โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น

25,177 views

Published on

โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น

  1. 1. 65 โครงสร้างรายวิชา ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ - อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ - บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐาน 2. จานวนและตัวเลข ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้ - เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็น ตัวเลขฐานได้ - ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ - อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ การทดสอบกลางภาค - บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐาน ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้ - เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็น ตัวเลขฐานได้ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับจานวน - ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและ เต็มและเลขยกกาลัง เลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้ - ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุม ขนาดต่างๆ ได้ - ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ ซับซ้อนขึ้นได้ 4. การสร้าง - ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ - สังเกตข้อความคาดการณ์และให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 1. การประยุกต์ 1 เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 8 10 11 20 1 20 80 8 15 10 15 1 1 40 20 100 20 100
  2. 2. 66 โครงสร้างรายวิชา ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - สังเกตให้ข้อความคาดการณ์และ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่าง ง่ายได้ - ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ 2. การประยุกต์ 2 - ใช้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ ของเศษส่วนและทศนิยมไปหา คาตอบได้ - สังเกตให้ข้อความคาดการณ์และ ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่าง ง่ายได้ - ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ การทดสอบกลางภาค ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆได้ - ใช้ความรู้เกียวกับการประยุกต์ ่ ของเศษส่วนและทศนิยมไปหา คาตอบได้ - หาผลบวกและผลลบของเอกนาม และพหุนามได้ 3. พหุนาม - หาผลคูณและผลหารของพหุนาม อย่างง่ายได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 1. การเตรียมความพร้อมใน การให้เหตุผล เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 10 15 9 15 80 1 20 18 30 1 1 40 20 100 20 100
  3. 3. 67 โครงสร้างรายวิชา ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - คูณและหารจานวนที่เขียนอยู่ใน รูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น จานวนเต็มโดยใช้บทนิยามและ สมบัติของเลขยกกาลัง 1. สมบัติของเลขยกกาลัง - คานวณและใช้เลขยกกาลังใน การเขียนแสดงจานวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ได้ - บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้ 2. พหุนามและเศษส่วนพหุนาม - บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของ พหุนามที่พหุนามดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ - คูณและหารจานวนที่เขียนอยู่ใน รูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น จานวนเต็มโดยใช้บทนิยามและ สมบัติของเลขยกกาลัง - คานวณและใช้เลขยกกาลังใน การทดสอบกลางภาค การเขียนแสดงจานวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ได้ - บวก ลบ คูณ หารพหุนามได้ - บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนของ พหุนามที่พหุนามดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ - ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน 3. การประยุกต์เกี่ยวกับ สัดส่วนร้อยละ แก้ปัญหาหรือ อัตราส่วนและร้อยละ สถานการณ์ต่างๆ ได้ - ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน 4. การประยุกต์เกี่ยวกับการ การสะท้อน และการหมุนในการ แปลงทางเรขาคณิต สร้างสรรค์งานศิลปะหรืออกแบบ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดปี เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 6 10 13 20 80 1 20 9 15 9 15 1 1 40 20 100 20 100
  4. 4. 68 โครงสร้างรายวิชา ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ 1. การแยกตัวประกอบของพหุ - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี นามดีกรีสอง สองได้ - แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การแยกตัวประกอบได้ 2. สมการกาลังสองตัวแปร - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ เดียว กาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การ แยกตัวประกอบได้ - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สองได้ - แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียว การทดสอบกลางภาค โดยใช้การแยกตัวประกอบได้ - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ กาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การ แยกตัวประกอบได้ - เขียนสมการแสดงการแปรผัน ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่แปรผันต่อ กันได้ 3. การแปรผัน - แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ กาหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ แปรผันได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 10 20 9 20 1 20 18 20 1 1 40 20 100 80 20 100
  5. 5. 69 โครงสร้างรายวิชา ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต หน่วยการเรียนรู้ 1. กรณฑ์ที่สอง ผลการเรียนรู้ - บวก ลบ คูณ และหาร จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 โดยใช้สมบัติ ab = a  b เมื่อ a  0 และ b  0 และ a = a เมื่อ a  0 และ b>0 b 2. การแยกตัวประกอบ ของพหุนาม การทดสอบกลางภาค 3. สมการกาลังสอง 4. พาราโบลา 5. พื้นทีผิวและปริมาตร ่ 8 15 11 15 1 20 b - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ใน รูปกาลังสองสมบูรณ์ได้ - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่ มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มโดยวิธีทาเป็น กาลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ - บวก ลบ คูณ และหาร จานวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0 โดยใช้สมบัติ ab = a  b เมื่อ a  0 และ b  0 และ a = a เมื่อ a  0 และ b>0 b เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) b - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ใน รูปกาลังสองสมบูรณ์ได้ - แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่ มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มโดยวิธีทาเป็น กาลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ - แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร 2 x =  b  b  4ac 2a - แก้โจทย์ปัญหาเกียวกับสมการกาลังสองตัว ่ แปรเดียวได้ - บอกลักษณะและเขียนกราฟของพาราโบลาที่ กาหนดให้ได้ - หาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซม พีระมิด ึ ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม ได้ - แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาหนดให้โดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพื้นทีผิวได้ ่ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 6 10 6 10 6 10 1 1 40 20 100 20 100
  6. 6. 70 โครงสร้างรายวิชา ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วนพหุนามได้ 1. เศษส่วนพหุนาม - แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ - แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุ นามได้ - ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการ 2. วงกลม ให้เหตุผลได้ - การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วนพหุนามได้ - แก้สมการเศษส่วนพหุนามได้ การทดสอบกลางภาค - แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนพหุ นามได้ - ใช้สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการ ให้เหตุผลได้ 3. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป - สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการ สามเหลี่ยม สร้างรูปเหลี่ยมและรูปวงกลมที่ กาหนดให้ได้ 4. ระบบสมการ - แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี ดีกรีไม่เกินสอง - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบ สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกิน สองได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 10 15 9 15 1 20 80 9 15 9 15 1 1 20 20 100 20 100

×