Σομαλια ευδοξια ευα στ3(1)

355 views
306 views

Published on

Water & Health / etwinning/ 9th Primary School of Larissa/ Eleni Tsapatori, PE teacher

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σομαλια ευδοξια ευα στ3(1)

  1. 1. Η διατροφή στη ζωή
  2. 2. • Η θαηάζηαζε ζηε Σνκαιία όζνλ αθνξά ηελ πείλα είλαη από ηηο ρεηξόηεξεο παγθνζκίσο, κε δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξώπνπο λα έρνπλ ράζεη ηελ δσή ηνπο από ηνλ Απξίιην, όπσο αλαθέξεη ν Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Εζλώλ. • "Τα πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο, εηδηθά γηα ηα κηθξά παηδηά, παξακέλνπλ εμαηξεηηθά πςειά, ελ κέξεη ιόγσ ησλ ζπλερηδόκελσλ μεζπαζκάησλ ηιαξάο, ρνιέξαο θαη εινλνζίαο" αλαθέξεη ην Κέληξν Αλάιπζεο γηα ηελ Επηζηηηζηηθή Αζθάιεηα ηνπ • Παξά ην γεγνλόο όηη, δελ αλακέλεηαη λα μεζπάζεη ιηκόο ζηε Σνκαιία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2012, ε ππεξεζία πξνεηδνπνίεζε όηη ηνπιάρηζηνλ 4 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη, δειαδή πάλσ από ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνύ, ζα ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο κέζα ζηνπο επόκελνπο ελλέα κήλεο.
  3. 3. Ήηαν μια επγαζία από ηα κοπίηζια Εύα Νικολούλη & Ευδοξία Γκαπλέμου για ηο ππόγπαμμα ΝΕΡΟ & Υγεία

×