หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

40,548 views

Published on

โดย นางสาวกัลยาณี หนูพัด

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
40,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,743
Actions
Shares
0
Downloads
967
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน

  1. 1.  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
  2. 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คาชี้แจง 1. ทาเครื่องหมาย  ทับข้อ ก ข ค ง ลงในกระดาษคาตอบในข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 30 นาที1. จากรูป จุด A และ B มีค่าเท่าไร ก.  7 , 11 ข.  5 , 9 5 5 2 2 ค.  5 , 9 ง.  7 , 11 2 2 5 52. จานวนตรงข้ามของเศษส่วนใด ๆ คือข้อใด 5. เศษส่วนข้อใดเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ก. จานวนที่มีเครื่องหมายลบเสมอ ก. 1 1 1 1 , , , ข. 1 1 1 1 , , , 3 4 5 7 2 3 4 6 ข. จานวนที่มีเครื่องหมายบวกเสมอ 1 1 1 1 1 1 1 ค. , , ,1 ง. , , , ค. จานวนที่เป็นเศษส่วนกลับกับจานวนเดิม 6 3 2 5 6 7 9 ง. จานวนที่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามกับ 6. ข้อใดเป็นเศษส่วนที่เท่ากัน จานวนเดิม ก. 5 และ 45 ข. 2 และ  2 9 81 9 93. ในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน เพื่อ ค. 9 และ 21 ง. 25 และ 100 ต้องการทราบว่าจานวนใดมีค่ามากกว่ากันนั้น มี 21 48 100 25 วิธีการดังข้อใด 7.        เท่ากับจานวนใด  7   10   8   12  ก. ทาเศษของแต่ละจานวนให้เท่ากัน ก. 1 ข.  1 ข. ทาส่วนของแต่ละจานวนให้เท่ากัน 24 24 ค. หา ค.ร.น. ของเศษและส่วน ค. 43 ง.  43 24 24 ง. หา ห.ร.ม. ของเศษและส่วน 8.   2    2  เท่ากับข้อใด    4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริง  7 7 ก. 0.1  0.01  0.001 ก.   2    2      ข.  1  1  1   0    7 7 2 3 4 3 7 5 ข.   ค.  1  3    2  7  ง. ไม่มีคาตอบที่ถูก 5 10 8     4 4 7 2 ค. 7  5  20 10 8 32 ง. ถ้า  4   1 แล้ว (4)  2  8  (1) เสมอ 8 2
  3. 3. 9. (2)    3  เท่ากับจานวนในข้อใด   16. ข้อใดเขียนอยู่ในรูปการกระจายได้ถูกต้อง  4 ก. 0.74   7   1   2  1  4   ก.  2 3 ข.  3  10   10  4 4 ค.  4 ง.  4   ข. 3.42  3  10 2   4  1    2  12       10   10  3 1110. 4  5 เท่ากับจานวนในข้อใด ค. 1.5  1  1   5  1    a a  10  ก.  1 ข.  1 ง. 0.507   5  1    7  12      2a a  10   10  ค.  2 1 ง.  a 17. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นจริง a ก. 4.2  4.20  4.20011. ถ้า a  2, b  1 , c  3 แล้ว a  b  c  a 6 4 ข. 4.51  4.51  4.501 อยู่เท่าไร ค.  7.24  7.28  2.78 ก. 7 ข.  7 ง. 5.527  4.572  4.752 2 2 18. (2.173  3.172)  (1.327) มีค่าเท่ากับข้อใด ค. 1 ง. ไม่มีคาตอบถูก 6 ก. 4.018 ข. 5.34512.   1   2   3 เท่ากับจานวนใด  4  3  10 ค. 6.672 ง. 7.043    19. (31.28  23) มากกว่า 18  0.00025 ก. 0.05 ข.  0.05 อยู่เท่าไร ค.  0.50 ง.  0.005 ก. 1.3355 ข. 1.355513. 4 1    1  เท่ากับจานวนใด   ค. 0.3555 ง. 1.3645 9  9 ก.  4 ข.  37 20. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 15 คนของ 39 ค.  4 ง.  37 นักเรียนทั้งหมด ถ้าผลต่างระหว่างนักเรียนหญิง 9 914. ถ้า    3 1   x  แล้ว x มีค่าเท่าไร และนักเรียนชายเป็น 111 คน โรงเรียนแห่งนี้มี 4 4 นักเรียนทั้งหมดกี่คน ก. 4 ข.  1 ก. 185 คน ข. 296 คน 4 ค. 3 ง.  1 ค. 481 คน ง. 585 คน 315. จงหาค่าของ  2   10   1   2    5     2     1 2      3  โชคดีนะจ๊ะเด็ก ๆ         ก.  1 ข. 0 ค. 1 ง. 2
  4. 4.  เฉลย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 1 ค 11 ก 2 ง 12 ข 3 ข 13 ข 4 ง 14 ค 5 ค 15 ง 6 ก 16 ค 7 ข 17 ก 8 ข 18 ค 9 ก 19 ข 10 ข 20 ค

×