Sindikalni puls 091
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sindikalni puls 091

on

 • 665 views

 

Statistics

Views

Total Views
665
Views on SlideShare
663
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 2

http://sindikat.selfip.com:82 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sindikalni puls 091 Sindikalni puls 091 Document Transcript

 • ISSN 145-98523 А ИЈ ПРИВАТИЗАЦИЈАЧЛАНАРИНА АЦ УК СТЕЧАЈ ИВНИ КОЛЕК Т Р О УГОВ ЕД РАДНО-ПРАВНА ЗА НА ШТ СОЦИЈАЛНИ РА ИТА ДУ ЗАШТИТАШ ТР АЈ К ДИЈАЛОГ РАД МИРНО НА РЕШАВАЊЕ СПОРА ЦРНО
 • XIV КОНГРЕССА В Е З А СА М О СТА Л Н И ХС И Н Д И К АТА С Р Б И Ј Е БЕОГРАД 27.мај 2010.
 • СИНДИКАЛНИ ПУЛС Очекујемо ваше прилоге, сугестије и критике . Уредништво „Синдикалног пулса“РЕЧ УРЕДНИКА PO[TOVANIОвај број „Синдикалног пулса“ посвећен је едукацији.Без обзира на све невоље којима је окружен и које носи у себи, синдикат је једина организација која је кадра дасабере сво незадовољство света рада и да га на прави начин каналише. Уколико синдикат ово успешно уради,он ће преузети део друштвене моћи, али и део одговорности која му објективно и припада. За постизање овогциља потребни су обучени кадрови и максимална професионалност.Запослени морају добити могућност заштите која им припада, а синдикат мора бити јак и одговоран социјалнипартнер.Да би ово постигли морамо се реорганизовати, професионализовати и константно едуковати.Следећи број „Синдикалног пулса“ биће посвећен 14. Конгресу ССС Србије који је одржан 27. маја 2010. године. Ваше прилоге, предлоге, сугестије и критике шаљите на адресу: Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина - ЗА СИНДИКАЛНИ ПУЛС - Булевар Михајла Пупина 24, 21000 Нови Сад или електронском поштом на: puls@sindikat-ns.org.rs Оснивач: Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина Председник Градског већа: Драго Ђокић Редакција: Нада Видовић, Слађана Иванић, Зора Веселиновић, Драгиња Бејатовић Лектор: Вера Василић Адреса: Булевар Михајла Пупина 24, Нови Сад, тел. 021/456-290, 55-77-77, url: www.sindikat-ns.org.rs e-mail: gradsko.vece@ssssns.com, sekretar@ssssns.com Издаје и штампа: Фељтон д.о.о. Графичко-издавачко предузеће са п.о. Нови Сад, Стражиловска 17, тел. 021/66-22-867, 424-527 CIP - каталогизација у публикацији, Библиотека Матице српске, Нови Сад COBISS.SR.ID 181580807
 • 2 СИНДИКАЛНИ ПУЛС ИЗ РАДА ГРАДСКИХ ОДБОРА СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА ZAKQU^EN NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR U GRADUПосле годину дана преговарања су оне умањене у протекла три непродуктивним запошљавањемизмеђу представника града као месеца. Цена рада за најједно- у јавним предузећима које трајеоснивача јавних комуналних ставнији рад утврђена је у од увођења вишестраначкогпредузећа и Синдиката запо- месечном износу од 50% од система.слених у комунално-стамбеној просечне зараде на нивоу Синдикати и директори у јавнимделатности Новог Сада, 1. априла привреде Србије, с тим да се комуналним предузећима имајустављени су потписи на нови с п о р а з у м о м п о с л од а в ц а и обавезу да одмах након ступањапосебан колективни уговор за синдиката у предузећу може на снагу посебног колективногкомуналне фирме у граду. увећати за 10 одсто. уговора отпочну преговоре у везиПотписе на овај изузетно важан Висина отпремнине од три са израдом и закључивањемраднички документ ставили су четвртине до једне просечне колективних уговора код посло-члан Градског већа Милан Ђукић зараде на нивоу републике по давца, односно за усаглашавањеи председник Синдиката кому- години стажа не значи аутоматски постојећих колективних уговораналаца Новог Сада Зоран да у предузећима има техно- са гранскима на нивоу града.Ра д ос а в љ е в и ћ . П р и то м е лошких вишкова пошто у фирма- У јуну ће посебно формиранеобојица су нагласила да потпи- ма тек треба да се израде радне групе представника града исане измене колективног уговора систематизације радних места и синдиката разматрати могућностпредстављају оквир који треба да почне социјални дијалог за за враћање масе средстава запослужи синдикатима и директо- израду социјалних програма. зараде у фирмама где су онерима у предузећима за социјални Отпремнина се обрачунава за умањене, а утврдиће се и шта једијалог и закључивање колектив- сваку годину радног стажа минимум процеса рада у случајуних уговора код послодавца. остварену у ЈП и ЈКП чији је штрајка и протеста запослених.- Оквир је само основа, која може оснивач Скупштина Новог Сада.да се разрађује и да се запо- Из синдиката и даље упозоравајусленима одобре и већа права, да се престане са великим иали се испод дого-ворених елеме-ната посебног ко-лективног уговоране може ићи –каже Зоран Радо-сављевић.На основу догово-реног, запосле-нима остају правана топли оброк,регрес и јубиларненаграде. Висинатоплог оброка неможе бити нижа од15% републичкогпросека зараде, арегрес 75% про-сечне зараде уРепублици.Коефицијенти зазараде су осталиисти, а о цени радапреговараће се унаредним месе-цима, посебно овраћању на нивозарада у онимпредузећима где
 • СИНДИКАЛНИ 3 ПУЛС edukacija sindikalnih predstavnikaЕдукација синдикалних пред- Србије је у сарадњи са шпанским јалном дијалогу.ставника је од изузетно великог институтом (ISCOD) и уз подршку Као једна од посебно издвојенихзначаја, нарочито за заспослене у Шпанске агенције за развој и те м а б и л а ј е п и с а њ е I PAпредузећима из којих су синди- сарадњу (AECID) организовао пројеката, који добијају све већикални лидери. Битан предуслов више семинара у оквиру пројекта значај на територији Републикеза стицање и остваривање неког Јачање институција за соци- Србије. Семинар је одржан управа је уопште сазнање о јални дијалог у Србији. сарадњи са Кабинетом председ-постојању тог права. Не постоји Семинари су били квалитетно ника Владе Србије за европскемогућност за остваривање неког организовани, са предавачима из интеграције, а као предавач билаправа уколико запослени уопште eвропских земаља, представ- је ангажована Дубравка Велатније свестан да му то право ницима Министарства, соци- која је експерт НВО Грађанскеприпада. јално–економских савета са иницијативе. Предавања су билаСиндикални представници мо- територије Републике Србије и врло садржајна, указано је нарају имати знања о основним другим значајним актерима значај IPA пројеката, средставаправима Закона о раду, вештини социјалног дијалога, а одвијали која су издвојена за ову намену,преговарања и социјалном су се комбиновањем предавања као и на најзначајније елементедијалогу; стога је едукација од и дискусије учесник а. На једног пројекта.изузетно великог значаја не само семинарима су се размењавала Само квалитетан синдикалниза синдикалне представнике него искуства и информације о кадар може одговорити свими за све запослене. У складу са економској и социјалној ситу- захтевима савременог друштва исавременим потребама, транзи- ацији у земљи и земљама ЕУ, стога су едукација и непрекидноцијом, приватизацијом која је активностима синдиката на усавршавање синдикалних акти-погодила целу земљу, квалитетан унутрашњем и глобалном плану, виста од непроцењивог значаја ии обучен синдикални кадар је од позитивним ефектима јачања представљају ресурсно поље уизузетне важности за даље социјалног дијалога на локалном које се мора стално улагати.креирање социјалног дијалога и нивоу и Републичком нивоу, као иостваривање права запослених. учешће свих социјалних парт- Драгиња Бејатовић,У циљу едукације и усавршавања нера - синдиката, послодаваца и дипл.правниксиндикалног чланства ССС представника власти у соци- РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ODR@AN SEMINAR NA TEMU: "SINDIKAT KAO SOCIJALNI PARTNER"Савез самосталних синдиката жупаније Таргу Муреш, Румунија, Еберт.града Новог Сада и општина је, уз Думитру Боанта, представник С обзиром на чињеницу да сефинансијску помоћ Фондације СО Азро Муреш, Румунија, Адиса Србија налази на путу к аФридрих Еберт, организовао Факић, представник Синдиката Европској унији, односно у фазисеминар на регионалном нивоу за Ту з л е , И л и ј а К а л а ј џ и ћ , усвајања нових система вред-чланове Градског већа Савеза председник Синдиката Брчко ности, за земљу је од изузетногсамосталних синдиката града Дистрикта, и Милан Јевтић, значаја повезивање на регио-Новог Сада на тему "Синдикат испред Фондације Фридрих налном и међународном нивоу, акао социјални партнер". Семинар са циљем приближавања мера заје одржан на Андревљу, у периоду запослене и грађане синди-од 28. до 30. априла 2010. године, калним активистима и чланству.а уводничари семинара били су: Управо из тог разлога, разменаД р а го Ђ о к и ћ , п р ед с ед н и к искустава са земљама из регионаСавеза самосталних синдиката представља неопходност на томграда Новог Сада и општина, п у т у. С х од н о т о м е , с в р х аКалин Орландо Кочиш, пред- одржаног семинара била јеседник Синдиката жупаније Таргу подизање свести о постојећимМуреш, Румунија, Мариа међународним инструментима иДандарау, секретар Синдиката њихово коришћење од стране
 • 4 СИНДИКАЛНИ ПУЛСсиндикалних колега из региона, документа не примењују у пракси. Своје искуство на тему соци-јалногкао и значај социјалног дијалога у Према његовим речима, дијалога пренео је и Илијапериоду када је евидентан пад Социјално-економски савет само Калајџић, објашњавајући да јесиндикализма. прилаже мишљења, али никако социјални дијалог важна функ-цијаПрема речима Милана Јевтића, не утиче на одлуке Владе, што и социјалне политике, а као начинсоцијални дијалог треба да јесте један од главних проблема комуникације је изузетно важан запредставља средство, а не циљ, а са којима се Савет суочава. успешан развој друштва.истовремено би требало да се Објашњавајући социјални дија- Представник Синдиката Тузлеодвија на свим нивоима обухва- лог на нивоу предузећа, Думитру Адиса Факић је говорила на темутајући све облике разговора и Боанта је нагласио да се зачетак "Равноправност као подршка запреговора, било да се води кроз дијалога везује за формирање једнакоправну улогу жена уинституције или на ванинсти- синдикалних организација. Зада- синдикату и друштву" дефини-туционалном нивоу. Истовре- так синдикалне организације је, шући појам родне равноправ-мено, неопходно је постојање пре свега, праћење активности ности. Током излагања нагла-социјално-економских савета, које су у вези са колективним шена је улога синдиката и едука-чије деловање управо има за циљ уговором, али и заштита радника ције синдикалних активиста, којауспостављање социјалног дија- односно чланова од злоупотребе. умногоме доприноси проблемулога између социјалних парт- Посебно се формира комисија, у родне равноправности, а највишенера. Према законским оквирима, оквиру синдикалне организације, кроз оснивање секција жена.постоји обавеза формирања која заступа синдикат у прего- Социјални дијалог укључује свеСавета на нивоу Републике ворима. Истовремено, формира релевантне субјекте у дефини-Србије, а ово тело чине представ- се и комитет који води рачуна о сању судбине друштва, а одници Владе, представници репре- здрављу и заштити на раду, као и изузетног је значаја за земље узентативних удружења посло- комисија задужена за жалбе које транзицији. Наглашава се значајдаваца и представници репрезен- се односе на санкционисање едукације синдикалног чланстватативних синдиката, са укупно радника. Управо у том смислу кроз размену искустава, како биосамнанест чланова. Када се увиђа се значај синдиката јер, као се социјалним дијалогом смањи-говори о Социјално-економском што је речено, радника није ле конфликтне ситуације којесавету на локалном нивоу, тре- могуће санкционисати уколико не доносе промене у друштву и каконутна ситуација показује да је постоји сагласност синдиката. би социјални партнери билирегистровано шеснаест савета на Потребно је истаћи да синдикат, укључени у процес одлучивањанивоу градова, али у већини према законским прописима, који је значајан за целокупнослучајева у њиховом раду постоји мора имати представника у друштво.велик број проблема. Најчешће је управном одбору предузећа.реч о неприхватањуСавета као савето-давног тела, па сам-им тим долази и доопструкције рада.К алин ОрландоКочиш истиче да јеситуација у Руму-нији веома сличнаситуацији у нашојземљи. Социјалнидијалог у Румунијипостоји на тринивоа: на држав-ном, на жупаниј-ском и на нивоувеликих органи -зација. Управо надржавном нивоупостоје комисијекоје би требало дасе баве социјалнимдијалогом; међу-тим, основна двапроблема која сејављају у том сми-слу су да не постојикворум и да се
 • СИНДИКАЛНИ 5 ПУЛССОЦИЈА ЛНИ ДИЈА ЛОГ И правне и политичке једнакости и вима развоја Уједињених нација,СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У остварене материјалне и соци- настоји да бар основне плодовеСРБИЈИ У ПРОЦЕСУ јалне сигурности. Инструменти за развоја, попут универзалногЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ његово остваривање су развојна основног образовања, здрав- социјална политика и програми ствене заштите, самоодрживе који успешно балансирају ефи- животне средине и родне и раснеУВОД касност и правичност, истовре- једнакости, учини, кроз развојПосле деценијског посртања и мено уважавајући и повезујући глобалних партнерских односа,пропадања земље, грађани логику тржишне ефикасности и доступним свима.Србије имају сасвим оправдану потребу социјалних трансфера и Грађани, пре свега млади, желепотребу и жељу да «живе као сав вођења редистрибутивне страте- да живе у држави у којој могу данормалан свет» уређеним, г и ј е к о ј а р ед у к у ј е бед у и имају посао од којег могу да живесигурним, човека достојним сиромаштво. и сопствени кров над главом.животом. Сам економски развој и Као одговор на изазове у развоју Држави лишеној криминала, барпратећи раст благостања јесу социјално одговорне, демократ- оног организованог, и системскенужан, али не и довољан, ске и транспарентне државе «високонапонске» корупције.предуслов за реализовање Влада Србије је усвојила Страте- Даљи раст незапослености носиљ уд с к о ј м е р и п р и м е р е н о г гију за смањење сиромаштва увећани ризик стварања «новогквалитета живота. (2003), после широке јавне сиромаштва».Кључну полазну вредност и циљ расправе у којој је учествовало Армија незапослених се ближичине пуна и продук тивна преко 4000 људи. броју од милион људи. Исто-запосленост и слобода избора Беда и сиромаштво унижавају времено, кроз процесе привати-приликом запошљавања. Доступ- зације, реструкту-ност запошљава- рирања и стечаја,ња за све, приступ без радног местазапошљавању и за ће додатно остатинајугроженије гру- велик број запо-пе и промоција слених.запошљавања којеомогућује присто- СОЦИЈАЛНИјан живот чине ДИЈАЛОГосновне елементе Шта је социјалнисоцијалне кохезије. дијалог?Они представљају Социјални дијалоги кључне циљеве и представља меха-стандарде садр- низам и институ-жане у Ревидираној ционални оквир устратегији социјал- којем представ-не кохезије у Евро- ници Владе и соци-пи из 2004. године, јалних партнера –као и Ревидираној репрезентативнихевропској соци- синдиката и унијајалној повељи, послодаваца, крозусвојеној 2005. размену мишљењагодине. и сучељавањеКонцепт хуманог човека, воде својим продуженим аргумената, настоје да приближеразвоја и квалитета живота, трајањем у стање социјалне и усагласе ставове и успоставемеђутим, поред одговарајућег изолованости и искључености и стање социјалног мира и кохезије.животног стандарда који омогу- лишавају појединце и читаве Предмет социјалног дијалогаћава задовољење свакодневних друштвене групе реалних шанси чине укупна економска ипотреба и задовољстава, и права на сигурност, достојанство и социјална политика, предлозина рад и запосленост као њихове самоостварење. закона из области радног иоснове, укључује и право на језик Сиромаштво и демократија не с о ц и ј а л н о г з а к о н од а в с т в а ,и културу, писменост и доступно иду руку под руку. Праведно и процес приватизације и његовиобразовање, информације и демократско друштво свакако социјални ефекти, политиказнање, као и заштиту здравља и није друштво које богатство и зарада и колективно прего-очувану, здраву животну средину, привилегије концентрише на варање, као и превенција иод н о с н о е к ол о ш к и од р ж и в једној, а сиромаштво и изнудицу регулисање конфликата и свадруштвени развој. на другој страни друштвених друга питања од интереса заИдеал којем тежимо су држава и теразија. Праведно и демократ- запослене и њихове синдикате идруштво растуће социјалне ско је само оно друштво које, послодавце.одговорности и правде пуне сагласно Миленијумским циље- Сврха вођења социјалног
 • 6 СИНДИКАЛНИ ПУЛСдијалога је постизање компро- Различити концепти и модели уговора одређује међудејство двамиса–социјалног пакта о садр- Практично, социјални дијалог је основна, комплементарна циљажају, динамици и социјалној цени идејни конструкт – широки, који се, кроз процес преговарања,економских и друштвених про- збирни појам који покрива веома настоје реализовати, у већој илимена. Основни аргумент у прилог различите праксе, форме и мањој мери. Први чини напоринституционализованог и разви- садржаје дијалога и преговора усмерен ка уједначавању пра-јеног социјалног дијалога и два (бипартитни), три (трипар- вила пословања (у грани илидоговора је сама чињеница да су титни) или више (мултипартитни) привреди у целини), односно каземље и владе, орјентисане на актера вођених са циљем да се поштовању правила к онк у-доношење и усвајање социјалног постизањем договора – стања ренције. По другом, ради се опакта, успеле да смање тензије и социјалног мира и кохезије настојању да се, кроз колективнок онфлик те и одрже стање избегну, или бар редукују, преговарање, ојача позицијасоцијалне кохезије. Истовремено, трошкови разорних социјалних запослених, коју они као инди-ус п е ва ј у ћ и д а с та б и л и зу ј у конфликата. видуално изоловани преговарачис оцијалне односе, оне су, На првом месту, два основна не би успели да обезбеде.к о м п а р ат и в н о п о с м ат р а н о , облика партиципације запосле- Два заједничка елемента повезујуоствариле и боље економске и них у пословном животу и крајње различите моделе иразвојне ефекте. активностима и односима у праксу колективног прего-Улога и функ- варања. Првиције социјалног чини раширенадијалога тенденција де-Социјални дија- централизацијелог представља – спуштања про-најбољи меха- цеса преговара-низам и пут да се ња на ниво пре-изгради и пости- дузећа. Други,гне с оцијални комплементарноконсензус, раз- и коригујућевију демократски стварање меха-односи и успо- низама за про-стави добра ширење важењауправа, односно колективних уго-остваре прин- вора и на преду-ципи добре вла- зећа која нисудавине. Успо- учествовала устављање соци- њиховом скла-јалног дијалога пању.тада омогућава Тр и п а рт и т н иразмах иници- социјални дија-јатива, успостав- лог у који су, по-љање међу- ред представ-собног пове- ника репрезента-рења, стабилан и тивних синдика-обзиран институционални прити- предузећу: та и асоцијација послодаваца,сак на Владу и тиме ствара а) учешће запослених у одлу- укључени и представници властипретпоставке за побољшање чивању о организацији радног на одговарајућим н ивоимастратешког планирања и стаби- процеса, условима рада, зара- државне организације (укључу-лизацију развоја. дама и јући ту и међународне органи-Истовремено, без равноправног и б) финансијским резултатима зације попут МОР-а и наднацио-ефикасног социјалног дијалога предузећа, налне регионалне интеграције)нема пуне демократске легити- могу имати значајно мобили- омогућава и партиципацију имације поретка. зацијско и интегративно дејство. укљученост социјалних партнераСоцијални дијалог чини битни, Д а љ е , ф о р м е б и п а рт и т н о г и у креирање нормативног оквираконститутивни елемент, стуб социјалног дијалога, попут праксе и оперативне економске и соци-модерне демократије, само под колективног преговарања и јалне политике.условом да су његови учесници склапања колективних уговора Логика укључивања државе узаиста вођени добром вољом, између послодаваца и њихових социјални дијалог лежи у чиње-међусобним поверењем и унија и репрезентативних синди- ници да се она јавља у више-настојањем да у друштву про- ката, заиста могу бити и развојно струкој улози медијатора имовишу и шире дух уважавања целисходне и водити успостав- регулатора дијалога али и уинтересних разлика и култура љању социјалног мира и кохезије. функцијама јавног предузетника итолеранције. Карактер и суштину колективних послодавца, као великог нару-
 • СИНДИКАЛНИ 7 ПУЛСчиоца добара и услуга, значи израз специфичних прилика у између 2002. и 2005. годинењеговог више него равноправног Србији. показују, међутим, да су запо-учесника. Један од разлога је утицај слени и грађани, иако свесниДржавне власти кроз трипартитни глобализације на (веома ограни- значаја, недовољно обавештенисоцијални дијалог и консензус, чену) способност влада да се о сврси и садржајима социјалногпосебно ако су на одговарајући понашају аутономно и ефикасно у дијалога. Они сумњају и уначин, кроз процес консул- макро-економском управљању озбиљне намере учесника, претовања, у њега укључени и привредом. То оне често користе, свега Владе, да договорено идаваоци и корисници социјалних кроз причу о диктату моћних, као реализују. Раширено уверењеуслуга, могу креирати уравно- изговор за држање кључних тема половине запослених да Владатежену развојну и социјалну и з ва н п р о це с а д и ј а л о га и стварањем привида дијалогаполитику. Њоме се избегавају усаглашавања. Насупрот томе, само купује време додатно јеризици од кризе (недовољне) нужно »регионализовање и оснажено сумњом да ће на крајуакумулације, на једној, и кризе интернационализовање« једног све бити урађено у складу салегитимности и социјалне подр- броја питања само говори у диктатом кључних међународнихшке, на другој страни. прилог како потребе вођења финансијских институција, штоСоцијални дијалог у Србији – »наднационалног социјалног јасно лимитира очекивања иразлози (пре)скромних досада- дијалога«, тако и потребе да се, спремност да се учествује ушњих учинака кроз претходно постигнути социјалном дијалогу. Поједноста-Пре пет година у Србији је, социјални консензус, ојача вљено речено, међу запосленимаавгуста 2001. године, формиран сопствена позиција у прегово- доминира став резервисане,Социјалноекономски савет као рима са међународним економ- условне и »плитке« подршкеполазни институционални оквир ским асоцијацијама. социјалном дијалогу, условљенза трипартитно преговарање. Недостајуће претпоставке – незадовољством његовим доса-Тако је прихваћен модел којим се политичко-културни оквир дашњим током и ефектима, као иствара мрежа институција за Лимитирани учинци и раширено недовољном едукацијом запо-формалан, косултативни процес незадовољство досадашњом слених о његовој сврси, актеримаи дијалог. Но, он је, пре свега, због праксом резултат су управо и садржајима.тенденције владе да себи про- одсуства међусобног поверења и У целини гледано, може сешири маневарски простор дело- спремности да се у довољној закључити да само озбиљно ивања и да Савет претвори у тело мери уваже интереси и позиција одговорно уважавање позиције инакнадне верификације већ других учесника у социјалном реалних интереса партнера идонетих решења, али и нере- дијалогу. Изградња поверења и њихово стрпљиво и аргумен-шених питања репрезента- вере у спремност партнера да, товано усаглашавање можетивности и равноправног статуса кроз аргументовани дијалог, водити успостављању поверењаучесника, пре свега синдиката, коригују своје ставове, као и и формулисању заједничкихостао тек институционали кроки. њихову решеност да реализују интереса. До стања социјалнеМногобројни разлози који су преузете обавезе – од одлучу- кохезије може се доћи самодовели до прескромних учинака у јућег је значаја за функционисање друштвеном концертацијом –раду Савета и лимитирали развој социјалног дијалога. напредовањем ка компромисусоцијалног дијалога могу се, Налази истраживања предузетих кроз отворен и равноправникрајње условно, поделити на дијалог.разлоге ширег, општијег карак-тера и оне који представљају Александра Ђокић УП
 • 8 СИНДИКАЛНИ ПУЛС У оквиру сарадње са Синдикатом из Шведске и Универзитетом из Шведске, а као наставак активности „Новосадског форума 2010“ организована је студијска посета шведске делегације, о чему смо писали у прошлом броју „Синдикалног пулса“. Овог пута Вам представљамо предавање на тему шведске „А касе“ као модела осигурања за случај незапослености. Предавач је био Зоран Станић - омбудсман у Синдикату ЛО из Шведске. OSIGURAwE ZA SLU^AJ NEZAPOSLENOSTI [VEDSKE - "A" KASAОсновно осигурање и добро- фонда за осигурање у случају јавном сектору.вољно осигурање у случају незапослености и нормално је да Чланаринагубитка прихода њихово поље активности, однос- Када је неко члан фонда заОсигурање за случај незапо- но деловања одређује којем осигурање у случају незапо-слености представља накнаду осигуравајућем фонду имате слености, плаћа чланарину. Сврхазбог губитка прихода током право да припадате. Не можете је да ова чланарина покријенезапослености. Шема осигу- бити члан више од једног накнаду коју фонд плаћа државирања у случају незапослености осигуравајућег фонда у исто плус административни трошковиима две компоненте: основно време. У случају да промените фонда за осигурање за случајосигурање и добровољно посао и постанете члан неког незапослености.(изборно) осигурање по основу другог осигуравајућег фонда за Особа која је у потпуностигубитка прихода. случај незапослености, имате незапослена и добија надокнадуУслов за остваривање права на право на средства остварена из за незапослене има право да, поддобровољно осигурање по основу претходног периода чланства. одређеним условима, плаћа мањигубитка прихода јесте да будете Значајно је истаћи да не сме бити износ чланарине. Ако лицечлан фонда за осигурање за прекида у чланству у случају остварује право на накнаду заслучај незапослености. Чланство промене фонда за осигурање у случај болести, рехабилитацијетакође подразумева припадност случају незапослености. Није или временски ограниченуфонду за осигурање у случају н е о п х од н о д а с е п р о м е н и накнаду за болест, има право данезапослености "Alfa kassan". осигуравајући фонд у случају плаћа мањи износ чланарине.Основни услови привремене запослености (до 6 Услови по основу чланства уПоред испуњавања одређених месеци) у делатностима које су осигуравајућем фондурадних услова као предуслова за покривене другим осигуравајућим Лице мора бити члан фонда заодобравање периода накнаде, фондом. осигурање за случај незапо-морају бити испуњени и неки Многи фондови за осигурање у слености у континуираном пери-основни услови за време незапо- случају незапослености раде уско оду од 12 месеци како би ималослености, а то су: повезано са синдикатима, али су право на накнаду по основуŸ Способност и спремност да се потпуно независни од њих. прихода из добровољног осигу-прихвати посао најмање 3 сата Чланство у фонду за осигурање у рања у случају губитка прихода.дневно и у просеку најмање 17 случају незапослености биће Пријављивање на националнусати недељно, прекинуто након 65 година службу за запошљавањеŸ Способност и спремност за старости. Незапосленост се рачуна од данаприхватање одговарајућег посла. Приступање фонду по основу када се лице пријави наНе сме бити препрека за рада националну службу за запош-прихватање посла. Приступ фонду за осигурање у љавање као незапослено и даŸ Лице мора бити регистровано случају незапослености заснива тражи посао.на служби за запошљавање као се на запослењу, тј. врсти посла. Шта је неопходно да би седелимично или потпуно незапо- Да би неко постао члан осигу- осигуравајући фонд бавиослено које тражи посао равајућег фонда, мора да ради у вашим случајем?Ÿ Осмишљавати план акције некој од делатности које покрива Када се лице пријављује зазаједно за службом за незапо- тај фонд. У случају да је лице надокнаду по основу незапо-слене незапослено у тренутку подно- слености, мора увек попунитиŸ Активно тражење посла. шења пријаве за чланство у формулар (образац) за незапо-Важно је да појединац буде осигуравајућем фонду, оно може слене.активан у тражењу посла када постати члан фонда ако је његов Осигуравајући фонд за случајдобије надокнаду за незапо- претходни посао био у некој од незапослености мора иматислене. делатности тог фонда. потврду о томе шта је лице радилоЧланство Врсте квалификације по основу претходних 12 месеци пре него јеПријава за чланство у фонду за рада су: редован посао, запос- постало незапослено.осигурање за случај незапо- лење уз додатак на плату или Када се пријављује, лице мораслености мора бити у писаној субвенције за запошљавање, попунити образац:форми. У Шведској постоје 32 новчана помоћ за запошљавање у Ÿ обавештење о незапо-
 • СИНДИКАЛНИ 9 ПУЛС слености квалификационог периода. То нија.Такође би требало да поднесе значи да се рад остварен у Фонд за осигурање за случајследеће потврде: претходном периоду дужем од 12 незапослености процењује да лиŸ Потврда од послодавца месеци може рачунати према је активност самозапосленихŸ Потврда за запослене за особе радним условима. Време које особа престала. Значајно је да сукоје се самозапошљавају може бити изостављено је огра- самозапослене особе доступне заŸ Потврда о образовању ничено на 5 година максимално. запошљавање без ограничења.Да ли имате право на накнаду? Другим речима, радни услови Д о б иј а ње н а до кн а да ус ледКао предуслов остваривања пра- морају бити испуњени за макси- привременог прекида активностива на накнаду, лице мора испунити мално 6 година. у предузећу не сме бити сезонскогуслове по основу рада заједно са Пример времена које може бити карактера. У предузећу не сме даосновним условима. изостављено је период болести. се обавља никаква активност. На-Услови по основу рада Такође брига о детету млађем од докнада током привременогУслови по основу рада подразу- две године или усвојеном детету прекида активности у предузећумевају да је током 12 месеци који за период од 2 године од дана може да се користи само једном попретходе незапослености лице доласка детета у породицу, време делатности и по особи.морало остварити пуну запос- када се добије родитељски Надокнада је базирана на просеч-леност најмање 80 сати месечно додатак и државна служба проду- ном приходу у претходне тринајмање 6 календар- године пре године пре-ских месеци. Ако овај кида. Ако се предузећеуслов није испуњен, бавило делатношћу кра-неопходно је да је лице ће од три године, дневнарадило 480 сати у н о вч а н а н а д о к н а д аконтинуираном периоду може бити заснована наод 6 месеци. Неопходно п р о с еч н о м п р и х од ује најмање 50 сати рада оствареном у периодуу сваком месецу. Ове обављања те, односноуслове запослени може бављења том делат-остварити или као за- ности. Ако је самоза-послен код другог пос- послена особа преки-лодавца или запослен у нула бављење послом усвојој фирми. року од 12 месеци одПуна запосленост зна- дана покретања, тј.чи: оснивања фирме, днев-Ÿ Редован посао, на новчана надокнатаŸ Запослење уз дода- може бити заснована натак на плату или субвен- п р и х од у п о о с н о вуције за запошљавање, запослености који јеŸ Запосленост у јав- самозапослена особаном сектору, остварила пре осни-Ÿ Запосленост у истра- вања своје компаније иживачкој делатности и обављања те делат-осигурању и заштити. ности.Пуна запосленост тако- Приход остварен пређе обухвата: жавају квалификациони период. чланства у фонду заŸ Годишњи одмор или неки други Пуно време утрошено на едука- осигурање за случај незапос-облик одсуства уз пуну или цију може такође бити изостав- лености не може се користити уделимичну зараду, али не и љено. Један од предуслова овде обрачунске сврхе.одсуство у случају болести, је да се едукација мора завршити. Запосленост уз скраћено радновршења неке државне службе или Право самозапослених особа на време и самозапосленострођења детета, накнаду Ако лице постане незапосленоŸ Време примања родитељског Особа која је самозапослена има после рада са скраћеним раднимдодатка (али не дуже од два право на накнаду за незапослене: временом, а у исто време док јемесеца заједно са радом од Ÿ када је у потпуности прекинула радило послове са скраћенимчетири месеца) активности односно рад у сопстве- радним временом лице је знача-Ÿ Завршена државна служба ној фирми, јан део времена радило у својој(али не дуже од два месеца Ÿ у случају привремене обуста- фирми, може имати право назаједно са радом од четири ве активности, односно рада. бенефиције за незапослене умесеца) Накнада за незапосленост не случају губитка прихода по основуВреме које може бити изостав- може представљати додатак на рада са скраћеним раднимљено примања у непрофитабилним временом ако је лично ангажо-Време које може бити изостав- компанијама као ни олакшице код вање тј. рад у предузећу ограни-љено подразумева продужење оснивања и почетка рада компа- чен. Обично, оваква запосленост
 • 10 СИНДИКАЛНИ ПУЛСподразумева најмање 17 сати месеци поред посла са пуним ленoсти подлеже плаћању порезарада са скраћеним радним радним временом. Приход од овог и улази у висину пензије.временом недељно и не више од додатног посла не сме, у просеку, Минимална и максимална висина10 сати недељно рада у својој да пређе основни недељни дневних новчаних надокнада јефирми. новчани износ увећан шест пута, одређена од стране владе и неОбустављање накнаде што тренутно износи 1,920 СЕК може бити мењана од странеУ случају прекида радног односа недељно. У случају да приход фонда за осигурање у случајуна иницијативу запосленог или прекорачи просечну недељну незапослености.отказом од стране послодавца, надокнаду, он се умањује за износ Основно осигурањелице ризикује да надокнада буде за који је приход већи од овог Основни новчани износ пообустављена одређен период, а лимита. Секундарна запосленост основу основног осигурањавреме обустављања се рачуна од не сме бити препрека за Накнада по основу основногдана прекида радног односа. Ако обављање и прихватање одгова- осигурања, тј. основни новчаније лице прекинуло радни однос на рајућег посла са пуним радим износ, се исплаћује лицу кадсопствену иницијативу, најдужи временом и не сме бити проду- задовољи, тј. испуни услове попериод обустављања је 45 дана жена за време незапослености. основу рада, али не и услове понадокнаде. Тај период мора бити Ако су ови услови задовољени, основу чланства. Ако је лице чланзавршен током 112 календарских лице има право да настави фонда за осигурање у случајудана. Ако је лице допринело томе секундарни посао без утицаја на незапослености, основни нов-да добије отказ од послодавца, остваривање права на накнаду. чани износ плаћа му тај осигу-најдужи период обустављања је Рад у сопственој фирми, на равајући фонд. У случају кад лице60 дана надокнаде. Тај период пример у области пољопривреде није члан фонда, основни новчанимора бити завршен током 168 или шумарства, може бити износ плаћа фонд за осигурање укалендарских дана. секундарни посао или секундар- случају незапос-лености Алфа.Прекид: 45 дана надокнаде у на запосленост у односу на другу Основни износ не може битиоквиру 112 календарских дана професију која представља исплаћен пре него што лицеАко је лице само дало отказ или је основни посао. напуни 20 година живота.проузроковало да добије отказ од Дужина периода коришћења Основно осигурање обезбеђујепослодавца трећи пут током истог накнаде исплату накнаде за максимум петпериода осигурања, оно губи Обично, период коришћења дана у недељи, обично за периодправо на надокнаду у потпуности и накнаде је 300 дана. Ако лице има од 300 дана коришћења накнаде.мора да испуни нови услов по дете млађе од 18 година током тих Износ основне бенефиције пооснову рада. 300 дана, они се додатно основу осигурањаЛице би увек требало да информи- увећавају за 150 дана, што значи Основни износ се плаћа пропор-ше осигуравајући фонд за случај да период коришћења накнаде ционално просечним раднимнезапослености о томе зашто је износи укупно 450 дана. сатима. Бенефиције за основноодлучило да прекине радни однос Период чекања осигурање за особе која је радилаили зашто је проузроковало отказ Првих седам дана незапос- пуно радно време, без одсуства, јеод стране послодавца. Осигурава- лености лице нема право на 320 СЕК по дану.јући фонд је тај који, наког истраге, накнаду за незапосленост. Ови Добровољно (изборно) осигу-одлучује о томе да ли ће дани се називају "дани чекања". рање у случају губитка приходанадокнада бити обустављена или Они се примењују на почетку Накнада по основу приходане. сваког новог периода незапос- Накнада од добровољног осигу-Ако лице има прихватљиве раз- лености. Овај период чекања се не рања у случају губитка прихода селоге за прекид радног односа у одузима од периода кориш-ћења исплаћује лицу које је члан фондаскладу са прописима, неће бити накнаде, тј. 300 дана. за осигурање за случај незапос-суспендовано његово право на Износ накнаде лености и које испуњава услове понадокнаду. Како би се избегао Износ накнаде које лице добија из основу чланства и по основу рада.прекид надокнаде, неопходан је фонда за осигурање за случај Не постоји горња граница годинавеома добар разлог за отказ као незапослености зависи од: старости до које се исплаћује овонпр. здравствени. Пре давања Ÿ Броја радних сати осигурање.отказа потребно је прибавити Ÿ Просечног прихода које је лице Добровољно осигурање у случајумедицински извештај од лекара остварило (примењује се код губитк а прихода обезбеђујекојим се потврђује да за то лице осигурања по основу прихода) исплату накнаде за максимум петније добро или погодно да се Ÿ Броја часова у недељи за које дана у недељи, обично за периодврати на посао или ради било који лице може и колико је спремно да од 300 дана.други посао код тог послодавца. ради Нивои накнаде код добро-Секундарна запосленост Ÿ Броја часова у недељи за које вољног осигурања у случајуУ сврху осигурања за случај је лице незапослено губитка приходанезапослености сек ундарна Постоји минимум и максимум Током првих 200 дана периодазапосленост је други посао или износа дневне новчане надок- коришћења накнаде, ниво нак-самозапошљавање које је лице наде која се може остварити. наде износи 80 посто. Токомуспело да обавља најмање 12 Накнада за случај незапос- преосталог периода ниво нак-
 • СИНДИКАЛНИ 11 ПУЛСнаде је 70 посто. правима на које запослени рило право на накнаду, лице мораНовчани износ накнаде по остварује право према колек- да сарађује у припреми овогоснову добровољног осигу- тивном уговору плана.рања у случају губитка при- Ÿ Не би требало да дође до Картице за накнадухода радног спора на радном месту као Како би се добила накнада, лицеМинимални износ накнаде за резултат деловања у складу са мора да попуни картицу. Оваособу која је радила пуно радно законом и колективним уговором картица представља основ завреме и била добровољно осигу- Ÿ Други услови на радном месту исплату накнаде за незапос-рана за случај губитка прихода је који морају задовољити (испу- леност. Важи две недеље, а320 СЕК дневно. Максимални нити) услове дефинисане зако- садржи податке о незапослено-износ накнаде по основу овог ном у циљу превенције и спреча- сти, болести, запослењу и сличноосигурања износи 680 СЕК вања болести и повреда на раду. за сваки дан, укључујући суботу идневно. Ако лице одбије понуду за недељу. Детаљна упутства заУ случају осигурања по основу одговарајући посао њено попуњавање су садржана наприхода дневна накнада се плаћа Ако је лице незапослено и служба картици. Већина служби зау максималном износу од 80 одсто за запошљавање том лицу понуди запошљавање такође дајеод дневне зараде коју је лице посао или програм обуке, то лице могућност њеног попуњавањаостваривало за време проведено би требало да их прихвати. У путем интернета.у радном односу пре него што је случају да лице не прихвати посао Различити периоди исплатепостало незапослено. или програм обуке, служба за накнадеПросечна месечна плата од 18,700 запошљавање ће о томе обавес- Фондови за осигурање за случајСЕК годишње, пре незапос- тити фонд осигурања за случај незапослености имају различителености лица, једнака је дневним незапослености тог лица. Фонд ће процедуре за исплату накнадеисплатама од 680 СЕК, када је тада истражити зашто лице није незапосленој особи - месечно илиниво бенефиција 80 одсто. прихватил о оно што м у је сваке две недеље. Исплате сеВажно је бити активан понуђено и саветовано. врше преко банке. Лице може даВеома је важно да лице буде Ако лице нема добар разлог зашто изабере банку преко које ће новацактивно било по основу тражења не тражи посао или зашто је бити исплаћиван.посла, било по основу поштовања одбило понуђен посао, постоји Нови посаосмерница ако жели да промени ризик да ће фонд одлучити да том Ако особа добије посао који узанимање или да оствари право лицу смањи или привремено потпуности представља прекидна даље обучавање. Један од обустави исплату бенефиција. незапослености, она нема правозадатака службе за запош- Послодавац је тај који одлучује да на исплату накнаде од осигу-љавање је да нађе одговарајуће ли је лице одговарајуће за посао, равајућег фонда. Ово се односи ипослове за лица која траже независно од његовог претходног на случај када је зарада на томзапослење у што краћем року. Ово радног искуства. послу мања од зараде коју је лицесе односи и на случај када је лице Дневна новчана накнада може остваривало пре незапосле-незапослено и на случај када лице бити умањена за период од 40 ности. Ако особа поново постанежели да промени посао. дана. Период обустављања незапослена у периоду од 12Одговарајући посао исплате накнаде мора бити месеци рачунајући од дана када јеОсигурање за случај незапос- завршен у оквиру 180 календар- добила последњу накнаду, ималености није осигурање по основу ских дана. При првом одбијању право на бенефицију по истимпрофесије. То значи да лице нема понуђеног посла, дневна новчана условима као и раније.право да захтева посао у некој накнада се смањује за 25 одсто. Рад за време примања накнадеод р е ђ е н о ј о бл а с т и и л и д а Ако лице одбије посао и други пут за незапосленостограничи тражење посла на у истом периоду коришћења Важно је да лице обавестиодређене делатности. накнаде, дневна новчана накнада осигуравајући фонд када почне саСлужба за запошљавање ће се смањује за 50 одсто. новим послом како би фонд могаоодлучити који посао је прикладан У случају трећег одбијања понуде да обавести то лице о томе како ћеза одређено лице. Његово у истом периоду коришћења то утицати на његове накнаде запретходно професионално иску- накнаде, право на исплату незапосленост.ство и друге способности да се накнаде се привремено обустав- Неки послови су специфичногодговори захтевима одређеног ља. карактера на које се одређенопосла се узимају у обзир, а у План активности правило примењује. На примерскладу са расположивим посло- План активности, у циљу олак- рад у образовању, уметнички радвима тј. понудом послова. шавања процеса тражења посла, или запошљавање на основуПосао се сматра одговарајућим припрема Служба за запошља- уговора на одређено време.ако испуњава следеће крите- вање. Тај план активности треба Ако је лице радило пуно радноријуме: да буде урађен индивидуално за време пре незапослености иŸ Повластице или права запос- сваког појединца и треба да буде добило посао са скраћенимлених при запошљавању (које иду подржан како од лица које тражи радним временом, сматра сеуз одређени посао) морају бити у запослење тако и од Службе за незапосленим за период до пуногскладу са повластицама или запошљавање. Да би се оства- радног времена. У том случају
 • 12 СИНДИКАЛНИ ПУЛСможе да оствари накнаду за време Ипак, постоје одређене окол- погрешне информације, намернобез посла. Ако је претходно ности под којима студирање не или случајно, може доћи дорадило пуно радо време, лице искључује могућност добијања обустављања исплате накнаде одмора бити без посла најмање 7 накнаде за време незапос- стране фонда за осигурање засати недељно да би му се могла лености. За више информација, случај незапослености или можеисплатити накнада. обратити се фонду за осигурање у да буде одбијено право наАко је лице радило са скраћеним случају незапослености. накнаду. У случају да је накнадарадним временом пре него што је Без накнаде за незапосленост одбијена, лице ће изгубитипостало незапослено и добило током паузе у студирању минимум 130 дана коришћењанови посао са скраћеним радним Није могуће добити накнаду за накнаде. Додатно ће од тог лицавременом у мањем обиму, може незапосленост током паузе у бити захтевано да буде запос-да оствари право на накнаду за студирању, нпр. за време летњег лено са пуним радним временомпериод незапослености. распуста. Током паузе у едукацији најмање 80 дана пре него што75 дана као максимум добијања и обуци коју спроводи служба за поново оствари право на накнаду.накнаде уз посао са скраћеним запошљавање, лице може да Такође, лице може да будерадним временом оствари право на накнаду. обавезно да плати све оно што јеЗа недеље током којих је лице Олакшице (одређена давања) за добило на основу нетачних илиобављало посао са скраћеним предузећа погрешних информација.радним временом, може оства- Ако лице жели да отвори своју Обавеза упозорењарити максимум 75 дана добијања компанију за време док је Ако је лице примило накнаду нанакнаде за сваки период кориш- незапослено, треба да се консул- коју нема право, може битићења. Преостале дане кориш- тује са службом за запошљавање обавезно да је врати. Ако сећења бенефиције лице може око могућности добијања олакши- подаци и информације које је лицекористити само за недеље (дане) ца за предузеће. Олакшице могу унело у пријаву промене, лице јекада није радило. да се добију од службе за обавезно да о томе обавести фондОграничавајуће правило се при- запошљавање у вредности накна- за осигурање за случај незапос-мењује на све облике запош- де коју би лице добијало од фонда лености.љавања. Одмор се такође рачуна за осигурање за случај незапос- Одлука о накнади за времеу радне дане. Ограничавајуће лености. Олакшице (давања) се незапосленостиправило се примењује само на исплаћују преко службе социјал- Након што фонд за осигурање задане са накнадом за незапо- ног осигурања. случај незапослености размотрислене, али не и за дане активне Завршетак периода кориш- пријаву за коришћење накнаде,подршке. ћења накнаде обавестиће лице које ју је поднелоДани коришћења накнаде у Када је преостало приближно око о томе да ли има право на накнаду,недељи када се лице запослило 50 дана до краја периода као и о новчаном износу накнаде.или окончало радни однос, се коришћења накнаде, Фонд за Ако лице није задовољнорачунају. осигурање за случај незапос- одлуком фонда за осигурање заДани чекања се не рачунају. лености ће разматрати да ли лице случај незапосленостиСамохрани родитељ са дете- испуњава нове услове по основу Након што лице добије одлукутом млађим од 18 година рада како би остварило право на Фонда за осигурање за случајСамохрани родитељ са дететом додатни период коришћења нак- незапослености којом није задо-млађим од 18 година може се наде (нова процена). Ако лице вољно, има право да тражи одпријавити за посао по истеку 75 испуни нови услов по основу рада, фонда да преиспита своју одлуку.д а н а п е р и од а бе н е ф и ц и ј а . улази у нови период коришћења Жалба против одлуке фонда заДодатне информације се могу накнаде који почиње одмах по осигурање за случај незапос-добити од националне службе за истеку првог периода од 300 дана. лености може да се поднесе узапошљавање. Сваком новом периоду кориш- надлежном државном суду.Умањење због пензије ћења тј. добијања накнаде прет- Захтев за преиспитивање илиУ одређеним случајевима, дневни ходи 7 дана чекања. Ниво накнаде жалба морају се поднети у року одн о вч а н и и з н о с н а к н а д е с е у новом периоду је или 80 одсто два месеца од дана добијањаумањује. Ово се може десити прихода који представља основу одлуке, оном нивоу који је одлуку икада, на пример, лице остварује за утврђивање износа накнаде у донео. Захтев за преиспи-тивањеправо на пензију од осигуравајуће новом периоду или 65 одсто одлуке или жалба су бесплатни.службе (ППМ). Обавеза је лица да прихода који је представљаоинформише фонд за осигурање за основу за утврђивање накнаде у Слађана Иванић,с л у ч а ј н ез а п о с л е н о с т и а к о претходном периоду. Биће иза- стручни сарадникостварује право на пензију чак и брана најповољнија варијанта.ако је износ мали. Ако лице не испуњава нове условеЕ д у к а ц и ј а то ком п е р и од а по основу рада, биће о томенезапослености обавештено.Обично, лице не може да оства- Н е п от п у н е и л и п о г р е ш н ерује накнаду за случај незапос- информацијелености за време студирања. Ако лице даје непотпуне или
 • СИНДИКАЛНИ 13 ПУЛС МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА PO^ETAK SARADWE SA SINDIKATOM PREFEKTURE KAVALA iz GR^KEСавез самосталних синдиката града вори на тему структуре и органи-Новог Сада и општина је организовао зације рада Савеза самосталнихпријем делегације Синдиката прe- синдиката града Новог Сада ифектуре Кавала, коју су представ- општина, уз упознавање са каракте-љали Тиакас Панагиотис, председ- ристикама рада Синдиката Кавала.ник Синдиката прeфектуре Кавала, и Наглашено је да је размена искуставаМилтсакакис Георге, секретар међу- обе стране од изузетне важности,народног одељења Синдиката прe- посебно у периоду када је евидентанфектуре Кавала, а домаћини пријема пад синдикализма.су били Драго Ђокић, председник Са циљем наставка сарадње измеђуСавеза самосталних синдиката града Савеза самосталних синдиката градаНовог Сада и општина, Нада Новог Сада и општина и СиндикатаВидовић, секретар Савеза само- ката комунално-стамбене делат- прeфектуре Кавала у скоријојсталних синдиката града Новог Сада ности, и Александра Диклић, будућности је планирана посетаи општина, чланови председништва стручни сарадник за међународну наше делегације колегама у Кавали.Бранка Поповић, председник Син- сарадњу. Посета грчке делегације се Закључено је да ова посета представ-диката пољопривреде, водоприв- одиграла од 4. до 6. маја 2010. године ља темељ успешне сарадње измеђуреде, шумарства и прехрамбене и представља почетак успешне два синдиката која се, као што јеиндустрије, Новак Васић, пред- сарадње између два синдиката. речено, наставља и у будућности.седник Синдиката металаца, Зоран С обзиром на сврху посете, токомРадосављевић, председник Синди- исте су првенствено вођени разго- Александра Ђокић 12. JUN MEUNARODNI DAN BORBE PROTIV DE^IJEG RADA Међународна организација рада (МОР) процењује да више од 150 милиона девојчица и дечака ради на начин који их лишава основних људских права и адекватног образовањаМОР упозорава да је више од ради у пољопривреди или у занат-половине тих малишана изложено ском сектору. Оне су ангажоване и унајгорим облицима дечјег рада, као тајним радионицама, а није зане-што су рад у опасним условима, марљив број оних које се налазе уприсилни рад, нелегалне радње или дословном ропству - принуђене су напроституција, а често су укључени и у проституцију и порнографију.оружане сукобе. У основи појаве Да деца у Србији раде видљиво је надечјег рада је сиромаштво, упозорава први поглед, али је тешко установитиМОР и додаје да велик број девојчица размере те појаве и пронаћи конкретне доказе. Истраживања показују да највише раде ромска ширег феномена трговине људима. деца, деца из руралних крајева и из Просјачење, проституција, крађа, сиромашних породица. Полиција је продаја наркотика и тежак физички регистровала да у Србији више од рад су неке од појава у које су 400 деце буквално живи и ради на најчешће укључена деца у Србији. улици, од тога 200 у Београду. У основи појаве дечијег рада је Јадранка Дујић, портпарол органи- сиромаштво. Око 100.000 деце у з а ц и ј е “ А с т р а ” , к о ј а с е ба в и Србији је у тешком сиромаштву. антитрафикингом и заштитом угро- Породице неких од њих прежив- жених група, у изјави за Радио Дојче љавају од материјалне помоћи Веле каже да се злоупотреба деце државе чији је максимум 11.000 сваке године повећава и да се, како динара. Њихови родитељи пожртво- се то често погрешно мисли, не ваност исказују хранећи се само оним односи само на ромску децу. што остане иза деце, штитећи Активисти невладиних организација психофизички раст и развој мали- упозоравају да Србија нема ваљану шана. Али, и додатним радом на законску регулативу која би омогу- црно, да омогуће бар такав живот - ћила лакше препознавање злоупо- кад не могу бољи, због чега се стиде требе деце и ефикасније санкције. пред децом. Дечији рад је при томе у порасту и он Међу 700.000 сиромашних, оскудица на неки начин све више постаје део највише погађа децу до 13 година и
 • 14 СИНДИКАЛНИ ПУЛСстарије од 65 година. Свакодневно али познато је да је тај број много Њихова деца почињу да зарађују чимрасте број грађана испод апсолутне већи. се упишу у средњу школу, код газда илиније сиромаштва, уз истовремено Психолозима у школи се обраћају комшија, касније преко омладинскеувећање дубине сиромаштва јер је родитељи са већ познатим пробле- задруге. Деца све више раде послесве више сиромашних чија је мом да месецима не примају плату, школе чак и у средњем слоју.немаштина све већа. Број сиромаш- али не дају отказ у нади да ће је Недостатак хране и енормни радних је прошле године скочио за 0,8 једном добити. Крајње лоше се слабе органе, туберкулозу као болестодсто па је нових 60.000 грађана хране, не могу увек да купе ни хлеб, сиромашних нисмо искоренили, доксклизнуло испод те линије. По млеко понекад, гардеробу и обућу за су психичке последице осећајнајновијим подацима Републичког одрасле не купују, рачуне плаћају неспособности, безнађе, анкси-завода за статистику, испод апсо- повремено. Живе испод ивице озност, стрепња, страх, депресија,лутне линије сиромаштва је 6,9 одсто преживљавања иако после радног осећај кривице јер деца немајустановништва. Они имају проблем са времена чисте, раде на грађевини, нормалан живот.куповином хлеба, млека, не могу да возе аутобусе, надниче, помажу Последице сиромаштва се код децеплате субвенционисане рачуне за газдама у припреми поврћа за пијацу, крећу од повлачења у себе дострују, гомила им се камата. раде код комшија да би им нешто агресивности. Саосећају са родите-У породицама са децом сиромаштво поклонили. Многи су КВ радници или љима или их у себи осуђују каоје у сталном порасту тако да 9,3 имају средњу школу. неспособне па их зато стиже осећајодсто све деце у Србији живи испод Све наведено је свакодневица Србије кривице, или се стиде родитеља.апсолутне линије сиромаштва. Ста- и горе је и од егзистенције недостојне Василија Бојић,тистика говори о броју од 100.000, човека. стручни сарадник 4. JUN MEUNARODNI DAN dece @rtava nasiqaУ Србији је 2009. године свако шесто Истраживање спроведено у 54 школе егзистенције, узајамно непошто-дете било жртва насиља у породици у Србији је показало да је у року од вање, непостојање културе дијалогаСамо током прошле године, као три месеца 65 одсто ученика бар и уопште културе комуникације,последица насиља у породици, једном, а 24 одсто више пута, било медији и још много тога, утичу насмртно су страдале 22 особе. изложено неком облику насилног повећани обим насиља у друштву.Насиље над децом чине и очеви и понашања. Током школовања је 44 Како помоћи детету?мајке, међутим сама деца насиље одсто ученика било изложено нападу Помозите детету да схвати зашто јеврло ретко пријављују јер га не вршњака. насилник "то" учинио. Дете треба дапрепознају. Насиља над децом има Многобројна истраживања, обав- схвати да није криво за оно што му семного више него што се претпос- догодило. Ако је ваше дете било чиметавља и најчешће га пријављују 2.771 изазвало агресију насилника, упозо-комшилук и родбина. Свако насиље у дете жртва злостављања рите га на то. Пати ли ваше дете одпородици у којој има деце је и насиље евидентирана при центрима за озбиљнијих проблема након што јенад децом без обзира да ли су му социјални рад било изложено насиљу, потражитедеца непосредно изложена физички злостављано 22% помоћ стручњака.Две трећине деце жртве насиља у психички 29% Шта учинити ако је ваше дете злостављаношколи насилно? деце старости од 5 до 14Све већа присутност насиља у 4% година је приморано да ради Не тражите оправдање за дететовом н о г и м р аз в и ј е н и м и н д ус т р и - детета збринута насилно понашање. Кад год се ваше 5.183 у системујализованим друштвима усмерила је социјалне дете понаша насилно према другима,и већу пажњу на понашање и односе у заштите реагујте одмах јасно му дајући дошколи. Насиље међу децом у школи 1.712 деце у установама знања да то није у реду и да то не за децу инастаје када једно дете или више омладину одобравате. У свакој прилици истак-деце намерно вербално, психички, (домови) Извор: Нацрт националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља ните: како решавати сукобе ненасил-емоционално или физички злостав- ним путем, како склапати и одржа-ља друго дете које није у стању да се љена у 2010. години, показују да вати пријатељства, како добитибрани. Насиље може бити вербално, деца која су била сведоци насиља пажњу других из поштовања, а не изсоцијално, психолошко или физичко. могу имати озбиљне здравствене страха. Тражите од детета да вамЗлостављање се разликује од поремећаје, проблеме у понашању, детаљно исприча шта му се дого-уобичајеног задиркивања, хрвања, појачану агресивност. Неретко, деца- дило. Питајте га шта је својимнагуравања или школских туча. Оно сведоци или жртве насиља, у одрас- понашањем желело да постигне.укључује стално понављање и лом добу такође постају насилници. Наведите га да вам каже шта је билонесразмер величине, снаге или моћи Они ђаци који трпе агресију не знају лоше у том понашању. Предложитемеђу уплетеном децом. Школски како да се одбране и када затраже детету да се стави у положај својенасилник може имати моћ, не само помоћ често се разочарају. Када жртве. Како се она осећала?зато што је снажнији или јачи него и позову у помоћ наставника, насил- Разговарајте са дететом о томе какозбог тога што му се придружују и ници се враћају касније и потраже их би другачије и ненасилно могаодруга деца, често да би тако ван школе. Обрате се и родитељима, решити такву ситуацију следећи пут.заштитила себе. Школско малтре- али и тада се разочарају – осуђују их Не заборавите да похвалите дете затирање понекад се тешко уочава. сви и подсмевају се њиховој немоћи, мирољубиво понашање.Жртве обично имају проблема у задиркују их и не дају им мира.односима другом децом или учите- Друштво, родитељи, наставно Василија Бојић,љима. особље, програм рада школа, услови стручни сарадник
 • СИНДИКАЛНИ 15 ПУЛСИЗ РАДА СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНАОд ш т е т а р а д н и ц и м а Р Т В Суд пружио заштиту синди- округу са седиштем у Новом Саду,„Панонија“ калном функционеру Булевар Михајла Пупина бр. 10, По тужби В. М. из С. К. против Ј.И., тужбом код Основног суда т у женог ЈП „ЖЕЛЕЗНИЦЕ тражи заштиту од незаконитог СРБИЈЕ“, нак он ок ончаног отказа из разлога што је од стране првостепеног поступка, Основни одговорног функционера органа суд у Новом Саду донео је државне управе где је стално пресуду којом је у целости запослена и где је вршила и тужбени захтев запосленог - функцију председника синдикал- тужиоца усвојио из разлога што је не организације, добила отказ тужени, супротно одредбама уговора о раду по основу техно- Закона о раду и Општег лошког вишка, иако по закону колективног уговора, тужиоца, ужива искључиву заштиту од као функционера репрезен- отказа по основу технолошкогПред Основним судом у Новом тативног синдиката, по истеку вишка као синдикални функци-Саду по тужби седморо запос- функције вратио на послове које онер за време обављањал е н и х р а д н и к а Д О О „ РТ В није обављао пре избора, функције и две године поПанонија“ Нови Сад, тужени – односно вратио га је на послове престанку функције. Како се радипослодавац предложио је пред на којима има мању зараду од о очигледној повреди закона ипоступајућим судијом да се зараде коју је имао пре избора на Општег колективног уговоразакључи судско поравнање тако професионалну функцију и што га предузето је и обраћање Управнојшто би суд донео решење којим је вратио у другу организациону инспекцији са захтевом да себи обавезао њега као туженог целину ставивши га у неповољан обави инспекцијски надзор кодДОО „РТВ Панонија“ из Новог положај. Доневши пресуду којом туженог - државног органа иСада, Хајдук Вељкова бр.11, да је поништио анекс о распоре- донесе решење о враћањууместо враћања на рад тужио- ђивању на послове техничара у тужиље на рад до правноснажногцима од 1. до 7. реда накнади деоници и обавезао туженог да окончања судског поступк аштету у укупном износу од га, не само врати на послове које покренутог наведеном тужбом.700.000,00 динара и то по је обављао пре избора у истој1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 д и н а р а с ва к о м организационој целини, односно Отказ уговора о раду збогтужиоцу понаособ, да им износе на послове где неће имати мању синдикалног састанкаисплати закључно са 30.09.2010. зараду од зараде коју је имао пре Двоје младих радника преду-године као и трошкове овог избора на професионалну функ- зећа СББ - Српске кабловскепоступка. Тужиоци су предлог цију у трајању од 2 године по мреже, М. Ј. и М. Ц., оба из Новогтуженог прихватили. Ради подсе- престанку функције, уз накнаду Сада, због присуства на синди-ћања, ова тужба је покренута из трошкова поступка. калном састанку на који суразлога што су тужиоци - позвани за 20.03.2010. године иседморо запослених радника, Нова тужба за заштиту синди- којем су присуствовали у периодусвојом вољом отказали уговоре о калног функционера од 17,00 до 18,30 часова, одраду јер им послодавац није Председник синдикалне органи- стране послодавца уручена суисплатио зараде, накнаде трош- зације у Јужнобачком управном решења о отказу уговора о раду,кова за долазак и одлазак са из разлога што су, наводно,посла, доставио обрачуне зарада самовољно напустили раднои накнада зарада и што им није место, без претходног одобрењапонудио закључивање уговора о надређеног лица, као и збограду под измењеним условима нетачно приказаног временавезаним за исплату минималних извршеног рада. Решења сузарада. Оцењујући да би исход незаконита јер су оба радника, успора у случају судске пресуде намери да присуствују осни-вероватно и до три пута био већи, вачком састанку синдиката уоптужени је предложио горе њиховој организацији, све својенаведено разрешење спора, што радне обавезе по отворенимсу тужиоци и прихватили. Свих радним налозима, које су ималиседам тужилаца као изузетни извршити тог дана у то време, устручњаци закључили су уговоре потпуности извршили и то дано раду са другим послодавцима у раније - како би несметаносвојим занимањима. присуствовали састанку без икаквих замена или проузро-
 • 16 СИНДИКАЛНИ ПУЛСкованих штета за туженог - уговора о раду. Решење и сама управни одбор и стечајни управ-послодавца. Наведени радници пријава директо-ра правног лица ник, на понуду отпуштених синди-дан раније по РН (радним су неосновани јер оно није калаца да им се пониште решењаналозима) отклањају рекла- овлашћена служба ни органи- о отказу и признају минималнемацију одласком на лице места и зација Републике Србије која зараде и накнаде истима, нудесасвим нормално и исправно може прикупљати, обрађивати и само уплату доприноса. Безнаводе у извештају о раду да је достављати податке о лицима и поништаја незаконитих решењаРН извршен, не преправљајући грађанима за потребе радног тужиоци не могу остварити нивреме као што је и дато. Видевши односа јер обавештење о права на зараде и накнаде поих на састанку, послодавац им изјавама тужиоца прибављено од основу доприноса као ни законскадаје отказе уговора о раду јер је стране приватног предузећа са права код Националне служе затребало да ураде већ извршено, претежном делатношћу: тражења запошљавање јер услед наведе-иако код оба тужиоца не постоји изгубљених лица и заштите и ног стечаја не могу тражитикривица за учињене повреде, одстрањивања отпадака и смећа, повратак на рад него само праваодговорности нема јер иста није санитарне и сличне активности на накнаду по основу незапо-учињена ни са умишљајем нити без икаквог утврђивања претход- слености. Поступак није завршениз нехата, а наведене радње и не истинитости садржаја наведе- само за наведену петорицунису никакву штету проузро- ног не може представљати основ отпуштених радника (председ-ковале за туженог или неко треће послодавцу за отказ уговора о ника и чланове органа синдикаталице. раду, те је на основу истог код и штрајкачког одбора), док су сви Основног суда у Новом Саду, остали суспендовани радници,О т к а з н а ос н о ву н а вод а подигнута тужба за поништај њих 66, са стечајним руковод-неовлашћеног правног лица решења о отказу уговора о раду ством склопили поравнање којимНакон више од девет година тужене Галерије Матице српске је признат стаж за све време одобављања послова обезбеђења у из Новог Сада. Наводи из доставе дана суспензије до дана отвара- приватног предузећа супротни су ња стечаја. Они који су их повели, и одредби о заштити личних организовали и остварили њихо- података (члан 83. Закона о раду) ве захтеве далеко су још од било јер се не односе на запосленог по каквог изгледа да тражено и питању стручне спреме, радног остваре. стажа, кретања у служби, здрав- ственог стања, породичних при- И последњи захтев запослених лика па је и по овом основу отказ у „ д н е в н и к - хол д и н г “ - у и послодавца неоснован. „дневник - новине и часописи“ По тужби за уплату доприноса Петорица отпуштених синди- остварен доношењем првосте- калаца и даље на суду пених пресуда. Преко 20 пресудаГалерији Матице српске, једном Петорица радника АТП „Војво- постало правоснажно док сеод најбогатијих музеја ликовне дина“ из Новог Сада којима су остале налазе пред Вишим судомуметности града, тужилац М.Н. изречени откази од стране по уложеним жалбама туженекоји је, и након уступљених тадашњег предузећа АД „АТП компаније.послова физичког обезбеђења Војводина“ Нови Сад, збогГалерије приватном предузећу, наводног организовања незако- Служба правне помоћиостао на раду код туженог, на нитог штрајка и даље поништајоснову пријаве наведеног преду- незаконитих отказа остварујузећа, које је послове обезбеђења пред судом иако је у међувременупреузело од стране свога посло- непуну годину к асније наддавца, добија решење о отказу туженим отворен стечај. И УСЛОВИ ЗА ИСПЛАТУ МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ И МОГУЋНОСТ ЊЕНОГ СМАЊЕЊА Закон о раду тати). Запосленом који не оства- члан 111 и члан 171 став 1 тачка 5 рује стандардни учинак, и/или нема пун месечни фонд часова Понуда послодавца да запо- рада, послодавац може умањити сленом за рад исплаћује мини- минималну зараду, у складу са малну зараду могућа је само ако критеријумима утврђеним за то постоје оправдани разлози општим актом или уговором о (пословно-финансијски резул- раду.
 • СИНДИКАЛНИ ПУЛС"Основна зарада, сходно члану Минимална зарада утврђује се у основу "минулог рада", преко-107. став 1. Закона о раду ("Сл. нето износу по радном часу, за временог рада, рада на дангласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005 период од најмање шест месеци и празника који је нерадан дан,- даље: Закон), одређује се на не може се утврдити у нижем ноћног рада, рада у сменама и пооснову услова, утврђених пра- износу од износа у којем је била другом основу утврђеном општимвилником, потребних за рад на утврђена у претходном периоду. актом или уговором о раду.пословима за које је запослени Основ за исплату минималне Такође, износ минималне зарадезакључио уговор о раду и вре- зараде је уговор о раду, односно увећава се по основу накнаде замена проведеног на раду. Зако- анекс уговора о раду. Према томе, исхрану у току рада и регреса заном нису прописани елементи за послодавац који због пословно- коришћење годишњег одмора,обрачун и исплату основне финансијских резултата посло- које је послодавац дужан дазараде, него се исти утврђују вања није у могућности да обезбеди запосленима, сходноопштим актом (члан 107. став 3. запосленима исплаћује зараду члану 118. тач. 5) и 6) Закона.Закона), при чему основна зарада утврђену уговором о раду, дужан Према томе, запослени који језапосленог, која представља је да запосленом понуди измену остварио стандардни учинак ипроизвод коефицијента посла и уговора о раду у складу са чланом пун месечни фонд часова рада,основне зараде за најједно- 171. став 1. тачка 5) Закона. има право на пун износ мини- малне зараде. Међутим, запос- леном који не остварује стандард- ни учинак (у складу са норма- тивима и стандардима рада), и/или нема пуни месечни фонд часова рада, послодавац може умањити минималну зараду, у складу са критеријумима утвр- ђеним општим актом или угово- ром о раду." (Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 120- 01-90/2008-02 од 1.4.2008. године) ВРАЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД И ПРЕМЕШТАЈ НА ДРУГЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОСЛОВЕ Закон о раду члан 191 ст. 1 до 3ставнији посао - коефицијента 1, Према томе, понуда послодавцане може бити нижа од минималне да запосленом за рад исплаћује Уколико је послодавац донеозараде утврђене у складу са минималну зараду могућа је само нови Правилник о организацији изаконом. ако за то постоје оправдани систематизацији послова којимЧланом 111. став 1. Закона, разлози (пословно-финансијски нису систематизовани послови напрописано је да запослени има резултати). Када се промене којима је запослени радиоправо на минималну зараду за услови пословања, односно односно ти послови су укинути,стандардни учинак и пуно радно престану разлози који су основ за може запосленог који је враћен навреме, односно радно време које исплату минималне зараде, рад да премести на другесе изједначава са пуним радним поново се врши измена (анекс) одговарајуће послове, у складу савременом. Ставом 2. наведеног уговора о раду. законом.члана прописано је да ако У складу са чланом 172. став 1. "У складу са чланом 191. ст. 1. допослодавац и запослени уговоре Закона уз понуду за закључивање 3. Закона о раду ("Сл. гласникминималну зараду, послодавац је анекса уговора послодавац је РС", бр. 24/2005 и 61/2005), акодужан да ту зараду исплати дужан да запосленом у писаном суд донесе правноснажну одлукузапосленом у висини утврђеној облику достави и разлоге за којом је утврђено да је запос-одлуком социјално-економског понуду, рок у којем запослени леном незаконито престао раднисавета основаног за територију треба да се изјасни о понуди и однос, суд ће одлучити да сеРепублике Србије, за месец у правне последице које могу да запослени врати на рад, акокојем се врши исплата. Одлука о настану одбијањем понуде. запослени то захтева.висини минималне зараде У случају исплате зараде у Када је правноснажном судскомобјављује се у "Сл. гласнику РС" висини минималне, запослени одлуком утврђено да је запос-(члан 112. Закона). има право на увећану зараду по леном незаконито престао радни
 • СИНДИКАЛНИ ПУЛС оснива у правној форми затво- реног акционарског друштва, након чега ће стећи статус отвореног акционарског друштва. Законом је прописано повећање имовине Фонда уносом: - 15% капитала исказаног у акцијама субјеката привати- зације који се приватизују методом јавног тендера, а који до дана ступања на снагу овог Закона још нису привати- зовани, - 15% капитала исказаног у акцијама јавних комуналних предузећа која буду привати- зована у складу са прописима којима се уређује привати- зација. Акцијама Фонда (из портфеља Приватизационог регистра и портфеља Акцијског фонда) тргује Агенција за приватизацију,однос и у складу са тим посло- грађани остварују у поступку на тржишту хартија од вредностидавцу наложено да запосленог приватизације („Сл. гласник РС“ (берзи).врати на послове на којима је бр. 123/07.) био је обезбеђивање Грађани који су уписани у еви-радио пре престанка радног права грађана на једнакост денцију, односно јавну и елек-односа, враћање запосленог на прописану чланом 21. став 3. тронску базу података коју водирад на одређене послове после- Устава Републике Србије. Наиме, Агенција, стичу акције Фонда коједица је поништења одлуке о овај Закон је свим грађанима који им се без накнаде преносе. Правопрестанку радног односа. нису остварили право на акције на акције Фонда из нове емисијеТиме се не дира у овлашћење без накнаде у складу са Законом могу да имају само грађани –послодавца да одлучује о правима о својинској трансформацији или носиоци права који су уписани уи обавезама запосленог, односно Законом о приватизацији омогу- евиденцију која се води кодда премешта запосленог у складу ћио то право, односно прописао Агенције за приватизацију.са потребама процеса рада. начин његовог остваривања. Изменама Закона регулисано јеТо значи да уколико је послодавац Основни циљ доношења измена да поред акција Фонда, грађанидонео нови Правилник о органи- и допуна Закона је остваривање (носиоци права) остварују право изацији и систематизацији послова права грађана (носилаца права) на поделу акција без накнаде укојим нису систематизовани посло- на акције субјеката утврђених јавним предузећима, односнови на којима је запослени радио Законом као и на стицање акција привредним друштвима са већин-односно ти послови су укинути, без накнада евидентираних у ским учешћем државног капиталаможе запосленог који је враћен на Приватизационом регистру, при- односно привредним друштвимарад да премести на друге меном принципа једнакости која обављају делатност ододговарајуће послове, у складу са оствареног права. Закон ступа на општег интереса, и то:законом." снагу 15. маја 2010. године. - 15% од укупног броја акција(Мишљење Министарства рада Изменама и допунама Закона ЈП „Електропривреда Срби-и социјалне политике, бр. 011- уређено је оснивање Акцио- је“, Београд,00-00176/2009-02 од 1.4.2009. нарског фонда, као правног лица - 15% од акција Републикегодине) чије ће акције бити дистрибу- Србије у Предузећу за иране грађанима у циљу најбрже телекомуникације „Телеком“КОМЕНТАР НАЈНОВИЈИХ ИЗ- могуће реализације њихових ад, Београд,МЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О права. Циљ оснивања Акцио- - 15% од укупног броја акцијаПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ нарског фонда је да прода акције Јавног предузећа АеродромИ НОВЧАНУ НАКНАДУ КОЈУ из Приватизационог регистра као „Никола Тесла“ ад, Београд.О С Т В А Р У Ј У Г РА Ђ А Н И У и Акције из портфеља Акцијског Суштинска измена Закона је да сеПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ фонда, а затим од средстава од акције Фонда, односно предузећа(„Сл. гласник РС“ бр. 30/10.) тих акција и акција јавних наведених у претходном ставу, предузећа утврђених овим Зако- преносе грађанима – носиоцимаОсновни разлог за доношење ном, обезбеди новчана средства права, после промене обликаЗакона о праву на бесплатне по основу којих ће бити издате организовања предузећа, а преакције и новчану накнаду коју акције Фонда грађанима. Фонд се него што се предузеће привати-
 • СИНДИКАЛНИ ПУЛС Сада. У случају аутоматског стечаја, надлежни стечајни судија, по службеној дужности, покреће претходни стечајни поступак и оставља рок од 60 дана у којем повериоци или стечајни дужник могу уплатити предујам и тражити спровођење стечајног поступка (када се поступак даље спроводи по одредбама овог закона) или евентуално у овом року одбло- кирати рачун на један дан и тако избећи стечај. Уколико ништа од тога не ураде у датом року од 60зује. Београд до 31.12.2010. године и дана, стечајни судија отвараГрађанин – носилац права, стиче за ЈП Аеродром „Никола Тесла“ стечајни поступак, утврђује испу-право на једнак број акција до 30.06.2010. године. њеност стечајног разлога, утврђу-Фонда. Акције Фонда су обичне је да не постоји интерес повери-акције, гласе на име и имају право Зора Веселиновић, лаца стечајног дужника за спро-гласа. стручни сарадник вођење стечајног поступка иЗаконити ималац акција Фонда истим решењем затвара стечајниможе трговати том акцијом на поступак. По правноснажности,тржишту хартија од вредности у ЗАКОН О СТЕЧАЈУ решење постаје основ за бриса-складу са Законом којим се ње правног лица из регистрауређује тржиште хартија од вред- Закон о стечају објављен је у привредних субјеката, а имовинаности. Терет трошкова брокер- “Службеном гласнику Републике тог лица прелази у својинуских услуга при првој продаји Србије” бр. 104/09 од 16.12.2009. Републике Србије. Одредбе оакција пада на терет буџета РС, а године, а ступио је на снагу аутоматском стечају не односе сене на терет грађана, најкасније до 24.12.2009. године. на предузећа у реструктурирању31.12.2012. године. Велик број новина овог закона у нити на предузетнике.Законом о изменама и допунама односу на раније важећи Закон о На овај начин би требало да сеЗакона (изменама члана 23.) стечајном поступку има за циљ омогући ефикасније спровођењерегулисано је да, поред грађана- скраћење трајања стечајног стечајног поступка, али и увође-носилаца права, право на пренос поступка, односно ефикасније и ње извесног реда у привреду, сакција без накнаде у износу до брже вођење овог поступка како обзиром на велики број правних15% капитала који се приватизује, би се обезбедила правна сигур- лица која само формално постоје,пре спроведеног поступка прива- ност. Значајне одредбе овог а годинама не обављају делат-тизације, остварују и запослени и закона, које су почеле да се ност.бивши запослени у АД „Галени- примењују од 31.03.2010. године,ка“, Београд, Јавном предузећу за јесу одредбе о аутоматском Душка Жугић,ваздушни саобраћај „JAT Air- стечају за правна лица која су стручни сарадникways“, Нови Београд и ЈП обуставила сва плаћања уАеродром „Никола Тесла“, Беог- непрекидном трајању од трирад. године. Народна банка СрбијеИзменама и допунама Закона дужна је да једном месечнорегулисано је да је затворено надлежним привредним судови-акционарско друштво и друштво ма доставља податке о правнимса ограниченом одговорношћу, лицима чији су рачуни у блокадичије су акције без накнаде непрекидно три године. Народнапренете носиоцима права, дужно банка Србије је први овакавда се у року од деведесет дана, од списак објавила 01.04.2010.дана када Агенција достави године и на њему се налазилосписак акционара Централном 10.977 правних лица, од тога сурегистру, претвори у отворено 863 правна лица била саакционарско друштво. Пропи- територије Новог Сада, која сусани су и рокови за промену ушла у процедуру аутоматскогправне форме у отворено стечаја. Други списак Народнеакционарско друштво, и то: за АД банке Србије објављен са стањем„Нафтна индустрија Србије“ а.д., на дан 30.04.2010. године бројиНови Сад до 30.06.2010. године, 466 правних лица, с тим да је 48за ЈП „Електропривреда Србије“, правних лица са територије Новог
 • СИНДИКАЛНИ ПУЛС KAKAV JE REALNO @IVOTNI STANDARD zAPOSLENIH NOVOG SADAПрема подацима Републичког запослених и грађана Новог Сада друге услуге, на издатке зазавода за статистику, цене на од почетка ове године је драс- средства за одржавање хигијенемало су током прва четири тично погоршан. одлази око две хиљаде, док замесеца ове године у односу на Висина зарада запослених је, у храну реално преостаје само окодецембар 2009. године порасле најбољем случају, задржана на шест хиљада! Информацијеза 4,2 одсто, а трошкови живота истом нивоу, односно замрзнута. говоре о томе да просечан2,6 одсто. Колико су реални ови Поставља се питање: како пре- грађанин недостатак средставаподаци и колико је стварно живљава запослени у Новом за егзистенцију подмирује илисмањена куповна моћ просечног Саду, који прима просечну проналажењем додатног запос-запосленог у Новом Саду говоре зараду од око 38.600 динара, ако лења (најчешће „на црно“) илиследећи подаци. сам ради у четворочланој задуживањем.Од почетка ове године повећане породици? Статистички подаци И таман кад се помислило да ћесу цене услуга превоза у градском говоре о томе да у структури се тенденција готово свакоднев-и приградском саобраћају ЈГСП просечне корпе, чија вредност је них поскупљења смањити, цене„Нови Сад“, Нови деривата нафтеСад, за 8,26 су средином мајаод с т о , ж ел ез - ове године поно-ничком саобра- во повећане. По-ћају за 16 одсто, ређења ради, зацене деривата једну просечнунафте на сваких плату од око 300петнаест дана евра, запослени упочев од почетка Србији може да2010. године купи око 250(како услед пове- литара бензинаћања акциза на или евродизела.деривате нафте, И по овој ставцитако и услед уве- је запослени којићања малопро- има сопственодајних маржи на возило, далекоприватним бен- испод земаља узинским пумпа- окружењу. У Сло-ма). Исто тако, венији се, реци-повећана је цена мо, просечна за-киловат часа рада креће окоелектричне енер- 930 евра, и загије за дома- просечну зарадућинства за 11,5 одсто, претплате око 36.000 динара, приближно 56 возач може да купи 788 литараза фиксни телефон за 99,13 одсто чине издаци за храну, док се евродизела. У БиХ, за просечнуодсто, РТВ претплате за 15,21 за комуналије, ПТТ, саобраћајне зараду од око 412 евра, запос-одсто. Поред наведеног, у Новом и друге услуге издваја приближно лени који је возач може да купиСаду је од 01. фебруара повећана 25 одсто просечне зараде. 388 литара евродизела. Уи цена кубног метра воде за Остало чине издаци за тзв. Македонији је цена евродизеладомаћинства и правна лица за 30 „непрехрамбене производе“ и то најнижа у региону (0,95 евра) паодсто, цене услуга одношења све за, просечно, четворочлано за просечну зараду од 325 евра,смећа за 20 одсто. Све ово, домаћинство. запослени може да купи 340заједно са смањењем реалне У знатно горој позицији је литара евродизела. И у овојвредности динара у односу на запослени који прима минималну области постоји нел ојалнаевро од почетка 2010. године до зараду, чије примање се, уз пун конкуренција, и исте цене не важеданас за 4,20 одсто, утицало је на фонд сати у месецу, креће око за све.раст цена прехрамбених произ- 16.000 динара, а таквих је највећи У којој мери ће најновије пове-вода и повећање цена средстава број запослених. Поставља се ћање цене горива реално погор-за одржавање хигијене. Почетком питање на који начин прежив- шати животни стандард остаје дамаја повећане су и царинске љава, ако се зна да у структури се види.стопе на увоз свежег воћа и минималне корпе тренутно са око Зора Веселиновић,поврћа за 20 одсто. Услед свега осам хиљада учествују издаци за стручни сарадникнаведеног, животни стандард комуналне, ПТТ, саобраћајне и
 • СТАТИСТИКА PROSEK ZARADA U SRBIJI БРУТО ЗАРАДЕ ИНДЕКС НЕТО ЗАРАДЕ укупно привреда укупно привреда укупно привреда Службени МЕСЕЦ гласник РС II 2010. 44.871,00 41.488,00 107,7 102,1 32.336,00 30.021,00 18/10 III 2010. 46.457,00 43.337,00 103,5 104,5 33.508,00 31.334,00 27/10 IV 2010. 48.525,00 45.857,00 104,5 105,8 34.952,00 33.152,00 - PROSEK ZARADA U VOJVODINI БРУТО ЗАРАДЕ ИНДЕКС НЕТО ЗАРАДЕ Службени МЕСЕЦ укупно привреда укупно привреда укупно привреда гласник РС II 2010. 43.676,00 40.825,00 107,1 100,7 31.510,00 29.600,00 18/10 III 2010. 45.328,00 42.709,00 103,8 104,6 32.632,00 30.844,00 27/10 IV 2010. 47.881,00 46.389,00 105,6 108,6 34.517,00 33.571,00 - PROSEK ZARADA U NOVOM SADU БРУТО ЗАРАДЕ ИНДЕКС НЕТО ЗАРАДЕ Службени МЕСЕЦ гласник РС укупно привреда укупно привреда укупно привреда II 2010. 50.709,00 48.355,00 108,0 100,6 36.394,00 34.772,00 18/10 III 2010. 53.651,00 52.328,00 105,8 108,2 38.590,00 37.736,00 27/10 IV 2010. 57.426,00 58.020,00 107,0 110,9 41.307,00 41.852,00 -POTRO[A^KA KORPA POTRO[A^KA KORPAU REPUBLICI SRBIJI PREMA U NOVOM SADU PREMAPODACIMA MINISTARSTVA PODACIMA MINISTARSTVATRGOVINE I USLUGA TRGOVINE I USLUGA Просечна Просечна Просечна Минимална % покривености Просечна Минимална % покривености Mесец нето зарада Mесец нето зарада корпа корпа просечне корпе корпа корпа просечне корпе у Н.Саду у Н.Саду 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 II 2010. 36.196,00 22.470,00 36.394,00 100,6 II 2010. 36.308,00 22.057,00 36.394,00 100,2 III 2010. 36.203,00 22.543,00 38.590,00 106,6 III 2010. 36.181,00 22.129,00 38.590,00 106,7 indeks cena na malo - srbija - 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. Службени МЕСЕЦ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ просек 2009. претходни месец исти месец 2009. децембар 2009. гласник РС II 2010. 104,0 100,7 106,3 101,5 10/10 III 2010. 105,6 101,6 107,4 103,0 21/10 IV 2010. 106,8 101,1 107,4 104,2 29/10 indeks tro[kova @ivota - srbija - 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. текући месец 2010. Службени МЕСЕЦ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ просек 2009. претходни месец исти месец 2009. децембар 2009. гласник РС II 2010. 102,8 100,2 103,6 100,8 10/10 III 2010. 103,9 101,1 104,4 102,0 21/10 IV 2010. 104,6 100,6 104,0 102,6 29/10