Rajsivasmaaya1 14-120216200023-phpapp01

233 views
201 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rajsivasmaaya1 14-120216200023-phpapp01

 1. 1. அழிº, 2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ -1இ}§ ஒ¾¯ மாதuகளƒ, 2012 ஆzž ©¢வ¯டமாக~ பŽறtக~ ேபாகிற¢. இ|த ேநர{திƒ,பல பய{¢ட} பாt” ஒ}² உzெட}றாƒ, அ¢ 2012 ஆzž உலக அழிய~ேபாகிற¢ எ}ற வŽ|ைதயான ெச€திt” உலக ஊடகuக„ பல ெகாžt”«tகிய{¢வதா}."ச¾யாக இ}§ ஒ¯ வ¯ட{திƒ உலக அழிய~ ேபாகிறதா?" எ}பேத பல¾}ேக„வŽயாகº, பயமாகº இ¯tகிற¢.இ¢ ப‚றி அறிவŽயலாகº, அறிவŽயல‚றதாகº பலவŽத க¯{¢tக¶, ஆரா€vசிக¶தின« ெவளவ|¢ ெகாzேட இ¯tகிற¢. அ~பœ இ|த அழிைவ ஏ} «tகிய~பž{தேவzž எ}² பா{தாƒ, எƒலா¯ ˜yœt காyžவ¢ ஒ}ைற{தா}.அ¢….! மாயா.மாயா இன{தவக¶t”, 2012 ஆzž உலக அழிய~ ேபாகிற¢ எ}பத‚” எ}னசப|த? இவக„ இ|த அழிº ப‚றி ஏதாவ¢ ெசா}னாகளா? அ~பœv ெசாƒலியŽ¯|தாƒ,எ}னதா} ெசாƒலியŽ¯~பாக„? அைத ஏ} நா நப ேவzž? இ~பœ~ பல ேக„வŽக„எமt”{ ேதா}றலா.இ¢ ேபா}ற பல ேக„வŽக¶t” ஒ¯ வŽ¾வான ஆரா€vசி{ ெதாட ¬ல உuக¶t”{பதிƒ தரலா எ}ற நிைன{ேத உuக„ «} இ|த{ ெதாடைரv சம~பŽtகிேற}.
 2. 2. எ}ன எ}ப¢ இ¢ ப‚றி வŽளtகமாக~ பாtகலாமா…..?உuக„ வyžt” அ¯கிƒ இ¯t” வyœƒ வசி{த அைனவ¯, ஒ¯நா„ திெரன அ|த “ “வyœலி¯|¢, அவக„ இ¯|த ˜வேட இƒலாமƒ மைற|தாƒ எ}ன «œºt” வ¯வக„? “ “திைக{¢~ ேபா€வŽட மாyகளா? ஆvச¾ய{¢t”, மம{¢t” உ„ளா”வக„ அƒலவா? “ச¾, அ¢ேவ ஒ¯ வடாக இƒலாமƒ, உuக„ வž இ¯t” ெத¯ºt”~ பtக{¢{ ெத¯ேவ “ “திெரன ஒேர இரவŽƒ மைற|தாƒ….? ஒ¯ ெத¯ºtேக இ~பœ எ}றாƒ, ஒ¯ ஊ மtக„மைற|தாƒ….? ஒ¯ நாyž மtக„ மைற|தாƒ….?ஆ....! வரலா‚றிƒ இ¢ நட|த¢. ஒ¯ நாyœƒ வா…|த, மிக மிக மிகv சிறிய அளவŽனைரவŽட, ம‚ற அைன{¢ மtக¶, திெரன அ|த நாyœலி¯|¢ ஒyžெமா{தமாகமைற|¢வŽyடாக„. ச¾{திர{திƒ எ|த ஒ¯ அைடயாளuகைள­, மைற|தத‚”vசாyசிகளாக ைவtகாமƒ மைற|¢ ேபானாக„.ஏ} மைற|தாக„? எ~பœ மைற|தாக„? எ}§ ேக„வŽக¶t” ம¸~பலான பதிƒகைளமyžேம மிvச ைவ{¢வŽyž, மாயமா€ மைற|¢ ேபானாக„. எuேக ேபானாக„? எ~பœ~ேபானாக„? யா¯t” ெத¾யவŽƒைல. எ¢º ©¾யவŽƒைல.இ|த மைறவŽ} மம{ைத ஆராய, ஆயŽர ஆzžக¶t”~ பŽ}ன ெச}றஆரா€vசியாளக¶t” கிைட{த¢ எƒலாேம ஒ¯ மாெப¯ அதிvசிக„. மாயாtக„ வŽyžvெச}ற ˜வžகைள ஆரா€|த அவக„ பŽரமி~பŽ} உvசிtேக ேபானாக„.அறிவŽயƒ வளர{ ெதாடuகிய காலகyடuகளƒ, இைவ உzைமயாக இ¯tகேவ «œயா¢,எ}§ எzண அவக¶t”{ ேதா}²பœயான பல ஆvச¾யuக¶tகான ஆதாரuக„கிைட{தன. அைவ அவகைள ம‘ zž ம‘ zž திt”«tகாடv ெச€த¢.இ¢ சா{தியேம இƒலாத ஒ}². இைத ஏ‚²t ெகா„ளேவ «œயா¢ என அறிஞக„ சிலபŽரமிtக, பல பŽ}வாuக{ ெதாடuகினாக„.மாயா எ}றாேல மமதானா? என நிைனtக ைவ{த¢ அவக„ கzžபŽœ{தைவ.
 3. 3. ச¾, அ~பœ எ}னதா} நட|த¢? ஆரா€vசியாளக„ அ~பœ எைத{தா} கzž ெகாzடாக„?ஆரா€|த ˜வžகளƒ அ~பœ எ}னதா} இ¯|த¢?இவ‚ைறெயƒலா பœ~பœயாக நா பாtகலா. ஒ}² வŽடாமƒ பாtகலா. அவ‚ைறந“uக„ அறி|¢ ெகாzடாƒ, இ¢வைர பா{திராத, ேகyœராத, ஆvச¾ய{தி} உvச{¢tேகேபா€வŽžவக„. “அைவ எ}ன எ}பைத அž{¢ நா பா~ேபாமா……..!2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 2 அழிº, மtக¶«‚”றி~©: நா} எ¸த~ ேபா” மாயா ப‚றிய இ|த{ ெதாட ப‚றி, உuக¶t”t க¯{¢ேவ²பாžக„ இ¯tகலா. ேவ²பyட அபŽ~பŽராயuக„ இ¯tகலா. அவ‚ைற எƒலா, எž{த
 4. 4. எž~பŽேலேய ம²tக ேவzž எ}² தயºெச€¢ உட} ம²tக ேவzடா. இ|த{ெதாடைர நா} «œt” வைர ெபா²{தி¯uக„. பல¯t” இ¢ ப”{தறிºt” ஒ{¢வராத,அறிவŽயƒ ஒ{¢t ெகா„ளாத சபவuகளாக இ¯t”. உzைமதா}. நா§ உuகைள~ேபா}ற அறிவŽயைல ந© ஒ¯வ}தா}. எனேவ «œº வைர ெபா²{¢t ெகாzž, இைதவாசி­uக„.கட|த ெதாட¾ƒ, ˜வேட இƒலாமƒ ஒ¯ இன எ~பœ அழி|தி¯tகலா என மாயாtக„வா…|த இடuகைள ஆராயv ெச}ற ஆரா€vசியாளக¶t”t கிைட{த¢ ஒ¯ மாெப¯அதிvசி. மாயாtக„ வŽyžv ெச}ற கƒெவyžகைள ஆரா€|த அவகைள பŽரமி~பŽ}உvசிtேக ெகாzž ெச}ற¢ அ¢.ச¾, அ~பœ எ}னதா} நட|த¢? அu” எ}னதா} இ¯|த¢? எ}ற ேக„வŽ­ட} கட|தபதிவŽƒ வŽைடெப‚ேறா அƒலவா..?அைத உuக¶t” வŽளt”வத‚” «}ன, ேவ² ஒ¯ தள{திƒ நட|த, ேவ² ஒ¯சபவ{¢ட} இ}ைறய ெதாடைர ஆரபŽtகிேற}. இ~ேபா¢ ெசாƒல~ ேபா” இ|தvசபவ{¢t”, மாயாºt” எ|தv சப|த« இƒைல. ஆனா´ ேவ² வைகயŽƒசப|த உzž.இராஜராஜ ேசாழ} எ}§ மாெப¯ தமி… ம}னைன யா¯ மற|தி¯tக மாyேடா.தமி…நாyœƒ கி.பŽ. 985 ஆzž «தƒ கி.பŽ. 1012 ஆzž வைர தxைசைய தைலநகராகtெகாzž அரசாzž வ|த ேசாழ ம}ன}தா} இராஜராஜ}.இ}² உலக தமிழைன{ தி¯பŽ~ பாt” வzண, அவ} உலக அதிசயuக¶t”நிகரான ஒ¯ அழியாv சி}ன{ைதt கyœனா}. அ¢தா} தxைசயŽƒ அைம|¢„ள, தxைச~ெப¾ய ேகாவŽƒ எ}றைழtக~பž பŽரமாzடமான ேகாவŽƒ.அத} மிக~ பŽரமாzடமான இராஜேகா©ர மிகº அழகான கைல நய{¢ட} கyட~பyட¢.அதிƒ யா¯ேம எதிபாtகாத வŽேசச ஒ}² இ¯|த¢தா} இu” நா} ராஜராஜ ேசாழைனஇ¸~பத‚”t காரண.ஆ! அ|தt ேகா©ர{திƒ காண~பyட ஒ¯ உ¯வv சிைல எƒலாைர­ ©¯வ{ைத உய{தைவ{த¢. ஒ¯ இ|¢t ேகாவŽƒ ேகா©ர{திƒ இ¢ சா{தியமா? எ}§ ேக„வŽக„ ஒலிt”வைகயŽƒ இ¯|த¢ அ|த உ¯வv சிைல. ேகா©ரuகளƒ இ|¢tகள} நாக¿கuகைள­,கைலகைள­, ெத€வuகைள­ சிைலகளாக வœ~ப¢தா} நா இ¢வைர பா{த¢.ஆனாƒ இ¢........! அ~பœ அ|தt ேகா©ர{திƒ இ¯|த உ¯வv சிைல எ}ன ெத¾­மா....?ஒ¯ ேமைல{ ேதச நாyடவ}, தைலயŽƒ ெதா~பŽ­ட} காண~பžகிறா}. தxைசம}ன§t” இ|¢tகள} ஆvசார{¢t” ஏ‚ேப இƒலா{ த}ைம­ட} அ|தv சிைலெப¾தாகt காyசியளtகிற¢.அ|த~ பட இ¢தா}........!
 5. 5. "«ழuகா´t” ெமாyைடதைலt” «œv˜~ ேபாžவ¢ ேபால" எ}² ெசாƒவாகேள, அ¢ேபால இ|த ேமைல{ேதச மனதன} சிைல, பாரப¾யமிtக இ|¢tகள} ேகா©ர{திƒஅைம|தி¯tகிற¢ எ}றாƒ, அத‚ெகன ஒ¯ காரண நிvசயமாக இ¯|ேத த“¯மƒலவா...?இராஜராஜ ேசாழன} கால{திƒ யவனகளாக வ|¢, எம¢ ேகாவŽலிேலேய உ¯வமாகஅைமவத‚”, அ|த ேம‚”லக{தவ§t” வரலா‚றிƒ பதிவாகாத வ´வான காரண ஒ}²இ¯|தி¯t” அƒலவா…?ஆனாƒ, அைத ஆரா€வதƒல இ~ேபா¢ எuக„ ேவைல.சப|தேம இƒலாத இட{திƒ, சப|தேம இƒலாதவக„ ெதாட©பyœ¯~பாக„ எ}பத‚”எ«„ேளேய இ¯t” சாyசிதா} இ¢. இ|தv சபவ ேபால{தா} மாயா ச¬க{ைதஆரா€|த ஆ€வாளக¶t” சப|தேம இƒலாத வœவuகளƒ ஆvச¾ய கா{தி¯|த¢.
 6. 6. அ|த ஆvச¾ய« «œv˜~ ேபாட «œயாத ¬vைச அைடt” ஆvச¾யதா}. தxைசயŽƒயவன} இ¯|த¢ ஒ}² ெப¾ய வŽசய இƒைல. ஆனாƒ மாயா இன{திƒ இ¯|தைவதிைகtக ைவ{த¢.அைவ எ}ன ெத¾­மா……..?மாயாtகள} கƒெவyžகைள ஆரா€|தேபா¢ அu” கிைட{த சி{திரuகள´,சிைலகள´ வŽத வŽதமாக அயƒகிரக வாசிகள} உ¯வuக„தா} காண~பyடன.அட….! இ¢வைர இ|த மனத} நƒலா{தா} ேபசிt ெகாzœ¯|தா. இ~ப எ}ன ஆv˜இவ¯t” எ}² ந“uக„ நிைன~ப¢ ©¾கிற¢. ஆனாƒ அ¢ உzைம எ}ப¢தா} ம²tக«œயாத உzைமயாகº இ¯|த¢.எ}ன இ¢ ©¢tகைதயாக இ¯tகிறேத எ}ப’க„.உzைமதா}. ©¢tகைததா}. ©¢tகைத மyž அƒல, ©திtகைத­ •ட. எனேவ அைவப‚றி நிைறய எ¸த ேவzž. அதனாƒ «தலிƒ «}ேனாyடமாக மாயாtகளடகzெடž{த ஒ¯ பட{ைத~ ேபாžகிேற} ந“uகேள பா¯uக„.
 7. 7. ஏதாவ¢ ெத¾கிறதா? அƒல¢ ©¾கிறதா…?நவன ­க{தின வŽz t” அ§~பŽய ராtெகyœ} வœைவ ஒ{த¢, அ|த ராtெகyைட “இயt” ஒ¯ மனத} சா€|த நிைலயŽƒ அம|தி¯t” அைம~பŽ´ ஒ¯ சி{திரகzெடžtக~பyட¢. அ¢ ச¢ர வœவŽலான கƒலிƒ ெச¢tக~பyœ¯tகிற¢. ஒ¯ மனத}சாதாரணமாக அ~பœ அம|தி¯tக எ|த ஒ¯ ேதைவ­ இƒலாத வŽத{திƒ அைம|தசி{திர அ¢.மாய} வா…|த இடuகளƒ அைம|த பŽரமிžக¶tக„ ஒ}றிƒ அைம|தி¯|த ˜ரuக{திƒஅவகள} அரச} ஒ¯வ} ©ைதtக~பœ¯tகிறா}. அ|த அரசன} உடைல ைவ{¢ ¬œயஇட{திƒ இ|தv சி{திர கzெடžtக~பyட¢. இ|தv சி{திர{திƒ இ¯~ப¢ மாய}கள}அரசனாக இ¯~பத‚” சா}²க„ உzž எ}றா´, அ|தv சி{திர ஏ} அ~பœவைரய~பyœ¯tகிற¢ எ}ப¢ மிக~ ெப¾ய ேக„வŽயாக எ¸|¢„ள¢.ச¾, இ¢ த‚ெசயலாக நட|த ஒ}றாக இ¯tகலா அƒல¢ இ|தv சி{திர ேவ² எைதேயா”றிtகலா எ}² ஒ¢uக~ ேபானவக¶t”, அவ‚²ட} கிைட{த ேவ² பல ெபா¯yக„ச|ேதகuகைள ேம´ வ´வைடயv ெச€த¢.அ~பœ எ}னதா} கிைட{தன..?அைத அž{த ெதாட¾ƒ பாtகலா……!2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 3 அழிº, மtக¶
 8. 8. "கட|த ெதாட¾ƒ ஏேதா ஒ¯ பட{ைத~ ேபாyžவŽyž, அ|த~ பட{¢t”, ராtெகyžt”(Rocket) சப|த இ¯~பதாகv ெசாƒவைத எƒலா நா எ~பœ ந©வ¢? ெசாƒல~ ேபானாƒஅ|த~ பட{திƒ இ¯~ப¢ ஏேதா ஒ¯ வŽதமான சி{திர அ†வளºதா}" எ}² ந“uக„நிைன~ப’க„. அதிƒ தவ² இƒைல. நா§ ஆரப{திƒ அ~பœேயதா} நிைன{ேத},மாயா மtகைள «¸ைமயாக அறி­ வைர.அ|தv சி{திர{ைத மிகv ச¾யாக உ‚² ேநாtகி~ பா¯uக„. அதிƒ ஒ¯ ஒ¸u”«ைறைய­, ஆயŽர ஆzžக¶t” «}ன இƒலாத அைம~ைப­, காyசிைய­ அ¢ெகாzœ¯~ப¢, நிvசய எமt”{ ெத¾கிற¢. எ¢ºேம இƒலாத ஒ¯ கால{திƒ, எைத­பாtகாத ஒ}ைற ைவ{¢ இ~பœ ஒ¯ கைல வœைவ~ பைடt” சா{திய அtகாலuகளƒஇ¯|ததாக{ ெத¾யவŽƒைல. அ{¢ட} இ|தv சி{திர மாய}களாƒ கyட~பyட பŽரமிy(Pyramid) வœவt கyடடuக¶t”t கீ ேழ இ¯|த ஒ¯ ˜ரuக{திƒ, பா¢கா~பாக «tகிய{¢வெகாžtக~பyž மைறtக~பyœ¯|த¢ (இ|த~ பŽரமிyžக„தா} எமt” மாய}க„ ப‚றியஆvச¾யuகைள~ பŽ}ன ெகாžtக~ ேபாகி}றன).
 9. 9. அ|தv சி{திர கzெடžtக~பyட பŽரமிyைட ேமேல­, அத} ˜ரuகவழிையt கீ ேழ­த|தி¯tகிேற}. இைத~ பாt”ேபா¢, மாயாtக„ இ|தv சி{திர{¢t”t ெகாž{த«tகிய{¢வ உuக¶t”~ ©¾­.
 10. 10. "அெதƒலா ச¾தா}. இ¢ ஒ}ைற ைவ{¢t ெகாzž மாயாtக¶t”, ராtெகyžt”சப|த உzž எ}², எ~பœ «œெவœtக «œ­" எ}§ ேக„வŽ ˜லபமாக எமt”{ேதா}²வ¢ இயƒ©தா}. ராtெகyžட} சப|த எ}றாƒ, அ~©ற வŽzெவளதாேன!இத‚ெகƒலா சா{திய எ}பேத கிைடயா¢ எ}² அœ{¢v ெசாƒ´ உuக„ மன¢.அதனாƒ மாய}க„ வா…|த இடuகளƒ ஆரா€vசியாளக„ கzெடž{த இவ‚ைற «தலிƒபா¯uக„. நவன வŽ}ெவள~ பŽரயாணŽயŽ} பட{¢t”, மாயாtகள} ம‚ற இரzž “படuக¶t” உ„ள ெதாடைப ஒ~பŽyž~ பா¯uக„.இ{¢ட} இைவ «œ|¢ வŽடவŽƒைல. மாய}கள} ஆvச¾யuக„ எைம{ ெதாட|ேததாt”கி}றன. அ|த ஆvச¾யuகைள நா} ெசா‚களாƒ வœ~பைத வŽட~ படuகளாகேவஉuக¶t”{ த|தாƒதா}, அதிகமான வŽளtகuக„ உ¯வா”.ஆயŽர வா{ைதக„ ெசாƒ´ க¯{ைத ஒ¯ காyசி ெசாƒலிவŽž எ}பாக„. அதனாƒஉuக¶t”~ ©¾ய ேவzž எ}பத‚காக, நா} படuகைள{தா} இன அதிகமாக{ தரலாஎன நிைனtகிேற}.
 11. 11. மாய} கyடடuகைள ேம´ ஆரா€|த ஆரா€vசியாளக„ மாய} பŽரேதசமான ம{தியஅெம¾tகாவŽƒ, அž{ததாக ஒ}ைறt கzட¢ ெவலெவல{ேத ேபா€வŽyடன. அவக„ஏ} ெவலெவல{தன எ}² ந“uக„ நிைனtகலா. அவக„ எைதt கzெடž{தாக„எ}பைத ந“uகேள பா¯uக„.இ|த~ பட{ைத{ தனயாக~ பா{தாƒ உuக¶t”~ ©¾வத‚” ச‚²t கœனமாக இ¯tகலா.எனேவ, ஒ¯ நவன வŽzகல{திƒ ெந¯~ைபt கt” கீ …~ப”திைய­, இ|த~ ெபா¯ைள­ “ச‚² ஒ~பŽyž{தா} பா¯uக„.
 12. 12. இவ‚ைற­ த‚ெசயெல}ேற நா ைவ{¢t ெகா„ேவா. மாய} ச¬க{தின எைதேயாெச€¢ ைவ{தி¯tக, நா} அைத ராtகyžட} (Rocket) ஒ~பŽyž ˜மா ேதைவயŽƒலாமƒப’திையt கிள~©கி}ேற}, அறிவŽயƒ ப‚றி~ ேப˜வதாகv ெசாƒலிவŽyž ஒyžெமா{தமாக¬ட நபŽtைகைய வளtகிேற} எ}ேற ைவ{¢t ெகா„ேவா.ஆனாƒ அž{¢ அக~பyடைவ, எƒலாவ‚ைற­ அœேயாž £tகிv சா~பŽyட¢. அைத~பாத¢ நா} ெசாƒவதிƒ ஏ¢ உzைம இ¯tகலாேமா எ}² ந“uக„ நிைன~ப’க„.ராtெகyைட~ படமாக வைர|தி¯~பவக„ அதிƒ பயண ெச€தவகைள­ படமாகவைர|¢தாேன இ¯tக ேவzž. இ~ேபா¢ இ|த~ படuகைள­ பா¯uக„.இ¢ ஒ¯ த‚கால, வŽzெவளt”v ெசƒ´ நவன மனதன} பட. “இைவ மாய}களட இ¯|¢ ெபற~பyட வœவuக„............!
 13. 13. இத‚” ேம´ நா} இ|த வŽzெவள உைட ேபா}ற ேதா‚ற{¢ட} பட ேபாட{ேதைவேய இƒைல எ}ேற நிைனtகிேற}. இ|த~ படuகேள உuக¶t”~ பல ெச€திகைளவŽளtகியŽ¯t”.மாயா ச¬க{தின¾} கலாvசார{ைத ஆரா­ேபா¢ கிைட{த ஓவŽயuக„, சிைலக„ேபா}றவ‚றிƒ, நவன வŽzெவள ஆரா€vசி சப|தமான பலவ‚ைறt காணt •œயதாக “இ¯|த¢ எ}னேவா உzைம. அைவ உzைமயŽேலேய வŽzெவள சப|தமானைவதானா?அƒல¢ ேவ² அ{தuக„ உ„ளனவா எ}§ ேக„வŽ ெதாட|¢ எமt”{ ேதா}²வதிƒஆvச¾யமிƒைல. ஆனா´ இ¢ வŽzெவள சப|தமான¢தா} எ}றாƒ, அத‚” இ¢வைரநா} ெகாž{த சாyசியuக„ ேபா¢மானைவதானா?அட, எ~பº வŽzெவள உைடயŽேலேய இ¯tகிற“கேள, ேவ² எ¢ºேமயŽƒைலயா?எ}கிற“களா!ச¾, இ~ெபா¸¢ இ|த~ பட{ைத~ பா{¢வŽyž, இ¢ எ~பœv சா{திய எ}² ெசாƒ´uக„.இைவ எைத ைமயமாக ைவ{¢ உ¯வாtக~பyž இ¯tகிற¢ எ}² ெசாƒல «œகிறதா...?
 14. 14. பறைவகளா? ªvசிகளா? இƒைல ம‘ }களா?அƒல¢................!ஆகாய வŽமானuகளா....?ந“uகேள «œº ெச€¢ ெகா„¶uக„........!ªvசிக„, பறைவக„, ம‘ }க„ எ}றாƒ, அ|த நžேவ இ¯t” உ¯வ{திƒ, எ~பœt கா‚றாœேபா}ற அைம~© வ|த¢?எ}ன தைல ˜‚²கிறதா.....? ஆயŽர ஆzžக¶t” «}னாƒ உ¯வாtக~பyட, தuக{தினாƒெச€ய~பyட இ|த உ¯வuக„ ெசாƒ´ உzைமகைள நா தாuகிt ெகா„ள ேவzžஎ}றாƒ, ேம´ பல உzைமகைள{ ெத¾|¢ ெகா„ள{தா} ேவzž. அ|த உzைமக„இவ‚ைற வŽடt கனமானைவ.அ|த உzைமகைள~ ப‚றி அž{¢~ பா~ேபா...........!2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 4 அழிº, மtக¶ேமேல உ„ள பட{திƒ இ¯t” இ|த மாயா இன மனத} எ}ன ெச€¢ ெகாzœ¯tகிறா?இ|த~ பட{ைத~ பாt” ேபா¢, ஏேதா வŽ{தியாசமாகº, ஆvச¾யமாகº உuக¶t”இ¯t”. அ¢ எ}னவாக இ¯t” எ}§ பŽரvசிைனைய உuகளடேம வŽyžவŽyž நா}ெதாடகிேற}.......!கட|த ெதாட¾ƒ ெகாž{தி¯|த படuகளƒ இ¯~பைவ பறைவகளா? ªvசிகளா? ம‘ }களா?இƒைல வŽமானuகளா? எ}§ ச|ேதக{¢ட} கட|த பதிவŽƒ உuகளடமி¯|¢வŽைடெப‚றி¯|ேத}. அ|த உ¯வuக„ ஏ‚பž{திய பாதி~© உuகைள வŽyž அகலv சிறி¢காலமா”, அ|த அளºt” உ¯வuக„ இ¯|த¢ எ}னேவா நிஜதா}. இƒைலயா?இ¢வைர, ைரy சேகாதரக„ வŽமான{ைதt கzžபŽœ{தாக„ எ}² நபŽt ெகாzœ¯t”ேவைளயŽƒ, அவ‚ைற~ ©ற த„¶ பல இரகசியuக„ எuேகா ஒ¯ ¬ைலயŽƒ, ம{தியஅெம¾tகாவŽƒ, எ~ேபாேதா மைற|தி¯tகி}ற¢ எ}ப¢ ஆvச¾யதாேன! அைதவŽடஆvச¾ய, இ|தv சிறிய வŽமானuக„ ேபா´„ளவ‚ைற வŽxஞானக„ ஆரா€|த ேபா¢,அைவ வŽமான~ பற~©v சtதிt” ஏ‚ப உ¯வாtக~பyட¢ எ}பைதt கzžெகாzடாக„. ைரy சேகாதரக„ கzž பŽœ{த வŽமான •ட மிக~ பழைம வா€|த¢.ஆனாƒ, இ|த உ¯வuக„ நவன வŽமானuக„ ேபால வœவைமtக~பyž இ¯tகி}றன. “
 15. 15. இ¢ெவƒலா எ~பœv சா{திய? வŽxஞான அறிைவ­, வŽzெவள அறிைவ­ மாயாஇன{தவ ெப‚ற¢ எ~பœ? ஆயŽர ஆzžக¶t” «} காyžவாசிக„ ேபால வா…|தமtக„, எ~பœ இ†வளº அறிைவt ெகாzœ¯tக «œ­? இ~பœ~பyட ேக„வŽக¶t”~பதிலாக, நா உட} ©¾|¢ெகா„ளt •œய¢, வŽzணŽலி¯|¢ மாய} இன{தவைர ேநாtகியாராவ¢ வ|தி¯tக ேவzž எ}ப¢, அவக„ ¬லமாக மாயா இன{தவக¶t”இ|தளºt” அறிº கிைட{தி¯tக ேவzž எ}ப¢தா}. அ~பœ இƒைலெயனƒ, ஒ}²ேமஇƒலாத ஒ}²t” இ†வளº ‘பŽƒட~‘ைப நா} ெகாž~பதாகº இ¯tகலா.ஒ¯ேவைள வŽzெவளயŽƒ இ¯|¢ அயƒகிரகவாசிக„ வ|தி¯|தாƒ, அவகைள மாயாtக„பதிº ெச€தி¯~பாக„ அƒலவா? அ~பœயானாƒ அவக„ எ~பœ இ¯|தி¯~பாக„? ஏலிய}எ}² அைழtக~பž அயƒகிரகவாசியŽ} வŽேனாத தைல­ட} உ„ள உ¯வuகைளஎ{தைன படuகளƒதா} நா பா{தி¯~ேபா. அ~பœ~பyட உ¯வuகைள மாய}க¶பா{தி¯~பாகேளா?ஆ! அத‚” சா{தியuக„ அதிகமாகேவ காண~பžவ¢ ேபால மாய} உ¯வாtகியவœவuக„ சில உ„ளன. அவ‚ைற ந“uகேள பா¯uக„.......!இ|த உ¯வuகைள~ பா{த“க„ அƒலவா? இைவ அயƒகிரகவாசிகள} உ¯வதா}எ}றாƒ, அவக„ மாய}களட மyžதா} வ|தி¯tக ேவzžமா...? இ~பœ~பyட
 16. 16. ஆvச¾யuக„ மாய} இன{தவ¯t” மyžதா} ஏ‚பyடதா அƒல¢ ேவ² யா¯tகாவ¢ஏ‚பyடதா? அ~பœ ேவ² இன{தவ¯t” இ|த அ§பவ ஏ‚பyடதா என~ பாt” ேபா¢,அu” எமt” ஆvச¾யuகேள கா{தி¯|ததன.பŽரபலமான எகி~திய பŽரமிyகைள ந“uக„ நிvசய அறி|தி¯~ப’க„. பல மமuகைள{த}§„ேள அடtகிய உலக அதிசயமாக~ பாtக~பžவ¢ இ|த~ பŽரமிyக„. இ|த~ பŽரமிyக„எ}றாேல எமt”{ ேதா}²வ¢ பŽரமி~©{தா}.எகி~திய~ பŽரமிyகளƒ இ¯|த சி{திர வœவ எ¸{¢கைள ஆரா€|த ேபா¢ அu”கிைட{த¢ அதிvசிதா}.அ~பœ எ}னதா} இ¯|த¢?ெகாxச ¬vைச அ~பœேய இ²tகி~ பŽœ{¢t ெகா„¶uக„............!இ~ேபா இவ‚ைற~ பா¯uக„..........!!
 17. 17. எ}ன உuகளாƒ நப«œயவŽƒைலயƒலவா? சினமா~ படuகளƒ வ¯வ¢ ேபா}², அேதவœவŽலான உ¯வ. ஆvச¾யமாக இƒைல அƒல¢ சினமா~ படuகளƒ இவ‚ைற~பா{¢தா} ஏலிய} உ¯வuகைள உ¯வாtகினாகளா?ச¾, இ¢tேக அச|தாƒ எ~பœ? இ}§ இ¯tகிற¢ பா¯uக„.ேமேல காyட~பœ¯t” இரzž படuகள´ உ„ள வŽ{தியாசமான தைலக¶ட} •œயமனதகைளt கவன­uக„. அ~பœ உ¯வ{¢ட} ஒ~பŽடt•œய எ|த ஒ¯ எகி~திய¯இ¯|தி¯tகவŽƒைல எ}ப¢தா} இu” ஆvச¾ய. மனத இன{தி} தைலயான¢ அ}² «தƒஇ}² வைர சில ”றி~பŽyட ப¾மாணuகைளt ெகாzடதாகேவ •~பைட|¢ வ|தி¯tகிற¢. அ¢தாzœய எைத­ மனதனாக எமாƒ பாtக «œவதிƒைல. ஆனாƒ பŽ}னாƒ ந“zடதாகtகாண~பž இ{தைல­„ள உ¯வuக„ எைம ஆvச¾ய~பž{¢கி}றன.
 18. 18. இ~ேபா¢ நா} த¯ இ|த உ¯வ{ைத~ பா¯uக„.........!எகி~திய ம}ன} பாேரா அெகனாyட} (Pharaoh Akhenaten) எ}பவன} மைனவŽ இவ„. மகாராணŽ.இவ„ வா…|த கால கி.«.1370 இலி¯|¢ கி.«.1330. இவ„ ெபய ‘ெநபœœ‘ (Nefertiti). இவைள~ப‚றி இu” ஏ} நா} ெசாƒகிேற} எ}² ேயாசி~ப’க„. காரண உzž.இவள¢ தைலt கவச இƒலாத சிைல ஒ}² கzகாyசிv சாைலயŽƒ இ¯tகிற¢. அ¢இ¢தா}.இவள¢ தைல ஏ} இ†வளº ெப¾தாக இ¯tக ேவzž? எகி~திய வரலா‚றிƒ ெநபœœயŽ}ச¾{திர மம வா€|ததாகேவ இ¯tகிற¢. இவ„ அயƒகிரக{திƒ இ¯|¢வ|தி¯tகலாேமா எ}² நிைனtக{ ேதா}²கிறதƒலவா...?ச¾, ெநபœœயŽ} தைல ெகாxச ெப¾ெத}ேற நா ைவ{¢t ெகா„ளலா. இவ¶t”ஏலிய§t” சப|த இƒைலெய}ேற எž{¢t ெகா„ேவா. ஆனாƒ ெநபœœ­ அவள¢
 19. 19. கணவ§ தuக„ இரzž ”ழ|ைதக¶ட} இ¯t” இ|தv சி{திர{ைத~ பா{த¢ அ|தநபŽtைக­ அœேயாž தக|¢ வŽžகிறதƒலவா?இைவ எƒலாவ‚ைற­ வŽyžவŽடலா. எ¢ºேம இƒலாதைத நாuக„ எ}ென}னேவாெசாƒலி மா‚றிவŽžகிேறா எ}ேற ைவ{¢t ெகா„ேவா. அ~பœ எ}றாƒ இ|த~ படஎ}ன ெசாƒகிற¢ எ}² பா~ேபாமா..?இ|த~ பட{திƒ எ}ன இ¯tகிற¢ எ}²தாேன ேகyகிற“க„. ச¾, ெகாxச ெப¾தாtகி~பாtகலா.வŽzெவளt”v ெசƒ´ ராtெகy பட{திƒ ெத¾கிறதா...? அத} அளº எ†வளº ெப¾தாகஇ¯tக ேவzž எ}பைத அத} அ¯ேக இ¯t” மனதக¶ட} ஒ~பŽyž~ பா¯uக„.
 20. 20. அட~ ேபாuக~©....! ˜மா •ராக இ¯~பெதƒலா உuக¶t” ராtெகyடா எ}² ேகyக{ேதா}²கிறதா?ச¾, அ~ேபா, இைத­ பா¯uக„........!இ|தt கால{திƒ இ¯t” அைன{¢ வŽதமான வŽமானuக¶ அடuகிய ஓவŽய இ¢. தைலேய˜‚²கிறதா..?இத‚” ேமேல­ ெசா}னாƒ தாuக«œயாமƒ ேபாகலா. எனேவ அž{த ெதாட¾ƒச|தி~ேபா.2012 2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 5 அழிº, மtக¶நா} இ|த{ ெதாடைர, மாயா இன{தவ ெசாƒலியபœ, 2012 இƒ உலக அழி­மா? இƒைலயா?என ஆரா€வத‚காகேவ ஆரபŽ{ேத}. ஆனாƒ மாயா ப‚றி எ¢ºேம ெசாƒலாமƒ, ஏேதேதாெசாƒலிt ெகாzž ேபாகிேற} எ}² ந“uக„ நிைனtகலா. மாயா இன மtக„ஆயŽரtகணtகான ஆzžக¶t” «}ன ெசா}னத} ேப¾ƒ, உலக அழி­ எ}² நாஏ} நப ேவzž? இ|த~ பய அறிவŽயலாளகளைடேய •ட, இரzடாக~ பŽ¾|¢வŽவாதிt” அளºt”~ ெப¾தாகியத} காரண எ}ன? அ|த அளºt” இ|த மாயாtக„«tகியமானவகளா? எ}ற ேக„வŽக¶t” நா பதிƒ ேதžேபா¢, உலக{திƒ நைடெப‚றபல மமuகைள­ நா பா{ேத ஆக ேவzž.அ{¢ட}, நா} ”றி~பŽž சபவuக¶, படuக¶ அறிவŽய´t” ஒ{¢ வராத, ¬டநபŽtைககைளv ெசாƒ´வதாக ந“uக„ க¯தலா. ஆனாƒ, உலக{திƒ பல வŽžவŽtக~படாதமம «œv˜க„ எ~ேபா¢ இ¯|¢ ெகாzேடதா} இ¯tகி}றன. அவ‚றி‚”t காரணமாக,திடமான ஒ¯ «œைவ எமாƒ எžtக «œவதிƒைல. ஆனா´, அ|த மமuகைள நாெத¾|¢ ெகா„வதிƒ த~© ஒ}² இƒைல. உலக{திƒ இ~பœ எƒலா இ¯tகி}றனஎ}பேத ெத¾யாமƒ எமிƒ பல இ¯tகிேறா. அதனாƒ அவ‚ைற «தலிƒபா{¢வŽžேவா.
 21. 21. நவன வŽxஞான இ}றிலி¯|¢ கிyட{தyட 400 ஆzžகளலி¯|¢தா} ஆரபŽ{த¢. அ¢ “கட|த 100 வ¯டuகளƒ மிகº அ˜ர{தனமான ேவக{திƒ பŽராயாணŽ{¢, இ}²எƒைலயŽƒலாமƒ வŽ¾வைட|¢ காண~பžகிற¢. பல வŽxஞானt கzžபŽœ~©க„,கzžபŽœtக~பyட¢ இ|தt கால~ ப”திகளƒதா}.தாமˆ ஆƒவா எœச} (Thomas Alva Edison) எ}§ வŽxஞான 1879 ஆzžகளƒ மி}வŽளtைகt கzžபŽœ{தா எ}² எமt”{ ெத¾­. அைத{தா} உzைமெய}² நாஇ}²வைர நபŽ­ வ¯கி}ேறா. ஆனாƒ, எகி~திƒ உ„ள ெடzெடரா (Temple of Hathor,Dendera) எ}§மிட{திƒ, உ„ள நாலாயŽர ஆzžக„ பழைமயான ேகாவŽƒ ˜வகளƒ உ„ளசில சி{திரuக„ எைம வாயைடtக~ பzணŽயŽ¯tகி}ற¢ (அ|தt ேகாவŽலி} படேம ேமேலஆரப{திƒ ெகாžtக~பyœ¯tகிற¢).அ|தt ேகாவŽலி} ˜வ¾ƒ எ}ன சி{திர இ¯|த¢ எ}² பாtகலாமா?இவ‚ைற~ பா{தºடேனேய, இைவ இரzž மி} வŽளt”க„ வœவ{திƒ இ¯tகி}றனஎ}² நா} ெசாƒலாமேல உuக¶t”~ ©¾|தி¯t”. அவ‚ைறv ச¾யாக~ பா¯uக„. அ|தமி} வŽளt”கள} கீ …~ப”தியŽƒ உ„ள ”மி¸, அதிƒ ெபா¯{த~பyœ¯t” ந“zடஇைழ­ (wire), மி} வŽளtகி} உ„ேள இ¯t” எ¾யŽைழ­, எமt” ேவ² எைத­ஞாபக~பž{த «œயா¢. அ|தv சி{திர{ைத ெகாxச ெப¾தாகº, அ¢ இ¯t” அ|தtேகாவŽலி} ˜வைர­ இ|த~ படuகளƒ பா¯uக„.
 22. 22. "எ}ன வŽைளயாžகிற“களா? அ¢ ஏேதா க{த¾tகா€ ேபால ஒ¯ உ¯வ{திƒ இ¯tகிற¢" எனந“uக„ அல²வ¢ ©¾கிற¢. க{த¾tகா€ ஒ¯ மனத} பŽœ{¢t ெகா„¶ அளºt”~ெப¾தாக இ¯tகா¢. அ{¢ட} எ|த ஒ¯ கா­t” அœயŽƒ உ„ள தzž இ†வளº ந“ள{திƒஇ¯tகா¢. அ{¢ட} அத} நžேவ உ„ள மி}னைழ ேபா}ற அைம~© ேவ² எதி´இ¯~பதாக{ ெத¾யவŽƒைல.இ|த ஒ¯ சி{திர{ைத ைவ{¢ இ~பœ~பyட «œºt” நா வர«œயா¢ எ}ப¢ நிஜதா}.இ¢ ேபா}ற பல அைம~©க¶ட} •œய சி{திரuக„ எகி~¢ பŽரமிyகளƒ காண~பyடா´,எƒலாவ‚ைற­ உuக¶t”{ த|¢ ெவ²~ேப‚ற «œயாததாைகயாƒ, ”றி~பாக நா} த¯இ|த~ பட{ைத~ பா¯uக„. உuக„ ச|ேதக ”ைறவத‚” சா{திய அதிகமா”.இ|த~ பட{திƒ உ„ளைவ­ மி}வŽளt”க„தானா? இƒைலயா? எ}கிற «œºt” ந“uக„வ¯வத‚” «}ன, அைவ ெவளvச த|தாƒ இ~பœt காyசியளt”மா எ}§பட{ைத­ த¯கிேற} பா¯uக„.இவ‚ைற எƒலா எமாƒ நப «œயா¢. இைவெயƒலா ேவ² ஏேதா சி{திரuக„ எ}²ெசாƒலி நா§, ந“uக¶ இதிலி¯|¢ நக|¢ வŽடலா. ஆனாƒ பாtதா{ (Baghdad) நக¾ƒகzெடžtக~பyட ஒ¯ ெபா¯„, இƒைல, இைவ எƒலா மி}சார சப|தமானைவேயஎ}ற «œºt” நா வரேவzœய ™ழலிƒ, எைம ைவ{¢வŽyட¢.
 23. 23. கி.«.250 காலuகளƒ இ|த~ ெபா¯„ வழtகிƒ இ¯|தி¯tகிற¢. அைத{ த‚சமயகzெடž{த ஆரா€vசியாளகேள அைதt கzž ெகாxச அச|த¢ எ}னேமா உzைமதா}.அ|த~ ெபா¯„ எ}ன ெத¾­மா? பாyட¾க„."எ}ன பாyட¾களா? கி.«.250 வ¯ட{திலா?" எ}²தாேன ேகyகிற“க„. ந“uகேள பா¯uக„.
 24. 24. எƒலாேம நா இ~ேபாதா} கzžபŽœ{ேதா என மாதyž எuக¶t”, இைவெயƒலாமைற«கமாக சாyைடயœகைளt ெகாžtகி}றன. இைவ ப‚றி பல மா‚²t க¯{¢க„இ¯|தா´, இைவ எைம ேயாசிtக ைவtகி}றன. உuகைள­ இ~ேபா¢ ேயாசிtகைவ{தி¯t”.ச¾, இைவெயƒலா உzைமயŽƒ மி}சார சப|தமானைவ எ}றாƒ, இ|த அறிைவ அ|த~பழைமயான மtக„ எ~பœ~ ெப‚²t ெகாzடாக„? இ|த மாெப¯ ேக„வŽ­ட} நாஎகி~ைதவŽyž மாயைன ேநாtகி நகரலா.அத‚” «}ன ந“uக„ வா…நாளƒ நபேவ «œயாத ஒ¯ வரலா‚² அைடயாள ஒ}ைற˜yœt காyœவŽyžv ெசƒகிேற}. அைத~ பா{தாƒ எ}ன ெசாƒவெத}ேற ெத¾யாமƒஇ¯|¢ வŽžவக„. ˆெபயŽனƒ கி.பŽ.1200 ஆzžகளƒ கyட~பyட ஒ¯ சvசிƒ உ„ள “சிைலயŽ} இ|த~ பட{ைத~ பா¯uக„.
 25. 25. எ}ன ச¾யாக{ ெத¾யாவŽyடாƒ ெகாxச ெப¾தாக~ பாtகலா.
 26. 26. நவன வŽzெவள மனத} ஒ¯வ}, அேத உைடக„, காலணŽக„, தைலயணŽக¶ட} கி.பŽ.1200 “ஆzœƒ கyட~பyட சvசிƒ இ¯~ப¢ ஆvச¾ய{தி} உvசமƒலவா?இ|தv சிைல எ~பœ அ|தv சvசிƒ வ|தி¯tகலா எ}ற ேக„வŽைய ேயாசி{தபœேய அž{தவாரவைர கா{தி¯uக„.இத‚கான வŽைடைய­, மாய}கைள~ ப‚றி­ அž{த ெதாட¾ƒ பாtகலா.2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 6 அழிº, மtக¶எ~ெபா¸¢ வŽழி~©ணº எ}ப¢ எமt” மிக அவசியமான¢. நா எƒலாவ‚ைற­ந©கிேறா. எƒலாைர­ ந©கிேறா. அரசியƒவாதியாக இ¯|தாெல}ன, மதவாதியாகஇ¯|தாெல}ன, எ¸{தாளனாயŽ¯|தாெல}ன, எƒலாைர­ ˜லபமாக நபŽவŽžகிேறா. எம¢இ|த நபŽtைகையேய பலகீ னமாகt ெகாzž, த~பான க¯{¢கைள எ«„ வŽைத~பத‚” ஒ¯•yடேம எ«}ேன கா{தி¯tகிற¢. அதனாƒதா}, அœ~பைடயŽƒ ”ைற|தபyசமாவ¢சி|திtக ேவzž எ}² ெசாƒகிற¢ அறிவŽயƒ. பல வŽசயuக¶t” வŽைடக„இƒலாதேபா¢, தtக ¿தியான «œºகைள எžtக, அறிவŽயƒ எைம வ‚©²{¢கிற¢.ஆதாரமிƒலாத எைத­ அறிவŽயƒ அ~பœேய ஏ‚²t ெகாzž வŽžவதிƒைல.ஒ}ைறv ச¾யாகt கணŽ~ப¢ எ}றாƒ எ}ன? தtக ¿தியாக சி|தி~ப¢ எ}றாƒ எ}ன? எ}ப¢பல¯t”{ ெத¾வதிƒைல. ப¿yைசகளƒ வ¯ வŽனா{தா„களƒ ஒ¯ வŽனாºt” நா}”பதிƒக„ ெகாž{தி¯~பாக„ அƒலவா? அதிƒ ச¾யான வŽைடைய{ ெத¾|ெதž~ப¢ ச¾யான
 27. 27. கணŽ~©. அேத ேநர{திƒ ச¾யான வŽைட எ¢ெவன எமt”{ ெத¾யாத பyச{திƒ, த~பானபதிƒக„ எைவயாயŽ¯t” எனv சி|தி{¢, அவ‚ைற ந“t”வத} ¬ல ச¾யான வŽைடையtகzžபŽœ~ப¢தா} தtக ¿தியாக «œெவž~ப¢ எ}ப¢.ஓவŽய{திƒ நா ேகாžகைள­, நிறuகைள­ பœ~பœயாக, ேச{¢v ேச{¢ «¸ஓவŽய{ைத~ பைடtகி}ேறா. ஆனாƒ சிைலயŽƒ, அைதv ெச€­ கƒலிƒ இ¯|¢ ேதைவய‚றபாகuகைள பœ~பœயாக ந“tகி, «¸v சிைலைய­ வœtகிேறா. ஒ}² ேச{தƒ, ம‚ற¢ ந“tகƒ.இரzž இ²தியŽƒ «¸ைமயான பைட~பா€ மா²கி}றன.ஒ¯ வŽzெவள மனத} கி¯ˆதவ{ ேதவாலய{திƒ சிைல வœவமாக இ¯t” படuகைளtகட|த பதிவŽƒ த|த¢ ஞாபக இ¯tகலா. அ|தt கி¯ˆதவ ேதவாலய ˆெபயŽ} நாyœƒஉ„ள சலம}கா (Salamanca) எ}§ ஊ¾ƒ இ¯tகிற¢. அ|த{ ேதவாலய கyட~பyட¢எz¡² ஆzžக¶t” «}ன. அதாவ¢ கி.பŽ.1200 களƒ கyட~பyட¢. அதிƒ எ~பœ ஒ¯நாசா வŽzெவள~ பயணŽயŽ} உ¯வ வர«œ­? அத‚”v சா{திய உzடா? எனvசி|தி{தாƒ, சா{தியேம இƒைல என{தா} ெசாƒல ேவzž. அ|த உ¯வ{திƒ இ¯t”காலணŽ «தƒ ஜாtெகy வைர எƒலாேம, த{°பமாக இ}ைறய நவன வŽzெவள~ பயணŽ “ேபால இ¯~ப¢ எ}னேவா ெந¯டலான வŽசய. மாயாtகேளா அƒல¢ எகி~திய பŽரமிyகேளாஇ~பœv சி{திரuகைளt ெகாž{தா´, இ†வளº த{°பமாக ெகாžtகவŽƒைல.ஆரா€|¢ பா{ததிƒ அ|த சிைல உzைமயாக 800 ஆzžக¶t” «}னஉ¯வாtக~பyடதிƒைல என{ ெத¾ய வ|த¢. இ|த ேதவாலய 1992 ஆzžதி¯{தியைமtக~பyட ேபா¢, இ|த வŽzெவள~ பயணŽயŽ} சிைல ஒ¯ ேபா{¢tேகயசி‚பŽயாƒ ேசtக~பyœ¯tகிற¢. எனேவ அ¢ உzைமயாக 800 வ¯ட~ பழைம வா€|ததƒல.இ¢வைர மாயாtக„ வா…|த இட{திƒ இƒலாமƒ ேவ² இடuகளƒ ˜‚றி{ தி¾|த நாஇன அவக„ வா…|த இட{¢t”v ெசƒவ¢ நƒல¢. இன ெதாடvசியாக மாயாtகள}மமuக¶t”„ நா பŽரயாண ெச€யலா வா¯uக„........!மாய} இன{தவக„ ப‚றிv ெசாƒ´ேபா¢, ஆரபேம மாயன} அதி உvசtகyடமம{¢ட} ஆரபŽtகலா எ}² நிைனtகிேற}. அதனாƒ ந“uக„ அவ‚றி‚” உuகைள{தயா நிைலயŽƒ ைவ{தி¯tக ேவzž. எ}னடா, இ|த நப இ†வளº பŽƒட~ெகாžtகிறாேர எ}² நிைனtகலா. நா} ெசாƒல~ ேபா” வŽசய, மாய} இன{தி}ச¾{திர{தி} ைமƒ கƒலாக அைம|த ஒ}². உuகைள அதிர ைவtக~ ேபா” வŽசய«இ¢தா}. உலகிƒ உ„ள ஆரா€vசியாளக¶, அறிவŽயலாளக¶ இ¢வைர உலக{திƒநைடெப‚ற அைன{¢ மமuகள} «œv˜கைள­ தuகளாƒ இய}ற அளவŽ‚” அவŽ…{¢t
 28. 28. ெகாzேட ெச}றி¯tகி}றன. ஆனாƒ அவக„ •ட{ ேதா‚ற ஒ¯ இட உzெட}றாƒ, அ¢இ~ேபா¢ நா} ெசாƒல~ ேபா” வŽசய{திƒதா}.அ~பœ எ}னதா} அ|த வŽசய எ}² நிைனtகிற“க„ அƒலவா? ெசாƒகிேற}......!மாய} இன{தவ வா…|த ப”தியŽƒ ஆரா€vசிtெகன வ|தவ ஒ¯வ¾} கzணŽƒத‚ெசயலாக{ தž~பyட ெபா¯ெளா}², அைதt கzெடž{தவைர மைலtக ைவ{த¢. அ|த~ெபா¯„ ஒ¯ மzைட ஓž…….!"அடv ேச…..! ஒ¯ மzைட ஓyžtகா இ†வளº பŽƒட~ ெகாž{தா€?" எ}²தாேனேகyகிற“க„. ெகாxச ெபா²uக„. «¸வ¢ ெசாƒலிவŽžகிேற}. ஒ¯ சாதாரண மzைடஓyžtகாகவா நா} இ†வளº ேப˜ேவ}.அ¢ ஒ¯ சாதாரன மzைட ஓேட அƒல......! அ¢ ஒ¯ கிறிˆடƒ மzைட ஓž.ஆ! கிறிˆடƒ (Crystal) எ}² ெசாƒல~பž மிகº பல வா€|த கzணாœ ேபா}ற ஒ¯«ல~ ெபா¯ளனாƒ உ¯வாtக~பyட மzைட ஓž அ¢.இ¢ ப‚றி ேம´ ெசாƒல ேவzž எ}றாƒ கிறிˆடƒ எ}ப¢ ப‚றி நா} «தலிƒ ெகாxசவŽளtகிv ெசாƒல ேவzž. கிறிˆடƒ எ}ப¢ சாதாரண கzணாœைய வŽட வலிைம வா€|த,கœனமான ஒ¯ ¬ல~ ெபா¯„. கzணாœயŽ´ கிறிˆடƒ உ¯வாtக~பž எ}றா´,”வாyˆ (Quartz) ேபா}ற பல வா€|த ¬ல~ ெபா¯„களனா´ அ¢ அதிகஉ¯வாtக~பžகிற¢. இ|த வைகt கிறிˆடைல ெவyžவ¢ எ}ப¢, இ}ைறய கால{திேலேய,மிகt கœனமான¢. ைவர ேபா}றவறாƒதா} அைத ெவyட «œ­. அƒல¢ நவன ேலச “(Laser) ெதாழிƒ ¤yப{தினாƒ ெவyடலா.ச¾, ம‘ zž எuக„ கிறிˆடƒ மzைடேயாyžt” வ¯ேவாமா!மிvெசƒ ெஹyஜˆ (Mitchell-Hedges) எ}பவ 1940 களƒ மிகº பŽரபலமான ஒ¯ ©ைதெபா¯„ஆரா€vசியாளராக இ¯|தவ. அவர¢ வள~© மகள} ெபய அ}னா ெஹyெஜˆ (Anna Hedges).1924 ஆzž மிvெசƒ, மாயா இன{தவ வா…|த இடuகைள ஆரா€வத‚காக, ´பாzŸ}(Lubaantun) எ}§மிட{திƒ அைம|த மாய} ேகாவŽ´t”v ெச}றா (த‚ேபா¢ ெபலிyேஸ(Belize) எ}§ நாடாக அ¢ காண~பžகிற¢). அuேக ஒ¯ பŽரமிyœ} அ¯ேக அ}னாவŽ}காலœயŽƒ இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓž தyž~பyட¢. அ~ேபா¢ அ}னாºt” வய¢பதிேன¸.அ}னாவŽனாƒ கzெடžtக~பyட அ|த மzைட ஓžதா} இ¢……!
 29. 29. அ}னாவாƒ கzெடžtக~பyட இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓž எ{தைன வ¯ச பழைமயான¢ெத¾­மா…? 5000 வ¯சuக¶t” ேமƒ. அதாவ¢ மாய} இன{தவ வா…|த காலuக¶t”«|ைதய¢ இ|த மzைட ஓž. இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓž மிக அ¸{தமாக, அழகாக,வyடவœவமாக ேத€tக~பyž, பளபள~பாக ெச¢tக~ பyœ¯tகிற¢. அ}ைறய கால{திƒ, ஒ¯மாய} ஒ¯ நா„ «¸வ¢ இ|த மzைட ஓyைடv ெச¢tக ஆரபŽ{தி¯|தாƒ, அவ§t”ஆயŽர ஆzžக¶t” ேமேல இ|த மzைட ஓyைடv ெச¢tகி «œtக எž{தி¯t”.அ†வளº ¢ƒலியமாக ெச¢tக~பyœ¯|த¢ அ|த மzைட ஓž.இ|த மzைட ஓyைட ஆரா€|த ஹூ†ெலy பtகாy (Hewlett Packard) நி²வன{தின,”வாyˆ (Quartz) வைகt கிறிˆடலினாƒ இ|த மzைட ஓž ெச€ய~பyœ¯~பதாகº,¤zணŽய ைமtேராˆேகா~களனாேலேய கzžபŽœtக «œயாதபœ, அ¢ எ~பœvெச€ய~பyட¢, எ|த ஆ­த{தினாƒ ெச€ய~பyட¢ எ}² திண² அளºt”, மிக ேந{தியாகெச€ய~பyž இ¯tகிற¢ எ}² அறிtைக ெகாž{தன.எ|த ஒ¯ க¯வŽ­ கzž பŽœtக~படாத கால{திƒ, அ†வளº வலிைமயான ஒ¯ பதா{த{தாƒஒ¯ மzைட எ~பœ உ¯வாtகி இ¯~பாக„ மாய}க„? இ¢ சா{தியமான ஒ}²தானா? இ|தமzைட ஓyைட ஆரா€|தவக„ சில, இ¢ ேலச ெதாழிƒ¤yப «ைறயŽனாƒதா}உ¯வாtக~பyœ¯tக ேவzž எ}கிறாக„. காரண அைத உ¯வாtகிய அைடயாள அதிƒஎ~பœ~ பபா{தா´ ெத¾யவŽƒலைல. ேலச ெதாழிƒ ¤yப 5000 ஆzžt” «}னாƒஇ¯|த¢ எ}றாƒ ந“uகேள சி¾~ப’க„. அ~பœ எ}றாƒ இ¢ எ~பœ? இ}²„ள மனதனாƒ •ட,நவன க¯வŽக„ இƒலாமƒ இ~பœ ஒ¯ மzைட ஓyைடv சாதாரணமாக உ¯வாtக «œயா¢. “இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓžக„ ப‚றிய ெச€தி இ†வளºதானா எ}² ேகyடாƒ, நா}ெசாƒ´ பதிலாƒ ந“uக„ அதி|ேத ேபா€ வŽžவக„. அ†வளº மமuகைள அடtகி¯tகிற¢ “இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓž. இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓž கிைட{தத‚” அ~©ற, மாய}ச¾{திர{ைத இ|த{ திைசயŽƒ ஆரா€|தாƒ ெகாyžகிற ெச€திக„ அைன{¢ேம நா சி|திtக«œயாதைவயாக இ¯tகி}றன. இ¢ ப‚றி ேம´ ெசாƒவ¢ எ}றாƒ ெசாƒலிt ெகாzேடேபாகலா எ}§ அளºt” மிக~ெப¾ய ெச€திகைள அடtகிய¢ இ|த மzைட ஓž.இ|தt கிறிˆடƒ மzைட ஓyைட அœ~பைடயாக ைவ{¢, 2008 ஆzž இ}œயானா ேஜா}ˆஅ}y த கிuெடா ஆஃ~ த கிறிˆடƒ ˆகƒ (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) எ}§பட ெவளயான¢. இ|த~ பட{திƒ பŽரபல ஹாலிºy நœக ஹ¾ச} ேபாy (Harrision Ford)நœ{தி¯tகிறா. அ{¢ட} இ|த~ பட{ைத இயtகியவ பŽரபல இயt”ன ˆவ} ˆப’ƒெபt(Steven Spielberg).
 30. 30. «œ|தாƒ இ|த~ பட{ைத~ பா¯uக„. இ|த~ பட{திƒ வ¯ பா{திர எ}ப¢ உzைமயாகேவஇ¯|த ஒ¯ பா{திர. அவதா} ேமேல நா} ெசாƒலிய மிvெசƒ ெஹyெஜˆ.இ†வளº ஆvச¾ய வா€|த மzைட ஓž மாயாtகளாƒ எ~பœv சா{தியமான¢….?”வாyˆ எ}§ கனம{ைத எ~பœ மாயாtக„ எž{தாக„…..?அைத எ~பœ மzைட ஓž ேபாலv ெச¢tகினாக„…..?மாயாtக„ எ}ன, மனதனாேலேய சா{தியமிƒலாத ஒ}றƒலவா இ¢!அ~பœ~பyட மzைட ஓž ஒ}ேற ஒ}²தானா....?இ~பœ~பyட ேக„வŽக¶t” நžவŽƒ, அ}னாவŽ} கிறிˆடƒ மzைட ஓyœ} பŽ}ன, பலஆரா€vசிt”t கிளபŽனாக„. ேமலதிக ஆரா€vசிக¶t”~ பŽ}ன இ¢ ேபா}ற மzைடஓžக„ ெவ†ேவ² இடuகளƒ இ¯~ப¢ ெத¾|த¢. ெமா{தமாக எyž கி¾ˆடƒ மzைடஓžக„ அž{தž{¢t கzžபŽœtக~பyடன.
 31. 31. அ|த எyž மzைடேயாžகளƒ ெப¯பா}ைமயானைவ, ”வாyˆ எ}§கனம{தினா´, சில அெமதிˆy (Amethyst) எ}§ ஆபரணuக„ ெச€­ ஒ¯ வைக இர{தினtகƒலா´ ெச€ய~பyடைவ­மா”.அ~பœt கzžபŽœtக~பyட எyž கிறிˆடƒ மzைட ஓžக¶ இைவதா}.ேம´ மாய} ச¾{திரuகைள ஆரா€|தேபா¢, இ~பœ~பyட மzைட ஓžக„ ெமா{தமாகபதி}¬}² இ¯tகிற¢ எ}² ஆரா€vசியாளக„ அறி|¢ ெகாzடாக„. அ~பœ எ}றாƒ இ|த~பதி}¬}² மzைட ஓžக„ இ¯~பத‚” ஒ¯ காரண இ¯tகிறதா? அ~பœ இ¯|தாƒ, அ|தtகாரண எ}ன….? மி”தி ஐ|¢ மzைட ஓžக¶ எuேக ேபாயŽன? அைவ கிைட{தாƒ எமt”ஏதாவ¢ ந}ைமக„ உzடா?இ|தt ேக„வŽகள} பதிƒகேளாž, ேம´ பல மமuகேளாž அž{த ெதாட¾ƒ ச|திtகலா.2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ - ப”தி 7 அழிº, மtக¶
 32. 32. மாய}கள} கƒெவyžகைள ஆரா€|¢ பா{ததிƒ, ெமா{தமாக பதி}¬}² கிறிˆடƒமzைடேயாžக„ இ¯tக ேவzž எ}ற ”றி~©க„ கிைட{தன. பதி}¬}² மzைடக„ஏ} எ}பத‚கான வŽளtக{ைத­ ஆரா€|தவக„ ஓரளºt”~ ©¾|¢ெகாzடன. அ|தtகாரண எ}ன எ}² ெசாƒவத‚” «}ன, உuகைள ேவ² ஒ¯ தள{¢t” அைழ{¢vெச}², அu” நட|த சபவuகைள வŽளtகிவŽyž, ம‘ zž மzைடேயாyžt” வ¯கிேற}.இ|த~ ªமியŽƒ வா¸ மtக„ அைனவ¯ ப”{தறிºவாதிக„, ப”{தறிºவாதி அƒலாதவக„எ}§ இரzž வைகயாக~ பŽ¾|ேத வா…கிறாக„. இu” ப”{தறிº எ}² நா} ெசாƒவ¢நா{திக{ைத அƒல. பல ப”{தறிைவ­, நா{திக{ைத­ ஒ}றாtகி{ தமt”„ ”ழ~பŽtெகாzœ¯tகி}றன. ப”{தறிவŽ} ஒ¯ அuகமாக{தா} நா{திக இ¯tகிற¢. ஒ¯ப”{தறிºவாதி, நா{திகராக இ¯~பா. ஆனாƒ ஒ¯ நா{திக ப”{தறிºவாதியாக இ¯tகேவzž எ}ற அவசிய இƒைல. ப”{தறிº எ}ப¢ கடº„ ம²~ைப­ தாzœ, பல¬டநபŽtைககைள­ ம²tகிற¢.ப”{தறிºவாதி, ப”{தறிºவாதி அƒலாதவ ஆகிய இ¯வ¯, ஒ¯வைர ஒ¯வபாt”ேபா¢, அž{தவைர ஏளனமாக{தா} பாtகி}றன. தா} நிைன~ப¢ மyžதா} ச¾எ}§ நிைன~பாƒ இ¯வ¯ேம அž{தவைன அலyசிய~ பž{¢கி}றன. தவறாகமதி~பŽžகி}றன. ஆனாƒ ேகாyபாyž ¿தியŽƒ, இ|த இரzžவŽதமானமனதக¶t”மிைடயŽƒ, ¥லிைழ ேபால இ}§ ஒ}² ஊசலாœt ெகாzœ¯tகிற¢.அ¢தா} மிˆட¾ (Mystery) எ}² ெசாƒல~பž வŽைட ெத¾யா வŽ|ைதக„. வŽைட ெத¾யாதபல வŽ|ைதக„ இ}§ உலகிƒ உ„ளன. ஏ}? எத‚”? எ~பœ? எ}ற ேக„வŽக¶tகானவŽைடயŽ}றி, காரணuகேள ெத¾யாமƒ பல வŽசயuக¶, மமuக¶ எமிைடேய இ¯|¢வ¯கி}றன.இ}² எமt” இ¯t” நவன அறிைவ ைவ{¢t ெகாzž •ட, அவ‚றி} காரணuக„ “கzžபŽœtக~படவŽƒைல. காரணuக„ ெத¾ய~பž{த~படாத கா¾யuகைள அறிவŽயƒ«¸ைமயான உzைமயாக ஏ‚²t ெகா„வ¢ இƒைல. ஆகேவ அ|தt காரணuக„கzžபŽœtக~பž வைர, அைத மிˆட¾ எ}§ ஒ}²t”„ அடtகி, அத} வŽளtக{ைதஅறிவŽயƒ ஆரா€|¢ ெகாzேட இ¯t”.ஆனா´ எம¢ அறிவŽயலி} ஆரா€vசி{ த}ைமt” ஒ¯ எƒைல உzடƒலவா? ஒ¯ ”றி{தஅளºt” ேமƒ, பலவ‚ைற அதனாƒ ஆராய «œயாமƒ ேபா€ வŽžகிற¢. அவ‚றி‚கானவŽளtக{ைத அறிவŽயƒ ெகாžtகாத பyச{திƒ, மtகேள அத‚கான பல வŽளtகuகைள, கyžtகைதகளாகt கyœவŽட{ ெதாடuகிவŽžவாக„. இதனாƒ மிx˜வ¢ ”ழ~ப மyžதா}.எனேவ, பல வŽ|ைதt”¾ய வŽசயuக„ மtகைளv ெச}² அைடவத‚” «}னேர, அர˜களாƒமைற{¢ ைவtக~பžகி}ற¢.இ~பœ மைற{¢ ைவ{¢, அவ‚ைற{ ெதாடvசியாக ஆரா€வத‚ெக}ேற, அெம¾tகாவŽƒ ‘ஏ¾யா51 (Area 51) எ}ற ஒ¯ இட{ைத மிக~ பா¢கா~பாக அைம{¢ ைவ{தி¯tகிறாக„.
 33. 33. ேமேல இ¯~ப¢ சாyœைலy ¬லமாக ஏ¾யா 51 இ} காyசி~ பட. இ|த ஏ¾யா 51’அெம¾tகாவŽƒ உ„ள நிவாடாவŽƒ (Nevada) அைம|தி¯tகிற¢. ”றி~பாக ஏ¾யா 51 இƒ பறt”தyžக„ (Flying saucer), ேவ‚²t கிரகவாசிக„ (Alien) ஆகியவ‚ைற ஆரா€கிறாக„ எ}²ெசாƒல~பžகிற¢. இத} உvசtகyடமாக, வŽzெவளயŽƒ இ¯|¢ வ|த ஒ¯ பறt”தyைட­, வŽzெவள உயŽ¾ன ஒ}ைற­ ஏ¾யா 51இƒ மைற{¢ ைவ{தி¯tகிறாக„எ}§ வத|தி பலமாகேவ இ¯tகிற¢. ஆனாƒ அuகி¯|¢ இரகசியமாக கசி|¢ ெவளவ¯தகவƒக¶, படuக¶ அைவ வத|திதானா எ}ேற எைமv ச|ேதக~பட ைவtகிற¢.ஏ¾யா 51 இƒ எž{த இ|த~ பட{திƒ வyடமாக இ¯~ப¢ ஏேதா கyடட எ}² நிைன{தாƒந“uக„ ஏமா|¢தா} ேபாவக„. அைத ந}றாக~ பா¯uக„. அ¢ பறt” தyž ேபால “இ¯tகிறதா? இ|த~ பட மyžமிƒைல, அல} µயŽˆ (Alen Lewis) எ}பராƒ ெவளtெகாzžவர~பyட இ}§ெமா¯ பட«, எைம அதிர ைவt” த}ைமைய உைடய¢.
 34. 34. த}§ைடய அ~பா ஏ¾யா 51இƒ ேவைல ெச€தைத அறியாத ஒ¯ மக} அவ இற|த¢கzெடž{த பட{¢ட} அவ ெகாž{த ”றி~© இ¢."Recently, my father passed away and while i always thought that he worked in the BLACK OPS ARENA i never thought that hehad anything to do with aliens certainly, he never mentioned it. While cleaning out his house, i ran across the attached photo, ifyou look in the bottom right hand corned of the container there is an AREA 51 badge..."இ|த~ பட{ைத எ~பœ எž~ப¢? இ¢ ப‚றி எ}ன ெசாƒவ¢?இவ‚ைறெயƒலா ந©வேதா அƒல¢ வத|தி என ஒ¢t”வேதா எuக„ பŽரvசிைன எ}றா´,இ¢ உzைமயாக இ¯|தாƒ எ}§ ேக„வŽ, காyடமான வŽைளைவேய உ¯வாtகt•œய¢. இ|த ஏ¾யா 51 ஐ, இ}œெப}ட}ˆ ேட (Independence Day) எ}§ வŽƒ ˆமி{ (Will Smith)நœ{த பட{திƒ வŽபரமாகேவ காyœயŽ¯tகிறாக„. இ|த~ பட{தி} அœ~பைடt க¯ேவ நா}ேமேல ெசா}ன¢தா}.இu” நா} ஏலிய}க„ எ«ைடய ªமிt” வ|தி¯tகிறாகளா எ}² ஏ} ஆராய ேவzž?ஏ¾யா 51 ேபா}றவ‚ைறெயƒலா ஏ} மாயாைவ ஆரா­ இட{திƒ ெசாƒல ேவzž
 35. 35. எ}² ந“uக„ நிைனtகலா. ச¾யாக ேயாசி{தாƒ, மாய}கள} அைன{¢ நடவœtைகக¶,ஏேதா ஒ¯ வŽத{திƒ வŽzைண­, வŽzெவளயŽ} ேவ‚²t கிரகவாசிகைள­ேநாtகியதாகேவ அைமகி}றன. அவ‚றி‚ெகƒலா உvசtகyடமா€ அைம|த கிறிˆடƒமzைடேயாž •ட, மாய}க¶t” ஏலிய}க„ ¬லதா} கிைடtக~ெப‚றி¯tகி}றன எ}ற«œºt”{தா} ெகாzž ெசƒகிற¢. வŽzணŽலி¯|¢ ஏலிய}க„ வ|தத‚” சாyசியாகஏ¾யா 51 உ„ள பட இ¯tகலா எ}றா´, அ¢ மyžேம சாyசியாக இ¯|¢வŽட «œயா¢.ஆகேவ இைத ேம´ ஆரா€|¢ பாtகலா.இ~ெபா¸¢ நா} ெசாƒல~ ேபா” இ|தv சபவ{¢t”, மாயாºt” எ|தவŽதமானசப|த இƒைல எ}² நிைன{தா´, சப|த உzž என இ~ேபா¢ பல ஆரா€vசியாளக„ெசாƒல ஆரபŽ{¢ வŽyடாக„. ச|திரைன ஆராயv ெச}ற அ~ேபாேலா வŽzகல{தி}ஆரா€vசியாளக„ எž{த இ|த~ பட{ைத «தலிƒ பா¯uக„.இதிƒ ஏதாவ¢ வŽ{தியாசமாக{ ெத¾கிறதா.....….?ெகாxச ெப¾தாtகிய இ|த~ பட{ைத~ பா¯uக„. இ~ேபா¢ ஏதாவ¢ ெத¾கிறதா….?
 36. 36. மzைடெயாž ெத¾கிறதƒலவா? ஆ, அ¢ மzைடேயாேடதா}. மனதேன வாழ «œயாத™…நிைல இ¯t” ச|திரனƒ. இதிƒ ஆச¾ய எ}னெவ}றாƒ அ¢ ஒ¯ கிறிˆடƒமzைடேயாž. இ¢ எ~பœv சா{திய? யாராƒ இத‚”~ பதிƒ ெசாƒல «œ­?அ|த மzைட ஓyைட அ~ேபாேலா வŽzகல{திƒ ெச}றவக„, •டேவ எž{¢வ|தி¯tகிறாக„. அ¢ இ~ேபா ஏ¾யா 51 இƒ இ¯tகிற¢. இ~பœ ஒ¯ மzைடேயாžச|திரனƒ எžtக~பyடதாக மtக¶t”v ெசாƒல~படேவயŽƒைல. காரண, பதிேல ெசாƒல«œயாத மமமாக அ¢ இ¯~பதாƒ. இ~பœ ஒ¯ மzைடேயாž ஒ}² ச|திரனƒ இ¯|த¢எ}² உலக மtக„ ெத¾|¢ ெகாzடாƒ, இ¢வைர மtக„ நபŽய அைன{¢ நபŽtைகக¶,மதt ேகாyபாžக¶ அœபyž~ ேபா€வŽž. அதனாƒ உலகி} சமநிைலேய ”ைல|¢ வŽž™…நிைல உ¯வா”. இ¢ ேபா}ற காரனuகளனாƒ, அைத மைற{¢ வŽyடன. அ~பœமைறtக~பyடைவ உலகிƒ பல உzž.உலகி} சமநிைல ”ைல|¢ வŽடt •டா¢ எ}ப¢ மyžமிƒைல மைறtக~ பyடத‚”t காரண.வŽxஞான வளvசியாƒ கzžபŽœtக~பž எைத­, இ¢வைர மதuகள} உvசtகyடைம~©க„ எதி{ேத வ|தி¯tகி}றன. காரண, மதuகள} ேவத~ ©{தகuகளƒெசாƒல~பyடைவt” மா‚றாக அைவ அைம|தி¯~ப¢தா}. உலகிƒ உ„ள பல அர˜க„மதuகள} கyž~பாžகளƒ ேநரœயாகº, மைற«கமாகº இ}² இ¯tகி}றன.ச|திரனƒ மzைட ஓž இ¯~பத‚கான சா{தியuக„ எ}னவாக இ¯t” எ}² சி|தி{¢tெகாzœ¯t” ேபா¢தா} வ|¢ ேச|த¢ அž{த ஒ¯ பட. ெச†வா€t கிரக{ைதv (Mars) ˜‚றிஅெம¾tகா அ§~பŽய வŽzகல எž{த படuகளƒ, வŽ{தியாசமான உ¯வuக„ காண~பyடன.அ|த~ படuகளƒ மனத{ தைல ேபா}ற ெப¾தாக அைம~©க„ காண~பžகி}றன.
 37. 37. அ¢ மyžமƒல, மzைட ஓžக„ ேபா}றைவக¶ நில{திƒ காண~பžகி}றன. ெச†வா€கிரக{தி} மனத{ தைல வœவŽƒ இ¯t” இ¢ எ}ன?இ|த~ பட அ|தv சமய{திேலேய ெவள வ|தி¯|த¢. ஆனாƒ பல அைத ஒ¯ த‚ெசயƒநிக…ெவன~ ெப¾தாக எž{¢t ெகா„ளவŽƒைல. இ~ேபா¢ இைணய வைலயைம~பŽ} ¬லஉலகேம ஒ}றாக இைண|¢வŽyட நிைலயŽƒ, பல இரகசியuகைள சப|த~பyடவக„ கசியவŽட{ ெதாடuகிவŽyடன. அதனாƒ கிைடt” தகவƒக„ ¬ல எƒலாவ‚ைற­ ஒ}²ேச{¢ இ~ேபா¢ நமாƒ பாtக «œகிற¢.ெச†வாயŽƒ மனத «க, ச|திரனƒ மனத மzைட ஓž, மாயாவŽƒ கிறிˆடƒ மzைட ஓžக„.இவ‚ைற இ~ேபா¢ இைண{¢~ பாtகி}றன ஆரா€vசியாளக„. அதனாƒ அவக„ சில«œºக¶t” வ|தன. அவக„ வ|த «œºக„தா} இைவ.......!பாƒ ெவள மzடல எனv ெசாƒல~பž மிƒtகி ேவயŽƒ (Milky Way) அதி­ய ெதாழிƒ ¤yபஅறிºட}, மனத வœவŽƒ ேவ‚²t கிரகவாசிக„ வா…கி}றன. அவக„ ெச†வாயŽƒ தuக„தளuகைள அைம{¢ ªமிைய ஆரா€|¢ வ|தி¯tகி}றன. ெச†வாயŽƒ ஏ‚பyட வŽzகƒதாt”தலினாƒ அuகி¯|¢ கிளபŽ த‚காலிகமாக ச|திரனƒ தuகியŽ¯|தி¯tகி}றன.இதனாƒதா} ெச†வாயŽ´, ச|திரன´ மzைட ஓyž வœவuக„ கிைடtகv சா{தியuக„இ¯|தன. இ|தv சமயuகளேலேய வŽzெவள மனதக„ ªமிt” வ|¢ வ|¢ேபாயŽ¯tகிறாக„. அவக„ வ|¢ ேபான இடuகளƒ ஒ}²தா} மாய} இன{தவக„ வா…|தஇட. இவகேள மாய}க¶t” கணŽத, வாணŽயƒ, கyடடt கைல, வŽவசாய, வைரகைல
 38. 38. ஆகியவ‚ைறt க‚²t ெகாž{தி¯tகிறாக„. இ|த அœ~பைடயŽƒதா} நா} கட|த பதிவŽƒெசாƒலியŽ¯|த இzœயானா ேஜா}ˆ பட எž{தி¯tகிறாக„.‘இzœயானா ேஜா}ˆ’ திைர~ பட{தி‚” ஜனரxசக ேதைவ என, திைர~பட உ{திtகாகமிைக~பž{தி எžtக~பyœ¯|தா´, அத} அœ~பைடt க¯ எ}ப¢ த‚ேபாைதயஆரா€vசியாளக„ பலர¢ «œºகளாகேவ இ¯tகி}ற¢. இ~பœ «œºகைள ம‚றவக„ ேபாலஆரா€vசியாளக„ எ¸|தமானமாக எž{¢வŽட «œயா¢. அ~பœ எž{தாƒ, ஏ} எž{தாக„எ}பத‚கான காரணuகைள­ அவக„ ெசாƒல ேவzž.இ|த «œைவ அவக„ எž{தத‚கான காரணuகைள­, ஆதாரuகைள­ அžtகžtகாகvெசாƒலிt ெகாzேட ேபானாக„. அதிƒ «த}ைமயாக அவக„ ைவ{த ஆதாரதா} நாˆகாைல}ˆ (Nazca Lines).நாˆகா ேகாžக„ எ}பைவ ப‚றி ந“uக„ அறி|தாƒ, இ~பœ­ உலக{திƒ இ¯tகிறதா? எ}²ஆvச¾ய~பžவக„. தமிழக„ பல அறியாத ஒ}² அ¢. “அ¢ எ}ன நாˆகா ைல}ˆ? அைத அž{த பதிவŽƒ பா~ேபாமா.....! அழிº, மtக¶2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ (8)ஏலிய}க„ ªமிt” வ|தி¯tகிறாகளா? இƒைலயா? எ}§ இரzž வŽதமான க¯{¢களƒஆ€வாளக„ தைம ஈžபž{திt ெகாzடா´, அ~பœ யா¯ ªமிt” வரவŽƒைல எ}பைதைமயமாக ைவ{ேத நா அைனவ¯ அைமதியாக வா…|¢ ெகாzœ¯tகிேறா.ஆதாரமிƒலாமƒ எைத­ ஒ{¢t ெகா„ளாத அறிவŽயƒ, இைத­ ஏ‚²t ெகா„ளவŽƒைல.ªமிt” ஏலிய}க„ வரவŽƒைல எ}²தா} அறிவŽயƒ ெசாƒலிt ெகாzœ¯tகிறேத ஒழிய,ஏலிய}கேள பŽரபxச{திƒ இƒைல எ}² ெசாƒலவŽƒைல. கலிேபானயா மாநில{திƒ, 42அதி­ய சtதிவா€|த ெடலˆேகா~க„ அைமtக~பyž, பŽரபxச{திƒ எuகாவ¢உயŽ¾னuக„ இ¯tகி}றனவா? அைவ ேப˜ ”ரƒக„ எமt”t ேகy”மா? என{ தின தினஆரா€|¢ெகாzேட இ¯tகி}றன. இத‚ெகன பல மிƒலிய} டால ெசலºெச€ய~பyœ¯tகிற¢. இ|தv ெசலைவ~ ெபா²~ேப‚²t ெகாzடவ ேவ² யா¯மிƒைல.உuக„ எƒலா¯t”ேம ெத¾|த ைமtேராசா~yœ} இைண இயt”னரான பºƒ அெல} (PaulAllen) தா} அவ. இதனாேலேய இ|த திyட அெல} ெடெலˆேகா~ அேர (Allen Telescope Array)எ}² ெபய¾ட~பyž„ள¢.
 39. 39. ஆனாƒ ªமிt” ஏலிய}க„ வ|தி¯tகி}றன எ}² அœ{¢v ெசாƒ´ ஆ€வாளக„ெப¯பா´ ˜yœt காyžவ¢, நாˆகா ைல}ˆ (Nazca Liines) எ}பைத{தா}. தமிழிƒ அைதநாˆகா ேகாžக„ எ}² ெசாƒேவாமா?அ¢ எ}ன நாˆகா ேகாžக„? இ¢ ப‚றி ெகாxச பாtகலா………..!ெத}னெம¾tகாவŽƒ இ¯t” ெப¯ (Peru) நாyœƒ உ„ள நாˆகா (Nazca) எ}§மிட{திƒஅைம|த, ெப¯ெவளகளƒ வைரய~பyœ¯t” சி{திரuக¶, ேகாžக¶தா} நாˆகாேகாžக„ எ}² ெசாƒல~பžகி}றன. ேகாžக„, சி{திரuக„ எ}ற¢ ஏேதா ˜வ¾ƒ எ¸த~பyடசி{திர எ}² நிைன{¢ வŽடேவzடா. இைவ எƒலா மிகº ஆvச¾யமான சி{திரuக„.எƒலாேம மனதக„ வாழாத இடமான, மிக~ெப¾ய நில~பர~பŽƒ வைரய~பyட சி{திரuக„. 500ச¢ர கி.ம‘ . பர~பளவŽƒ (ந}றாகt கவன­uக„ ச¢ர ம‘ yடக„ அƒல, ச¢ர கிேலா ம‘ yட)இ|தv சி{திரuக¶ ேகாžக¶ அைம|தி¯tகி}றன எ}றாƒ ந“uகேள க‚பைன பzணŽ~பா¯uக„.இ|த~ பட{திƒ பாt” ேகாžக„ எƒலாேம வŽமான{திƒ இ¯|¢ எž{தா´ ெதளவாக{ெத¾­ அளவŽ‚” கீ ற~பyœ¯tகி}றன. அ{¢ட} கீ ற~பyட ேநtேகாžக„, நிைன{ேதபாtக «œயாத அளவŽ‚” ேநராக, ேந{தியாக வைரய~பyœ¯tகி}றன. ேநராக ேகாžவைரவ¢ எ}ப¢ ஆvச¾யேம கிைடயா¢. அவ‚றி} பŽரமாzடேம எைமஆvச¾ய~பž{¢கி}றன. இu” ேகாžக„ மyž கீ ற~பyœ¯tகவŽƒைல. பலவŽதமானவœவuக¶, சி{திரuக¶ வைரய~பyœ¯tகி}றன.இ|தv சி{திரuகைள ¬}² வŽதமான வைககளƒ நா பŽ¾tகலா. 1.ேந ேகாžக„, 2.ேக{திரகணŽத (Goematery) «ைறயŽலான வœவuக„, 3.மி¯கuக„, பறைவக„ ேபா}ற உ¯வuக„.இதிƒ 800 t” அதிகமான ேகாžக„, ேக{திர கணŽத வைரºக¶, ¥‚²t” ேம‚பyடமி¯கuக„, பறைவகள} உ¯வuக¶ அடu”. இவ‚றிƒ ஐப¢t” ேமலாக உ„ளஉ¯வuக„ மிக மிக~ பŽரமாzடமானைவ. மிக~ ெப¾ய உ¯வuக„ 285 ம‘ ‚ற ந“ள{¢t”வைரய~ பyœ¯tகிற¢. அதாவ¢ காƒ கிேலாம‘ ‚ற ந“ள. அ{¢ட}, ேநேகாžக„ பல கி.ம‘ .ந“ள{¢t” வைரய~பyž„ளன எ}பைத~ பா{தாƒ ஆvச¾ய{திƒ திைக{¢ வŽžவக„. “இவ‚ைறெயƒலா எ¸{¢tகளாƒ எ¸தி வŽவ¾~பைத வŽட~ படuக„ ¬லமாக வŽவ¾~பேதஇல”வாக இ¯t”.
 40. 40. எƒலாேம ஆvச¾யuக„! "எ~பœ இைத வைர|தாக„?" எ}§ ேக„வŽ எமt” எ¸|தா´,"ஏ} இைத வைர|தாக„?" எ}§ ேக„வŽதா} இu” எƒேலா¯ேம வŽயt” வŽசயமாகிற¢.நில{திƒ இ¯|¢ பாt” ேபா¢, இ|தv சி{திரuகள} «¸ைம எவ¯t”ேம ெத¾யா¢.இவ‚ைற~ பாtக ேவzž எ}றாƒ வான{திƒ உயர~ பற|தாƒ மyžேம «œ­. அ~பœஎ}றாƒ இைத வைர|த நாˆகாவŽன, யா பாtக ேவzž எ}² இ~பœ வைர|தாக„? 2500ஆzžக¶t” «}ன இைவ வைரய~ பyœ¯கி}றன எ}ப¢ இ}§ ேயாசிtகைவtகிற¢.இ|த நாˆகா உ¯வuகளƒ ”ரu”, நா€, சில|தி, பƒலி, திமிuகல, ம‘ }, ஹமிu பறைவஎ}² ெத¾|த பல உ¯வuக„ இ¯|தா´, ெத¾யாத உ¯வuக¶ பல இ¯tகி}றன. இவ‚ைறவைர|தத‚” நிvசய ஒ¯ அ{த இ¯|ேத த“ரேவzž. அைவ எ}ன?
 41. 41. இ|த ஹமிu பறைவ (Humming bird) இரzž ©yபாƒ ைமதானuகள} அளºைடய¢. அதாவ¢285 ம‘ ‚றக„.
 42. 42. கணŽனயŽƒ அv˜~ பதி{¢{ த¯ ~ெளாyட (Plotter) எ}§ இய|திர ேபால, ெதாடuகிய©„ள­, «œ|த ©„ள­ எ¢ெவன{ ெத¾யாமƒ, ஒேர ெதாடvசியா€ அ|தv சி{திரuக„ ஒேரேகாyœƒ கீ ற~பyž„ளன. ஆvச¾யகரமாக அ|த~ படuகள} ஏேதா ஒ¯ இட ந“yட~பyž«œவைட|தி¯t”. ”றி~பாக, அ|தt ”ரuகி} வாைலt கவன{த“களானாƒ, அத§ட}இ}§ெமா¯ ெதாடvசி இ¯t”. அைவெயƒலா எ}ன காரணuகளனாƒ அ~பœவைரய~பyœ¯tகி}றன எ}ேற ©¾யவŽƒைல. த‚கால ஆரா€vசியாளக„ சில, அைவேபா}ற சி{திரuக„ சிலைத~ பŽரதி ெச€¢ வைர|¢ காyœனா´, அ|தt கால{திƒ அ¢ எ~பœvசா{தியமாக இ¯|த¢ எ}§ ேக„வŽதா} இu” பŽரமிtக ைவtகிற¢.இவ‚²ட} இ|த வைரºக„ «œ|தி¯|தாƒ ெப¾தாக அலyœயŽ¯tக{ ேதைவயŽƒைல.ஆனாƒ அவ‚றிƒ இ¯|த இரzž வŽசயuக„ நிைறய ேயாசிtக ைவ{தன. பல¾}கவன{ைதt கவ|¢ இ¸{த¢ அ|த இரzž சி{திரuக¶தா}. பல ம‘ ‚றக„ ந“ளமானவŽமான இறu” ஓž பாைத ேபால அைம|த ஒ¯ அைம~© அuேக காண~பyட¢. இ|த
 43. 43. அைம~© எத‚காக ஏ‚பyட¢ அƒல¢ இ¢ வŽzெவளயŽƒ இ¯|¢ வ|¢ இறu” வŽமான{தி}ஓž பாைதேயதானா?இரzடாவ¢, மைல ஒ}றிƒ வா} ேநாtகி~ பா{¢t ெகாzž, ஒ¯ ைகயாƒ வாைனv ˜yœtகாyœயபœ இ¯t” ஒ¯ மிக~ ெப¾ய மனதன} சி{திர. யாைரேயா வரேவ‚ப¢ ேபாலேவாஅƒல¢ யாைரேயா எதிபா{¢t கா{தி¯~ப¢ ேபாலேவா. அ|தv சி{திரகீ ற~பyœ¯tகிற¢ அƒல¢ அவக„ ேமேல இ¯tகிறாக„ எ}² காyžவதாகºஇ¯tகலா. இ|தv சி{திர{¢t” த அˆyேராநாy (The Astronaut) எ}² ெபய •டைவ{தி¯tகிறாக„.இ|த மனத} யாைர எதிபா{¢t கா{தி¯tகிறா} அƒல¢ இ|த மனதேன ஒ¯ஏலிய}தாேனா?
 44. 44. நாˆகாவŽ} சி{திரuகளƒ சில இ|த அைம~பŽƒதா} வைரய~பyœ¯tகி}றன.இ|தv சி{திரuகளƒ சில வŽேனாதuக¶ உzž. ”ரu” ேபா}ற சி{திர{தி´, ேவ² சிலசி{திரuகள´, ஒ¯ ைகயŽƒ நா}” வŽரƒக¶, அž{த ைகயŽƒ ஐ|¢ வŽரƒக¶காண~பžகி}றன.ஏ} இ~பœ வைர|தி¯tகிறாக„? இ†வளº ேந{தியாக வைர|தவக„ அ~பœ ஒ¯ பŽைழையவŽžவாகளா? இவ‚றி‚ெகƒலா காரணuகேள ெத¾யவŽƒைல அƒல¢ இைவெயƒலாநமt” ஏதாவ¢ ெச€திகைளv ெசாƒகி}றனவா?இ|தv சி{திரuக„ ப‚றி ஆரா€vசியாளக„ ெசாƒவ¢ இ¢தா}! இ|தv சி{திரuக„ ¬லமாக,நாˆகா மtக„ வான{திƒ பற|¢ வ|த யா¯tேகா எைதேயா அறிவŽ{தி¯tகிறாக„ அƒல¢நாˆகா மtக¶t”, வŽzணŽƒ இ¯|¢ வ|தவக„ யாேரா இ~பœ வைர­ தகவƒகைளvெசாƒலிv ெச}²„ளாக„ எ}ப¢தா} அ¢. நாˆகா அைம|தி¯t” ெப¯ (Peru) நாž மாயாஇன{தவக„ வா…|த பŽரேதசuக¶t” அzைமயŽேலேய இ¯tகி}ற¢ எ}ப¢ ேம´ ஒ¯வŽேசசமாகி}ற¢.
 45. 45. உலகிƒ அவŽ…tக~படாத ¬}² மிˆட¾க„ (Mystery) இ¯|தா´, அறிவŽயƒ வŽயt”«}² «tகிய மிˆட¾க„ உzž. அைவ 1. கிறிˆடƒ மzைடேயாžக„ (Crystal sculls), 2.நாˆகா ேகாžக„ (Nazca lines), 3. ேசாளv சி{திரuக„ (Crop circles) எ}பன. இ|த ¬}² ேவ‚²tகிரக மனதக„ சப|தமானைவ எ}² க¯த~பžகி}றன. இவ‚றிƒ கிறிˆடƒமzைடேயாžக„, நாˆகா ேகாžக„ ஆகிய இரzைட­ «¸ைமயாக~ பாtகாவŽyடா´,ஓரளºt”~ பா{தி¯tகிேறா. பாtகாமƒ இ¯~ப¢ ேசாளv சி{திரuக„தா}. ஆனாƒ அைதநா பா~பத‚” «}, மாயா இன{தவ ப‚றி «¸ைமயாக~ பா{¢வŽyž வரலா.அž{த ெதாட¾ƒ ேநரœயாக மாயாைவ~ ப‚றி{ ெத¾|¢ ெகா„ேவாமா....? அழிº, மtக¶2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ (9)இ¢வைர உலகிƒ வா…|த இனuகளƒ அதி­ய அறிºட} வா…|ததாக க¯த~பž ஒேர இனமாயா இனதா}. அ|த மாயா இன ப‚றி­, அவக„ 2012 இƒ உலக அழி­ எ}² •றிய¢ப‚றி­ ேபச ஆரபŽ{த இ|த{ ெதாட, அ¢ தாzœ ேவ² சில இடuகள´, வŽைட ெத¾யாதசில மமuகள´ பயணŽ{த¢. இ¢வைர எமாƒ பாtக~பyடைவ •ட சிறிய அளºதா}.பாtக ேவzœயைவ இ}§ நிைறயேவ உzž. ஆனா´ நா அவ‚ைற­ ஆராயஆரபŽ{தாƒ அ¢ ந“zž ெகாzேட ேபா”. 2012 மாகழி வைர •ட ந“zடா´ ஆvச¾யஇƒைல. அ~©ற இ|த{ ெதாட எ¸த ேவzœய அவசியேம இƒலாமƒ ேபா€வŽž."2012 வ¯ட மாகழி மாத 21 திகதி உலக அழி­" எ}² மிக~ெப¾ய எ¸{திƒ எƒலாநாyž மtக¶ அல²பœt”, ஒ¯ ”றி{த நா¶t” «tகிய{¢வ{ைதtெகாž{தி¯tகிறாக„ மாயா இன மtக„. இ|தியாவŽƒ இ¢ ப‚றி அதிக அளவŽƒேபச~படாவŽyடா´, ேம‚”லக தின தின இைத~ ேபசிt ெகாzேட இ¯tகிற¢.ஐேரா~பŽய, அெம¾tக ெதாைலtகாyசிகளƒ ஏேதா ஒ}², ஒ†ெவா¯ கண« இைதஒளபர~பŽt ெகாzேட இ¯tகிற¢. இத‚ெகƒலா ஒேர காரண, நா}காயŽர ஆzžக¶t”«}ன வா…|த காyžவாசி மtகளான மாயா இன{தவக„ கணŽ{த ஒ¯ நாyகாyœ(Calendar). ஒ¯ ”றி{த நாளƒ ஆரபŽ{த அ|த நாyகாyœ, 2012 ஆzž மாகழி 21திகதி­ட} «œவைடகிற¢. «œவைடகிறெத}றாƒ, அ~பœேய «œ|¢ ேபாகிற¢. அத‚”அ~©ற அதிƒ எ¢ºேம இƒைல.
 46. 46. ச¾, அவக„ நாyகாyœ «œ|தாƒ நமtெக}ன? அறிேவ இƒலாத காyžவாசிக„ உ¯வாtகியஒ¯ நாyகாyœ «œவைடகிற¢. அ†வளºதாேன! அத‚ேக} நா இ~பœ~ ேபாyž அலyœtெகா„ள ேவzž? உலக அழி­ எ}² பல காலகyடuகளƒ, ெவ†ேவ² வŽதமாக~ பலெசாƒலியŽ¯|தாகேள! அவ‚ைற எƒலா நா ெப¾தாக எžtகவŽƒைலேய! அ~©ற ஏ}மாய} ெசா}னதிƒ மyž நா மி”|த நபŽtைகைய ைவtக ேவzž? இ|¢ மதகலிகால{¢ட} உலக அழி­ எ}கிற¢. கி¯ˆதவ மத« உலக அழிைவ வலி­²{¢கிற¢.அதிக ஏ}? கட|த 2000 ஆzž •ட, உலக அழி­ எ}² ஒ¯ மிக~ ெப¾ய நபŽtைக­இ¯|த¢. ஆனாƒ எைத~ ப‚றி­ நா அலyœt ெகா„ளவŽƒைலேய! இவ‚றி‚ெகƒலா அதிகஅuகீ கார ெகாžtகாத நா, மாயாtக¶t” மyž ஏ} ெகாžtக ேவzž? இ~பœ~பyடேக„வŽக„ எமt” ˜லபமாக எ¸|¢வŽžகிறைத{ தžtக «œயாதƒலவா?ஆனாƒ............!மாய} ெசா}னவ‚ைற தவ² எ}² ெவ” ˜லபமாக தyœt கழி{¢v ெசƒலஅறிவŽயலாளக¶tேக ெகாxச தயtக இ¯tகிற¢. இைத{ த“வŽரமாகேவ அவக„பாtகி}றன? மாய} ெசா}னைவ உzைமயாகலாேமா எ}§ பய அவக¶t” உzž.மாய}கள} ˜வžக¶, அவக„ வŽyžv ெச}ற ˜வœக¶தா} இ|த~ பய{ைத அவக¶t”ஏ‚பž{தt காரணமாக அைம|¢வŽyடன. மாய}க„ ெசா}னவ‚ைற அறிவŽய´ட} ெபா¯{தி~பாt” ேபா¢, ஏ‚பyட வŽய~©{தா} இ|த~ பய{ைத இ}§ அதிகமாtகிய¢. இ¢வைரஉலகிƒ இ¯|த, இ¯tகி}ற எ|த இன{¢t”ேம இƒலாத வŽேசசuக„ பல, மாய}க¶t”இ¯|தி¯tகிற¢. அ|த ஆvச¾ய~பž வŽேசச{ த}ைமதா} மாய}களட இ~பœ ஒ¯நபŽtைகைய­ ஏ‚பž{தியŽ¯tகிற¢.மாய}க„ கணŽத, வானயƒ, கyடடt கைல, நகர அைம~©, அறிவŽயƒ, உணº ேவளாzைம,கைல, கலாvசார, வŽைளயாyž என அைன{தி´ உvச{திƒ இ¯|தி¯tகிறாக„.இைவெயƒலா எ~ேபா? ஆயŽர ஆயŽர ஆzžக¶t” «}. அ¢தா} எைம வŽயtகைவtகிற¢. இவ‚ைற எƒலா வா€ வா{ைதகளாƒ ெசா}னாƒ அைதv ச¾யாக~ ©¾வ¢ெகாxச க‡டதா}. அதனாƒ மாயா இன{தவக„ ப‚றிt ெகாxச வŽளtகமாகேவபாtகலாமா.....!இ}² நா பய}பž{¢ கணŽத, தசம கணŽத (Decimal System) எ}§ அœ~பைடையtெகாzட¢. அதாவ¢ 10ஐ அœயாகt ெகாzž உ¯வாtகிய கணŽத. 1, 10, 100, 1000, 10000...... இ~பœ.அ{¢ட} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 என~ ப{¢ இலtகuகைள­ எம¢ கணtகியலிƒ நாபய}பž{¢கிேறா. இ~பœ 10ஐ அœயாக (base10 or radix10 ) மனத} கணŽtக ஆரபŽ{தத‚” ஒேர
 47. 47. காரண அவ§t” ைககளƒ 10 வŽரƒக„ இ¯|த¢தா}. ஆரப காலuகளƒ ைக வŽரƒகளாƒகணtகிyட வழtக ெதாடர, அ¢ேவ கணŽத«மாகிய¢.இ~ெபா¸¢ இ~பœ~ பா¯uக„.......! மனத§t” ஒ¯ ைகயŽƒ ¬}ேற ¬}² வŽரƒக„தா}இ¯tகிற¢ என ைவ{¢t ெகாzடாƒ, இரzž ைககள´ ெமா{தமாக அவ§t” 6 வŽரƒக„இ¯|தி¯t”. அ~ேபா¢, மனதன} கணŽதவŽயƒ 6ஐ அœயாகt ெகாzž இ¯|தி¯t”.அதாவ¢ 1, 6, 36, 216, 1296....... என இ¯|தி¯t”. எ}ன ©¾கிறதா…? ஆனாƒ 6ஐ அœயாகt ெகாzžகணŽ~பைத வŽட, 10ஐ அœயாக ெகாzž கணŽ~ப¢, மிக~ெப¾ய எzைண அைம~பத‚” ˜லபமாகஇ¯t”. காரண 10 எ}ப¢ 6ஐ வŽட~ ெப¾ய¢. அœ எz (base or radix) ெப¾தாக இ¯|தாƒ, அதிகஎzணŽtைகயŽƒ கணŽ~ப¢ இல”வாக இ¯t”.ஆனாƒ கணŽனைய (Computer) எž{¢t ெகா„¶uக„. கணŽனt” ப{¢ வŽரƒக„ கிைடயா¢.அத‚” இ¯~ப¢ இரzேட இரzž வŽரƒக„தா}. ஆ! கணŽனt” 1, 0 என இரzேட இரzžவŽரƒக„தா} உ„ள¢. மி}சார ெச}றாƒ 1, மி}சார ெசƒலாவŽyடாƒ 0. ஆைகயாƒ, கணŽன,2ஐ அœயாகt ெகாzேட கணŽtகிற¢. அ~பœt கணŽ~பைத ைபன¾ சிˆட (Binary System)எ}பாக„. அ¢ 1, 2, 4, 8, 16..... என அைம­. கணŽத{திƒ அœ எz அதிகமாக இ¯|தாƒ கணŽ~ப¢˜லப எ}ேற} அƒலவா? ஆனாƒ மனதைன வŽடt கணŽன மிக மிக ேவகமாகt கணŽtகிறேத!அ~பœt கணŽ~பத‚”t காரண மனத} கணŽ~ப¢ ேபால ப{¢ இலtகuக„ இƒலாமƒ,கணŽனt” இரzேட இரzž இலtகuகைள மyž பய}பž{த~பžவ¢தா}. அ|த இரzžஇலtகuக¶ 1, 0 ஆ”.ச¾யாகt கவன­uக„, ˜லபமா€ எzகைள அைம~ப¢ எ}ப¢ ேவ², ேவகமா€t கணŽ~ப¢எ}ப¢ ேவ². இரzž ேவ²ேவறான வŽசயuக„ எ}பைத{ தவற வŽyžவŽடாத“க„.இ~ேபா¢ மாய}களட நா வரலா........!அதிசயŽtக{தtக வைகயŽƒ மாய}க„ 20ஐ அœயாகt ெகாzž கணŽ{தி¯tகிறாக„.ைகவŽரƒக„ ப{¢, காƒ வŽரƒக„ ப{¢ என இ¢ அைம|தி¯tகிற¢. 20ஐ அœயாகt ெகா„வைத,ைவெஜசிமƒ சிˆட (Vigesimal System) எ}பாக„. அ¢ 1, 20, 400, 8000, 160000..... என அைம­. இதிƒஆvச¾யமான வŽசய எ}னெவ}றாƒ, 20ஐ அœயாகt ெகாzž கணŽ~பத‚” மாய}க„ இ¯ப¢இலtகuகைள~ பாவைனt” ைவ{தி¯tகவŽƒைல. ¬}ேற ¬}² இலtகuகைள{தா}பாவŽ{தி¯tகிறாக„. அதிக எzணŽtைகயŽƒ ˜லபமாகt கணŽ~பத‚” 20 இ} அœ­,கணŽனைய~ ேபால ேவகமா€t கணŽ~பத‚” ¬}² இலtகuக¶ அவக¶t”உதவŽயŽ¯tகிற¢.
 48. 48. ©„ள, ேநேகாž, ந“„வyட எ}§ ¬}²தா} அவக„ பாவŽ{த அ|த ¬}² இலtகuக„.இவ‚றிƒ ©„ள 1ஐ­, ேநேகாž 5ஐ­, ந“„வyட ªvசிய{ைத­ ”றிtகிற¢.மாய}க„ பாவŽ{த எzகள} அyடவைணைய~ பா{தாƒ உuக¶t” அ¢ ©¾­.©„ளகைள­, ேகாžகைள­ ைவ{¢, லyசuகளƒ எ~பœ மிக~ ெப¾ய எzகைளtகணŽ{தாக„ எ}பத‚கான சில வŽளtக~ படuகைள­ உuக¶tகான ©¾த´tகாக{ த¯கிேற}.
 49. 49. இத§ட} இ}§ெமா¯ வŽேசசமாக, எzணŽtைககைள இலtகuகளாƒ மyžமிƒலாமƒ,ஹிெராகிளஃ~ (Hieroglyph) எ}§ சி{திர எ¸{¢க„ ¬ல« எ¸தியŽ¯|தாக„. இ|த வழைமமாயாtக¶t”, எகி~தியக¶t” தனv சிற~பாக அைம|தி¯|த¢. இ|தv சி{திரஎ¸{¢க„தா} பŽ}ன மாய}கைள~ ப‚றி நா «¸ைமயாக~ ©¾|¢ ெகா„ள ெப¾தாகஉதவŽய¢.இ|த இலtகuகள} «ைறைய ைவ{¢ மாய}க„ ேகாœtகனtகான எzணŽtைகைய •டஎ¸திவŽžகிறாக„. ˜லபமாக கணŽ{¢வŽžகிறாக„. நா ேகாœக„, ஆயŽர ேகாœக„எ}பவ‚ைற ஊழƒ ப‚றிv ெசாƒவத‚” பய}பž{¢ ேபா¢, மாய}க„ எத‚” அவ‚ைற~பய}பž{தினாக„ ெத¾­மா....? வானயலிƒ. வான{திƒ ™¾யt ”žப{தி} ஒ†ெவா¯ேகா¶ எ~பœ நககிற¢ எ}பைத{ ¢ƒலியமாக கணŽ{தாக„ மாய}க„. அவக„ அ~பœt
 50. 50. கணŽ{த¢தா} கைடசியŽƒ எuக„ அைமதிையேய ”ைலt”, 2012 இƒ உலக அழி­எ}பதிƒ ெகாzž வ|¢ வŽyž இ¯tகிற¢.மாய}க„ வானவŽயலிƒ ஆரா€vசி ெச€தாக„ எ}² ெசாƒ´ நா அவக„ எைதஆரா€|தாக„ எ}² ெத¾|தாƒ நபேவ «œயாமƒ நக|¢வŽžேவா. ஆ! ™¾யைன­,அத} ேகா„கைள­ ம‚ற இன{தவக„ ஆரா€|த ேபா¢, மாய}க„ பாƒெவளமzடல{ைதேய (Milky way) ஆரா€|தி¯tகிறாக„. ெவ² கzகளாƒ ச|திரைன{ தாzœஅ†வ~ேபா¢ ெச†வா€, வŽயாழ} ஆகியவ‚ைற மyžேம பாtகt •œய எமt”, மாயாtக„பாƒெவள மzடல{ைதேய ஆரா€|தாக„ எ}றாƒ, அத} சா{தியuக„ எ¢ எ}ப¢ ப‚றிேக„வŽ எ¸வ¢ நியாயமான ஒ}²தா}.மாயாtக„ அ~பœ எ}னதா} ஆரா€|தாக„? எ~பœெயƒலா ஆரா€|தாக„? எ}பைத அž{தெதாட¾ƒ பா~ேபாமா..? அழிº, மtக¶ 2012 இƒ உலக அழிº மாயா இன மtக¶ (10)கட|த பதிவŽƒ மாயன} கணŽத அறிைவ~ ப‚றி வŽளtகமாகv ெசாƒல ேவzžஎ}பத‚காக, அவகள} கணŽத{ைத அதிகமாக வŽளtகிய¢, பல¯t”~ ©¾|தி¯tகலா,சில¯t”~ ©¾யாமƒ இ¯tகலா. ©¾யாமƒ இ¯|த¢ ப‚றிt கவைல~படேவேதைவயŽƒைல. எமt”~ ©¾ய ேவzœய¢, மாய}க„ கணŽத{திƒ வƒலவகளாகஇ¯|தாக„ எ}ப¢ மyžதா}.அெம¾tகா எ}² ெசாƒல~பž மிக~ ெப¾ய நில~பர~©, வட அெம¾tகா, ம{திய அெம¾tகா,ெத} அெம¾tகா எ}² ¬}² ப”திகளாக~ பŽ¾tக~பyœ¯tகிற¢. ம{திய அெம¾tகாவŽƒெமtசிtேகா, ”வா{தமாலா, எƒ சƒவேடா, ேகாˆடா ¿கா, ெகாzžராˆ, பனாமா, நிtகர•வா,
 51. 51. ெபலிேச, ைஹyœ, கி®பா ேபா}ற நாžக„ இ¯tகி}றன. உலக அழிº~ ©க… மாய}க„ வா…|¢வ|த இட« இ|த ம{திய அெம¾tக நாžகளƒதா}. ”றி~பாக ெமtசிtேகாவŽ‚” ெத}கிழt”~ப”தியŽƒ ஆரபŽ{¢, ஏற{தாழ ¬}² இலyச{¢ ஐபதினாயŽர (350000) ச¢ர கி.ம‘ பர~பளº„ளநில~பர~பŽƒ மாய}க„ வா…|¢ வ|தாக„.மாயன} வரலா² கி.«.4000 ஆzžக¶t” «}னேர ஆரபமாகியŽ¯tகிற¢ எ}பத‚” ச¾{திரஆதாரuக„ கிைட{தி¯tகி}றன. ஆனா´ கி.«.2000 «தƒ கி.பŽ.900 ஆzžக„ வைர உ„ளகால~ ப”திகளƒதா} மாய}கள} நாக¿க உvச{ைத அைட|தி¯|த¢. இ|தtகாலகyடuகளƒ, உலகி} பல நாžகளƒ, பல இனuக¶tகிைடேய மதuக„ேதா}றியŽ¯|தன. அ~பœ{ ேதா}றிய மதuக¶, அதைனt கைட~பŽœ{த இனuக¶, நாவா¸ ªமிதா} பŽரதானமான¢ எ}² நிைன{தி¯|தாக„. ªமிைய ைமயமாக ைவ{ேத ™¾ய}உyபட அைன{¢t ேகா„க¶ இயu”கி}றன எ}² நபŽ வ|தாக„.கடº„ «தலிƒ ªமிைய உ¯வாtகினா. அத} பŽ}ன ªமி இ¯yடாக இ¯tகிற¢ எ}² க¯தி,™¾யைன­, ச|திரைன­ பைட{தா எ}² ைபபŽ„, ”ரா}, ®தமத ஆகிய ¬}² பŽரதானமதuக¶ ெசாƒகி}றன. இ|¢ மத{தி} உபேவதuகளƒ ஒ}றான, ேஜாதிச எனvெசாƒல~பž ேசாதிட{திƒ, ªமிைய ைமயமாக ைவ{¢ நவtகிரகuக„ ˜‚²கி}றன எ}றஅœ~பைடயŽேலேய கணŽ~©க„ யாº இ¯|தி¯tகிற¢.அˆyராலாஜி (Astrology), அˆyரானாமி (Astronomy) எ}§ இரzž ஆuகிலv ெசா‚கைள நாஅœtகœ பாவŽ{தா´, அைவ இரzœன¢ வŽ{தியாச{ைத~ ப‚றி ெப¾தாக அலyœtெகா„வதிƒைல. வான{திƒ இ¯t” ேகா„கைள~ ப‚றி­, நyச{திரuகைள~ ப‚றி­ ஀

×