Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
295
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Õ. I§I™IøN Kø¢IKO™: 8574 E¶I™TPOºE™: 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 6 - 157 72 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ETO™ 1Ô - AP. ºY§§OY 6 MA´O™ 2010 28˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 6 157 72 ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ TÈÌ‹ ʇÏÏÔ˘: 0.30€ AÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ EÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ AÚο‰Â˜ ÕÔ„‹ ÌÔ˘… ¢È·-‚ԇϢÛË… “∫ÏËÚÒÓÂÈ” ÁÈ· ÙÔ… ¯Ú›ÛÌ·! ? Î·È ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓfiÙËÙ·; ªÈ· ϤÍË Ô˘ ÙËÓ ·Îԇ̠ηٿ ÎfiÚÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ªÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ∆È ÛË- Ì·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ‰È·‚ԇϢÛË; Î·È ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘; ∆·ÙÔ‡Ï˘ – ª·ÓÒÏ˘ – ¢Ú¿ÎÔ˜ – ª·ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‹ ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË; ¢È·‚ԇϢÛË Â›Ó·È Ë Û‡Û΄Ë, Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÁÓˆÌÒÓ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ √ Ó¤Ô˜ O ∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™ ¤ÊÂÚ «·ÓÙȉڿÛÂȘ» ÛÂ… ÛÙË Ì˯·ÓÔÚÚ·Ê›·, ÛÙË ‰ÔÏÔÏÔΛ·. ∞Ó¿ÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ÿÚÙ˘ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù˘ «ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì» Î·È ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰È·- ‚ԇϢÛË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÊ·ÛË, ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰È·Î˘‚ÂÚ- ÓÒ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ·Ú·¤ÌÂÈ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈ- ÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÙË µÔ˘Ï‹. ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È «ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋», ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÛı·È, ¡∞π ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÚÔÛÈÙÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· Ô˘Ó ÌÂÙ¿, TÚfi·È· Ù¿¯· ÌÔ˘ Ù¿¯· ÌÔ˘, fiÙÈ Î·È Î·Ï¿!!! Û·˜ Ï¿‚·Ì ˘fi„Ë Ì·˜, Û·˜ ˘ÔÏÔÁ›Û·ÌÂ, Û·˜ Û˘ÌÌÂÚÈÛًηÌÂ, ·ÎÔ‡Û·- ÌÂ… ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ (ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹). ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ… Î·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ & ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ∞Ú牛·, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ 23 ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 7. ¢‹ıÂÓ, fiÙÈ ‚Á‹Î ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·- ‚ԇϢÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Ú·- ̤ÙÚÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ·ÏÏ¿… ı· ‚ÂÏÙȈÓfiÙ·Ó. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›¯·Ó ¢ÛÙÔ¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ KÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· APKA¢IA™ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ §¿‰ˆÓÔ˜ Î·È ª·ÈÓ¿- ÏÔ˘, ˆ˜ «ÔÚÂÈÓÔ‡˜». ™Â ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Î·È ÙÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÒÚ· ÁÈ· „‹ÊÈÛË, Ì ÌÈ· ∞Ú牛· Ó· √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 325 ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ΢ÔÊÔÚ› ÂÓÙ¿¢ËÌ· Î·È Ô˘ “·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ” ÙË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Û ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜. ™ÂÏ. 3 °ÔÚÙ˘Ó›· Î·È “‚·ÊÙ›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›· «ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹». ∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÁÈ·Ù› “Ôț٠ÙË Ó‹ÛÛ·”, ͯ¿Û·Ù ÙȘ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹Û·ÙÂ, fiÙ·Ó ÙÚ¤¯·Ù ÁÈ· „‹ÊÔ˘˜ ÛÙË °ÔÚÙ˘Ó›·; ‹ ™Ù¤ÚÓ·.. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ;… √‰ËÁ›ÛÙ ¿ÓÂÙ·! ∞ȯ̤˜ ÷Ú. ∞ÔÛΛÙË ‰ÂÓ ‚Ϥ·Ù fiÙÈ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ú›Á·ÓË Î·È ‚fiÛÎÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ «∞Úη‰¿Ú¯Ë» ™ÂÏ. 3 Ï›Á· Ú·Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÙ· ηÙÛ¿‚Ú·¯·; ÂÓÒ ÛÙËÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›· Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ Í·ÏÒÛÙÚ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·; ÕÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ!!! §ÔÁÈ΋ ‹ ÂÛÎÂÌ̤ÓÔ˜ ·Ú·ÏÔÁÈ- ∞fi ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ŸÙ·Ó Ë °ÔÚÙ˘Ó›· ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‰‹ÌÔ˘˜, ÔÈ ‰˘Ô Â›Ó·È ÔÚÂÈÓÔ›, fiÙ·Ó Ë °ÔÚÙ˘Ó›· Â›Ó·È ·Ùfi- ∫·Ï¿ ¿ÌÂ! ™ÂÏ. 10 ÊÈ· (Û˘Ó¤ÓˆÛË 8 ¢‹ÌˆÓ), Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· ›ÛȈ̷… ª¿ÏÏÔÓ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ∫·È ÙÒÚ· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·; ŒÙÛÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿- Ù˘ÍË Ù˘ §›ÌÓ˘ ÙÔ˘ §¿‰ˆÓ·, Π∫·ÚÙ¿ÏË; ™ÎÂÊًηÙ Ÿ¯È Ï·ÙÔÌÂ›Ô ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ηıfiÏÔ˘, ΠÀÔ˘ÚÁ¤, fiÛ˜ ÒÚ˜ ı· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ¶·- Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜ ™ÂÏ. 10 Ú·ÏÔÁÁ›Ù˘, ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙË ¢Ë- ÌËÙÛ¿Ó·; ∫·Ï¿, Ì ÙÔ ÙÈ ı· ¿ÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ!!! ¢fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÔÈ ‰‡Ô Ӥ˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ™Ù¤ÚÓ·˜ Î·È ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ™ÎÂÊًηÙ ηıfiÏÔ˘, ÎÎ. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiÙÈ ÂÓfi„ÂÈ ∫·ÏÏÈ- ÎÚ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Â.Ô. ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ – ∆ÚÈfiψ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √ √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °ÔÚÙ˘Ó›· ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ- ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∫fiÚÈÓıÔ, ı· Â›Ó·È Î‹ ÚfiÔ‰Ô; ∂! ÙÒÚ· Ì ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ʤÚÓÔ˘Ó… ¤ÚÁ·»! ™ÂÏ. 8 °ÔÚÙ˘Ó›· ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚÒ fiÙÈ ÔÈ 18.327 οÙÔÈÎÔÈ, ÛÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ÔÈ ÌÈÛÔ›. £· „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó… 50 ∞Ó·ÁÓÒÛÙÚȤ˜ Ì·˜ Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿ Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· ‚Ú·ÛÈ¿ (1 ¤‰Ú·). ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ οÚÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿, Πƒ·ÁÎÔ‡ÛË. MËÓ ·ÁÓÔ›Ù ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ∞Úο‰·, Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙÔÓ ∫∂ƒ¢π∑√À¡ ¢øƒ∂∞¡ ÙfiÔ, ÚԂ›Ù Û ˘ÁÈ‹ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ∆ÚÂȘ (3) ‚·Ê¤˜ Ì·ÏÏÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙfi Ì˘·Ïfi Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ë ∞Ú牛·. ∆· fiÌÔÚÊ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ÌËÓ Ù· ÌÂÙ·- ™Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ· ÙÔ˘ Hotel CARAVEL ÙÚ¤ÂÙÂ… Û ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ÕÏÂÍ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜
 • 2. ñ MA´O™ 2010 ñ 2 ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ∏ µ¿Ûˆ… ı˘Ì¿Ù·È… Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á. ∫·Ú·ÊˆÙÈ¿ ™ÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ M ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ϤÓ˘, ¤ÊÙ·ÓÂ Î·È ∆ËÓ ∆Ú›ÙË 1 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÌÌ, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫·Ú‡ÙÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ «¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡», Ô ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª¿Ë. ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «¶·ÚÓ·ÛÛfi˜», Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ £˘Ì¿Ì·È, ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙfiÙÂ, Ô˘ ÂÈÎÔÛÈÌ›· ÙÔ˘ ª¿Ë, ÙÔ˘ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, Ë ¶·Ó·Úη‰È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ô ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤ÂÛ ∫˘Úȷ΋ Î·È Â›¯· ¯·Ú¿ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ›¯· Û¯Ô- ∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ «°∫√µ√™∆∏» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ó¤· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË π.∫·Ú·ÊˆÙÈ¿: ÏÂ›Ô Î·È ı· Ì ¤·ÈÚÓÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ Ó· ¿Ì ÛÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, ÛÙÔ ·) “∆Ô ™‡Á¯ÚÔÓÔ ∞ÓıÚˆÔÚ˘¯Â›Ô: ¢ÈÂıÓ›˜ ™¯¤ÛÂȘ” Î·È ‚) “O 7Ô˜ ™ÙÚ·ÙÔÎfiÔ˜: ¶ÔÈËÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹” ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÛÙË ∑¿‚ÂÙË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¶·ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜. °Ú¿ÊÂÈ Ë ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù.ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î.ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙÔ, ·fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›Ûˆ Î·È Ô‡ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ. ∆Ô µ¿Ûˆ ∑·Ó¿ÎË - ∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô - ¢ÔΛÌÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ù. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§§π∞ª∂¶, Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ· Ì¿ÙÈ, Ì·˜ Î·È ÍËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÌÔ˘ ʇÁÂÈ ∫·Ú·Ù˙¿ ∫Ô˘ÏÔ˘Ì‹˜ Î·È Ô √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î·È Ù. ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ µÔ‡ÏÁ·Ú˘. Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘. ªÂ ÙÔ Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ, ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ fi‰È, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ·Ó·¯Ò- ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, §ÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È °. °. Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ¡·ı·Ó·‹Ï Î·È ÚËÛË. £˘Ì¿Ì·È, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ì ÎÔ‡Ú·Û ·ÏÏ¿ ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È… Û·Ó Ó· Ë §ÔÁÔÙ¤¯Ó˘ η º·›‰Ú· ∑·Ì·ı¿ –¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˘. Â›Ó·È ÙÒÚ·, Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÌÔ˘ Ì οÙÈ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ Ù· ›¯· ÁÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿, ›¯·Ó ÊÙÂÚ¿, ‰ÂÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô “Sir” ™ÂÚ·ÊÂ›Ì º˘ÓÙ·Ó›‰Ë˜. £· ‰È·‚¿ÛÂÈ ∫›ÌÂÓ· Î·È ı· ··ÁÁ›ÏÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Ë Î· ∞ÓÓ· ¶ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘ - ¿Ù·Á·Ó ¯¿ÌÔ˘ ηıfiÏÔ˘. ∞Ù¤ÏÂȈÙË Ë ÛÙÚ¿Ù·, οÔ˘ ‰˘Ô ÒÚ˜ ‰ÚfiÌÔ, ̤۷ ·fi ÌÔÁ¿˙È·, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÚÂÌ·ÙȤ˜, Î·È Ì ‚‹Ì· ÔÏÔÙ·¯Ò˜, ÚÔÛÂÚÓÒÓÙ·˜ ·ÁˆÁÈ¿Ù˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜, ÂÚ¿Û·Ì ÙËÓ ÕÚ‰ÂÓË, ÙËÓ ∆Ú·Ó‹ ™ËÏÈ¿, Î·È Î·ÙËÊÔÚ›Û·Ì ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÛÙÚfiÎϘ1, ÛÙËÓ «∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì·» ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙË ™ÙÂÌÓ›ÙÛ· ƒÂΛÙÛ·. –¡¿ÙÔ! Ó¿ÙÔ! ·‰ÂÚÊԇϷ, ÙÔ ‚ϤÂȘ; N¿ÙÔ ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, οٷÛÚÔ ÂΛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ· ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 5 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙȘ 8.00Ì.Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ë Î· §È¿Ó· ™Ô˘‚·ÏÙ˙‹ «§Ô˘Û›· ÁË - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¤¯Ó˜» Î·È ÙȘ ηڢ‰È¤˜. –¶ˆ! ¶ˆ! ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙¢Ù›! ∫Ô›Ù· Î·È fiÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È! ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ì ٛÙÏÔ «∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔ Â ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹- ª °‡Úˆ Á‡Úˆ Ê˘ÙÂ̤Ó˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰·, ÔÈ ¯·ÌÔΤϘ, ÙÔ˘ ÷Ù˙‹, ÙÔ˘ ∫·ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì·». ÌÔ˘ ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ ÂÈÛÙË- ¢È·Ì·ÓÙ‹, ÙÔ˘ ™·ÓÔ–ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ï›ÁÔ ÈÔ ÎÂÈ ÛÙËÓ ∆ÚÈ‚¿Ï· ÙˆÓ ª·Úη›ˆÓ. ÌÔÓÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·- ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‡ÚÈÛΘ ÂΛ, ÙÔ‡ÙË ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ η٤Êı·Ó·Ó ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜, ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ µ·ÏÙ¤ÙÛÈ ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ17 ∞- ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ™ÙÂÌÓ›ÙÛ·, Ì ı¤Ì· ¿ÏÏÔÈ Â˙Ô› Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·‚¿Ï· ÛÙÔ ˙Ò(Ô) ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ÎÔ›Ù·˙· Ô˘ ÏËÛ›·˙·Ó Î·È Ì¤Û· ÌÔ˘ ÛÙÔÈ- ¯ËÌ¿ÙÈ˙· fiÙÈ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚ¿ÛÙÔ2 Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ‹ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÔÏÈÙÛ¿ÎÈ3 ÙÔ˘ ¡.∞. ∞Ú牛·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ª·˝Ô˘, ÙËÓ ∏ «§Ô˘Û›· ÁË - ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ù¤- Û·Ì·ÚÈÔ‡, Ù·ÈÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ Ôχ¯ÚˆÌÔ ·ÓÙÚÔÌ›‰4È, ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ̤۷ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì Ͽ‰È, ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì¿- ¯Ó˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ. ∫·È Ó· ‰Â›Ù Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÂÊÙ· ¤Íˆ. ª’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ¯Ë˜ ÙÔ˘ µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘. ™ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë Â›- Û‹ÌÂÚ·». ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ô‡Ù Ô˘ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·, ÁÈ· ÙÔ fiÙ ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔ µ·ÏÙ¤ÙÛÈ, ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ. ∫È ÂÁÒ Ï˜ Î·È ‹ıÂÏ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ·Ó·‰Âȯı› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÈÛÙÔ‡˜ Ô˘ ¤‚Á·˙·Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ì ÙÔ Ï¿‰È Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ì·Á·Ó ∞ϤͷӉÚÔ˘. ™ÙȘ 11, ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ù˘ §Ô˘Û›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ªÈÎÚfi ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ‹ÌÔ˘Ó· ÙfiÙÂ Î·È ÎÂÈ Ô˘ ͯ¿ÛÙËη ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ªÓËÌ›Ԣ ÙˆÓ ∏ÚÒˆÓ fiÔ˘ „¿ÏÏË ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË, ÛÙË Á˘. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÙÔ Ï¿‰È, Ì ÙÚ¿‚ËÍÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Ù˘, Ó· ÌËÓ Â›Ì·È ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÂÌÔ- Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎʈӋıËÎÂ Ô ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi- ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹ fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÈÙ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰›˙ˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÚÈ¿, ÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ ÓÙÂ, Ô˘ ηÈÁfiÓÙÔ˘Û·Ó ÛÙË Â‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ µ·ÏÙÂÙÛȈÙÒÓ ∏Ï›· ¶·‡ÏÔ˘. ¢ËÌÂÚ›·˜. ÛÂÈÚ¿. ŸÏÔ Î·È ·‚Á·Ù¤Ó·ÓÂ. ∞ÎÔ‡ˆ ÙËÓ ıÂÈ· £·Ó¿Ûˆ Ô˘ ¤ÏÂÁ „Èı˘ÚÈÛÙ¿, ÙËÓ Â›¯· “Ù¿Ì·” ÛÙÔÓ ŒÂÈÙ·, ¤ÁÈÓ ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Î·È ÙËÚ‹ıËΠÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈ- √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ∞Ú牛·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·- ÕÁÈÔ. ŒÍˆ ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ‚¤Ï·˙·Ó ‰Â̤ӷ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿. µÁ‹Î·, ı˘Ì¿Ì·È ÙË ÛÎËÓ‹, Á‹. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¤Ï·ÛË Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›· ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÚÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ÙfiÓÈÛÂ: «∏ §Ô˘Û›· ÁË Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÙfiÔ˜ Ϙ Î·È Ù¿¯ˆ ÙÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ‰˘Ô ÚÔ‚·Ù›Ó˜, ÌÈ· ‚¿ÎÚ· Î·È ÌÈ· οÙÛÂÓ·. ¶ÈÔ ÎÂÈ ‹Ù·Ó Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ µ·ÏÙÂÙÛ›- ı·˘Ì·ÛÙfi˜, ÌÂÛÙfi˜ Û Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÂψ‰Èο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÙÚ›· ·ÚÓ¿ÎÈ·, ÙÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó Ï¿ÁÈÔ5. ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ Ù· ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ Î·È ԇϷÁ·Ó Ï·¯ÓÔ‡˜ Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜. ›ÛÙ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ, Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ fiÚ·Ì· ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıË- ÁÈ· Ó· Ù· ÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ì·˙‡·ÓÂ, ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÎÎÏË- ∆¤ÏÔ˜, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ µ·ÏÙÂ- ÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û›·˜. £˘Ì¿Ì·È… ·ÎfiÌ· οÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ, ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË, ‹Ù·Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ’Ú¯fiÙ·Ó ÙÛ›Ô˘ Ì ··ÁÁÂϛ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·- ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞Ú牛·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο, ̤۷ ·fi ‹Ș ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹. ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ· ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÌÔ˘, ÙÚ¿‚ËÍ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ·, Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Ó· Û·„ÂÈ, Î·È ÙË ÚÒÙËÛ· ÛÙÔ ·˘Ù›: H £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∆Ú›ÔÏ˘ ·Ó¤‚·Û Έ̈‰›· Î·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ, ÙËÓ ¿ÏÏÔÙ ·ÔÌÔӈ̤ÓË Î·È ·ÁÓÔË̤ÓË ·Úη‰È΋ ÂÚÈʤ- – ºÔ‡Ï·6, ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÂÙ·È Í˘fiÏËÙË Î·È ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹; ÚÂÈ·. ¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù· ÌÓËÌ›· Ì·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘ÙÔ› Ó· – ™ÛÛÛÔ˘Ù… ÙÔ ¤¯ÂÈ Ù¿Ì·, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ, Î·È Ì ÙÚ¿‚ËÍ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ∆Ú›ÔÏ˘ ·ÚÔ˘- ¯·ÚÔ‡Ó Â‰Ò ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ·Úη‰ÈÎfi ÙÔ›Ô. ª¤Û· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚ¢ÓË- – ∆È ı· ÂÈ «Ù¿Ì·» ·‰ÂÚÊԇϷ; Û›·Û ÛÙ· ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ (ºÈÏÂÏÏ‹- ÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ì·˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈΛ· – ™ÛÛÛÔ˘Ù… ı· ÛÔ˘ ˆ ÌÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ÓˆÓ 8, ∆Ú›ÔÏË), ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Ù˘ §›- Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÌÓËÌ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈ- ªÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fï˜, ÂÁÒ Í¤¯·Û· Ó· ÙË ÚˆÙ‹Ûˆ, ÎÔ›Ù·Á· Ó· Ê¿ˆ οӷ ÁÏ˘Îfi… ÎÔ˘Ú·- ÏÈ·Ó ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ “¶ÔÈÔ˜ ÛÎfi- ÓˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌȤ‰Â˜, Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜ Î·È ‰›Ϙ, Ô‡Ù ı˘Ì¿Ì·È… fiÛ· ¯Ù‡ËÛ·. ÙˆÛ ÙÔÓ William;”. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰fi- Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·- √È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜, “Á›ÙÔÓ˜” ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ηψÛfiÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ΤÚÓ·Á·Ó ÁÏ˘Î¿, ÌÂ˙¤‰Â˜, ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ¯ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡». ¶ÔÏÏÔ› ‹Û·Ó ÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ - ÎÚ·Û›… Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·˙·Ó ¢¯¤˜ Î·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ÁÈ· ˘Á›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ª·˝Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿- ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞Úη‰È΋˜ Á˘. Î·È ÁÈ· ηϋ ÛÔ‰ÂÈ¿. µÏ¤ÂÙÂ, ÁÈfiÚÙ·˙Â Ô ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˜, ÁÈfiÚÙ·˙Â Ô ¶ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜, ÁÈfiÚÙ·˙ ԇÏË ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶·Ï¿. Ë ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi, ı˘Ì‹ıËη Î·È Í·Ó·ÚÒÙËÛ· ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ “Ù¿Ì·”. ªÔ˘ › ÏÔÈfiÓ fiÙÈ, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ £Âfi ‹ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ, ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂›” ñ ∆‡¯Ô˜ 88, ª·˝Ô˘ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ∆ÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ, ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÕÁÈÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ∆Ô˘, ¿ÏÏÔ˜ (·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Ú牛·˜) ÁÈ· Ó·… ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ∆Ô˘, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Û·Ó ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·… §›Á· ÌÔ˘ › AÓÂÍ¿ÚÙËÙË MËÓÈ·›· ÏÈÁfiÙÂÚ· ηٿϷ‚· ·ÏÏ¿ ÈÔ ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ∫·È ÙÒÚ· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È… ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ EÊËÌÂÚ›‰· ñ 6Ë ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏ ∂∫£∂™∏ «∞ƒ∫∞¢π∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞» 9-14 π√À¡π√À ™∆∏¡ Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ›· ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘; ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ AÚο‰Â˜ ∆ƒπ¶√§∏ - £· ’ÚıÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; I‰ÈÔÎÙËÛ›·: ñ ¶ø™ ¡∞ √ƒ°∞¡ø™ø ∆∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ª√À ™∂ ªπ∞ ∂∫£∂™∏; ¶√π∞ ∂π¡∞π ∆∞ - ∫·È ‚¤‚·È· ı· ’ÚıÔ‡ÌÂ. ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ EΉfiÛÂȘ ™∆∞¢π∞ ¶√À ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ∞∫√§√À£∏™ø; ªÔ˘ ’Ù·ÍÂ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· Ì ‹Á·ÈÓÂ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ….Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ; Ô˘ ‰ÂÓ ª·Ú›· ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˘ ñ ºƒ√¡∆π¢∞ ™∆∏¡ À°∂π∞ ∆ø¡ ª∂§ø¡ ∆√À ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ı˘Ì¿Ì·È …. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Á·ÌÂ; Î·È ÙÔ ÂÚÈ̤ӈ ·ÎfiÌ·. ∏ ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ: “ÌËÓ Ù¿ÍÂȘ Û ÌÈÎÚfi ¢. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 29 ∞ª∂™∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ª∂§ø¡ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√À ∞ƒ∫∞¢π∞™ ª∂ SMS KAI E-MAIL ·È‰›… Î·È Û ÕÁÈÔ”. ∞˘Ùfi ÙÔ Ù¿Ì· ·‰ÂÚÊԇϷ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÍÂÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ; 303.00 ¡·‡·ÎÙÔ˜ ñ ¶ƒ√∆∞™∏ ∞¡∞∫§∏™∏™ ∆∏™ ∂°∫À∫§π√À °π∞ ∞™º∞§π™∏ ™∆√¡ √∞∂∂ ™∂ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫∞∆ø ∆ø¡ 2.000 ∫∞∆√π∫ø¡ 1 ÛÙÚfiÎϘ = ÛÙÚÔʤ˜, 2 ÙÚ¿ÛÙÔ= Ù·Á¿ÚÈ, 3 ÎÔÏÈÙÛ¿ÎÈ =ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙÔ Û·Ì¿ÚÈ, 4 ·ÓÙÚÔÌ›‰È = ¢√À 126475139 ¡∞À¶∞∫∆√À ñ TI KANEI TO ¢π∫∆À√ – ENTERPRISE EUROPE NETWORK Ì¿ÏÏÈÓÔ ÛÙÚˆÛ›‰È Û·Ì·ÚÈÔ‡, 5 Ï¿ÁÈÔ= Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ, 6 ºÔ‡Ï· = ·‰ÂÚÊԇϷ. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ñ ¢ƒ∞™∂π™ ∆√À ™À¡¢∂™ª√À µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ ∆ƒπ¶√§∏™ (™∂.µπ.¶∂.∆.) À‡ı˘ÓÔ˜ ‡Ï˘ Î·È Û‡ÓÙ·Í˘ √ «¶¿Ó·˜» Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ AÔÛÙÔϤ˜ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Úο‰ˆÓ ∞Ï›ÌÔ˘ «√ ¶¿Ó·˜» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞Á. µ·Ú‚¿Ú·˜ 103 ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∞Ú牛·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ª·˝Ô˘, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ∞Úο‰· ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË- 175 63 – ¶·Ï. º¿ÏËÚÔ ∆ËÏ.- Fax: 210 9827295 ∫ÈÓ.: 697 49 24 629 – 698 41 81 552 ∏ ÙËÓ ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ë 19Ë ª·˝Ô˘). ΠÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 19:30Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ï›ÌÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛËÌË ¤·ÚÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∆Ô Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ¤Î·ÓÂ Ô °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ï›ÌÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶··ÓÈ- Ï·Ù›· Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ 4˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÎÔÏ¿Ô˘. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜-ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ √˘Ú·Ó›· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (·fi §Â‚›‰È). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢- Â›ÛËÌË ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È E-mail: giorgosalexopoulos@hotmail.com ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ™ÙȘ 10.30 Ë ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ú¤ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ∞Úο‰Â˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÌÂٷ͇ EÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ÚÔÎÚ›ÙˆÓ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Ù. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Â›- Mȯ¿Ï˘ ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˜, ∆ËÏ.: 6973 395678 ÙËÚ‹ıËΠÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È: Ë Â›ÛËÌË ˘ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·›·˜. ∞Úο‰· ÔÈËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘, Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Ô ∆¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (·fi µ·ÛÈÏ¿ÎÈ ∏Ï›·˜). ªÈ¯¿Ï˘ ∑˘ÁÔÚÔÓ›ÎÔ˜, M›ÏÙÔ˜ Aηڤ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ «¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÛÙȘ °ÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘» «¶Ú¿ÛÈÓË Âȯ›ÚËÛË» ∂ϤÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙË… ªÂÙ·Ô›ËÛË ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∏Ï›·˜ ¶. ∫ÈÔ‡ÏÔ˜, µ·ÛÈÏÈ΋ ∑·Ó¿ÎË – ∫·Ú·Ù˙¿, ¡ ¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ∞Ú牛·˜, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ˆÚÒÓ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, 5-8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ¿Ú¯È- ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÂȉÔ- Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·˝Ô˘. ∏ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¶Ú¿ÛÈÓË ÂÈ- £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜, ŒÓ· ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂÙ¿…. ªÔ˘ÛÈ΋˜ 2010, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË, Ì ٛÙÏÔ: «¶Ï·Ófi‰ÈÔÈ ¯Â›ÚËÛË 2010» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ°ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡·Ô‡Ì, √ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙȘ °ÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘» ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ªÂϛӷ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 19 ª·˝Ô˘, ÕÓÙ· ¶·ÓÙ·˙‹, £Âfi‰ˆÚÔ˜ K·ÎÔ‡Ú˘ ™ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∂ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi 13 ¤ˆ˜ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂ- ªÂÚÎÔ‡ÚË (ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿Ú¯È- ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ ÷Ù˙‹˜, “fiÙ·Ó ÎÔÈÙ¿˜ ·fi „ËÏ¿” Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏËÙ‹ÚÈÔ ∞Ú牛·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË –Ô˘ Û ÛÙȘ 19.30 ÌÌ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ °È¿ÓÓË ¶·Ù›ÏË ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √∆∂ ∞Ú牛·˜. ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙË- °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶Ï·Ófi‰ÈÔÓ. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜: ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ô ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 Ú›Ô˘- ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜- ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞Úο‰ˆÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¿Ú· Ôχ˜. ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 8:00 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÂÙÚÈÓÔ‡ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¡ÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ∏ÚÒ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ·-˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜-ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ‰fiıËÎÂ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜: §. ª·¯·È- Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ª¿ÛÙڷη˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜-ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. Àfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ… ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ·ÂÈı·Ï‹˜. Ú›ÙÛ·, µ. ∫·˙Ô‡ÏË Î·È “∫›ÙÚÈÓ· ¶Ô‰‹Ï·Ù·”. ‰ÚÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο Û’ ·˘Ù¤˜. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ π. ™ÙÚ›ÌÂÚË Ã¿ÚË µÚfiÓÙÔ˘, ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÏÔÔÈË̤Ó˘ Ô›ËÛ˘. ∂Ù‹ÛȘ ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ π‰ÈÒÙ˜: 20€ ¢‹ÌÔÈ: 50 € ∆Ú¿Â˙˜ - √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› - ™‡ÏÏÔÁÔÈ: 40 € ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡: 100 $ ∆Ú·Â˙ÈÎfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜: ∂£¡π∫∏: 634/600469-54 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË: RED-T-POINT ªÂÁ›ÛÙ˘ 5 - ∆ËÏ. 210 8656505 °Ú·ÊÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜ ªÈ¯. ∞Ó‰Ú›ÎÔ˘ ∂ÈÎÔ‡ÚÔ˘ 20 – ÙËÏ.: 210 3214446
 • 3. 3ñ ñ MA´O™ 2010 ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘: ∫·ÙÛ¤ÏË – ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ∂.™.À. 2007-2013 «∞˘Ù¿ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ›»! ∆Ô ÔÛfi ÙˆÓ 358 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡- Ô‰Ô˜ Î·È Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈο ı¤Ì·- ∑ԇ̠۠ÂÚ›Ô‰Ô ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ıˆڋ۷Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·‰Â›- ÌÂÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÂίˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÎÏ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô °ÂÓÈÎfi˜ ÍÔ˘Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÔÚ›· ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ¶Úfi‰ÚÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ú牛·. °È· Ó· ͤÚÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 2007-2013. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013. √ Î. ºÒÙ˘ ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∆𠶃√µ§∂¶∂π √ «∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™» °π∞ ∆√À™ ªπ™£√À™ ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ «√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡- √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ¢.™., Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÌÈÛı›· Ë ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂ- (∂™À) ¤ÁÈÓ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 6 ª·˝Ô˘ 2010 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË ‰È¿Ú- ÌÂÓË ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 391 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ù·È ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ∏ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Û ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿- ÎÂÈ· Ù˘ 2˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡- Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ù· ÂÓÙ·Á̤ӷ ¤ÚÁ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰ˆÓ (100.000) ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ıËÛ˘ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÌÂٷ͇ Ù˘ 96 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘, ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ (ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.195 €), ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏË- ˘Ô˘ÚÁÔ‡ η˜ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓ- Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 84,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ı˘ÛÌfi ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (20.000) ¤ˆ˜ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (100.000) ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ӋÛÔ˘ Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™Ù. ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÏËڈ̤˜ ‡„Ô˘˜ 50,1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi οو ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿ÎË. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (20.000) ηÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛË Ì ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∏ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ η §Ô‡Î· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ™˘Ìʈӛ· ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ √È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÚfiÂ- ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ∂™À ·Ó·- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, Ó· Êı¿ÛÂÈ Ù· 53 ÂηÙÔÌ- ‰ÚÔÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 40% ·˘Ù‹˜. ʤÚıËΠÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È Ì‡ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, ∏ ·ÓÙÈÌÈÛı›· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÕÙÔÌ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ- ·ÏÏ¿ ı· ˘ÂÚηχ„Ô˘Ì ÙÔ ÔÛfi, ‰ÈfiÙÈ Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi Ù· Ì ∞Ó·Ëڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%). ÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘- ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›· ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘- Ï›ˆÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÙË ÏÂÈ- Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ Ï›ˆÓ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 93, Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì fiÚÔ˘˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÚ‚ÏÒ- °ã ∫.¶.™. Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ë ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÂȘ, ÂÌfi‰È· ÂÈÛfi‰Ô˘, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ó¤· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·- °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÛË Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Úfi‰ÚÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ·ÚÁ›·, ÙËÓ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞ÚÓ·Ô˘Ù¿Î˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÏÔÁ›, ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ- ·ÓÙÈÌÈÛı›· ÙÔ˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ï·Ì- Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÌÈÛı›· ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ·Í›ˆÌ·. Î·È ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÔÈ ∂™¶∞ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ˘ÔÁÚ·- ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÊÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ (1/2) Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ ‹ÌÈÛ˘ (1/2) ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›- ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÔÈ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ Û «Ë̤ÙÂÚÔ˘˜» Î·È ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÏË- ÛÙÔÈ¯Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹. ∞Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙË- ڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì Ì οı ‹ÌÈÛ˘ (1/2) Ù˘ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. Ù˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, fiˆ˜ Ë Úfi- ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘». √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘- ÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ô- Ï·‚¤˜ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ·Í›ˆÌ·. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi οı ∞ȯ̤˜ ÷Ú. ∞ÔÛΛÙË «∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ»… ∂ÈÎÔ‡ÚÈÔ˜! ·Í›ˆÌ· Ì ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜. ÁÈ· ÙÔÓ «∞Úη‰¿Ú¯Ë» ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ ›¯Â ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ µÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ¡ÔÌÔ‡˜, χıË- ΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ ™ÙË µÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ‚Á·›ÓÂÈ ·‚›·ÛÙ· ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∆Ô ¶∞™√∫ Î·È ‰È· ÙÔ˘ 115/06-04-10 Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓÔ›. ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÓÂÎÙ›ÌË- Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Î·È ÙÒÚ· ∞Ú牛·, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ Ù˘ ·Í›·˜ ¢ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ¡·fi˜ «Â¤ÛÙÚ„» ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ 7 ‰‹ÌÔ˘˜ ›¯Â ˆ˜ Â·Ú¯›·. ∏ Âڋ̈ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ηÈ- ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙËÓ ∏Ï›·, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· √Ï˘Ì›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÍ‹˜; ÓÔ‡ÚÈÔ˘˜, ·¯·Ó›˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È ‚‚·›·. ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Â‡ÏÔÁ· ηÓ›˜, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙË- ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÈÁ·Ï›·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì µÔ˘Ï‹˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 325 ÈÛ¯˘- 1. ¢‹ÌÔ˜ ∆Ú›ÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ∆Ú›ÔÏË ·Ô- Ú›˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ÔÚÂÈÓÔ› ÂÓÒ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ 437/10-09-09, Ô ÙfiÙ ÚÒÓ ‰‹ÌˆÓ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ∆Ú›ÔÏ˘ ‚. ÔÚÂÈÓfi˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›·˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÔÙÈ ‰Â ¯ˆÚ¿ ηӤӷ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË. ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜, ›¯Â «ÌÂٷʤÚÂÈ» ÙÔ ÈÛÙÔ- Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∆ÂÁ¤·˜ Á. ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜ ‰. ª·ÓÙÈÓ›·˜ Â. ∫Ô- ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ô ÔÔ›- ÚÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ πÎÙ›ÓÔ˘ (421 .Ã.) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÌfi Ì·˜, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ú˘ı›Ô˘ Î·È ÛÙ. µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- Ô˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘.... ∂›Ú·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ªÂÛÛËÓ›·˜. ¢‹ÌÔ˘ §ÂˆÓȉ›Ô˘ Û ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ÁÔ‡ÓÙ·È. 2. ¢‹ÌÔ˜ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Ì ¤‰Ú· ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÓÔÌÔıÂÙ› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘Ì- °È· ÙÔÓ ÓÔÌfi ∞Ú牛·˜, ÚԂϤÂÙ·È ÙÂÏÈο Ë ÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹- ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘, Î·È fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·ÁÓÔ- ∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë §·Á牛ˆÓ ÛÙÔ ¡.™. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 5 ‰‹ÌˆÓ: 1. ¢‹ÌÔ˜ ∆Ú›ÔÏ˘ Ì ÌÔ˘˜ ·. §ÂˆÓȉ›Ô˘ ‚. ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ· › Ï‹Úˆ˜. ¶Ï‹Ú˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È Ù˘ ∫∂¢∫∂ ¤‰Ú· ÙË ∆Ú›ÔÏË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÛÌ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 3. ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ù˘ ∂¡∞∂, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ú牛·˜ ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ∆Ú›ÔÏ˘ ‚. ∆ÂÁ¤·˜ Á. ™ÎÈÚ›Ùȉ·˜ ‰. ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË µ˘Ù›Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ª·ÓÙÈÓ›·˜ Â. ∫ÔÚ˘ı›Ô˘ ÛÙ. º·Ï¿ÓıÔ˘ ˙. ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. µ˘Ù›Ó·˜ ‚. ∫Ï›ÙÔÚÔ˜ Á. ∆Ô ¶∞™√∫ ÂÚÈÊÚÔÓ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙ› ‚¿ÛÂÈ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹˜ ηıÒ˜ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ·ÈÔÏÈο ¿Úη, §Â‚ȉ›Ô˘ Î·È Ë. µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- §Â‚ȉ›Ô˘ Î·È ‰. º·Ï¿ÓıÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ú- ¤ÓÙÔÓ˜. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì «Î·ıÂ- ÁÔ‡ÓÙ·È 2. ¢‹ÌÔ˜ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Ì ¤‰Ú· ÁÔ‡ÓÙ·È 4. ¢‹ÌÔ˜ §¿‰ˆÓ· Ì ¤‰Ú· Ù· ÛÙˆÙÈÎfi» ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰‡Ô ÀÔ˘ÚÁÔ› Î·È ¤Ó·˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜. χ̷ٷ ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔ- ı¤ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë §·Á牛ˆÓ ÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹- ∆Úfi·È· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘. ÌÔ˘˜ ·. §ÂˆÓȉ›Ô˘ ‚. ∆˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘ Î·È ‚. ∆ÚÔ·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞¶√™∫π∆∏™ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰È- Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. ∫ÔÛÌ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 3. ¢‹ÌÔ˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È 5. ¢‹ÌÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË ¶√§π∆∂À∆∏™ ∞ƒ∫∞¢π∞™ – ¡∂∞ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞» °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡- ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∏ ™ÔÊ›· °ÎÈfiÏ· ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ¢ËÌËÙÛ¿Ó˘ ‚. ∏Ú·›·˜ Á. §·Á牛ˆÓ ‰. ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Â. ·. ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ ‚. ∏Ú·›·˜ Á. §·Á牛ˆÓ Î·È ‰. ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 6. ¢‹- ∂Ô¯ÈÎÔ› ÛÙËÓ… ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó¤· ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘ ÛÙ. ∆ÚÔ·›ˆÓ ˙. ∫Ï›ÙÔÚÔ˜ ÌÔ˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË ™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 15 Ó¤ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ (̤ۈ ∞™∂¶ ) ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÙÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ë. µ˘Ù›Ó·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 4. ¢‹ÌÔ˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ì ¤‰Ú· ÙË ªÂÁ·Ïfi- ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ªÂÁ·Ïfi- ÔÏ˘ ‚. °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î·È Á. º·Ï·ÈÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›- ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Î·È ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∞Úη- ∆Ú›ÔÏ˘ ÔÏË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·. ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. ‰›·˜, ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫ÔÚÈÓı›·˜, §·ÎˆÓ›·˜ Î·È ªÂÛÛËÓ›·˜. √È Ó¤ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó 8- ∞fi ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏË- ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ‚. °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î·È Á. º·Ï·ÈÛ›·˜, ➼ ™ÙÔ ‰‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ‰ÂÓ Â¤Ú¯Â- ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ı· ÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÂϤ- ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È & 5. ¢‹ÌÔ˜ µfiÚÂÈ·˜ Ù·È Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶∂ 3 ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¢∂ 12 ÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ (ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ì›· ➼ √È ‰‹ÌÔÈ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘, §¿‰ˆÓ·, ¡fiÙÈ·˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Î·È π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î·È °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô- ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ª·˝Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó: ñ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘: ¢ÈÔÈÎË- √È ‰‹ÌÔÈ ¡fiÙÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ Î·È µfiÚÂÈ·˜ ÓÙ·È ˆ˜ ÔÚÂÈÓÔ›. 1 ¶∂ Î·È 1 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.& ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ & ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:¡·‡ÏÈÔ) Ù‹˜: °ÎÈfiÏ· ™ÔÊ›·, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ 1 ¶∂ Î·È 2 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∫fiÚÈÓıÔ˜) ñ °. ¡. ¶‡ÚÁÔ˘ «∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘»: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: 1 ¶∂ Î·È 2 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:™¿ÚÙË) ™ÈÔ˘ÚÔ‡ÓË ∂ϤÓË, ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ªÂ ÙËÓ Aegean Airlines ∫·Ï·Ì¿Ù· – ∞ı‹Ó· 4 ¢∂ ÛÙË ¢/ÓÛË Î·È 1 ¢∂ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∆Ú›ÔÏË) ñ °. ¡. ∫ÚÂÛÙ¤ÓˆÓ: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: ªÔ˘Á¿˜ 2 ¢∂ ÛÙÔ ∆Ì. ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù.&∞ÏÏÔ‰·ÒÓ&ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (¤‰Ú·:∫·Ï·Ì¿Ù·) ∫ˆÓ/ÓÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ∞¡√π°∂π ∏ “COSTA NAVARINO” ñ °. ¡. ™¿ÚÙ˘: ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜: ∫Ô˘Êfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ “Navarino Dunes” ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ £ÂÔÏfiÁÔ˜ ‡„Ô˘˜ 550.000.000 ¢ÚÒ) ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ηÂÙ¿Ó µ·Û›ÏË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ §ËÛÙ›· Û ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹… ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¶¤ÌÙË 20 ª·˝Ô˘ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ “Costa Navarino”. ∂›Û˘, Â·Ó·- Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∂È- Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ Ë ∫·Ï·Ì¿Ù· Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤ۈ Ù˘ Aegean Airlines Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏ› ∏¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Ô‰fi‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·™Â¯ÈÒÙË∆Ú›ÔÏ˘, ÚÔ˜√ÈÔ˘ ı· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÂÈ Î·ÚÙ¤ÚÈ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù· √Ï·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. ÏËÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÛÙ‹- Ù˘ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÚ¿ÙÂÈ·, ı˘Ì‹ıËη ÙË Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ϤÂÈ: « Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË». ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰˘Ô Ù‹ÛÂȘ -ÌÈ· ÚˆÈÓ‹ Î·È ÌÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹- ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, Ì ·ÂÚÔ- ÛοÊË Ù‡Ô˘ ATR 72 ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 68 ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÕÚÁÔ˘˜, ÕÛÙÚÔ˘˜ Î·È ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘. ™Â ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢ÂÓ ÌÔÚÒ fï˜ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó, ÔÈ ÏËÛÙ¤˜, ÙÔÓ ÌÂÓ ¤Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Ì ÛÊ·›Ú·, ÙÔ ‰Â ¿ÏÏÔ Ì ÁÚÔıȤ˜. √È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜. ∆ËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ· ηÎÔÔÈÔ› ·ÊÔ‡ ¿Ú·Í·Ó 5 Û¿ÎÔ˘˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÚÈ›¯·Ó ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ú· ͤÚÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó, 500.000€ (;) ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο Û˘Ì- ʤÚÔÓÙ·; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ «Î·ÙÂ- ∂ÓÈ·›Ô ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ -ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.ηÈ∏ ∏Ú·›·˜,ÌÂ˙ËÙÔ‡ÓÛ˘Ó¤Ù·ÍÂ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏ‹∆ÚÔ·›ˆÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏË ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔ ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ·, ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË §·Á牛ˆÓ, ∫Ï›ÙÔÚÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¢‹ÌˆÓ Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ıÂÛÌÈÎÔ› ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Â- … ∫·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∂∆∂ ∆Ú›ÔÏ˘ ÛÙË̤ÓÔ» ı· ¤ÏÂÁ·, fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô- Ù·È ∞ÓÔȯً ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜. ›Á· 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏËÛÙ›· Ù˘ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË, fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›- ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ § ÚÂÛ·Ó 500.000€, Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (3.5.2010), ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· Ì ÎÔ˘- ÎԇϘ Î·È fiÏ· Ù‡Ô˘ «∫·Ï¿˙ÓÈÎÔÊ», ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, §›ÁÔ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î·ıfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ›, ÙÔ ·Ó ·˘Ùfi˜-‹ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó (Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ϤÌ ¤Íˆ °ÔÚÙ˘Ó›· ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ. ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÂÚ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ), ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi (¿ÁÓˆÛÙÔ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ) Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂ- ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ë ÂÓ ¿ÛÂÈ ÂÚÈ- «¶∞¡∞°π∞ ∏ °π∞∆ƒπ™™∞» ∞ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂΛÓÔ Ó ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ «¯Ù˘Ëı›» Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ·‰È- ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ÙËÓ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ∑ËÙÔ‡Ó ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ· ™ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË Ô °.°. ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Î‹, Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, Ó· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â·˘- ÙfiÓ… ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∆È ÎÈ ·Ó Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜; ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÏÂ, ı· ∞ ∫˘Úȷ΋ 9 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Country Inn (3Ô ¯ÏÌ. ∆Ú›ÔÏ˘ – ∫·Ï·Ì¿Ù·˜), ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ª√¡√ ÛÙËÓ ∞Ú牛· ¤ÁÈÓ·Ó 276 ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ı· ÌÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ˜, Î·È ¿ÓÙ ¿ÏÈ ÌÈ· ·fi Ì¿Ó·˜», ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ∆ÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÓÈ·›Ô ·Ú·Ï›ÌÓÈÔ - ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ù· ›‰È·. §Â˜ Î·È Ë ÀÁ›· ı· ‚ÂÏÙȈı› Ì ٷ ¯ÚÒ- “¶·Ó·Á›· Ë °È¿ÙÚÈÛÛ·” ÙÔ˘ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÔχıË- ¢‹ÌÔ §¿‰ˆÓ·, Ì ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ™ˆÌ¿ÙˆÓ, ›¯·Ó Ô °.°. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·- Ì·Ù· Î·È Ì ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜. Ÿ¯È ·ÚÈÔÈ!!! ¶›Ûˆ ·fi ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ∆Ú›ÔÏ˘. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Î. ¡›ÎË Î·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¢‹ÌˆÓ ∆ÚÔ·›ˆÓ, §·Á牛ˆÓ, ∫Ï›- Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °ÚËÁfiÚ˘ ∆·ÛԇϷ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÙËÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ ηڷ̤Ϸ Ù˘ «‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚ԇϢ- ∫Ô‡ÏË, ÂÓÒ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ Î·È ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‚ÚÈ- ÙÔÚÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ Î·È ∏Ú·›·˜, ˙Ë- ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂÛΤÊıË- Û˘» Î·È ÙËÓ ·Û›‰· «ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛÂ- ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ì ٷ ÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹. … ÙÔ‡Ó Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ıÂÛÌÈÎÔ› Û·Ó ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆÓ» ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÌÙÒ- ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¤·˜. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Â- ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÛÂȘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ °·ÏÈ¿ÙÛÔ˘ ÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÓÔȯً ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ- ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Ù¿‰Â ¡Ô̷گȷ΋˜, ‹ Ù˘ ‰Â›Ó· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. ºÙ¿ÓÂÈ È· Ô «∂ȯ›ÚËÛË ÛÎÔ‡·» ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Ï- ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÌ·ÈÁÌfi˜, ÂÚ› ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢/ÓÛË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÎÔ‡· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â- ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈıˆÚËÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··- ¡∞π ÛÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ¡∞π ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÏÏ¿ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∫ÔÚÈÓı›·, §·ÎˆÓ›·, ªÂÛÛËÓ›· Î·È ∞Ú牛·, ÂϤ¯ıËÛ·Ó, ÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹- ÁˆÚÁ›Ô˘. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏË- Ó· Â›Ó·È ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏. ∂Ó ¿ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ, 554 ¿ÙÔÌ· fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Âã ·˘ÙÔÊÒÚˆ 8 ¿ÙÔÌ·, 2 ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ, 2 ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ‚ÔÚÂÈ- ÚÔÊÔڛ˜, ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‡¯ÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÈ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 33,5 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›Ó˘ Î·È 0,5 ÁÚ. ÎÔη˝Ó˘. Ô‰˘ÙÈ΋ °ÔÚÙ˘Ó›· ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ. ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÓÔÌÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ÕÏÂÍ µÂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 17 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 21 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫√∫.
 • 4. ñ MA´O™ 2010 ñ 4 ÁÚ¿ÊÂÈ ∫¿ÂÏË Î·È ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÓfiÙÈ· ÚÔ˜ ƒ¿¯Â˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û’ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ∞Ú牛· ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ê·Ú¿ÁÁÈ, ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ §·Áο‰·˜, Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¤· Î·È Ô‰ËÁfi ÙÔ ™Ù·Ì¿ÙË, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ¯·ı›˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ, ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈ- ÛÙ· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î¿ÚÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ 6ÌËÓË Ô- Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ʷڷÁÁÈÔ‡. ¢˘Ô ¤ÙÚÈÓ· ÙÔÍÔÂȉ‹ ÁÂʇÚÈ·, ¤Ó· Ù˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘, Ô ∞Ï‹- ¤‰ÈÓ ˙ˆ‹ ÙÔ «∫ÚÂÌÌ˘‰Ô‡˜» Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù˘ «∆Ú·Ó‹˜ µÚ‡Û˘» ÛÙ¤- Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂- º·ÚÌ¿Î˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ó ·Á¤Úˆ¯·, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÎÙÈÛÙ¿‰ˆÓ Ù˘ ÓÔ Û 600 Ì. ˘- Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ fiÚÔ, §·‰¿. ∫·È ÔÈÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ „fiÌÂÙÚÔ ÛÙËÓ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜, Ô Ê›ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á¢Ù› ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ˘¤ÚÔ¯Ë Ï·ÁÈ¿ ÂÓfi˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÙÔ˘ Ô ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ ÛÙË ÙȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ∆Ú·Ó‹ µÚ‡ÛË Ì ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÓÂÚfi Ù˘, Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÂÓ¿- ‹Ú ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Ô˘ ∑¿Î˘ÓıÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘ Ì¿ÚÌ·- ˆ˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, οÔÈ· ÂÚ›È· ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú- ¶¿ÓÔ˘. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Î· ∆ԇϷ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ Ù˘, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÁÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜, ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ó· ÙÔ ÔÙ›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚÔ‡Ù·, Ó· ÈÂÈ Î·È Î›ÓË Î·È Ó· ·ÓË- ¶·ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜ (ÕÚÛËÓ). ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÌÂÙfi¯È ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ’21, ¤ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ÊÔÚ›ÛÂÈ ÙË ™Î·Ï›ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ. ∂›¯Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Û ·Ú·Î›- ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ÙÔ §·‰¿ ·ÂÈı·Ï‹, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈËı› Î·È Ó· √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ·ÏÈ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙÔ Ì ÙËÓ ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂Í Ô˘ Î·È ÌÂÓÔ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ÙÛÔ˘ÎÚ›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÔÙËÚ¿ÎÈ. ™ÙÔ ∫¿Ùˆ XˆÚÈfi Ô‰Ë- ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ŒÙÛÈ ‰È·fiÚËÛ·Ó, ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ÛÔ‡‰·- Ë ÔÓÔÌ·Û›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ, «∫ÚÂÌÌ˘‰Ô‡», ·fi Ù· ∞ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Á› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËΠÙÂÏÂ˘Ù·›·, ‰·¿Ó·È˜ Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ÔÏÏ¿ ÎÚÂÌ̇‰È· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ Î·ÏfiÁËÚÔÈ. ∫·Ù¿ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯Â ‰È·ÓÔȯı› Î·È ÙÛÈ- ∆Ô 1963, ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ¤ÛÊ˘˙ ·fi ˙ˆ‹, ›¯Â Á‡Úˆ ÙÔ 1.700 Ì.Ã. ÂÓÒ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË «¶·ÏËÔ- fiˆ˜ Ô ¶··ÁȈÚÁ¿Î˘, Ô ƒfi‰Ë˜, Ô Î·ÂÙ¿Ó µ·Û›Ï˘, Ô ÌÂÓÙÔÛÙÚˆı› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∞Ó·ÁÓˆ- ÛÙÔ˘˜ 600 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔχÙÂ- ¯ÒÚÈ», οÔ˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÌÂÚÈ- «∫·ÛȉԯÚfiÓ˘», ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒfi‰Ë. ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ¡fiÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÏÔÊ¿ÎÈ ÎÓ˜. ∫ÂÊ·ÏÔ¯ÒÚÈ, Ì ÌÔÓÔÒÏÈÔ -Ô˘ ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÁÈ’ ÎÔ› οÙÔÈÎÔÈ, (·fi ÙÔ˘˜ ¢ÂÌÂη›Ô˘˜) ¤Ê˘Á·Ó ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1857, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙÔ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ÙÔÓ π. ¡. ÙˆÓ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÂÙڤϷÈÔ, ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿- Ì·Î¿ÏÈη, ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÓÔ‡È· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ηχ‚˜, ŒÂÈÙ· ¯Ù›ÛÙËÎÂ, Ì ÂÏÂÎËÙ‹ ¤ÙÚ·, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÎÎÏËÛ›· ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ. EΛ ËÁ·›ÓÂÈ ·Ì·ÍËÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ ÙÒÚ· Ù˘ÚÔÎÔÌ›Ô, ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›·, ÙÛ·ÁοÚÈη, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ¢ÂÌÂη›Èη (‚È‚Ï. ÃÚfiÓË ¶··- ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ú˘ıÌÔ‡ µ·ÛÈÏÈ΋˜. ∆Ô Í˘ÏfiÁÏ˘- ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ Ì·ÓÙÚfiÙÔÈ- Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÛȉÂÚ¿‰ÈÎÔ, Ù·‚ÂÚÓ›·, Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì ·Ó·ÁÈÒÙÔ˘). ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Úı·Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Ù˘ ·fi Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ·fi ¯ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, Î·È ¿ÏÈ ·fi 120 ·È‰È¿. ™‹ÌÂÚ·, Ù· 9 ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ ηٷ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Î·È Ô ÔÈÎÈ- ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜. ∆Ô Î·Ì·Ó·ÚÈfi (¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ ‰ˆÚ¿ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿. ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· Î·È ÛÙ· ∆Úfi·È·. ∆Ô ·ÏÈfi Û¯ÔÏÂÈfi, ÛÌfi˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË -Ô˘ ·ÁÓ·ÓÙ‡- ¶Ô˘ÚÓ·Ú·›ˆÓ) ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ï›Á· ̤ÙÚ· ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÔÚ›˙Ô- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂȘ fiÏÔ ÙÔÓ ÔÚ›˙Ô- ÈÔ ÎÂÈ ÛÙËÓ Ï·- ÓÙ·, ·ÁÓ·ÓÙ‡ÂȘ ÙÔ ‰Ú˘Ô‰¿- ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÓÙ·- ¤Î·Ó ÙÔÓ Ù›· ˙¢Á·ÚˆÌ¤- ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, Ô˘ ¯¿ÓÂ- ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ™¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ·, ¤¯Ô˘Ó ∞Ï‹ º·ÚÌ¿ÎË, ÓÔ Ì ÙÔ ·ÏÈfi Ù·È ÛÙÔÓ ∂ڇ̷ÓıÔ Î·È ÈÔ ·Ó··Ï·Èˆı› Î·È ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÁfiÓÔ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·- Û¯ÔÏ›Ô, ·Ó‚¿- ¤Ú· ÛÙË ºÔÏfiË. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ÂΛ √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ Î·È Ó· fiϘ ÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ. ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ·, ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ∆Ô‡ÚÎˆÓ §·Ï·›- „ËÏ¿ ÛÙËÓ Î·- ÙÔ ‰È·Û¯›ÛÂȘ, ̤ÓÂȘ ηٿ- Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÁ‰fiÓÙ·, ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›- ˆÓ, ÙÔ 1.800 Ì.Ã., Ì¿Ó· ÁÈ· Ó· ÙË ÏËÎÙÔ˜ ·fi Ù· ˆÚ·›· ¯ÚÒ- ÛÙÔÓ, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜. ∏ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ÙÔÓ Ì·Ù·, ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÙËÓ ÕÓÔÈ- Ï·Ù›· Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ¯Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ‹¯Ô Ù˘, ÛÙ· ÍË Î·È ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ, ¯Ú˘ÛÔ- Ù· ·È‰¿ÎÈ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤ÌÂÏ· ÛÙË ÁË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘, ÙÔ ¢ÈÔÈÎË- ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.… ¯¿ÏÎÈÓÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜. Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· fiÏË ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô 1.808 Ì.Ã., Ô √ ÂÈÛΤÙ˘ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Î·È ¯ÂÈÌÒÓ·. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ™ÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ‰˘Ô ÔÈÎÈÛÌÔ›, ÙÔ ¶ÂϤÎÈ ‹ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ µÂÏ‹-¶·Û¿, ÁÈfi ÙÔ˘ ∞Ï‹-¶·Û¿ ÙˆÓ Ù· Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹Ó ηÏÓÙÂÚÈ̈ٿ ªÔÎÔ‚›Ó· Î·È Ë ∞ÚÛËÓ·›· ‹ ∑¿‚ÂÙË, fiˆ˜ ÙË Ï¤Á·Ì πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙÔ˘ ∞Ï‹-º·ÚÌ¿ÎË, ÁÈ· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· -¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚ·. ÏfiÁÔ˘˜ ·ÂÈı·Ú¯›·˜. √ ∞Ï‹-º·ÚÌ¿Î˘ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫·Ú·Ù˙¿ (™Â ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜) ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, οÏÂÛ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔÓ ·‰ÂÚÊÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ (Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi)- £fi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì 17 ·ÏÏË- ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ Á¤ÚÔ Ï¿Ù·ÓÔ, ÂΛ ¶Ò˜ ı· Êı¿ÛÂÙ ∏ ¿ÊÈÍË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Á›ÓÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·: ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ∞ı‹Ó·˜ – ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ – ∆Ú›ÔÏ˘. ªÂÙ¿ Ù· ‰Èfi‰È· Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ¤ÍÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ µ˘Ù›Ó· – §·Áο‰È· – √Ï˘Ì›·. ™ÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏ (§¿‰ˆÓ·). ∂›Û˘ ÌÂÙ¿ ÙË µÏ·¯¤ÚÓ· ‰ÂÍÈ¿ (∂ıÓ. √‰fi˜ 111, ∆Ú›ÔÏ˘ – ¶¿ÙÚ·˜ ) Î·È ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ¢¿ÊÓË – §›ÌÓË §¿‰ˆÓ· – µ¿¯ÏÈ· – ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ÙË µÏ·¯¤ÚÓ·, ‰ÂÍÈ¿ (∂ıÓ. √‰fi˜ 111, ∆Ú›ÔÏ˘ – ¶¿ÙÚ·˜ ) Î·È ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ÛÙÔ ¶¿Ô ·ÚÈ- ÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·- ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ∞fi ¶¿ÙÚ·: ∆ËÓ ∂ıÓ. √‰fi 111 ¶·ÙÚÒÓ - ∆Ú›ÔÏ˘ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¶¿Ô ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! Î·È ·fi ¶‡ÚÁÔ – √Ï˘Ì›· –∆Ú›ÔÏË, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ – µÔ‡ÙÛÈ – ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ!! ¶Ô‡ ı· Ì›ÓÂÙÂ: ™Â ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÍÂÓÒÓ˜, ÛÙÔ µÔ‡ÙÛÈ, ÛÙË £ÂÒÓË ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÛÙÔ ™Ù·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ. ¶Ô‡ Î·È ÙÈ ı· Ê¿ÙÂ: ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜, ηÏfi ÎÚ·Û¿ÎÈ Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ, Ì ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ ∫¿‚‚Ô˘Ú·, ÙÔ˘ ¶¿ÈÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙ˙ÂϤÙÔ˘. ∞ÍÈÔı¤·Ù·: ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ·fi ÂÏÂ- ÎËÙ‹ ¤ÙÚ·, ÙÔ Í˘ÏfiÁÏ˘ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙÔ˘ π. ¡. Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Â˙ÔÔÚÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ¶·- ÙÛÔ˘ÚÈ¿˜, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ §·Áο‰·˜, ∞Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ˜: ¢¿ÛÔ˜ Ù˘ ∫¿ÂÏ˘, π. ª. Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿˜, §›ÌÓË §¿‰ˆÓ·, ∂Ú‡- Ì·ÓıÔ˜, §·Áο‰È·, ¢ËÌËÙÛ¿Ó·, ∞Ú¯·›· √Ï˘Ì›·.
 • 5. 5ñ ñ MA´O™ 2010 ∞Úη‰È΋… ∂Î·›‰Â˘ÛË ∆Ú›ÔÏ˘. ∞ÎfiÌ·, ‰Â ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿¯Ë… ∂›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜! ÕÏÏ·Í·Ó Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·!! ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÂÛÂÚÈÓÒÓ Ï˘Î›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÌÂ… ∆ËωȿÛÎÂ„Ë ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÛÙ· χÎÂÈ· ¤ÏËÍ·Ó ÛÙȘ 12 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ - ÂÓÒ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ∞ª∂∞ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘ÓÂÚ- • ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈ- ıÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÔÈ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ª·˝Ô˘. √È ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 14 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞Ú牛·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· §˘Î›Ԣ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηıÒ˜ Û ηӤӷ ÓÔÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ∏ Á·Û›·˜ Î·È ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ì ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜: ∞ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, «Î·Ù¿ÚÁËÛË» ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈÎÔ- ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜:. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ‰˘ÛÏÂÍ›· ı· ÂÍÂÙ·- ÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜ Î·È ›ÂÛË ·fi √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ §·Á牛ˆÓ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∆Ú›ÔÏ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ªÂ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∞/ıÌÈ·˜ Î·È µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤- ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ∆Úfi·È·, ʤÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ -ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 24 ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ٷ Ù·ÎÙÈ- ÚÈÛ·Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· (‚fiÏÙ˜, ¯fiÌ˘, Î.¿.) ÁÈ· Ó· ·ÊÈÂÚˆ- §Â‚›‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ §Â‚›‰È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıË- πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ì.Ì.- ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ ∆Ú›ÔÏ˘. ο ̤ÏË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÁÈ· ıÔ‡Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ· Ù¤˜ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜, Ù˘ ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜, ÙˆÓ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ µ·ÁÁ¤Ï˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÈÛıfi˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘- ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ «fiÓÂÈÚÔ» ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· §·Á牛ˆÓ Î·È ÙÔ˘ §Â‚ȉ›Ô˘. ∂›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÓÙ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÙËÏÂ- ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞∂π ‹ ∞∆∂π. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈ¿ÛÂÈ ı· ÂÈ‚Ú·‚¢Ù›. §˘Î›ˆÓ ∆ÂÁ¤·˜ Î·È ∫·ÛÙÚ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÂÍÂÙ·- ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ‹ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ‰È¿Û΄˘. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜. ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 4Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ӷ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ∞Ó fi¯È ʤÙÔ˜, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·È‰È¿, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË. ªÂ ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ. °È· Ì›· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰Â ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ¿Á¯Ô˜, Ó· ÌËÓ ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ËÚÂÌ›·, ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÌÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. √È 14Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‚¤‚·È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜! ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙÔ 1Ô ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËωȿÛ΄˘. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰È·- ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ… ÎÏ‹ÚˆÛË! ‚ԇϢÛË ‹Ù·Ó Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010- ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÎÏ‹ÚˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·- Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶¢ 338/1982. ∞fi 20 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ˜ 11:00 .Ì. – 1:00 Ì.Ì., ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ 2011. «ŸÏÔÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010», ·˘Ù¤˜ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Î. ªÈÛıfi˜, ÁÈ· ÙËÓ ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ ·fi ÙË ∆Ú›ÔÏ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ‡ڢıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. 2010 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ô‰fi˜ ∞η‰ËÌ›·˜ 8, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2710-23.80.36. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡- ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È √ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Û ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, οı ÂıÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ËÏÈΛ·˜ Î·È ÌfiÚʈÛ˘, ÎÈ ·ÎfiÌË Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜, ÁÔÓ›˜ (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 2710-235440) Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜ ·Ú¯. . ∏ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∞Á›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÛÙÔ Ï·fi ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ›- Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ¢¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ™¯ÔÏÒÓ °ÔÓ¤ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù›ıÂÓÙ·È Û ÏÂÈ- √ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ , ΢ÎÏÔ- ÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ « ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· « Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ £ÂÔ‡ » Î·È ÛÎÔfi ÙÔÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÕÚ¯ÈÛ·Ó ·fi 12 ª·˝Ô˘ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-11, ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘, Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯ÔÚËÁÔ›) Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ∫·ÈÓ‹˜ Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ÀÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈ- ÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18 ÔÏÈÙÒÓ. °È· ÏËÚÔÊÔ- ∞ÛÊ·Ï›·˜» Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¢È·ı‹Î˘ ÛÙÔ˘˜ ‰fiÎÈÌÔ˘˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¿(8:30 .Ì. – 12:00 Ì.Ì.), ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏ- ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ π.¡. ÙˆÓ ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ 30 Ì·ıË- ∫∂∂ ∞Ú牛·˜ (˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏ‹˜ °ÔÓ¤ˆÓ: ¢‹ÌËÙÚ· ∫ÔÏÏfiη, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ∂§. ∞™. ∫·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. ÙËÏ. 2710 223139, 2710 223139,¢Â˘Ù¤Ú·, ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô . ÙÒÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ 16 Î·È 22 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Á›ÓÂÙ·È EÈÛΤ„ÂȘ ·Á¿˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ) Î·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ µfi- ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «√Úıfi‰ÔÍ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì ÙÂÛÙ (Ú˘ıÌfi˜, Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Ë ÊˆÓËÙÈ΋ Èη- ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ·Á¿˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, ÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜ (˘‡ı˘ÓË: ∞ÈÎ. ¶·ÓÙ·˙‹, ÙËÏ. 27553 60102). ªËӇ̷ٷ» Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ô˘ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿- ÓfiÙËÙ·, Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙË ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÓÂÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. ÁÓÒÛË ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘) ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È, ÀÔÙÚÔʛ˜ ·fi ÙËÓ ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ã (ÂÎ ¢ËÌËÙÛ¿Ó˘) Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ë ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó “∞ÙÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË” ¶ÂÚÈԉ›· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ Î·È ∞ÚÎÂÙÔ› °ÔÚÙ‡ÓÈÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ∞Úο‰Â˜, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔÓ π.¡. ∆·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Û ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÙÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË“ ÚÔ΋ڢÍ 2 ªÂıÔ‰›Ô˘ 100 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂§.∞™ (ªÂÛÔÁ›ˆÓ 96). ∆fiÔ˜ Ï·ÙÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ∆Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ȉڇıËΠÚÈÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ∆ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ηٿ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. ∏ ÚÒÙË Û ¤ÍÈ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ·ÊÔÚ¿ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÙËÓ πÙ·Ï›·, ∞˘ÛÙÚ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙË ÙfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·Ô- ÛÔ‡Ó ‚Ú·‚›· Î·È Â·›ÓÔ˘˜. ıˆڛ·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂ- ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. ª·Ú›ÓÔ˘. ™ÙËÓ µÈ¤ÓÓË ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÂΛ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·, ∞Á›Ô˘ ∆Ô ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Û›·˜ - ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜ – ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ∫·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙÔÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ã, ·fi ÙËÓ ¢ËÌËÙÛ¿Ó·. √ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 08:15 ̤¯ÚÈ ÙȘ 15:00. Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ÛÔ˘‰¤˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi Ù˘ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ ¢/ÓÙ‹˜ Ù˘ £ÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, Ï‹Ú˜ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ οı ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂÍ›¯Â Ô Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÓÔÌ›·˜, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ۯÔÏÈο ψÊÔÚ›·. ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ‰Èψ̷ٛ·. √È ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î. ªÈ¯·‹Ï, ·Ï·Èfi˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ . ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, Ô˘ ‰È‰¿- ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31ª·˝Ô˘ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘. Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È Â› ϤÔÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210 ÛÈ΋˜, fiˆ˜: £ÂˆÚ›· Î·È Ú¿ÍË Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈ- 6009800 (ÂÛˆÙ. 1123, ª·Ú›Î· ∞Ó‰Ú¿‰Ë). ÕÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ∂ã Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÚÁ·Ó· (È¿ÓÔ ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù·ÌÔ˘Ú¿˜ ˆ˜ ¶·Ú·›ÙËÛË ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË √ °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˜ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·˜ fiÚÁ·ÓÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋), fiÚÁ·Ó· ÂÈÏÔ- Á‹˜ (ÎÈı¿Ú·, ‚ÈÔÏ›, Û·ÍfiʈÓÔ, ÎÏ·Ú›ÓÔ, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, Ô‡ÙÈ, ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ). √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤- ∆ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, Ô Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂’ Ù›ÌËÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ ∏Ï›·˜ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ - ∂˘·ÁÁ. §Ô˘Î¿ - °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∂’ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ. ™ÙË £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯Ô˘Ó (¯ÔÚˆ‰È·Î¿ Î·È ÔÚ¯ËÛÙÚÈο) Û ۇÓÔÏ· ·Ú·‰ÔÛÈ·- Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔ- ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô °ÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∏Ï›·˜ Î.Î. °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÓfiËÌ· ΋˜ Î·È ¤ÓÙ¯Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı¿ÙÚÔ˘. ÌÈο, ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·- Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ∞Á›Ô˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. °. ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ù·˜, ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì›ÏËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ °ÔÚÙ‡ÓÈÔ˘ ∂ıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú·. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ‡- ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡·Ô‡, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·Ú¤ıÂÛ ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÓË Û ·Ú·›ÙËÛË, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙÔ›. ÔÔ›·˜ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈ̘ ¢¯¤˜. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∆.∞., ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÏÏÔ› °ÔÚÙ‡ÓÈÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ. ¡¤o ¢.™. ÛÙËÓ ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 189˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂’, ·˜ ԇ̠‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë: °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó· ÙÔ 1745. ∆Ô fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢. ™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ª·- ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™Ô‡‰·Û ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ¶¿ÙÌÔ˘, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ∆Ô 1885 ¤ÁÈÓ ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘ ÎÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔÓ·¯fi˜ Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó¤‚ËΠfiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜. ∆Ô 1785 ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ª·ÎÚ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ¢‹ÌÈ˙·- ·Ù‹Ú °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÚÔÎfiÈÔ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔ 1797, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi £ÚfiÓÔ. §ÂÈ‚·‰¿ÚÔ˜ ·’ Î·È ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÛÎÈÓ¿˜ ∂ÎıÚÔÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ 8 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ∆Ô 1808 ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Í·Ó¿, Ì ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÛ¤Ï˘ Ù·Ì›·˜, ÃÚ‡Û· ¢ÚÂ̤ÙÛÈη - ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ 1818, fiÙ·Ó ÙÔ ŒıÓÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ∫·Ì˘Ï·˘Î¿ ÂȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫˘ÚÈ·Îfi- ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· ʈÙÈṲ̂ÓÔ πÂÚ¿Ú¯Ë. ™ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi £ÚfiÓÔ ÙÔÓ ‚Ú‹ÎÂ Ë ¤Ó·Ú- Ô˘ÏÔ˜ ¤ÊÔÚÔ˜. ∆ËÓ ŒÓˆÛË ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ÍË Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∞fi ÎÂÈ, ›¯Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ À„ËÏ¿ÓÙË Î·È ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∑ˆÛÈÌ¿ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜ Ô Î. ª·ÎÚ‹˜ Î·È Ë Î. ¢‹ÌÈ˙·, ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ- Î·È Â›¯Â ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ıˆ- ‹ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘ Ô Î. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Î. ¢‹ÌÈ˙·. Ú‹ıËΠ·fi ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÏËÙÈ΋. ∫·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÛÔ˘ÏÙ·ÓÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ·ԉ›¯ÙËΠ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ £ÚfiÓÔ˘, ·¯¿- ™˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÚÈÛÙÔ˜ Î·È ¿ÈÛÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶‡ÏË Î·È Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔ˜. ™Â ËÏÈΛ· 76 ‹… ÎÏ›ÛÈÌÔ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÂÙÒÓ, Û‡ÚıËÎÂ, ηÎÔÔÈ‹ıËÎÂ, ‚·Û·Ó›ÛÙËÎÂ, ‚Ú›ÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‰Â Ê·Ó¤ÚˆÛ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∆ÂÏÈο, ··Á¯ÔÓ›ÛÙËΠ∞fi ÙËÓ ¢/ÓÛË ∞/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞Ú牛·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒ- ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶‡ÏË ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ıËΠfiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 - 2011: 1821, ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÂΛ ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· 1/ı¤ÛÈ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·: 1) ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 2) ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô˘Ï‹ıËΠ۠Û›ڷ ∂‚Ú·›ˆÓ ÙÔ˘ µÏ·¯¤ÚÓ·˜ 3) µÔ˘Ú‚Ô‡ÚˆÓ 4) ¶ÂÚ‰ÈÎÔÓÂÚ›Ô˘ 5) ∞Á›Ô˘ °·Ï·Ù¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤Û˘Ú·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÙÔ ¶¤ÙÚÔ˘. ∫·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ 1/ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯. ∫ÔÏÏÈÓÒÓ. ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ∫fiÏÔ. ™ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ ·Ó¤Û˘ÚÂ Ô ÀÔ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (¢ËÌÔÙ. ∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›Ù˘ ¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ¡. ™ÎÏ¿‚Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ™¯ÔÏ›ˆÓ) ηٿ ¢/ÓÛË Î·È °Ú·Ê›· ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ √‰ËÛÛÔ‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ı¿„Ô˘Ó. ¢È‡ı˘ÓÛË ¶.∂. ∞Ú牛·˜: 1) ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 2) ¢¿Ú· ·fi 3/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 3) §Ô˘Î¿ ·fi ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 4) ∫·Ó‰‹Ï·˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 5) ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞’, ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ 1821. ∆Ô 1871, Ô ¡ÂÛÙ¿Ó˘ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 6) ∞ÁÈÔÚÁ‹ÙÈÎˆÓ ·fi µ·ÛÈÏÈ¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∆Û¿ÚÔ ÙÔ Ï›„·Ófi ÙÔ˘, ÙÔ 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 7) ƒÈ˙ÒÓ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 8)ÙÔ 2Ô ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È Ù¿ÊËΠÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞ıËÓÒÓ. ¢ËÌ. ™¯. ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ·fi 10/ı¤ÛÈÔ Û 8/ı¤ÛÈÔ. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· 1√ °ƒ∞º∂π√ ¶.∂.: 1) ¶ÂÚ‰ÈÎÔÓÂÚ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ ÙÔ˘, ÛÙ· ¶ÚÔ‡Ï·È· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô 1921, Ì 2) §·Á牛ˆÓ ·fi 3/ı¤ÛÈÔ Û 2/ı¤ÛÈÔ 3) ¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ ·fi ™˘ÓÔ‰È΋ ¶Ú¿ÍË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠ4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 4) ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 5) µ˘Ù›Ó·˜ ·fi 6/ı¤ÛÈÔ Û 5/ı¤ÛÈÔ. ÕÁÈÔ˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜. 2√ °ƒ∞º∂π√ ¶.∂.: 1) ∫·ÛÙÚ›Ô˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 2) £∂√¢√™π∞ §√À∆∞ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ·fi 2/ı¤ÛÈÔ Û 1/ı¤ÛÈÔ 3) ¢ÔÏÈ·ÓÒÓ ·fi . ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ∏Ï›· °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ 4) ªÂÏÈÁÔ‡˜ ·fi 4/ı¤ÛÈÔ Û 3/ı¤ÛÈÔ.
 • 6. ñ MA´O™ 2010 ñ 6 KONTOBAZAINA ™¶A£API BOYT™I ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÎÏ‹ÚˆÛ fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ- ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ªÂ ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹- ™ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ ¢.™. ÂÍ· - •ÂΛÓËÛÂ Ë µÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ Ï¿‚·Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25-4-10 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È «∆Ô ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù’ ·ÓıÈṲ̂- ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ë °.™. Î¿Ï˘„ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ñ ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ηٷÚÙÈ- ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓÈÙÒÓ ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. Ó· ‰¤Ó‰Ú· Î·È Ù· οı ›‰Ô˘˜ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µÔ˘ÙÛ·›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ÚÔËÁ. ÀfiÏÔÈÔ: 160,94 ŒÛÔ‰·: 18.270,00 Ṳ̂ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜: Ô˘ ÚԤ΢„Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ˆ˜ ̘ Ù’ ·ÚÒÌ·Ù·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÒÙ˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ŒÍÔ‰·: 11.664.73 Ó¤Ô ˘fiÏÔÈÔ: 6.766,21. - ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÂÍ‹˜: °ÚËÁÔÚ›· ∫·ÎÔ‡ÚË (¶Úfi‰ÚÔ˜), Î·È ÙȘ ¶·ÙÚÈÒÙÈÛÛ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, ∞Ó‰Ú. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¢ËÌ. ÷ڷ- ̤Ú˜ ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿˜ ÎÈ ·fiÏ·˘Û˘. √ ™‡Ï- √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢.™. ∞ÁÁÂÏ‹˜ ∂ÚÁÔÏ¿‚Ô Ë °™ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ï·Ì¿Î˘ (∞ÓÙ/‰ÚÔÈ), ™‹ÏÈÔ˜ µÏ·¯Ô‡Ï˘ ÏÔÁfi˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ¢Ô˘Ú›‰·˜, ηٿ ÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ: ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¢™. ∫·Ù¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂ- ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Û Â- (°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), ∫ˆÓ/Ô˜ µ·ÛÈÏ¿Î˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂ- ÙÔ ¢.™. Ì ۇÌÓÔÈ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÏÏË- ۛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÁÈÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ê‹ ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ·Ú·- (·Ó·Ï. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), µ·Û. °Ô‡‚˘ ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 20 ÏÔÛ‚·ÛÌfi, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ¢™, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÌÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙÔÓÙ·È (Ù·Ì›·˜), ¡ÈÎ. µ·ÚԢ͋˜ (¤ÊÔÚÔ˜) Î·È πÔ˘Ó›Ô˘ - Ë Ì ¤ Ú · ∫ ˘ Ú È · Î ‹ - Ì Ô Ó Ô ‹ Ì Â Ú Ë Á‡̷ٷ Î.Ï.. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË – ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘ ª·Ú›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ̤ÏË ÔÈ: ∫ÈÔ‡ÛË ∞ı·Ó., ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˜ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ ƒÒÛÛÔ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔ- ÙÔ˘ πˆ¿Ó. (¶Úfi‰ÚÔ˜), °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ π. - ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ÙÚȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Úˆ- ÷Ú., ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ı·Ó., ∫·ÓÂÏÏ¿ÎË (¶ÚÔÎfiÈ ∂˘‚Ô›·˜) Î·È §›ÌÓË ∂˘‚Ô›·˜. √ Ô‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (∞ÓÙ/‰ÚÔ˜), ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ¶ÂÚ. ÙÔ‚¿ıÌȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú·Î·Ï› ÙȘ ¶·ÙÚÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ∂›Û˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ıËΠ۠ÂÎ- ∞ÁÁÂÏÈ΋ (°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜), ∫·Ú¿ÏÔ˜ ÃÚ. ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ñ 23 ∞Ú›ÏË ÁÈfiÚÙ·ÛÂ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÒÙ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ∂ÓÒ- °ÂÒÚÁÈÔ˜ (Ù·Ì›·˜) Î·È Ì¤ÏË ÔÈ: ¢Ô˘Ú›‰·˜ π. ̤ÙÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÛË- ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·. ªÂÙ¿ Î·È º›Ï˜ Î·È º›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ¶√∂. ∞ÁÁÂÏ‹˜, ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ¢. ∞ÛÙ¤Úˆ, ªÔ˘ - Ì›ˆÓ, ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿- ÙËÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ù˙Ô‡Ú˘ π. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÎˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Û˘Óԉ›· Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙË. ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™.. ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠϷ¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ∏ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û’ ·˘Ùfi Ù’ ·Óٿ̷̈ - √ÈÎÈ·ÎÔ› ‚ÔËıÔ› Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ·ÁÔÚ¿, Ì “‰ÒÚ·”, ¤Ó· ·ÚÓ› Ô˘ ÚÔÛ¤- ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¶APA§O°°OI ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÙËÓ ÊÂÚÂ Ô °ÂÒÚÁ. ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ì·˜ fiˆ˜ ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ Ì ÂÓٷοı·ÚÔ Á¿ÚÁ·ÚÔ ÓÂÚfi Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ì ›‰Ë ¿ÌÂ- °ÂÒÚÁ. ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜), Î·È ¤Ó· ÁÔ˘ÚÔ˘Ófi- ÚԷӷʤڷÌÂ. ·ÏÈfiÙÂÚ· ‚Ú‡ÛË, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ËÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹ ¤ÙÚÈ- Û˘ ·Ó¿Á΢, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ô˘ÏÔ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂˘¯fiÌ·ÛÙ Û fiÏ· Ù· ™·ı·ÚÈÔÙÒÔ˘Ï· Ó˘ ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¶·Ú·ÏÔÁÁ›Ù˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÈ· ÂÈϤÔÓ ·ÚÌÔ‰Èfi- ª·ÎÚ‹˜ (Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô £ÂÌ. µ¿Ú‰·˜). fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ηϿ ·Ô- ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. ÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ‚ÔËıÒÓ, ›Ûˆ˜ Ë ñ ™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÈÙÔ‡ÏÈ·, ÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÍˆÎÎÏ‹ÛÈ Ô √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ú·ÏÔÁÁÈÙÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÔ‡¯Ô ÕÁÈÔ, ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤ- ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ÔÈ ™ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ- ÚÔ˘Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔÓ ÎÔÈ- ÈÛÙÔ› Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚ÈÙÛÈÒÙË πˆ¿ÓÓË, ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È - ÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ (1967 – 1972) Î·È ∫Ô˘ÚÂϤÛË Ô˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∆ÚÈfiÙ·Ì· – ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ›. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ™’ fiÏ· Ù· ¢.¢. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙ/Ó˘ ı· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ & ª·Ú›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ Û˘˙. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·˜. ∫ ¡ÔÌ¿Ú¯· «∆› ̤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ› Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È 175 ¿ÙÔÌ·. ∫ÔÎΛÓË Î·È ™ÔÊ›·˜ ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ - ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿- –∆ÚÈfiÙ·Ì·;» ñ ªÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ª·ÎÚ‹. ˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. ™ÙȘ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ… «·ÏÒÓÈÛÌ·»!! ∂ÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ INTERNET Î·È ÛÙÔ A°IO™ NIKO§AO™ (ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¶·Ú·ÏÔÁÁÒÓ) www.spatharis.gr» ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ ª¿Ë ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ÕÁÈÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÔÈ ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙ/Ó˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ÓÙfiÈÔÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ŒÁÈÓ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ··-ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 15/4/2010, ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË ÛˆÚ›· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ·: ∆ÛÈÚÒÓË, ÙÔ˘ ··-¡›ÎÔ˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ··-∆¿ÎË ∆ÛÔ˘Î·Ï¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, 1) ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ·fi 9 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û 12, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ¢HMHTPA ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÁÏ˘Î¿ - ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ê·ÁËÙfi, fiÏ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ- fiÏÔÈ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 2) ∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ÌÓËÌ›ˆÓ 3) ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ› ‰ÚfiÌˆÓ ÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ) ÙÔ˘ À¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·ÏÔÁÁÈÙÒÓ. ¶·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ··-°È¿ÓÓ˘ ª·¯fi˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·Ì›·˜ Î. Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ, Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·fi 100€ ÔÈ: πˆ¿ÓÓ˘ ¡ÈÎ. ¶·Ú·Û΢fi- ʇÏÏÔ Ì·˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηıȤڈÛË Âı›ÌÔ˘ ∫·Ú·ÊˆÙÈ¿˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÙÚÈÒÙ˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‰È·Ì¤- Ô˘ÏÔ˜, £Âfi‰. ¶··‰fiÁÈ·ÓÓ˘, ∏Ï›·˜ π. ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Ì ٛÙÏÔ “∞ÏÒÓÈÛÌ· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi “ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ì·Ú¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ (ºÚ·Áοψӷ), ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ π.ª. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Û’ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó -Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi 50€ ÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·ÏÙ¿˜, ∞ÓÙÈfiË ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜- Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË. π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂÔÏ·›· Ô˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿˜. ∏ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 31Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ¡· ¢¯Ëıԇ̠∫·Ï‹ ∂ÈÙ˘¯›·. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ Ì·˜, Û ٤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤‰ˆÛ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ “·ÚÒÓ” Ù˘. ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË. ™Ù· «ÏÔοÌÈ·» ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È Ë… ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·! BY¢IAKI µ∂§∏ª∞Ãπ Ó·ÎfiÔ˘ÏÔ, ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ª·‡ÚË µÚ‡ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ. ªÂÙ¿ ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ ÂηÙfiÓ ™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ËÌ. ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڢÓı› ›Ù Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ™ÙȘ 13 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ (ÙÔ Úˆ›), ™ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ͈ÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ∞ÁÈ¿ ∞Ó¿ÏË- ÂÓ‹ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ÈÛÙÔ› ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ÊÈÏÈ¿, ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘, ÙËÓ 19/5/2010, ›Ù Ì ∆ÔÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ (¶ÂÈ- „˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ú˜, ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ÌÈ·˜ Î·È Â›¯·Ó ˙ËÙ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙËÓ Úfi- Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁ‡˜ ÙˆÓ ∆ÚÔ·›ˆÓ. ∆ÔÓ›˙ÂÈ ‰Â Ú·ÈÒ˜ 1- √ÌfiÓÔÈ·) Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì·˜ ηÏ› Ù· ∞ÊÚÔ‰›ÛÈ· fiÚË, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ηÈÚfi Ó· ȉˆıÔ‡Ó. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÙÔ- Ù·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ Ô˘ ·Ó·- fiÙÈ: «Î¿ı ¿ÏÏË Ï‡ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û ∂ÎÏÔÁÔ - ∞ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÂΛ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÏ·Û›· ·fi ÙËÓ ª¿¯Ë ¢·ÛηÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §¿‰ˆÓ· ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜». ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜ (·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› ÂÎÎÏ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â›Û˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ì ¤‰Ú· Ù· ∆Úfi·È· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, fiÙÈ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈο ¯ˆÚÈ¿), Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ∆· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‹Á·ÈÓ ÂΛ ¶E§EKI ∫˘Ú›Ô˘. º¤ÙÔ˜ Û˘ÏÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ô Û‚·ÛÌÈfi- fi¯È, ‚¤‚·È·, Ì ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, KAP¢APIT™I ™ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ¶ÂϤÎÈ ÁÏÂ- Ù·ÙÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Î.Î. πÂÚÂÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ·ÏÏ¿ Ì ٷ ¿ÏÔÁ· Î·È Ù· Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ·, Ô˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛÈÒÙ˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù’ ∞Ë °ÈˆÚÁÈÔ‡ (ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÓÙ¿ÂÈ. ∫¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ·¿ ›¯·Ó ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Û·Ì¿ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·Ï˘Ì̤- ηıËÌÂÚÈÓ‹) ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Ë °ÈÒÚÁË Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªÂٷ͇ ªÂÙ¿ ÙËÓ £. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÙÔÎÏ·- ¡›ÎÔ˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·¿ °È¿ÓÓË ª·- Ó· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÎÈÏ›ÌÈ·... ªÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∏Ï. ∞ÔÛΛÙ˘. ∞fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÙÔÎÏ·- Û›·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁϤÓÙÈ Ì ¯Ô‡. ∆Ô Á‡Úˆ ÙÔ›Ô Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, Ì ÙË Ê‡ÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, ¤·È˙·Ó ÔÈ Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛȈÙÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Î·È fiÏ· ·ÓıÈṲ̂ӷ. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÔÚÁ·ÓÔ·›ÎÙ˜ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯È˙Â Ô Î·È ÁÏ˘Î¿. ∆· ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È Ù· ÔÙ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ¶. ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘. ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿. „·Ï̈‰›· ÙÔ˘ ıÂÔÏfiÁÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚÈÛÙfi- ¯ÔÚfi˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ψÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ ŸÏÔÈ Á‡ÙËÎ·Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηڢ‰fiÈÙ· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ÏÔ˘, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜: £. ∞ÏÂ- Î·È ¤ÙÚˆÁ ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› ŸÏÁ·˜ ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ·ÁÔÚ¿ Ì‹Î ¤Ó· ·ÚÓ› Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÍfiÔ˘ÏÔ (£Ô‰ˆÚ¿Î·), °. £ˆÌ¿ Î·È °. °È·Ó- ÙÔ˘... ∂ÎÎÏËÛ›· Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ £. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‹ÚÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆∂¢∫∞ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡›ÎÔ˜ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. «∫Ï›‰ˆÛ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ..» “∏ °∫√Àƒ∞” √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô µ·Û. ¶··ÁÈ¿ÓÓË Î·È ·Ô- ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÛÙ¤ÁË (Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·) ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡. ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, fiˆ˜ ·˘Ùfi ηٷ٤ıËΠ“™Ù· ÛÙ·ÓÔÙfiÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘” ŒÁÈÓ ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË (2.100€) ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ¡·Ô‡, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∏Ú·›·˜ «∏ °∫√Àƒ∞» ÛÙȘ 15/5/2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· 5 ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË «™∆∞ ™∆∞¡√∆√¶π∞ ∆√À ∞ƒ∆√∑∏¡√À» ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ™ ∞Ú牛·, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ º·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ °ÎÔ‡Ú·˜-˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∏Ú·›·˜- Ì ÙÚÔÔÔ›ËÛË ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÔ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ (3.900€) ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢. ∆ۛη˜. ˙‹ÙËÛ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ∂Ș ÌÓ‹ÌËÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫. ∆ۛη ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ: Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶. ∑·ÊÂÈ- Ù˘ ∆∂¢∫∞. ∆Ô ¢.™. Ù˘ ∆∂¢∫∞ ·¤ÚÚÈ„Â ·fi ÙËÓ Ó‡ÎÙ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ ¤ÂÊÙ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ê˘ÛÔ‡Û ‰˘Ó·Ùfi˜ ¿ÓÂ- ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô £‡ÌÈÔ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi 50€ Î·È Ë µ·ÛÈÏÈ΋ ºÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ùo ·›ÙËÌ· ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. √ ÌÔ˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÚÈÓ, ‹Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔ- ÂÓ›Û¯˘ÛË Â›Û˘ 50€. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∆ÚÔ·›ˆÓ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÛÙ·- Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÈ·˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ̤ڷ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ï‹Úˆ˜, Ì·Ù›Ô˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜. ¶·Ú¿ ÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË fi„Ë ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ·, ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È MONA™THPAKI ÂÓ¿ÓÙÈÔÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∆∂¢∫∞ ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔ‰ËÌ‹ÙÚË, Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. πÂÚÂÌ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘- ·Ú¿ÎÏËÛË Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ °È· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 26 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ·, ·fi 7:30 - 9:30 Ì.Ì. ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· 4 ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ·ÏÏ¿ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ Á‡ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ¿ÚÙÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘ (ªÂÛÔÁ›ˆÓ 8‚, ÛÙÔ¿ ÛÈÓ¤ °·Ï·Í›· - ∞ª¶∂§√∫∏¶√π) ÌÂٷ٤ıËÎÂ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∞ÁÈÔ‰ËÌ‹ÙÚË Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ √ÚÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘ ÂÓÒ Ë ˘·›- ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Ë ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ıÚÈ· „ËÛÙ·ÚÈ¿ ¤„ËÓ ٷ ·ÚÓÈ¿ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚ¿ÊÈ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÈ- ¶¿ÓÔ˜ 22940 46706, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 210 8620562, ∫ÈÔ‡ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 210 fiÚÁ·Ó·. ªÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ- ÚÔ‡. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ˘fi ‚ÚÔ¯‹. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ̷ٷȈı› Ë Â˙Ô- 6424140), Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ (Ì ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô (ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ÚÒËÓ ÔÚ›· Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §˘ÎÔ‡ÚÂÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ), ı· ‰¤¯ÂÙ·È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∆Ú›ÔÏ˘) - ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‰˘Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∆ÂÙ¿ÚÙË 26/5/2010 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· 5 ÓfiËÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: ·) πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ Î. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ªÔÓ·ÛÙËÚ·ÎÈÒÙ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ- ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ∂. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ. ‚)∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ «™Ù·ÓÔÙfiÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˘» ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ Û¿ıÂÈ·, Ù˘ ÔÚıÔfi‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘˙‹- ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÙÛÂÏÈÁο‰ˆÓ ·fi Ù· ¯ÂÈ- ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∆ÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ì·‰È¿ ÛÙÔÓ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙË °Ú·ÌÌ·Ù¤· ª·Ú›Ó· ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™˘ÛÂÈÚˆı›Ù fiÏÔÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·, Á˘Ú›- ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘-∆ÚÔ˘‹. √ ŸÌÈÏÔ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰È·- ˙ÔÓÙ·˜ ÛÂÏ›‰· Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· ηÏÏ›ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· οÙÛÔ˘Ó Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· Ûˆı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¯·Ï·ÛÌfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∞ÚÙÔ˙‹ÓÔ˜ ·¤ÓÂÈÌ ∆πª∏™ ∂¡∂∫∂¡ ϷΤÙ˜ ÛÙÔ˘˜: ¯¤ÚÈ·, ı· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∫ÔÌÓËÓfi, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫ÔÌÓËÓfi Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫ÔÌÓËÓfi ·fi ÙÔ §˘ÎÔ‡ÚÂÛË. Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.
 • 7. 7ñ ñ MA´O™ 2010 √§∞ ¡∂∞ ÔÈfi, °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ù˘ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 7) µ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ 8) µ·Û›ÏÂÈÔ ∫Ô˘Ó¤ÏË ∫∞ƒÀ∆∞π¡∞ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ. 9) §˘ÎÔ‡ÚÁÔ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÁÂÚ· ÙÔ˘ «ª¤ÏË» - «ÛÙfi¯ÔÈ» - «¶ÓÔ‹» ™ˆÙËÚ›Ô˘, ȉȈÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ. 10) ¢ÈÔÓ‡ÛË ª·ÏÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÂÔÚÙ¿ÛıËΠʤÙÔ˜ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ∫·Ú‡- °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ 11) Ù·ÈÓ·˜. ∆ËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ 16 ª·˝Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë §ÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ ÂÈÎfi- °ÂÒÚÁÈÔ ¢. ª¿ÓıÔ, ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ∫À¶∂√ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) Ó·˜ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ «∞ÂÈ ª·›Ó·ÏÔÓ» 12) ∞ÁÁÂÏÈ΋ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ 13) °ÂÒÚÁÈÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂À∞∆ 14) ªÈ¯·‹Ï ¶ÚÔÌÔÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ê˘ÛÈ- Îfi 15) πˆ¿ÓÓË ™·ÎÈÒÙË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, ÔÏÈÙÈÎfi ÂÈÛÙ‹- ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÓÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔ- Ï›ÙÔ˘ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ & ªÂÁ·ÏÔfiψ˜ Î.Î. πÂÚÂÌ›·, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÓ· 16) °ÂÒÚÁÈÔ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘, ÂÈÎÔÈÓˆ- πÂÚ›˜ ™Ù·Ì¿ÙË ¢Ô‡ÌÔ˘Ú·, °ÂÒÚÁÈÔ ∫ÔÎÔÛÈÔ‡ÏË, ¢¿Ú· ¡¤· ̤ÏË ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «∞ÂÈ ª·›Ó·ÏÔÓ» ÌÂÙ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∞∂π ª∞π¡∞§√¡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi ÓÈÔÏfiÁÔ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 17. ∞ÚÁ‡ÚË °. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ, µ·Û›ÏË Î·È °·Ï¿ÓË ∏Ï›·. ∆Ë §ÈÙ¿Ó¢ÛË Î·È ÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË °.™. Ù˘ 21-4-2010, ÙÔ˘˜: 1) ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÏÈÙÈ- ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘·ÏÏ‹ÏÔ (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜). ¡¤Ô˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó: √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ì Îfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 2) °ÂÚ¿ÛÈÌÔ °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ ÙÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙË ·ÂÚ¯Ô̤Ó˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ Ì fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌ. ™˘Ì‚. Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi- ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¤ÌÔÚÔ 3) ∞Ó‰Ú¤· °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ¡›ÎÔ˜ ¢. ∫·‚Ô˘Ú›ÓÔ˜. ∆. ™.. √È ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ Î. ¶·Ï·Ì‹‰Ë˜ °ÂÒÚÁ. Î·È ÙËÙ· ÂÓfi˜ ÂοÛÙÔ˘. ¡¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· (Ó¤Ô Ì¤ÏÔ˜) 4) ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¡. Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î. ∆ÛÈÚÈÁÒÙ˘ ™‡ÚÔ˜ ,o ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ∫·‚Ô˘Ú›ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ 5) °ÂÒÚÁÈÔ ∫Ô˘Ó¤Ï˘. ∆ËÓ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ∞ÓÙÚ¤·˜, o ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿- ∫·Ï¿ÓË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞Á›·˜ µ·Ú‚¿Ú·˜ (Ó¤Ô ∆Ú‡ÊˆÓ ∂˘·Á. ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÓÔÌ·Ú¯. ™‡Ì‚. Î. ∆˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘ı., ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¢ËÌË- ÛÙËÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘˜, ̤ÏÔ˜) 6) ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·ÚÔ‡ÓÙ˙Ô, ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, Ê·ÚÌ·ÎÔ- ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ÙÛ¿Ó·˜ Î. µÏ¿¯Ô˜ ∞Ó·ÛÙ., §·Á牛ˆÓ Î. ∫Ô‡Ï˘ ∂˘ÛÙ., ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Î. ªÔ‡Ú·˜ ¶·Ó·Á., ∆ÚÈÎÔÏÒÓˆÓ Î. ª·- ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˘fi Ù· fiÚÁ·Ó·: ∫Ï·Ú›ÓÔ/¶·Ó. ∞ÚÊ¿Ó˘, «∏ ∞ƒÃ∞π∞ £∂§¶√À™∞» ∫·ÓÔÓ¿ÎÈ/∞ı. ∫Ô˘ÏÂÓÙÈ·Ófi˜, ™·ÓÙÔ‡ÚÈ/ª·Ú›· ∂ÈÎÔÛÈ¤ÓÙ·Ú¯Ô˘, §·Ô‡ÙÔ/∫˘Ú. ÚÔ‡ÙÛ·˜ °ÂÒÚÁ. Î·È º·Ï·ÈÛ›·˜ Î. ºÔ˘Û¤Î˘ πˆ¿Ó., ÔÈ ÔÏÈ- ÙÂ˘Ù¤˜ Î. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·, Î. µ·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·Á. ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «∏ ∞Ú¯·›· ª·ÚÎfiÁÈ·Ó˘, √‡ÙÈ/º¿Ó˘ ∫Ô˘ÛÈÔ˘Ó¤ÏÔ˜, ∆Ô˘ÌÂÚϤÎÈ/ª·Ú›Ó˘ ∫Ô˘ÛÈÔ˘Ó¤ÏÔ˜, ¤Î·Ó·Ó Î·È Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ., Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Î. ∞Ô- ¶ £¤ÏÔ˘Û·», Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘, ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘, ʤÚÓÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó Ì ˘ËÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ∆Ú·ÁÔ˘‰‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ∞Úη‰È·Ó‹/∞Úη‰ÈÎfi, §¿ÏËÛ ∫Ô‡ÎÂÌ §¿ÏËÛÂ/ ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÎÔ, ™ÙȘ ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˘ ÙÔÓ ·Óıfi/ª·Î‰ÔÓ›ÙÈÎÔ, Œ¯Â ÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎ., ÔÈ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °fiÚÙ˘ÓÔ˜, Ô ∂ΉfiÙ˘ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞Úη‰ÈÎfi˜ ∫‹Ú˘Î·˜» Î. ∏Ï›·˜ ∆Û·ÚÌfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ·fi ÙËÓ ∆Ú›ÔÏË ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ Î·È ·Ú·‰›‰Ô˘Ó οı ™¿‚‚·ÙÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·- ÁÈ·, ¶¿ÓÙ· ÁÈ·,/ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎÔ Î.¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. √È ÂΉËÏÒ- Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Î·È µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Û 23 ·È‰È¿ Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ- ÛÂȘ ÎÏ›۷Ó Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ⁄ÌÓÔ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ·ÁηÏȤ˜ Î·È ÊÈÏÈ¿! ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛ· ·È‰È¿ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ √ ¿ÓÙ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ¢ÚÂ̤ÙÛÈη˜ ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ÂΉË- ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ∫·Ú˘ÙÈÓÒÓ Î. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∆ÚÔ·›ˆÓ, ∏Ú·›·˜ Î·È ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›- ÏÒÛÂȘ 30 ‚·ÛÈÏÔÛ΢¤˜, 24 ∫·Ú‚ÂÏÔÛ΢¤˜ Î·È 30 ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Î·È ÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ÔÚfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ Ì ÙËÓ ÙÛÈ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¢øƒ∂∞¡ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÚÔ˘- ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ‹Ù·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÁÈ· Ó· «È¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿Ë» ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· «∆· ·È‰È¿ Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘». ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 2 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ. Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó· Ê˘Ùfi ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ 17 ª·˝Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ ¤Î·- ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ‚ÚÂı‹Î·Ó ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·- ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∆· Ê˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ·ÁÔÚ·Ṳ̂ӷ! ∆· «¤È·Û» Ô Î. ¢ÚÂ̤ÙÛÈη˜ Ì ÙÔÓ ª‹- Ó·Ó ÙËÓ Â˘¯‹ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ Î·Ï¿. ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì ÙÛÔ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Û Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·fi ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· Ô˘ ʇÙ„ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ 2010, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠʤÙÔ˜ Ì ȉÈ- ·È‰Èο ÏÈÎÓ›ÛÌ·Ù·. ∏ ¯¿ÚË Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜, η٤ÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·- ∆¤ÏÔ˜ ÔÏϤ˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ¿ÚÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÈ- ·›ÙÂÚË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÓÈÎËÊfiÚ·˜ Ì¿¯Ë˜ Ì¿ÙËÛ·Ó Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ÙȘ Â¢ÊË̛˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜! Ú¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·‰Ú¿Ì˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÁÔ˘ÚÁÔÔ‡- ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ πÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÙÔ˘ Ϙ ÛÔ‡‚Ï·˜ Ì Ì‡Ú˜ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËΠ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· «™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔı·Ó¿ÛË» ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ¶·ÓÙ·˙‹ ™Ù·‡ÚÔ˘, ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÏÔ‡ÛÈÔ Á‡̷ Ì ‰‡Ô ·ÚÓÈ¿, ÙÔ ¤Ó· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ¡ÈÎ. ¡È΋ٷ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ 1821 ™ÙÔÓ π. ¡. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¤ÁÈÓÂ Ë £Â›· ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜: ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ fiÚÂÍË Î·È Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ¿Ó·„ ÙÔ Î¤ÊÈ ÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ñ ∏ ¡›ÎË ∫Ô‡ÏË – ∫Ô‡ÚÙ·ÏË Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Ì ÙȘ ¯ÔÚfi Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ʈӤ˜ ÙˆÓ ‰¤ËÛË, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘. Ôԛ˜ ÓÙ‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∫ÒÛÙ· ∑¢ÎÈÏ‹ (µ¿ÁÈ·˜) ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÙÛÒÓË –§Ô˘Ú›‰· ·fi µ˘˙›ÎÈ, ¶··- ∆Ô˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °fiÚÙ˘ÓÔ˜ ñ ∂›ÎÔÛÈ ÙÚ›˜ Ì·ıËÙ¤˜, ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿. ÓÈÎfiÏ· ·fi ÙÔ ∆Ô˘Ì›ÙÛÈ, µ·ÁÁ¤ÏË ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘ ·fi µ˘˙›ÎÈ. ∫·ıËÁËÙ‹ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÂÈÛ‹- ñ ¢˘Ô ∫·ıËÁ‹ÙÚȘ Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ (µÈ‚‹ ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °ÈÒÙ· Ì ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ª¿ÌË ·fi µ˘˙›ÎÈ, ™‡ÚÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ·fi ÙÔ ¡È¯ÒÚÈ, ÕÁÁÂÏÔ˘ Ì·Ó fiÙÈ «…Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ›- °ÂˆÚÁ·ÁÎÏ‹) °¿ÎË ·fi ÙÔ µ˘˙›ÎÈ, ™‡ÚÔ˘ ¢Ô˘Ú›‰· ·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢Ô˘Ú›‰· ·fi ∞ÚÛÈ- ÛÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÚÔ- ñ ŒÍÈ ŸÚÁ·Ó· ªÔ˘ÛÈ΋˜ (√‡ÙÈ – ∫·ÓÔÓ¿ÎÈ – ™·ÓÙÔ‡ÚÈ – ∫Ï·Ú›ÓÔ – §·Ô‡ÙÔ – Ó·›· Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∆ԇϷ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi, Î.¿ . ∆Ș ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ∆Ô˘ÌÂÚϤÎÈ.) Ù›ÌËÛ·Ó Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ú牛·˜ ∆·Í›·Ú¯Ô˜ ÷Ú. ∆Û›ÙÔ˜, Úfi‰ÚÔÈ ™˘ÏÏfi- ÙfiÔ˘ Ì·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi 400 ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ñ ∏¯Â›·, ÎÔÓÛfiÏ·, ÌÈÎÚfiʈӷ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °. ªÚ¿ÌÔ˘ ·fi ¢ˆ‰ÂοÌÂÙÚÔ. ÁˆÓ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·‡ı˘Ó·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô˘Ú›‰·˜, Ô ÕÁÁÂ- ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË, ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· „˘¯Èο ÂÊfi‰È· ÃÔÚ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ڢıÌÔ‡˜: ™˘ÚÙfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÏÔ˜ °¿Î˘ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ıÂÚÌ¿ Ô˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÔÙ¤, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ë - ™˘ÚÙfi˜ ÛÙ· ‰‡Ô – ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ – ∆Û¿ÌÈÎÔ˜ – ∆Û·ÎÒÓÈÎÔ˜ – ∫·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜ ¡¿ÍÔ˘ – ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·, Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·…» √ ªÂÓÔ‡Û˘ – √ °È·ÙÚfi˜ – ¶·Ï·Ì¿ÎÈ· – ¶È¤ÚÈ – ™ÈÁ·Ófi˜ – ™˘ÚÙfi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ – ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∂›Û˘, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·‡ı˘Ó·Ó Ô Ù¤ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∑ˆÓ·Ú¿‰ÈÎÔ˜! ∆¿Í˘ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. µ‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ· ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÂÙ·Ó·›Ô˘ ÂÎ °·Ú‰›ÙÛ˘ ¤Ï·‚Â Ë ∆ÛÈÔÌ›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞ã ¶Ôχ‰ˆÚ·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜ Î. ∆ڇʈӷ˜ ∞ı·- «™ÙÔ fi‰È» Ù· ∆Úfi·È· µÀ∆π¡∞ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. °Ï¤˙Ô ª·ÓÒÏË. ™Â fiÏÔ˘˜ Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘ 2010, ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ·Ó·- πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, πÛÙÔÚÈÎfi˜ –™˘ÁÁڷʤ·˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ… ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ¶Ï·Ù›· Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜, ÙÂϤÛÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓËÛÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜: µ‡ÚˆÓ· ¶Ôχ‰ˆÚ·, Ù¤ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˘ µ˘ÙÈÓ·›Ô˘ Ù˘ Ì·ıË- √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ 6Ô˘˜ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, √‰˘ÛÛ¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ ( ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ï‡Û˘, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÙÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ª·Ùı·›Ô˘ ¶fiÙ·Á·, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ª·ıËÙÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¢ÚfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫·ÙÛ›- ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘), ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË, °. °Ú·ÌÌ. ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ÛÙËÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ 6ÔÈ ª·ıËÙÈÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÁÈ·ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, (∞ã °˘ÌÓ.) ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘, ∆˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ ∂˘ı., ¡ÔÌ. ™‡Ì‚. (ÂÎ ∞Ú牛·, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÙÔ ¢.™. ¢ÚfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, (∞ã °˘ÌÓ.) ªÈÏfi‚È ¶·‡ÏÔ˜, (∞ã ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë), ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ( °fiÚÙ˘ÓÔ˜, ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, ∆ÚÔ·›ˆÓ, Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ „‹ÊÈ- Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ µ˘Ù›Ó·˜. °˘ÌÓ.) ƒ·ÌfiÏÏÈ ƒ›ÁÂÚ˜, (∞ã °˘ÌÓ.) ∆Ú˘Êˆ- º·Ï·ÈÛ›·˜, ªÂÁ/Ï˘), ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, ∆·Í›·Ú¯Ô ÛÌ¿ ÙÔ˘: ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ™ˆÙËÚ›·, (∞ã °˘ÌÓ.) ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ∆Û›ÙÔ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ¢/ÓÙ‹ ∞ÛÙ˘Ó. ¢/ÓÛ˘ ∞Ú牛·˜, «…ŒÙÛÈ ÂÓÒ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘Ô ¢‹ÌˆÓ ¶Ï·Ù›·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ ºˆÙÂÈÓ‹, (∞ã °˘ÌÓ.) ∫·‰¿ ∂ϤÓË, (∞ã °˘ÌÓ.) ªÔ˘ÁÈÔ‡ÎÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô (ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀË- ÛÙËÓ Â·Ú¯›· °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶fiÙ·Á·, fiÔ˘ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ∆ÛÈÔÌ›‰Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, (∞ã °˘ÌÓ.) ƒ›˙Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ÚÂÛ›·˜ ªÂÁ/Ï˘, ∆ÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· (∫·Ú‡Ù·ÈÓ·˜, ∫ˆÙÈÏ›Ô˘, §¿‰ˆÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ, ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· ·Ó·ÙÚ¤- ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ȉÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˘ πÂÚ¤· (µã °˘ÌÓ.) µÚÂÙÙ¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, (µã °˘ÌÓ.) ∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡), ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ (∫Ô˘ÚÔ˘Ó·›ˆÓ, ∫ˆÙÈÏ›ˆÓ, ∫·Ú˘- ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁ›. ∏ ‚¿Ó·˘ÛË ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ¡Ù¿‚Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù¿ıÂ- ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·, (µã °˘ÌÓ.) ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÈÓÒÓ, ™ÙÚÔÁÁ˘Ï·›ˆÓ, ¶·Ï·Ù·›ˆÓ, ∑ÒÓ˘, ¶ÔÓÙ›ˆÓ °·‚Ú¿‰ˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ó· Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ- ÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô µ˘Ù›Ó·˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, (∞ã §˘Î.) ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ª¿ÚÈÔ˜, ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ŒÓˆÛË ∞Úο‰ˆÓ, ∂ÌÔÚÈÎfi ªÂÁ/Ï˘ Î·È Ó‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È (∞ã§˘Î.) ™ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›- ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ªÂÁ/Ï˘). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÔÓÔÌ‹ Ï·ÎÂÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜: ÂÓÓÔ›Ù fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ¢‹ÌÔ˜ §¿‰ˆÓÔ˜, fiˆ˜ Ù¤ˆ˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ Î. °Ï¤˙Ô ª·ÓÒÏË, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¯·Ó Â›Û˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µ˘Ù›Ó·˜ Î. °fiÓÙÈη˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ, Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¶·Ï·Ì‹‰Ë, Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘ µ˘Ù›Ó·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·- ∆ڇʈÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. µ˘Ù›Ó·˜ Î. ™ÙÔ‡ÌÔ, Î. ∞ÓÙÚ¤· ª·ÓÙ˙ÈÒÚË, Î. πˆ¿ÓÓË ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ. Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·˘Ùfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ÎÚÈ- ÛfiÔ˘ÏÔ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ, ÙÔÓ Î. ¶fiÙ·Á· ∏Ï›·, ÂÎÚfi- ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ÔÈ ¢ËÌ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î. ŒÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙË §·ÔÁÚ·- Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â͢ËÚÂÙ›. ÛˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÓÙ¿Ó˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ Î·È Î. ¶·ÏÔ‡ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ô ÊÈ΋ ∂ÛÙ›· ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¿ıÂÛË Á‡̷ÙÔ˜, ∫·Ïԇ̠ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹- ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ª¿ÓıÔ˘ Î. ∂ϤÓË ¶fiÙ·Á·. ∫·ÙfiÈÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆.™. ¡˘ÌÊ·Û›·˜ Î. §˘ÌÂÚfi- ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ °fiÚÙ˘ÓÔ˜. ÁËÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘- ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈ- Ì Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ. ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, fiÔ˘ Ô ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ¡˘ÌÊ·Û›ˆÓ Î. √ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ∑ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞ã §˘Î›Ԣ ¤Ï·‚ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô §·Ù¿Ó˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ fiˆ˜ Â›Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌ- ·ÚÚ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô µ˘Ù›Ó·˜ Î. πˆ¿ÓÓË ¶·ÁÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î. ¶Ï¤ÛÛÈ·˜ ∞fi 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈ- Ì·Ù· Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ». ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ıËÏ·›ˆÓ ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ÛÌfi˜1097/2009 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ηٷÏÔ›ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ̤۷ ‹ Â¿Óˆ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· Èڛ˜ ÙÚ¤Ó· Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜; ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∞ψӛÛÙ·ÈÓ· - §Â‚›‰È dimethoate. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∞Ú牛·˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ÂÍ‹˜: «∏ ¯Ú‹ÛË dimethoate ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ∆ËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ¶¿ÙÚ· -∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ∫fiÚÈÓıÔ˜ - ∆Ú›ÔÏË - ∫·Ï·Ì¿Ù· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÛÙÔ Ï·›- ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ∏ ∆∂¢∫ ∞Ú牛·˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÚÂÈ‚·ÙÒÓ Ï¿¯·ÓÔ˘, Ì·ÚÔ˘ÏÈÔ‡, ÎÔ˘ÓÔ˘ȉÈÔ‡, ·Ú·Î¿ (ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÏÔ‚fi) Î·È ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚÂÔÚ- ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË- Û˘˙‹ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›- ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÏÏȤÚÁÂȘ ı· Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ Ù¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ √ ∫fiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘Ù‹“ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ËÛÂ Ë √ÌÔÛ. ™˘ÏÏ. À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯. ª·ÈÓ¿ÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ fiÚÈ· ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ (MRLs) Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈ- ÙÚ¤ÓÔ ‰ÂÓ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∏ ∞˘Ù/ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ̤ÏË Ù˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÌfi. ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ dimethoate ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ϛÁÔ ı· Â›Ó·È Ë ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÏÏȤÚÁÂȘ, Û·˜ ÂÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¶¿ÙÚ· - ∞ı‹Ó· -£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ∂ȉÔ̤ÓË. ŸÛÔÓ ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ·ÚȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 ¯ÏÌ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù˘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 40% ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ̤ۈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÌÂٷٿ͈Ó. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›- ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∆ÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓ·Ó Ù· “ÂÁη›ÓÈ·” ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∞ψӛÛÙ·ÈÓ· Ì ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂ- ÍÂȘ2.800 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ √™∂, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰ÈÂÙ›·˜ ›Ù ı· ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ›Ù ı· ÌÂٷٷ¯ÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ §Â‚›‰È, Ì‹ÎÔ˘˜17 ¯ÏÌ., ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∆Ì‹Ì·Ù· °ÂˆÚÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘». ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ 186 ¯ÏÌ. ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ∞ÔηٿÛÙ·ÛË 70 ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ∆· ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÔÚ›· 5 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ Û ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÏ·ÙÔ‰¿- °ÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ µÂÚ‚¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿ- ÛË Î·È ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È·. ™ÙËÓ Â˙ÔÔÚ›· ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∆.™., ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÍÂȘ, ϤÓ “fi¯È” ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, “fi¯È” ÛÙÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Úο‰ˆÓ √ÚÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠ̠οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈ‚·Ï- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, “fi¯È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÔÈ 15 ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ Ì¿¯Ë ÙˆÓ µÂÚ‚¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜,. ÏÔÓÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË 70 ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÓÔÌÔ‡˜, ¤ÚÁÔ Ì ÂÎÙÈ- ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜” Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û fiÏ· Ù· ·ÓÙÈ- ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÂϤÛÙËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ ÌÒÌÂÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 4.605.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ÂÚÈÊÂ- π.¡. ∆ÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÂϤ- Ï·˚ο ̤ÙÚ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›- ¤ÙÛÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ ÚÂȿگ˘ ºÒÙ˘ ÷Ù˙ËÌȯ¿Ï˘ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ -Î·È ¤Ï·‚Â- ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÛÙËΠÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú·. ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÓÈ·›Ô˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô- ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. ÙËÓ ∞Ú牛· Î·È ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ. ‚Ï‹ÙˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÙȘ ÙÔÌ·Τ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ. ªÂ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ À¿Ú¯ÂÈ Î·È… ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊ. ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ- ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, ÙÔ «ÎÏ›ÛÈÌÔ» ÙÔ˘ ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ˘Á›· - ‰fiÙËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ã∞¢∞ Ô˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2000-2006, ÙȘ ·Ó·- ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÈÙ·- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ º. ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË, Ë ‰È·‰È- ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ‹... ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓ- ¯˘ÓfiÌÂÓ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 Î·È Ù˘ ηۛ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 17 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ˘fi ÙÔ °.°. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË. ∏ ËÌÂÚ‹- ‰fiıËΠÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ
 • 8. ñ MA´O™ 2010 ñ 8 √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó… ¤ÚÁ·! ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ-¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜-∞Ú¯. √Ú¯ÔÌÂÓfi˜», /˘: 200.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-2009. ∂Ù¿ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ∫·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ë ¡Ô̷گȷ΋ 15.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-06. 14. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∆¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹ «ÀÔ‰ÔÌÒÓ-ÈÚÔÙ·Í›·˜ & ¢ÔÌË̤ÓÔ˘ 7. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â. Ô‰. ¢ÈÎÙ‡Ô˘», /˘: ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÙÈÚÈ·ÎfiÛ˘ÁÎÚfi- 130.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ À¶∂™¢∞. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜» Û˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Î. ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË Î·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÁÓˆÌÔ- ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙËÌ· 3Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 15. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 80.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Â·Ú¯. ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ 3299/04,ÂÙ¿ ÂÂÓ- ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ›ӷÈ: ‰‡ÛÂȘ: 1. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔ- 8. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ¢ÚfiÌˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∆ËÁ¿ÓÈ Î·È §ÂÈ‚¿‰È ‰‹ÌÔ˘ ÁÔ˘: «∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÎÙÈÚ›Ô˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∆˘ÚÔ‡», /˘: 70.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ:- ™ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· - ÌÂÙ·Ô›- Ú¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Â. ËÛË: 1) µÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ- ‰ÚfiÌÔ˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏË-ÿÛ·ÚË-µ¿ÛÙ·-∞Á. £ÂÔ‰ÒÚ·», ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÕÛÙÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ·˘Ï›Ԣ 16. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ¯ÒÚÔ˘», /˘: 70.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-06. ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ôηٿ- Ê›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÛȉËÚÔηٷÛ΢ÒÓ, ÛÙË µπ¶∂ ∆Ú›ÔÏ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ 193.500 /˘: 125.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ™∞∂ 055(∂º.071). ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 116.100 ¢ÚÒ.2) £·Ï·ÛÛÈÓfi˜ - ∆˙‹ÏÔ˜ √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË 2. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 9. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÓÙ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÁË¤‰ˆÓ ÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ Û¯Ô- Ù¤ÓȘ», /˘: 150.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ¡.∞. ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÛÙË µπ¶∂ ∆Ú›ÔÏ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘- 320.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 192.000 ¢ÚÒ.3) æ˘ÎÙ·Úη‰È΋ ∞µ∂∂: ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ §ÂˆÓ›‰ÈÔ ÚÔ˜ µ·ÛΛӷ» /˘: ÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚÒËÓ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ∞Ú牛·˜. Û¯ÔÏÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 45.000,00€, ·fi ÈÛÙÒ- 17. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∫·ı·›ÚÂÛË Î·- ∂¤ÎÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ÛÙÔ ™ÙÂÓfi, 100.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08 (µÂÏÙÈÒÛÂȘ). ÎfiÛÙÔ˘˜ 615.650 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 369.390 ¢ÚÒ.- ™ÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· 3. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÛÂȘ √™∫-09. Ù·Û΢ÒÓ ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ· ÛÙË Á¤Ê˘Ú· ∆¿ÓÔ˘», /˘: 10. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 5.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞¶-08 (∂¶∂¡¢À™.) - ÙÔ˘ÚÈÛÌfi:4) ¢Ô˘‚‹˜ ∂.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈ- ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 13 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙËÓ ∫·Ú‡Ù·ÈÓ·, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.164.400 ¢ÚÒ Î·È ÂÈ- Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¢.¢. ∆˙›‚·», /˘: 40.000,00€, ·fi ¤ÚÁÔ˘: «∫·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË 18. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «¶ÚÔÛ‚·ÛÈ- ¯ÒÚˆÓ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌfiÙËÙ· ∞ª∂∞ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ¶. ‰fiÙËÛ˘ 698.640 ¢ÚÒ.5) ª·›Ó·ıÏÔÓ ∞.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-07. ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜25 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙÔ ÃÚ˘ÛÔ‚›ÙÛÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Ï¿ÓıÔ˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ 4. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ µÏ·¯ÔÎÂÚ·ÛÈ¿˜», /˘: ÕÛÙÚÔ˘˜», /˘: 55.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ∫∞∂ 20.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. 9725 Ì ÔÛfi 45.500,00€ (2008) Î·È ∫∞∂ 9725(·) 1.565.000¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 939.000 ¢ÚÒ.6) ∞ÊÔ› °Î·‡ÚÔ˘ Î·È ™›· √.∂.: ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∞ӷηٷÛ΢‹ ÛÙ¤Á˘,¯ÚˆÌ·ÙÈ- ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 38 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙ· µ¤Ú‚ÂÓ· ÙÔ˘ ÛÌÔ›, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· wc Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ 11. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÛfi 9.500,00€ (2009). ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘- ∫·Ú‡Ù·È- 19. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤Ú- ¢‹ÌÔ˘ µfiÚÂÈ·˜ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.740.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ 1.044.000 ¢ÚÒ.7) ¶fiÔÚË ∞.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤- ™Ù·˘ÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘», /˘: 25.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ Ó·˜ ÚÔ˜ ¢.¢. ™Ô‡ÏÔ˘», /˘: 15.000,00€, ·fi ÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Â. ÈÛÙÒÛÂȘ ∞¶√£∂ª∞∆π∫√. ‰ÚfiÌÔ˘ ÕÛÙÚÔ˜-∆˘Úfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∑·Ú›ÙÛÈ», /˘: ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 22 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙË µÏ·¯¤ÚÓ·, ÎfiÛÙÔ˘˜ 1.410.000 ¢ÚÒ Î·È √™∫-2006. ÂȉfiÙËÛ˘ 846.000 ¢ÚÒ.* ∂›Û˘, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË 5. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- 12. ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ 45.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ À¶∂™¢∞. ¤ÚÁÔ˘: «√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÎfiÏÔ˘ı˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ∞ª∂∞ ÛÙ· Û¯Ô- ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÁÎÏ‹˜ Î·È ™›· ∂.∂.: ÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡», /˘: 100.000,00€, ·fi 2Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ú›ÔÏ˘», /˘: 20.000,00€, ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-2009. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙÔ ∂Ï·ÈÔ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘ı›Ô˘, ÎfiÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÒÛÂȘ √™∫-09. 532.967,18 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ 319.780,31 ¢ÚÒ. 6. ŒÁÎÚÈÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∂ÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹- 13. ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÚ¿- ÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¢.¢. √¯ı›ˆÓ», /˘: ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Â·Ú¯. ¢ÚfiÌÔ˘ ∫·È… Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË… ∆¤ÛÛÂÚȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ∞Ú牛·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 4.043.600 ¢ÚÒ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ΢ڛ· ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂ Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ 2.425.515 ¢ÚÒ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ 3299/04, ªÂ ı¤· ÙË… µÔ˘Ï‹! ı¤Ì·: ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂™À ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú - Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ú·ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ·ÍÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÁÓË - ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÈΤ˜ ÙÔÌÔÁڷʛ˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÍÔÓÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›- ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ºÒÙË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË. √È 2 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ 2ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·Îfi- ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÓ ÌË ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏÔ˘ı˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ:1) ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ Î·È Ô ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜ (‚Ô˘- ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 70 ¤ˆ˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÔÈÓÔÔÈ›Ԣ ÛÙÔ ∑¢ÁÔÏ·ÙÈfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘ı›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜) η٤ıÂÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ˜ 450 ¢ÚÒ, ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· 25.8 ·ÍÔÓÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È 13.2 Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔ- ÎfiÛÙÔ˜1.292.000 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË (ÂȉfiÙËÛË) 774.555 ¢ÚÒ.2) °. ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ¿ÊˆÓ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙËÓ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‚Ï·‚ÒÓ, ÏfiÁˆ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÏÔ- ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜… ÂÚˆÙÔ‡Ó ÙËÓ Î· ÀÔ˘ÚÁfi:: «1) ¶fiÛÔÈ Ôϛ٘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈÎÔ‡ Ô›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 401.600 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË ∆ÚÔ·›ˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó¿ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ÍÔÓÈΤ˜ Î·È fiÛÔÈ Û ̷ÁÓËÙÈ- 240.960 ¢ÚÒ.3) ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË-ªÈ¯·‹Ï ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ ∞.∂. (˘fi Û‡ÛÙ·- ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Û ȷÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Τ˜ ÙÔÌÔÁڷʛ˜, ηٿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÛË): ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 40 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙÔ µ·ÏÙÂÛÈÓ›ÎÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Û ÚfiÛÊ·ÙË (ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË 2) ¶fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫Ï›ÙÔÚÔ˜, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜1.350.000 ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË810.000 Ì‹Ó·) Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∞Ú牛· , Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ ∂™À ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ‹ ¤ÏÏÂȄ˘ ¢ÚÒ.4) °. ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ™›· √.∂.: ÿ‰Ú˘ÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 3 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi- ÀÁ›·˜ Î. ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆ- ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. 3) ¶Ò˜ ÙÔ ÀÀ∫∞ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÊÈ- ÙËÙ·˜ 21 ÎÏÈÓÒÓ, ÛÙË µ˘Ù›Ó·, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ÂȉfiÙËÛË Ú‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿- ÛÙ¿ÌÂÓË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ∂™À ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÍÔÓÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊˆÓ 600.000 ¢ÚÒ. ÙˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·». ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ∞Ú牛·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· £. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘, ªÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈ- ¢¤ÓÙÚÔ… ÊÔÓÈ¿˜! Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘, Ô ∆Ú·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¯ı˜ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ £·Ó¿Û˘ °. ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙÔÓ √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, η٤ıÂÛ ÙËÓ ˘ã·Ú. ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞Ú牛·˜, Î. ∞Ú. ªÚÔ˘Ì¿ Î·È ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·Ï¤Èη ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ·˜, fiÙ·Ó Î·Ù·Ï·ÎÒıËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ 9629/03.05.2010 ∂ÚÒÙËÛË Î·È ˘ã·Ú. 503/03.05.2010 ‡ÎÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Îfi„ÂÈ. ™ÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Û˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔÈ, Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î. °. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ·ÊÔ‡ ∞›ÙËÛË ∫·Ù¿ıÂÛ˘ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ÚÒËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. ™. ∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈ ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘, Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ΢ڛ· 48¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, η٤ıÂÛ ÂÚÒÙË- ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤- ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î. ÕÓÓ· ÔχˆÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Ì √ 48¯ÚÔÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¶·ÙÚ›‰· ¶‡ÚÁÔ˘”, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ∫·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘: «… ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜: ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·Ì¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ÁÈ· ·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ η΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÏËÚÔ- Ó· Îfi„ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ η̤Ó˜ ‡Î˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi 1. «∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· Û˘ÓÂ- ÓÔÌÈÒÓ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›. ∞ÔÙÂÏ› ¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿Ó ·Ú¤·. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ‰Â›ÁÌ· η΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·Û¤‚ÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘ › ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ï›ÁÔ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ¤Ê˘Á ‹ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜; Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘˜ Ó· ‰ˆÚ›- 2. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ë ÚÔ- ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÂΛ. ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘. ŸÙ·Ó Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ 48¯ÚÔÓÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ Î‹Ú˘ÍË Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÁÈ· ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·ÎÔ› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ηÏ› ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡ÛÂ. ¶‹Ú ÙfiÙ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì – ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ ·¤Ó·- ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û fï˜ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ‰Ô˘- Á›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘; ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ - Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ 3. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ Ï‡ÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ Ô £·Ó¿Û˘ ı· ›¯Â ÂÈ- ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜…» ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ª·Ï¤Èη, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚÔ΋ڢÍË Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂˆÓ Ì ∑ËÙ¿ ‰Â ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‹ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ -‰ÂοÌËÓ·- Ó· ·Ó·- 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. °‡ÚÈÛ ›Ûˆ, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ 1) ¡· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ Ì¤Ûˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ Ô˘ıÂÓ¿. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ ÁÓˆÚÈÛı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È Ë ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ - ‰ˆÚÂÒÓ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∆Ú›ÔÏ˘. 2) ¡· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘»; ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ·fiÎÚÈÛË. ∆· ÏÂÙ¿ ÂÚÓÔ‡Û·Ó, Ë ·ÁˆÓ›· ÎÔÚ˘ÊˆÓfiÙ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ› ÔÈÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ·(·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ·Î›ÓËÙÔ), ¤¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ ηٷϷΈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∆Ú›ÔÏ˘ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Îfi„ÂÈ. ∞̤ۈ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂȉÔ- ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË – Ô¯ÙÒ Ì‹Ó˜ Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· - Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ÓÙ› ÔÈÔ‡ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ›¯Â ·Ú·- ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ (ÛÈÙÈÒÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ) ÛÙËÓ ÔÈ› ÁÓˆÛÙÔ‡˜, Ó· ˙ËÙ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÏ‹ıËΠÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜. 3) ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∫ÚÂÛÙ¤ÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ∞Ú牛·, ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¡ÂfiÙÂÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È ∆¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ¢˘ÙÈ΋˜ µÔ˘Ï‹ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂›Î·ÈÚ˘ ∂ÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤- Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô 48¯ÚÔÓÔ. ∆Ú›ÔÏ˘, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË µÔ˘Ï‹, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 15.04.2010, Ô √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ- ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜. 4) ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË ÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ µÔ˘Ï‹ Ù· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜» ÛÙÔ ¢.™. ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÚ› Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ Û›ÙÈ ªÂÙ¿ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∆ÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ∆Ú›ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ- √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ, Î. ¶·Ó. ªÈÙ˙‹ıÚ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ - ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. ¯‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ٷ ÔÔ›· ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ….∏ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, fiÏ· ·˘Ù¿ «Ô˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ¢.™. ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙ¤˜. η٤Ϸ‚Â Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÁÈ¿ÓÓË - ∆ÛÈ·ÌÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂϤÁË ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÂ- ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ·». ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ «ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ ÙÔ ı¤Ì·» Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔ ‰ÚÂ›Ô ˆ˜ ÂÍ‹˜: (¶Úfi‰ÚÔ˜) ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜, (∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜) Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ «ı· ‰ÒÛÂÈ ∂ÚÒÙËÛË ÌÂ… ·Ôڛ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·‰¿˜, ( °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜) ÃÚÈÛÙ›Ó· ¢·ÏÈ·ÎÔ‡Ú·-µ¿ÛÓÔ˘, ( Ù·Ì›·˜) ™ÔÊ›· ÌÈ· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ∂ÓÒ Ë ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ∆Ú›ÔÏ˘ ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È, ÙÔ Ù·Í›‰È Ó· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË-ºÔ‡ÙÚË, (̤ÏË): ™‡ÚÔ˜ ∑¿‚Ô˜, ª·Ú›· §¿ÁÁ·, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÁÈ¿ÓÓË- ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜». ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∆· ÙÚ¤Ó· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ó· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ·ÏÏ¿ ∆ÛÈ·ÌÔ‡ÏÔ˘. √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ √ √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ì·˙› Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿Ó ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿‰ÂÈ·. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˘¤‚·ÏÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ¶·Ó. ªÈÙ˙‹ıÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ (∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ªÈϤӷ, ∫·ÙÚ›ÓË ªÈ¯¿ÏË, ªfiÛÈ·ÏÔ ∏Ï›·, ™·ÎÔÚ¿Ê· ™ÔÊ›·) η٤ıÂ- ÙÔ˘ §∞√™ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â› ϤÔÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·- Ó¤Ô ¢. ™. Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Û·Ó ÙËÓ ˘ã·Ú. ÚˆÙ. 9303/26.04.2010 ∂ÚÒÙËÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi η›ÓÈÛ˘. fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ fiÙÈ: « ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi “ÎfiÌÌ·“ Ô˘ ÂÌ›˜ ˘ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi fiϘ ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ‚Ú›- ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ∞¡∆π∫∞∆∞™∆∞™∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫√À ™Àªµ√À§√À ·˘Ù¿». √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚÔÛˆ› 1.075 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡- ™ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ 10˘ ª·˝Ô˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›- ÊÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (28˘√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È µ. ÙËÛË ÙÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË §·Ô˘‰È¿. ∆Ë ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘, ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘), ·fi ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê‹. Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ – ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ȉÈÔÙÂÏ‹ ΛÓËÙÚ· – fiÙÈ ¤ÚÂ ∑ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ… Ô‰‹Ï·ÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχ- ÙÂÚË. ∞Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· group ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· facebook ªÈ· ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∆Ú›ÔÏ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Ì ÔÓÔÌ·Û›· ¶√¢∏§∞∆√¢ƒ√ª√™ ™∆∏¡ ∆ƒπ¶√§∏ ∫∞π ¶∂∑√¢ƒ√ª∏™∏ ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ∆√À ∫∂¡∆ƒ√À Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ηٿ fiÛÔ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ ÙȘ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· « ‚fiÏÙ· Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË». ∆Ô ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ªÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ì·˜, ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÎÚÔ˘ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘. °¤ÌÈÛÂ Ë fiÏË Ù˘ ̤ۈ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ : ∆Ú›ÔÏ˘ Ô‰‹Ï·Ù·! http://www.facebook.com/group.php?gid=100339826680032 Ì ÛÎÔfi ÛÙ· ŒÓ· ·fi Ù· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈÛÈÔ‡Ï˘, ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· Ì·˙È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË – ÁÈÔÚÙ‹, Ì ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ηÏ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Î·È Â˙Ô‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ï·Ï‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ì·˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ: «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ϛÁÔÈ, Ë ·Ô‰Ô¯‹ fï˜ Ì·˜ ˙ԇ̠۠¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ». ÂͤÏËÍ . ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¿ÚıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ·Ú¯Èο, ÌÂÚ›‰·
 • 9. 9ñ ñ MA´O™ 2010 ºˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜…. ∆· ηϿ Î·È Ù·… ÂÚ›ÂÚÁ·!! °ÂˆÚÁ›·;… ∞Ï¿ÚÁ·! ¡∂™∆∞¡∏ ™ªπ§∞ ÕÏÏÔ ‰›ÎË… ¿ÏÏÔ ¤ıÈÌÔ! - º¤ÙÔ˜ ‚Ϥˆ Ôχ ·ÓıÔÊÔÚ›· ÛÙ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, µÚ οÙÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛηÚÒÓÂÈ Ë ˙ˆ‹!... °È· ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ∆›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎË ¿Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡. ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË °Ô˘Ï¿, ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ‚Ú‹Î·Ó Ó· - ¢Â ‚·ÚȤ۷È, ·‰ÂÚʤ! fi,ÙÈ ‚Ú¤ÍÂÈ ·˜ ηÙ‚¿ÛÂÈ!.. ™Â ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ Î·È Û˘Ó¿Ì· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ªÔÓ‹˜ °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘ ! √ ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÚÔÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, fiˆ˜ ηٿÓÙËÛ·Ó ÙË ÁˆÚÁ›·, ‰Â ∞ÁÈÒÚÁ˘ fï˜, Ù· «¤ÊÙÈ·Í» fiÏ·! ∏ ‰›ÎË ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙËÚ‹- Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ™ÎÔ˘Ï·Ú›ÎË, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ıËÎÂ! ªÂ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∞˚-°ÈÒÚÁË ÙÔ˘ °Ô˘Ï¿, ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ™Ì›Ï·. ∂Λ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿Ïˆ- ÌÂÚÔο̷ٷ… ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤¯Ô˘- ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ¡ÂÛÙ¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ª·ÓÙÈÓ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÚÎÂÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÂ… ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ “̤۷”, Ì·›ÓÔ˘ÌÂ! ÛÂ Î·È ÙÂÏÈο ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΢ڛˆ˜ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ¡Ù˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÛÈÈ·Ó›ÙÈÎË ÊÔÚÂÛÈ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 15˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. •Â¯Ó¿˜ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 2,40 ¢ÚÒ; ÁÎÏ›ÙÛ·, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ·Û¯·ÏȤ˜ Î·È ·ÁÚÔÛ¤ÏÈÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ∫È ÂÁÒ Ô˘ ÓfiÌÈ˙· ˆ˜ Ì ÙËÓ «·ÏÏ·Á‹» Î·È ÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË», ·fi ÙÔÓ ÏfiÊÔ °Ô˘Ï¿, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ ÊÙÈ¿Í·Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜… ∆’ ¿ÎÔ˘Û˜ ΢ڛ· ª·Ù˙ÂÏ‹;.. °ÔÚÁÔÂËÎfiÔ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Î·È ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ √È ÎÔÌ„ÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘… ¤ÙÚ·˜! ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ ÛÎÔfi. ∆Ô «∞ÏÒÓÈ», Ë ¿Óˆ Ï·Ù›· Ù˘ ¡ÂÛÙ¿Ó˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫È ¤ÏÂÁ· Ó· ¿ˆ Ó· Á›Óˆ ÁˆÚÁfi˜… ∞Ï¿ÚÁ·… Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Λ „ËÏ¿ ÛÙÔ ∫Ô›Ù·˙ ÙÔÓ Á¿È‰·ÚÔ ÛÙ·… ‰fiÓÙÈ·! «∫¿ÔÙÂ Ë ÎÔÈÏ¿‰· ∂˘¯‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È…. µÚÈÛÈ¿! ∂ ∫·Ú‰·Ú›ÛÙÈ, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °ÔÚÙ˘Ó›·, ÔÈ ∏ ¢¯‹ «Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ‹ÛÂȘ» Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û·Ṳ́ÓË ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ· οı ·ÓıÚÒÔ˘!.. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Û «˙˘Ìˆı›» Ì ÙËÓ Ì ÛÈÙ¿ÚÈ·, Û‹ÌÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó·… ÚÔÛ¤¯ÂȘ;.. ∆È … ¤ÙÚ·!... Á¤ÌÈÛ ‚ÚÔ‡‚˜, οÙÈ Â˘¯‹ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÛÙË ∑·¯·ÚԇϷ ºÔ˘ÓÙ¤·, ·fi ÙËÓ Œ¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi, ∫·Ú‰·Ì‡ÏË Ù˘ ªÂÛÛËÓȷ΋˜ ª¿Ó˘ Ô˘ «¿ÙË- ›ÛÙË ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·˜ ¯·- Û» Ù·…. 117;… ¡· Ù·… «¯ÈÏÈ¿ÛÂÈ»;… £· ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È Ú›˙Ô˘Ó Ì ْ ¿ÓıË ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ… ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ! ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ŒÓˆÛË fiÔ˘ ‚ÚÂı›˜ ÎÈ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ “∞ÚÌÔÓ›·”, (ÌÚ¿‚Ô fiÔ˘ ÛÙ·ı›˜, ı· ÙÔ›Ô»... ŒÏÂÁ ʛ- Ù˘) Ù›ÌËÛ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÓÔ- ÏÔ˜ ÌÔ˘, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ- Ì¿Ó·˜» ÙË ÁÈ·ÁÈ¿-∑·¯·ÚԇϷ!... ∂Ì›˜, ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙ¿ÛÈ· – ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ!.. ∞˘Ù¿ Ù· ·Á¤Úˆ¯· ‚Ô˘Ó¿ Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ·ÏÔ› ο!.. ∂, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο ÁÈ· ÙȘ… ‚ÚÔ‡‚˜!... Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÒÚ· ηȅ ¯ˆÚ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÁÓ‹ÛÈÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›!.. ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÙÔ ‰¤¯ÔÓÙ·È!... §›ÁÔ Ùfi¯ÂȘ, ̈ڤ;… ªÂ ÙÔ ¢¡∆ ÛÙÔ «Û·ÏfiÓÈ» Ì·˜ Î·È ÎÔÈÙ¿˜ Ù· ¿ÓıË Ù˘ ‚ÚÔ‡‚·˜;… ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, Â›Ó·È «Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘»! ªfiÓÔ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ «Î·Ù·‰¤¯ıËλ Ó· ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ «ÔÚÂÈÓÔ‡˜»!.... °È· ̤ӷ; ¡· ÌËÓ ·Óı›˙Ô˘Ó ÔÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ… ηÙÛ·ÚfiÏ·!.. ∆Ô ÁÈÔʇÚÈ µÂÓ˙ÈÓ·ÓÙÏ›·… ÙˆÓ… ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ! ·Óٛη! √ÚΛ˙ÔÌ·È fiÙÈ ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ˆ˜ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿- Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎÔ˘, ‰ÂÓ ÙËÓ ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤„·ÓÂ!... ÛÙ· ڤ̷ٷ!.. ∫·È ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂΛ ª¿ÏÏÔÓ «∞ıË- fi «ÕÁÈÔ˜» ‚ÂÓ- Ó·›ÔÈ» Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ê‡ÛË Î·ı·- ˙ÈÓ¿˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Ú‹!.... ∆Ô ÁÂʇÚÈ Ù˘ ªÔÎÔ‚›Ó·˜ ÛÙÔ ¶∂§∂∫π ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ Î·È ÙÔ fiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì «¯ˆÌ·ÙÂÚ‹» ·ÏÏ¿… ˆ˜ fiÙÂ;… ›¯Â Ë ‚ÂÓ˙›Ó·!.... ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ŸÔ˘ Ó¿Ó·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ Ô˘ ı· Ù· οÓÂÈ ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË!... ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ… fiÏ·! ÌÂÏ·Á¯ÔÏÔ‡ÌÂ!.... ∆Ú·Ì¿Ï· ÛÙÔ… ·ÏÔ‡ÎÈ! ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿!... ∞ÚΛ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÌÂÙ¿;… ∆Ô ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó!... £· ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ È¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂÈ «Ì ÙÔ ˙fiÚÈ» Ó· οÓÔ˘Ó … ÙÚ·Ì¿Ï· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿;… ∆È;.. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÌ·Ù·;… ∂, Î·È ÏÔÈfiÓ;… ∆· ·È‰¿ÎÈ·, ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó;… ∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Î·È ºˆÎ›‰· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ʈӋ…
 • 10. ñ MA´O™ 2010 ñ 10 ∏ ∞™∆∂πƒ∂À∆∏ ¶∏°∏ ∆∏™ ∞§∏£∂π∞™ ∞fi ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô Ì·˜ “ ∂¿Ó ÙȘ ‰È„¿, ÂÚ¯¤Ûıˆ ÚÔ˜ ÌÂ Î·È ÈÓ¤Ùˆ ” √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ˘ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ∫ÔÈÓˆÓÈο ¤¯ÂÈ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜. ¶ÂÈÓ¿ Î·È ‰È„¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘, fï˜ ÂÈÓ¿ Î·È ‰È„¿ °ÂÓÓ‹ÛÂȘ: ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∆¿ÛÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¡›Î˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ· (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ: K˘Ó‹ÁÈ ÛÙËÓ K¿ÂÏË ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘. ™Â ÙÈ fï˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰›„· ÙÔ˘ οı ¢ËÌ. ∫·Ú¿ÌÂÏ· ·fi µ˘‰È¿ÎÈ), ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ·ÓıÚÒÔ˘; ¡· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ª·Ú›Ó· & ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘˜ •¤ÓÈ· Û‡Ì·ÓÙÔ˜, Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Î·È ÙËÓ Í·‰¤ÚÊË ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ·, ÔÏϤ˜ ¢¯¤˜, Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÚıÒıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó‡̷. ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ∫·Ï‡‚· Î·È µ·ÛÈÏÈ΋˜ ¶·ÓÙ·˙‹ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ï‹˜ √ ∫‡ÚÈÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÈ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ), ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √È ·ÓıÚÒÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ «Â¿Ó ı›ÔÈ ÙÔ˘˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª›Ó· - ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÙ¿ÓÙÛË, ‡¯Ô- ÙȘ ‰È„¿ ÂÚ¯¤Ûıˆ ÚÔ˜ ÌÂ Î·È ÈÓ¤Ùˆ» ‰ËÏ·‰‹ ·Ó οÔÈÔ˜ ‰È„¿ Ó¢- ÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. Ì·ÙÈο, ·˜ ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ Ó· ͉Ȅ¿ÛÂÈ. ∆Ô ·¢ı‡ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∏Ï›· ¶. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ °. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (·fi ∫·Ú‰·Ú›ÙÛÈ) ·¤ÎÙËÛ·Ó ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ÂÔ¯‹˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔıÔ‡Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ú‰·ÚÈÙÛȈÙÒÓ, ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ. ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· ͉Ȅ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ηı·Ú¿ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∞Ó. ª·Ù˙›ÏË Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ ÃÚÔ˘Û·Ï¿ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÓÂÚ¿ Ù˘. ∂›Ó·È Ô ÿ‰ÈÔ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· « ∂ÁÒ ÂÈÌ› Ë ·Ï‹ıÂÈ·» ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞Úο‰ˆÓ £ÂÛ/΢) ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ (πˆ·Ó. ȉ,6), ÂÓ·ÓıÚÒÈÛÂ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô‡ÌÂÓÔ˜ ‡¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ Ó· Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. «∂ÁÒ ÂȘ ÙÔ‡Ùˆ ÁÂÁ¤ÓÓËÌ·È Î·È ÂȘ ÙÔ‡ÙÔ ÂÏ‹- ˙‹ÛÂÈ. Ï˘ı· ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ, ›Ó· Ì·ÚÙ˘Ú›Ûˆ ÙË ·ÏËı›·» ı· ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÈÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ (πˆ·Ó. 18,37) Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜ B·Ù›ÛÂȘ ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ µ·Û›ÏË Î·È ¡Ù›Ó·˜ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ (·fi µÂÏËÌ¿¯È) ‚¿ÊÙÈÛ·Ó Ù· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ ¶Ó‡̷ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ- ÙÚ›‰˘Ì· ·È‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ π. ¡. Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ & Ô˘˜ « ÂȘ ¿Û·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ¶Â‡ÎˆÓ (£ÂÛ/΢) Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù·: ªÈ¯·¤Ï·, ÌfiÓÔ ·ÏËıÈÓfi £Âfi (πˆ·Ó. 16,13)». ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, £ÂÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Â›˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÓÔÓÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ·Ô‡ Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∫ÒÛÙ·˜ ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ì¿ÛÙÔÚ·˜), §ÂˆÓ. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·ÁÚÔʇϷ- ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÂÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔȘ ªÈ¯¿ÏË, ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÔ˘Ó. η˜), °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜. §ÂˆÓ›‰·˜ £ˆÌ¿˜ (·fi µÂÏËÌ¿¯È) ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ µ∞¶∆π™∏ ™∆√ µÀ¢π∞∫π ªÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ (·fi µ˘‰È¿ÎÈ) Î·È √Ãπ §∞∆√ª∂π√ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™Ù·Ê˘Ï¿ ‚¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ ÙÔÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ™∆√ ¢∞™√™ ∆∏™ ª¶∞§π¡∞™ π. ¡. ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∫·È Ù’ fiÓÔÌ· ·˘ÙÔ‡ £ˆÌ¿˜. ¡ÔÓÔ› Ô ÕÚ˘ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ Î·È Ë ™ÈÌfiÓË ∆Û·ÚÙÛ¿ÏË Ì ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ (¢.¢. µ∂§∏ª∞Ãπ√À ∫√¡∆√µ∞∑∞π¡∏™ °√ƒ∆À¡π∞™) ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, . ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. √È ÓÔÓÔ› ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ΤÚ- ªÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· 16 ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙȘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ‰¤ÛÌ¢Û ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ Ì·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Û˘ÁΛÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ 23/8/2009, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÚfiÛ¯ˆÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ; ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ı‡ÌÈÛ·Ó ÙȘ ‚·Ù›ÛÂȘ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜, ›¯Â ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· 7. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï·Û˘, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢·ÏÈ¿Ó˘ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘, ¤·ÈÍ·Ó ·ÏÈ¿ Ï‚¤ÓÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ ÚÔ- ÂÓÙÔÈÛÌfi Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ˘‚ϋıËÎ·Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi (ı¤ÛË-˘„fiÌÂÙÚÔ-·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ú¤Ì·), η٤ÏËÍ ı ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÔÈ ‰Â ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈ- ÛÙȘ 22/2/2010, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 90 ·ÙÚÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Ú¤Ì·, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ô‡ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Ì·˙› Î·È ¯fiÚ„·Ó. ŸÏ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‚¿ÙÈÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¢¿ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÏÈÓ¿˜, Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ··ÓÙ‹- ÙÔ˘ Â›Ó·È 700Ì, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ª¶∂; ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰Úfi- ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¿- ÛÂȘ, ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ÌÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï·Û˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ª¶∂; ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰·ÛÈ- Ì· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞fiÛ·ÛÌ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ª¶∂; 8. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÒÛË ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηʋ˜ ÛÙ· Ú·Ó‹ Î·È ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÙȘ ̤Ú˜ ‰È¿- «¶ƒ√™: ÓÔÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ¤ÁÈÓ Ï‹Ú˘ ÚfiÛ¯ˆÛË Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ °¿ÌÔÈ 1. ¢/ÓÛË §·ÙÔÌ›ˆÓ, ª·ÚÌ¿ÚˆÓ Î·È ∞‰Ú·ÓÒÓ ÀÏÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó – ηٷÏ·ÎÒıËÎ·Ó - ÍÂÚ¿ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¿ ‹ ∆Ô È·ÙÚÈÎfi ˙‡ÁÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÃÚ. ™ÙfiÊ· (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∂˘ÁÂÓ›·˜ 2. ∂ÈıÂÒÚËÛË ªÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂ª¡∂), ÌÂÁ¿Ï· ‰¤ÓÙÚ·; ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi µ¿¯ÏÈ·) Î·È Ë ∞Ì·Ï›· ¢ËÌ. ¶·ÙÂÚ¤˙Ë, Ù¤ÏÂÛ·Ó 3. °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, 9. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ·fi ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘. 4. ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶ÂÚÈÊ. ¶ÂÏ/ÛÔ˘,(¶∂Ãø), ‰ÚfiÌÔ˘, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË Î·È Ù· ∆Ô ˙‡ÁÔ˜ ∫ˆÓ/Ô˘ °. ºÏ¤ÛÛ· (·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ) Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ 5. ¢/ÓÛË ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¶ÂÏ/Ó‹ÛÔ˘, Ú·Ó‹, η٤ÛÙÚ„·Ó ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔ›Ù˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ; ŒÁÈÓ ∫¿ÙÛÔ˘Ï· (·fi ™ÙÂÓfi ∆ÚÈfiψ˜) Ù¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ª·˝Ô˘, ÙÔ˘˜ 6. ¢/ÓÛË ¢·ÛÒÓ ∞Ú牛·˜, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜; Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ‚›Ô ·ÓıfiÛ·ÚÙÔ. 7. ¢/ÓÛË ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ¡. ∞Ú牛·˜, 10. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ¤ÚÁˆÓ ·fi ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹, Ò˜ ¤ÁÈÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ŒÊ˘Á·Ó 8. ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡ÔÌ/΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ú牛·˜ Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜; ¶‹Ú·Ù ۯÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ·˘Ù‹, (·Ó ñ ∞‚›ˆÛÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·Ú·ÁÎfi˜, ¤ÌÔÚÔ˜ (·fi µ¿¯ÏÈ·), 89 ÂÙÒÓ. ∆Ô˘˜ 9. ¡ÔÌ·/΋ ∞˘Ù/ÛË Î·È ¡ÔÌ/Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡.∞. ∞Ú牛·˜, ··ÈÙ›ٷÈ), ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ·; ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. 10. ¢·Û·Ú¯Â›Ô µ˘Ù›Ó·˜ 11. ¡· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ·Ó Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô µ˘Ù›Ó·˜ ñ ∞‚›ˆÛ·Ó (ηٷÁfiÌÂÓÔÈ ·fi ¢‹ÌËÙÚ·) ÔÈ: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¶√ (‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ∫∞π ÙË ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 59, Ë ª·Ú›· ™ˆÙËÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ µ·Û. £¤Ì·: EÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ‡ÙÔ) Î·È ·Ó ¤ÚÂÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÊÚ·Û ÁÓÒÌË, ÁÈ·Ù›; ¢È·Ì·ÓÙ‹), Ë ∞Ϥ͈ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ì¤ÏË Û‡˙˘ÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘. ∆Ô ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÈÛÙÔÏÈıÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙË ı¤ÛË å¶ÂϤÎÈå ¢. ¢. µÂÏËÌ·¯›Ô˘ 12. ∂Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞∂¶√ Î·È ÙË Û˘ÏÏ˘Â›Ù·È ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙˆÓ. ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ¡. ∞Ú牛·˜. ª¶∂, Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÓfiÌÈ̘ ‰ÈÔÈ- ñ ∞‚›ˆÛÂ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÈÙÛÈÒÓË (ÎfiÚË ÙÔ˘ ·· µ·Û›ÏË ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘) ÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ; 71 ÂÙÒÓ, ·fi ¶ÂϤÎÈ. £ÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ 13. ∂Ï‹ÊıË ˘fi„Ë, Ë Ì ·ÚÈıÌfi 66/2008 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ÊÔ˘˜ £fi‰ˆÚÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔÈ. 1. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ‰·ÛÈ- ñ ™ÙȘ 3/5 ·‚›ˆÛÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÔ‚ÈÙÛÈÒÙ˘ ·fi ™¿ı·ÚÈ. £ÂÚÌ¿ Û˘Ï- ÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ (‰¿ÊÈÔ ‚ ·Ú. 1 ¿Úı. 4 ÙÔ˘ ¡. 998/79) ÏËÚÔ› Ù˘ ÚÔ¸- ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜, fiÙÈ, ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤Ô ¯ˆÚÈfi, ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 60 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ; Ï˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™·ı·ÚȈÙÒÓ. Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Úı. 13 ÙÔ˘ Ó. 1734/87 ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ԢÌ ™˘ÓÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ñ ™ÙȘ 29/4 ·‚›ˆÛÂ Ë µ·ÛÈÏÈ΋ Û˘˙. °ÂˆÚÁ. ∆ÛÔ˘Î·Ï¿ (ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÂˆÚÁ. fiÙÈ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÛٷ٢- ÙÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜; Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Â- ∫Ô˘Ï¤ÙÔ˘) ·fi ¶·Ú·ÏÔÁÁÔ‡˜, 95 ÂÙÒÓ. 2. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÚÈÔ- Ù·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜; ñ ™ÙȘ 25/4 ·‚›ˆÛ ÛÙÔ ∫·Ú‰·Ú›ÙÛÈ, Ô ∆ۛη˜ ∫. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 76 ÂÙÒÓ. √ ¯‹ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 250Ì ·fi ·˘Ù‹ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ô‚ÈÒÛ·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∫ÔÈÓÔٿگ˘ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ∫ÔÈÓ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∂Âȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·- ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤‰ÈÓ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηÊÂÓ›Ô. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÙ·‚ÏËÙÒÓ; ʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÁÎÚÈı›۷ ª¶∂, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ 3. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡.998/79; ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘- ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞∂¶√ Î·È ÙË ª¶∂(.¯. ‰È¿ÓÔÈÍË- Ì‹ÎÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì¿˙ˆÌ· ‰··Ó‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛfi ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. Ì fiÙÈ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ (º∂∫ º ڤ̷ÙÔ˜ ÎÙÏ), Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· 908/¢/13-11-1998)! ñ ∞‚›ˆÛ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ fiÔ˘ Î·È ‰È¤ÌÂÓÂ Ë ª·Ú›· ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫ÔÏÈ¤ÙÛ· (·fi ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ). ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘- 4. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È 60-70%, ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 95%; ªÈ· ¤ÎÙ·ÛË Ì ‰·ÛÔÎ¿Ï˘„Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 95%, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Ù˘. ∞π∆√Àª∞™∆∂ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜; ∂›Ó·È ¿ÁÔÓË ¤ÎÙ·ÛË; ∂›Ó·È ¤ÎÙ·ÛË Ì ·Ú·È‹ ‚Ï¿- ÛÙËÛË; √ Ó. 3208/2003 Â¤ÙÚÂ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ‰·ÛÈ΋ ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ MÓËÌfiÛ˘Ó· Ì ‰·ÛÔÎ¿Ï˘„Ë Û¯Â‰fiÓ 100% ‹ Â›Ó·È ¢¿ÛÔ˜; ñ ™ÙȘ 25/4 ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ· Ù· ÌÓËÌfiÛ˘Ó· Ù˘ ª·Ú›·˜ ºÔ‡Ù· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÎÏËÛË- ·Î‡ÚˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ , ÙË ¿ÚÓËÛË Ù˘ (6ÌËÓÔ) Î·È ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ °Ô‡‚Ë (ÂÙ‹ÛÈÔ). 5. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ̤ÙÚ· ·fi ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÏÈÁfiÙÂÚË ÙˆÓ 100 ñ ™ÙȘ 25/4 ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ π. ¡. Ù˘ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰Ô˜ ∫ËÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ 3¯ÚÔÓÔ ÌÓËÌfi- ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Û˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/Ô˘ ¢ÈÔÓ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi Ÿ¯ıÈ· ∏Ú·›·˜. ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ Ú¤Ì·; 6. ∞ÊÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ˘ÏÈο ÂÎÛηʋ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÎÙfi˜ ηٿÛÙ·ÛË…..» ñ ™ÙȘ 16 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË, ¤ÁÈÓ ÙÔ 40Óı‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘- ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; ∆Ô ÓÔ ÙÔ˘ ºÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ π. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ (·fi §·Áο‰È·). ∞fi ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·;… ∫·Ï¿ ¿ÌÂ! EÈÛÙÔϤ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ √ √∞∂¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰È¿‚·Û· Ù· ÚÒÙ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ «°ÔÚÙ˘ÓÈ·ÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘». ∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ 10.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ™Â Û˘Á¯·›Úˆ (ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÏÌË ÛÔ˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔ- ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙȘ ÛًϘ Ù˘ Ó¤·˜ Î·È ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜». Ú‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÂÓËÌÂ- °√ƒ∆À¡π∞∫√™ §√°√™, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi ηډȿ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘Ì·ÙÚÈÒ- ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË 10.000 ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ڈÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. Ù˜ - ª¤ÏË Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓÈÙÒÓ «¶·Ó·Á›· ∫ÏÂÈ‚ˆÎ¿» Ô˘ Ì ÙËÓ √ « °ÔÚÙ˘ÓÈ·Îfi˜ ÏfiÁÔ˜» fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· Â·Ú¯È·Î¿ ¤ÓÙ˘· Ù˘ „‹ÊÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 18/4/2010 ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÏ›‰· Î·È Ô͢ÁfiÓÔ ˙ˆ‹˜, ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜ ÛÙË Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ˘ËÚÂÙÒ ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È Ì ÂͤÏÂÍ·Ó ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·- °ÔÚÙ˘Ó›·. ÚÒÙË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη (12) ÌËÓÒÓ. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ªËÙ¤Ú· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔ- ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÛÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·›Ó˘, ·fi ÙȘ fiÏˆÓ Ì·˜ ÙËÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·, Ì ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ı· Â›Ì·È ¿ÓÙÔÙ ۈÈÎfi ‹ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û‡Ì‚·ÛË Ì›·˜ (1) Ë̤ڷ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·fi ÙÔÓ Ôχ- ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÁÈ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂ- Ï¢ÚÔ ·ÁÒÓ· ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÔÓ·ÛÙË- ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¯Ô‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Â- Ú·ÎȈÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÏfiÁÔÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ›-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ›, ‰ÂÓ ÌÔ˘ η (12) ÌËÓÒÓ. øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏË- ™ÙÔ «°ÔÚÙ˘ÓÈ·Îfi ÏfiÁÔ» ‚Ϥˆ ¤Ó· ηϷ›ÛıËÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, Ì ηϋ Û‡ÓÙ·ÍË, ηÏfi ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÈ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ¯·ÚÙ›, ÂÎÙ‡ˆÛË Î·Ï‹ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ÙÔ‡ÙÔ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙËÓ ËıÈ΋ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ٛÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. ∂ÈÙÚ¤„Ù µ·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂÈ- ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜, Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÚÔ˜ fiÊÂ- ÌÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ: £· ·Ú·Ì›ӈ ÈÛÙfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂËÚ·ÛÌÔ‡˜ ·fi οı ›‰Ô˘˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ‰ÒÛˆ ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ›ӷÈ: ·) ¡· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÍÔ˘Û›·. Ù˘ Ô˘ ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó, ʈÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfi- ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙȘ 30-4-2010 ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ‚) ¡· ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË, ηϋ ÔÚ›·. ÙËÙ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˘ ËÁ‹˜, Ù˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˙·ÈÓ·˜. ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷÁÁÂÏ›· ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi 1-1-2010 ¤ˆ˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· 30-4-2010, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ, µ·Û›Ï˘ £ˆÌ¿˜ ™Ô‡Ï· ∫ÈÔ‡ÛË ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ˘·Áˆ- (·fi µÂÏËÌ¿¯È) Á‹˜. √ÌÔ›ˆ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›- ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 30-4-2010 ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜.
 • 11. 11 ñ ñ MA´O™ 2010 ¢È·ÛΤ‰·ÛË & … ª¿ıËÛË! ∆· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘… Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔ˘ ∆√ ™∆∂º∞¡π ∆∏™ ¶ƒø∆√ª∞°π∞™ ŒÓ·˜ ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÂÚ·Ù¿ÂÈ ·Ì¤- §E•EI™ MIA™ A§§H™ E¶OXH™ ÚÈÌÓÔ˜ ÙË Ó‡¯Ù·... •·ÊÓÈο, ›Ûˆ ·fi ¤Ó· Ô ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, ‰¤ÓÙÚÔ ÂÙ¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì·ÛÎÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜, ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ: “∆· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·”... ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ §Ô˘ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ – ¶‡ÚÁÔ˜) ∆ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È Í·Ó·˙ˆÓÙ·- Ó‡ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. √È ÂÚÈÛÛfi- “ª· ÙÈ Ï˜;” ·ÓÙȉڿÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜, “ͤÚÂȘ ÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¤Ú· Ó· ÔÈfi˜ Â›Ì·È ÂÁÒ; ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô ∆¿‰Â ∆·‰fi- ϤÍÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ó· ÙÔ ÎÚÂÌ¿- Ô˘ÏÔ˜, µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÀÔ˘Ú- ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‹ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ; Áfi˜!!!”... “∂, ÙfiÙ”, ϤÂÈ Ô Ì·ÛÎÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜, ∆Ô ¤ıÈÌÔ Â›Ó·È ·Ó¿Ú¯·ÈÔ Î·È ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤Ú·- “Ù· ÏÂÊÙ¿ ª√À Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·”!!! ‰·ÓÂÈηÚÈ¿: ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘. ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÛËÌ·Û›·. ∏ ‰ÂÌ·ÙÈÎfi (ÙÔ): ¢È·ÏÂÁ̤Ó˜ ηϷÌȤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì ‰ÂÌ¿ÙÈ Ù· ¯fiÚÙ·. ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈ¿: ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜. ª˘ÎËÓ·˚΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ë ª·›·, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ∂ÚÌ‹, √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ÂÁ·ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ ‰ÈÏ¿ÚÈ·: Ù· ‰›‰˘Ì· ·È‰È¿. ‰fiÁ·: √È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ Ù¿‚Ϙ ÙÔ˘ ‚·ÚÂÏÈÔ‡. ‚ÚÂÊÒÓ, Ì¿˙Â˘Â Ì·ÁÈÔ‚fiÙ·Ó· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ, Ù· ÔÔ›· „¤Ì·Ù·. ‰Ú˘ÌÒÓÈ: ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÎÈÓÔ. Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ. ∞fi ÙË ª·›·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ - •¤ÚÂȘ ·È‰› ÌÔ˘ ÙÈ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ô ª¿Ë˜. ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ù· «Ì·ÁÈÔÛ٤ʷӷ» Ù· ηٷÛ··˙·Ó ÁÈ·Ù› Ô˘ ϤÓ „¤Ì·Ù·; ‰˘Ó·Ì¿ÚÈ: ‰‡Ó·ÌË, ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ¤ÓÙÔ˜: (ıËÏ. ¤ÓÙË, Ô˘‰. ¤ÓÙÔ <¤Ó ÙÔ˜ <¤Ó·È ÙÔ˜ <Â›Ó·È ÙÔ˜ <Â›Ó·È ·˘Ùfi˜): ȉԇ ·˘Ùfi˜, Ó¿ÙÔ˜. ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ›¯·Ó «Ì·ÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË» Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ - ¡·È, Ì·Ì¿. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜! ·È‰ÈÒÓ Î·È Ó’ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Î¿ı η΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ù· ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ. (ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ª¿Ë Ôχ ÂÍÂÈÙÔ‡ÙÔ˘: ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, Â› ÙÔ‡Ùˆ. ÂÍfiÓ: (·Ú·Êı. ·fi ÙÔ «¤Íˆ»): ÂÎÙfi˜. ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì‹Ó·, Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ À¿Ú¯Ô˘Ó ηȅ. ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·! ¤ÚËÌÔ˜: Ù·Ï·›ˆÚÔ˜, ηÎÔÂṲ̂ÓÔ˜, ·Ó·ÍÈÔ·ıÒÓ, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜. Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi «Ù· ηÎfi‚Ô˘Ï· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘». º˘ÛÈο ÂÓÓÔÔ‡- ∂Í·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ 13 ¯ÚÔÓÒÓ ·fi ˙·Á¿ÚÈ: ∆Ô ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ ÛÎ˘Ï›. Û·Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó·Ó¢ÛÙÈο Î·È ·ÏÏÂÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È- ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘... ˙·ÏÒӈ̷È: ºÔÚÙÒÓÔÌ·È ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜. ˙¿È: ‰È¿, Ù· ¿ÓıË ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ· ÙÔ ª¿ÈÔ). ∞ÛÙ˘ÓƠ̂˜, ÈÛÙÔڛ˜... √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ (ÙÔ˘ÚÎ. Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· «Î¿Óˆ» ‹ «Á›ÓÔÌ·È»): ‰·Ì¿˙ˆ, Û˘ÁÎÚ·ÙÒ, ÂϤÁ¯ˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÌ·È Û οÔÈÔÓ. ŒÏÂΠÏÔÈfiÓ Ë Ì¿Ó· ‹ Ë Ì·Ì‹, ÛÙÂÊ¿ÓÈ· Ì ÙÚÈÒÓ ‹ ÂÙ¿ ÂȉÒÓ ·ÚˆÌ·ÙÈο, È·Ì·ÙÈο, ‹ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ˙ÂÌ·Ù›˙ˆ: ƒ›¯Óˆ οÙÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·, ̤۷ Û ÓÂÚfi Ô˘ ÎԯϿ˙ÂÈ. Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Á·Ï·ÎÙÔÊfiÚ·, ·ÓÙȂ˯Èο Î·È ·ÓÙȉȷÚÚÔ˚ο, fiˆ˜: Ê·ÛÎfi- ∆ËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú·, ÂΛ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛËÌ›ˆ- ˙ÂÌÂÚ¤ÎÈ (ÙÔ): ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ˙ÂÌÂÚ¤ÎÈ: (ÙÔ˘ÚÎ. zemberek): ›‰Ô˜ ÌÂ- ÌËÏÔ, ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ, Ì·ÓÙ˙Ô˘Ú¿Ó·, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ÌÔÏfi¯·, ‰˘fiÛÌÔ, ·ÁÚÈ¿‰· Î.·.), Ù· ÔÔ›· Ì· ÁÈ· χÙÚ·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ÙÔ‡ÁÈ·˜ Ì ÌÔ¯Ïfi, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË fiÚÙ· Ì ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·). ¤ÎÔ‚Â Î·È Ì ٷ 5 ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ª¿Ë˜ Â›Ó·È Ô 5Ô˜ Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶›ÛÙ¢·Ó ∆Ô ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó fiÏÔ ·ÁˆÓ›·: “ª·Ì¿, Â›Ì·È ÛÙËÓ ˙ÂÌ›ÏÈ: ªÈÎÚfi ‰Ô¯Â›Ô ·fi ηԢÙÛԇΠÏÔÈfiÓ, ˆ˜ Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÓÈÎÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÚÒÛÙȘ Ô˘ ÚfiÛ‚·Ï- ∆Ô˘ÚΛ·. ªËÓ ¤ÚıÂȘ Ó· Ì „¿ÍÂȘ. ˙‡Ϸ: (·Ú¯. ˙‡ÏË): ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ˙˘ÁÔ‡, ˘Ô‰Ô¯‹ Û ۯ‹Ì· U ·fi Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Í‡ÏÔ ‹ Û›‰ÂÚÔ, ÛÙËÓ Ï·Ó Ù· ‚Ú¤ÊË Î·È ÙȘ ÂÁ·Ԣ˜, ÁÈ·Ù› Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ∑ˆ Ì ¤Ó·Ó ∆Ô‡ÚÎÔ. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- ÔÔ›· Ì·›ÓÂÈ Ô Ï·ÈÌfi˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ fiÚÁˆÌ·. «ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜». £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÂÓÈο «ıÂ˚ο ۇ̂ÔÏ· ·Êı·ÚÛ›·˜, ·ÈÒÓÈ·˜ ÓÂfiÙË- Úfi˜ ÌÔ˘, Î·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿- ˙Ô‡‰È: ÌÈÎÚfi ˙ÒÔ. Ù·˜ Î·È ·ı·Ó·Û›·˜». µ¤‚·È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜, Ì·Á›·˜ Î·È ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔ- ˙ÂÈ. ËÌÂÚÒÓˆ: (ÁÈ· ¯ˆÚ¿ÊÈ): ÂίÂÚÛÒÓˆ, ÍÂÚÈ˙ÒÓˆ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· Ê˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹Ûˆ. Ó›·˜, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÏËÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ∂›Ó·È Î·È ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ Î·È ·›ÚÓÂÈ Ó·ÚΈÙÈο, ‹Ú·: ˙È˙¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ (·›Ú· Ë ÌÂı˘ÛÙÈ΋). ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‚fiÙ·Ó·, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ıË̈ÓÈ¿: (ıËÌÒÓ= ÛˆÚfi˜ < Ù›ıËÌÈ): ÛˆÚfi˜ ·fi ıÂÚÈṲ̂ӷ ÁÂÓ‹Ì·Ù·, ‰ÂÌ¿ÙÈ·. ·Û›‰·, Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Â Ù· ÓÔÛÔÁfiÓ· ÌÈÎÚfi‚È· Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ï·‚ÂÚÔ‡˜ ÈÔ‡˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ∂›Ì·È ¤ÁÎ˘Ô˜, Î·È ÌÔ˘ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ó·ÚΈÙÈ- ı˘ÌËÙÈÎfi: Ë ÌÓ‹ÌË, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÌÓ‹Ì˘. ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÓԛΈÓ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘ ο, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÂÈÚ¿˙ÂÈ...” ›ÁÎÏ· (Ë): ∆Ô ÏÔ˘Ú› Ô˘ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÔ Û·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜, Ê˘ÛÈο fi¯È Ì ÙȘ ·‚¿ÛÈ̘ ÚÔÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. °È· ÙË ... ... È۷οو: (Î·È Û·Î¿Ùˆ): ÚÔ˜ Ù· οو ·ÔÚ›ÛÙˆ˜, οو Ì·ÎÚÈ¿. Û‡Á¯ÚÔÓË ıÚËÛΛ· Ì·˜, ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë “ª·Ì¿, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, Ͽη οӈ. ÈÛ·¤Ú·: (Î·È Û·¤Ú·): ¤Ú· ·ÔÚ›ÛÙˆ˜, ·Ú¿ÌÂÚ·, Ì·ÎÚÈ¿. ·ÁÓfiÙËÙ·, Ë ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ϤÎÂÙ·È Ì ٷ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ∂›Ì·È ÛÙË ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·. ¶‹Ú·Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜. ÈÛÈ¿‰·: ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ›ÛÈÔ, Â›‰Ô, Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜. Î·È Ù· ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, ÎÚ›ÓÔ˘˜, Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, Á·Ú‡Ê·ÏÏ·, ·ÓÂÌÒÓ˜ µÏ¤ÂȘ ˆ˜ ÙÂÏÈο ÔÈ ‚·ıÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ›ÛÎÈÔ˜: (ÌÂÙ·Ê. Ë ÈÛ¯˘Ú‹, ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹). Î.·.). ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›;” ∏ °π√ƒ∆∏ ∆∏™ ª∏∆∂ƒ∞™ ¶¿ÚÙÂ… ✎ !!! §∂ø¡π¢π√: «∂ÔÚÙ‹ ÂÔÚÙÒÓ», Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ‰ÂÛfi˙ÂÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÌËÙ¤- Ú·˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, √ƒπ∑√¡∆π∞ 1. ¿ÂÈ ·Ú¤· ηȅ Ì ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ (˘ÔÎ.) 2. 74 - ÔÏÔ¤Ó·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Û’ fiÏ· Ù· Ì‹ÎË ·Û‡ÌʈÓÔ 3. ÚfiıÂÛË Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ – Ô ÔÔ›Ô˜ (·Ú¯.) - ¿Ï·ÏÔ „·ÚfiÓÈ ∆ÚÈ‹ÌÂÚÔ… ‡Ê·ÓÛ˘ Î·È Ù· Ï¿ÙË Ù˘ Á˘. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, οı ¯ÚfiÓÔ ÙË 4. Ô ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ……. 5. ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰Â ı˘Ì¿- 2Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ª¿Ë, Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ù·È - ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ 6. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ 7. Ù· ›¯Â ÚfiÛˆfi Ù˘. ŒÓ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ΢Úȷگ› ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË Î·ıÂÓfi˜, ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ· 8. ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ……. ∂ϤÓ˘, ¤ÁÈÓ ; Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ¢›ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û’ fiÏÔ˘˜ Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó 9.ηٿÁÂÙÔ ·fi Ù· §·Áο‰È· 10.‹Ù·Ó ÔÈ §·Áη‰ÈÓÔ› – fi¯È Ó›ÎË 11. 79 – ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ∆Ì‹Ì· (·Ú¯.) – 308 – ¿ÊˆÓË Ï‡ÛË 12. ∆· “ Ì·‡Ú·” Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· Î·È ÙË ‰È¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. Î·È …… 13. Ì·˜ ʈٛ˙ÂÈ, Ì·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ….. - ………….. ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ „˘¯Èο ·ÙfïÓ, ÎÔÈÓˆÓÈο ∫∞£∂∆∞ 1. ¿ÚıÚÔ (ÏËı.) – ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜ 2. ªË¯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˆÊ¤ÏÈ̈Ó, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·‡Û˘ (·Ú¯.) – Ô‰ÔÓÙÈο 3. Ù‡Ô˜ ηψ‰›Ô˘ – ˘ÔıÂÙÈÎfi (·Ú¯.) – ÓfiÙ· ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 4. ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ – ….. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÔÏÈÙÈÎfi˜ ™˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜, Û˘Ó‹- ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ 5. Á›ÓÂÙ·È Ë ÓÙÔÌ¿Ù· – ÙÔ 10‚ã ÔÚÈ˙ÔÓÙ. (ÁÂÓ.) 6. ‚·Û¿ÓÈ˙ ÙÔ ıˆ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Î·È ‰˘ÛÔ›ˆÓ·, ·Ó Î·È ı· ¤ÚÂ ·˘Ù‹ Ë Ì¤Ú· Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈÔÚÙ‹ ¯·Ú¿˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË – ‰ÈÏ·ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙÔÓ ·Ô‡ – ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·Á¿˘. ∫È fï˜, Ë Ì¤Ú· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (·ÓÙÈÛÙÚ.) 7. ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ 8. 201 – ÔÈÔÙÈο – ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Á˘Ó·›Î·–ÌËÙ¤Ú·. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙ¤· …. (·ÓÙÈÛÙÚ.) 9. ·ıÏËÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ (·Ú¯.) – ÔÈ- ÏÔÈfiÓ, Ë UNISEF ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÔÔ›- ËÙ‹˜ Ì·˜ (·ÈÙ.) – ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÌ› 10. οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· - ÚfiıÂÛË Â˜ ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ Ì ·fiÛÙÚÔÊÔ – ¿ÚıÚÔ (ÏËı.)11. ÔÛ›ˆÓ – Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ Ô ÂÈÎÔÓÈ˙fi- ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ Û˘¯Ó¿, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÌÂÓÔ˜ (·ÓÙÈÛÙÚ.) 12. …… ºfiÓÛÔ˘, ËıÔÔÈfi˜ Ì·˜ (ÁÂÓ.) – ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÚfiÏÔ, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‚·Ú‡ Ù›ÌËÌ·, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·›- ÂÙ·ÈÚ›·. ÕÏÂÍ Î˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·, Âı·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡. ÕÏϘ ¿ÏÈ, ΢ÚÈÔ- ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‡Ê·ÓÛ˘ Ô˘ ÛÙ‹- ÏÂÎÙÈο ·˘ÙÔı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ıËΠÛÙÔ §ÂˆÓ›‰ÈÔ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 3ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. Û’ ·˘Ù¿ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ¶ÔÏÏ·ÏÔ› ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ‚ÔÚ¿. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ Ì¿Ó·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, οو ·fi ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó- ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ̇ËÛ˘ ÛÙ· ˘ÏÈο, ÙȘ Ù¯ÓÈ- ı‹Î˜ ÎÈ ·Ó ˙ÂÈ, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË Î·È Ë ·Á¿Ë Î¤˜, ÙȘ ˘Ê¿ÓÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· Û¯¤‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜, Ù˘ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÊÂÈ. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fï˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ŸÛÔÈ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¤Ì·ı·Ó Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ú·‰ÔÛȷο ÎfiÏ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, ‡Ê·ÓÛË Û ̛ÓÈ ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¤Ú·, ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘. ∆Ë Ì¿Ó· Ú¤ÂÈ Î¿ı ̤ڷ, fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Û’ fiÏË ·ÚÁ·ÏÂÈfi, Ó· οÓÔ˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û t-shirt, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹, Ó· ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ, Ó· ÙË Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Ù˘ ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘ÌÂ, Ì ¤ÚÁ· Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› ÛÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ΤÓÙËÌ·, applique, ηٷÛ΢‹ ¿ÓÈ- Ì ÏfiÁÈ·. Ó˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ù˘, ÎÔÏ¿˙ Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù· (micro-quilting), £∂√¢√™π∞ ª∞ƒ√À¢∞ - §√À∆∞ ηٷÛ΢‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.¢. ¶ÂÏÔ›Ô˘ ∏Ï›·˜ ÙËÓ Ï‹ÍË, ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi- ÙËÙ· ÙÔ˘˜, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·¤ÎÙËÛ·Ó Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂȘ. °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ∞Á·ËÙÔ› ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜, “∞Ú牛· ¯·›Ú” Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÙÂ, ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜, ÂÛˆ - ÎÏ›۷Ì ÎÈ ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô ∆·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙ·Á‹˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ µfiÌ‚· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Û·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Û·˜. ∂›Û˘ Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷı¤ÛÂÙ TË ¢Â˘Ù¤Ú· 31ª·˝Ô˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ∞Ú. §ÔÁ/ÛÌÔ‡ 634/600469-54 Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜) Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ۯÂÙÈο “∏ϤÎÙÚ· ¶·ÏÏ¿˜” ‹ ı· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ηٿıÂÛ˘. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (¡. ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ 18-20), ∂˘ÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ì·˜ ›¯·Ù ٷ¯ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ï‡ÛË ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÙ ÙÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ª·Ú›ÓÔ˘ µfiÌ‚· £· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ - ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ô˘ ·ÓÙ· - “∞Ú牛· ¯·›Ú - ∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ∞Ú牛· ̤۷ ÔÎÚ›ıËηÓ, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÈ- ·fi ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Û¯‡Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ϤÔÓ Ù˘ ηÓÔÓÈṲ̂Ó˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜. Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ” ªÂ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË
 • 12. ñ MA´O™ 2010 ñ 12 ∏ ÀÁ›· Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ £E™EI™ µÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˜ – πÛÔÚÚÔ›· ˘ÁÚÒÓ ÀÁÂÈÔÓÔÏfiÁÔ˜ ¢/ÓÙ‹˜ ∞˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ… ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ∂ϤÓË ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∆∂ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ æ.¡.∞. ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ «¢ÚÔÌÔη˚ÙÂÈÔ˘» ÙfiÙÂ Ó·È ¤¯ˆ Î·È ÂÁÒ Â˘ı‡ÓË. °È·Ù› ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂›Ó·È ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ Î·È ÂÚ›Ô‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘! √ ¤ÓÙÔ- ı· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ˘ÎÓfiÙËÙ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÓÔ‹, Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Î·È ÙÔ ÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‚Â- ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠οÔÙ fiÙÈ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÁÚfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÛÙ· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √ ˘ÁÈ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¤¯Ô˘Ì ÌÂÓ ÔÏÏ¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· - Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈ- ̤ÚÔ˜. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ 50 ∏ ÔÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¿‰ËÏÔ ·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ Î¿ı ŒÏÏËÓ·. ÎÓ‡ÂÙ·È ¯ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹- – 60% ÂÚ›Ô˘ 45 Ï›ÙÚ·, ÙÔ˘ ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È fiÌÔÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 1.500 ΢‚Èο ÙÔ 24ˆÚÔ. √È ÂÓ‹ÏÈΘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ÌÈ· ‰ËÌÔ- ÌÔÓ˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ - fiÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂Ï·ÊÚÒ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Á‡Úˆ ÛÙ· ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ¤¯Ô˘Ì fï˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. ∂Ï·ÙÙÒÌ·Ù· ˘ÁÚ¿, ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô- ˘¤ÚÙÔÓÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿- 1.500 ΢‚Èο ÙÔ 24ˆÚÔ, ‰ËÏ. ÙÔ 2% ÔÔ›· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒ- ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜, ÌÈÎÚÔÌÔ- ÚÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·- ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈ- ÓË, ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·… ÚȷΤ˜, fiˆ˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜, Ë Ù·Ú·¯‹˜ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ù˘ ÔÛ̈- ÔÔ›· ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ı· ÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ∞ÛÎԇ̠‡ÎÔÏ· ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë, Ù· ÏÈ›‰È· Î.Ï.. Î·È ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜ , ˘ÁÚfi ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Â¤ÏıÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·- ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 60% ˘ÔÛÙË- ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÌÂÁ·ÏÔÌÔÚȷΤ˜, fiˆ˜ ÔÈ Úˆ- ÂχıÂÚ· ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ Û ¿ÏÏÔ, ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∆· Ó‹È· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤Î·Ó·Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ fï˜ Î·È ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ Ù½Ó˜. ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ Úfi‚ÏËÌ·, ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È·ÊıÔÚ¿. ŸÓÙˆ˜ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. Ù˘. ∂¿Ó .¯. ¯ÔÚËÁËı› ˘¤ÚÙÔÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·ÊıÔ- £ÂˆÚÒ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ Ó· ÂÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ‰È¿Ï˘Ì· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÂÓ‰Ô- ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ú¿˜. ªÈ·˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ÌÂÚ›‰ÈÔ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ‰ÚfiÌÔ ÛÎÔ˘›‰È·, ¤¯ˆ fï˜ ¢ı‡ÓË Î·È ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÊÏ‚›ˆ˜, ÙÔ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·Ú¿- ∫·È Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¿ÌÂÛË, Â›Ó·È Î·È ·Ó¤¯ÙËη ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ οӈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÈ· ∆Ô ˘ÁÚfi ηı›ÛÙ·Ù·È ˘¤ÚÙÔÓÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂ- ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ¤ÌÌÂÛË... °È·Ù› ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́- ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÛ̈ÙÈ΋˜ Ȥ- ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ Ô ÓÂÊÚfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ˜… Ú¤ÂÈ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹- ÿÛˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ·, ÙÒÚ· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿- ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ûˆ˜. ∆fiÙÂ, ˘ÁÚfi ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÓË›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· ÔÙ ÙÔ̤· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ÙÔ˜ Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Ê›‰È ·fi Â›Ó·È Î·Ù·- ÙÔÓ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â͈- Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ۇÁÎÚÈ- ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÙËÓ ÙÚ‡·. ¡· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ÓÂÌË̤ÓÔ Î˘ÙÙ¿ÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ÒÛÙ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛË Ì ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈη ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛ- Ï·‰ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›. ̤۷ ÛÙ· ÙÒÛË Ù˘ ÔÛ̈ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜, Ì ÛfiÙÂÚ· Ô‡Ú·. ∆Ô Ó‹ÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ∞Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¤Ú·Û ÙfiÛ· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜ Î·È Î‡ÙÙ·Ú·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 2 Ï›ÙÚ· ˘ÁÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ô- ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·‚›·ÛÙ· ¿ÓÙ· ÂÈ‚›ˆÓÂ, ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÒÚ·. ∞ÏÏ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Î›ÓËÛË ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¿¯ÚËÛÙ· ÙÔÍÈο ÚÔ˚fi- ÙÔ ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜, Ó· ·Ó·- Â›Ó·È ÂÓ‰Ô- ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÓÙ·. ∂¿Ó ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‹ÈÔ ·fi ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ÔÛ̈- Ù· ˘ÁÚ¿ ı· ¯¿ÛÂÈ 4% ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ÙfiÙÂ Ó·È Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË ∂ÏÏËÓÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Ì·˜. Î·È ¤Íˆ ÙÈ΋˜ ȤÛˆ˜ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘- ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ 24ˆÚÔ. ʤڈ Î·È ÂÁÒ Â˘ı‡ÓË. ÿÛˆ˜ ÙfiÙ ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·, ·fi Ù· ÙÒÓ. ∞Ó „ËÊ›˙ˆ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ‰‹Ì·Ú¯Ô ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔ˘ ˘Ô- ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚË Î·È «Î·ı·ÚfiÙÂÚË». ·ÙÙ·Ú·, πÛÔ˙‡ÁÈÔ ¡·+ Cl- Û¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ·Ôη- ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ™Â ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¿ÙÔÌÔ Ë Úfi- ÏÔ‡ÌÂÓÔ (¡2, ∫, Cl ) ÛÏË„Ë NaCl Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙËÓ ·¤Î- ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿- ∆Ô ˘ÁÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÚÈÛË NaCl. °È· Ó· ÌËÓ Â¤ÏıÂÈ ÚÈÔ. ∆Ô ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂ- ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 90% Î·È ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë NaCl, ··ÈÙÂ›Ù·È ÚfiÛÏË„Ë ÌË̤ÓÔ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· 3- 3,5 Ï›ÙÚ· Î·È Û 70%. ™ÙÔ Ï¿ÛÌ· Î·È ÙÔ ÌÂÛÔ- 3gr ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÙÔ˘ ÂÚÈ- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ (¡a+) ¿ÙÔÌÔ. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È Î·Ú‰›Ô˘, ÙÔ˘ ˘Â˙ˆÎfiÙÔ˜, ÙˆÓ Î·È Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· (Cl). ™Ù· ·ÙÙ·Ú· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·Ï¿ÙˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚıÚÈÎÒÓ ı˘Ï¿ÎˆÓ, Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ (ÂÚ˘ıÚÔ·ÙÙÚ·, Ì˘˚ο ·ÙÙ·Ú· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¡¿ÙÚÈÔ. ŸÙ·Ó £·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Î.Ï..) ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ (∫+) Î·È ˘¿Ú- ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¡·+Cl- Â›Ó·È Â‡ÎÔ- ÙÔ 15-20% ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·- ¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ï›ÁÔ ¡a Î·È Cl. ∏ ÂÎÙ›ÌË- ÏË Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁË- §·˘Ú¿ÎÈ ‹ TÛÈÔ‡Ú˜ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˜(13 – 16 Ï›ÙÚ·). ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ YÏÈο ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi, ̤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÚfi ÙÔ˘ ·›Ì·- ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÓÂÊÚfi˜ Â›Ó·È 1 ó ÎÈÏfi Ï·˘Ú¿ÎÈ· ‹ ÙÛÈÔ‡Ú˜, Ì·˚ÓÙ·Ófi, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, ‰˘fiÛÌÔ, ‰ËÏ. 30-40% (25-30Ï›ÙÚ·).∂¿Ó Ô ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ˘ÁÈ‹˜. √ ˘ÁÈ‹˜ ÓÂÊÚfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Èη- 4 ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÙÔÌ¿Ù˜ „ÈÏÔÎÔÌ̤Ó˜, ó ÛÎfiÚ‰Ô, fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿- ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÂÎÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÈfiÓÙ· 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÛÔ‡·˜ ÙÔÌ·ÙÔÂÏÙ¤ 2 ʇÏÏ· ‰¿ÊÓË, ÂÏ·ÙÙˆı› ηٿ 15% Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡·Cl, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, .¯. 3- 4 ·Ù¿Ù˜ ÎÔÌ̤Ó˜ ΢‰ˆÓ¿Ù˜, ó ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï¿‰È, ·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, Â¿Ó ‰Â ÂÏ·ÙÙˆı› ηٿ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‹ı˘ ÌÔÓ¿‰· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë Na, Û˘ÁÎÚ·- ∂ÎÙ¤ÏÂÛË: ∫·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È ϤÓÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ·, Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ‚¿˙Ô˘Ì Û 20% Â¤Ú¯ÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ∆Ô ÂÓ‰Ô- Â›Ó·È ÙÔ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ˚ÛÔ‰‡Ó·ÌÔ (mEq). Ù› ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ù·„›. ™’ ¤Ó· ÙËÁ¿ÓÈ ‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο, ̤¯ÚÈ Ó· ÛÔÙ·ÚÈÛÙÔ‡Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·‰ÂÈ¿- ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Ù· ·ÂÎÎÚ›ÓÂÈ. √ ˙Ô˘Ì ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÛÙÔ Ù·„› Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ Ï¿‰È, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ È¤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÓÂÚfi. ™ÎÂ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÙˆÓ πÛÔ˙‡ÁÈÔ ˘ÁÚÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ù·„› Î·È „‹ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ù¿Ù˜. ŒÓ· ٤ٷÚÙÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙÔ Ù·„› ÁÈ· Ó· ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. ŸÚÈÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ™Â Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ¿ÙÔÌ· Ë ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÈ‹ ÂÓ‹ÏÈη. ™Ù· Ó‹È· Ë ÓÂÊÚÈ΋ ÚÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù· „¿ÚÈ· Î·È ÔÈ ·Ù¿Ù˜. ÌÂٷ͇ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿- ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ Â›Ó·È Î¿ı·ÚÛË ÁÈ· ÙÔ ¡·+Cl- Â›Ó·È ÌÂȈ- ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜: ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ fiÙÈ ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ „¿ÚÂ- ÚÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô‚·ÏÏfiÌÂÓË. ̤ÓË Î·Ù¿ 1,5 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ Ì· Ì ·ÓÂÌfiÙÚ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ Ù· „¿ÚÈ· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ı· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿. ·ÁÁ›ˆÓ. ª¤Ûˆ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÌÂÌ- ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÂÓ‹ÏÈη, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ∫·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ó· ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ·, Â›Ó·È ÈÔ ÊÙËÓ¿, ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ÈÔ ˆÊ¤ÏÈÌ·. ‚Ú¿Ó˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÁÚÒÓ (·ÒÏÂÈ· ˘ÁÚÒÓ, ÂÏÏÈ‹˜ ÚfiÛÏË- ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÏËı› ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ·ÊÚfi„·Ú·, Ó· ÌËÓ Ù· ·Ê‹ÓÂÙ ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¯ˆÓ› (¯·ÚÙ›), ·ÏÏ¿ ı· Ù· ηı·Ú›- ÌÂٷ͇ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ˘ Î·È ÂÍˆÎ˘Ù- „Ë) Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ·Ï¿ÙˆÓ. √È ÔÚÌfiÓ˜ ˙ÂÙÂ, ı· Ù· ·Ï·Ù›˙ÂÙÂ Î·È ı· Ù· Û˘ÓÙËÚ›Ù ÛÙÔ „˘Á›Ô. ∂¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË, Ó· Ù¿ÚÈÔ˘ ˘ÁÚÔ‡. ªÂٷ͇ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÓÂÊÚȉ›ˆÓ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ- Ù· ‚¿˙ÂÙ Û ¤Ó· ÌÔÏ Ì ÓÂÚfi ‹ Û ӿÈÏÔÓ Û·ÎԇϷ ¿ÏÈ Ì ÓÂÚfi. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ù· ÚÔÊ˘- Î·È ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ˘ÁÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÂÓ‰Ô΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÛÙÔÓ Îfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È Ï¿ÛÛÂÙ ·fi ÙË ‰˘Ó·Ù‹ „‡ÍË, ¤ÙÛÈ ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ ÙË ÊÚÂÛο‰·. ÕÏψÛÙ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÁÚÔ‡, ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÔȯÒ- ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÒÏÂÈ· ·Ï¿ÙˆÓ. ¢ÚÔ˘Ó Â› ÙˆÓ Ô˘ÚÔÊfiÚˆÓ fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ηÙ„˘Á̤ӷ, Â›Ó·È ÂÚÈ΢Îψ̤ӷ ·fi ¿ÁÔ. Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ, ˘ÁÚÒÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ, ·ÊÂ- ÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Â›Ó·È ‰Â ·˘Ù‹ Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ Ófi˜, Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ·ÂÎÎÚ›ÛÂˆÓ ¡·+Cl- £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·ÎÔ‡Ú˘ (6979002820 - 210 2405680 – 2102431447 fax) ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÙˆÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ÚÔ˚fi- Î·È ‡‰·ÙÔ˜, ÂÓÒ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·¤Î- ÈÛÙÒÓ. √ ·ÎÏÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÎÚÈÛË ÙÔ˘ (∫+). √È ›‰È˜ ÔÚÌfiÓ˜, Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛÔ΢ÙÙ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∆Ô ÂÏ¿¯È- ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÚÚfi- Î·È Ë Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ÙÚȯÔÂÈ- ÛÙÔ ÔÛfi Ô‡ÚˆÓ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÊËÛË ·Ï¿ÙˆÓ Î·È ‡‰·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‰‹, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ‰È¿- ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹, Â›Ó·È 500 ΢‚È- ¤ÓÙÂÚÔ. ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ Î¿ ÙÔ 24ˆÚÔ. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ∂‡ÚÔ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ: Na+ = ˘ÁÚÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÛ̈ÙÈ΋ Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙËÓ ¿‰ËÏÔ ·ÒÏÂÈ· 137-146 mEq/L ∫+ = 3,7-5,1 ›ÂÛË, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ˘ÁÚÒÓ: ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Ì ÙËÓ mEq/L Cl- = 95-105 mEq/L