• Like
Cách nâng cấp laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! )  voz forums
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Cách nâng cấp laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) voz forums

 • 1,520 views
Published

 

Published in Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums C c ugả tư n c ođ t / 0 4 ơ ấ iih ở g h ợ 1 2 1 Welcome, kalel_. [ F Opin ] 2A t s o Y uls vstd Y se d ya 2 : 4 o a t ii : e tr a t 3 5 e P iaeMe s g s U r a 0 T tl . r t v s a e : n e d , oa 4 v zou o F r ms> S np ẩ c n n h > Má t hx c ty ả hm ôg gệ yí n áh a Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) User CP FAQ Community Calendar New Posts Search Quick Links Log Out Page 1 of 64 1 2 3 1 5 > L s » 1 1 at View First Unread Thread Tools 22-12-2008, 15:30 d b tn e ua t Search this Thread Rating: #1 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) V ari ók án iub nh ià t ến ođ n n c pmá t hx c t y Đ yl mộ c ủđ h pd nc on iub n ừ ồ c h hề ạ ỏ lm h à ể â g ấ y í á h a . â à t h ề ấ ẫ h hề ạ n đ c lp o . n t n h pởđ ymộ s k nt ứ q a tọ g ã ó a t p Mìh ổ g ợ â t ố i h c u n rn . ế Mục lục : 1 P ả lm s ođ n n c plp o ? . h ià a ể â g ấ a t p 2 N n c pR m ?Đề đ ngả n ấ c t ểlm ! . âg ấ a iu ơ in h t ó h à ! ! 3 Ổ c n ?Mộ t ứ đ n đ n n c p . ứg t h ág ể âg ấ. 4 T a t ếổq a g . hy h un 5 K tk ô gd y:C r Wi, le o t , ma , G . ế hn â ad f Bu t o h wi x 3 i 6 C uc n c t ểđ ợ t a t ế . p ũg ó h ư c hy h 7 C r mà hn ( G ) . ad n ìh V A 8 P MC A P c r, x rs C r ? . C I , C ad E pe s ad 9 C r â ta h . ad m h n 1 . ib ad b np í mà hn , o c p d 0 Man o r, à hm, n ìh t u h a 1. i 1 Pn 1 . la a 2 Ut b y r 1 . ử d n li á b p ậ b t a t ế 3 X ụ g ạ c c ộ h n ịh y h 1 Phải làm sao để nâng cấp LAPTOP ? H m n yc ú gt s n i ềc ủđ lm t ến on n c plp o . à vế k ô gn ằ c ỉ ạ lm t ến ot á ô a h n a ẽ ó v h ề à h à â g ấ a t p B i it h n h m h b n à h à h o t n lp o r đ t a t ếg đ , ì óp ụt u cv ot n má , u g a t p a ể h y h ì ó v n h h ộ à ừ g y màc ủy ul gả t íhn ữ gt à hp ầ n oc h ế à ii hc h n h n h n à ó t ểđ ợ t a t ếv đ ợ t a t ếb io i à . h n t s n i hề v d n má C n r ov đ s má t h h ư c h y h à ư c h y h ở lạ n o C ú g a ẽ ó n iu ề ò g y e ti ì a ố y í n n hệ n yd n h t ố git l à , àh nn an t ơ gđ iàt e c u nc ứ k ô gd n đ c clạ c is tv in a ù g ệ h n n e n y v ơ ữ ó ư n ố l h o h ẩ h h n ù g ủ á o i hp e à c r wi n ư h t ố gA . ya pec n s đ ợ n ắ t i ì ùs on c n c im 1 % s má b nr. ad f h ệ h n MD Má p l ũ g ẽ ư c h c ớ v d a ó ũ g hế 0 i ố y á a 2 Nâng cấp RAM ? Điều đơn giản nhất có thể làm !!! http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 1/18
 • 2. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 2 Nâng cấp RAM ? Điều đơn giản nhất có thể làm !!! R m l b p ậ d t a t ến ấ to gmộ lp o , àh nn avệ t a t ếđ n c t ển n c ot cđ c a a à ộ h n ễ h y h h t rn t a t p v ơ ữ ic h y h ú g ó h â g a ố ộ ủ má lnđ n2 %. ế má b nd n wid wsX t ì ós h iò gv i G rm, ò d n Vsah yMa O X t ì yê ế 0 N u y ạ ùg no P h n ẽ à ln ớ 1 B a c n ù g i t a c S h t tn ấ l 2 B ố h tà G . 21Đ n d n S D MM . ịh ạ g O- I Đề đ ut nb np ả luýl lp o k ô gd n c n lạ R m n ư má đ b n N umá đ b nh yd n lạ iu ầ i ạ h iư ê à a tp h n ù g ù g o i a h y ể à. ế y ể à a ùgoi D MM t ìa t pli ử d n lạ S - I (mal u l eD MM)h ylạ MirD MM n ỏh nD MM n iu L uýk i I h lp o ạ s ụ g o i O D MM s lo tn I i a o i co I h ơ I hề . ư h mu đ n đ n ầ lạ, ingờrtí má d n MirD MM, h y ul S - I a ừ g ể h m o ihệ i ấ t y ù g co I c ủ ế à O D MM. V i O D MM c ú gt c t ểg pc clạ s u: ớS -I h n a ó h ặ á o ia S - I 1 4c â l S R M O D MM 4 h n à D A S - I 2 0c â l D Rv D R O D MM 0 h n à D à D 2 S - I 2 4c â l D R O D MM 0 h n à D 3 22D R D R h yD R ? . D , D 2 a D 3 Gố gn ư ởmá đ b n lp o c n d n n iulạ rm k á n a . ù v o“u i lp o c ab n n c t ể in h y ể à ,a t p ũ g ù g hề o ia h c h u T y à t ổ” a t p ủ ạ , ó ó h d n D R( í ụmá d n P n im- , ù gD R ( í ụmá d n C r D o C r 2D o h yD R ( yd n ùg D V d y ùg et u M) d n D 2 v d y ù g oe u , oe u ) a D 3 má ù g c r 2d o . ư ýl mộ s d n má c t ểd n c h iv d má v i hp e i1 (o o )c t ểd n D R oe u ) L u à t ố ò g y ó h ù g ả a, í ụ y ớ c is t 9 5 s n ma ó h ù g D h yD R t yt u cv on às nx ấ . a D 2 ù hộ à h ả ut C c đ ngả n ấ l b nv ota gwe s u: á h ơ in h t à ạ à rn b a Co e d: :/w.asopn.rcniuao-igtnppRmhpI=6a83bd5eff40dfd5 /wwrmhpigf/ofgrtrknso.h?aSoSD197e0fb8ffe4d692 R i h nmá lp o c ab n x n n s hệ r má b nh tợb on iurm, ãg ns nb on iu c t ểt a ồcọ y a t p ủ ạ , o g ó ẽ in a y ạ ỗ r a hê a đ ắ ẵ a hê , ó h h y t ếb n rm lạ n o t ns b on iu N c n đ ar v i h n rm v i i c tc , h n đ yliàmộ c u h ằ g a o i à , ầ ố a hê … ó ũ g ư a à t a h a ớ gá ắ ổ n ư g ấ ạ l t â c u ệ k á ri h y n h c ồ. N iulcb nmu lp o , a to gmá đ t a đ iT a gs etê c obế b nn nmu lạ rm n o(h ờ g hề ú ạ a a t p rm rn y ã h y ổ. rn i rn h it ạ ê t a o ia à t ư n rth uíhv i yc ) c nmu nbế to gmá mìhrm t ến ot ì o la c u ( o ge . ấ ữ c ớ má ũ , ò ố it rn y n a h à h d wno d p z g o l) http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 2/18
 • 3. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 23L uýt ns rm . ư ầ ốa T ns c arm rtq a tọ g t ư n l q a tọ gh nk i ov ia má đ b n T o gt ự t , ạ n nc ọ ầ ố ủ a ấ u n rn , h ờ g à u n rn ơ h s ớ rm y ể à . rn h c ế b n ê h n lạ rm c t ns màmá h tợ k ô gt ì yc t ểk ô gk ở đ n ( í ụg nD R - 3 v omá h tợ o ia ó ầ ố y ỗ r, h n h má ó h h n h i ộ g v d ắ D 2 5 3 à y ỗ r D R - 7 ) N ư clid n lạ rm c t cđ n a hh nli h n ả hh ở gg (ấ n inl c n d n ):v d D 2 6 7 . g ợ ạ, ù g o ia ó ố ộ h n ơ ạ k ô g n ư n ì t t hê à ù g ò g íụ g nD R - 0 v omá h tợD R 6 7t ì i h c ạ n o ln . ắ D 28 0 à y ỗ r D - 7 h mọ t ứ h y g n à h T ô gt t ê :t ns R m c t ểbế đ ợ q ah i á h N utê rm vế D R - 3 n hal rm t ếh D R hn i hm n ầ ố a ó h it ư c u a c c . ế rn a it D 2 5 3 g ĩ à a h ệ D 2 c t ns 5 3 N utê rm vế P 2 4 0 t ì ố2c ỉ D 2 c n4 0 t ìàb n t ô g đ m c i c o8l r t n ó ầ ố 3 . ế rn a it C - 2 0 h s h D R , ò 2 0 h l ă g h n , e ha h àa ầ s ) V v yc cmá c n r oc t ểvế D R - 0 6h yP 3 8 0 . ố. ì ậ á y e ti ó h it D 3 1 6 a C - 5 0 n 24C ạ D a c a n l C ỉ u ntọ gto gmộ s tư n h p . h y u l h n e ? h q a rn rn t ố rờ g ợ . D a c a n làmộ k t u tq a tọ gto glp o , ặ bệ l v i h n má d n c r I P(n e rt d ulhnel t ỹ h ậ u n rn rn a t p đ c it à ớ n ữ g y ù g ad G It ga e G a hc Po e s r c r ô b ) N c op é t n b n t ô gv t cđ c ađ h ab n c c x d n 2t a h rp is rc s o – ad m ô . ó h h p ă g ă g h n à ố ộ ủ ồ ọ ằ g á h ử ụ g h n rm đ n t ờ. ểc ạ d a c a n lb nt ư n p ả c nc 2t a hrm h a t à gố gn a v d n lợ gv a ồ g h iĐ h y u l h n e, ạ h ờ g h i ầ ó h n a ò n o n in h u ề u g ư n à t ns . ế má c ab nc mộ c r mà hn n ò i o n tá g( n ấ 2 6MB , h d a c a n l h n c t c ầ ố N u y ủ ạ ó t ad n ìh g a h à h rn í h t 5 t ) tì u l h n e k ô g ó á d n lm. á tư n h pc nli k ô gd n d a c a n l h s cmạ h3 c amá s gả đ n k . ụ g ắ C c r ờ g ợ ò ạ mà h n ù g u l h n e t ì ứ n D ủ y ẽ im á g ể T ô gt t ê :wid ws3 bt c ỉ ót ểd n t m 3 Brm. ế b ng n4 Brm v omá t ì óv nn ậ r hn i hm n no 2 i hc h ùg ầ G a N u ạ ắ G a à s y hn ẫ hn a n ư gc ỉ ù gv ok o n 3 2 MBv c nt yv oc r mà hn c ab n h n hdn à hảg 10 à ò ù à ad n ìh ủ ạ . N uc h n t út ì ạ v ota gn yc aMirs f đ c: ế ó ứ g h h b n à rn à ủ co ot ọ h t :/u p r. co otc m/b 9 9 0 tp /s p otmirs f.o k / 2 6 5 25L m t ến ođ t a t ếrm . à h à ể hy h a P ầ n yt ì ôv nlm. ýt u ế l mu nt a rm t ì c i ắ d ớ má ấ , ố n ấ l x m c ố h ớ gd n h n à h v à ắ L h y t à ố h y a h mở á n p ư i y y t t h t à e u n ư n ẫ http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 3/18
 • 4. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums P ầ n yt ì ôv nlm. ýt u ế l mu nt a rm t ì c i ắ d ớ má ấ , ố n ấ l x m c ố h ớ gd n h n à h v à ắ L h y t à ố h y a h mở á n p ư i y y t t h t à e u n ư n ẫ lcmu má đ bế v tí ủ rm. as c cmá c ỉ ầ mởv i o ố l o . ts má t ik a p ả mởn iu ú a y ể it ị rc a a Đ ố á y hcn à c n c à k Mộ ố y hn p d h i hề ố đ lyt m k t yn a b nd ớ b np í v rm n m d ớ t u h a t a v d ớ đ má . ólnk ô gđ c c ể ấ ấ ê a g y ê ư i à hm ìa ằ ư i o c p d h y ì ư i ế y C ầ h n ọ h ớ gd nmìhđ t á t à b c nt ik a c at ằ ge r, ymàlpv on c ạ ưn ẫ n ã h o o n ộ o hn p d ủ h n m a ma ắ à ó hy . hn e nồ T ằg m gi b nc n rnmấ c b ổ ê ạh u t ả ui T ô gt t ê :mộ s má r t nh ymá s un ỏđ tt nR m đ ợ h nt ẳ gv oc r mẹđ t tk m t n hn i hm n tố yẻ i a ề y i h ắ i a ư c à h n à ad ê ề ể i i ế ệ i ề s nx ấ h yđ t tk m c ỗtố g V t tn into gtư n h pn yb nk t ểt a rm đ ợ . ts má n y ả ut a ể i i ế ệ h rn . à ấ hê rn r ờ g ợ à ạ o h h y a ư c Mộ ố y à n iulcc n c ob nmộ k eđ c m rm, àt ư n l b ns mấ d a c a n l oh ia k ómàgố gn a hề ú ũ g h ạ t h ể ắ a v h ờ g à ạ ẽ t u l h n e d a rm h in h u đ ợ. ưc 3 Ổ cứng – Một thứ đáng để nâng cấp T i a liàổc n 25ic ?B i ì ư n k hc ađato gổc n k o n 25n h ạ so ạ l ứ g . nh ở v đ ờ g í ủ ĩ rn n ứ g h ả g .ic 31Đ n d n v đ d y . ịh ạ g à ộ à N ư c cb nđ bế ổc n màlp o d n k á v i e ko d n , ón ỏh nn ư gli ón iuđ d yk á h á ạ ã it ứ g a t p ù g h c ớ d s t p ù g n h ơ h n ạ c hề ộ à h c n a . ìht ư n ổ25ic d y95 h u Bn h ờ g . n h à .mm, ấ í ổn ov ợ q á n ư gc n p ả bế l c ổc n d yđ n1 ,mm rt t à ư t u , h n ũ g h i it à ó ứ g à ế 25 ( í ụổ25n h5 0G ) Mộ s ổ25n hc as re c nd yđ n2 ,mm. a t pc t ểt pn ậ ổd yđ n vd .ic 0 B . t ố .ic ủ ev r ò à ế 25 L po ó h i h n ế à ế 1 ,mm, h n s n yk ô gn iu N o iac nc ổc n 18n ht ư n d n c oc cmá lp o n ỏg nmà 25 n ư g ố à h n hề . g à r ò ó ứ g ,ic h ờ g à h h á y a tp h ọ c ú gt s n i ềs u hn a ẽ óv a. T ô gt t ê :mộ s ổc n 25n h đ ợ b nto gmá t hđ b nn ư E e o c aA u l ổc n c o hn i hm n tố ứ g ,ic , ư c á rn y í ể à h e b x ủ ssà n ứg h d s t p C od d n c u gđn d n 25n hn ư gn k d n c omá lp o đ ợ . e ko . h ù ù g h n ịh ạ g ,ic h n ó o ù g h y a tp ư c 32C ọ lạ n ogữ P t , a a? . h n o i à ia a a S t H i ịhd n n yc n t nt i inn y E đ uP t x d n đ nn m 2 0 , ầ k tn i ó4 c ấ , h m 4c ấ a đn ạ g à ù g ồ ạ hệ a . m ầ a a ử ụ g ế ă 0 5 đ u ế ố c 4 h u t ê hu đ lyđệ n ô ổc n . o i a an yb gớ h nở2 0G . â l mộ bế t ểc aổc n d s t pn ư gk ô g ể ấ in u i ứ g L ạ P t à ị ii ạ 5 B Đ y à t in h ủ ứ g e ko h n h n d n c od s t pđ ợ . a ax ấ hệ s u p ổbế n ấ hệ n y C n c n u nt d s t pv c t ểc m v o ù g h e ko ư c S t u t in a , h in h t in a . ũ g ó g ồ ừ e ko à ó h ắ à man o r c amá đ b n X tv t cđ P t gớ h nở1 0MB s( D ib ad ủ y ể à . é ề ố ộ a a ii ạ 0 / U MA Mo e5 c nS t c t ểđ t1 0 / d ) ò a a ó h ạ 5 MB s h y3 0 /. a 0 MB s T ô gt t ê :luýmộ s má ( r l L n v v A pe b gớ h nđn d n S t đ i ầ ( , Gg bts c o hn i hm ư n t ố y í a à e o o à p l) ị ii ạ ịh ạ g a a ờ đ u 15 ia i ) h t / d c is th tợđ ns t đ i a ( gg bts. ũ gn ư t ếP t c t ểđ tđ n1 3MB sn ư ghế k i ư t ù hp e ỗ r ế a a ờ h i 3 ia i ) C n h h a a ó h ạ ế 3 / / h n im h v ợ q a1 0MB sv It l h n h tợUtaD u 0 / ìn e k ô g ỗ r l r MA Mo e6to gc is tc ah d rn hp e ủ ọ 33T cđ q a đa . ố ộ uy ĩ Mộ c uh i a :c ú gt s c ọ t cđ n o?4 0 rm ( ò gtê p ú )5 0 rm h y7 0 rm ? t â ỏhy hn a ẽ hn ố ộ à 2 0 p v n rn h t 4 0 p a 2 0 p C i ầ t ì ố đ q a q ác ậ hệ n n t iL a h i h bế n ấ , h pn ậ đ ợ c od t ờ ga tu c p á đ u h t c ộ u y u h m, iu ă g ồ. o i a p ổ in h t c ấ h n ư c h ù h i in ry ậ c n c nc o L ạ b t on iut n ồ v n itđ n ư gli n mẽn ấ . ũ gn nbế l mộ s ổ5 0 rm ũ g ò a . o i a ạ hề i g n à hệ ộ h n ạ mạ h ế h t C n ê it à t ố 40 p mạ hn ấ mạ hh nrtn iuc cổ7 0 rm bn t ư n . h n yc cb nc ị k ós ac g o l, óq án iu n h t n ơ ấ hề á 2 0p ìh h ờ g C ỗ à á ạ hu h e rh o ge c u hề lạ ổc n , h n t ểs s n ởđ yđ ợ . ớ k hn hệ c amìht ì ù g5 0 rm lạ x l n o c omá o i ứ g kô g h o á h â ư c V i i g im ủ n n h d n 4 0p o i ị à g n h n y lp o , h n q án n , h n ồ , h yn a hmàpnliâ . inmìhđ n d n S a a eMo n u 5 0 . -S a tp k ô g u ó g k ô g n c ạ h n i ạ lu Hệ n ag ùg egt me t s 4 05 A A I -3 0G s uk i h n c ị n i má đ m b t n We t r Dgt l c ri Ba kS t I 2 0G 7 0 rm. T I 2 o a h k ô g hu ổ “ y ầ e o ” sen ii S opo lc a a I 5 o 2 0p a Mu nbế má d n đn d n n ot ìê ta gc ah n h ặ d n p ầ mề e ee t ố it y ù g ịh ạ g à h ln rn ủ ã g o c ù g h n m v rs. T ô gt t ê :ổs t I às t I h à t à t ơ gt íh n ư gn uc m ổc n s t I v oman o r c ỉ ỗ hn i hm n a a v a a I o n o n ư n hc , h n ế ắ ứ g aa I à ib ad h h http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 4/18
 • 5. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums tợs t I t cđ s b gớ h nởs t I r a a , ố ộ ẽ ị ii ạ aa . 34Ổ 18n hv S D . ,ic à S Mộ s má g nn ẹd n 18n hv S D n a c má Io n h n ạ c aA pelạ d n ổc n c n d n ổ t ố y ọ h ù g ,ic à S , g y ả y p d g e h c ủ p l o i ù g ứ g ũg ùg 18n h ,ic . 341Đn d n k tn i 18n h .. ịh ạ g ế ố ổ ,ic C đ n6k uk tn i h cn a :mirs t 1 0 mirs t 3 0 A A 5 , T - 4 Z F 4 v C - T . a c i ầ ó ế i ế ố ká h u ể co a a 5 , co a a 0 , T - 0 A A 4 , I- 0 à E A A H i á đ u t nd n k tn i in s t n ư gn ỏh nv t cđ gớ h nở1 0 / v 3 0 /. T - 0d n đn d n i ù g ế ố gố g a a h n h ơ à ố ộ ii ạ ê 5 MB s à 0 MB s A A 5 ù g ịh ạ g gố gổc mp c f s , ò A A 4 t ì ù gđn d n ổ25n h L ạ Z F 4 x d n k tn i h n , ấ g n c n in o a t l h c n T - 4 h d n ịh ạ g a ,ic . o i I- 0 ử ụ g ế ố p ẳ g rt ọ , ò e C - T d n k tn i m E A A ù g ế ố MMC . T ô gt t ê :mộ s má ( ặ bệ e Ma b o Ar c ỉ ù gổ18n hd y5 hn i hm n t ố y đ c it m cok i hdn ) ,ic à mm ( h c ứ mộ đa to gk i c ỉ h a t ĩ) rn h đ s ổ18n hd y8 a ố ,ic à mm ( h h i ĩ) c ứ a đa . 342T cđ q a .. ố ộ u y C i à t ì u nc oổ18n h T cđ t ư n l 4 0 rm, ts lạ c c n3 0 rm,o i 4 0p mớ c ány hbồ h ,ic . ố ộ h ờ g à 2 0 p mộ ố o i ũ ò 6 0p lạ 5 0 rm ió n ư gk ô gn iu H nn at cđ b gớ h nb i íht ư cđac ỉ ó18n h T m limá n od n ổ18ic h n h n hề . ơ ữ ố ộ ị ii ạ ở k c h ớ ĩ h c ,ic . ó ạ, y à ù g , nh t ì h n â c đề k nrnly nt hk nn ẫ ( tđ ct hrtc nt itđ lnlm x p h c ủ h n ó iu i è u ệ í i h n mộ ứ í ấ ầ hế ể ê à ế ệ n ê n ) 35Ổ S D –Đ tn ư gmạ h . S ắ hn n Ổ S D d n c i n ớf s t a v d n đaq a n ư c clạ k tê . ì h n c g p ả q a c , ữ l uđ ợ S ù g hp h l h h y ì ù g ĩ u y h á o i ể rn V k ô g ó ì h i u y ả d i ư c a ệ tu c ptự t pđ nc i n ớn nt ờ ga tu c pgả t 1 - 5msx ố g02ms N a hn ư gd n lợ g ry ậ r c i ế hp h ê h i in ry ậ im ừ 0 1 ế un , . hn h n ugư n t ấ , ầ 1 8G l đ p ả tảc i i t ơ gđ ơ gmộ lp o b oriỔ S D t nt i h y uởđn d n 25n h h p t m 2 B à ã h i r á gá ư n ư n t a t p è ồ. S ồ ạcủ ế ịh ạ g ,ic , c od c n c ởđn d n 18n hv p t . h ù ũg ó ịh ạ g ,ic à a a T ô gt t ê :gố gn ư tê đ vế mộ s h n n ư ln v v a pegớ h nt cđ s t 15 ia i s( 5 hn i hm n in h rn ã it t ố ã g h e o o à p l ii ạ ố ộ a a ,gg bt 1 0 / MB s v v t ếh nc ết cđ c aS D c od n c t ểđ t2 0MB s :) à ì h ạ h ố ộ ủ S h ù ó ó h ạ 5 /. 36Ổ h bi –tá hn nmu lạ n y . yr d rn ê aoià Đ yl mộ k t u tmớ c op é g é mộ ổc n c đaq a v i ộn ớf s k o n 2 6MBlm mộ b n ớ â à t ỹ hậ ih hp hp t ứ g ó ĩ uy ớb h l h hảg 5 a à t ộ h đ m. h n d p ả c wid wsvsav v b n ớđ m q án ỏ n nt cđ t n k ô gđ n k , ầ n ư k ô g ệ N ư g o hió no i t à ìộ h ệ u h, ê ố ộ ăg hn ág ể gn h hn n ậ r. e g t c u nb x ấ x ở glạ ổn yc f s 4 Bn ư gc ư bế lcn os b n h n a S a a e h ẩ ị u t ư n o i à ó l h G h n h a it ú à ẽ á . a 37C i ặ ổc n . àđt ứg Ổ c n t ư n đ ợ n é v omộ c i ộ v c mộ c i i k ó c ặ ởđ uh yởgữ . h c nmởn p mởvs ứ g h ờg ư c ht à t á h p à ó t á vs h a h t ầ a ia C ỉ ầ ắ, i riô n r. ú lian ớli o gs n v i ib adđ tá hlm h n k tn i ì h ờ gc ck tn i h n t ơ g ồ li ó a L c ô r h ô s n o g ớ man o r ể rn à ỏ g ế ố v t ư n á ế ố k ô g ư n đ iàmỏ gma h ốl n n. T ô gt t e :mộ s má lp o c oc pc n iuk eổc n t ìư ýl n t ư n d n R I . ê p ả k m hn i hm n t ố y a t p a ấ ó hề h ứ g h lu à ó h ờ g u g A D N n h i i ể http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 5/18
 • 6. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums T ô gt t e :mộ s má lp o c oc pc n iuk eổc n t ìư ýl n t ư n d n R I . ê p ả k m hn i hm n t ố y a t p a ấ ó hề h ứ g h lu à ó h ờ g u g A D N n h i i ể tatư ck i h ymộ ổc n n ođ , ol r đ t à b gữ l u r rớ h ta t ứ g à ó k à a io n ộ i i . ệ Ổ c n đ b t a c t ểc m v omổ c i ỏổc n n ò i ểt ot à hổc n d đ n . â gờmu mộ c i ỏ ứ g ã ịh y ó h ắ à t áv ứ g gađ ạ hn ứ g iộg By i a t áv n ư v yt ơ gđ iàr, h t m 5 . ũ gp ả luýl c cv ổc n b ygờc h i ầ u b p ò gc otư n h ậ ư n ố l ẻ c ỉ ầ $ C n h iư à á ỏ ứ g â i ó a đ u s , h n h rờ g h pn n lợ gt mộ c n u bk đ d n t ì ắ c i h h iN nc ọ v v i ế n i s v n r n ấ , ế c ợ ăgư n ừ t ổ g s o ủ u g h c m á t ứ a. ê h n ỏ ớ k t ố u b ì ó ẻ h t n u ó k ản n “ ú t ì h nfe r 4 0h yfe r 8 0h ặ e a a N uc mộ má t hđ b nt ì 25n hs t c h ă g đ ” h c ọ i wi 0 a i wi 0 o c S t . ế ó t y í ể à h ổ ,ic a a ó r e r e n t ểc m tự t pv oman o r. h ắ rc i à ế ib ad 4 Thay thế ổ quang h t :/ dab somir.o sm- p. - 7 9 8 3jg tp /me i.e t f coc m/l o . 4 1 0 6 - . i . p Mộ k nt ứ c b nl đ uđ cg i ư cD D t ì ẽđ cg i ư cC c nn ư cli h k . ầ n ư ổC - o ( h t i h c ơ ả à ầ ọ h đ ợ V h s ọ h đ ợ D ò g ợ ạ tì o G n h ế DRm cỉ đ cC )v D D R m ( h đ cD D đ k ô gc ns nx ấ , h c nli rn c cmá đ i ũ N ub nmu nn n ọ D à V - o c ỉ ọ V ) ã h n ò ả u t c ỉ ò ạ to g á y ờc. ế ạ ố âg c plnt ì ót ểc ọ lạ c mb ( ọ D D g i D h yổg i V ( ọ g i ư cC v D D ấ ê hc h hnoio o đc V , hC ) a hD D đc hđ ợ D à V ) 41G a t pv kc t ư cổq a g . io i à íh h ớ ế un C lạ k tn iàP t v S t n ư gli h n gố gv i ế n i ủ ổc n , ê k ô gtá c on a đ ợ . ó o i ế ố l a a à a a h n ạ k ô g in ớ k t ố c a ứ g n n h n ro h h u ư c L p o bn t ư n d n ổq a gd y1 .mm,o i n h ặ má ma b o d n lạ sm 9 a t p ìh h ờ g ù g u n à 25 lạ mỏ g o c y c o k ù g o i l mm. ts lạ đ c i Mộ ố o i ặ bệ mỏ gn ư T ik a X 0 , 3 1 T s iaP re e. . ù glạ 7 it n h hn p d 3 0 X 0 , o hb ot g . d n o i mm. T ô gt t ê :c a a t r h p é k tn i q a glp o v od s t pv i i k ỏ n 1 - 0 . hn i hm n ó d p e c o h p ế ố ổ u n a t p à e ko ớ gá h a g 0 2 € 42N o i ìh . g ạ hn C mộ v nđ n ngả k i h yt ếổq a gl b mặ n o i ủ ổq a g N o i h nlạ t íhh pt ơ gđ i ễ ó t ấ ề a ii h t a h un à ề t gàca u n . g à c ọ o i hc ợ ư n ố d p ả c ọ ổq a gc b n ò i ợ v i ymìh K ô gt ì rn n s k ô gđ pt n o V nđ l c i tn ò i hihn u n ó ề g a h p ớ má n . h n h tô g ó ẽ h n ẹ í à . ấ ề à á mặ g a c aổq a gk ô gt á r đ ợ , ê t ơ gđ iàp in ủ u n h n h o a ư c n n ư n ố l hề . 43T a ổq a gb n ổc n . hy un ằg ứg Mộ s ổq a gt á lpđ ợ c t ểlpổc n v o Đ i ớ mộ s b nt ì u glợ gt htữ q a tọ gh n tố un hoắ ư c ó h ắ ứ g à . ố v i t ố ạ h d n ư n í r u n rn ơ , c t i a li h n lm n ỉN ò i á k tn i h cr, ò li h h pc . ts n às nx ấ c nc u nb s nc i ỏ ạ s o ạ k ô g à h. g a c i ế ố k á a c n ạ t ì ợ ả Mộ ố h ả u t ò h ẩ ị ẵ á v đ g nổc n v ok a ổq a gmộ c c d d n . í ụ:d l ln v , o hb . ấ đ l ổq a gn iulcd n ể ắ ứ g à hy un t áh ễ àg V d el e o o t s ia V n ề à , u n hề ú ù g p t gớ h nổc n g nv oở2 0 B a a ii ạ ứg ắ à 5G . _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 Last edited by debutant; 15-07-2011 at 09:50. 22-12-2008, 15:31 d b tn e ua t http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 #2 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 6/18
 • 7. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums d b tn e ua t S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 5 Kết nối không dây : Card Wifi, Bluetooth, wimax, 3G 51C r wi . ad f i Wi t ì i k ô gt ểt iuv i ấ k lạ lp o n o X ấ hệ lnđ un m 1 9 to gmá A pe gờđ yđ tở f h gờ h n h hế ớ b t ỳ o ia t p à . u t in ầ â ă 9 9 rn i y p l, i â ã r n np ổbế v i ò gC n r o V i ự c i inl nt cc aWi, ict a t ếc r wi s c i hệ t cđ k tn i ê h in ớ d n e ti . ớ s ả t n ế i ụ ủ ê f vệ h y h ad f ẽ ả t in ố ộ ế ố. i i Hệ gờn rtn iulạ wi t 8 21 a b g n … L ạ p ổbế n ấ tư ck l b gờl g v t ơ gli ẽl n in i ó ấ hề o i f ừ 0 .1 , , , , i o i h in h t r ớ ì à , i à , à ư n a s à . a L ạ b:1 Mbt/ (p ả c i c o8r 13MB s,o i l 5 Mbt/,o i l 4 0Mbt/ ( ớ 3ă g e , i á oi 1 i s h i ha h s a . /) lạ g à 4 i s lạ n à 5 s i s v i n t n mỗ c i s c ị 1 0 i /) L ạ at ì é p ổbế h n đ t5 Mbt/. hu 5 Mbt s. o i h k m h in ơ , ạ 4 i s s s 511B nto g: .. ê rn T a t ếc r wi b nto gt ư n l đ ngả , h y h ad f ê rn h ờ g à ơ in mởmá r s n ì t ấ c i adgố gt ến y: i y a ẽ hn h y á c r in h à V nđ l c ọ lạ n ogữ h io i n P I àMii ad( c- x rs ) C cmá t hc ta gb Mii c 2 0 B ấ ề à h n o i à ia a lạ Mii C v n C r P i pe s. á E y í ũ rn ị n P i 1 0 n ( ờ đ uc n r o c t ểt a t ếb in e 2 0 B (ư n t íhc u nG h ặ mộ c r c ah n s nx ấ k á . đ i ầ e ti ) ó h h y h ở It l 2 0 G t ơ g hc h ẩ ) o c t ad ủ ã g ả u t h c n T c n r oS n ma It l h y ns n d n Mii ad( c- x rs )v n iuc r x ấ hệ :3 4 A G ( 1 , 1 , ừ e ti n o o , n e c u ể a g ù g n C r P i pe s à hề ad u t in 9 5 B 1 a 1 b E 1 g , 9 5 G ( 1 , 1 , 1 3 0Mbt/)v s r5 x ( 1 , 1 , 1 3 0h y4 0Mbt/ v Wi X . h ýl 1) 46A N 1a 1g 1n 0 i s à ei x 0 1 a 1 g 1 n 0 a 5 s i s à MA ) C ú à s lạ c r mớ n ấ c v nđ t ơ gt íhv i n 8 21 b o i ad i h t ó ấ ề ư n hc ớ mạ g 0 .1 . T ô gt t ê :b nn od n ma b o t ìư ýl c r arot8 21 bd n c u nP MC A c nArotE te hn i hm n ạ à ù g c o k h lu à ad i r 0 .1 ù g h ẩ C I , ò i r xrme p p 8 21 gd n c u nmii C đ b t a đ i h tđn . 0 .1 ù g h ẩ n P I ã i h y ổ c ú ỉh 512B nn o i .. ê g à A k ô gmu nmởmá r t ì ót ểmu t ê c r wi b nn o i h ẩ P MC A P C r h yE pe sC r. ih n ố y a hc h a h m ad f ê g à c u n C I , C ad a x rs ad i V d mộ c i adP MC A L k y : í ụ t á c r C I i ss n http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 7/18
 • 8. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums C cc u ntê x pt e t ứ t t n d nc at cđ wi h tợ L ạ E pe sC r d n c ủy uc olạ n T y á h ẩ rn ế h o h ự ă g ầ ủ ố ộ f ỗ r. o i x rs ad ù g h ế h o i . ù i v ot i inv t yv oc n k tn i ủ lp o c đ ợ màmu . ố bế má mìhc h tợc u nn ot ì à út ề à ù à ổ g ế ố c a a tp ó u c a Mu n it y n ó ỗ r h ẩ à h mở s c h ớ gd nh ặ lnmạ gx m t ô gt c i itt n às nx ấ . áh ư n ẫ ocê n e hn i ht n ế ừ h ả ut N ò iac nc t ểmu c u nU B c i à t ì ơ gả rimá n oc n c . h n b ns p ả c ấ n ậ l n gar ò ó h a h ẩ S , á n y h đ n in ồ, y à ũ g ó N ư g ạ ẽ h i h p h n à ó k đ p liak ỏ má ( s mà . hề lcb nc t ển i â u bd ia đ c ck tn i g à n à( a c ỗn oc o ẹ ,ò r h i y u b ) N iu ú ạ ó h ố d y s à r, ể ụ ế ố n o i h h y h à ó s n )v d n it re to gn àn i h n b tđ ợ wi. â l mộ s n k nc amìh v n o i ri o nv i ộ ó g à ù g n en t rn h ơ k ô g ắ ư c f Đ y à t á g i ủ i ế n , ì g à tờ t à à đ v c ak ht ì h ns n wi. à ử í hcắ óg f n i 52Bu t o h wi x 3 . le o t , ma , G 521Bu t o h .. le o t Bu t o hc t ểg nv oto gmá n ư gk ô gp ả má n oc n c c ỗmàg n C ủy ud n c od n c le o t ó h ắ à rn y h n hn hi y à ũg ó h ắ. h ế àh h òg ó bu t o hn ư glcmu k ô gc ọ , h to gmá s c s nk ec m. í ụT ik a X 01 0 k ô gc le o t h n ú a h n h n t ì rn y ẽ ó ẵ h ắ V d hn p d 6 7 2 h n ó bu t o hn ư gd n T ik a 1 0 li ó v yl c t ểt mu c r bu t o hg nv o N umu g nn ò i h le o t h n ò g hn p d 7 4 ạ c , ậ à ó h ì m a ad le o t ắ à . ế a ắ g a tì c d n k tn i s . ứ ù g ế ố ub T ô gt t ê :mộ s d n má đ cbệ l c aA e d n c u gk u gmá , ê l má n oc n c đ nc hn i hm n t ố ò g y ặ it à ủ c r ù g h n h n y nnà y à ũg ó è ó c ỗt tbu t o hk ô gp ả má n oc n ta gb. h ắ le o t h n h i y à ũ g rn ị 522Wi x .. ma Vế r c ođ b c ứ c i à k ô gp ổbế . ố d n t ì i ạ d i ị c ỉ a gn ớ N ab c n T ư n it a h ủ ộ h á n y h n h in Mu n ù g h mờ b n ờ đa h s n ư c g ự o . h ờ g c r wi xd n c u nE pe sC r. tgả p á k á l mu c i à h tợc wi xv wi. ò gmá ad ma ù g h ẩ x rs ad Mộ ii h p h c à a á n o ỗ r ả ma à f D n i y c n r omớ n ấ h tợlạ c r n yv i h ẩ Mii ad D n It lik5 5 v 5 5 h tợwi xv wi to g e ti n i h t ỗ r o i ad à ớ c u n n c r. ò g n e l n 3 0 à 1 0 ỗ r ma à f rn i k i 3 0v 5 0 c ỉ ỗtợwi. h50 à 10 hh r f i 5233 .. G N ub nmu nk tn in en tmọ c ỗmọ n i g nn ư l t ế v h nn al n ub nc ị c i h c u n3 d n ế ạ ố ế ố it re ih i ơ ( ầ h à h ) à ơ ữ à ế ạ hu h t ì h ẩ G à h c ob n N umá c s nt ì h c m c r s v o c nk ô gt ì ac r c u nMii ad v đ n q ê tảt n h ạ. ế y ó ẵ h c ỉ ắ ad i à , ò h n h mu ad h ẩ m n C r, à ừ g u n r i ề c on àc n c pdc v h h u g ấ ịh ụ . _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 Last edited by debutant; 28-08-2009 at 15:51. 22-12-2008, 15:31 d b tn e ua t #3 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 6 Cpu cũng có thể được thay thế 61I t l . ne 611P n im – C r h yC r 2 .. e t u M, oe a oe B q ad n P n im 4 It l ó3d n c olp o l P n im M, oeh yC r 2 P n im M x ấ hệ 2 0 c ỏ u òg et u , ne c ò g h a tp à e t u C r a oe . e t u u t in 0 3 ó b na ( 3 n v d t a ( 0 m) D n C r r đ i ă 2 0 . àd n c ố C r 2c meo ( 5 m)v P ny a is 1 0 m) à o h n 9 n . ò g oe a ờ n m 0 5 V ò g u i oe ó rm 6 n à e rn ( 5 m) 4n . http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 8/18
 • 9. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums Đ t a t ếc uc nluýh i iu:s c e v F Bc ac r mẹ( ib ad . â l ả hmộ e C r 2d o ể hy h p ầ ư a đề o k t à S ủ ad man o r) Đ y à n t m oe u t ư n v S F( mal om-a t r h ờ g à F S lfr fc o) - D n p n im M s d n s c e P A 7 n ư gF Bt a đ iv d i5 ( ờ đ u c ạ v i S 4 0Mh , ò d n òg et u ử ụ g o k t G 4 9 h n S h y ổ, í ụ 8 5 đ i ầ ) h y ớ F B 0 z cn òg i1 ( ờ h i c ạ 5 3Mh . h ct t ì ạ c t ểt a P n im M b na b n P n im M d t a c ạ 4 0Mh 9 5 đ i a) h y 3 z T ự ế hbn ó h hy et u a is ằ g e t u oh n h y 0 z n ư gk ô gt ểt a b n mộ e D t a c ạ 5 3Mh . h n h n h h y ằ g t m oh n h y 3 z V i ò gC r t ì ót ểt a C r S l b n C r D ov n iuk iàC r D o2 L uýl c ỉ óMeo c ạ 6 7 ớ d n oe h c h h y oe oo ằ g oe u à hề h l oe u . ư à hc rm h y 7 Mh l t ơ gt íhv i ib adC r D o V io i oe2d oc ạ 8 0Mh ( ò gs n ars )t ì ót ểd n z à ư n hc ớ man o r oe u . ớ lạ C r u hy 0 z d n a t oa h c h ù g C r 2d op ny n ư ggớ h nởb s8 0 c nC ub s1 6 c ad n mo t vn t ì h n t ơ gt íh oe u e rn h n ii ạ u 0 , ò p u 0 6 ủ ò g n e ia h k ô g ư n hc . T ô gt t ê :n iulcp ả u d t bo đ n n ậ c umớ. ế k ô gt ấ c u d t t ì h i ù gc u n hn i hm n hề ú h i p a e is ể ó h n p iN u h n h y ó p a e h p ả d n h ẩ g ngố gn ấ . í ụb nc v i S 1d n C r ( o a ) c t ểc u ể s n c uMeo b n c c d n Bo ầ in h t V d ạ ó ao Z u g oe y n h , ó h h y n a g p rm ằ g á h ù g is c aS 3( yn yd n c u gc r mẹn ư gc c uc r 2 . ủ Z má à ù g h n ad h n ó p oe ) B n t n k t: ảg ổg ế http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 9/18
 • 10. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 612C c t a t ế .. á h h y h C uh i h i ặ r đ ut nl c ulp o c ab nc g nv os c e k ô g?C uh i g eh i g n ư gn iu â ỏ p ả đ t a ầ i à p a tp ủ ạ ó ắ à o k t h n ê â ỏ n h ơ n u h n hề lạ lp o h nc uv oman o r lô . rn tư n h pn yt ì h c đ i yt ô. ặ bệ l mấ e n ỏg n o ia t p à p à ib ad u n T o g r ờ g ợ à h c ỉ ó ổ má h iĐ c it à y m h ọ d n c uU V v má a pe ù g p L à y p l. T o gc ctư n h pk á t ì ót ểt a t ế Vệ t a t ết ơ gđ i h ct p đ ut nl p ả t á c ct ứ rn á r ờ g ợ h c h c h h y h . ic h y h ư n ố p ứ ạ , ầ i à h i h o á h ê x n q a hđ x m n ậ c ỗg nc u B nc u nb t ht ầ l n iulcp ả t á c má r. a t pn on h u g u n ể â h p h ắ p . ạ h ẩ ị i h n à hề ú h i h o ả y a L p o à ó ỗ n tợmởc ud d n n ư to gả ht ì i icđ ngả h nn iu Tế đ nl t á b t nn itc ac u mìhlm r p ễ à g h rn n h mọ vệ ơ in ơ hề . ip ế à h o ộ ả hệ ủ p , n à t ử v i s srit ơ gđ i ễc ỉ ầ mởv i o ố . ư ýl C U c alp o d n s c e đ ngả ( is c ứ k h ớ a u ồ, ư n ố d h c n à c n c L u à P ủ a t p ù g o k t ơ in pn ) h o p ả L A v k tn i I ( w is rinfre c ứ k p ả Z F(eois rinfre . ậ l c ỉ ầ n n c i ầ g t h i G , à ế ố LF l n et o o oc ) h o h i I z r n et o oc ) V y à h c n â g á c n ạ v io i I v t un vsv io i I. ớ lạ Z P à o re i ớ lạ LF T ô gt t ê :đ cbệ luýđ nk ản n t nn itc amá . ú t a c ub np ả c úýc n s ấ c an l hn i hm n ặ it ư ế h ă g ả hệ ủ y Lc h y p a h i h ôg ut ủ óà b on iu c n iuq ás v io i a gd n k ô g H yn ấ l x m c cma c n d n x m n h tợc un o a hê , ó hề u o ớ lạ đ n ù g h n . a h t à e á y ùg òg e ó ỗ r p à n a hn ấ v n às nx ấ d n c u gb t nn itc oc n d n . h n h t ì h ả u t ù g h n ộ ả hệ h ù g ò g 62A . MD Gờt iư te A . inn ylp o a d n K c od T r nX Utađ ta gb mộ s c i inc ad n K 0 i ớ lợ m MD Hệ a a t p md ù g 8 h ù ui o 2 l r ã rn ị t ố ả t ế ủ òg 1 ( h n m) peo . 621K .. 7 D n K ( t lnX )t ì ơ gả , óx d n s c e A B nc t ểt a b n c ud s t pn ư gd n c u ò g 7 a ho P h đ n in n ử ụ g o k t . ạ ó h h y ằ g p e ko h n ò g p d s t pt an itn iuh nrtn iun nh ặ l má b đ h iàq ạ s q a l nt c e ko ỏ hệ hề ơ ấ hề ê o c à y ị ơ a l u t ẽ u y i ụ . ê 622K .. 8 S c e 7 4h yS , o kt 5 a 1 C cc ud n K (v T r nX Uta d n h io i o k t:7 4v S . 5 t ì in v i p d n to gmá á p ò g 8 à ui o 2 l ) ù g a lạ s c e r 5 à 1 7 4 h gố g ớ c u ù g rn y d s t pn nc t ểt a b n a ho 6 . ò s c e S t ì ư n đ ơ gs c e A e ko ê ó h h y ằ g t ln 4 C n o k t 1 h t ơ g ư n o k t M2n ư gởd n “ i ộ g . ò g hn ạg dđn”D n 7 4d n D Rto gk i ò gS d n D R2 L uýl c umớ n ấ T r nX utat ơ gt íhv i 1 Mộ để l 5 ù g D rn h d n 1 ù g D . ư à p i h t ui o 2 l r ư n hc ớ S . t im ý t úl b p ậ q ả l b n ớn m to gc uc ứ k to gc is tn nb tk c us c e S n oc n g nđ ợ h à ộ h n u n ý ộ h ằ rn p h o rn hp e ê ấ ì p o k t 1 à ũ g ắ ư c v oc r mẹ T tn inc n p ả x m x tc n s ấ t ut ụ gữ s mpo s l c r 2 6K c c v T r nX à ad . ấ hê ũ g h i e é ô g u t i h , ia e rn oo oe 5 B a h à ui ê o 2 uta2 1MBc c l mộ k o n c c rtln l r * ahà t hảg áh ấ ớ. 7 Card màn hình (VGA) http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 10/18
 • 11. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 7 Card màn hình (VGA) B ygờl mộ b p ầ màrtn iug me mu nt a t ế â i à t ộ hn ấ hề a r ố h y h . icl n iulcc t ểt a t ến ư gk ô g Tế à hề ú ó h h y h h n h n p ả l mộ gả p á l t ở g h ià t ii h p ý ư n . 71G nto g . ắ rn 711C u nI P .. h ẩ G N yl c u nc r “ m b ”t e p o gc c v z G nn ư k ô gt ểt a t ếv n g ns nto gc is t C c à à h ẩ ad ô ô h o h n á h o . ầ h h n h h y h ì ó ẵ ẵ rn hp e . á h t a t ếd yn ấ l đ i y h y h u h t à ổ má 712C u nMX .. h ẩ M K ở đ ub i vda c u nmx tởt à hc uc n c olp o . ó4lạ mx :I I I v H . tlp o h tợ h i ầ ở N ii, h ẩ m r h n ứ á h h a tp C o i m , I I à E Mộ a t p ỗ r , I lạ I t ì ót ểg nlạ I o cI n ư gk ô gg nđ ợ lạ I v H . lạ H n ậ h tc clạ c nli ò lạ I o iI h c h ắ o i h ặ I h n h n ắ ư c o iI à E ( i E h n ế á o i ò ạ c n o i I o t ì h c ị n ậ mỗ n ) C u nMX c op é x d n c r P IE pe s1 ( G /) C úýl lạ MX H s h c ỉ hu h n i ó . h ẩ M h h p ử ụ g ad C - x rs 6 4 B s. h àoi M E ử d n t ê 2pnđ n ô c clạ c r mớ ( n t ì ố đệ mà . ts má c nc t i a MX đ c ạ s h y ụg hm i ể u i á o i ad i mạ h h t n in ) Mộ ố y ò ó ớ h i M ể h y l a i co si . rs fe r B n t n k t: ảg ổg ế Đ s uv ođ ct hc aMX b ns t ấ mỗ lạ c 2v rin:4 mm v 4 mm. â l k ỏ n c c gữ h iỗ iâ à ặ í ủ n M, ạ ẽ h y io i ó es o 1 à 6 Đ y à h a g á h ia a l đ g nb p ậ t nn it V t tn inl lạ n yk ô gt a c olạ k đ ợ . ể ắ ộ h n ả hệ . à ấ hê à o i à h n h y h o i i ư c a T ô gt t ê :mộ s h n s nx ấ đ tbo c ag uto gbo c alp o t a v đ tởMX V yl n ut a hn i hm n t ố ã g ả u t ặ is ủ p rn is ủ a t p h y ì ặ M. ậ à ế h y g ut ì h i h yBo . ê b nc ỉ ót ểd n mộ lạ c r c ah n đ ( ế c n iulạ)v c ỉ ón l t ơ g p h p ả t a is N n ạ h c h ù g t o i ad ủ ã g ó n u ó hề o i ì h c ó à ư n t íh hc . N i u h n a pe i c2 ic d n c u nMX n ư gbo b bo kv yn nc ỉ ót ểt a t ếb n c r g u ó q a ã g p l,ma 4n h ù g h ẩ M h n is ị lc ậ ê h c h h y h ằ g ad p c aA pe ủ p l. 72G nn o i . ắ gà Gảs lp o b nd n c r ô b , i mu nc ơ g met ìà t ến o?N o i ict a má t ì ẫ c nmộ gả i ử a t p ạ ù g ad m ô gờ ố h i a h lm h à g à vệ h y y h v n ò t ii p á , ac r g nn o iC 4c u n:P C r, x rs C r, G v U B h p mu ad ắ g à. ó hẩ C ad E pe s ad X P à S . 721U B .. S L ạ n yt íhh pc ox m p i v lm v np ò g n ư gk t ểc ơ g međ ợ . ùs on c n c op é g n o i à hc ợ h e hm à à ă h n , h n o h h i a ư c D a ó ũg h hp ắ mộ c i nhn b v olp o . t á mà ìh ự à a t p http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 11/18
 • 12. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums 722P C r .. C ad L ạ n ymạ hh nU B đ yđ n l mộ c r V A t ậ , h n c đề y u B n t ô gc aP C r gớ h nở oià n ơ S , â ú g à t ad G h t n ư g ó iu ế . ă g h n ủ C ad ii ạ 1 3MB sgố gP I ê l 3 / in C n n à 723E pe sC r .. x rs ad L ạ n yc t ểc ơ đ ợ g me t tn inl k ô gs v i e ko đ ợ . ấ đ l E pe s adgớ h nởP i o i à ó h h i ư c a , ấ hê à h n o ớ d s t p ư c V n ề à x rs C r ii ạ cE pe s( 5 MB s n nlm t cđ b ả hh ở g H nn al gártc á , ớ mộ c r y un ư R d o X 5 0p ả x rs 2 0 /) ê à ố ộ ị n ư n . ơ ữ à i ấ h t v i t ad ế h a e n 1 5 h i c iừ3 0 4 0 . h t 0 -0 $ 724X P A .. G , MD Đ yt ì h i a t ậ n y:8đ ờ gP ix rs g nn o ic r mạ h( t 3 7 ) N ư gb np ả c mộ lp o â h c ơ g me h t à ư n cE pe s ắ g à, ad n A i 8 0 . h n ạ h i ó t a t p d n h t ố gP ma N umá b nh tợt ì â l mộ gả p á t y tv i( ừ gn ì v ogán é . ùg ệ hn u . ế y ạ ỗ r h đ y à t ii h p u ệ ờ. đ n hn à i h ) Đ yl X S a indA u â à G tt o 's s http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 12/18
 • 13. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V đ yl X Pc aA à â à G ủ MD _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 22-12-2008, 15:34 #4 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 d b tn e ua t S no Mo e ao e ir d r tr Re: Làm thế nào để nâng cấp MTXT 8 PCMCIA, PC card, ExpressCard N ygờn i u v c clạ n n c pc l nq a đ n3c u ntê . i n i ỹh n ã i óqa ề á oiâg ấ ói un ế ê h ẩ rn Gờ ó k ơ . L ạ P C r d atê c u nI A T ơ gđ iàc k , ól r đ i ừ k i a oe nc nc i h ồ g C ạ 8 z o i C ad ự rn h ẩ S . ư n ố l ũ ỹ c ẽ a ờ t h N p lo ò ở c u n . h y Mh , b n t ô g1 MB S c ỉ ử d n tê mộ s c r wi đ i iuc . ó c u gl n ub nmu lp o t 2 0 t ì ă g h n 6 / , h s ụ g rn t ố ad f ờ s i ê ũ N ihn à ế ạ a a tp ừ 0 0 h k ỏ p ả q a t m. hihiun â C rb sc t n m 1 9 , ù gc u nP I 3 bt, 3Mzb n t ô g1 3MB S C t ểmu c r wi, t en t ad u ó ừ ă 9 5 d n h ẩ C , 2 i 3 s ăg hn 3 /. ó h a ad f e h re , i U B Frwaeởd n n y C rb sc ỉ ólạ I v I . S,i e r ạ g à . ad u h c o iI à I I E pe s admớ r b og m h io i P IE pe s( đ ờ gh tợ2 0 / )v U b20( 0 /) C u nE pe s x rs C r ia a ồ a lạ : C - x rs 1 ư n ỗ r 5 MB S à s . 6 MB s. h ẩ x rs C r 20s d n u b30( 0 MB s h yP IE pe s2°( 0 MB s. ad . ẽ ù g s . 6 0 /) a C - x rs . 5 0 /) T ô gt t ê :n ygờđ cc clạ c r c ắ l b nc n t ấ n h i ị ễlnln P MC A đ ợ d n c ot n hn i hm n ã i ọ á o i ad h c à ạ ũ g h y ó ơ b d ẫ ộ . C I ư c ù g h ê c r v c n c íhl t nc ac u n T nP C r đ ợ c u nh at 1 9 , hn l v rin2c ac u nP MC A ad à ũ g hn à ê ủ h ẩ . ê C ad ư c h ẩ ó ừ 9 1 c íh à es o ủ h ẩ C I. B ygờP MC A l mộ t c ứ p á tinc clạ c u nc ac r. o i ab sl v rin5c ac u nP MC A â i C I à t ổ h ht r ể á o i h ẩ ủ ad L ạ C ru à es o ủ h ẩ C I. E pe s adc n l c u nđ ợ p á tinb i C I . x rs C r ũ g à h ẩ u c h t r ể ở P MC A 9 Card âm thanh C r â t a ht ì h n t a đ ợ ad m h n h k ô g h y ư c v n t hh pv oman o r riN ư gb nc t ểmu s u dc r g n ìó í ợ à c ib ad ồ. h n ạ ó h a o n ad ắ noi g à. C mộ đề h ts cluýtư ck i ac r â t a hg nn o iàc rtn iulp o c đ ur o t c oâ ó t iu ế ứ ư r ớ h mu ad m h n ắ g à l ó ấ hề a t p ó ầ a p i h m c t a hn ư gởd n gá c m 35 hn h n ạ g ic ắ .mm. ê c ỉ ầ mu mộ đ uc u ể l c t ểg nd nâ t a h51v olp o N n h c n a t ầ h y n à ó h ắ à m h n . à a tp Vd : íụ http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 13/18
 • 14. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V mộ s c ch n s nx ấ k ô gs d n k tn i o l k( / D F gố gn ư tê gà â t a h51n ư li ù g ì t ố á ã g ả u t h n ử ụ g ế ố t sn S P I) in h rn in m h n . h n ạ d n i đ ur 35 ầ a .mm. ầ r 35 Đ u a .mm c t ểtu ề t hệ a ao h ydgt l ó h ry n í iu n lg a ii . n a N uk ô gn m to gtư n h ptê t ì ạ mu c r â t a hq au b c rb sh yE pe s ad H yn ấ l ế h n ằ rn r ờ g ợ rn h b n a ad m h n u s , ad u a x rs c r. a h t à u bv đ p ả p â v nx m c u nc ac r mu c đ ợ h tợto gmá mìhh yk . s ì ỡ h i h n â e h ẩ ủ ad a ó ư c ỗ r rn y n a o 10 Mainboard, bàn phím, màn hình, touchpad C b t à hp ầ tê đ uc t ểt a t ế Man o r, à p í v t u h a t ì h ờ gl t lạ gố gh tc i ả a h n h n rn ề ó h h y h . ib ad b n hm à o c p d h t ư n à ì o i in ệ á m mìhđ n c . nhn n iulcc t ểt a b n lạ c đ p â gả c oh n C c h yl t x m to gd n n a g ó Mà ìh hề ú ó h h y ằ g o i ó ộ h n ii a ơ . á h a à ì e rn ò g m má c amìhc n ữ gmà hn n o đ p â gả b on iu t hn n t ến o T tn inl p ả c n k ht ư c y ủ n ó hn n ìh à , ộ h n ii a hê , í ă g h à . ấ hê à h i ù g í h ớ n c riV l mỗ mã mỗ k á , ict a t ếc n p ứ t pđ cbệ l man o r ( h n c ỉ ịhc on wbe) ồ. ìà i y i h c vệ h y h ũ g h c ạ ặ it à ib ad c ố g h đn h e i. 11 Pin K i h ypnb nc nluýhệ đệ t ế(t ư n l t 1 đ n1 V v c ờ gđ d n đệ ( h . h nh i á v i h ta i ạ ầ ư iu in h h ờ g à ừ 0 ế 4 ) à ư n ộ ò g in mA ) N â a c i ớ n a t ì óđ ợ c n s ấ ( ) C n s ấ c n c ot ì i c n n n . àb nc t ểmu pnc u nc ah n h u h c ư c ô g u t Wh . ô g u t à g a h pn à g ặ g V ạ ó h a i hẩ ủ ãg h ypn“ư n t íh . a i t ơ g hc ” B nc t ểg nt ê n ò i i g nv ov tí ìht ư n mộ pnk á g nv oổq a g ạ ó h ắ h m g a pn ắ à ị rbn h ờ g t i h c ắ à un Vd : íụ 12 Ultrabay H yc ng iàD c , hế b n yg nv ia t pq amộ c n n m n a đ má (ấ n iulạ lp o c ) V c n a ò ọ l o k t it ị à ắ ớ lp o u t ổ g ằ g y ế y rt hề o ia t p ó . ề ă b nc h io i o k: ả ó a lạ d c L ạ 1d c ch n lp o s nx ấ ,h d n r n c omộ s mẫ má n ấ đn . ạ t t ấ ởd c c clạ k t o i o á ã g a t p ả u tc ỉ à h i g h ê t ố u y h t ịh B n ì h y m o k á o iế n i ừ U B FrWi , A c ođ nc n mởrn n ư P I A P P IE pe s h yc r â t a h n i h n l đ ốt S , i r LN h ế ổg e e ộ g h C , G , C - x rs , a ad m h n , ó c u g à ủ dn ạg V d e n yc as n : íụ m à ủ oy http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 14/18
 • 15. 2/17/2014 Cách nâng cấp Laptop (xem trước khi tạo topic để hỏi !!! ) - vozForums V d e n yc as n : íụ m à ủ oy L ạ 2:d c ch n k á n ư lgt c . o i à c í c n k tn i ơ n iu c ủy ul u b n iulcta gb oi o á ã g h c h o i h L ạ n y ó t ổ g ế ố h n hề , h ế à s , hề ú rn ị e mộ b np í h yc ỉ ù gđ k má lnc oc o t à hm, a h d n ể ê y ê h a . 13 Xử dụng lại các bộ phận bị thay thế trong máy để bàn. N ò ia mà hn , adV A l k ô gt ểg nv od s t p c clạ ổc n , p , q a g c r wi đ s l c g a rm, n ìh c r G à h n h ắ à e ko , á o i ứ g c u ổ u n , ad f a ố à ó i t ểt t ấ đ uc u ể đ g nv omá đ b n V d đ uc u ể mii c r P I h yMii adr P ix rs . ụ h ì hy ầ hyn ể ắ à m y ể à . í ụ ầ h y n n p ia C , a n c r a cE pe s V n yt ơ gđ iàp ứ t pv í k i ù gv gát à h à ư n ốl h c ạ àt hdn ìi hn. _________ _________ V np á d yt m t o ạ hp u â ạ. L â L Gá K o T ư (á hc pI ểd yc n :h t s/www.o .o s9 ed 8 fc c c d 5 u n ý io h a h s c ấ đ ạ o ) tp :/ b xc m// a fe e0 6 c 5 1 6 Mìhk k hh ạ đ ợ t i h ả , u ln x m : n o í o t ư c à k o n v iò g e c h t :/ o frmsc m/h wt ra .h ?= 8 9 2 tp /v zou .o s o he dp p t 2 4 7 9 22-12-2008, 15:35 d b tn e ua t #5 J i Dae 0 - 0 6 on t: 9 2 0 P ss 9 8 o t: 2 S no Mo e ao e ir d r tr http://vozforums.com/showthread.php?t=155844 15/18