หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศจีน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศจีน

on

 • 189 views

 

Statistics

Views

Total Views
189
Views on SlideShare
156
Embed Views
33

Actions

Likes
1
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 33

http://krukainoy.com 33

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศจีน หลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศจีน Presentation Transcript

 • หลักสูตรคณิตศาสตร์ ของประเทศจีน Mathematics curriculum of China 中國的數學課程
 • จัดทาโดย 目 录 นางสาวสุพรรณี ดงแสนแก้ว นางสาวกัลยาณี หนูพัด นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ รหัสนิสิต 55990039 รหัสนิสิต 55990041 รหัสนิสิต 55990042
 • การจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาจีนยึดหลักการ “การศึกษาต้องพัฒนาสู่ความทันสมัย เปิดสู่โลกและ อนาคต” ตามคากล่าวของนายเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตประธานาธิบดีของจีน ที่กล่าวไว้เมื่อปี ค.ศ. 1983 之一
 • ระบบการศึกษาของจีน (CHINA'S EDUCATIONAL SYSTEM) จีน มีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ มีสถานศึกษาทั้งในอนุบาล ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยและบัณฑิต วิทยาลัย 二
 • กฎหมายการศึกษา กฎหมายการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กาหนดว่า รัฐบาลรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี นั่นคือ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาล ท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้สามารถพัฒนาขึ้นไป ในทุกระดับทุกประเภท 三
 • นโยบาย รัฐบาลจีนได้กาหนดนโยบาย "การพัฒนาประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ และการศึกษา" มุ่งปฏิรูประบบการศึกษาในแนวลึก โดยการจัดการศึกษา แบบให้เปล่า 9 ปี สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐในทุกระดับ เพิ่มการลงทุนทางด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขา อาชีพ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาการศึกษาของจีน ยึดมั่นในหลักการ " การพัฒนาสู่ความทันสมัยเปิดสู่โลกและ อนาคต" 四
 • การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน 1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เป็นการศึกษาสาหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี มีระยะเวลาศึกษา ประมาณ 3 ปี 2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ มีอายุระหว่าง 6-11 ปี มีระยะเวลา ศึกษา 6 ปี โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับนี้ส่วนใหญ่ เป็นของรัฐบาล ท้องถิ่นระดับต่าง ๆ 五
 • การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) อายุระหว่าง 11-17 ปี ใช้เวลาศึกษาในระดับ 6 ปี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 3.1 มัธยมศึกษาทั่วไป (General Middle School) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ๆ ละ 3 ปี ดังนี้ - มัธยมศึกษาตอนต้น (Junior Middle School) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Middle School) 六
 • 3.2 มัธยมอาชีวศึกษา (Vocational School Education) 3.3 มัธยมวิชาชีพพิเศษ (Secondary Professional Education) การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 七
 • โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ จะเป็น ของรัฐบาลท้องถิ่น โดยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่จะสมัครเข้าศึกษาต่อไปชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนที่เหลือจะเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา และ โรงเรียนมัธยมวิชาชีพตามลาดับ การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 八
 • 4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) สถาบันการศึกษาที่สอนระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย - มหาวิทยาลัย (Universities) - สถาบัน (Institutes) - วิทยาลัย (Short-Cycle universities) การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 九
 • การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนมีคุณภาพดี ทั้งการเรียนการสอน และการวิจัย ผลสาเร็จใน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十
 • การศึกษาระดับสูงของจีนมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าร้อยปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในจีน มีจานวนประมาณ 3,000 แห่ง โดย 2 ใน 3 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 1 ใน 3 เป็น มหาวิทยาลัยเอกชน การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十一
 • การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน จาเป็นต้องผ่านการสอบเข้า โดยดูจากระดับคะแนน ในการสอบ ข้อสอบที่ใช้กาหนดโดยส่วนการศึกษา ภูมิภาค และส่วนการศึกษาภูมิภาคจะเป็นผู้กาหนด เกณฑ์คะแนนด้วย การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十二
 • ระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) (4 – 5 ปี) ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ และสารนิพนธ์ที่เขียนนั้นผ่านเกณฑ์ ถือว่าได้ ปริญญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十三
 • ระดับมหาบัณฑิต (2 – 3 ปี) ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ และมีคะแนนในระดับที่สอบผ่าน ถือว่าได้ปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十四
 • ระดับดุษฎีบัณฑิต (3 – 4 ปี) ผู้ที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ สอบผ่านวิทยานิพนธ์ และมีคะแนนในระดับที่สอบผ่าน ถือว่าได้ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十五
 • 5. การศึกษาผู้ใหญ่ จัดขึ้นสาหรับผู้ใหญ่ และผู้ไม่รู้หนังสือ หรือการศึกษาอื่นที่มี รูปแบบใกล้เคียงกัน ปี ค.ศ. 1999 - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 871 แห่ง - เปิดการศึกษาทางไปรษณีย์ 800 กว่าแห่ง - การศึกษาภาคค่า เป้าหมายหลักของการศึกษาผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คือประชาชนใน ภาคเกษตรกรรม การศึกษาระดับต่าง ๆ ของจีน (ต่อ) 十六
 • โครงสร้างระบบการศึกษาจีน ระดับนโยบายของรัฐทางการศึกษาใช้มาตรฐานเดียว คาว่า “เรียนฟรี 9 ปีของจีน คือฟรีจริง ๆ” อุปกรณ์การเรียนก็ไม่ต่างกัน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน เพราะจีนถือว่านักศึกษาคือพลเมืองของรัฐ “ปัญหาตาราปลอม อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ค่อยมีปรากฏในสถานศึกษาของรัฐในจีน” ที่สาคัญ “เงินเดือนของครูจะสูง” ถ้าเทียบกับครูไทย 十七
 • จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน 1. ประเทศจีนสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง ครอบคลุม เป็นผู้นาทางด้านจัดการศึกษา โดยให้แต่ละมณฑลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีเมือง จังหวัด รับผิดชอบลดหลั่นกันไป 十八
 • 2. รัฐบาลกลางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคบังคับทุกคน ตามทะเบียนบ้านเป็นหลัก ผู้เรียนมีทะเบียนบ้านอยู่เขตบริการหรือบริเวณ พื้นที่ใดต้องเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นเป็นหลัก ถ้าไม่ต้องการเรียนในโรงเรียนนั้นจะต้อง ออกค่าใช้จ่ายเอง จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน (ต่อ) 十九
 • 3. สาหรับชั้นเรียนที่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ (ม.ปลาย) จะต้องมีการแข่งขันกันเข้าเรียน ในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการสอบ เป็นหลัก ไม่ใช้วิธีอื่น(จับฉลาก) จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน (ต่อ) 二十
 • 4. จีนได้วางยุทธศาสตร์“การฟื้นฟูประเทศด้วยวิทยาการ และการศึกษา” เป็นยุทธศาสตร์อันดับต้น เพื่อการขับเคลื่อนระบบสังคมนิยมยุคใหม่ การผลักดัน การปฏิรูปและพัฒนาทางการศึกษาได้ดาเนินไป อย่างต่อเนื่องบนหลักการที่ว่า “การศึกษาควรมุ่งสู่ความทันสมัย ก้าวทันความเป็นไป ในโลกและอนาคต” จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน (ต่อ) 二十一
 • 5. จีนดาเนินนโยบายที่กาหนดว่า “การศึกษาต้องสามารถ รองรับต่อการขับเคลื่อนระบบสังคมนิยมยุคใหม่โดย ผสมผสานกับแรงงานที่มีผลิตภาพสูงทั้งนี้เพื่อสานต่อ เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งและสืบทอดแนวทางการพัฒนาตาม อุดมการณ์สังคมนิยม ทั้งด้านจิตวิญญาณ แนวความคิด กายภาพและสุนทรียภาพอย่างสมบูรณ์” จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน (ต่อ) 二十二歲
 • 6. จีนมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่ “มุ่งเน้น คุณภาพ เป็นหัวใจสาคัญ” - เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณ แห่งการสร้างสรรค์และเป็นนักปฏิบัติ - เพื่อสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทาย ใหม่ๆ ในอนาคตข้างหน้า จุดเด่นการศึกษาประเทศจีน (ต่อ) 二十三名
 • ประถม ศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 二十四名
 • เนื้อหา ระดับประถมศึกษา (6 ปี ภาคบังคับ) • จานวนและการดาเนินการ • การวัด • พื้นฐานพีชคณิต • เรขาคณิตพื้นฐาน • การประยุกต์พื้นฐานของคณิตศาสตร์ 二十五
 • เนื้อหา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 ปี ภาคบังคับ) พีชคณิต สมการและอสมการ ลาดับและอนุกรม เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติ 二十六
 • เนื้อหา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) ฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เรขาคณิต จานวนเชิงซ้อน การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ลาดับ ความน่าจะเป็น 二十七
 • ระบบการฝึกอบรม สาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน โรงเรียนฝึกอบรมครูประถมศึกษาและวิทยาลัยการฝึกอบรมครูกลาง หรือมหาวิทยาลัยในประเทศจีน นักศึกษาสามารถเข้าสู่โรงเรียนฝึกอบรมครูหลังจากที่พวกเขาจบ การศึกษาในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ พวกเขาจะต้องผ่านการสอบเข้า นักศึกษาจะต้องศึกษาสามปี 二十八
 • ในการฝึกอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษา พวกเขาเรียนรู้ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะจบการศึกษา พวกเขาจะได้ไป ฝึกประสบการณ์การสอนประมาณหกเดือน ระบบการฝึกอบรม สาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน (ต่อ) 二十九
 • จากนั้นนักศึกษาสามารถเข้าเรียนที่วิทยาลัยการฝึกอบรมครูกลาง หรือมหาวิทยาลัยตามปกติ หลังจากที่พวกเขาจบการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่พวกเขาจะต้องผ่านการสอบเข้า เช่นเดียวกับที่ต้องการที่จะเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ระบบการฝึกอบรม สาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน (ต่อ) 三十
 • ในวิทยาลัยการฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีการฝึกอบรมครูผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยในวิชาคณิตศาสตร์ แต่ทางคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนวิธีการระบบการฝึกอบรม และการปฏิบัติที่มีความเข้มงวดกว่าที่วิทยาลัยอื่น นักศึกษามีการปฏิบัติการเรียนการสอนในโรงเรียนกลาง 6 ถึง 8 สัปดาห์ และต้องรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ ระบบการฝึกอบรม สาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน (ต่อ) 三十之一
 • วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 1. ขยายวิธีการของนักเรียนในการคิด 2. พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการจัดการปัญหา และการแก้ปัญหา 3. ให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะ สาหรับความต้องการในอนาคต 三十二
 • 4. สอนสนุกและตระหนักถึงประโยชน์ 5. สอนแบบโต้ตอบ คือครูผู้สอนพยายามที่จะสอน นักเรียน ในการค้นพบ ข้อเท็จจริง ทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง 6. มีความยืดหยุ่น คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์(ต่อ) 三十三
 • 7. พยายามหาสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาพ ใช้คอมพิวเตอร์ 8. สร้างแรงบันดาลใจ หาตัวอย่างที่ดี เช่นยกตัวอย่าง นักเรียนที่สอบแข่งขันโอลิมปิก วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์(ต่อ) 三十四
 • ระบบการประเมินสาหรับคณิตศาสตร์ในประเทศจีน 1. ให้ความสนใจกับการประเมินผลของกระบวนการ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน 2. การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนและทักษะ พื้นฐานอย่างเหมาะสม 3. เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนจากการค้นพบ และการแก้ปัญหา 三十五
 • 4. การประเมินนักเรียนในหลายวิธีและจากมุมมอง ที่แตกต่างกัน 5. ผลการประเมินมีการบูรณาการในเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ ระบบการประเมินสาหรับคณิตศาสตร์ในประเทศจีน(ต่อ) 三十六
 • ประเด็นสาคัญในปัจจุบันและปัญหา ในการศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศจีน 1. ครูบางคนรู้สึกว่าตารายากเกินไปสาหรับนักเรียน 2. บางคนหวังว่าการปฏิรูปมากขึ้นและมีนวัตกรรม ในการสอนคณิตศาสตร์ 3. มีความกดดันอย่างมากจากพ่อแม่และสังคม สาหรับนักเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับสูง ของความสาเร็จ 三十七名
 • 4. ความกดดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ก็คือการเข้าสู่การศึกษาที่สูงขึ้นที่มีสถานที่ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ แต่โดยรวมโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศจีน มีความภาคภูมิใจในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และมีระดับของความสาเร็จสูง ประเด็นสาคัญในปัจจุบันและปัญหา ในการศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศจีน (ต่อ) 共有三萬
 • ทาไมจีนเก่งคณิตศาสตร์ที่สุดในโลก 三十九
 • 四十 ฝึกจินตคณิต รัฐบาลจีนแจกลูกคิดแทนแท็บเล็ต คลิปเด็กจีนใช้ลูกคิด
 • กรณีศึกษา : เซี่ยงไฮ้ 四十一
 • รายการอ้างอิง Yanming Wang. (2014). The Changing Educational Framework for the Teaching of Mathematics in China.(ออนไลน์). http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/. 22 เมษายน 2014. Wu, X., Li, W. & Anderson, R. (2014). Reading instruction in China. J.Curriculum Studies, 31(5), 571-586. 四十二