โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลาย

7,749 views
7,194 views

Published on

Published in: Education

โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลาย

  1. 1. 75 โครงสร้างรายวิชา ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การทดสอบกลางภาค 2. จานวนจริง 3. ทฤษฎีจานวนเบื้องต้น การประเมินผลรวบยอด การทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ - ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลโดยใช้วิธีการ ทางตรรกศาสตร์ - ตรวจสอบได้วาประพจน์ที่กาหนดให้สมมูลกันหรือไม่ ่ - หาค่าความจริงของประพจน์ทมีตัวบ่งปริมาณ ี่ - หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ - ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลโดยใช้วิธีการ ทางตรรกศาสตร์ - ตรวจสอบได้วาประพจน์ที่กาหนดให้สมมูลกันหรือไม่ ่ - หาค่าความจริงของประพจน์ทมีตัวบ่งปริมาณ ี่ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจานวนจริง - นาสมบัติตางๆ เกี่ยวกับจานวนจริงและการดาเนินการไปใช้ได้ ่ - หาเซตคาตอบของสมการและอสมการพหุนามดีกรีไม่เกิน 6 ได้ - หาเซตคาตอบของสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้ - นาสมบัติของจานวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหาร ลงตัวได้ ทุกผลการเรียนรู้ ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 27 30 1 20 80 18 20 10 10 3 1 60 20 100 20 100
  2. 2. 76 โครงสร้างรายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ 1. เมทริกซ์ 2. เรขาคณิตวิเคราะห์ การทดสอบกลางภาค 2. เรขาคณิตวิเคราะห์ (ต่อ) 3. ฟังก์ชัน การประเมินผลรวบยอด การทดสอบปลายภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์และการดาเนินการของ เมทริกซ์ - หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมริกซ์ n  n เมื่อ n เป็นจานวนเต็ม ไม่เกินสี่ได้ - วิเคราะห์และหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ - หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่าง เส้นตรงกับจุดได้ - หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้ง ฉาก และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์และการดาเนินการของ เมทริกซ์ - หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมริกซ์ n  n เมื่อ n เป็นจานวนเต็ม ไม่เกินสี่ได้ - วิเคราะห์และหาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้ - หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่าง เส้นตรงกับจุดได้ - หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้ง ฉาก และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ - เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกาหนด ส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียนกราฟ ของ ความสัมพันธ์นั้นได้ - นาความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้เขียนกราฟได้ - นาความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ - หาฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร ฟังก์ชันที่กาหนด ตั้งแต่สองฟังก์ชันขึ้นไป พร้อมบอกโดเมนและเรนจ์ของ ฟังก์ชันผลลัพธ์ได้ - หาฟังก์ชันประกอบของฟังก์ชันสองฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ - หาตัวผกผันของความสัมพันธ์และฟังก์ชันพร้อมทั้งเขียน กราฟได้ - นาความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ ทุกผลการเรียนรู้ ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 20 18 10 9 1 20 80 10 9 15 14 3 1 60 10 20 100 20 100
  3. 3. 77 โครงสร้างรายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนน เชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของ 1. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ และฟังก์ชันลอการิทึม - นาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ - หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 2. เวกเตอร์ในสามมิติ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ - หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนน เชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของ ฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ - นาความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ การทดสอบกลางภาค ฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ - หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้ - หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ 3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ - นาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการ ประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 17 20 12 20 80 1 20 25 20 4 1 60 20 100 20 100
  4. 4. 78 โครงสร้างรายวิชา ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน - นาสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนและการ ดาเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ 1. จานวนเชิงซ้อน - นาความรู้เรื่องจานวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุนามตัว แปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มและหารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกได้ - เขียนกราฟเมื่อกาหนดจุด (vertex) และเส้น (edge) ให้ 2. กราฟเบื้องต้น และระบุว่ากราฟที่กาหนดให้ เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ - นาความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้ - มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อน - นาสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับจานวนเชิงซ้อนและการ ดาเนินการไปใช้แก้ปัญหาได้ - นาความรู้เรื่องจานวนเชิงซ้อนไปแก้สมการพหุนามตัว การทดสอบกลางภาค แปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจานวนเต็มและหารากที่ n ของจานวนเชิงซ้อน เมื่อ n เป็นจานวนเต็มบวกได้ - เขียนกราฟเมื่อกาหนดจุด (vertex) และเส้น (edge) ให้ และระบุว่ากราฟที่กาหนดให้ เป็นกราฟออยเลอร์หรือไม่ - นาความรู้เรื่องกราฟไปใช้ในการแก้ปัญหาบางประการได้ - แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ 3. ความน่าจะเป็น - นาความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินามไปใช้ได้ - หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กาหนดให้ได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชัวโมง) % รวม (%) ่ 15 20 12 20 80 1 20 27 20 4 1 60 20 100 20 100
  5. 5. 79 โครงสร้างรายวิชา ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ปัญหาบางประการได้ - เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง การทดสอบกลางภาค - นาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ แก้ปัญหาบางประการได้ - นาความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการ เปรียบเทียบข้อมูลได้ 2. การแจกแจงปกติ - หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนาความรู้เกี่ยวกับ พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติไปใช้ได้ - เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร - สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา โดยใช้เครื่องคานวณ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน - ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทานาย ระหว่างข้อมูล ค่าตัวแปรตาม เมื่อกาหนดตัวแปรอิสระให้ - สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และใช้ วิธีการของกาหนดการเชิงเส้นที่ใช้กราฟของ สมการและอสมการที่มีสองตัวแปรในการ แก้ปัญหาได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 28 30 1 20 15 15 80 15 15 1 60 20 100 20 100
  6. 6. 80 โครงสร้างรายวิชา ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ - หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัย ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้ - หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนา 1. ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ความรู้เรื่องลาดับและอนุกรมไปใช้ แก้ปัญหาได้ - หาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดได้ - หาลิมิตของลาดับอนันต์โดยอาศัย ทฤษฎีเกี่ยวกับลิมิตได้ - หาผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้และนา การทดสอบกลางภาค ความรู้เรื่องลาดับและอนุกรมไปใช้ แก้ปัญหาได้ - หาลิมิตของฟังก์ชันที่กาหนดได้ - บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กาหนดให้เป็น ฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ - หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ - นาความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไป ประยุกต์ได้ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น - หาปริพันธ์ไม่จากัดเขตของฟังก์ชันที่ กาหนดให้ได้ - หาปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันบนช่วง ที่กาหนดให้และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย เส้นโค้งบนช่วงที่กาหนดให้ได้ การประเมินผลรวบยอด ทุกผลการเรียนรู้ การทดสอบปลายภาค ทุกผลการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 19 20 1 20 80 39 40 1 60 20 100 20 100

×