Sähköisen markkinoinnin opas

4,151 views
3,642 views

Published on

Sähköisen markkinoinnin opas on suunnattu pienen ja keskisuuren yrityksen sähköisen markkinoinnin suunnittelun ohjenuoraksi. Opas kuvaa markkinointisuunnitelman laatimisen kehyksen nivoen markkinoinnin osaksi yrityksen strategista suunnittelua. Esityksen liitteenä on joukko erillisiä esityksiä, joissa syvennytään tarkemmin tiettyyn sähköisen markkinoinnin aihealueeseen.

Published in: Marketing
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
603
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sähköisen markkinoinnin opas

 1. 1. Sähköisen markkinoinnin opas Esa Järvenoja, joulukuu 2013
 2. 2. Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen
 3. 3. Johdanto  Tämä oppaan tavoitteena on auttaa pieniä ja keskisuuria matkailuyrityksiä heidän sähköisen markkinoinnin johtamisessa ja suunnittelussa. Opas on laadittu markkinointisuunnitelman rungon muotoon, jolloin se nivoutuu tiiviimmin yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen.  Sähköinen markkinointi ei ole erillinen toiminto yrityksessä. Opas nivoo sähköisen markkinoinnin osaksi yrityksen markkinoinnin suunnittelua lähtemällä liikkeelle yrityksen makro- ja mikroympäristön nykytilasta sekä markkinoinnin perustasta: tuotteista/palveluista, segmentoinnista, kilpailustrategiasta, kohdentamisesta ja asemoinnista. Nykytilan pohjalta määritellään markkinoinnin tavoitteet mittareineen suunnittelun pohjaksi. Tavoitteet sidotaan asiakkaan ostoprosessiin, jonka eri vaiheisiin esitellään keinoja. Lopuksi suunnitelman runko koostetaan yhteen sähköisine kanavineen, resursseineen ja sisältöineen julkaisukalenteriksi.  Opas on luotu Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittämishankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa ja laajentaa hankkeeseen osallistuvien matkailualueiden ja yritysten markkinointia ja myyntiä Internetissä. Opas ei pyri olemaan tyhjentävä vaan auttaa matkailuyrittäjää sähköisen markkinoinnin saralla eteenpäin itsenäisesti – tai yhdessä markkinoinnin asiantuntijaorganisaation kanssa.
 4. 4. Sisällysluettelo  Johdanto  Sisällysluettelo  Nykytilan analyysi  Markkinoinnin tavoitteet  Suunnitelma  Keinot markkinointisuppilossa  Markkinoinnin perusta        Yrityksen ulkoinen ympäristö  Toimialan analyysi  SWOT      Tuote/palveluanalyysi Segmentointi Kilpailustrategia Kohdentaminen Asemointi     Vedä kävijöitä Aktivoi kävijöitä Päätä kauppa Sitouta Kanavat ja sisältö Suunnittelun vaiheet Resurssit Mittaaminen Julkaisukalenteri Sähköisen markkinoinnin verkkoohjeistuksia
 5. 5. Nykytilan analyysi Yrityksen ympäristö jakautuu kahteen alueeseen. Ulkoinen ympäristö koostuu tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen päätöksentekoon ja suunnitteluun, mutta joihin yritys ei voi toimillaan vaikuttaa. Yrityksen mikroympäristö – toimiala – on aluetta, jossa yritys toimii. Mikroympäristössä yritys voi toimillaan itse vaikuttaa menestymiseensä ja toimialan sisäisiin sidoksiin. Ympäristö Yritys menestyy, kun se kykenee varautumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yritys ei toimi eristyksissä vaan tuottaa arvoa asiakkailleen muiden toimijoiden kanssa. Taloudellinen kehitys Toimiala Kilpailijat Demograafinen ympäristö Ostajat Lainsäädännön kehitys Poliittinen ympäristö Uudet toimijat Yritys Verkostot ja Korvaavat Verkoston toimijat tuotteet Teknologian Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit kehitys Kansainvälinen ympäristö Sosiokulttuurinen ympäristö Ekologinen kehitys Eettiset ympäristö
 6. 6. Yrityksen ulkoinen ympäristö TEKIJÄT:  Demografinen ympäristö (populaation kasvu ja trendit, ikärakenteen muutos, perheiden muutos, koulutustason kasvu)  Taloudellinen kehitys (ostovoiman kehitys, kulutustottumukset, suhdanteet)  Poliittinen ympäristö (kuluttaja- ja kilpailulainsäädäntö, eettisyyden ja sosiaalisuuden kasvu)  Sosiokulttuurinen ympäristö (käyttäytymisen, arvojen kehitys)  Teknologinen ympäristö (nopeutuva kehitys, säännöstely, pirstaloituminen)  Ekologinen ympäristö (energian kustannus, saastuminen)  Kun yritys suunnittelee toimintaansa, sen tulee varautua muutoksiin ulkoisessa ympäristössä. Monet muutokset ovat ennustettavissa – trendit, kuten väestönkasvu ja ikääntyminen. Yritys voi toiminnassaan hyötyä tai sopeutua makroympäristön muutoksiin, mutta se ei voi estää tai hidastaa niitä tapahtumasta.  ESIMERKKI: Muutos lainsäädännössä, kuten venäläisten viisumivapaus Suomeen voisi vaikuttaa matkailuyrityksen menestymiseen suuresti. Jos yritys ei ole valmistautunut lisääntyvään venäläismatkailijoiden määrään, se menettää mahdollisen liiketoiminnan kasvun kilpailijoille.
 7. 7. Toimialan analyysi TEKIJÄT:  Verkostot ja verkoston toimijat: alihankkijat, kumppanit, tutkimus, mainonta, media, jälleenmyyjät ja – välittäjät  Ostajat: B2C, B2B, kansainvälisyys  Kilpailijat: kilpailijaseuranta, uudet palvelut, uudet toimijat, korvaavat tuotteet  Sidosryhmät: rahoittajat, julkinen hallinto, media, paikallinen yleisö, henkilöstö, järjestöt  Yritys koordinoi omia toimintojaan yrityksen sisällä ja verkostossaan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa  ESIMERKKI: Majoitusyrittäjä myy omaa majoituspalvelua sekä ohjelmapalvelun tuottajan palveluita ja pitopalveluyrityksen ateriatoimituksia. Yrittäjä myy palveluita itse, mutta hyödyntää myös matkailukeskuksen keskusvaraamoa.  ESIMERKKI: Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttumassa nopeasti. Yhä suurempi osa ostamisesta tapahtuu internetissä. Yrityksen tulee kehittää osaamistaan ja markkinoida ja myydä siellä, missä potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa tuotteista, vertailevat tuotteita ja tekevät hankintansa.
 8. 8. SWOT SWOT-analyysi on yksinkertainen nelikenttä, johon listataan yrityksen ulkoisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset joko mahdollisuuksina tai uhkina. Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, joihin yritys voi vaikuttaa omassa toimintaympäristössään toimialallaan. S = strengths, vahvuudet, joita yritys voi hyödyntää kilpailussa W = weaknesses, heikkoudet, joita täytyy vahvistaa tai joista ei saa jäädä riippuvaiseksi O = opportunities, mahdollisuudet, joissa yritys voisi menestyä T = threats, uhat, joiden vaikutuksilta tulisi suojautua ESIMERKKI: Mitä ovat ne vahvuudet, jotka auttavat yritystä menestymään? Mitä heikkouksia olisi kehitettävä, jotta yritys pärjäisi paremmin kilpailussa? Mitä vahvuuksia yrityksellä on hyödyntää uusia mahdollisuuksia? Kuinka yritys selviytyy mahdollisista uusista uhista – onko yrityksellä heikkouksia, joita tulisi poistaa?
 9. 9. Markkinoinnin perusta  Markkinoinnin suunnittelun pohjaksi on hyvä vielä analysoida yrityksen tuotetarjonta, kohderyhmät ja toiminnan tavoitteet.     Tuotteen/palvelun kerroksellisuus Markkinoiden jakaminen kohderyhmiin Yrityksen vahvuuksiin perustuva kilpailustrategia Markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen (segmenttien valinta)  Tuotteen/palvelun asemointi  Tavoitteiden määrittäminen
 10. 10. Tuote/palveluanalyysi      Tuote/palvelu rakentuu kerroksista: ydintuote, todellinen tuote, laajennettu tuote Ydintuotteen tarkoituksena on vastata asiakkaan perustarpeeseen – esimerkiksi yöpyminen vieraalla paikkakunnalla Todellinen tuote = ydintuote + lomahuoneisto + sisustus + ympäristö + laatu Laajennettu tuote = todellinen tuote + lisäpalvelut (aamiainen, loppusiivous, ohjelmapalvelu, kuljetus, online-varaus jne) Asiakas kokee tuotteen omalla tavallaan tarpeidensa ja mieltymyksiensä mukaan, siksi asiakkaan tuotteesta kokema arvo ei välttämättä vastaa yrityksen käsitystä tuotteestaan Tuote/palvelu voidaan ”paketoida” eri asiakkaille erilaisiksi tuotteiksi/palveluiksi Laajennettu tuote Toimitus ja luotto Todellinen tuote Brändi Laatu Ydintuote Pakkaus Asennus Muotoilu Ominaisuudet Takuu Huolto K o h d e r y h m ä t Tuote/palvelu  (www.markinvest.fi)
 11. 11. Segmentoi markkina Segmentointitekijöitä Nuoret Perheet Demografisilla tai sosioekonomisilla tekijöillä ryhmittely Maantieteellinen ryhmittely Ostotavan mukainen ryhmittely Uusimaa Venäläiset perheet Pohjoispohjanmaa  Harva tuote tai palvelu tyydyttää kaikkia kuluttajia. Kuluttajien tarpeet, maksukyky, kiinnostukset jne. ovat erilaisia.  Segmentoinnilla markkinat jaetaan tietyin perustein erilaisiin ryhmiin, joista valitaan kohderyhmät omille markkinointitoimille (esimerkkejä yllä).  Valituissa kohderyhmissä yritys voi hyödyntää paremmin omia vahvuuksiaan ja reagoida helpommin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin  Resurssit ja markkinointitoimenpiteet voidaan kehittää sopimaan kuhunkin kohderyhmään
 12. 12. Kilpailustrategia    Kilpailustrategia määrittää sen kuinka yritys kilpailee markkinoilla. Yritys voi kilpailla matalilla kustannuksilla tai tarjota kilpailijoista erottuvia tuotteita ja palveluita. Yritys voi kilpailla kapeassa markkinasegmentissä keskittymällä kustannusten optimointiin (peruspalvelu) tai erilaistaa palvelua tietylle asiakasryhmälle. Markkinoinnissa strategian sekoitus on haasteellista, koska eri markkinasegmenteille kohdistuvien viestien tulee erottua selkeästi toisistaan. Autoteollisuudessa japanilaisen Toyotan markkinointi on onnistunut. Erilaistetulla laatutuotteella on oma brändinsä Lexus. Kilpailun laajuus Kilpailuetu Matala kustannus Toimialan laajuinen Kustannusjohtajuus Tuotteen erilaistaminen Erilaistaminen (esim. matkailu) Kapea segmentti (esim. ohjelmapalvelut) Kustannusfokusointi Erilaistamisfokusointi
 13. 13. Kohdentaminen   Markkinasegmentoinnin ja yrityksen kilpailustrategian perusteella yritys valitsee ne segmentit, joihin markkinointiponnistelut kohdennetaan. Valinta tulisi tehdä segmentin kiinnostavuuden (segmentin koko, kasvupotentiaali, kilpailijat, korvaavat tuotteet, ostajat, muut toimijat) ja omien toimintamahdollisuuksien pohjalta. Sähköinen markkinointi mahdollistaa perinteistä markkinointia monipuolisemman valikoiman tapoja kohderyhmien tavoittamiseen:         Maantieteellinen kohdentaminen; kaupungit, maakunnat, maat Ajallinen kohdentaminen; kellonaika / päiväkohdentaminen Demograafinen kohdentaminen; Rekisteröintiä vaativissa verkkopalveluissa kävijät voidaan tunnistaa ja profiloida (esimerkiksi Facebook-mainonta) Käyttäytymiseen perustuva kohdentaminen; mitä haetaan verkkopalvelusta, mistä sivuista ollaan kiinnostunut (esimerkiksi hakukonemainonta, bannerimainonta) Uudelleen kohdistaminen; näytetään mainontaa perustuen aikaisempaan verkkokäyttäytymiseen Digitaalinen suoramarkkinointi; kohdistaminen mm. postinumero, ikä, ammatti jne. perusteella Laitteen perusteella kohdentaminen; esim. tablet-tietokoneiden, älypuhelimen käyttäjät Kohdentamisessa kannattaa miettiä myös, miten viestitään uskollisille asiakkaille, muille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille
 14. 14. Asemointi  Markkinointitoimenpiteiden kohdentamisen jälkeen mietitään, millaisen mielikuvan tuotteesta/palvelusta haluat luoda kuluttajan mielessä.  Kuluttajan tai matkanjärjestäjän mielikuva tuotteesta tai palvelusta saattaa poiketa suuresti siitä, mitä yritys viestii. Ostajat luovat mielikuvan sen perusteella, kuinka tuote/palvelu asemoituu verrattuna kilpaileviin tai korvaaviin tuotteisiin. (www.juiceboxdirect.com) Määrittele: Kuka tarjoaa, mitä tarjoaa, kenelle sekä tärkein hyöty asiakkaalle perusteluineen. Toista jokaiselle yrityksen kohdesegmentille.
 15. 15. Markkinoinnin tavoitteet  Nykytilan pohjalta määritellään tavoitteet pohjaksi markkinointisuunnitelmalle.  Mitä tavoitteita yrityksellä on 12-18 kk jaksolla?  Mitkä ovat lyhyen tähtäimen (6 kk) tavoitteet?  Oheisessa kuviossa on listattu määrällisiä ja toiminnallisia tavoitteita. Lisäksi tulisi määrittää myös laadullisia tavoitteita.  Tavoitteita määrittäessä mietitään myös mittarit eli kuinka edistyminen todennetaan. Esimerkiksi verkkosivun kävijämäärää kasvatetaan 80% ja online-myyntiä 50%. Asiakasuskollisuuden eli uusintaostojen kasvattaminen vaatii asiakasrekisterin käyttöä jne. Kasvata verkkosivun kävijämäärää Luo faniyhteisö SoMeen Laajenna myyntiverkostoa Palvele kävijöitä sähköisesti Kasvata asiakasuskollisuutta Asiakkaan ymmärtäminen Uuden palvelun lanseeraus venäläisille Onlinemyynnin lisäys Saa asiakkaat suosittelemaan
 16. 16. Suunnitelma Tarpeen tunnistaminen Tiedon hankinta Vaihtoehtojen arviointi Ostopäätös Oston arviointi Markkinoinnin tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan suunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on hyvä ymmärtää kuluttajan ostoprosessia (vasemmalla) ja kuinka kuluttajaan voidaan vaikuttaa markkinoinnin keinoin prosessin eri vaiheissa.  Sähköisessä markkinoinnissa kuluttaja on aluksi osa suurta yleisöä.  Kun hän löytää yrityksen verkkosivun hänestä tulee kävijä.  Kävijä pyritään tunnistamaan, jotta häntä voidaan palvella yksilöllisemmin, jolloin kävijä saadaan ”liidiksi”.  Liidin halutaan tekevän ostopäätöksen suuntaamalla hänelle sopivia oston ”ärsykkeitä”.  Ostopäätöksen tehnyt liidi on asiakas, josta halutaan uskollinen uusia hankintoja tekevä asiakas ja yrityksen palveluiden suosittelija. Suuri yleisö Vedä puoleesi Kävijät Konvertoi Liidit Päätä kauppa Asiakas Ilahduta Suosittelija
 17. 17. Keinot markkinointisuppilossa  Markkinoinnin tavoitteita toteutetaan markkinointisuppilon eri vaiheisiin kohdistuvilla keinoilla. Aiemmalla sivulla olevat tavoitteet kohdentuvat suppilon tiettyyn vaiheeseen (esimerkiksi):     Kasvata verkkosivun kävijämäärää -> Vedä puoleesi Palvele kävijöitä sähköisesti -> Aktivoi Online-myynnin lisäys -> Päätä kauppa Saa asiakkaat suosittelemaan -> Ilahduta Vieraat Kävijät Liidit Asiakkaat Suosittelijat
 18. 18. Vedä kävijöitä puoleesi     Vieraat     Yrityksen verkkosivu on yrityksen käyntikortti, joka palvelee kävijöitä väsymättä 24/7 Verkkosivun tulee olla selkeä, mutta riittävän informatiivinen, jotta se palvelee kävijöitä. Sivuston sisältö suunnitellaan yrityksen tavoittelemien asiakkaiden tarpeisiin – sen tulee kiinnostaa kävijöitä. Jotta verkkosivu vetoaisi käyttäjiin, sen on oltava helposti löydettävissä hakukoneissa. Löydettävyyttä parannetaan hakukoneoptimoinnilla. Verkkosivuston tekninen hakukoneoptimointi käsittää sivuston meta-tietojen (title, meta description, alt) täydentämisen sekä sivujen selkeiden osoitteiden luomisen (urlit). Sivuston sisäiseen optimointiin kuuluu selkeästi myös avainsana-analyysi eli millä hakusanoilla ja -lausekkeilla sivuston halutaan löytyvän. Näitä avainsanoja tulee viljellä sivuston tekstisisällössä (otsikot, leipäteksti) sekä meta-tiedoissa. Avainsanat tulee sijoittaa tekstiin siten, että teksti on luonnollista. Sivuston ulkopuolinen optimointi koostuu sivustolle johtavien linkkien ”pyydystämisestä”. Sivustolle luodaan suunnitelma, miltä aihealueeseen liittyviltä vierailta verkkosivustoilta halutaan linkkejä yrityksen sivustolle. Hakukoneet arvostavat linkkejä sen perusteella, kuinka linkittävä sivusto arvuutetaan (Google Page Rank) ja kuinka paljon linkkejä sivustolta lähtee (arvo jaetaan linkkien kesken). Syvät linkit suoraan alasivuille ovat arvokkaampia. Luonnollinen tapa linkkien hankkimiseen on kävijöitä kiinnostavan sisällön luonti eli kävijät itse jakavat ja linkittävät sisältöä. Sosiaalisen median jakamispainikkeet sivustolla edistävät linkitystä sivustolle. Linkkejä voi myös pyytää suoraan toiselta sivustolta tarjoamalla lisäarvoa linkittävälle sivustolle (maksulliset linkit tulisi kuitenkin merkitä meta-tiedoin).
 19. 19. Vedä kävijöitä puoleesi sosiaalisessa mediassa SELVITÄ, missä sosiaalisen median kanavissa yrityksen tavoittelemat asiakkaat ovat? Vieraat  Facebookin suureen suosioon perusteen yrityssivun luonti facebook-palveluun on perusteltavissa.  Yrityksen tuote- ja asiakasryhmien erilaisuuden perusteella kannattaa miettiä, tarvitaanko eri asikassegmenteille oma sivunsa.  Facebook-markkinointi vaatii kiinnostavaa sisältöä, jonka tuottamiseen tarvitaan resursseja. Mieti, voisiko kävijöiden luomaa sisältöä hyödyntää  Muita sosiaalisen median harkittavia kanavia ovat videopalvelut, esimerkiksi YouTube. Jos päätät luoda yrityksen palveluista videoita, kannattaa niitä myös upottaa yrityksen verkkosivulle. Sähköisiä kanavia tulee myös markkinoida, jotta ne löydetään. Uutiskirjeissä ja painetussa materiaalissa (esitteet, lehdet) kannattaa kertoa yrityksen sähköisistä kanavista. Kun yritys laajentaa sähköistä markkinointia uusiin kanaviin, pitää miettiä sisällön automaattista ohjausta muista kanavista verkkosivulle. Vastaavasti linkit eri kanavien välillä mahdollistavat kävijöiden helpon liikkumisen kanavasta toiseen.
 20. 20. Aktivoi kävijöitä Kävijät  Kävijöitä kehotetaan toimintaan yhteydenotto-, ilmoittautumis- ja erilaisten tilauslomakkeiden avulla.  Kävijöitä rohkaistaan sisällön jakamiseen sosiaalisessa mediassa jakonappuloilla  Yrityksen sosiaalisen median kanavat linkitetään verkkosivulle ja päinvastoin. Verkkosivu yrityksen sähköisten kanavien keskiönä aktivoi kävijöitä myös muihin yrityksen kanaviin ja muista kanavista verkkosivulle.  Kävijöiden seuranta sosiaalisessa mediassa: Millaiset ja mihin aikaan tapahtuvat päivitykset kiinnostavat kävijöitä ja saavat heidät reagoimaan?  Kävijöiden reaktioihin vastaaminen. Sähköpostilla tapahtuva asiakaskyselyihin vastaaminen voi olla asiakkaalle tärkeää. Usein kävijöillä on samanlaisia kysymyksiä ja ongelmia, joihin vastaamista voisi keskittää. Sosiaalisen median käyttämistä usein kysyttyjen kysymysten vastaamiseen kannattaa pohtia. Facebook- tai Twitter-tili asiakaspalvelukanavana loisi sekä sisältöä kanavaan että palvelisi asiakkaita.  Asiakkaita voi rohkaista jakamaan kokemuksiaan (valokuvia, videoita) yrityksen sosiaalisessa median kanavissa
 21. 21. Päätä kauppa Liidit  Tuotesivut suunnitellaan tukemaan myyntiä. Myyntisuppilon eri vaiheissa olevat kävijät otetaan huomioon suunnittelemalla tietoa jakavia tuotekuvauksia, joissa on mahdollisuus suoraan ostamiseen. Näiden lisäksi sopivalla avainsanojen käytöllä voidaan ohjata ostopäätöstä lähestyvät kävijät suoraan ostamista kannustaville laskeutumissivuille.  Laskeutumissivuja suunnitellaan kampanjoiden tueksi sekä tehostamaan (mahdollista) maksullista mainontaa  Myyntiä tapahtuu usealla tasolla:     Online-verkkokaupassa asiakas voi ostaa itsenäisesti 24/7 Kävijä voi pyytää tarjouksen sähköisellä lomakkeella Kävijä voi pyytää yhteydenottoa sähköpostilla, sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse (mobiilista yhteydenotto puhelinnumeroa klikkaamalla) Kävijä voi tilata sähköisen uutiskirjeen  Helppokäyttöisten yhteydenotto/tilauslomakkeiden luonti. Lomakkeisiin valmiit kentät tai raksittavat kohdat yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin tai tiedon tarpeeseen liittyen  Lomakkeilla kerätään myös kävijän yhteystiedot, joita voidaan hyödyntää markkinoinnissa myöhemmin
 22. 22. Keinoja sitouttamiseen Asiakkaat Suosittelijat  Yrityksen sähköisen markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa kävijävirtaa, saada kävijät kiinnostumaan yrityksen palveluista ja konvertoida heidät maksaviksi asiakkaiksi, vieläpä uskollisiksi asiakkaiksi.  Jotta uskollisuudesta voidaan palkita, tarvitaan asiakasviestintää varten asiakasrekisteri. Facebookissa tosin voidaan viestiä ”Tykkääjien” kanssa, mutta he eivät ole välttämättä vielä asiakkaita.  Asiakkaita (ja kävijöitä) sitoutetaan verkkosivun ja sosiaalisen median sisällön monimuotoisuudella: videot, artikkelit, asiakkaiden luoma sisältö, suositukset  Asiakkaille voidaan luoda asiakasohjelmia, joiden puitteissa he saavat etuja (alennuksia, lisäöitä majoituksessa jne.). Online-kauppa voi tunnistaa asiakkaan ja tarjoaa hänelle alennuksia lisäostoista.  Asiakasryhmäkohtaisilla tarjouskirjeillä sitoutetaan asiakkaita  SoMe-seuraajille tehdään kohdennettua markkinointia (demografiatietojen ja kiinnostusten perusteella)  Verkkoanalytiikan hyödyntäminen kävijöiden kiinnostuksen kohteiden ja demografia-tietojen avulla kohdentamaan tietyn tuotteen/palvelun markkinointia halutulle kävijä/asiakasryhmälle
 23. 23. Kanavat ja sisältö  Markkinoinnin keinoja on lähes rajaton määrä. Erilaisia sähköisiä kanavia ja työkaluja vielä enemmän. Edellä mainittiin vain muutamia: yrityksen verkkosivu, facebook, youtube, twitter.  Kuinka sitten valita yritykselle sopivimmat kanavat?  Ensiksi on ymmärrettävä, mistä potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan eli missä kanavassa he viihtyvät? Kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle kanavat eivät välttämättä ole samoja eri markkinoilla. Käyttäjäprofiilit vaihtelevat eri kanavien välillä.  Toiseksi havainnoi, millaisesta sisällöstä he ovat kiinnostuneet? Helpoin keino on oppia kilpailijalta tai samalla toimialalla toimivalta yritykseltä. Esimerkiksi facebookissa voi ”vakoilla” kilpailijan sivun fanien määrää, sisältöä ja sen päivitystiheyttä.
 24. 24. Suunnittelun vaiheet Nykytilan analyysi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Makroympäristö Toimiala Segmentointi Kilpailustrategia Kohdentaminen Asemointi Tavoitteet ja mittarit Keinojen valinta Kanavat ja sisältö Budjetointi ja vuosisuunnitelma Tavoitteiden suunnittelu kampanjoiksi Resursointi ja toteutus
 25. 25. Resurssit  Sähköinen markkinointi voi olla edullista, mutta vaatii työtä ja osaamista. Mieti, kuinka koko henkilöstöä ja kumppaneita voi hyödyntää sisällön tuottamisessa. Mitä ostetaan yrityksen ulkopuolelta? Resurssitarvetta voi havainnollistaa julkaisukalenterilla, jota voi käyttää myös yksinkertaisena suunnitelman pohjana.  Millaisia työkaluja tarvitaan: julkaisujärjestelmä, verkkoanalytiikka, hakukoneoptimointi, laskeutumissivujen suunnittelu. Mitä tehdään itse – mitä ostetaan markkinointitoimistolta?
 26. 26. Mittaaminen  Sähköinen markkinointi on erittäin hyvin kohdennettavaa ja joustavaa. Jos markkinointikampanja ei tuo asiakkaita, kampanja on helppo pysäyttää tai sitä on helppo muokata. Kampanjaa voi ensin testata alueellisesti. Sen voi kohdentaa paremmin jne. Kaikki tämä on mahdollista vain, jos markkinoinnin tavoitteiden saavuttamista mitataan jatkuvasti.  Ylätasolla seurataan liikevaihdon (€), online-myynnin (€, %) ja esimerkiksi majoitusvuorokausien (vrk) kehittymistä  Markkinointisuppilon eri vaiheissa voidaan seurata verkkosivun kävijäliikennettä (esim. kävijöiden määrää, uusia/palaavia kävijöitä, mistä kävijät saapuvat sivulle, mistä sisällöstä he ovat kiinnostuneet, vierailujen kestoa, klikkauksia ja lomakkeiden täyttöä, verkko-ostojen määrää, sisällön jakamista jne.)  Sosiaalisessa mediassa seurataan sivuston fanimäärää (”Tykkääjät”), julkaisujen jakamista, julkaisuista pitämistä, kommentointia jne. Sosiaalisen median alustoilla on omia analytiikkapalveluita (facebook, YouTube)  OLEELLISTA mittaamisessa on, että ymmärretään, mitä mittari kertoo. Esimerkiksi verkkosivun kävijöiden määrän kasvu ei kerro sinällään kävijöiden sitoutumisesta mitään. Palaavien kävijöiden osuus on tärkeämpää.  ALOITA pienellä määrällä tavoitteita ja mittareita.
 27. 27. Julkaisukalenteri Julkaisukalenterin avulla suunnitellaan sähköisen markkinoinnin viestit, käytettävät kanavat, tekijät ja mittaaminen Vuosi ja kuukausi: 11/2013 Teema: Hiihtolomat Sisällön nimi tai otsikko Kohderyhmä Sisällön tyyppi Sisällön tuottaja Sisällön lähde Julkaisu-kanava Valmistumispäivä Julkaisupäivä Tunnisteet Lasten mäkiviikko alkoi Media Uutinen Valmennus tiimi Oma Web-sivu, yhteismarkkinointi Vko 48 2.12.2013 Mäkiviikko, Vuokatti Hiihtolomapaketti 15.2.-9.3.2014 Lapsiperheet, nuoret Teksti+ kuva Majoitustiimi Oma Web-sivu Vko 46 Vko 49 Hiihtoloma, Vuokatti, lomatarjous Varaa hiihtolomasi Linkkiä klikanneet Maastohiihtokoulu Lapsiperheet Teksti+ kuva Valmennus -tiimi Oma Web-sivu Vko 47 Vko 49 Maastohiihto, hiihtokoulu, Vuokatti Varaa paikkasi hiihtokouluun Ilm.lomakkee n täyttäneet Hiihtoloma-tarjous Lapsiperheet, nuoret Banneri Markkinointi Mainostoimisto Web-sivu, yhteismarkkinointi Vko 46 Vko 49 Hiihtoloma, Vuokatti, lomatarjous Varaa lomasi Linkkiä klikanneet Perhe-segmentin tarjouskirje Lapsiperheet Teksti+ kuva Markkinointi Oma Uutiskirje Vko 47 Vko 48 Joulu Vuokatissa, hiihtoloma Vuokatissa, hiihtokoulu Lue lisää, Varaa lomasi Uutiskirjeen seuranta Statuspäivitys Lapsiperheet, nuoret Lyhyt teksti ja kuva Markkinointi Oma facebook Vko 48 Vko 50, vko 2 Hiihtoloma Vuokatissa Varaa lomasi Linkkiä klikanneet Pääsiäinen 17.21.4.2014 Perheet, nuoret ja aikuiset Web-sivu, banneri Markkinointi Oma Web, Some, yhteismarkkinointi Vko 48 Vko 50 Pääsiäinen Vuokatti, viikonloppu Vuokatti Varaa Linkkiä klikanneet (Kuvainnollinen esimerkki julkaisukalenterin sisällöstä) Toiminta kehote Mittarit Linkkiä klikanneet
 28. 28. Sähköisen markkinoinnin verkkoohjeistuksia          Verkon seuranta matkailuyrityksessä: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/verkon-seurantamatkailuyrityksess Matkailuyrityksen verkkosivun hankinta: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/matkailuyrityksen-verkkosivuston-hankinta Hakukonemainonta matkailukohteen markkinoinnissa: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/hakukonemainonta-matkailukohteen-markkinoinnissa Blogi matkakohteen markkinoinnissa: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/blogitmatkakohteen-markkinoinnissa Verkkoanalytiikkaa Google Analytics-ohjelmistolla: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/verkkoanalytiikkaa-google-analytics-ohjelmistolla Facebook-yrityssivun luonti: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/facebook-yrityssivunluonti Facebook-välilehtien luonti: http://www.slideshare.net/kajakebusiness/facebook-vlilehdenluonti Sosiaalinen media matkailupalveluiden markkinoinnissa: http://kajakebusiness.wordpress.com/2013/12/31/sosiaalinen-media-matkailupalveluidenmarkkinoinnissa/ Matkailun internet-markkinointi venäjälle: http://kajakebusiness.wordpress.com/2013/09/26/matkailun-internet-markkinointi-venajalle/

×