Your SlideShare is downloading. ×
0
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Introduction to technologies and educational media chapter1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Introduction to technologies and educational media chapter1

74

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
74
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. สถานการณ์ปัญหา(Problem-based learning)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทาการจัดอบรมสัมมนาครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวเรื่องเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาดังกล่าว ในหัวข้อความหมาย พัฒนาการและขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งท่านจะต้องคอยให้คาแนะนาตลอดจนช่วยเหลือครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมภารกิจของผู้ช่วยวิทยากรต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองโดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 2. ภารกิจของผู้ช่วยวิทยากร
 • 3. 1. สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ ความหมายของเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุคต่าง
 • 4. เทคโนโลยี หมายถึง การนาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการกระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสื่อการศึกษา หมายถึง วัสดุที่เสนอเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ สื่ออาจเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการนาเสนอ การเรียนการสอนในชั้นเรียน การบริการสารสนเทศในห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เทคนิควิธีการ ให้ทันกับความก้าวหน้าและวิทยาการของโลกความหมายของเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา
 • 5. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีการบรูณาการอย่างซับซ้อนเกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กรเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้างประยุกต์ใช้ ประเมินผล และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ
 • 6. พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา123
 • 7. การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาการที่ช้ามาก การจัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ การสื่อสารยังไม่เจริญ การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษามีดังนี้1. เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่มโซฟิสต์รูปแบบการสอนของกลุ่มโซฟิสต์มี 3 ขั้นตอนคือ- เตรียมคาบรรยายอย่างละเอียด- เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเสนอแนะให้บรรยายในสิ่งที่เขาต้องการรู้- บรรยายตามความต้องการของผู้บรรยายหรือผู้ฟัง2. เทคโนโลยีการศึกษาของโสเครติส (ค.ศ.399-470)โสเครตีส เพลโตและเซโนฟอนลูกศิษย์ของเขาได้ทาการบันทึกวิธีการสอนของเขาไว้วิธีการสอนของโสเครติส ที่อธิบายไว้ใน PlastosMeno นั้น มุ่งที่จะสอนให้ผู้เรียนเสาะแสวงหรือสืบเสาะหาความรู้ที่เหมาะสมเองจากการป้อนคาถามต่าง ๆ ที่เป็นการชี้แนะแนวทางให้ผู้ตอบได้ข้อคิด
 • 8. 3. เทคโนโลยีการศึกษาของอเบลาร์ดในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 - 13 ยุโรปเริ่มตื่นตัวในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีใหม่แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนถึงกับการให้สิทธิแก่ผู้สอนตั้งโรงเรียนในโบสถ์หรือวัดได้4.เทคโนโลยีทางการศึกษาของคอมินิอุสหนังสือ Great Didactic เป็นหนังสือสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเทคนิคกำรสอนของคอมินิอุส จุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำของคอมินิอุส คือควำมรู้ คุณธรรม และควำมเคร่งครัดในศำสนำ เขำเชื่อมั่นว่ำกำรศึกษำเป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมคนเพื่อดำรงชีพอยู่อย่ำงเป็นสุขมำกกว่ำที่จะให้กำรศึกษำเพื่อมีอำชีพหรือตำแหน่ง
 • 9. 1 เทคโนโลยีการศึกษาของแลนตาสเตอร์ วิธีกำรของเขำก็คือ กำรจัดสภำพห้องเรียนและดำเนินกำรสอนแบบประหยัด รวมถึงกำรจัดระบบเนื้อหำวิชำที่เรียนโดยพิจำรณำถึงระดับชั้น สำหรับกำรสอนนักเรียนเป็นชั้นหรือเป็นกลุ่ม2 เทคโนโลยีการศึกษาของเปสตาลอสซี ทฤษฎีทำงกำรศึกษำของเปสตำลอสซี เป็นที่รู้จักกันดีจำกคำพูดของเขำเอง คือ "I wish to psychologizeInstruction" ซึ่งหมำยถึง กำรพยำยำมทำให้กำรสอนทั่วไปเข้ำกันได้กับควำมเชื่อของเขำอย่ำงมีระเบียบและ ปรับปรุงพัฒนำไปด้วยกัน
 • 10. 3 เทคโนโลยีทางการศึกษาของฟรอเบลจุดมุ่งหมำยของนักกำรศึกษำก็คือกำรควบคุมดูแลเยำวชนให้เติบโตเป็น ผู้ใหญ่เท่ำนั้นเช่นเดียวกับจุดมุ่งหมำยของคนทำสวนคือกำรควบคุมดูแลต้นไม้ ต้นเล็ก ๆ ไปจนมันเจริญเติบโตออกดอกผลในที่สุดอย่ำงไรก็ตำม กำรควบคุมดูแล ยังมีควำมหมำยกว้ำงออกไปถึงกำรควบคุมพัฒนำกำรต่ำง ๆ โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับชีวิตจริงในฐำนะที่เขำเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย4 เทคโนโลยีการศึกษาของแฮร์บาร์ท แฮร์บำร์ทได้วำงรำกฐำนเกี่ยวกับวิธีสอนของเขำโดยอำศัยระบบจิตวิทยำกำรเรียน รู้ นับได้ว่ำเขำได้เป็นผู้ริเริ่มจิตวิทยำกำรเรียนรู้สมัยใหม่เป็นคนแรกที่สอด คล้องกับวิธีกำรของ Locke ที่เรียกว่ำ Tabula Rasa (Blank Tablet) เกี่ยวกับทฤษฎีทำงจิต
 • 11. 1.เทคโนโลยีการศึกษาของธอร์นไดค์ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ได้เน้นที่ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำง สิ่งเร้ำ (Stimulus) กับกำรตอบสนอง (Response) เขำเชื่อว่ำ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ด้วยกำรที่มนุษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอำปฏิกิริยำตอบ สนองที่ถูกต้องนั้นมำเชื่อมต่อ(Connect) เข้ำกับสิ่งเร้ำอย่ำงเหมำะสม2.เทคโนโลยีการศึกษาของดิวอี้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์สำหรับดิวอี้ให้ผลคุ้มค่ำก็คือวิธีกำรไตร่ตรอง (Reflective Method) หรือกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและแน่นอน เกี่ยวกับควำมเชื่อหรือแบบแผนของควำมรู้ที่เกิดขึ้น สำระของวิธีกำรแบบไตร่ตรองของดิวอี้มีอยู่ในหนังสือชื่อ How WeThink ซึ่งได้กล่ำวถึงกำรไตร่ตรองในฐำนะที่เป็นควำมเคลื่อนไหวทำงจิตวิทยำ3. เทคโนโลยีการศึกษามอนเตสซอรีแนวคิดพื้นฐานของวิธีสอนแบบมอนเตสซอรี เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนของมอนเตสเซอรี มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประกำร คือ1.กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละคน2.แบ่งเด็กให้มีโอกำสทำงำนได้อย่ำงอิสระ โดยไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนฝ่ำยเดียว3.เน้นในเรื่องลักษณะกำรแบ่งแยกระบบประสำทสัมผัส
 • 12. 2. จาแนกองค์ประกอบขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษาว่ามีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างไร
 • 13. เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ทฤษฎีและการปฏิบัติในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้การจัดการ และประเมินผลของกระบวนการและแหล่งการเรียนสาหรับการเรียนรู้ ดังจะเห็นความสัมพันธ์ของขอบข่ายทั้ง 5
 • 14. กำรออกแบบ(Design)กำรพัฒนำ(Development)กำรใช้(Utilization)กำรจัดกำร(Management)กำรประเมิน(Evaluation)
 • 15. 1. การออกแบบ (Design)เป็นขอบข่ายที่แสดงให้เห็นโครงร่างที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักการและทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่จะนาไปสร้างและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม- การออกแบบระบบการสอน เป็นการกาหนดการสอนทั้งหมด รวมทั้งจัดระเบียบ ขั้นตอน ที่หลอมรวมทั้งขั้นการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนาไปใช้และการประเมินการเรียนการสอน- การออกแบบสาร วางแผนสาหรับจัดทาสารให้ผู้เรียน รับรู้ ใส่ใจ- กลยุทธ์การสอน ระบุการเลือกและลาดับเหตุการณ์ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับบทเรียน- คุณลักษณะของผู้เรียน เป็นสิ่งสาคัญในการออกแบบที่ต้องคานึงถึงพื้นฐานประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ความแตกต่างของผู้เรียน
 • 16. 2. การพัฒนา (Development)เป็นขอบข่ายของการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสื่อ พื้นฐานที่ได้ออกมาพัฒนาเป็นสื่อที่อาศัยคุณลักษณะของสื่อต่างๆ- เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียน- เทคโนโลยีด้านโสตทัศน์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอสารทั้งเสียงและภาพ- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน- เทคโนโลยีบูรณาการ แนวทางในการผลิตหรือขนส่งเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยใช้คุณลักษณะของสื่อหลายชนิดภายใต้การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
 • 17. 3.การใช้ (Utilization)ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการนาสื่อที่พัฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ4.การจัดการ (Management)ขอบข่ายหลักสาคัญของสาขาเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ที่จะต้องนาไปสนับสนุนในทุกๆ ขอบข่าย5.การประเมิน (Evaluation)เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุง ในการประเมินนั้นจะมุ่งเน้นการประเมินทั้งกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ตลอดทั้งคุณภาพของสื่อที่ออกแบบขึ้นมา
 • 18. 3. Educational Technology และ Instructional Technologyมีความเหมือน ความแตกต่าง หรือสัมพันธ์กันอย่างไร
 • 19. รูปแบบความสัมพันธ์ Educational Technologyและ Instructional Technologyเหมือนกัน เป็นกระบวนการที่มีการออกแบบ กรรมวิธี แนวคิด เพื่อนนาไปใช้ในการเรียนรู้ต่างกันInstructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือผลิตสื่อการสอนเท่านั้น แต่ยังมีขอบเขตที่กว้างขวางที่ครอบคลุมถึงการนาเทคนิค วิธีการ ตลอดจนทั้งสิ่งประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสัมพันธ์กันEducational Technology ส่งผลให้เกิดInstructional Technology ที่มีความหลากหลายด้านเทคนิค วิธีการ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
 • 20. 4. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
 • 21. เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญมากในปัจจุบันสาหรับบุคลากรทางการศึกษา ก็เพราะ เพื่อการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน เช่น การออกแบบระบบการสอน กลยุทธ์การสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การใช้สื่อการสอน การวิเคราะห์การวัดตามเกณฑ์ เป็นต้น
 • 22. เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง ทาให้การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ รูปแบบของสื่อการศึกษาที่นามาใช้ในการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนามาใช้ เช่นมัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส์ยุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ไฮเปอร์เท็กซ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 • 23. จัดทาโดย

×