Your SlideShare is downloading. ×
chapter1 Educational innovation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

chapter1 Educational innovation

3,243
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,243
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ ผูสอน กำชัย ทบบัณฑิต ้ LOGO คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี
 • 2. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของนวัตกรรม “นวัตกรรม (Innovation)” เปนคำที่ มีรำก ็ ศั พ ท์ ม ำ จ ำ ก ภ ำ ษ ำ ล ำ ติ น ว่ ำ Innovare แปลว่ำ to renew หรือ to modify ได้มี นั ก ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ไ ด้ ใ ห้ ค ว ำ ม ห ม ำ ย ไ ว้ หลำกหลำย ได้แก่ 2
 • 3. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี มอร์ตน (Morton, J.A.) ั “กำรทำให้ใหม่ข้ ึนอีกครัง (Renewal) ซึ่งหมำยถึงกำร ้ ปรับ ปร ง ของเก่ ำ และกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของ ุ บ ค ลำกร ตลอดจนหน่ ว ยงำน หรื อ องค์ก ำรนั้น ๆ ุ นวัตกรรมไม่ใช่กำรขจัด หรือล้มล้ำงสิ่งเก่ำให้หมดไป แต่ เปนกำรปรับปรงเสริมแต่ ง และพัฒนำเพื่ อควำม ็ ุ อยูรอดของระบบ” ่ 3
 • 4. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ทอมัส ฮิวช์ (Thomasl Hughes) “เปนกำรนำวิธีกำรใหม่ ๆ มำปฏิบติหลังจำกได้ผ่ำนกำรทดลอง ็ ั หรื อ ได้ร บ กำรพัฒ นำมำเป นขัน ๆ แล้ว โดยเริ่ ม มำตั้ง แต่ ก ำร ั ็ ้ คิดค้น (Invention) พัฒนำกำร (Development) ซึ่งอำจจะเปนไปใน ็ รปของโครงกำรทดลองปฏิบติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไป ู ั ปฏิบติจริง ซึ่งมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรปฏิบติเดิมที่เคยปฏิบติ ั ั ั มำ และเรียกว่ำ นวัตกรรม (Innovation)” 4
 • 5. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ไชยยศ เรืองส ุวรรณ “วิธีกำรปฏิบติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจำกเดิม โดยอำจจะได้มำ ั จำกกำรคิดค้นพบวิธีกำรใหม่ ๆ ขึ้นมำ หรือกำรปร ุงแต่ง ของเก่ำให้ใหม่เหมำะสม และสิ่งทังหลำยเหล่ำนี้ได้รบกำร ้ ั ทดลอง พัฒนำมำจนเปนที่เชื่อถือได้แล้วว่ำได้ผลดีในทำง ็ ปฏิบัติ ทำให้ระบบก้ำวไปสู่จดหมำยปลำยทำงได้อย่ำงมี ุ ประสิทธิภำพขึ้น” 5
 • 6. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม นว + อัตต + กรรม ใหม่ + ตนเอง + กำรกระทำ • กำรกระทำที่ใหม่ของตนเอง • กำรกระทำของตนเองที่ใหม่ 6
 • 7. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ำมำเปลี่ยนแปลง กระทรวง เพิ่มเติมวิธีกำรที่ทำอยูเดิมเพื่อให้ใช้ ่ Innovation นวัตกรรม = ศึกษำธิกำร ได้ผลดียิ่งขึ้น Innovator = นวัตกร = ผูนำสิ่งใหม่มำใช้ ้ นวกรรม, นวกำร, นวกิจ = กำรก่อสร้ำง นวกรรมมิก = ผูด ูแลกำรก่อสร้ำง ้ 7
 • 8. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “นวัตกรรม” : สร ุป นวัตกรรม เปนวิ ธีกำรปฏิบติใหม่ที่แปลกไปจำกเดิม โดยอำจจะได้มำ ็ ั จำกกำรคิ ด ค้น หรือ กำรปรับ ปร ง เสริม แต่ ง ของเก่ำ และสิ่ ง เหล่ำ นี้ ุ ได้ร บ กำรทดลองและพัฒ นำจนเป นที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ท ำให้ร ะบบบรรล ุ ั ็ จุดมุงหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (อัญชลี โพธิ์ทอง และคณะ) ่ ตรงกับศัพท์บญญัติทำงวิชำกำร ที่ว่ำ : ั นวัต กรรม หมำยถึ ง กำรนำสิ่ง ใหม่ ๆ เข้ำ มำเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม วิธีกำรที่ทำอยูเดิมโดยผ่ำนกำรทดลองเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ่ 8
 • 9. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมำยถึ ง กำรนำเอำสิ่งใหม่ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำร กระท ำ รวมทั้ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ก็ ต ำมเข้ำ มำใช้ใ นระบบกำรศึ ก ษำ เพื่ อ มุ่ง หวัง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ให้ร ะบบกำรจัด กำรศึ ก ษำมี ประสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ ง ขึ้ น ท ำให้ผ ้เู รี ย นสำมำรถเกิ ด กำรเรี ย นรูไ ด้อ ย่ำ ง ้ รวดเร็วเกิดแรงจูงใจในกำรเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลำในกำรเรียน เช่น กำรสอนโดยใช้คอมพิ วเตอร์ช่วยสอน กำรใช้วีดิทศน์เชิ งโต้ตอบ ั (Interactive Video) สื่อหลำยมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่ำนี้ เปนต้น ็ 9
 • 10. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) กำรจัดกำรศึกษำของไทยได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมแตกต่ำง ระหว่ำงบ ุคคลเอำไว้อย่ำงชัดเจนให้มงจัดกำรศึกษำตำมควำมถนัด ุ่ ควำมสนใจ และควำมสำมำรถ ของแต่ละคนเปนเกณฑ์็ นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book) - เครืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ่ 10
 • 11. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 2. ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเชื่อกันว่ำ เด็กจะเริมเรียนได้ก็ตองมีควำมพร้อมซึ่งเปน ่ ้ ็ พัฒนำกำรตำมธรรมชำติ แต่ในปัจจุบนกำรวิจยทำงด้ำน ั ั จิตวิทยำกำรเรียนร ้ ู ชี้ให้เห็นว่ำควำมพร้อมในกำรเรียนเปนสิ่งที่ ็ สร้ำงขึ้นได้ ถ้ำหำกสำมำรถจัดบทเรียน ให้พอเหมำะกับระดับ ควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) - กำรจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 11
 • 12. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา แต่ ก่ อ นกำรจัด เวลำเพื่ อ กำรสอนหรื อ ตำรำงสอน มักจะจัดโดยอำศัยควำมสะดวกเปนเกณฑ์ เช่นถื อหน่วย ็ เวลำเปนชัวโมงเท่ำกันท ุกวิชำ ในปัจจุบนได้มีควำมคิดใน ็ ่ ั กำรจัดเปนหน่วยเวลำสอนให้สมพันธ์กบลักษณะของแต่ ็ ั ั ละวิชำซึ่งจะใช้เวลำไม่เท่ำกัน นวัตกรรมที่สนองแนวควำมคิดพื้นฐำนด้ำนนี้ เช่น - กำรจัดตำรำงสอนแบบยืดหยน (Flexible Scheduling) ุ่ - กำรเรียนทำงไปรษณีย ์ 12
 • 13. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 4. ประสิทธิ ภาพในการเรียน กำรขยำยตัวทำงวิชำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ มี สิ่ ง ต่ ำ งๆ ที่ ค นจะต้ อ งเรี ย นร ้เ พิ่ ม ขึ้ นมำก แต่ กำรจั ด ระบบ ู กำรศึกษำในปัจจุบนยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอจึงจำเปนต้อง ั ็ แสวงหำวิธีกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น นวัตกรรมในด้ำนนี้ที่เกิดขึ้น เช่น - กำรเรียนทำงวิทย ุ กำรเรียนทำงโทรทัศน์ - กำรเรียนทำงไปรษณีย ์ แบบเรียนสำเร็จร ูป 13
 • 14. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี หลักเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำว่ำสิ่งใดคือ นวัตกรรม 1. เป็ นสิ่งใหม่ทงหมดหรือบางส่วน ั้ 2. มีการนาวิธีการจัดระบบ (System Approach) มาใช้พิจารณา องค์ประกอบทังส่วน ข้อมูลที่ ใช้เข้า ไปในกระบวนการและผลลัพธ์ให้ ้ เหมาะสมก่อที่จะทาการเปลี่ยนแปลง 3. มีการพิสจน์ดวยการวิจยหรืออยู่ระหว่างการวิจยว่าจะช่วยให้ ู ้ ั ั ดาเนินงานบางอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน ้ 4. ยังไม่เป็ นส่วนหนึงในระบบงานปั จจุบน ่ ั 14
 • 15. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ประโยชน์ของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 1) นักเรียนเรียนรไู้ ด้เร็วขึ้น 2) บทเรียนน่ำสนใจ 3) นักเรียนเข้ำใจบทเรียนเปนร ูปธรรม ็ 4) ลดเวลำในกำรสอน 5) บรรยำกำศกำรเรียนสน ุกสนำน 6) ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 15
 • 16. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมทำงกำรศึกษำในประเทศไทย 1. ชุดการสอน ช ุดกำรสอน คือ กำรนำเอำสื่อประสมมำใช้เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมแต่ละคนให้บรรล ุตำมเปำหมำย ้ 2.บทเรียนสาเร็จรูป บทเรียนสำเร็จรป เปนบทเรียนซึ่ งมี สื่อกำรสอนได้จด ู ็ ั ประสบกำรณ์กำรเรียนรไู้ ว้อย่ำงมีระบบและเปนขันตอน ็ ้ 16
 • 17. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3.บทเรียนแบบโมดูล บทเรียนแบบโมด ูล หมำยถึง บทเรียนหน่วยใด หน่วยหนึ่งที่สำเร็จในตัว สร้ำงสำหรับให้นกเรียน ั ศึกษำด้วยตัวเอง ชนิดของโมด ูล แบ่งได้ดงนี้ั 1. โมด ูลที่เปนสิ่งพิมพ์ ็ 2. โมด ูลที่เปนสื่ออื่น ๆ เช่น สไลด์ เทป ฯลฯ ็ 17
 • 18. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 4.ศูนย์การเรียน (Learning Center) ศ ูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่ซึ่งจัดบรรยำกำศให้ ผูเ้ รียนสำมำรถเข้ำศึกษำหำควำมรไู้ ด้ดวยตัวเองจำกโปรแกรม ้ กำรสอน ซึ่งจัดไว้ในร ูปช ุดกำรสอน 5.การสอนเป็ นคณะ (Team Teaching) กำรสอนเปนคณะ เปนกำรสอนที่ตองมีคร ู ็ ็ ้ ตังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบกำรสอนในวิชำเดียวกัน ้ และร่วมกัน ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน 18
 • 19. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 6.การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) กำรสอนแบบจุลภำค คือ กำรสอนในสภำพกำร จำลองย่นย่อ เพื่อฝกทักษะกำรสอนโดยกำรสอนกับนักเรียน ึ กลมขนำดเล็ก ๆ ุ่ 7.การเรียนเพื่อความรอบรู้ (Mastery Learning) บล ูม ถือว่ำกำรที่จะให้ผเ้ ู รียนเกิดควำมรอบรใู้ นกำร เรียน ผูเ้ รียนจะต้องรอบรใู้ นจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเปนขันต่ำส ุดที่ ็ ้ ผูเ้ รียนจะต้องร ้ ู จึงจะสำมำรถเรียนต่อไปได้ 19
 • 20. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ขันตอนของกำรเรียน เพื่อควำมรอบรของบล ูม ้ ู้ 1. รายวิชาแบ่งเป็ นตอน ๆ หรือหน่วยย่อยให้ตอเนืองสัมพันธ์กน ่ ่ ั 2. กาหนดจุดประสงค์ในแต่ละหน่วยให้ชดเจนั 3. กาหนดมาตรฐานของความรอบรู้ 4. ภารกิจในการเรียนรูเ้ หมือนการสอนในห้องเรียนปกติ 5. ทดสอบวินจฉัยความก้าวหน้าในการเรียนของแต่ละหน่วย ิ 6. การสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติม 7. เมือสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยให้ประเมินผล ่ 20
 • 21. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 8.การสอนแบบศึกษาด้วยตัวเอง จุดประสงค์ของกำรสอนแบบศึกษำด้วยตัวเอง 1. เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกำรศึกษำ 2. เพื่อสนับสน ุนควำมจริงที่ว่ำเด็กมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบ ุคคล ขันตอนกำรสอนแบบศึกษำด้วยตัวเอง ้ 1. ผูเ้ รียนกำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรูเ้ อง 2. ครูทำหน้ำที่เปนผูให้คำแนะนำ ็ ้ 3. นักเรียนสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงบ ุคคล 4. ศึกษำเรืองที่สนใจ ่ 5. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบในเรืองที่ศึกษำ ่ 6. ครูตองจัดเวลำและโอกำสให้กบผูเ้ รียน ้ ั 21
 • 22. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ที่กล่ำวถึงกันมำกในปัจจุบน ั 1. E-learning เปนคำที่ใช้เรียกเทคโนโลยีกำรศึกษำแบบใหม่ ที่ยงไม่มีชื่อ ็ ั ภำษำไทยที่แน่ชด และมีผนิยำมควำมหมำยไว้หลำยประกำร ั ู้ ผศ.ดร.ถนอมพร เลำห์จรัสแสง ให้คำนิยำม E-Learning หรือ Electronic Learning ว่ำ หมำยถึง กำรเรียนผ่ำนทำงสื่อ อิเลคทรอนิกส์ซึ่งใช้กำร นำเสนอเนื้อหำทำงคอมพิวเตอร์ในรูปของ สื่อมัลติ มีเดี ยได้แก่ ข้อควำมอิ เลคทรอนิ กส์ ภำพนิ่ ง ภำพกรำฟ กิ วิดีโอ ภำพเคลื่อนไหว ภำพสำมมิติฯลฯ 22
 • 23. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี การเรียนรูแบบออนไลน์หรือ e-learning การศึกษาเรียนรู้ ้ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) เป็ นการ เรียนรูดวยตัวเอง ผูเ้ รียนจะได้เรียนตาม ความสามารถและ ้ ้ ความสนใจของตน โดยเนือหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ้ ข้อความ รูปภาพเสียง วิดโี อและมัลติมเี ดียอื่นๆ จะถูกส่งไป ยังผูเ้ รียนผ่าน Web Browser โดยผูเ้ รียน ผูสอน และ เพื่อน ้ ร่วมชันเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลียนความ ้ ่ คิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ การเรียนในชันเรียนปกติ ้ 23
 • 24. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรใช้ Web Based Course การที่ผสอนให้รายละเอียดทังด้านเนือหา แหล่งค้นคว้า ู้ ้ ้ แบบฝึ กหัด ฯลฯโดยการนารายละเอียดดังกล่าวใส่ไว้ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ เรียกใช้ได้ตลอดเวลา สิ่งที่ สนับสนุนให้เกิดลักษณะการเรียนการสอนแบบ Asynchronous มีดงนี้ั 1. การเรียนการสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center) 2. รับข้อมูลได้รวดเร็ว ทันเวลา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 3. การให้ความรูผานสื่อหลากหลาย (Multimedia) ้ ่ 24
 • 25. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง การเรียนการสอนผ่าน ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ช่องทางของระบบการสื่ อสารและ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้เ รี ย นสามารถใช้ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เชื่ อมต่ อ กั บ ระบบ อิ นเทอร์ เน็ ตเข้าไปเรี ยนในเว็บไซต์ ที่ ออกแบบกระบวนการเรี ยนการ สอนให้มี สภาพแวดล้อ มคล้ายกั บ เรี ย นในห้อ งเรี ยนแบบปฏิ สั มพั น ธ์ ระหว่างผู เ้ รียนกับผู สอนและผู เ้ รียนกับผู เ้ รียน โดยมีบรรยากาศเสมือน ้ พบกันจริ ง กระบวนการเรี ยนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไปเรี ยนใน ห้ อ งเรี ย นแต่ เ ป็ นการเข้า ถึ ง ข้อ มู ลเนื้ อหาของบทเรี ย นได้โ ดยผ่ า น คอมพิวเตอร์ 25
 • 26. บทที1 นวัตกรรมการศึกษา ่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ลักษณะของห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนเสมือนสำมำรถจำแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี่ยวกับ เนือหาของบทเรียน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า Online ้ ไปยังผูเ้ รียนที่อยูนอกห้องเรียน ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผูสอน หรือเพื่อนที่อยูคนละแห่งได้ ่ ้ ่ คุณสมบัติ เป็ นการเรี ยนการสอนที่จะต้องมีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดผูเ้ รี ยนและผูสอน ้ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนมีการกาหนดตารางเวลาหรือตารางสอนผูเ้ รียนไม่ตองเดินทาง ้ แต่เรียกผ่านเครือข่ายตามกาหนดเวลาเพื่อเข้าห้องเรียนและเรียนได้แม้จะอยูที่ใดในโลก่ 2. การจัด ห้อ งเรี ย นจากโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส ร้า งภาพเสมือ นจริ ง เรี ย กว่ า Virtual Reality โดยใช้สื่อที่เป็ นตัวหนังสือ (Text-Based) หรือภาพกราฟิ ก (Graphical-Based) ส่ง บทเรียนไปยังผูเ้ รียนโดยผ่านระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนลักษณะนี้ เรียกว่า Virtual Education Environment ซึ่งเป็ น Virtual Classroom ที่แท้จริง ทาได้โดยผูเ้ รียนใช้ คอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์ของห้องเรียนเสมือน และดาเนินการเรียนตามกิจกรรมที่ผสอนได้ ู้ ออกแบบไว้ (ในปั จ จุบัน เราจะคุน เคยกับ ค าว่า e-learning ้ ซึ่ งเป็ น Virtual Classroom เช่นเดียวกัน) 26
 • 27. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณีค ุณสมบัติ1. การให้โอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา ผูเ้ รียนอาจจะเลือกเรียนรายวิชาใดๆจากผูสอนคนใดคน ้หนึงทัวโลกหากมีการเปิ ดโอกาสให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มขดจากัดในเรื่องพื้นที่ ่ ่ ีี2. เวลาที่ยืดหยุ่น ผูเ้ รียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผูสอน ้และเพื่อนที่เรียนร่วมกันจะไม่มขอจากัดเรื่องเวลา ี ้3. ไม่มีการเดินทาง ผูเ้ รียนสมารถทางานและศึกษาอยู่กับบ้านได้อย่างสะดวกสบายซึ่งอาจจะเป็ นข้อดีสาหรับผูเ้ รียนที่มอปสรรค อันเนืองมาจากความพิการทาให้ไม่มีความจาเป็ นต้องเดินทางหรือแม้แต่ ี ุ ่ผูเ้ รี ย นที่ มี ภ าวะด้า นครอบครั ว ปั จ จั ย ประการนี้ นับ เป็ นโอกาสที่ ท าให้ท ก คนมี ท างเลื อ กและความ ุสะดวกสบาย4. ประหยั ด เวลา ผูเ้ รี ย นที่ จ าเป็ นต้อ งเดิ น ทางไปสถานศึ ก ษาถ้า เรี ย นจากห้อ งเรี ย นเสมื อ นจะประหยัดเวลาในการเดินทาง5. ทางานร่ วมกัน ด้วยภาพทางเทคโนโลยี ทาให้ผเู้ รี ยนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ง่ายดาย ในขณะที่การแลกเปลียนข้อมูลในห้องเรียนปกติ กระทาได้ยาก ผูเ้ รียนในระบบห้องเรียนเสมือน ่จะสามารถอภิปรายปั ญหาร่วมกัน แลกเปลียนเค้าโครงงานซึ่งกันและกันได้ ่6. โอกาสการมีส่วนร่วม ด้วยระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นสื่อกลาง สามารถเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการถามคาถาม การให้ขอสังเกตและการทากิจกรรมร่วมกัน ้ 27
 • 28. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. กำรนำมำประย ุกต์ในด้ำนกำรศึกษำ ปั จ จุบันมีการจัด การศึ กษาแบบห้องเรี ยนเสมือ นใน ลักษณะการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 28
 • 29. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่างการสอนแบบ online ผ่าน website WizIQ 29
 • 30. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 30
 • 31. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ตัวอย่าง การสอนแบบ online 31
 • 32. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 32
 • 33. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) น้าทิพย์ วิภาวิน กล่าวไว้ว่า สื่อหลายมิติ (Hypermedia) เป็นเทคนิคที่ต้องการใช้ สื่ อ ผสม อื่ น ๆ ที่ ค อมพิว เตอร์ส ามารถ น้ า เสนอได้ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ ทั ง ข้ อ ความ เสี ย ง ภาพนิ่ ง และภาพ เคลื่อนไหว ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 33
 • 34. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กิดานันท์ มลิทอง กล่าวไว้ว่า สื่อหลายมิติ เป็น การขยายแนวความคิดของข้อความหลายมิติ ใน เรื่ อ งของการเสนอข้ อ มู ล ในลั ก ษณะไม่ เ ป็ น เส้ น ตรง และเพิ่ ม ความสามารถในการบรรจุ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะของภาพเคลื่ อ นไหวแบบวี ดิ ทั ศ น์ ภ า พ ก ร า ฟิ ค ใ น ลั ก ษ ณ ะ ภ า พ นิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย เสียงพูด เสียงดนตรี เข้าไว้ในเนือหาด้วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง เนื อหาเรื่ อ งราวในลั ก ษณะ ต่ า ง ๆ ได้ ห ลาย รูปแบบกว่าเดิม ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 34
 • 35. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี การผลิตสื่อหลายมิติ การจัดท้าสื่อหลายมิติ จัดท้าโดยใช้กระบวนการของสื่อประสมในการผลิต เรื่องราวและบท เรียนต่าง ๆ ในรูปลักษณะและวิธีการของข้อความหลายมิติ นั่ น เอง โดยการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ศู น ย์ กลางการเขี ย นเรื่ อ งราว ซึ่ ง มี โปรแกรมที่ นิ ย มใช้ หลายโปรแกรมแต่ ที่ รู้ จั ก กั น ดี เช่ น ToolBook AuthorWare Dreamweaver PowerPoint เป็นต้น ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 35
 • 36. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี จุดมุงหมำยของกำรใช้สื่อหลำยมิติ ่ 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น(Browsing)สารสนเทศต่าง ๆ  2. ใช้เพื่อการเชื่อมโยง (Linking) แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ 3. ใช้ในการสร้างบทเรียน (Authoring) สร้างโปรแกรมน้าเสนอ รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีความ น่าสนใจเนื่องจากสามารถ น้าเสนอได้ทังภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 36
 • 37. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำสื่อหลำยมิติมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน มีการนาสื่อหลายมิตเิ ข้ามาใช้ในการเรียนการสอนใน รูปของบทเรียนหลายมิตขน โดยการผลิตเนือหาหรือเรื่องราว ิ ึ้ ้ ต่าง ๆ ที่จะใช้สอนในลักษณะสื่อหลายมิติ โดยการใช้ภาพถ่าย ภาพเคลื่อน ไหว และเสียงต่าง ๆ บรรจุลงไปในบทเรียนหลาย มิติ ผูเ้ รียนสามารถมี ปฏิสมพันธ์กบบทเรียนโดย การเลือก ั ั เรียนเนือหาตามลาดับที่ตนต้องการ ้ ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 37
 • 38. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ประโยชน์และลักษณะของบทเรียนหลำยมิติ 1.เรียกดูความหมายของคาศัพท์ 2. ขยายความเข้าใจเนือหาโดย ดูแผนภาพ หรือภาพวาด ภาพถ่าย ้ หรือฟังคาอธิบายหรือฟังเสียง ดนตรี เป็ นต้น 3. ใช้สมุดบันทึกที่มี อยู่ในโปรแกรมบันทึกใจความสาคัญ 4. ใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรมวาดแผนที่มโนทัศน์ของตน 5. สามารถเชือมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ที่สนใจมาอ่านได้โดยสะดวก ่ 6. ใช้แผนที่ระบบดูว่าขณะนีกาลังเรียนอยู่สวนใดของบทเรียน ้ ่ ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.html 38
 • 39. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี แนวคิดพื้นฐำนที่สงผลต่อนวัตกรรมกำรศึกษำ ่ จาแนกได้ 4 ประการ  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different)  ความพร้อม (Readiness)  การใช้เวลาเพื่อการศึกษา  การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 39
 • 40. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบ ุคคล (Individual Different)  แผนกำรศึกษำของชำติ ให้มงจัดกำรศึกษำตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และ ุ่ ควำมสำมำรถของแต่ละคนเปนเกณฑ์ ็  เช่น กำรจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อำย ุเปนเกณฑ์ หรือใช้ควำมสำมำรถเปนเกณฑ์ ็ ็  นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  การเรียนแบบไม่แบ่งชัน (Non-Graded School) ้  แบบเรียนสาเร็จรูป (Programmed Text Book)  เครื่องสอน (Teaching Machine)  การสอนเป็ นคณะ (Team Teaching)  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  คอมพิวเตอร์ชวยสอน (Computer Assisted Instruction) ่ 40
 • 41. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 2. ควำมพร้อม (Readiness) แนวคิดเดิมเชื่อกันว่ำ เด็กจะเริมเรียนได้ก็ตองมีควำมพร้อมซึ่งเปน ่ ้ ็ พัฒนำกำรตำมธรรมชำติ ปั จจุบนกำรวิจยทำงด้ำนจิตวิทยำกำรเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่ำควำมพร้อม ั ั ในกำรเรียนเปนสิ่งที่สร้ำงขึ้นได้ ถ้ำหำกสำมำรถจัดบทเรียนให้ ็ พอเหมำะกับระดับควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน วิชำที่เคยเชื่อว่ำ ยำก และไม่เหมำะสมสำหรับเด็กเล็ก ก็สำมำรถนำมำให้ศึกษำได้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  ศูนย์การเรียน (Learning Center)  การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  การปรับปรุงการสอนสามชัน (Instructional Development in 3 Phases) ้ 41
 • 42. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 3. กำรใช้เวลำเพื่อกำรศึกษำ กำรจัดเวลำเพื่ อกำรสอน หรือตำรำงสอนในรูป แบบเก่ำ มักจัดโดย อำศัยควำมสะดวกเปนเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลำเปนชัวโมง เท่ำกันท ุก ็ ็ ่ วิชำท ุกวัน และจัดเวลำเรียนเอำไว้แน่นอน ปั จจุบนมีควำมคิดในกำรจัดเปนหน่วยเวลำสอนให้สมพันธ์กบลักษณะ ั ็ ั ั ของแต่ละวิ ชำ ซึ่ งจะใช้เวลำไม่เท่ำกัน บำงวิ ชำอำจใช้ช่วงสัน ๆ แต่ ้ สอนบ่อยครัง กำรเรียนก็ไม่จำกัดอยูแต่เฉพำะในโรงเรียนเท่ำนัน ้ ่ ้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling)  มหาวิทยาลัยเปิ ด (Open University)  แบบเรียนสาเร็จรูป (Programmed Text Book)  การเรียนทางไปรษณีย์ 42
 • 43. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี 4. กำรขยำยตัวทำงวิชำกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ท ำให้มี สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ ค นจะต้อ งเรี ย นรูเ พิ่ ม ขึ้ น มำก แต่ ก ำรจัด ระบบ ้ กำรศึ ก ษำในปั จจุบั น ยัง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเพี ย งพอจึ ง จ ำเป นต้อ ง ็ แสวงหำวิธีกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ทังในด้ำนปัจจัยเกี่ยวกับตัว ้ ผูเ้ รียน และปัจจัยภำยนอก นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่  มหาวิทยาลัยเปิ ด  การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์  การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสาเร็จรูป  ชุดการเรียน 43
 • 44. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ลักษณะของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เปนควำมคิดเห็นหรือปฏิบติกำรใหม่อย่ำงแท้จริง เปนสิ่งที่ไม่มีใคร ็ ั ็ ค้นพบมำก่อน ซึ่งนวัตกรรมประเภทนี้จะถูกต่อต้ำนอยูเสมอ ่ จะต้องเปนสิ่งใหม่ทงหมด หรือบำงส่วนอำจเปนของเก่ำที่ใช้ไม่ได้ผล ็ ั้ ็ ในอดีต แล้วนำมำปรับปร ุงให้ดีข้ ึน มีกำรจัดระบบขันตอนกำรดำเนินงำนให้เหมำะสมก่อนที่จะทำกำร ้ เปลี่ยนแปลง โดยพิจำณำตังแต่ขอมูล กระบวนกำร และผลลัพธ์ ้ ้ 44
 • 45. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ลักษณะของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ มีกำรพิสจน์ดวยกำรวิจย หรืออยูระหว่ำงกำรวิจยว่ำ “สิ่งใหม่” นัน จะ ู ้ ั ่ ั ้ ช่วยให้กำรแก้ปัญหำ และดำเนินกำรบำงอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงขึ้น กว่ำเดิม ยังไม่เปนส่วนหนึ่งของระบบงำนในปัจจุบน หำก “สิ่งใหม่” นันได้รบ ็ ั ้ ั กำรเผยแพร่และยอมรับจนกลำยเปนส่วนหนึ่งของระบบงำนที่ดำเนิน ็ อยูในขณะนี้ ไม่ถือว่ำ “สิ่งใหม่” นัน เปนนวัตกรรมต่อไป แต่จะเปลี่ยน ่ ้ ็ สภำพเปน “เทคโนโลยี” อย่ำงเต็มที่ ็ 45
 • 46. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “เทคโนโลยี” ควำมเจริญในด้ำนต่ำงๆ ที่ปรำกฏให้เห็นอยูในปัจจุบน เปนผลมำจำก ่ ั ็ กำรศึกษำค้นคว้ำทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่ำง ๆ โดยอำศัยควำมรู้ ทำงวิ ทยำศำสตร์ เมื่อศึกษำค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออก เผยแพร่ใช้ในกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำ ค ุณภำพ และประสิทธิภำพในกิจกำรต่ำง ๆ เหล่ำนัน้ วิชำกำรที่ว่ำด้วยกำรนำควำมรูทำงวิทยำศำสตร์ มำใช้ในกิจกำรด้ำน ้ ต่ำง ๆ จึงเรียกกันว่ำ "วิทยาศาสตร์ประยุกต์" หรือนิยมเรียกกันทัวไปว่ำ ่ "เทคโนโลยี" (Technology) 46
 • 47. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี ควำมหมำยของ “เทคโนโลยี” เทคโนโลยี (Technology) หมำยถึง กระบวนกำรผลิต กำรสร้ำง วิธีกำร ดำเนินงำน เพื่อให้ได้สิ่งที่ตองกำร ้ ผูที่นำเอำเทคโนโลยีมำใช้ เรียกว่ำ นักเทคโนโลยี (Technologist) ้ 47
 • 48. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มักจะเขียนคูกนเสมอ ่ ั ใช้รวมเปนคำเดียวคือ Innotech ็ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี มีควำมสัมพันธ์กนอย่ำงใกล้ชิด ั นวัตกรรม เปนเรื่องของกำรกระทำสิ่งใหม่ ซึ่งอยูในขันทดลอง ยังไม่ ็ ่ ้ เปนที่ยอมรับในสังคม ็ เทคโนโลยี เปนเรื่องของกำรนำเอำสิ่งต่ำง ๆ มำประยกต์ใช้อย่ำงมี ็ ุ ประสิทธิภำพ กำรนำเอำนวัตกรรมมำประย ุกต์ใช้ เรียกว่ำเปน เทคโนโลยี ็ กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เรียกสิ่งใหม่ว่ำ นวัตกรรม 48
 • 49. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรมและเทคโนโลยี คือ INNOTECH กำรใช้นวัตกรรม(Innovation)และเทคโนโลยี ( Technology)ในกำร จัดกำรศึ กษำคื อใช้ในกำรเรียนกำรสอนถ้ำใช้ทง 2อย่ำงร่วมกันด้วย ั้ กำรนำเอำเทคนิคและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆทำงวิทยำศำสตร์มำใช้เรียก “INNOTECH”ซึ่งมำจำกคำเต็ มว่ำ “Innovation Technology”เปนกำร ็ นำเอำคำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำด้วยกัน 49
 • 50. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี นวัตกรรม และ เทคโนโลยี เทคโนโลยี นวัตกรรม 50
 • 51. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรพัฒใช้เผยแพร่ ในระบบปกติ นำ นวัตกรรม เทคโนโลยี (ปรับปร ุง เผยแพร่ เปลี่ยนแปลง) การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 51
 • 52. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทนสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ั  ในปัจจุบนกำรเรียนกำรสอนได้นำทฤษฏีกำรเรียนรู้ และหลักกำรมำ ั ใช้ เพื่อให้เกิดค ุณภำพของกำรสอน กำรใช้วสด ุอ ุปกรณ์เข้ำช่วยใน ั กำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็เปนวิธีกำรที่ทำให้บทเรียนมีประสิทธิภำพ ็ 4 ประกำร คือ 1. ให้ผเ้ ู รียนได้มีสวนร่วมในกำรเรียนรู้ ่ 2. ให้ผเ้ ู รียนได้รบข้อมูลย้อนกลับอย่ำงฉับพลัน ั 3. ให้ผเ้ ู รียนได้รบกำรเสริมแรง ั 4. ให้ผเ้ ู รียนได้เรียนรูเ้ ปนขันตอนทีละน้อย ็ ้ 52
 • 53. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ คณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมกำรเรียนกำรสอน  ประเภทของนวัตกรรมสือ ่  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware)  เนือหาดิจิทล (Digital Content) ้ ั  สื่อมัลติมเี ดียระบบเรียนรูดวยตนเอง ้ ้  สื่อการสอนลักษณะ PowerPoint  คอมพิวเตอร์ชวยสอน่ 53
 • 54. บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำคณะคร ุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี คำถำม 54
 • 55. 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ บทที่1 นวัตกรรมกำรศึกษำ ผูสอน กำชัย ทบบัณฑิต ้ LOGO คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี