η μάχη για το νερό

231 views

Published on

Water & Health/9th Primary school of Larissa / etwinning/ Eleni Tsapatori, PE teacher

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η μάχη για το νερό

  1. 1. Η μάχη για το νερό
  2. 2. ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ • Η Κένυα είναι χϊρα τθσ Ανατολικισ Αφρικισ με ζκταςθ 580.367 km² και πλθκυςμό 39.002.772, με βάςθ εκτιμιςεισ για τον Ιοφλιο του 2009.[2] Συνορεφει νοτιοδυτικά με τθν Τανηανία, δυτικά με τθν Ουγκάντα και βρζχεται απ' τθ λίμνθ Βικτόρια, βορειοδυτικά με το Νότιο Σουδάν, βόρεια με τθν Αικιοπία, βορειοανατολικά και ανατολικά με τθν Σομαλία και νοτιοανατολικά βρζχεται από τον Ινδικό Ωκεανό. Πρωτεφουςα είναι το Ναϊρόμπι. Πρόεδροσ τθσ χϊρασ είναι οΟυχοφρου Κενυάτα. Η Κζνυα ανεξαρτθτοποιικθκε από τθ Βρετανία ςτισ 12 Δεκεμβρίου 1963.
  3. 3. ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ Μία νζα ελπίδα για τουσ κατοίκουσ τθσ Κζνυασ, δίνουν τα τεράςτια αποκζματα υπόγειου νεροφ που βρζκθκαν ςτθν Τουρκάνα, ςτα βορειοδυτικά τθσ χϊρασ. Η ανακάλυψθ αυτι είναι πολφ ςθμαντικι όταν ςχεδόν ο μιςόσ πλθκυςμόσ τθσ Κζνυασ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό. Το νερό είναι ο πιο ςθμαντικόσ φυςικόσ πόροσ τθσ Γθσ, μετατρζποντασ αυτό που διαφορετικά κα ιταν ζνασ αφιλόξενοσ βράχοσ, ςε ζναν πλανιτθ που ςφφηει από ηωι. Στισ άνυδρεσ πεδιάδεσ τθσ Κζνυασ, όμωσ, το νερό ζχει εδϊ και καιρό εκλείψει, ενϊ ςχεδόν το ιμιςυ του πλθκυςμοφ δεν ζχει πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό.
  4. 4. Η ΑΝΑΚΑΛΤΨΗ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΝΕΡΟΤ
  5. 5. Ο ΤΠΟ΢ΙΣΙ΢ΜΟ΢ • Ο υποςιτιςμόσ είναι ζνα από τα κυριότερα προβλιματα του λαοφ τθσ Τουρκάνα, που ςυγκαταλζγεται ςτισ φτωχότερεσ περιοχζσ τθσ Κζνυασ, οπότε εκτιμάται το κοίταςμα νεροφ κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ των ςυγκροφςεων για τθν διεκδίκθςθ των ελάχιςτων φυςικϊν πόρων.
  6. 6. Τα προβλιματα υγείασ λόγω ζλλειψθσ νεροφ
  7. 7. • Ήταν μια εργαςία από τισ μακιτριεσ του Στ’3 Αναστασία Δαστερίδη και Κωνσταντίνα Ντεούδη.

×