Your SlideShare is downloading. ×
0
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การเกิดผลและเมล็ด

371

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
371
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การเกิด ผล และเมล็ด
 • 2. การเกิด ผล( fruit)ผลบางชนิด อาจเจริญ เติบ โตมาจากรัง ไข่โ ดยไม่ม ีก ารปฏิส นธิ หรือ มีก ารปฏิส นธิต ามปกติแ ต่อ อวุล ไม่เ จริญเติบ โตเป็น เมล็ด ส่ว นรัง ไข่ส ามารถเจริญ เติบ โตเป็น ผลได้ เช่น กล้ว ยหอม องุน ไม่ม ีเ มล็ด ่
 • 3. การเกิด ผล( fruit)หลัง จากการปฏิส นธิแ ล้ว ออวุลแต่ล ะอัน จะเจริญ เปลี่ย นแปลงไปเป็น เมล็ด (seed) ซึ่ง ส่ว นใหญ่ม อ าหารสะสมอยู่ รัง ไข่จ ะ ีเจริญ ไปเป็น ผล (fruit) แต่ม ีผ ลบางชนิด ที่เ จริญ มาจากส่ว นอื่นของดอก เช่น ฝรั่ง ชมพู่แอปเปิล เจริญ มาจากฐานรอง
 • 4. โครงสร้า งของผล เอกโซคาร์พ (exocarp) เป็น ชั้น นอก สุด หรือ เปลือ กนอกของผลประกอบ ด้ว ยเซลล์เ อพิเ ดอร์ม ิส ชั้น เดีย วหรือ หลายชั้น มีโ ซคาร์พ (mesocarp) เป็น ส่ว นชั้น กลางของเพริค าร์พ ถัด จากชั้น เอกโซ คาร์พ เข้า ไป มีโ ซคาร์พ มีค วามหนา แตกต่า งกัน ออกไปในพืช แต่ล ะชนิด ผลบางชนิด เปลือ กชัน นี้บ างมากแต่ ้
 • 5. ชนิด ของผล1. ผลเดี่ย ว ( Simple fruits ) เป็น ผลที่เ กิดจากดอกเพีย งดอกเดีย ว ดอกอาจจะอยู่เดี่ย ว ๆ หรือ อยู่เ ป็น ดอกช่อ ตัว อย่า งผลเดี่ย วที่เ กิด จากดอกเพีย งดอกเดีย ว คือตำา ลึง มะเขือ แตงกวา สัม ฟัก ทอง ส่ว นตัว อย่า งผลเดี่ย วที่เ กิด จากดอกช่อ เช่นชมพู่ มะม่ว ง มะกอก มะปราง มะนาวลัก ษณะเด่น ของผลเดี่ย ว คือ จะมีร ัง ไข่เพีย ง 1 อัน ใน 1 ดอก ซึ่ง จะเป็น ดอกเดี่ย วหรือ ดอกช่อ ก็ไ ด้ สำา หรับ ดอกช่อ รัง ไข่ข องแต่ล ะดอกต้อ งไม่ม ีก ารหลอมรวมกัน
 • 6. ชนิด ของผล2. ผลกลุ่ม (Aggregate fruits) เป็น ผลที่เกิด จากกลุ่ม ของรัง ไข่ท ี่อ ยู่ภ ายในดอกเดีย วกัน และอยู่บ นฐานรองดอกเดีย วกันโดยที่ร ัง ไข่แ ต่ล ะอัน จะเป็น ผลย่อ ยหนึง ผล ่แต่เ มือ ผลเหล่า นัน อยู่อ ัด กัน แน่น ทำา ให้ด ู ่ ้คล้า ยเป็น ผลเดี่ย ว เช่น ลูก หวาย น้อ ยหน่าสตรอเบอรี แต่ผ ลบางชนิด ก็อ ยู่ก ัน อย่า งไม่อัด แน่น เห็น แยกออกเป็น ผลเล็ก ๆ เช่นนมแมว การเวก กระดัง งา ลัก ษณะสำา คัญของดอกที่จ ะกลายเป็น ผลกลุ่ม คือ ใน 1ดอกของดอกเดี่ย วมีร ัง ไข่อ ยู่ห ลายอัน ซึง ่
 • 7. ชนิด ของผล3. ผลรวม (Multiple fruits) คือ ผลที่เ กิดจากดอกช่อ ที่ม ร ัง ไข่ข องดอกแต่ล ะดอก ีรัง ไข่เ หล่า นี้ กลายเป็น ผลย่อ ยที่เ ชือ มต่อ ่แล้ว รวมกัน แน่น เหมือ นเป็น ผลเดี่ย วตัว อย่า งของผลชนิด นีไ ด้แ ก่ ขนุน สาเก ้สับ ปะรด (เรีย กผลเหล่า นีว ่า ้Sorosis) มะเดือ (เรีย กผลชนิด นีว ่า ้Syconus) หมอน สน ลูก ยอ (เรีย กผลเหล่านีว ่า ้ Cone หรือ Strobirus) บีท(เรีย กผลชนิด นีว ่า Diclesium) มะเดื่อ เป็น ้ผลรวม ชนิด Syconus มีเ นื้อ เกิด จากฐานรองดอกที่โ ค้ง เข้า หากัน เป็น ลูก กลม
 • 8. การเกิด เมล็ดเมล็ด (seed) คือ ออวุล (ovule) ที่ไ ด้ร ับ การผสมและ เจริญ เต็ม ที่แ ล้วออวุล เป็น อวัย วะหนึ่ง ของพืช อยู่ภ ายในรัง ไข่ (ovary) ภาย ในออวุล จะมีไ ข่ (egg) ซึ่ง ทำา หน้า ที่เ ป็น เซลล์ส ืบ พัน ธุ์เ พศ
 • 9. ส่ว นประกอบของ เมล็ด1. เปลือ กหุ้ม เมล็ด (seed coat) ทำาหน้า ที่ป ้อ งกัน อัน ตรายให้ก ับ ต้น อ่อ นที่อ ยู่ใ นเมล็ด เป็น ส่ว นที่เ จริญเปลีย นแปลงมาจากเนื้อ เยื่อ ชั้น นอก ่สุด ของออวุล (integuments)เปลือ กหุ้ม เมล็ด มี 2 ชัน คือ เปลือ ก ้หุ้ม เมล็ด ชั้น นอกและเปลือ กหุ้ม เมล็ดชั้น ใน ที่ผ ิว ของเปลือ กหุ้ม เมล็ด จะมีรอยแผลเล็ก ๆ ที่เ กิด จากก้า นออวุล
 • 10. ส่ว นประกอบของเมล็ด2. ต้น อ่อ น (embryo) เกิด จากไข่ท ี่ไ ด้ร ับ การปฏิส นธิแ ล้ว ประกอบด้ว ยส่ว นต่า งๆ ดัง นี้ ใบเลี้ย ง(cotyledon) ในพืช ใบเลี้ย ง คูม ี 2 ใบ พืช ใบเลี้ย งเดี่ย วมีใ บเดีย ว ่ บางชนิด ทำา หน้า ที่ส ะสมอาหาร เช่น ถั่ว มะขาม บัว เป็น ต้น เอพิค อทิล (epicotyle) เป็น ส่ว นของ เอ็ม บริโ อที่อ ยูเ หนือ ใบเลี้ย ง เมื่อ เจริญ ่ เติบ โตต่อ ไปจะเป็น ลำา ต้น ใบ และดอก ส่ว นปลายสุด ของเอพิค อทิล เป็น ยอด
 • 11. ส่ว นประกอบของเมล็ด
 • 12. ส่ว นประกอบของเมล็ด3. เอนโดสเปิร ์ม (endosperm) เกิด จาก เซลล์โ พลาร์น ว คลีไ อ ที่ไ ด้ร ับ การปฏิส นธิ ิ แล้ว ทำา หน้า ที่เ ป็น เนื้อ เยือ สะสมอาหาร ่ จำา พวกแป้ง โปรตีน และไขมัน เพื่อ ใช้ สำา หรับ การเจริญ เติบ โตของเอ็ม บริโ อ พืช ใบเลีย งคูบ างชนิด จะมีเ อนโด ้ ่ สเปิร ์ม หนามาก แต่ม ใ บเลี้ย งบาง เช่น เล็ด ี ละหุ่ง ละมุด  พืช ใบเลี้ย งเดี่ย วจำา พวกหญ้า ข้า วโพด ข้า ว มีใ บ เลีย งเพีย งใบเดีย ว จึง ้ สะสมอาหารไว้ท ี่ เอนโดสเปิร ์ม

×