Your SlideShare is downloading. ×
Program perkembangan profesionalisme guru harus dilihat sebagai satu pembelajaran  sepanjang hayat yang membolehkan guru melakukan re
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Program perkembangan profesionalisme guru harus dilihat sebagai satu pembelajaran sepanjang hayat yang membolehkan guru melakukan re

624
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
624
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Program perkembanganprofesionalisme guruharusdilihatsebagaisatupembelajaransepanjanghayat yang membolehkan guru melakukanre-engineering attitude, menilaitugasrutin, amalan, danpermasalahan dibilikdarjahuntuktujuanpenambahbaikan yang memberiruangdanpeluangkepada guru-guruuntukmenjanailmusendirimelaluipemerhatian,pemahamansertarefleksitentangdiridanamalannya. Guru menjadiseorangpengamal yangreflektif(Schon,1987). Satupendekatan yangmenepatikonsepperkembanganprofesionalismetersebutialahmelaluiamalankajiantindakan.Pengamalanreflektifdankajiantindakanadalahsalingberkaitan.Umumnyapenyelidikan di bawah paying penyelidikankualitatifmempunyaivariasi yangpelbagai,bergantungkepadapenyelidikanitusendiri.Aliranbarupenyelidikandalampendidikankinidengantegasmenyatakanbahawapendekatankajiantindakantidakbolehdilakukansecarakuantitatif.Pendekatankajiantindakanialahkaedah yang terbaik, yangbolehdilaksanakansecarakolaboratifbersama guru di peringkatsekolah;dengantujuanmembantu guru meningkatkankualitipengajaranmereka,khususnyadalamaspekinteraksi verbal.Penglibatan gurusebagaipenyelidikjugapentingkeranamerekaseharusnyabertanggungjawabsepenuhnyaterhadapmasalahharianmerekadalambilikdarjah(Kincheloe,1995).Di Malaysia khususnya, penyelidikandanpenilaianpendidikanmempunyaiperanan yangpentingdansignifikandalam proses perancangan, penggubalan, danpemutusandasar-dasarpendidikan. Dalamkontekspendidikannegera,penyelidikandanpenilaianmerupakansatuaktivitipentingdalammenyediakanmaklumatasasyang dapatdigunakanuntukmerancangperubahanataureformasikeatas program pendidikandisemuaperingkatbagitujuanpenambahbaikan.Tidakdapatdinafikanbahawausaha yangberterusanadalahperlubagimemperbaikisistempendidikansesebuahnegera, seperti yangdinyatakanoleh Pierce danHunsaker(1996)bahawaperubahandanreformasidalampendidikantidakdapatdielakkandanmerupakansatukemestian.Penglibatan guru yangaktifdalammenjalankankajiantindakanadalahpentingdalamusahamembawaperubahansertainovasidalampendidikan.Kajiantindakandikatakandapatmeningkatkantahapprofesionalismeguru, menjadikan guru lebihreflektifdankritikal,
  • 2. meningkatkankemahiranmenganalisisdanmenyelesaikanmasalahsertadapatmengeratkanhubungankesejawatandalamkalangan guru (Bennet, 1993; Calhoun,1993). Di sampingitu,kajiantindakanjugadapatmeningkatkan„self-esteem‟ danautonomi guru dalambilikdarjah(Bennet,1993) sertameningkatkankepuasankerjadanamalanpedagogi guru (Johnson, 2002).Tidakdapatdinafikanbahawakajiantindakanmerupakansuatucarauntukmemperbaikipengajarandanpembelajarandalamprofesionalisme guru.Latihankajiantindakantelahdijalankan diMalaysia seawall tahun 1989 di RECSAM, Pulau Pinang,usahauntukmembudayakankajiantindakandalamkalangan guru di Malaysiasecaramenyeluruhbermulapadatahun 1993 apabilaProjek PIER (Programme for Innovation,Excellence and Research)dilancarkan.Kajiantindakanperludijalankansecarasistematiksupayakemahiranpara gurudapatditingkatkan.Kajiantindakanperludijalankansecarasistematiksupayakemahiranpara gurudapatditingkatkan.Mengikut Soon (2007), teraskelimaPelanInduk Pembangunan Pendidikan2006-2010 (PIPP) iaitu “memartabatkanprofesion guru” bertujuanmelahirkan guru berkualiti.Dalamcabaranmemartabatkanprofesion guru ini, kajiantindakanmemainkanperanan penting.