någon av de nedanstående variablerna påverkar omsättningen Till årsstämmans förfogande står föl-och resultatet enligt följande: jande vinstmedel i moderbolaget: Påverkan påVariabel Förändring Omsättning resultat före skatt Balanserad vinst och övrigt tillskjutet kapital 263 266 846Beläggning +/- 1 % 20 Mkr 20 Mkr Årets resultat enligtArvode +/- 1 % 20 Mkr 20 Mkr resultaträkning 13 831 143Personalkostnader +/- 1 % – 15 Mkr Lämnat koncernbidrag -25 812 086Indirekta kostnader +/- 1 % – 5 Mkr Summa 251 285 903Volym/anställda +/- 50 konsulter 40 Mkr 12 MkrRänta +/- 1 % – 3 Mkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispone-Antal arbetsdagar per kvartal och år kan skilja sig mellan de olika åren vilket är en ras så att:viktig faktor att beakta när intäkter för olika kvartal och år analyseras. Varje arbets- I ny räkning överförs 251 285 903dag motsvarar cirka 10 miljoner i intäkter. Summa 251 285 903Säsongsvariationer, Sverige Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 TotaltAntal arbetsdagar 2006 64 58 65 63 250Antal arbetsdagar 2007 64 58 65 62 249Antal arbetsdagar 2008 61 61 67 62 251Antal arbetsdagar 2009 62 59 66 63 250Antal arbetsdagar 2010 62 59 66 64 251Antal arbetsdagar 2011 63 59 66 64 252Antal arbetsdagar 2012 64 58 65 62 249Finansiella mål FramtidsutsikterDe finansiella målen syftar till att skapa Produkter, anläggningar och system blirett långsiktigt aktieägarvärde. Semcon allt mer komplexa, vilket kräver omfat-styr verksamheten mot följande finan- tande utveckling och dokumentation.siella mål: Samtidigt ställs krav på snabbare• en rörelsemarginal som uppgår till minst utvecklingsprocesser och lägre utveck- 8 procent över en konjunkturcykel. lingskostnader som bland annat nås• en soliditet överstigande 30 procent. genom effektivare arbetsmetoder.• att utdelningen till aktieägarna ska Sammantaget innebär dessa trender utgöra cirka en tredjedel av resultatet ökade affärsmöjligheter för koncernen. efter skatt. Marknadsläget förbättrades under det andra halvåret 2010. Nya affärerHändelser efter balansdagen och fler förfrågningar inom alla våraFram till avlämnandet av denna årsre- branscher gör att det är ett stort rekry-dovisning har inga större väsentliga teringsbehov. Semcon ser positivt påhändelser inträffat som påverkar värdet 2011 och räknar med fortsatta resultat-på företaget. förbättringar.Utdelningsförslag ModerbolagetEnligt Semcons utdelningspolicy skall Intäkterna uppgick till 22 Mkr (25) ochhänsyn tas till bland annat företagets resultat efter avskrivningar uppgick tillfinansiella ställning och kapitalbehov -24 Mkr (-19).för fortsatt expansion. Med anledning Beträffande koncernens och moder-av bolagets negativa resultat föreslår bolagets resultat och ställning i övrigtstyrelsen att ingen aktieutdelning ska hänvisas till efterföljande resultat- ochutgå (-). balansräkningar, rapporter över total- resultatet, förändringar i eget kapital samt kassaflödesanalyser jämte tillhö- rande redovisningsprinciper och noter. 45
  • Koncernens resultaträkningar Mkr Not 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5, 6 2 090,9 2 281,1 Rörelsens kostnader Inköp av varor och tjänster -338,5 -377,9 Övriga externa kostnader 7, 12 -252,5 -321,3 Personalkostnader 8, 12 -1 470,2 -1 704,7 Avskrivningar av immateriella tillgångar 14 -7,5 -10,6 Nedskrivningar av immateriella tillgångar 12, 14 – -72,0 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 15 -22,1 -25,5 Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 15 -0,3 -4,1 Resultat från andelar i intresseföretag 17 3,2 -6,2 Rörelseresultat 3,0 -241,2 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 9 2,0 8,2 Räntekostnader och liknande poster 10 -11,1 -23,7 Resultat före skatt -6,1 -256,7 Skatter 11 0,8 48,1 Årets resultat -5,3 -208,6 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -5,3 -208,6 Varav hänförligt till minoritetsintressen – – Resultat per aktie före utspädning, kr 13 -0,29 -11,52 Resultat per aktie efter utspädning, kr 13 -0,29 -11,52 Antal aktier vid årets slut (tusental) 13 18 113 18 113 Genomsnittligt antal aktier (tusental) 13 18 113 18 113 Koncernens rapporter över totalresultatet Årets resultat -5,3 -208,6 Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferens -50,2 -22,6 Säkring av nettoinvesteringar 57,5 27,4 Skatt hänförlig till säkring av nettoinvesteringar -15,1 -7,5 Summa övrigt totalresultat -7,8 -2,7 Summa totalresultat för året -13,1 -211,3 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -13,1 -211,3 Varav hänförligt till minoritetsintressen – –46
  • Koncernens balansräkningarMkr Not 31 dec 2010 31 dec 2009TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella tillgångar 14Goodwill 437,2 475,2Övriga immateriella tillgångar 24,7 28,5Materiella anläggningstillgångar 15Maskiner och anläggningar 18,1 20,3Inventarier, datorer och utrustning 24,9 40,3Finansiella tillgångarAndelar i intresseföretag och joint ventures 17 18,2 15,0Uppskjuten skattefordran 11 69,9 89,0Övriga finansiella tillgångar – 2,2Summa anläggningstillgångar 593,0 670,5OmsättningstillgångarKundfordringar 18 323,8 324,2Aktuell skattefordran 11,1 12,8Fordringar på intresseföretag och joint ventures 19 – 3,2Övriga fordringar 11,5 36,4Upparbetad ej fakturerad intäkt 20 133,9 108,2Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 14,8 41,3Kassa och bank 42,5 67,7Summa omsättningstillgångar 537,6 593,8Summa tillgångar 1 130,6 1 264,3EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalAktiekapital 22 18,1 18,1Övrigt tillskjutet kapital 34,5 34,5Reserver -1,6 6,2Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 321,6 326,6Summa eget kapital 372,6 385,4Varav minoritetsandel – –Långfristiga skulderPensionsförpliktelser 23 48,4 73,0Uppskjuten skatt 11 – –Upplåning 24 270,1 310,6Summa långfristiga skulder 318,5 383,6Kortfristiga skulderCheckräkning 24, 25 29,2 0,4Leverantörsskulder 69,9 77,2Aktuell skatteskuld 3,9 –Övriga skulder 74,9 59,3Fakturerad ej upparbetad intäkt 20 44,6 74,8Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 217,0 283,6Summa kortfristiga skulder 439,5 495,3Summa eget kapital och skulder 1 130,6 1 264,3Ställda säkerheter 27 3,2 6,3Eventualförpliktelser 28 3,5 3,3 47
  • Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital Övrigt Aktie- tillskjutet Balanserade Minoritets- Totalt Mkr kapital kapital Reserver* vinstmedel Totalt andel eget kapital Ingående balans per 1 januari 2009 18,1 34,5 8,9 534,7 596,2 – 596,2 Totalresultat Årets resultat – – – -208,6 -208,6 – -208,6 Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser – – -22,6 – -22,6 – -22,6 Säkring av nettoinvesteringar – – 27,4 – 27,4 – 27,4 Skatt hänförlig till säkring av nettoinvesteringar – – -7,5 – -7,5 – -7,5 Summa övrigt totalresultat – – -2,7 – -2,7 – -2,7 Summa totalresultat – – -2,7 -208,6 -211,3 – -211,3 Transaktioner med aktieägare Aktiesparprogram – – – 0,5 0,5 – 0,5 Summa transaktioner med aktieägare – – – 0,5 0,5 – 0,5 Ingående balans per 1 januari 2010 18,1 34,5 6,2 326,6 385,4 – 385,4 Totalresultat Årets resultat – – – -5,3 -5,3 – -5,3 Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser – – -50,2 – -50,2 – -50,2 Säkring av nettoinvesteringar – – 57,5 – 57,5 – 57,5 Skatt hänförlig till säkring av nettoinvesteringar – – -15,1 – -15,1 – -15,1 Summa övrigt totalresultat – – -7,8 – -7,8 – -7,8 Summa totalresultat – – -7,8 -5,3 -13,1 – -13,1 Transaktioner med aktieägare Aktiesparprogram – – – 0,3 0,3 – 0,3 Summa transaktioner med aktieägare – – – 0,3 0,3 – 0,3 Utgående balans per 31 december 2010 18,1 34,5 -1,6 321,6 372,6 – 372,6 * Reserver avser i sin helhet omräkningsreserv hänförlig till nettoinvesteringar. Per den 31 december omfattade det registrerade aktiekapitalet 18 112 534 aktier à nominellt 1 krona vilket är detsamma som kvot- värdet. För ytterligare information, se not 22, Aktiekapital.48
  • Koncernens rapporter över kassaflödenMkr Not 2010 2009Den löpande verksamhetenRörelseresultat efter av- och nedskrivningar 3,0 -241,2Avskrivningar/nedskrivningar 14, 15 29,9 118,4Resultat av sålda anläggningstillgångar 0,1 0,2Andel i intresseföretag -3,2 –Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0,6 0,5Utbetalda pensioner och inbetalningar till planer 23 -18,9 -3,1Erhållen ränta och liknande poster 1,2 9,9Erlagd ränta och liknande poster -7,6 -19,8Betald inkomstskatt -10,9 -20,0Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital –5,8 -155,1Förändring av rörelsekapitalÖkning/minskning pågående arbete -27,1 26,0Ökning/minskning kortfristiga fordringar 46,4 321,8Ökning/minskning kortfristiga skulder -68,6 -88,6Summa förändring av rörelsekapital -49,3 259,2Kassaflöde från den löpande verksamheten -55,1 104,1InvesteringsverksamhetenInvesteringar i immateriella tillgångar 14 -4,0 -9,4Investeringar i materiella anläggningstillgångar 15 -10,5 -9,1Förvärv av koncernföretag/verksamheter 29 – -1,4Likvid från försäljning av anläggningstillgångar 3,5 0,6Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,0 -19,3FinansieringsverksamhetenFörändring checkräkning 28,8 -2,1Upptagna/amortering lån 24 18,4 -131,2Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,2 -133,3Årets kassaflöde -18,9 -48,5Kassa och bank vid årets början 67,7 117,6Omräkningsdifferenser -6,3 -1,4Kassa och bank vid årets slut 42,5 67,7 49
  • Moderbolagets resultaträkningar Mkr Not 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 6 22,2 25,4 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 7 -19,1 -21,0 Personalkostnader 8 -27,2 -23,0 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 15 -0,4 -0,1 Rörelseresultat -24,5 -18,7 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 9 37,7 19,6 Nedskrivning av andelar i koncernföretag – -103,0 Erhållna koncernbidrag 17,0 6,3 Räntekostnader och liknande poster 10 -10,7 -52,1 Resultat efter finansiella poster 19,5 -147,9 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond – 44,1 Förändring av överavskrivningar 0,2 -0,3 Resultat före skatt 19,7 -104,1 Skatter 11 -5,9 -0,4 Årets resultat 13,8 -104,5 Moderbolagets rapporter över totalresultatet Årets resultat 13,8 -104,5 Övrigt totalresultat Lämnat koncernbidrag -35,0 -85,6 Skatt på koncernbidrag 9,2 22,5 Summa övrigt totalresultat -25,8 -63,1 Summa totalresultat för året -12,0 -167,650
  • Moderbolagets balansräkningarMkr Not 31 dec 2010 31 dec 2009TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella tillgångar 14Övriga immateriella tillgångar – –Materiella anläggningstillgångar 15Inventarier, datorer och utrustning 1,2 1,6Finansiella tillgångarAndelar i koncernföretag 16 84,1 80,1Uppskjuten skattefordran 25,4 22,1Fordringar på koncernföretag 420,0 342,3Summa anläggningstillgångar 530,7 446,1OmsättningstillgångarFordringar på koncernföretag 144,5 345,3Aktuell skattefordran 0,9 1,2Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,5 3,1Kassa och bank – 14,6Summa omsättningstillgångar 149,9 364,2Summa tillgångar 680,6 810,3EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalBundet eget kapitalAktiekapital 22 18,1 18,1Reservfond 25,1 25,1Fritt eget kapitalÖverkursfond 12,9 12,9Balanserat resultat 224,6 354,9Årets resultat 13,8 -104,5Summa eget kapital 294,5 306,5Obeskattade reserverÖveravskrivningar 0,2 0,4Summa obeskattade reserver 0,2 0,4Långfristiga skulderUpplåning 24 283,7 286,4Summa långfristiga skulder 283,7 286,4Kortfristiga skulderCheckräkning 25 26,6 –Leverantörsskulder 0,9 3,3Skulder till koncernföretag 69,6 207,3Övriga skulder 0,6 0,5Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4,5 5,9Summa kortfristiga skulder 102,2 217,0Summa eget kapital och skulder 680,6 810,3Ställda säkerheter Inga IngaAnsvarsförbindelser 28 0,7 0,8 51
  • Moderbolagets rapporter över förändringar i eget kapital Balanserade vinstmedel Totalt Aktie- Reserv- Överkurs- inkl. årets eget Mkr kapital fond fond resultat kapital Ingående balans per 1 januari 2009 18,1 25,1 12,9 418,0 474,1 Totalresultat Årets resultat - - - -104,5 -104,5 Övrigt totalresultat Lämnat koncernbidrag – – – -85,6 -85,6 Skatt på koncernbidrag – – – 22,5 22,5 Summa övrigt totalresultat – – – -63,1 -63,1 Summa totalresultat – – – -167,6 -167,6 Ingående balans per 1 januari 2010 18,1 25,1 12,9 250,4 306,5 Totalresultat Årets resultat – – – 13,8 13,8 Övrigt totalresultat Lämnat koncernbidrag – – – -35,0 -35,0 Skatt på koncernbidrag – – – 9,2 9,2 Summa övrigt totalresultat – – – -25,8 -25,8 Summa totalresultat – – – -12,0 -12,0 Utgående balans per 31 december 2010 18,1 25,1 12,9 238,4 294,5 Per den 31 december omfattade det registrerade aktiekapitalet 18 112 534 aktier à nominellt 1 krona vilket är detsamma som kvotvärdet. För ytterligare information, se not 22, Aktiekapital.52
  • Moderbolagets kassaflödesanalyserMkr Not 2010 2009Den löpande verksamhetenRörelseresultat efter avskrivningar -24,5 -18,7Avskrivningar 15 0,4 0,1Erhållen ränta och liknande poster 36,9 18,6Erlagd ränta och liknande poster -10,4 -18,0Erhållen/betald inkomstskatt 0,3 -9,0Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 2,7 -27,0Förändring av rörelsekapitalÖkning/minskning kortfristiga fordringar 139,4 185,3Ökning/minskning kortfristiga skulder -180,6 -40,1Summa förändring av rörelsekapital -41,2 145,2Kassaflöde från den löpande verksamheten -38,5 118,2InvesteringsverksamhetenInvesteringar i materiella anläggningstillgångar 15 – -1,7Kassaflöde från investeringsverksamheten – -1,7FinansieringsverksamhetenFörändring checkräkning 26,6 –Amortering lån 24 -2,7 -147,7Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23,9 -147,7Årets kassaflöde -14,6 -31,2Kassa och bank vid årets början 14,6 45,8Kassa och bank vid årets slut – 14,6 53
  • NoterNot1 Allmän information Semcon AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket Koncernens huvudsakliga verksam- het är tillhandahållande av ingenjörs- Koncernredovisningen för det verk- samhetsår som slutar den 31 december med organisationsnummer 556539-9549. tjänster och produktinformation vilka 2010 har godkänts av styrelsen den Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kom- beskrivs i förvaltningsberättelsen i 18 mars 2011 och kommer att föreläggas mun i Sverige. Bolaget är noterat på lis- denna årsredovisning. årsstämman den 27 april 2011 för fast- tan för mindre bolag vid NASDAQ OMX ställande. Stockholm under beteckningen SEMC.Not2 Redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo- finansiella rapporter”, IAS 28, ”Inne- hav i intresseföretag”, och IAS 31 gen inom koncernen, inklusive den utländska verksamheten, under förut- visning upprättats anges nedan. Dessa ”Andelar i joint ventures”, ska tilläm- sättning att kraven på identifiering, principer har tillämpats konsekvent för pas framåtriktat för rörelseförvärv dokumentation och effektivitet i IAS alla presenterade år, om inte annat anges. där förvärvstidpunkten infaller i det 39 avseende säkring av nettoinveste- första räkenskapsår som börjar den 1 ringen är uppfyllda. I synnerhet ska Grunder för rapporternas juli 2009 eller senare. Den omarbe- koncernens säkringsstrategi tydligt upprättande tade standarden fortsätter att före- dokumenteras på grund av möjlighe- Koncernredovisningen är upprättad i skriva att förvärvsmetoden tillämpas ten till olika identifieringar på olika enlighet med International Financial för rörelseförvärv men med några nivåer i koncernen. Reporting Standards (IFRS) så som de väsentliga ändringar. Exempelvis • IAS 36 (ändring), ”Nedskrivningar” gäl- har antagits av EU, IFRIC-tolkningar, års- redovisas alla betalningar för att köpa ler för räkenskapsår som börjar 1 janu- redovisningslagen samt Rådet för Finan- en verksamhet till verkligt värde på ari 2010 eller senare. Ändringen klar- siell Rapportering RFR 1.3 (Komplette- förvärvsdagen, inklusive villkorade gör att den största kassagenererande rande redovisningsregler för koncerner). köpeskillingar som klassificerats som enhet (eller grupp av enheter) på vil- Rekommendationer som träder i kraft skuld och som därefter omvärderas ken goodwill ska fördelas i syfte att efter balansdagen har ingen väsentlig via rapporten över totalresultatet. pröva nedskrivningsbehov, är ett effekt varken på koncernens resultat Innehav utan bestämmande infly- rörelsesegment enligt definitionen i eller finansiella ställning. Moderbolaget tande i den förvärvade rörelsen kan punkt 5 i IFRS 8, ”Rörelsesegment” har upprättat sin årsredovisning enligt valfritt för varje förvärv värderas (dvs. före sammanslagning av seg- årsredovisningslagen och RFR 2.3 (Redo- antingen till verkligt värde eller till ment med likartade ekonomiska egen- visning för juridiska personer). den proportionella andelen av den skaper). Moderbolagets funktionella valuta är förvärvade rörelsens nettotillgångar. • IFRS 5 (ändring), ”Anläggningstill- svenska kronor som även utgör rappor- Alla förvärvsrelaterade kostnader gångar som innehas för försäljning teringsvaluta för koncernen. Samtliga kostnadsförs. Några rörelseförvärv och avvecklade verksamheter”. Änd- belopp i de finansiella rapporterna är har inte genomförts under 2010. ringen klargör att IFRS 5 specificerar avgivna i miljoner kronor om inget • IAS 27 (omarbetad), kräver att effek- de upplysningskrav som finns för annat anges. Koncernredovisningen är terna av alla transaktioner med inne- anläggningstillgångar (eller avytt- upprättad enligt anskaffningsvärdeme- havare utan bestämmande inflytande ringsgrupper) som klassificerats som toden. redovisas i eget kapital, så länge som anläggningstillgångar som innehas Att upprätta rapporter i överens- det bestämmande inflytandet kvar- för försäljning eller avvecklade verk- stämmelse med IFRS kräver användning står, och dessa transaktioner ger inte samheter. Den klargör också att det av en del viktiga uppskattningar för längre upphov till goodwill eller vin- allmänna kravet i IAS 1 fortfarande redovisningsändamål. Vidare krävs att ster och förluster. Standarden anger gäller, särskilt punkt 15 (att ge en rätt- ledningen gör vissa bedömningar vid också att när ett moderföretag mister visande bild) och punkt 125 (källor till tillämpningen av koncernens redovis- det bestämmande inflytandet ska osäkerhet i uppskattningar) i IAS 1. ningsprinciper. De områden som inne- eventuell kvarvarande andel omvär- Övriga ändringar och tolkningar som fattar en hög grad av bedömning, som deras till verkligt värde och en vinst trätt i kraft har inte haft någon påver- är komplexa eller sådana områden där eller förlust redovisas i resultaträk- kan på koncernens finansiella rapporter. antaganden och uppskattningar är av ningen. IAS 27 (omarbetad) har inte väsentlig betydelse för koncernredovis- haft någon påverkan på innevarande Nya standarder, ändringar och ningen anges i not 4. period, då koncernen inte har några tolkningar av befintliga standar- innehavare utan bestämmande infly- der som ännu inte har trätt i kraft Ändringar i redovisningsprinciper tande. och som inte har tillämpats i förtid och upplysningar • IFRIC 16 (ändring), ”Säkringar av net- av koncernen Nya och ändrade standarder som toinvestering i en utlandsverksam- • IFRS 9, ”Financial instruments” (publi- tillämpas av koncernen het” (gäller för räkenskapsår som bör- cerad i november 2009). Denna stan- Följande nya och ändrade standarder är jar den 1 juli 2009 eller senare). dard är det första steget i processen för första gången obligatoriska för det Tillägget anger att, i en säkring av en att ersätta IAS 39, ”Finansiella instru- räkenskapsår som började 1 januari 2010. nettoinvestering i en utländsk verk- ment: värdering och klassificering”. • IFRS 3 (omarbetad), ”Rörelseförvärv”, samhet, instrument som uppfyller IFRS 9 introducerar två nya krav för och därav följande ändringar av IAS 27, villkoren för säkringsredovisning kan värdering och klassificering av finan- ”Koncernredovisning och separata innehas av vilket som helst av företa- siella tillgångar. Den nya standarden54
  • bedöms inte påverka koncernens resultat- och balansräkningar har dags- och Informatic utgör koncernens rap- redovisning av finansiella tillgångar. kursmetoden använts. porterbara rörelsesegment. Dessa är Standarden är inte tillämplig förrän Denna metod innebär att balansräk- den översta nivå som såväl ledning som för räkenskapsår som börjar 1 januari ningen omräknas till balansdagens kurs styrelse gör uppföljning på. Högsta 2013 men är tillgänglig för förtida till- och resultaträkningen till årets genom- verkställande funktion är VD som leder lämpning. Dock har standarden ännu snittskurs. Uppkomna kursdifferenser verksamheten tillsammans med den inte antagits av EU. redovisas i övrigt totalresultat. övriga koncernledningen.• IAS 24 (omarbetad), ”Upplysningar om närstående”, utgiven november 2009. Prissättning mellan koncernföretag Kassaflödesanalys Den ersätter IAS 24, ”Upplysningar om Prissättning av tjänster mellan företa- Kassaflödesanalys upprättas enligt närstående”, utgiven 2003. IAS 24 gen i koncernen sker till marknadsmäs- indirekt metod. Det redovisade kassa- (omarbetad) ska tillämpas för räken- siga villkor. flödet omfattar endast transaktioner skapsår som börjar den 1 januari 2011 som medfört in- eller utbetalningar. eller senare. Förtida tillämpning är till- Transaktioner med närstående låten såväl för hela som för viss del av Transaktioner med närstående sker till Intäktsredovisning standarden. Den omarbetade standar- marknadsmässiga villkor. Intäkter från försäljning av tjänster den förtydligar och förenklar definitio- Tjänster som utförs på löpande räkning nen av en närstående part. Koncernen Intresseföretag och joint ventures intäktsförs i takt med att arbetet utförs. kommer att tillämpa den omarbetade (samriskföretag) Arbeten till fast pris intäktsförs i pro- standarden från 1 januari 2011. När den Som intresseföretag redovisas bolag i portion till respektive uppdrags färdig- omarbetade standarden tillämpas, vilka koncernen anses ha ett bety- ställandegrad (successiv vinstavräk- kommer koncernen att behöva lämna dande, men inte bestämmande, infly- ning) per balansdagen efter reservation fler upplysningar om transaktioner tande över den driftsmässiga och finan- för förlustrisker. Färdigställandegraden mellan koncernföretagen och koncer- siella styrningen och som varken är ett bedöms utifrån nedlagda uppdragsut- nens intresseföretag. dotterföretag eller en andel i ett joint gifter för utfört arbete i förhållande tillÖvriga ändringar och tolkningar som venture. Ett betydande inflytande beräknade totala uppdragsutgifter.kommer att träda i kraft förväntas inte antas existera när koncernen innehar Erhållna à conto redovisas netto motha någon påverkan på koncernens en röstandel mellan 20 och 50 procent aktiverade uppdragsutgifter. Om nettotfinansiella rapporter. eller på annat sätt har ett betydande av nedlagda kostnader och erhållna à inflytande utan att dotterföretagsför- conton utgör ett positivt saldo redovi-Koncernredovisning hållande föreligger. Innehav i intresse- sas det som Upparbetad ej faktureradI koncernen ingår förutom moderföre- företag redovisas i koncernens konsoli- intäkt. Omvänt redovisas som skuldtaget samtliga dotterföretag där kon- derade resultat- och balansräkningar projekt för vilka erhållna à conton över-cernen äger andelar och direkt eller enligt kapitalandelsmetoden från det stiger nedlagda uppdragsutgifter, Fak-indirekt har röstmajoritet eller genom att betydande inflytande har etable- turerad ej upparbetad intäkt.avtal har ett bestämmande inflytande. rats. Kapitalandelsmetoden innebär attFörvärvade företag ingår i koncernredo- andelar i ett företag redovisas till Intäkter från försäljning av varorvisningen från och med förvärvsdagen. anskaffningsvärde vid anskaffningstill- Intäkter från försäljning av hård- ochKoncernredovisningen har upprättats fället och därefter justeras med koncer- mjukvara redovisas vid leverans vilketenligt förvärvsmetoden, vilket innebär nens andel av förändringen i företagets överensstämmer med tidpunkten dåatt anskaffningsvärdet på andelar i nettotillgångar. I koncernens resultat- risk och förmåner övergår till köparen.koncernföretag fördelas på identifier- räkning redovisas resultatandelar ibara tillgångar och skulder vid förvär- intresseföretag på två nivåer. Andelar Intäkter och kostnader avvet, till verkliga värden. Skillnaden mel- i resultat före skatt ingår i koncernens engångskaraktärlan anskaffningsvärdet och det vid rörelseresultat och andelar i intressefö- Intäkter och kostnader av engångska-förvärvsanalysen beräknade värdet av retagens skatter redovisas i koncernens raktär avser transaktioner vilkas resul-eget kapital redovisas som koncern- skattekostnad efter skatt. Orealiserade tateffekter är viktiga att uppmärk-mässig goodwill. Alla transaktionskost- vinster på transaktioner mellan koncer- samma när periodens resultat jämförsnader avseende förvärv kostnadsförs. I nen och dess intresseföretag elimineras med andra perioder avseende:förvärvsanalysen görs en avsättning för i förhållande till koncernens innehav i • Realisationsvinster och förluster frånuppskjuten skatt på förvärvade obe- intresseföretaget. avyttringar av verksamheterskattade reserver. Vidare beräknas upp- Som joint venture klassificeras verk- • Stängning eller väsentlig reduceringskjuten skatt på skillnaden mellan verk- samheter där Semcon tillsammans med av verksamheterliga värden på tillgångar och skulder en eller flera samägare har ett gemen- • Omstruktureringar som innebäroch skattemässiga restvärden. Obe- samt bestämmande inflytande. Vid åtgärder i syfte att omforma en verk-skattade reserver intjänade efter för- redovisning av andelar i joint ventures samhetvärven har delats upp i en del som redo- tillämpas IAS 31, Andelar i joint ventu- • Väsentliga nedskrivningarvisas som uppskjuten skatteskuld och res. I koncernens bokslut redovisas • Övriga väsentliga ej återkommandeen återstående del som redovisas under andelar i joint venture enligt kapitalan- intäkter eller kostnader.balanserade vinstmedel. Koncernens delsmetoden vilket beskrivs närmare ovan. Poster av engångskaraktär framgår inteeget kapital omfattar moderbolagets i resultaträkningen utan specificeras ieget kapital och den del av dotterbola- Segmentsredovisning not 12, sid 65.gens eget kapital som intjänats efter Koncernens tre affärsområden, Auto-förvärvstidpunkten. Vid omräkning av motive R&D, Design & Development 55
  • Forts. not 2 Fordringar och skulder plattformen bedöms vara kommersiellt när motparten har presterat och avtal- i utländsk valuta lönsam och övriga kriterier enligt IAS 38 senlig skyldighet föreligger att betala, Fordringar och skulder i utländsk valuta är uppfyllda. Utgifterna skrivs av linjärt även om faktura ännu inte mottagits. värderas enligt balansdagens kurs. över den beräknade nyttjandeperioden Leverantörsskulder redovisas i balans- Kursdifferenser på rörelsefordringar på 3–8 år. Utgifter för internt utvecklad räkningen när faktura mottagits. En och skulder ingår i rörelseresultatet, goodwill, varumärken och liknande rät- finansiell tillgång tas bort från balans- medan differenser på finansiella ford- tigheter kostnadsförs i takt med att de räkningen när rättigheterna i avtalet ringar och skulder redovisas bland uppstår. realiseras, förfaller eller företaget förlo- finansiella poster. rar kontrollen över dem. Detsamma gäl- Nedskrivningar ler för del av en finansiell tillgång. Forsknings- och utvecklingsutgifter Företagsledningen prövar årligen akti- En finansiell skuld tas bort från Övervägande delen av Semcons forsk- verade tillgångars värde för att identi- balansräkningen när förpliktelsen i nings- och utvecklingsutgifter avser fiera eventuella nedskrivningsbehov. avtalet fullgörs eller på annat sätt utveckling inom ramen för kundprojekt. Nedskrivningar görs i de fall en tillgångs utsläcks. Detsamma gäller för del av en I övrigt är koncernens utvecklingsutgif- redovisade värde överstiger beräknat finansiell skuld. ter av den karaktär att de kostnadsförs återvinningsvärde. Återvinningsvärdet löpande i den period de uppkommer. utgörs av det högsta av nyttjandevär- Bestämning av verkligt värde för Dessa kostnader uppgår ej till några det av tillgången i verksamheten och finansiella instrument betydande belopp. Undantag görs för nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevär- Vid fastställande av verkligt värde för utgifter för utveckling av specifika det utgörs av nuvärdet av samtliga in- finansiella instrument används offici- dataprogram eller tekniska plattformar, och utbetalningar som är hänförliga till ella marknadsnoteringar på bokslutsda- vilka redovisas som en immateriell till- tillgången under den period den för- gen. I de fall sådana saknas görs värde- gång, se vidare nedan. väntas nyttjas i verksamheten med ring genom allmänt vedertagna tillägg av nuvärdet av nettoförsälj- metoder såsom diskontering av fram- Materiella anläggningstillgångar ningsvärde vid nyttjandeperiodens slut. tida kassaflöden till noterad marknads- Materiella anläggningstillgångar, som En tidigare nedskrivning återföres när ränta för respektive löptid. Omräkning huvudsakligen består av datorer, inven- de antaganden som låg till grund för till svenska kronor görs till noterad kurs tarier samt investeringar i förhyrda att fastställa tillgångens återvinnings- på bokslutsdagen. lokaler, värderas till anskaffningsvärde värde förändrats och som innebär att I de fall inget annat anges, bedöms med avdrag för ackumulerade avskriv- nedskrivning ej längre bedöms erfor- det bokförda värdet vara en god ningar och nedskrivningar. derlig. Återföringar av tidigare gjorda approximation av instrumentets verk- Avskrivningar baseras på anskaff- nedskrivningar prövas individuellt och liga värde på grund av tillgångens eller ningsvärde och avskrivning sker linjärt redovisas i resultaträkningen. Nedskriv- skuldens korta löptid eller räntebind- över tillgångarnas beräknade nyttjan- ningar av goodwill återföres däremot ningstid. deperiod. Avskrivningar enligt plan inte i en efterföljande period. beräknas på bedömd nyttjandeperiod Upplupet anskaffningsvärde enligt följande: Finansiella instrument Upplupet anskaffningsvärde beräknas • Maskiner och anläggningar skrivs av Finansiella instrument värderas och med hjälp av effektivräntemetoden, vil- på 5–10 år redovisas i koncernen i enlighet med ken innebär att eventuella över- eller • Datorer skrivs av på 3–5 år reglerna i IAS 39. Finansiella instrument underkurser samt direkt hänförliga • Inventarier skrivs av på 5 år som redovisas i balansräkningen inklu- kostnader eller intäkter periodiseras derar bland tillgångarna övriga finan- över kontraktets löptid med hjälp av Immateriella tillgångar siella anläggningstillgångar, kundford- den beräknade effektivräntan. Effektiv- Goodwill ringar, fordringar på intresseföretag räntan är den ränta som ger instrumen- Förvärvad goodwill har en obestämbar och joint ventures samt kassa och bank. tets anskaffningsvärde som resultat vid nyttjandeperiod och värderas till Bland skulder och eget kapital inklude- nuvärdesberäkning av framtida kassa- anskaffningsvärdet med avdrag för acku- ras leverantörsskulder och låneskulder. flöden. mulerade nedskrivningar. Goodwill som Finansiella instrument redovisas ini- förvärvats före 2004-01-01 har värde- tialt till anskaffningsvärde motsva- Nettoredovisning av finansiella rats till anskaffningsvärdet minskat rande instrumentets verkliga värde tillgångar och skulder med ackumulerade avskrivningar hän- med tillägg för transaktionskostnader Finansiella tillgångar och skulder kvit- förliga till perioder före 2004-01-01 och för samtliga finansiella instrument, för- tas och redovisas med ett nettobelopp i minskat med eventuella nedskrivningar utom avseende de som tillhör kategorin balansräkningen när det finns legal rätt efter 2004-01-01. Goodwill fördelas på finansiella tillgångar (skulder) som att kvitta och när avsikt finns att reg- kassagenererande enheter och prövas redovisas till verkligt värde via resultat- lera posterna med ett nettobelopp eller årligen för eventuella nedskrivningsbe- räkningen. Redovisning och värdering att samtidigt realisera tillgången och hov. sker därefter beroende av hur de finan- reglera skulden. siella instrumenten har klassificerats. Övriga immateriella tillgångar För köp och försäljning av penning- Övriga finansiella anläggnings- Övriga immateriella tillgångar består av och kapitalmarknadsinstrument på tillgångar egenutvecklade program, köpta licen- avistamarknaden tillämpas affärsdags- Övriga finansiella anläggningstillgångar ser och tekniska plattformar. Övriga redovisning. Övriga finansiella till- bestod av andelar i bostadsrättsfören- förvärvade immateriella tillgångar vär- gångar och finansiella skulder redovisas ingar. deras till anskaffningsvärdet med avdrag i balansräkningen när företaget blir De kategoriserades som ”Finansiella för ackumulerade av- och nedskrivningar. part till instrumentets avtalsmässiga tillgångar som kan säljas” vilket innebar Anskaffningsvärdet utgörs av aktive- villkor. Kundfordringar redovisas i värdering till verkligt värde med värde- rade utgifter som uppkommer från och balansräkningen när faktura har utfär- förändringar redovisade över eget med den tidpunkt då programmet eller dats. Skuld tas upp i balansräkningen kapital. Då ett tillförlitligt verkligt värde56
  • inte kunde fastställas redovisades oden i enlighet med skatteregler i varje vid skillnad mellan aktuariella antagan-dessa andelar till anskaffningsvärdet. land. Aktuell skatt inkluderar även den och faktiska utfall. Den del av de eventuella justeringar från tidigare tax- ackumulerade belopp som överstiger 10Kundfordringar och kortfristiga eringar. procent av förpliktelsernas nuvärde, vidfordringar föregående års utgång, redovisas iKundfordringar och kortfristiga ford- Uppskjuten skatt resultatet över den förväntade genom-ringar i Intresseföretag och joint ventu- Den skatt som hänför sig till skatteplik- snittliga återstående tjänstgöringstidenres kategoriseras som ”Lånefordringar tiga respektive avdragsgilla temporära för de anställda som omfattas av pla-och kundfordringar” vilket innebär skillnader mellan redovisade och skat- nen. För alla förmånsbestämda planerredovisning till upplupet anskaffnings- temässiga värden på tillgångar och består den aktuariella kostnaden, somvärde. Kundfordrans förväntade löptid skulder. Uppskjuten skattefordran belastar resultatet, av kostnad avse-är kort, varför värdet redovisas till avseende underskottsavdrag har beak- ende tjänstgöring under innevarandenominellt belopp utan diskontering tats endast i den utsträckning det är period, räntekostnad, avkastning på för-med avdrag för eventuella nedskriv- sannolikt att förlustavdragen kan valtningstillgångar samt eventuellningar. Osäkra kundfordringar bedöms avräknas mot skattemässiga överskott i amortering av aktuariella vinster ellerindividuellt och eventuella nedskriv- framtiden. förluster.ningar redovisas i rörelsens kostnader. Åtaganden för ålderspension och Leasing familjepension för tjänstemän i SverigeLikvida medel Koncernen har inte ingått några mate- tryggas genom en försäkring i Alecta.Likvida medel utgörs av bankmedel riella finansiella leasingkontrakt. Kon- Enligt ett uttalande från Rådet försom kategoriseras som ”Lånefordringar cernen hyr kontorsfastigheter, bilar och finansiell rapportering, UFR 3, är dettaoch kundfordringar” varvid redovis- en del kontorsutrustning. Hyresavtal en förmånsbestämd plan som omfattarningen sker till upplupet anskaffnings- där risker och fördelar som är förknip- flera arbetsgivare. Liksom föregåendevärde. På grund av att bankmedel är pade med ägande till en betydande del räkenskapsår har bolaget inte haft till-betalningsbara på anfordran motsvaras finns hos leasegivaren, redovisas som gång till sådan information som gör detupplupet anskaffningsvärde av nomi- operationella leasingavtal. Kostna- möjligt att redovisa denna plan som ennellt belopp. derna redovisas direkt i resultaträk- förmånsbestämd plan vilket innebär att ningen linjärt under hyresperioden. ITP-planen i Alecta, som tryggas genomLeverantörsskulder försäkringen, redovisas som en avgifts-Leverantörsskulder kategoriseras som Ersättningar till anställda bestämd pensionsplan.”Övriga finansiella skulder” vilket inne- De anställdas ersättningar redovisasbär redovisning till upplupet anskaff- med intjänade och utbetalda löner Avgångsvederlagningsvärde. Leverantörsskulders för- samt intjänad bonus. Full avsättning Avgångsvederlag utbetalas när enväntade löptid är kort, varför skulden görs för olika åtaganden som outtagen anställning avslutas innan uppnåddredovisas till nominellt belopp utan dis- semester och sociala avgifter. pensionsålder, eller när en anställd slu-kontering. tar frivilligt i utbyte mot ett avgångsve- Pensioner derlag. Koncernen redovisar avgångsve-Övriga skulder Beträffande pensioner redovisar Sem- derlag när det klart framgår att detSkulder till kreditinstitut, checkräk- con ersättningar till anställda i enlighet handlar om antingen: en uppsägning avningskredit samt övriga skulder katego- med IAS 19. I rekommendationen sker anställning enligt en i detalj utformadriseras som ”Övriga finansiella skulder” en uppdelning mellan avgiftsbestämda formell plan utan möjlighet till återkal-och värderas till upplupet anskaffnings- och förmånsbestämda pensioner. lande eller ett avgångserbjudande somvärde. För skulder i utländsk valuta, som Avgiftsbestämda pensionsplaner defi- lämnats för att uppmuntra till frivilligredovisas enligt metoden för säkring av nieras som planer där företaget betalar avgång vilket accepterats av den somnettoinvestering, redovisas valutakurs- fastställda avgifter till en tredje part erhållit erbjudandet. Förmåner som för-vinster och valutakursförluster över och där några förpliktelser för företa- faller till betalning mer än 12 månadereget kapital. get ej finns efter det att premierna är efter balansdagen diskonteras till inbetalda. Sådana planer redovisas som nuvärde, om de är väsentliga.Avsättningar kostnad när premieinbetalning sker.När det föreligger ett formellt eller Övriga planer är förmånsbestämda pla- Bonusinformellt åtagande som en följd av en ner där förpliktelserna kvarstår inom Koncernen redovisar skuld och kostnadinträffad händelse och det är troligt att koncernen. Dessa förpliktelser och för bonusersättning när den är knutenett utflöde av ekonomiska resurser kostnader avseende tjänstgöring under till ett avtal eller när det finns en etable-krävs för att reglera åtagandet och en innevarande period beräknas aktua- rad praxis som skapat en informell för-tillförlitlig uppskattning av beloppet riellt med tillämpning av den så kallade pliktelse.kan göras, redovisas detta som avsätt- ”Projected unit credit method”. Externaning om osäkerhet råder avseende aktuarier används för dessa beräk- Aktierelaterade ersättningar tillbelopp och tidpunkt för reglering. ningar. anställda Den skuld som redovisas i balansräk- Koncernen har en aktierelaterad ersätt-Inkomstskatt ningen avseende förmånsbestämda ningsplan (aktiesparprogram) där regle-Som koncernens skattekostnad eller pensionsplaner är nuvärdet av den för- ringen görs med egna aktier (match-skatteintäkt redovisas aktuell skatt, för- månsbestämda förpliktelsen vid rap- ningsaktier) och där företaget erhållerändringar i uppskjuten skatt samt skatt portperiodens slut minus verkligt värde tjänster från de anställda som vederlagpå förändring av obeskattade reserver. på förvaltningstillgångarna, med juste- för matchningsaktierna. Enligt IFRS 2 ringar för ej redovisade aktuariella vin- skall lönekostnader redovisas relateradeAktuell skatt ster och förluster. Aktuariella vinster till aktiesparprogrammet, utgörande ettAktuell skatt är den skatt som beräknas eller förluster uppkommer vid föränd- mått på värdet för företaget avseendepå det skattepliktiga resultatet för peri- ringar av aktuariella antaganden samt tjänsterna från de anställda under pro- 57
  • Forts. not 2 grammets löptid. Intjänandevillkoren Redovisningsprinciper i eller informellt åtagande till följd av en förutsätter att den anställde kvarstår moderbolaget tidigare händelse och det är sannolikt i tjänst vid matchningstillfället. Kostna- Moderbolaget har upprättat sin årsre- att ett utflöde av resurser kommer att derna beräknas med utgångspunkt från dovisning enligt årsredovisningslagen krävas för att reglera åtagandet. Dess- det antal aktier som beräknas bli och RFR 2.3 (Redovisning för juridiska utom måste det vara möjligt att göra matchade vid intjänandeperiodens slut, personer). Redovisningsprinciperna för en tillförlitlig uppskattning av åtagan- varvid en förväntad personalomsätt- moderbolaget har tillämpats konse- dets värde. ning har beaktats. Verkligt värde på kvent för år 2010 och jämförelseåret aktierna har baserats på aktiekursen vid 2009. Skillnaderna mellan koncernens Skatter den tidpunkt då de anställda investerat och moderbolagets redovisningsprinci- I moderbolaget redovisas obeskattade i aktier. Det totala belopp som kost- per framgår nedan. reserver inklusive uppskjuten skatte- nadsförs redovisas fördelat över intjä- skuld till skillnad från koncernredovis- nandeperioden, vilket är den period Koncernföretag ningen där obeskattade reserver delas under vilken det angivna intjänandevill- Andelar i koncernföretag redovisas till upp på uppskjuten skatteskuld och eget koret ska uppfyllas. Belopp motsva- anskaffningsvärde i moderbolagets kapital. rande aktiesparprogrammets kostnader finansiella rapporter. Utdelning redovi- redovisas i balansräkningen som eget sas som intäkter till den del de avser vin- Koncernbidrag/aktieägartillskott kapital. Varje balansdag omprövar före- ster genererade tiden efter förvärvet. Företaget redovisar koncernbidrag i taget sina bedömningar av hur många Utdelningar som överskrider dessa vin- enlighet med uttalandet från Rådet för aktier som förväntas bli intjänade base- ster ses som en återbetalning av inves- finansiell rapportering, UFR 2. Koncern- rat på intjänandevillkoret. Den eventu- teringen och minskar således redovisat bidrag som lämnats i syfte att mini- ella avvikelse mot de ursprungliga värde på andelar i koncernföretag. mera koncernens totala skatt redovisas bedömningarna som omprövningen ger direkt mot balanserade vinstmedel upphov till, redovisas i resultaträk- Finansiella garantier efter avdrag för dess aktuella skatteef- ningen och motsvarande justeringar Moderbolaget tillämpar undantagsre- fekt. Koncernbidrag som kan jämställas görs i eget kapital. När matchning av geln i RFR 2.3 för att inte tillämpa reg- med utdelning redovisas som en finan- aktier sker ska sociala avgifter betalas lerna i IAS 39 för finansiella garantier siell intäkt hos mottagaren. Samtliga för värdet av den anställdes förmån. avseende garantiavtal till förmån för koncernbidrag till moderbolaget jäm- Detta värde baseras i allmänhet på koncern- och intresseföretag. I dessa ställs med utdelning varför dessa redo- marknadsvärdet på matchningsdagen. fall tillämpas reglerna i IAS 37 som visas över resultaträkningen. Lämnade Under intjänandeperioden görs avsätt- medför att finansiella garantiavtal ska koncernbidrag redovisas däremot över ningar för dessa beräknade sociala redovisas som en avsättning i balans- eget kapital. avgifter. räkningen när Semcon har ett rättsligtNot3 Verksamhetsrelaterade och finansiella risker Verksamhetsrelaterade risker Semcon har identifierat ett antal verk- denna risk, även om ett betydande säsongsberoende alltid kommer att tas in i andra uppdrag. Vid projekt med fast pris utsätts företaget för risker om samhetsrelaterade faktorer som kan kvarstå. projektet inte kan slutföras inom de komma att påverka resultatet. De som givna kostnadsramarna. Felaktigt har störst betydelse är de som berör Medarbetare genomförda uppdrag kan påverka beläggningen samt beroendet av med- Som tjänsteföretag är Semcon bero- resultatet. Denna risk begränsas dock arbetare. ende av medarbetarna och deras kom- av att samtliga uppdrag genomförs petens. Ett stort avhopp av medarbe- enligt gemensamt fastlagda arbetssätt. Beläggning tare eller en förlust av nyckelpersoner Semconkoncernen är certifierad enligt Semcon är ett tjänstesäljande företag skulle därför kunna riskera att påverka ISO 9001 och ISO 14001. vars försäljning till största delen base- företaget negativt. Semcon arbetar I takt med att Semcon växer och åtar ras på sålda timmar även om andelen därför aktivt för att öka medarbetarnas sig allt större uppdrag för enskilda kun- projekt och helhetsåtaganden ständigt trivsel. Dessutom avsätts stora resurser der ökar risken för beroende av dessa ökar. Sommarperioden med stora för utbildnings-, rekryterings- och kunder. semesteruttag är en svag period för alla introduktionsaktiviteter. Samtidigt konsultbolag och även julhelgens place- innebär konkurrensen om kompetenta IT-säkerhet ring är avgörande för resultatutveck- medarbetare att lönerna kan komma Semconkoncernen har hög IT-säkerhet lingen under sista kvartalet. Störst att öka mer än vad tecknade avtal ger, och en tydlig policy avseende informa- påverkan på Semcons utveckling inom både för hela grupper av medarbetare tionsspridning. detta område har verksamheterna inom och för enskilda nyckelpersoner. affärsområdena Automotive R&D och Försäkringar Design & Development. Antalet till- Uppdrag/projekt Koncernen har tecknat försäkringar gängliga arbetsdagar varierar mellan En kund kan i vissa fall avsluta projekt enligt gällande branschpraxis. verksamhetsåren. Varje arbetsdag mot- med kort varsel. Detta kan medföra en svarade cirka 10 miljoner kronor i intäk- risk då Semcon inte alltid är garanterad Tvister ter. Semcons strävan efter projektupp- full kostnadstäckning, speciellt för de Semcon har ett fåtal tvister som even- drag och partnerskapsaffärer minskar konsulter som omedelbart inte kan sät- tuellt kan komma att prövas i allmän58
  • domstol eller via skiljedomsförfarande. koncernkonton (”cash pools”). Semcon KreditriskI de fall en tvist bedöms medföra kost- har genom ”cash pools” en centralise- Finansiell kreditrisknader för Semcon har dessa kostnads- rad likviditetshantering på landsnivå. Den finansiella riskhanteringen medförförts och reserverats. Genom dessa ”cash pools” matchas en exponering för kreditrisker. Expone- överskott och underskott i de lokala ringen uppstår vid placering av över-Affärsutvecklingsrisker dotterbolagen för respektive land och skottslikviditet. Kassalikviditet skall iRisker förknippade med affärsutveck- valuta. Eftersom koncernen är net- första hand användas att reducera ute-ling såsom företagsförvärv hanteras tolåntagare skall överskottslikviditet stående skulder, vilket begränsar voly-bland annat genom att Semcon upprät- användas för att amortera externa men av utestående överskottslikviditet.tar och vidareutvecklar rutiner för så skulder.kallade due diligenceundersökningar. Kundkreditrisk Förfalloanalys för kontrakterade Riskbedömningar görs av kunders kre-Politiska risker betalningsåtaganden ditvärdighet där kundens finansiellaPolitiska risker är till exempel förknip- Upp ställning beaktas, liksom tidigare erfa-pade med förändringar i skattelagstift- till 3 3–12 Över 12 renheter och andra faktorer. Den maxi-ningen i de olika länder där Semcon har Koncernen, Mkr mån mån mån mala kreditexponeringen motsvaras avverksamhet. de finansiella tillgångarnas bokförda Skulder till värde. Förfallostrukturen för kundford-Övrig information kreditinstitut – 29,2 270,1 ringar framgår av not 18 på sidan 68.För mer information om marknads- och Leverantörsskulder 69,9 – –verksamhetsrelaterade risker se sidorna Hantering av kapitalrisk40–41. Valutarisk Koncernens mål avseende kapitalstruk- Semcons redovisning sker i svenska kro- turen är att trygga koncernens förmågaFinansiella risker nor, men koncernen har verksamhet i att fortsätta sin verksamhet, så att denFinansieringsrisk ett antal länder över hela världen. kan generera avkastning till aktieä-Med finansieringsrisk avses risken att Detta gör att koncernen är exponerad garna och nytta för andra intressenterfinansieringen av koncernens kapitalbe- för valutarisker. Merparten av valuta- och att upprätthålla en optimal kapital-hov samt refinansieringen av utestå- kursdifferenserna utgörs av omräk- struktur för att hålla kostnaderna förende lån försvåras eller fördyras. Kredit- ningsdifferenser uppkomna då utländ- kapitalet nere. Ett av Semcons finan-löftena i koncernen består av check- ska bolags resultaträkningar omräknats siella mål är att ha en soliditet översti-räkningskrediter på 104 Mkr (104) och till svenska kronor. En förändring med gande 30 procent. Detta nyckeltalett låneavtal om 32,8 MEuro (42,8). euron mot svenska kronan med +/- 10 % beräknas som eget kapital divideratLånet förfaller den 22 juli 2011 men en skulle påverka resultatet före skatt med balansomslutningen. Vidensidig option finns för bolaget att med cirka 3–5 Mkr och resultat efter utgången av 2010 uppgick soliditeteninnan förfallodagen göra om krediten skatt och det egna kapitalet med cirka till 33,0 procent (30,5). För att upprätt-till ett treårigt lån. Om optionen 2–4 Mkr. hålla eller justera kapitalstrukturen, kanutnyttjas skall lånet amorteras över tre koncernen förändra den utdelning somår. Lånet är villkorat av att så kallade Transaktionsexponering betalas till aktieägarna, återbetala kapi-covenants uppfylls i form av soliditet, Semcon har exportintäkter och import- tal till aktieägarna, utfärda nya aktierskuldsättningsgrad och rörelseresultat kostnader i ett flertal valutor och kon- eller sälja tillgångar för att minska skul-före avskrivningar. cernen blir därmed exponerad för valu- derna. Upplåningen begränsas av så tafluktuationer. Denna valutarisk är i kallade finansiella covenants i låneavta-Ränterisk dagsläget begränsad och benämns let med banken vilka närmare beskrivsMed ränterisk avses risken för en resul- transaktionsexponering och påverkar under avsnittet finansieringsrisk.tat- och kassaflödespåverkan vid en koncernens rörelseresultat.varaktig förändring av marknadsrän- Beräkning av verkligt värdetan. Resultatkänsligheten kan dock Omräkningsexponering För kundfordringar, leverantörsskulderkortsiktigt begränsas genom vald rän- (nettoinvesteringar) och andra ej räntebärande fordringarteförfallostruktur. Koncernens genom- De utländska dotterbolagens nettotill- och skulder, vilka redovisas till upplupetsnittliga räntebindningstid på lån skall gångar utgör en investering i utländsk anskaffningsvärde med avdrag förej överstiga två år. Vid årsskiftet upp- valuta som vid konsolideringen ger eventuell nedskrivning, bedöms detgick räntebindningstiden till 7 dagar. upphov till en omräkningsdifferens. För verkliga värdet överensstämma medUnder 2010 har den korta sjudagarsrän- att begränsa de negativa effekterna av det redovisade värdet.tan varit väsentligt lägre än räntor på omräkningsdifferenser på koncernens Koncernens upplåning görs huvud-en längre löptid. En förändring av mark- egna kapital sker till allra största delen sakligen med kort räntebindningstid.nadsräntorna med +/- 1 % skulle påverka säkring genom lån eller terminskon- Det verkliga värdet bedöms därför över-framtida resultat med cirka 3 Mkr base- trakt i motsvarande utländsk valuta. ensstämma med det redovisade värdet.rat på låneskulden den 31 december. Koncernens valutaterminskontrakt, Omräkningsexponering (resultaträkning) som används för säkringsändamål, harLikviditetsrisk Valutakursförändringar påverkar även värderats till verkligt värde baserat påMed likviditetsrisk avses risken att inte koncernens resultat i samband med prisnoteringar från extern bank. Detha tillgång till likvida medel eller out- omräkningen av resultaträkningar i verkliga värdet på dessa kontrakt upp-nyttjade krediter för att fullgöra sina utländska dotterbolag till svenska kro- går till 0,8 Mkr (–0,6).betalningsförpliktelser. Koncernens lik- nor. Förväntade framtida resultat ivida medel uppgick vid årsskiftet till utländska dotterbolag säkras inte.42 Mkr (68). Därutöver finns outnytt-jade kreditlöften om 100 Mkr (237). Lik-viditeten i koncernen skall placeras på 59
  • Not4 Viktiga uppskattningar och bedömningar Vid upprättande av årsredovisning enligt IFRS och god redovisningssed har Värdering av underskottsavdrag I koncernen redovisade uppskjutna skulle kunna få en påverkan på koncer- nens resultat och ställning. Detsamma koncernen gjort uppskattningar och skattefordringar avseende underskotts- gäller för en förändrad bedömning antaganden om framtiden, vilka påver- avdrag uppgår till 97,6 Mkr per den 31 beträffande huruvida pensionsförsäk- kar redovisade värden på tillgångar och december 2010. Det redovisade värdet ringar i Alecta skall redovisas som en skulder. Dessa uppskattningar och på dessa skattefordringar har prövats avgiftsbestämd plan eller ej. Den 31 bedömningar utvärderas löpande och på bokslutsdagen och det har bedömts december 2010 uppgick koncernens baseras på historisk erfarenhet och som sannolikt att avdragen kan utnytt- avsättningar för pensioner till 48,4 Mkr. andra faktorer som anses rimliga under jas mot överskott vid framtida beskatt- Vid en förändring av diskonteringsräntan rådande förhållanden. I de fall då det ej ning. Skattefordringarna hänför sig med 0,25 procent så skulle nuvärdet av är möjligt att fastställa det redovisade framförallt till Tyskland och där kan för- pensionsförpliktelsen justeras med värdet på tillgångar och skulder genom lustavdrag utnyttjas under obegränsad 1,8 Mkr. information från andra källor ligger tid. En ökad orderingång och ett posi- Aktuariella antaganden framgår av sådana uppskattningar och antaganden tivt resultat under fjärde kvartalet gör not 23 på sidan 70. till grund för värderingen. Med andra att koncernens verksamhet i detta land antaganden och uppskattningar kan förväntas generera överskott och därav Värdering av förlustrisker i projekt resultatet bli ett annat och det faktiska anses att de underskottsavdrag som Värdering av förlustrisker i projekt utfallet kommer, definitionsmässigt, skattefordringarna är hänförliga till grundar sig på bedömningar av utfall av sällan att motsvara det verkliga resulta- kommer att kunna utnyttjas mot fram- pågående projekt. Vissa projekt sträcker tet. De uppskattningar och antaganden tida skattepliktiga överskott. sig över en mycket lång tid, varför det som bedöms ha störst inverkan på Förändringar i antaganden om prog- inte kan uteslutas att utfallet av pågå- Semcons resultat och ställning beskrivs nostiserade framtida beskattningsbara ende projekt skulle kunna få en påver- nedan. resultat kan komma att resultera i skill- kan på koncernens resultat och ställning. nader i värderingen av uppskjutna skat- Prövning av nedskrivningsbehov tefordringar. Om de framtida beskatt- Tvister för goodwill ningsbara resultaten i Tyskland skulle Reservering för tvister är uppskatt- Koncernen prövar varje år om det före- avvika med 10 procent från ledningens ningar av det framtida kassaflöde som ligger något nedskrivningsbehov för bedömning, skulle koncernen vara krävs för att reglera förpliktelserna. goodwill i enlighet med den i not 2 på tvungen att minska den uppskjutna Tvisterna avser främst kontraktuella sidan 54 ovan beskrivna redovisnings- skattefordran med 6,9 Mkr. åtaganden hänförbara till avtal med principen. Prövningen kräver en upp- kunder och leverantörer, men även skattning av parametrar som påverkar Pensionsförpliktelser andra typer av tvister förekommer i den det framtida kassaflödet samt faststäl- Redovisningen av avsättningar för för- normala affärsverksamheten. lande av en diskonteringsfaktor. Åter- månsbestämda pensionsplaner och Resultatet av komplicerade tvister vinningsvärden för de kassagenererande andra pensionsförmåner baseras på kan vara svårt att förutse och tvisterna enheterna har därefter fastställts aktuariella beräkningar som utgår från kan vara både tidskrävande och kost- genom beräkning av nyttjandevärden. I antaganden om diskonteringsränta, samma. Därför kan det inte uteslutas not 14 på sidan 65 återfinns en redogö- framtida löneökningar, personalom- att en ofördelaktig utgång i en tvist kan relse för gjorda väsentliga antaganden sättning och demografiska förhållan- få en påverkan på koncernens resultat vid prövning av nedskrivningsbehov av den. De bedömningar som görs avse- och ställning. Inga tvister föreligger goodwill. Per den 31 december uppgår ende dessa antaganden påverkar värdet dock för närvarande där utfallet skulle det redovisade värdet på goodwill i av den totala pensionsförpliktelsen och kunna innebära en betydande negativ koncernen till 437,2 Mkr. större förändringar i bedömningarna resultateffekt. Not 5 Segmentsredovisning Koncernens tre affärsområden, Automotive R&D, Design & Development och Informatic utgör koncernens rapporterbara rörelse- segment. Automative R&D erbjuder tjänster inriktat på koncept, design, beräkning, konstruktion, prototyp, test, simulering och produktion till kunder inom framförallt den globala fordonsindustrin. Design & Development arbetar främst med industridesign, produktutveckling, anläggningsteknik och produktionsutveckling. Informatic erbjuder kompletta informationslösningar inom interaktiv marknadskommunikation och eftermarknad. Dessa tre segment är den översta nivå som såväl ledning som styrelse gör uppföljning på. Högsta verkställande funktion är VD som leder verksamheten tillsammans med den övriga koncernledningen. De två första rörelsesegmenten erhåller sina intäkter främst från ingenjörstjänster inom design, produkt- och produktionsut- veckling medan Informatic i huvudsak får sina intäkter genom utveckling av produktinformation för hela produktlivscykeln. Koncernen redovisar försäljning mellan rörelsesegmenten till rådande marknadspris. Denna försäljning är emellertid relativt liten och har eliminerats direkt i varje rörelsesegment, det vill säga försäljningen som redovisas avser försäljning till externa kunder. Koncernledningen följer upp rörelsesegmentens resultat baserat på rörelseresultat. Finansiella poster fördelas inte på rörelse- segment, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen. Inte heller skatter fördelas per rörelsesegment. Rörelsesegmentens tillgångar och skulder inkluderar direkt hänförbara poster tillsammans med sådana poster som på ett tillförlitligt sätt kunnat allokeras till respektive segment. Koncernens långfristiga upplåning anses inte vara skulder hos segment utan hänförs i stället till finansförvaltningen. Segmentens redovisnings principer följer samma principer som vid upprättandet av koncernredovisningen och som framgår av not 2 på sidan 54.60
  • Design & Eliminering/ ej Automative R&D Development Informatic allokerade poster Koncernen totalt Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Intäkter 1 091,0 1 276,9 670,2 688,1 329,7 316,1 – – 2 090,9 2 281,1 Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär -35,0 -99,0 23,4 4,4 29,5 24,2 – – 17,9 -70,4 Poster av engångskaraktär -6,8 -146,5 -8,1 -20,0 – -4,3 – – -14,9 -170,8 Rörelseresultat -41,8 -245,5 15,3 -15,6 29,5 19,9 – – 3,0 -241,2 Finansnetto – – – – – – -9,1 -15,5 -9,1 -15,1 Resultat före skatt -41,8 -245,5 15,3 -15,6 29,5 19,9 -9,1 -15,5 -6,1 -256,7 Övriga upplysningar Ej räntebärande tillgångar 518,4 706,1 352,1 332,7 84,3 117,2 133,3 40,6 1 088,1 1 196,6 Kassa och bank – – – – – – 42,5 67,7 42,5 67,7 Summa tillgångar 518,4 706,1 352,1 332,7 84,3 117,2 175,8 108,3 1 130,6 1 264,3 Ej räntebärande skulder 141,7 239,3 107,6 127,7 63,9 105,1 97,1 22,8 410,3 494,9 Räntebärande skulder 48,4 73,4 – – – – 299,3 310,6 347,7 384,0 Summa skulder 190,1 312,7 107,6 127,7 63,9 105,1 396,4 333,4 758,0 878,9 Investeringar 11,9 6,4 0,9 1,8 0,8 0,1 0,9 10,2 14,5 18,5 Avskrivningar 18,3 25,4 3,4 4,8 1,4 1,4 6,5 4,5 29,6 36,1 Nedskrivningar – 76,1 – 6,2 – – 0,3 – 0,3 82,3 Försäljning Tillgångar Investeringar Geografiska områden 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Sverige 1 101,5 1 198,0 587,3 671,8 1,8 12,4 Tyskland 673,2 748,6 431,2 496,4 6,2 4,4 Övriga 316,2 334,5 112,1 96,1 6,5 1,7 Summa 2 090,9 2 281,1 1 130,6 1 264,3 14,5 18,5 I koncernen finns under året ingen enskild extern kund vars intäkter överstiger 10 procent av koncernens omsättning. Föregående år fanns en kund där intäkterna uppgick till 230,5 Mkr vilket utgjorde 10,1 procent av omsättningen. Dessa intäkter hänförde sig till samtliga rörelsesegment.Not6 Nettoomsättning Av nettoomsättningen utgör intäkter av tjänster 92,0 procent (92,1). Övrig omsättning består av licensintäkter, försäljning av A datorer, uppdragsdatorer, utbildningsintäkter, försäljning av material och varor i projekt. Moderbolagets försäljning hänförlig till d koncernbolag uppgår till 22,2 Mkr (25,3) och inköp 0,1 Mkr (–).Not7 Ersättning revisorer Mkr Koncernen 2010 2009 Moderbolaget 2010 2009 Deloitte Revisionsuppdraget 2,1 2,2 0,2 0,2 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,2 0,5 0,2 0,5 Skatterådgivning – – – – Övriga tjänster – – – – Summa 2,3 2,7 0,4 0,7 Övriga revisorer Revisionsuppdraget 0,1 0,3 – – Summa 0,1 0,3 – – Summa ersättning till revisorer 2,4 3,0 0,4 0,7 61
  • Not8 Personal Medelantal anställda Medelantal 2010 Medelantal 2009 Koncernen anställda varav kvinnor, % anställda varav kvinnor, % Sverige 1 326 24 1 625 25 Tyskland 815 19 827 19 Brasilien 135 20 183 21 England 69 13 64 14 Indien 52 13 29 7 Ungern 30 77 31 26 Kina 27 59 19 47 Spanien 14 – 6 – Malaysia 6 50 7 57 Koncernen totalt 2 474 23 2 791 22 Medelantal Medelantal Moderbolaget anställda varav kvinnor, % anställda varav kvinnor, % Sverige 14 36 13 38 Moderbolaget totalt 14 36 13 38 Löner, ersättningar och sociala kostnader 2010 2009 Totala löner varav Totala löner varav och andra Sociala pensions- och andra Sociala pensions- Mkr ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader Moderbolaget 16,5 10,7 4,4 13,3 8,6 3,3 Dotterbolagen 1 057,2 360,6 70,0 1 238,9 411,4 72,1 Koncernen totalt 1 073,7 371,3 74,4 1 252,2 420,0 75,4 Varav ersättningar till ledande befattningshavare 2010 2009 Totala löner Totala löner och andra Pensions- och andra Pensions- Mkr ersättningar varav bonus kostnader ersättningar varav bonus kostnader VD för moderbolaget 3,4 – 1,6 3,4 – 1,2 VD i dotterbolagen 11,3 0,9 2,4 12,2 0,3 1,7 Styrelse 1,2 – – 1,2 – – Övriga ledande befattningshavare* 12,5 0,4 4,0 10,2 – 2,8 *Uppgifter om löner och ersättningar till övriga ledande befattningshavare inkluderar del av belopp som också ingår i löner och ersätt- ningar till verkställande direktörer i dotterbolagen i ovan redovisad uppställning. Beloppet avser de verkställande direktörer i dotterbola- gen som ingår i koncernledningen. VD-ersättningar. Enligt villkor i verkställande direktörens anställningsavtal, vid uppsägning från Semcons sida, är uppsägnings- tiden 12 månader. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 6 månader. Bonus kan utgå i enlighet med av styrelsen fastställda regler och är maximerad till sex gånger den fasta månadslönen. För 2010 har ingen bonus utgått. Enligt avtalet gäller vidare en konkurrensbegränsningsklausul som förhindrar verkställande direktören att bedriva konkurrerande verksamhet under 24 måna- der från anställningens upphörande. Verkställande direktören är berättigad till tjänstepension i form av pensionsförsäkring. Månatliga premier för sådan försäkring uppgår till 35 procent av fast månadslön. Under 2010 har en löneväxling mot pension gjorts med 0,3 Mkr. Styrelsen. Av 2010 års styrelsearvode har styrelseordföranderna erhållit 400 Tkr. Övriga externa ledamöter har vardera erhållit 200 Tkr. Styrelsearvoden totalt uppgick till 1 200 Tkr. Övriga ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare, 11 personer (10), avser Semcons koncernledning frånräknat bolagets verkställande direktör. Övriga ledande befattningshavare är berättigade till bonus som är baserad på verksamhetsmål. Bonus är maximerad till sex gånger den fasta månadslönen. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare uppgår maxi- malt till 12 månader. Pensionsavtalen för ledande befattningshavare betalas i enlighet med ITP-planen förutom för en befattnings- havare där månatliga premier uppgår till 35 procent av lönen. De belopp som ingår i löner och ersättningar för ledande befattnings- havare tar bara upp ersättningar för den period den anställde har ingått i koncernledningen.62
  • Forts. not 8 Könsfördelning ledande befattningshavare. Av bolagsstämmovalda styrelseledamöter om totalt sex är två kvinnor. Koncernled- ningen uppgick under 2010 till tolv personer, varav en kvinna. Övrigt. Bolaget har ej nominerat någon ersättningskommitté. Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Ersättningen till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen i sin helhet. Förmåner avseende tjänstebil uppgår för verkställande direktör till - Tkr (-) och för övriga ledande befattningshavare till 661 Tkr (556). Sjukfrånvaro i moderbolaget. Total sjukfrånvaro i moderbolaget var under 2010 0,3 procent (0,5) varav långtidsfrånvaro 0 pro- cent (0). Övrig information om sjukfrånvaro redovisas på sid 38.Not9 Ränteintäkter och liknande poster Koncernen, Mkr 2010 2009 Ränteintäkter 1,1 3,7 Kursdifferens 0,9 4,5 Summa 2,0 8,2 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Ränteintäkter 8,2 1,0 Kursdifferens terminssäkring 25,3 18,6 Övriga kursdifferenser 4,2 – Summa 37,7 19,6Not10 Räntekostnader och liknande poster K Koncernen, Mkr 2010 2009 Räntekostnader -10,4 -23,3 Övriga finansiella kostnader -0,7 -0,4 Summa -11,1 -23,7 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Räntekostnader -10,5 -17,7 Kursdifferens amortering lån – -33,6 Övriga kursdifferenser – -0,5 Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 Summa -10,7 -52,1Not11 Skatter Koncernen, Mkr 2010 2009 Aktuell skatt 0,3 6,4 Skatt tidigare taxeringar 2,1 -2,9 Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 4,4 2,8 Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader -7,6 -54,4 Summa -0,8 -48,1 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader -3,3 -22,1 Skatt avseende lämnat koncernbidrag 9,2 22,5 Summa 5,9 0,4 63
  • Forts. not 11 Skillnad mellan koncernens redovisade skatt och skattekostnad baserad på gällande skattesats, Mkr 2010 2009 Redovisat resultat före skatt -6,1 -256,7 Skatt enligt gällande skattesats 26,3 % -1,6 -67,5 Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader 2,1 2,3 Ej skattepliktiga intäkter -0,6 -1,0 Justeringar för skatter tidigare år -2,1 -2,9 Underskottsavdrag som inte värderats i räkenskaperna 1,6 1,5 Nedskrivning goodwill – 18,9 Nedskrivning andelar i intresseföretag – 1,6 Effekt av andra skattesatser i utlandet 0,4 -1,1 Övrigt -0,6 0,1 Årets skatt -0,8 -48,1 Skillnad mellan moderbolagets redovisade skatt och skattekostnad baserad på gällande skattesats, Mkr 2010 2009 Redovisat resultat före skatt 19,8 -104,1 Skatt enligt gällande skattesats 26,3 % 5,2 -27,4 Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader 0,7 0,5 Schablonränta på periodiseringsfonder – 0,2 Nedskrivning aktier i koncernföretag – 27,1 Årets skatt 5,9 0,4 Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Koncernens temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatte- fordringar och uppskjutna skatteskulder avseende följande poster, Mkr 2010 2009 Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag 97,6 103,6 Equity hedge lån – 6,4 Temporär skillnad inventarier 0,1 – Temporär skillnad kundfordringar 0,3 0,7 Temporär skillnad pensionsförpliktelser 4,0 4,8 Övrigt 1,3 5,0 Nettning mot uppskjutna skatteskulder -33,4 -31,5 Summa 69,9 89,0 Uppskjutna skatteskulder Obeskattade reserver 2,1 2,5 Upplupna intäkter redovisade i koncernen 22,0 19,9 Equity hedge lån 3,6 – Goodwill 4,7 3,7 Övrigt 1,0 5,4 Nettning mot uppskjutna skattefordringar -33,4 -31,5 Summa – – Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 515,0 Mkr (552,7). Av dessa förfaller 4,1 Mkr (2,2) inom 5 år, 1,8 Mkr (2,6) efter 5 år och för resterande 509,1 Mkr (547,9) finns ingen förfallodag. För 187,6 Mkr (195,7) av de skattemässiga underskottsavdragen har ingen uppskjuten skattefordran redovisats på grund av osäkerhet när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att redovisas. Uppskjuten skattefordran avseende underskott har redovisats med 97,6 Mkr (103,6) då det bedöms som sannolikt, på grund av en ökad orderingång och ett positivt resultat under fjärde kvartalet, att skattemässiga överskott kommer att finnas i fram- tiden mot vilka dessa underskott kan avräknas.64
  • Not12 Poster av engångskaraktär Koncernen, Mkr 2010 2009 Strukturförändringar, Sverige -11,3 -82,2 Strukturförändringar utanför Sverige -3,6 -5,0 Reservering osäkra kundfordringar/pågående arbete – -5,4 Nedskrivning goodwill – -72,0 Nedskrivning andelar i intresseföretag – -6,2 Summa -14,9 -170,8 Specifikation av posterna i resultaträkningen Övriga externa kostnader -2,3 -10,6 Personalkostnader -12,6 -82,0 Nedskrivning goodwill – -72,0 Nedskrivning andelar i intresseföretag – -6,2 Summa -14,9 -170,8Not13 Resultat per aktie Koncernen 2010 Före utspädning Efter utspädning 2009 Före utspädning Efter utspädning Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr -5,3 -5,3 -208,6 -208,6 Vägt genomsnittligt antal aktier under året, tusental 18 113 18 113 18 113 18 113 Resultat per aktie, kr -0,29 -0,29 -11,52 -11,52 Före utspädning. Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktie- ägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget, se not 22 på sidan 69. Eftersom resultatet har varit negativt har dock samtliga utestående aktier använts i beräkningsunderlaget för 2010 och 2009. Efter utspädning. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda antalet utestående stamaktier för utspäd- ningseffekten av samtliga potentiella stamaktier.Not14 Immateriella tillgångar Koncernen, Mkr 2010 2009 Goodwill Ingående anskaffningsvärde 675,4 692,5 Förvärv – 1,4 Årets omräkningsdifferens -42,7 -18,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 632,7 675,4 Ingående nedskrivningar -200,2 -128,2 Nedskrivningar – -72,0 Årets omräkningsdifferens 4,7 – Utgående ackumulerade nedskrivningar -195,5 -200,2 Utgående bokfört värde 437,2 475,2 Specifikation av goodwill Goodwill fördelas på koncernens affärsområden enligt följande: Affärsområde, Mkr 2010 2009 Automotive R&D 273,6 311,3 Design & Development 163,6 163,9 Informatic – – Utgående bokfört värde 437,2 475,2 65
  • Forts. not 14 Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt när indikationer om nedskrivningsbehov finns. Återvinningsbart belopp per affärsområde (kassagenererande enheter) har fastställts baserat på beräkningar av nyttjande- värde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden för de kommande fem åren och för tiden därefter har en evig tillväxt på 2 procent använts i värderingen. Kassaflödena har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar 9 procent före skatt och 7 procent efter skatt. Den är beräknad utifrån koncernens målsatta kapitalstruktur, aktuell riskfri långsiktig ränta samt en riskpremie för eget kapital om 5 procent och en marginal för lånat kapital om 1 procent. Om diskonteringsräntan efter skatt ökas med 1 procent till 8 procent så innebär det att nyttjandevärdet fortfarande överstiger det redovisade värdet. Ytterligare känslighetsanalyser har gjorts och skulle till exempel den eviga tillväxten försämras med en procentenhet föreligger inte heller något nedskrivningsbehov. Föregående års nedskrivning är hänförlig till affärsområdet Automotive R&D vars intäkter från de svenska fordonskunderna minskade under 2009 och förväntas i framtiden vara på en lägre nivå än 2007 och 2008. Koncernen, Mkr 2010 2009 Övriga immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde 85,9 87,9 Investeringar 4,0 9,4 Försäljningar/utrangeringar – -9,4 Årets omräkningsdifferens -5,8 -2,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84,1 85,9 Ingående avskrivningar -57,4 -57,9 Försäljningar/utrangeringar – 8,8 Årets avskrivningar -7,5 -10,6 Årets omräkningsdifferens 5,5 2,3 Utgående ackumulerade avskrivningar -59,4 -57,4 Utgående bokfört värde 24,7 28,5 Övriga immateriella tillgångar i koncernen består främst av licenser och programvaror. Avskrivning sker linjärt över nyttjande- perioden. Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Övriga immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde – 3,0 Försäljningar/utrangeringar – -3,0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden – – Ingående avskrivningar – -3,0 Försäljningar/utrangeringar – 3,0 Utgående ackumulerade avskrivningar – – Utgående bokfört värde – –66
  • Not15 Materiella anläggningstillgångar Koncernen, Mkr 2010 2009 Maskiner och anläggningar Ingående anskaffningsvärde 95,6 100,7 Investeringar 1,4 3,2 Försäljningar/utrangeringar -4,0 -5,0 Omklassificeringar 7,7 – Årets omräkningsdifferens -8,5 -3,3 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92,2 95,6 Ingående avskrivningar -75,3 -77,8 Försäljningar/utrangeringar 3,4 4,3 Omklassificeringar -3,5 – Årets avskrivningar -5,8 -4,9 Årets omräkningsdifferens 7,1 3,1 Utgående ackumulerade avskrivningar -74,1 -75,3 Utgående bokfört värde 18,1 20,3 Inventarier, datorer och utrustning Ingående anskaffningsvärde 245,4 331,4 Investeringar 9,1 5,9 Försäljningar/utrangeringar -36,0 -85,2 Omklassificeringar -7,7 – Årets omräkningsdifferens -16,4 -6,7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 194,4 245,4 Ingående avskrivningar/nedskrivningar -205,1 -272,1 Försäljningar/utrangeringar 35,1 85,7 Omklassificeringar 3,5 – Årets nedskrivningar -0,3 -4,1 Årets avskrivningar -16,3 -20,6 Årets omräkningsdifferens 13,6 6,0 Utgående ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar -169,5 -205,1 Utgående bokfört värde 24,9 40,3 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Inventarier, datorer och utrustning Ingående anskaffningsvärde 1,7 1,2 Investeringar – 1,7 Försäljningar/utrangeringar – -1,2 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1,7 1,7 Ingående avskrivningar -0,1 -1,2 Försäljningar/utrangeringar – 1,2 Årets avskrivningar -0,4 -0,1 Utgående ackumulerade avskrivningar -0,5 -0,1 Utgående bokfört värde 1,2 1,6 67
  • Not16 Andelar i koncernföretag Kapital- Röst- Bokfört värde, Moderbolag Koncernföretag andel, % andel, % Mkr Org nr Säte Semcon AB Semcon Förvaltnings AB 100 100 58,8 556530-6403 Göteborg Semcon Informatic AB 100 100 15,5 556606-0363 Göteborg Semcon International AB 100 100 9,8 55 6534-4651 Göteborg Summa 84,1 Det ackumulerade anskaffningsvärdet på andelar i koncernföretag uppgår till 307,1 Mkr. Lagstadgad specifikation av organisa- tionsnummer och säte för samtliga koncernföretag inom koncernen kan erhållas från Semcons huvudkontor.Not17 Andelar i intresseföretag och joint ventures Kapital- Röst- Bokfört Koncernen, Mkr Intresseföretag andel, % andel, % värde, Mkr Org nr Säte Semcon International AB Kongsberg Devotek AS 30 30 18,2 883 602 382 Kongsberg, Norge 18,2 Joint venture Semcon-ESG Russelheim JV har avvecklats under året. Andelar i intresseföretag och joint ventures, Mkr 2010 2009 Ingående bokfört värde 15,0 21,2 Resultatandel 3,2 – Nedskrivning, Kongsberg Devotek AS – -6,2 Utgående bokfört värde 18,2 15,0 Andelen i intresseföretagens intäkter uppgår till 37,1 Mkr, andelen tillgångar till 13,3 Mkr och andelen skulder till 9,3 Mkr.Not18 Kundfordringar Koncernen, Mkr 2010 2009 Kundfordringar, ej förfallna 300,9 271,8 Förfallna, 1–30 dagar 15,2 30,5 Förfallna, 31–60 dagar 3,2 1 1 ,0 Förfallna, över 60 dagar 28,1 42,6 Summa 347,4 355,9 Avsättningar för osäkra fordringar Avsättning vid årets ingång -31,7 -18,8 Reservering för befarade förluster -1,7 -19,4 Konstaterade förluster 1,5 -0,7 Infriad betalning av reserverad fordran 4,6 7,2 Omräkningsdifferenser 3,7 – Avsättning vid årets utgång -23,6 -31,7 Utgående redovisat värde 323,8 324,2Not19 Fordringar på intresseföretag och joint ventures Koncernen, Mkr 2010 2009 Fordringar på joint ventures – 3,2 Summa – 3,268
  • Not20 Upparbetad ej fakturerad intäkt och fakturerad ej upparbetad intäkt U Upplupna ej fakturerade intäkter redovisas i koncernredovisningen per projekt till nettot av utfaktureringsvärde i takt med upp- arbetning minskat med fakturerade delbelopp och avdrag för eventuella förluster. För 2010 uppgår upplupna ej utfakturerade intäkter netto totalt till 89,3 Mkr (33,4). I balansräkningen redovisas som fordringar på beställare av uppdrag de projekt för vilka summan av uppdragsutgifter till och med balansdagen överstiger delfakturerade belopp inklusive avdrag för eventuella förluster. Som skuld till beställare redovisas projekt för vilka delfakturerade belopp överstiger summan av uppdragsutgifterna. I dotterföretag redovisas ej något värde för pågående arbete av löpande karaktär, då dessa intäktsredovisas i takt med faktu- rering och uppgår vid bokslutet till 83,6 Mkr (74,6). Upparbetad ej fakturerad intäkt, Mkr 2010 2009 Intäkt/uppdragsutgifter 187,8 154,3 Delfakturerade belopp -53,9 -46,1 Summa 133,9 108,2 Fakturerad ej upparbetad intäkt, Mkr Intäkt/uppdragsutgifter 78,8 59,4 Delfakturerade belopp -123,4 -134,2 Summa -44,6 -74,8Not21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen, Mkr 2010 2009 Upplupna intäkter 1,9 13,8 Förutbetalda kostnader 12,9 27,5 Summa 14,8 41,3Not22 Aktiekapital Datum Typ av emission Antal emitterade aktier Aktiekapital efter emission, kr 7 mars 1997 Bolagets bildande 500 000 500 000 14 april 1997 Kontantemission 4 003 700 4 503 700 14 april 1997 Apportemission 496 300 5 000000 25 april 1997 Kontantemission 12 338 5 2 1 17 338 521 31 augusti 2001 Kontantemission 52 500 17 391 021 Under tiden 1 juni–31 december 2006 Konvertering av skuldebrev 35 1 245 17 742 266 Under tiden 1 januari–31 maj 2007 Konvertering av skuldebrev 40 268 17 782 534 18 juni 2008 Nyemission 330 000 18 112 534 Moderbolagets innehav av egna aktier den 31 december uppgick till 288 829. Dessa aktier ska användas för framtida matchningar och för att täcka sociala avgifter i aktiesparprogrammet. 69
  • Not23 Pensionsförpliktelser Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskaps- året 2010 har koncernen inte tillgång till information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanerna enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. De planer som redovisas som förmånsbestämda planer enligt nedan finns i Tyskland. Företagets kostnader samt värdet på utestående för- pliktelser har beräknats med hjälp av aktuariella beräkningar vilka syftar till att fastställa nuvärdet av förpliktelserna. Avstämning av pensionsförpliktelser 2010 2009 2008 2007 2006 Nuvärdet av pensionsförpliktelser 62,1 70,6 73,7 63,8 – Förvaltningstillgångar -15,9 – – – – Summa 46,2 70,6 73,7 63,8 – Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (-) 2,2 2,4 1,7 - 0 ,1 – Nettoavsättning i balansräkningen 48,4 73,0 75,4 63,7 – Specifikation av förändringar i förmånsbestämda förpliktelser 2010 2009 Vid årets början 70,6 73,7 Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 0,8 1,4 Räntekostnader 3,1 3,4 Utbetalningar av pensionsersättningar -3,0 -3,1 Oredovisade aktuariella vinster (-) eller förluster (+) -0,2 – Valutakursdifferenser -9,2 -4,8 Vid årets utgång 62,1 70,6 Specifikation av förändringar i förvaltningstillgångar 2010 2009 Vid årets början – – Inbetalningar till planer 17,8 – Avkastning på förvaltningstillgångarna 0,5 – Valutakursdifferenser -2,4 – Vid årets utgång 15,9 – Specifikation av förvaltningstillgångar 2010 2009 Aktier 0,9 – Räntebärande värdepapper 8,9 – Kassa och bank 5,7 – Övrigt 0,4 – Summa förvaltningstillgångar 15,9 – Specifikation av förändringar i avsättningar för pensioner 2010 2009 Vid årets början 73,0 75,4 Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 3,4 4,8 Utbetalda pensionsersättningar -3,0 -3,1 Inbetalningar till planer -17,8 – Aktuariella vinster (-) eller förluster (+) -0,2 – Valutakursdifferenser -7,0 -4,1 Vid årets utgång 48,4 73,0 Specifikation av totala kostnaden för pensionsförpliktelser som redovisas i resultaträkningen 2010 2009 Kostnader avseende förmånsbestämda planer: Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -0,8 -1,4 Avkastning på förvaltningstillgångarna 0,5 – Räntekostnader -3,1 -3,4 Kostnader avseende förmånsbestämda planer -3,4 -4,8 Kostnader avseende avgiftsbestämda planer -73,6 -74,0 Totala kostnader som redovisas i resultaträkningen -77,0 -78,870
  • Forts. not 23 Varav: Belopp som belastat rörelseresultatet (personalkostnader) -74,4 -75,4 Belopp som belastat finansiella intäkter och kostnader -2,6 -3,4 Totala kostnader som redovisas i resultaträkningen -77,0 -78,8 Väsentliga aktuariella antaganden,% 2010 2009 Diskonteringsränta 4,8 4,8 Framtida löneökningar 3,0 3,0 Framtida pensionsökningar 1,5 1,5 Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 32,8 Mkr (38,9). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2010 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolide- ringsnivån till 146 % (141 %). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet av Alectas tillgångar i procent av för- säkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsåtaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.Not24 Upplåning Koncernen, Mkr K 2010 2009 Långfristig Skulder till kreditinstitut 270,1 310,6 Summa långfristig 270,1 310,6 Kortfristig Checkräkningskrediter 29,2 0,4 Summa kortfristig 29,2 0,4 Summa upplåning 299,3 311,0 Koncernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa kreditlöften, men med kort bindningstid, varför dessa har bedömts ha ett verkligt värde som motsvarar det redovisade värdet. Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Långfristig Skulder till kreditinstitut 283,7 286,4 Summa långfristig 283,7 286,4 Kortfristig Checkräkningskrediter 26,6 – Summa kortfristig 26,6 – Summa upplåning 310,3 286,4 De långfristiga kreditlöftena består av ett låneavtal om 32,8 MEuro (42,8) varav 30,0 MEuro (30,0) var utnyttjade per 31 december. Lånet förfaller i juli 2011 men en ensidig option finns för bolaget att innan förfallodagen göra om krediten till ett treårigt lån. Lånet har redovisats som långfristigt eftersom avsikten är att antingen förlänga krediten ytterligare ett år eller att göra om den till ett treårigt lån. Lånet är upptaget för förvärv av koncernföretag och redovisas omräknat till anskaffningsdagens kurs i moderbolaget enligt metoden för säkring av nettoinvestering.Not25 Checkräkningskrediter Koncernens beviljade checkräkningskrediter på 103,8 Mkr (104,1) utnyttjades med 29,2 Mkr (0,4). Krediterna löper årsvis. Moderbolagets beviljade checkräkningskrediter på 100,0 Mkr (100,0) utnyttjades med 26,6 Mkr (–). 71
  • Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter26 Koncernen, Mkr K Personalrelaterade kostnader 2010 162,6 2009 197,3 Övriga poster 54,4 86,3 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 217,0 283,6 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Personalrelaterade kostnader 3,8 2,9 Övriga poster 0,7 3,0 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,5 5,9Not27 Ställda säkerheter Koncernen, Mkr 2010 2009 För egna skulder Hyresgaranti 3,2 6,3 Summa ställda säkerheter 3,2 6,3Not28 Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser K Koncernen, Mkr 2010 2009 Villkorslån Energimyndighet 3,5 3,3 Summa eventualförpliktelser 3,5 3,3 Moderbolaget, Mkr 2010 2009 Lämnade garantier 0,7 0,8 Summa ansvarsförbindelser 0,7 0,8Not29 Upplysningar om förvärv och avyttringar av verksamheter F Förvärv av verksamhet. Under 2009 genomförde Semcon Project Management ett mindre inkråmsförvärv i Tyskland för att stärka sitt erbjudande av tjänster inom projektledningsområdet i Europa. Förvärv 2010 2009 Goodwill – 1,4 Köpeskilling – 1,4 Likvida medel i förvärvad verksamhet – – Påverkan på koncernens likvida medel – 1,4Not30 Transaktioner med närstående K Koncernen Inköp mellan intresseföretag och joint ventures uppgick till – Mkr (0,2) och försäljning uppgick till 2,1 Mkr (11,9). JCE Group är den största aktieägaren i Semcon AB med ett aktieinnehav på 30,5 procent (31 december 2010). Från bolag inom JCE Group har inköp skett med – Mkr (–) och försäljning med 1,1 Mkr (1,0). Moderbolaget Inga transaktioner har skett mellan intresseföretag, joint ventures eller aktieägare. För inköp/försäljning mellan koncernföretag se not 6 på sidan 61. Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 8 på sidan 62.72
  • Not31 Operationell leasing Koncernen hyr kontorslokaler på ett fyrtiotal platser i Sverige, Brasilien, England, Indien, Kina, Spanien, Tyskland och Ungern. Samt- liga hyresavtal har tecknats på marknadsmässiga villkor och med normala löptider. Förutom hyresavtal finns även andra leasing- avtal främst avseende personbilar. Dessa avtal löper på marknadsmässiga villkor och med en återstående avtalstid på ett till tre år. 2010 2009 Koncernen, Mkr Lokalhyror Övriga Totalt Lokalhyror Övriga Totalt Inom 1 år 64,8 7,0 71,8 78,4 11,1 89,5 Mellan 1 och 5 år 132,9 5,8 138,7 139,3 4,4 143,7 Mer än 5 år 34,6 – 34,6 37,7 – 37,7 Framtida minimileaseavgifter 232,3 12,8 245,1 255,4 15,5 270,9 Årets minimileaseavgifter 80,3 10,1 90,4 93,4 12,4 105,8 2010 2009 Moderbolaget, Mkr Lokalhyror Övriga Totalt Lokalhyror Övriga Totalt Inom 1 år – 0,3 0,3 – 0,3 0,3 Mellan 1 och 5 år – 0,3 0,3 – 0,2 0,2 Mer än 5 år – – – – – – Framtida minimileaseavgifter – 0,6 0,6 – 0,5 0,5 Årets minimileaseavgifter – 0,4 0,4 – 0,5 0,5Not32 Händelser efter balansdagen Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden från verksamhetsårets slut till årsredovisningens offentlig- görande. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis- ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvalt- ningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbola- gets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de före- tag som ingår i koncernen står inför. Göteborg den 18 mars 2011 Hans-Erik Andersson Marianne Brismar Jorma Halonen Styrelseordförande Gunvor Engström Kjell Nilsson Håkan Larsson Verkställande direktör Roland Kristiansson Christer Eriksson Stefan Novakovic Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2011. Deloitte AB Peter Gustafsson Hans Warén Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 73
  • Revisionsberättelse Till årsstämman i Semcon AB (publ) Organisationsnummer 556539-9549 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning i Semcon AB (publ) för räkenskapsåret 2010. Bolagets årsredovis- ning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 43–73. Det är styrelsen och verkstäl- lande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upp- rättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo- visningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis- ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl- lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvär- dera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bola- get för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings- skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovis- ningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de anta- gits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 18 mars 2011 Deloitte AB Peter Gustafsson Hans Warén Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor74
  • DefinitionerBalansomslutning Nettolåneskuld Räntabilitet på genomsnittligtVärdet av samtliga tillgångar såsom Räntebärande avsättningar och skulder eget kapitalinventarier, kundfordringar och bank- med avdrag för likvida medel samt rän- Årets resultat efter skatt dividerat medtillgodohavanden. tebärande fordringar. genomsnittligt eget kapital.Eget kapital per aktie efter P/E tal Räntabilitet på genomsnittligtutspädning Aktiekursen vid årets slut dividerad sysselsatt kapitalEget kapital dividerat med antal aktier med resultat per aktie efter full utspäd- Resultat före skatt plus finansiella kost-vid årets slut justerat för utspädningsef- ning. nader dividerat med genomsnittligtfekten av potentiella aktier. sysselsatt kapital. P/S talEget kapital per aktie före Aktiekursen vid årets slut dividerad Räntetäckningsgradutspädning med nettoomsättning per aktie. Resultat före skatt plus räntekostnaderEget kapital dividerat med antal aktier dividerat med räntekostnader.vid årets slut, exklusive återköpta aktier Resultat före skatt per anställdsom innehas som egna aktier av moder- Resultat före skatt dividerat med Rörelsemarginalbolaget. genomsnittligt antal årsanställda. Rörelseresultat i procent av netto- omsättningen.Förädlingsvärde Resultat per aktie efter utspädningRörelseresultat plus lönekostnader Resultat efter skatt hänförlig till moder- Skuldsättningsgradinklusive lönebikostnader. bolagets ägare dividerat med genom- Nettolåneskuld dividerat med eget snittligt antal utestående aktier juste- kapital inklusive minoritetsintressen.Förädlingsvärde per anställd rat för utspädningseffekten avFörädlingsvärde dividerat med genom- potentiella aktier. Soliditetsnittligt antal årsanställda. Eget kapital i procent av balansomslut- Resultat per aktie före utspädning ningen.Kassaflöde per aktie Resultat efter skatt hänförlig till moder-Årets kassaflöde dividerat med vägt bolagets ägare dividerat med genom- Sysselsatt kapitalgenomsnitt av antalet utestående snittligt antal utestående stamaktier Balansomslutningen minus ej ränte-aktier under året justerat för utspäd- exklusive återköpta aktier som innehas bärande avsättningar och skulder.ningseffekten av potentiella aktier. som egna aktier av moderbolaget. Vinstmarginal Resultat före skatt i procent av netto- omsättningen.OrdlistaBRIC-länderna Inbyggda system ProduktlivscykelBrasilien, Ryssland, Indien och Kina. Dator dedikerad att utföra en eller ett En produkts livscykel på marknaden, fåtal funktioner, vanligtvis integrerad i det vill säga från försäljning till skrot-CAD en större enhet tillsammans med andra ning.Computer Aided Design. Datorbaserad komponenter.konstruktion genom 3D-modell och Produktutvecklingscykelritningsframställning. Life Science Kedjan från idé till slutprodukt. Samlingsnamn för branscherna läkeme-Catia V5 del, medicinteknik och bioteknik. SatellitkontorApplikation för mekanisk konstruktion Ett kontor som fysiskt ligger utanföroch 3D-design med brett spektra av Nätverkande leveransstruktur hemmamiljön men som genom nät-olika verktyg för både simulering, kon- Projekt där många olika Semconkontor verksuppkoppling och programvara görstruktion, analys och design. Semcon är runt om i världen levererar tjänster. det möjligt att jobba i hemmamiljönscertifierad sälj- och utbildningspartner datorsystem som om man satt på plats.av Dassault Systèmes produkt Catia. PLM Product Lifecycle Management. Proces- Skill centerComtest ser som hanterar data och information Kontor inom Semcon med specialist-Mätsystem utvecklat av Semcon. om en produkt genom hela livscykeln kompetens inom specifika områden. med tydlig koppling till kundens affärs-Front office/back office processer. Exempel på information är XLPMSemcons princip för modellen front kostnader, miljöpåverkan, egenskaper, Excellence in Project Management.office/back office är att uppdrag och förvaltning och servicebarhet. Projektmetodik utvecklad av Semconarbete genomförs där vi har bäst kom- baserad på Ericssons PROPS-metodik.petens och tillgängliga resurser. Back Produktionsutvecklingoffice utför huvudelen av arbetet och Utveckling av utrustning, verktyg samtfront office ansvarar för projektsamord- processen för att producera en produkt.ning och kundinteraktion. 75
  • Semcons aktie är sedan 1997 noterad på NASDAQ OMX Stockholm för mindre bolag och sektor Industri under symbolen SEMC. Semconaktien Kursutveckling och omsättning Långsiktiga incitamentsprogram Aktieägare Bolagets aktiekurs ökade under året På en extra bolagsstämma i februari Per den 31 december 2010 hade Semcon med 3 procent från 28,50 kronor till 2008 beslutades om att inrätta ett 4 015 aktieägare (4 430), Andelen regist- 29,40 kronor, vilket motsvarar ett börs- långsiktigt aktiesparprogram för kon- rerade aktier i utlandet uppgick vid värde på 533 Mkr. Under samma period cernens anställda. Aktiesparprogram- årets slut till 10,5 procent (11,1) varav 3,2 ökade OMX Stockholm PI index med 23 met omfattade 330 000 aktier, varav procent utgörs av ägare i Finland, 1,8 procent. Högsta slutkurs under året var 250 000 aktier utgjordes av sparaktier procent i Schweiz och 1,6 procent i USA. 36,00 kronor (den 16 april) och lägsta och 80 000 aktier för att täcka sociala De tio största ägarna ägde per den 31 slutkurs var 23,10 kronor (den 31 avgifter. Totalt köpte de medverkande i december 66,3 (64,5) procent av kapita- augusti). Under 2010 omsattes totalt 6,7 aktiesparprogrammet det maximala let och rösterna varav de tre största miljoner Semconaktier på Stockholms- antalet sparaktier. Dessa sparaktier ger ägarna ägde 51 procent (53). börsen med ett värde på 201 Mkr. för de personer som fortfarande är Omsättningshastigheten, beräknat som anställda i bolaget under perioden Aktieutdelning antalet omsatta aktier i förhållande till augusti 2011 till mars 2012 en gratisaktie Ett av Semcons finansiella mål är att det totala antalet aktier i bolaget, upp- per sparaktie. För de personer som varit utdelningen till aktieägare långsiktigt gick till 37 procent. med i aktiesparprogrammet men blivit ska utgöra cirka en tredjedel av resulta- uppsagda har en förtida matchning av tet efter skatt. Enligt Semcons utdel- Aktiekapital och antal aktier aktier genomförts. Totalt har 41 171 ningspolicy skall hänsyn tas till bland Aktiekapitalet i Semcon uppgick på aktier matchats för dessa personer till annat företagets finansiella ställning balansdagen till 18,1 miljoner kronor, för- och med den sista december 2010. Sem- och kapitalbehov för fortsatt expansion. delat på 18 112 534 stamaktier alla med cons innehav av egna aktier den 31 Med anledning av bolagets negativa ett kvotvärde om vardera 1 krona. Varje december uppgick till 288 829. Dessa resultat föreslår styrelsen att ingen stamaktie berättigar till en röst och lika aktier skall användas för framtida aktieutdelning ska utgå (-). rätt till andel i bolagets kapital och matchningar och för att täcka sociala vinst. Förändringar över tiden i aktieka- avgifter i aktiesparprogrammet. Kontakter med aktiemarknaden pital och antalet aktier framgår av not Aktiemarknadskontakter bygger främst 22 på sidan 69. på kvartalsvis finansiell rapportering, pressmeddelanden och på företagspre- Vid årets slut bevakade följande analytiker regelbundet utvecklingen i Semcon: sentationer av Semcon. Semcon infor- Bank/FK Analytiker merar aktivt om bolaget för att under- lätta värderingen av bolagets aktie. Danske Bank Peter Trigarszky Kontaktpersoner för detta är koncer- peter.trigarzky@danskebank.se nens VD, finanschef samt IR- ansvarige. Enskilda Securities Johanna Ahlqvist Frågor kan lämnas på ir@semcon.se. Johanna.Ahlqvist@enskilda.se Handelsbanken Stefan Wård stwa06@handelsbanken.se Ålandsbanken Mikael Laséen mikael.laseen@alandsbanken.se Öhmans Fondkommission David Jacobsson david.jacobsson@ohman.se76
  • Aktieägarstruktur, 31 december 2010 Semconaktien, 2006–2010 Marknads- 100 3 500 Antal Antal Innehav, värde 31/12,Storleksklass ägare aktier % Tkr 80 3 000 601–500 2 489 523 305 2,9 15 385 2 500501–1 000 765 636 703 3,5 18 719 401 001–10 000 667 1 990 964 11,0 58 534 2 00010 001–100 000 79 2 234 743 12,3 65 701 1 500100 001– 14 12 437 990 68,7 365 677 20Egna aktier 1 288 829 1,6 8 492 1 000Summa 4 015 18 1 1 2 534 100,0 532 508 500Källa: Euroclear Sweden AB aktiebok per den 31 december 2010. 8 06 07 08 09 10 © NASDAQ OMX Aktien Omsatt antal aktier i tusental OMX Stockholm PISemcons 10 största ägare, 31 december 2010 Viktiga händelser 2010 Antal Kvartal 1Namn aktier Innehav, % 2010-02-11 Semcon tar över EuroMaint Rails konstruktions- verksamhet i ÖrebroJCE group 5 526 2 7 1 30,5 2010-02-23 Semcon ökar närvaro inom energiSkandia Liv 2 202 540 12,2 2010-03-01 Semcon utser ny landschef för den tyskaSwedbank Robur fonder 1 479 823 8,2 verksamhetenTanglin 621 858 3,4 Kvartal 2Andra AP-fonden 567 594 3,1 2010-05-04 Semcon tecknar order med en biltillverkareFim bank 474 5 1 7 2,6 i TysklandAvanza Pension 335 094 1,9 2010-05-07 Semcon utses till en av de bästa Porsche- leverantörernaNordnet Pensionsförsäkring 315 936 1,7 2010-05-17 Semcon får order på 9 Mkr från FörsvaretsSIX SIS AG 269 100 1,5 MaterielverkMellon Omnibus 209 500 1,2 2010-06-01 Semcon deltar i forskningsprojekt inom framtidaSumma 12 002 233 66,3 förarmiljöEgna aktier 288 829 1,6 Kvartal 3Övriga 5 821 472 32,1 2010-07-16 Semcon tecknar order till ett värde av 150 MkrTotalt 18 112 534 100,0 i Tyskland Kvartal 4Källa: Euroclear Sweden AB aktiebok per den 31 december 2010. 2010-10-12 Samarbete mellan Semcon och Magna inom ny teknik ”Acoustivision ” 2010-11-23 Semcon uppgraderar mätsystem till Forsmark 1 och 2 2010-12-22 Semcon utsedd till A-leverantör av Vattenfall Ägarstruktur, % Svenskt och utländskt ägande, % g Finansiella företag, 28 (27) Svenskt, 89 (89) Övriga, 4 (4) Utländskt, 11 (11) Utlandsboende ägare, 11 (11)Svenska privatpersoner, 20 (21) Övriga Svenska juridiska personer, 37 (37) 77
  • Semcon AB (publ) är ett svenskt bolag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Semcon tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2010 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport Semcon styrs i enlighet med svensk Till ordförande för stämman valdes der 8,2 % (9,4), Tanglin 3,4 % (0,9) och bolagsrättslig lagstiftning. Semcons Hans-Erik Andersson. Stämman fast- Andra AP-fonden 3,1 % (3,2). Det utländ- bolagsordning reglerar bland annat verk- ställde styrelsens förslag till vinstdispo- ska ägandet uppgick till 10,5 % (11,1) och samhetsinriktningen, aktiekapitalet samt sition. Årsstämman beslutade att sty- antalet aktieägare till 4 015 (4 430). hur och när kallelse till årsstämma skall relsen skall bestå av sex stämmovalda ske. Bolagsordningen finns i sin helhet ledamöter. Stämman fastställde också Valberedning på Semcons hemsida, www.semcon.se. valberedningens förslag till styrelsele- Enligt beslutat regelverk skall styrelsens Semcon följer även andra tillämpliga damöter, arvode åt styrelsen och styrel- ordförande, baserat på ägarstatistik svenska och utländska lagar och regler. sens ordförande. Stämman omvalde från Euroclear Sweden AB den 31 augusti Hans-Erik Andersson (styrelsens ordfö- respektive år, kontakta de tre röstmäs- Tillämpning rande), Gunvor Engström, Kjell Nilsson, sigt största aktieägarna i bolaget och Semcon tillämpar Svensk kod för bolags- Marianne Brismar, Jorma Halonen och erbjuda var och en av dem att utse en styrning och har inte några avvikelser Håkan Larsson. Vidare gav årsstämman ledamot till valberedningen. Om någon att rapportera. Gällande kod finns att ta styrelsen ett: av dem tackar nej övergår rätten att del av på www.bolagsstyrning.se. • bemyndigande om nyemission av utse ledamot till den till röstetalet när- stamaktier i bolaget mast följande största aktieägare, som Bolagsstämma • bemyndigande om förvärv av stam- inte redan har rätt att utse ledamot av Kallelseförfarandet till bolagsstämman aktier samt överlåtelse av stamaktier. valberedningen. Den ledamot som anges i bolagsordningen. Kallelse skall Det fullständiga protokollet från års- utsetts av den till röstetalet största ske genom annonsering i Post- och Inri- stämman återfinns på www.semcon.se. aktieägaren skall vara valberedningens kes Tidningar samt i Dagens Industri. ordförande. Valberedningens uppgift Vid bolagsstämman utövar aktieägarna Årsstämma 2011 skall vara att till årsstämman lämna för- sin rösträtt för att, i enlighet med Ordinarie årsstämma 2011 kommer att slag till styrelse, styrelseordförande och svensk bolagsrättslig lagstiftning och hållas den 27 april på Semcons huvud- i förekommande fall revisorer samt Semcons bolagsordning, fatta beslut kontor i Göteborg. Mer information finns arvoden för dessa. Dessutom skall val- rörande styrelsens sammansättning på Semcons hemsida, www.semcon.se. beredningen till årsstämman lämna för- och andra centrala frågor. Aktieägare slag till beslut om principer för eller ombud kan rösta för det antal Aktiestruktur och rösträtt sammansättning av valberedning och aktier hon/han äger eller företräder vid Semcon har ett aktieslag, stamaktier förslag till ordförande vid stämman. stämman. med ett kvotvärde på en krona som Valberedningens ledamöter skall offent- berättigar till en rösträtt. Antal stam- liggöras senast sex månader före års- Årsstämma 2010 aktier vid årets utgång uppgick till stämman. Uppgifter om valberedning- Ordinarie årsstämma 2010 hölls den 18 112 534 (18 112 534). ens ledamöter och hur förslag till 29 april på Semcons huvudkontor i årsstämman kan lämnas återfinns på Göteborg. Representanter för 57 pro- Ägarsituation www.semcon.se och i delårsrapporten cent av aktiekapitalet var närvarande Den 31 december 2010 ägde JCE Group för tredje kvartalet. varav bakomliggande aktieägare till val- 30,5 % (30,5) av aktierna i Semcon, Skan- beredningens ledamöter represente- dia Liv 12,2% (13,1), Swedbank Robur fon- rade 52 procent.78
  • Nedanstående översikt illustrerar hur ansvaret för ledning och kontroll av Semcon AB fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelse och den verkställande direktören enligt externa regelverk och interna policys. Översikt av bolagsstyrning Aktieägare Årsstämma Förslag Valberedning Val Val Information Rapporter Styrelse Revisorer Mål Rapporter Strategier Kontroll Styrinstrument VD och koncernchef Koncernledning Affärsområden Automotive R&D Design & Development InformaticValberedning 2010/2011 man 2011. Utgångspunkt för valbered- StyrelsenValberedningens ledamöter under ningens arbete har framför allt varit Styrelsens uppgifter regleras av aktie-2010/2011 har varit Hampus Ericsson bolagets strategier och prioriteringar bolagslagen, bolagsordningen och denJCE-Group AB (valberedningens ordfö- samt en utvärdering av styrelsen och arbetsordning som styrelsen varje årrande), Erik Sjöström Skandia Liv, Kerstin dess storlek och sammansättning. Val- antar.Stenberg Swedbank Robur fonder samt beredningens förslag till val av ordfö-Hans-Erik Andersson (styrelsens ordfö- rande för stämman, styrelseledamöter Styrelsens sammansättningrande). Någon ersättning till ledamö- och styrelseordförande samt revisorer Bolagsstämman utser styrelseledamö-terna utgår ej. Valberedningen har sam- lämnas i kallelsen till årsstämman och ter och styrelsesuppleanter i Semconmanträtt 4 gånger och därtill haft publiceras samtidigt på Semcons hem- AB. Styrelsen skall enligt bolagsord-individuella möten med de bolagsstäm- sida. Frågor till valberedningen kan läm- ningen bestå av lägst tre ledamöter ochmovalda ledamöterna inför årsstäm- nas på valberedning@semcon.se. högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen i Semcon AB 79
  • Bolagsstyrningsrapport består av sex ordinarie ledamöter valda Nr 5/2010: Delårsbokslut januari–juni, tillgodoses, rapporterar bolagets revisorer av årsstämman utan suppleanter, varav finansrapport till styrelsen minst två gånger per år. Peter två är kvinnor, samt tre ledamöter med Nr 6/2010: Delårsrapport januari–sep- Gustafsson och Hans Warén, ansvariga tre suppleanter utsedda av bolagets tember, finansrapport, försäkringsfrågor auktoriserade revisorer på Deloitte, har anställda. Av styrelsens nio ledamöter Nr 7/2010: Affärsplaner för affärsområ- under året redovisat sina synpunkter på är åtta svenska och en finsk medbor- den samt fastställande av budget för koncernens interna kontroll och rutiner för gare. Styrelsens sammansättning upp- 2011, styrelseutvärdering, avrapporte- rapportering och redovisning, översiktlig fyller de krav på oberoende som ställs i ring internkontroll, riskhantering samt granskning av delårsrapport januari– Svensk kod för bolagsstyrning och i för- revision (revisorer närvarande). september samt bokslutsgranskning. bindelsen med NASDAQ OMX Stockholm. Samtliga sammanträden har ägt rum i Ersättningsfrågor Styrelsens arbete Göteborg förutom ett, nr 6, som pågick Ersättningsutskott Under verksamhetsåret 2010 hade sty- under två dagar på bolagets kontor i Semcon har valt att hela styrelsen skall relsen sju ordinarie sammanträden. Sty- Bad Freidrichshall, Tyskland. fullgöra ersättningsutskottets uppgif- relsen har antagit ett antal styrande Styrelsen antog vid konstituerande ter. Ledamöter som tillhör bolagsled- dokument och policys. Styrelsen överva- styrelsesammanträdet, i nära anslut- ningen deltar inte i detta arbete. kar verkställande direktörens arbete ning till årsstämman, en skriftlig arbets- genom löpande uppföljning av verk- ordning. Vid detta möte fastställdes Ersättning till styrelsen samheten under året, samt ansvarar för bland annat styrelsens arbetsordning, Ersättning till styrelsen beslutas av års- att organisation, ledning och riktlinjer instruktion för verkställande direktören, stämman efter förslag från valbered- för förvaltning av bolagets angelägen- dotterbolagsinstruktion, instruktion för ningen. För verksamhetsåret 2010/2011 heter är ändamålsenligt uppbyggda och den ekonomiska rapporteringen, attest- beslöt årsstämman att ersättningen att det finns en tillfredsställande intern ordning samt finanspolicy. skulle vara samma som för verksam- kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för hetsåret innan, det vill säga att det utveckling och uppföljning av bolagets Revisionsutskott utgår ett arvode till styrelsen med strategier genom planer och mål, beslut Semcon har valt att hela styrelsen skall 400 000 kronor till ordföranden och om förvärv och avyttringar av verksam- fullgöra revisionsutskottets uppgifter. med 200 000 till ordinarie ledamot som heter samt större investeringar. Styrel- Styrelsen eftersträvar som helhet att inte är anställd i bolaget. sen fastställer också halvårsbokslut och hålla en nära kontakt med företagets revi- årsbokslut. Styrelsens arbete följer en sorer för att på ett tillfredsställande sätt Ersättning till verställande direktör föredragningsplan med fasta punkter följa väsentliga frågor avseende bolagets och ledande befattningshavare för styrelsemötena. Ordförande leder räkenskaper, redovisningsrutiner, förvalt- Stämman beslutar om principer för och fördelar styrelsearbetet samt ning av bolagets tillgångar samt intern ersättning och andra anställningsvillkor ansvarar för att angelägna frågor utö- kontroll. Denna typ av frågor bereds såle- avseende verkställande direktören och ver de fasta punkterna på dagordningen des av styrelsen i sin helhet. För att säker- ledande befattningshavare som rappor- blir behandlade. Närvaron på styrelse- ställa att styrelsens informationsbehov terar till denne. Styrelsen beslutar om mötena framgår av tabellen nedan. ersättning till verkställande direktören. Andra tjänstemän i bolaget deltar i sty- relsens sammanträden som föredra- gande och som sekreterare. Valberedningen inför årsstämman 2011 Andel röster, % Styrelsemöten 2010 Representerande 2010-12-31 Nr 1/2010: Bokslut och bokslutskommu- Hampus Ericsson JCE-Group 30,5 niké 2010, finansrapport, ersättnings- Erik Sjöström Skandia Liv 12,2 frågor, vd-utvärdering, avrapportering Kerstin Stenberg Swedbank Robur fonder 8,2 revision (revisorer närvarande) Hans-Erik Andersson Semcon AB 0,1 Nr 2/2010: Genomgång av årsredovis- Totalt 51,0 ning och beslutsförslag och kallelse Ytterligare information om bolagsstyrning inför årsstämman På www.semcon.se finns bland annat följande information: Nr 3/2010: Delårsrapport januari–mars • Dokumentet ”Översikt av Semcon AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning”. 2010, finansrapport • Fördjupad information om interna styrinstrument, till exempel Bolagsordning och Nr 4/2010: Konstituerande samman- Uppförandekod. träde • Information från Semcons årsstämmor från och med 2005 (kallelser, protokoll mm).80
  • Verkställande direktörens ersättningar borgs Kommunala Förvaltnings AB. med varje affärsområde i syfte attoch förmåner redovisas i not 8, sidorna Hans Warén, född 1964. Andra uppdrag stödja och tillhandahålla hjälp och verk-62–63. Någon rörlig ersättning har ej är bolag i Saab AB-gruppen, Akademiska tyg för effektiviseringar samt mark-utgått för 2010. Ersättning till bolagets Hus AB, Ekman & Co AB, Göteborg nadsföring, affärsutveckling och interntledande befattningshavare föreslås av Energi AB, Liseberg AB, Parker Hannifin kunskapsutbyte.verkställande direktören och fastställs AB, SPX Johnson Pump Marine AB ochav styrelsen. Samtliga befattningsha- Bodycote-koncernen. Revisorernas Affärsområdenvare i koncernledningen har en fast interaktion med styrelsen har beskrivits Semcons affärsverksamhet är organise-grundlön som kan kompletteras med en ovan. rad i tre affärsområden. Semcons orga-rörlig ersättning om maximalt sex Utöver ordinarie revisionsuppdrag nisation kännetecknas av en långtgå-månadslöner efter uppföljning mot biträder Deloitte AB även Semcon med ende decentralisering, där varje enhetindividuellt uppsatta resultatmål. Den viss revisionsnära rådgivning. Alla tjäns- har stor självständighet och befogenhe-fasta lönen skall vara marknadsmässig ter som avropas utöver lagstadgad revi- ter. Koncernledningens styrning avoch sätts för ett kalenderår i taget. Rikt- sion prövas särskilt för att säkerställa affärsområdena sker, utöver fortlö-linjerna för ersättning skall omfatta de att det inte föreligger någon konflikt pande kontakter, främst genom månat-personer som under den tid som riktlin- utifrån oberoende eller jävsförhållande. lig intern avrapportering av affärsområ-jerna gäller ingår i koncernledningen. Ingen ledande befattningshavare inom deschefer och controllers samt avStyrelsen skall ha rätt att frångå riktlin- Semcon har haft någon befattning hos interna styrelser med delar av koncern-jerna om det i enskilt fall finns särskilda Deloitte AB. Semcons ersättning till ledningen.skäl för det. Ledande befattningshava- revisorerna samt köp av tjänster utöver I koncernen finns en attest- ochres ersättningar och förmåner redovisas revision framgår av not 7 på sidan 61. beslutsordning som klart reglerar vilkai not 8, sidorna 62–63. befogenheter som finns på varje nivå i Koncernledning bolaget, från den enskilde ingenjören tillRevisorer Vid utgången av 2010 bestod koncern- ledningen för bolaget. De områden somDeloitte AB valdes för en fyraårsperiod ledningen av verkställande direktören regleras är till exempel avtalsnivåer, hurvid årsstämman 2007 till revisorer. och chefer för bolagets affärsområden man hanterar anbud, investeringar,Huvudansvariga revisorer är de auktori- och koncernstaber. Se sidorna 86–87. hyres- och leasingavtal, försäkringsfrå-serade revisorerna Peter Gustafsson och Koncernledningen har regelbundna gor, omkostnader och garantier.Hans Warén. Vid årsstämman 2011 kom- möten under ledning av verkställande Organisationen för ett uppdrag/projektmer val av revisorer att hållas. direktören. Mötena följer en föredrag- varierar med dess storlek, belägenhet Peter Gustafsson, född 1956. Vid ningsplan och protokollförs. Utöver och komplexitet. Semcon och desidan av Semcon har han revisionsupp- dessa möten hålls ett antal möten där svenska dotterbolagen är certifieradedrag för bland annat Ekman & Co AB, hela, eller delar av, koncernledningen är och tillämpar i sin verksamhet kvalitets-SAS Scandinavian Airlines Sverige AB, närvarande tillsammans med andra och miljöledningssystem enligt ISOLedstiernan AB, Specialfastigheter Sve- medarbetare inom koncernen. Koncern- 9001:2008 och 14001:2004, som konti-rige AB, Göteborgs Hamn AB och Göte- ledningen eftersträvar en nära kontakt nuerligt revideras av externa revisorer.Semcons styrelse 2010 Invald/ Utsedd Närvaro Beroende Revisionsutskott ErsättningsutskottHans-Erik Andersson Ordförande 2007 7/7 Nej Ja JaKjell Nilsson VD och koncernchef 2007 7/7 Ja* Nej NejGunvor Engström Ledamot 2007 7/7 Nej Ja JaHåkan Larsson Ledamot 2008 7/7 Nej Ja JaMarianne Brismar Ledamot 2008 7/7 Nej Ja JaJorma Halonen Ledamot 2008 5/7 Nej Ja JaRoland Kristiansson Arbetstagarrepresentant 2004 7/7 Ja JaStefan Novakovic Arbetstagarrepresentant 2007 6/7 Ja JaChrister Eriksson Arbetstagarrepresentant 2007 7/7 Ja Ja* Kjell Nilsson är beroende i förhållande till bolaget och till bolagets större ägare.Presentation av styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen på sidorna 84–85. 81
  • Bolagsstyrningsrapport Intern kontroll avseende finansiell rapportering Styrelsens och verkställande direktörens Intern kontroll avseende den finan- finns dokumenterade i koncernens upp- ansvar för intern kontroll regleras i den siella rapporteringen förandekod där personalpolicys kom- svenska aktiebolagslagen. Styrelsens Intern kontroll avseende den finansiella pletterar övriga regler och instruktioner ansvar regleras även i Svensk kod för rapporteringen syftar till att ge rimlig för anställda. Implementeringen av bolagsstyrning, som också innehåller säkerhet avseende tillförlitligheten i affärs-, lednings- och CRM-system samt krav på årlig extern informationsgiv- den externa finansiella rapporteringen i tydligare rutiner och regler gällande ning avseende hur den finansiella rap- form av delårsrapporter, bokslutskom- lämnande av offerter, avtalsvillkor och porteringen är organiserad. munikéer och årsredovisningar och att avtalsskrivning på alla geografiska den externa finansiella rapporteringen marknader fortskrider enligt plan. För Intern kontroll är upprättad i överensstämmelse med att säkerställa efterlevnaden av dessa Semcon har definierat intern kontroll lag, tillämpliga redovisningsstandarder rutiner har det genomförts ett flertal som en process som utformats för att och övriga krav på noterade bolag. Den utbildningar under året. ge en rimlig försäkran om att Semcons följande beskrivningen har upprättats i mål uppnås vad gäller en ändamålsenlig enlighet med Svensk kod för bolagsstyr- Riskbedömning och effektiv verksamhet, tillförlitlig rap- ning och gällande tillämpningsanvis- Semcons riskbedömning avseende den portering och hur man följer tillämpliga ningar och utgör styrelsens rapport om finansiella rapporteringen, det vill säga lagar och förordningar. Den interna kon- intern kontroll avseende den finansiella identifiering och utvärdering av de trollen påverkas av styrelsen, verkstäl- rapporteringen. väsentligaste riskerna i koncernens lande direktören, koncernledningen och bolag, affärsområden och processer övriga medarbetare och baseras på kon- Kontrollmiljö avseende den finansiella rapporte- trollmiljön som skapar grunden för de Styrelsen har det övergripande ansvaret ringen, utgör underlag för hur dessa övriga fyra komponenterna i processen för den interna kontrollen avseende den skall hanteras. Hanteringen kan ske – riskbedömning, kontrollaktiviteter, finansiella rapporteringen. Styrelsen har genom att riskerna accepteras eller information och kommunikation samt fastställt en skriftlig arbetsordning som reduceras alternativt elimineras, med uppföljning. Processen tar sin utgångs- klargör styrelsens ansvar och som regle- krav på kontroller och kontrollnivåer punkt i ramverket för intern kontroll rar styrelsens arbete. Styrelsen skall inom de ramar som fastställts av styrel- utgivet av the Committee of the Spon- säkerställa att fastlagda principer för sen, verkställande direktören och kon- soring Organizations of the Treadway den finansiella rapporteringen och cernledningen. Riskbedömningar har Commission (COSO). Kontrollmiljön interna kontrollen efterlevs samt att under året skett inom respektive affärs- innefattar de värderingar och den etik ändamålsenliga relationer med bola- områdes ledningsgrupper samt med som styrelsen, verkställande direktören gets revisor upprätthålls. Styrelsen har ansvariga för koncernstabsfunktionerna och koncernledningen kommunicerar upprättat en instruktion för verkstäl- och controllers. Riskbedömningen avse- och verkar utifrån och som finns doku- lande direktören och instruktion för ende den finansiella rapporteringen menterade i Semcons uppförandekod ekonomisk rapportering. Ansvaret för uppdateras årligen under ledning av samt koncernens organisationsstruktur, att upprätthålla en effektiv kontroll- funktionen för Intern kontroll och resul- ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, miljö är delegerat till verkställande tatet rapporteras till styrelsen och kon- ansvar samt den kompetens som med- direktören. Koncernens funktion för cernledningen. arbetarna har. Semcons vision, affärs- Intern kontroll utgör en stödjande funk- idé, mål och strategier ligger till grund tion i arbetet med den interna kontrol- för det dagliga arbetet. Semcon känne- Uppföljning len avseende den finansiella rapporte- tecknas av en decentraliserad organisa- ringen inom koncernens bolag och Information och kommunikation tion som drivs utifrån målstyrt ledar- affärsområden. Interna styrinstrument Kontrollaktiviteter skap med tydliga mål. för den finansiella rapporteringen utgörs bland annat av koncernens Riskbedömning finanspolicy, informationspolicy, inves- Kontrollmiljö teringsregler, auktorisationsregler samt koncernens redovisnings- och rapporte- Ramverket för intern kontroll ringsregler. Semcons etiska värderingar82
  • Kontrollaktiviteter alla medarbetare. Extern kommunika- fall kompletterats med oberoendeDe identifierade väsentliga riskerna tion består till exempel av extern finan- granskning av externa revisorer. Sem-avseende den finansiella rapporteringen siell rapportering, bland annat delårs- con har ett koncerngemensamt rappor-hanteras genom olika kontrollaktivite- rapporter och årsredovisning. Till stöd teringssystem för arbetet med internter och processer inom koncernens för informationsarbetet i koncernen kontroll avseende den finansiella rap-bolag och affärsområden. Dessa syftar finns en kommunikationshandbok. Den porteringen som innefattar bland annattill att säkerställa att grundläggande anger tydligt vem som får kommunicera självutvärderingar av alla koncernenskrav på den externa finansiella rappor- vilken typ av information och att infor- bolag och affärsområden. Dessa ger enteringen uppfylls. Kontrollaktiviteterna mationen skall vara korrekt, samordnad, bild av hur koncernens dotterbolag ochbygger på koncernens minimikrav för konsekvent, snabb och överskådlig, affärsområden lever upp till minimikra-intern kontroll avseende den finansiella såväl internt som externt. Resultatet av ven på intern kontroll avseende denrapporteringen och består av såväl arbetet med intern kontroll avseende finansiella rapporteringen för identifie-övergripande som detaljerade kontroller den finansiella rapporteringen rappor- rade väsentliga risker och ger dessutomoch kan vara både förebyggande och teras av koncernens funktion för Intern information om statusen i detta arbete.upptäckande till sin karaktär. Respektive kontroll till styrelsen och koncernled- Varje bolag och affärsområde ansvararaffärsområde ansvarar för att koncer- ningen. för att ta fram handlingsplaner för avvi-nens styrinstrument införs och efterlevs kelser som sedan följs upp av respektivesamt att eventuella avvikelser rapporte- Uppföljning internstyrelse i varje affärsområde. Där-ras. Under 2010 har en självutvärdering Uppföljning för att säkerställa effektivi- utöver har koncernens funktion för(Internal Control Questionnaire) utförts teten i den interna kontrollen avseende Intern kontroll testat självutvärdering-av alla koncernens bolag och affärsom- den finansiella rapporteringen sker av arna och rapporterat avvikelser i revi-råden för att utvärdera den interna kon- styrelsen, verkställande direktören, kon- sionsrapporter till berörda parter. Medtrollen. cernledningen, funktionen för Intern anledning av bland annat resultatet av Kontroll och av koncernens bolag och testerna har bolaget hittills inte funnitInformation och kommunikation affärsområden. Uppföljningen sker anledning att inrätta en särskild intern-Information och kommunikation om både informellt och formellt och inbe- revisionsfunktion.interna styrinstrument för den finan- griper såväl uppföljning av månatligasiella rapporteringen publiceras på finansiella rapporter mot budget och StyrelsenSemcons intranät som är tillgängligt för mål som kvartalsrapporter, som i vissa Göteborg den 18 mars 2011 Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till årsstämman i Semcon AB, org.nr 556539-9549 Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprät- Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyr- tats, och att dess lagstadgade information är förenlig ningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningen och koncernredovisningen. med årsredovisningslagen. Göteborg den 18 mars 2011 Som underlag för vårt uttalande om bolagsstyrnings- Deloitte AB rapporten har upprättats och är förenlig med årsredo- visningen och koncernredovisningen, har vi läst bolags- Peter Gustafsson, Hans Warén, styrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor innehåll baserat på vår kunskap om bolaget. 83
  • Styrelse Hans-Erik Andersson (Ordförande) Jorma Halonen Styrelseledamot sedan 2007, Styrelseledamot sedan 2008 valdes till ordförande 2008 Född 1948 Född 1950 Utbildning: Civilekonomexamen Utbildning: Ekonomistudier vid från Svenska handelshögskolan i Stockholms universitet Helsingfors Medborgarskap: Svenskt Medborgarskap: Finskt Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Erik Penser Bankaktiebolag, Canvisa Niscayah Group AB, CPS Color och Consulting AB och Implement MP AB. TMD Friction. Ledamot i Elektrobit, Ledamot i Cision AB och Gjensidige NICDP (Advisory Board to the Saudi Forsikring ASA Arabian Government) och Permira Aktieinnehav i Semcon: 25 000 aktier, Nordic and Industrial Advisory Boards varav 12 000 aktier i kapitalförsäkring Aktieinnehav i Semcon: 650 Marianne Brismar Roland Kristiansson Styrelseledamot sedan 2008. Personalrepresentant sedan 2004 Fd VD för Atlet AB 1995–2007 Anställd sedan 2000 Född 1961 Född 1948 Utbildning: Apotekare och civilekonom Utbildning: Gymnasieingenjör Medborgarskap: Svenskt Medborgarskap: Svenskt Övriga styrelseuppdrag: Ernström- Aktieinnehav i Semcon: 1 014 gruppen AB, Imego AB, Beijer Alma AB och Concentric AB Håkan Larsson Aktieinnehav i Semcon: 5 000 Styrelseledamot sedan 2008 Född 1947 Gunvor Engström Utbildning: Civilekonom Handelshög- Styrelseledamot sedan 2007 skolan vid Göteborgs universitet Landshövding Blekinge län Medborgarskap: Svenskt Född 1950 Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Utbildning: Civilekonom Handelshög- Schenker AB, Valea AB och Inpension skolan i Stockholm Asset Management AB. Ledamot i Medborgarskap: Svenskt Bure Equity AB, Chalmers tekniska Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäk- högskola AB, Ernströmgruppen AB, ringar Liv Försäkringsaktiebolag Handelsbanken Region Väst, Rederi AB (publ), Apoteksgruppen samt Tredje Transatlantic, Stolt-Nielsen Ltd. och AP fonden Wallenius Lines AB Aktieinnehav i Semcon (egna och Aktieinnehav i Semcon: 0 närståendes): 30 000 Kjell Nilsson (VD och koncernchef) Christer Eriksson Styrelseledamot sedan 2007 Personalrepresentant sedan 2007 Född 1948 Anställd sedan 2000 Utbildning: Ekonom Handelshög- Född 1969 skolan vid Göteborgs universitet Utbildning: Civilingenjör Medborgarskap: Svenskt Maskinteknik, material och bearbet- Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i ningsteknik, Luleå tekniska universitet Bruks Holding AB och Symbrio AB Medborgarskap: Svenskt Ledamot i Choice Hotels AS, Home Aktieinnehav i Semcon: 746 Properties AB samt Home Invest AS Aktieinnehav i Semcon: 125 544 Stefan Novakovic Personalrepresentant sedan 2007 Anställd sedan 2000 Född 1967 Utbildning: Gymnasieingenjör Medborgarskap: Svenskt Aktieinnehav i Semcon: 8084
  • Från vänster: Marianne Brismar, Hans-Erik Andersson, Gunvor Engström, Stefan Novakovic,Roland Kristiansson, Christer Eriksson, Håkan Larsson och Kjell Nilsson.Jorma Halonen saknas på bild. 85
  • Koncernledning Kjell Nilsson Björn Strömberg Nicole Nieder VD och koncernchef Finanschef HR-chef Född 1948 Född 1960 Född 1971 Utbildning: Ekonom Handelshögskolan Utbildning: Civilekonom Handelshög- Utbildning: Jur kand Münster vid Göteborgs universitet skolan vid Göteborgs universitet universitet, Tyskland Anställd sedan 2008 Anställd sedan 2007 Anställd sedan 2009 Styrelseuppdrag: Ordförande i Bruks Aktieinnehav i Semcon: 10 420 Aktieinnehav i Semcon: 0 Holding AB och Symbrio AB. Ledamot i Choice Hotels AS, Home Properties AB Johan Ekener Stefan Ohlsson samt Home Invest AS Affärsområdesansvarig Informatic Affärsområdesansvarig Automotive Aktieinnehav i Semcon: 125 544 Född 1964 R&D Utbildning: Civilingenjör Chalmers tek- Född 1967 Mats Körner niska högskola. Civilekonom Handels- Utbildning: Maskiningenjör, Marknads- Affärsområdesansvarig Design & högskolan vid Göteborgs universitet ekonom IHM Development Anställd sedan 2004 Anställd sedan 2004 Född 1964 Aktieinnehav i Semcon: 3 000 Styrelseuppdrag: FKG, Fordonskompo- Utbildning: Gymnasieingenjör nentgruppen Anställd sedan 1995 Aktieinnehav i Semcon: 3 000 Aktieinnehav i Semcon: 2 017 Kjell Nilsson Björn Strömberg Nicole Nieder Mats Körner Johan Ekener Stefan Ohlsson86
  • Anders Atterling Klas Elmby Markus GranlundIR & PR-chef IT-chef ChefsjuristFödd 1960 Född 1969 AffärsutvecklingUtbildning: Fil kand Ekonomi Örebro Utbildning: Gymnasieingenjör, Född 1975högskola Kurser vid HTU och Chalmers Utbildning: Jur kand Lunds universitet,Anställd sedan 1991 tekniska högskola Master of International Trade Law iAktieinnehav i Semcon: 16 210 Anställd sedan 1990 Australien Aktieinnehav i Semcon: 20 000 Anställd sedan 2008Urban Kihlén Aktieinnehav i Semcon: 0Inköpschef Anders LöwgrenFödd 1959 EkonomichefUtbildning: Civilekonom Handels- Född 1965högskolan vid Göteborgs universitet Utbildning: Civilekonom Handelshög-Anställd sedan 1998 skolan vid Göteborgs universitetStyrelseuppdrag: Lindholmen Science Anställd sedan 1998Park Aktieinnehav i Semcon: 1 129Aktieinnehav i Semcon (egna ochnärståendes): 4 200 Anders Atterling Klas Elmby Markus Granlund Urban Kihlén Anders Löwgren 87
  • Fem år i sammandrag Mkr 2010 2009 2008 2007* 2006* Resultaträkning Nettoomsättning 2 090,9 2 281,1 3 298,8 2 497,4 1 361,4 Rörelsens kostnader** -2 087,9 -2 522,3 -3 148,9 -2 508,5 -1 309,7 Rörelseresultat 3,0 -241,2 149,9 -11 ,1 51,7 Finansiella intäkter 2,0 8,2 6,9 5,0 2,4 Finansiella kostnader -1 1 ,1 -23,7 -28,9 -29,4 -4,3 Resultat före skatt -6,1 -256,7 127,9 -35,5 49,8 Skatter 0,8 48,1 -35,7 -20,7 -18,9 Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet -5,3 -208,6 92,2 -56,2 30,9 Resultat efter skatt, avvecklad verksamhet – – – 284,2 1 7,3 Årets resultat -5,3 -208,6 92,2 228,0 48,2 ** Varav: Nedskrivningar goodwill och andelar i intresseföretag. – -78,2 – -112,2 -4,4 Övriga poster av engångskaraktär. -14,9 -92,6 -66,2 -49,3 -26,4 Balansräkning Goodwill 437,2 475,2 564,3 516,6 71,9 Övriga immateriella tillgångar 24,7 28,5 30,0 18,9 6,7 Materiella anläggningstillgångar 43,0 60,6 82,2 90,6 32,0 Uppskjuten skattefordran 69,9 89,0 87,2 62,3 19,9 Övriga finansiella tillgångar 18,2 1 7,2 23,0 23,0 4,8 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 133,9 108,2 134,5 192,0 121,4 Kundfordringar 323,8 324,2 658,1 662,1 342,0 Övriga omsättningstillgångar 37,4 93,7 79,3 421,2 35,7 Kassa och bank 42,5 67,7 117,6 1 1 7,1 28,9 Summa tillgångar 1 130,6 1 264,3 1 776,2 2 103,8 663,3 Eget kapital 372,6 385,4 596,2 494,0 265,1 Långfristiga skulder och avsättningar 318,5 383,6 589,2 465,3 40,9 Kortfristiga skulder 439,5 495,3 590,8 1 144,5 357,3 Summa eget kapital och skulder 1 130,6 1 264,3 1 776,2 2 103,8 663,3 Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten -55,1 104,1 137,8 23,8 108,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,0 -19,3 282,7 -687,5 -28,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,2 -133,3 -425,2 751,9 -69,7 Årets kassaflöde -18,9 -48,5 -4,7 88,2 11,0 Nyckeltal Tillväxt i försäljning, % -8,3 -30,8 32,1 83,4 4,4 Rörelsemarginal före poster av engångskaraktär, % 0,9 -3,1 6,6 6,0 6,1 Rörelsemarginal, % 0,1 -10,6 4,5 -0,4 3,8 Vinstmarginal, % -0,3 -11,3 3,9 -1,4 3,7 Räntetäckningsgrad, ggr 0,4 -10,0 5,5 -0,3 12,9 Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % -1,4 -42,1 16,9 60,2 19,9 Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 0,6 -25,7 14,1 -1,2 21,4 Soliditet, % 33,0 30,5 33,6 23,5 40,0 Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,8 0,7 1,6 – Medeltal anställda 2 474 2 791 3 631 2 672 1 509 Omsättning per anställd, Tkr 845 817 909 935 902 Förädlingsvärde per anställd, Tkr 595 524 592 555 602 Resultat före skatt per anställd, Tkr -2,5 -92,0 35,1 -13,3 33,1 Investeringar i anläggningstillgångar, Mkr 14,5 18,5 39,7 36,6 25,4 * Utfallet för 2007 och 2006 har redovisats för kvarvarande verksamhet.88
  • Data per aktie 2010 2009 2008 2007* 2006*Resultat per aktie efter skatt, kr -0,29 -11,52 5,18 12,84 2,76Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,29 -11,52 5,14 12,82 2,59Eget kapital per aktie före utspädning, kr 20,57 21,28 33,53 27,78 14,81Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 20,57 21,28 32,92 27,78 14,85Aktiekurs/eget kapital per aktie, ggr 1,43 1,34 0,35 2,91 4,61Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -3,04 5,75 7,68 1,34 6,21Utdelning per aktie – – – – –P/E-tal neg neg 2,26 6,29 26,01P/S-tal 0,25 0,23 0,06 0,57 0,88Aktiekurs vid årets slut, kr 29,40 28,50 11,60 80,75 68,25Börsvärde vid årets slut, Mkr 533 516 206 1 436 1 211Antal aktier vid periodens slut, tusental 18 113 18 113 18 113 17 783 17 742Genomsnittligt antal aktier, tusental 18 113 18 113 17 948 17 762 17 531Antal egna aktier vid årets slut, tusental 289 299 330 – –Genomsnittligt antal egna aktier, tusental 291 312 165 – 48Antal utestående konvertibler vid årets slut – – – – 42Genomsnittligt antal konvertibler – – – 21 253Antal aktiägare 4 015 4 430 3 939 3 411 4 340* Utfallet för 2007 och 2006 har redovisats för kvarvarande verksamhet.AktieägarsserviceEkonomisk information Tidigare årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgäng-Delårsrapport jan–mars 27 april 2011 liga på www.semcon.se eller beställs via telefon 031-721 00 00Årsstämma 27 april 2011 eller via e-post: ir@semcon.se. Semcon har av miljö- och kost-Delårsrapport jan–juni 15 juli 2011 nadsskäl valt att enbart skicka årsredovisningen till de aktieä-Delårsrapport jan–sept 27 okt 2011 gare som begärt detta. Inför årsredovisningen sker varje år ett utskick till nytillkomna aktieägare där de ges möjlighet attPå Semcons hemsida www.semcon.se finns samlad informa- prenumerera på kommande tryckta årsredovisningar.tion om Semcons verksamhet, ekonomisk rapportering, aktie-information, bolagsstyrning, aktiviteter samt pressreleaser. KontaktpersonerDär kan också prenumeration av ekonomisk information via Kjell Nilsson, VD och koncernchefe-post beställas. Epost: kjell.nilsson@semcon.se Björn Strömberg, Finanschef Epost: bjorn.stromberg@semcon.se Anders Atterling, Ansvarig för Investerarrelationer Epost: anders.atterling@semcon.seSolberg • Foto: Anita Arntzen, Niklas Bernstone, Stefan Bohlin, Oleg Borisuk, Denator, Johan Ekstam, Nicke Johansson, MAN, Jesper Orrbeck,Alexander.F.Yuan • 3D-illustrationer: Tobias Sjödin • Tryck: Göteborgstryckeriet • Översättning: John Cannon Språkkonsult • Copy: Solberg,Semcon och Tidningskompaniet 89
  • Semcon • Årsredovisning 2010Semcon AB • 417 80 Göteborg • Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 • Tel 031-721 00 00 • Fax 031-335 81 75 • www.semcon.se