Your SlideShare is downloading. ×
Autocad toan tap
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Autocad toan tap

223
views

Published on

Giao trinh ve AutoCAD toan tap (Bản quyền Master 3D.net)

Giao trinh ve AutoCAD toan tap (Bản quyền Master 3D.net)

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 Master AutoCAD 2006. Get more skills for success ! Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved
 • 2. 2
 • 3. 3 Lêi më ®Çu Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trë nªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªn m¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒm AutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬n gi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ. HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªn nghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ng ng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tù rót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóng t«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµ nh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víi hy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ. Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸c b¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nh cñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãc mµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊy phï hîp nhÊt. Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n. Thay mÆt nhãm biªn so¹n: Elpvn
 • 4. 4 Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD: +§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶i cè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝm Enter +Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng ®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän +Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng ®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trong khung chän míi ®−îc chän vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng a1: line (®o¹n th¼ng) a2: circle (h×nh trßn) a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt) +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸i sang ph¶i):
 • 5. Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän +NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶i sang tr¸i): 5
 • 6. 6 Th× tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng mµ khung chän ®i qua ®Òu ®−îc chän +Khi nhËp sè liÖu th× b¹n nªn nhËp tõ c¸c phÝm sè n»m phÝa ph¶i bµn phÝm +B¹n nªn sö dông lÖnh b¾t ®iÓm tù ®éng (phÝm F3 <Osnap on>) + Sau khi ®¸nh lÖnh b¹n nhÊp phÝm c¸ch (s ® uèn s¸ch nªn tham kh¶o: t kÕ m« h×nh ba chiÒu 2000 peak) Ó thùc hiÖn lÖnh Mét sè c Cña TS: NguyÔn H÷u Léc AutoCAD 2000 AutoCAD 2004 Bµi tËp thiÕ
 • 7. 7 h−¬ng I: Lµm quen víi autocad Néi dung ch−¬ng: 1- Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. 2- C¸ch b¾t ®iÓm vµ nhËp mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm 3- HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD Ým C 4- Sö dông c¸c lÖnh F1,F2,…,F12 trªn bµn ph
 • 8. 1.1 - Mét sè c¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é. 8 V 1- C¸ch nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é tuyÖt ®èi: a,b Æc ®Þnh trong AutoCAD lu«n cho ta mét hÖ to¹ ®é XOY cè ®Þnh. Khi ta nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é lµ (a,b) th× ¸y sÏ hiÓu lµ m×nh lÊy ®iÓm c¸ch gèc täa ®é däc b»ng b (H1). íi AutoCAD b¹n cã 3 c¸ch ®Ó nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é: M m theo trôc x mét ®o¹n b»ng a vµ theo trôc y mét ®o¹n
 • 9. 9 p gi¸ trÞ to¹ ®é t−¬ng ®èi: @a,b Khi sö dông lÖnh nµy m¸y sÏ chuyÓn tøc thêi gèc to¹ ®é O tíi to¹ ®é ®iÓm b¹n võa sö dông lion tr−íc ®ã. vÝ dô: NhËp gi¸ trÞ ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh lµ a,b víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ: a1,b1,®iÓm cuèi: a2,b2 th× nã t− −¬ng víi phÐp vÏ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ to¹ ®é t−¬ng ®èi cña ®iÓm cuèi so víi ®iÓm ® @a,b (H2) 2- C¸ch nhË ong ® : a1,b1 Çu: 3- C¸ch “b¾t ®iÓm”: §¬n gi¶n vµ th−êng dïng
 • 10. 10 §©y lµ ph−¬ng ph¸p sö dông nh÷ng ®iÓm cña c¸c ®èi t−îng ®· cã trªn b¶n vÏ. VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc víi mét ®o¹n th¼ng cã tr−íc. NhËp gi¸ trÞ ®Çu a1,b1 råi b¹n dÝ phÝm shift vµ nhÊp chuét ph¶i th× ngay lËp tøc b¹n cã mét b¶ng gåm c¸c ® ift + chuét ph¶i) : Trung ®iÓm cña ®−êng <PhÝm t¾ <PhÝm t¾t: I>; iÓm: (sh - Endpoint: §iÓm mót cña ®−êng. <PhÝm t¾t: E>; - Midpoint t: M>; - Intersection: Giao ®iÓm
 • 11. 11 ßn. iÓm gãc 1/4. < ®iÓm cña ®−êng th¼ng víi ®−êng tr m thuéc ®−êng. < n ®−êng vu«ng - Center: T©m vßng tr <PhÝm t¾t: C>; - Quadrant: § PhÝm t¾t: Q>; - Tangent: TiÕp ßn. <PhÝm t¾t: G>; - Nearest: §iÓ PhÝm t¾t: N>; - Perpendicular: §iÓm ch© gãc. < mét vµi tÝnh n b¾t ® PhÝm t¾t: P>; - Osnap settings …: B¶n chØnh söa ¨ng cña CAD ë ®©y ta cÇn vÏ vu«ng gãc nªn khi xuÊt hiÖn b¶ng iÓm b¹n chØ chuét vµo dßng Perpendicular hoÆc nhËp phÝm t¾t P.
 • 12. 12 hËp ¹ ph¶i rª chuét tíi ®ãi t−îng cÇn b¾t b¾t ®óng hai lÇn. nhÊp chuét ph¶i råi vµo dßng h sÏ xuÊt hiÖn b¶ng th−êng Chó ý:- Khi sö dông lÖnh b¾t ®iÓm th× sau khi n ®iÓm cÇn b¾t th× b ®iÓm. -Trong tr−êng hîp b¹n nhËp nhÇm ®iÓm th× nªn nhËp l¹i ®iÓm cÇn B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh c¸c ®iÓm cÇn b¾t th−êng dïng b»ng c¸ch: ngay tõ khi b¾t ®Çu vÏ b¹n dÝ phÝm shift vµ - Osnap settings …: B¶n chØnh söa mét vµi tÝn n¨ng cña CAD <PhÝm t¾t: OS> th× Drafting settings: + B¶ng object snap: ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm §¸nh dÊu (v) vµo kiÓu ®iÓm b¾t ®iÓm xuyªn ®−îc sö dông.
 • 13. 13 (B¹n kh«ng nªn chän hÕt c¶ mµ chØ nªn chän nh÷ng ®iÓm b¹n th−êng dïng nhÊt v× nÕu kh«ng khi ZOOM nhá b¶n vÏ th× b¹n sÏ rÊt dÔ b¾t nhÇm ®iÓm 1.2-HiÖu chØnh mét sè chøc n¨ng trong AutoCAD ¹n sÏ cã nót options … b¹n h·y nhÊp vµo ®©y >options … <PhÝm t¾t: OP>; cÇn b¾t Nªn ®Ó ý tíi c¸c biÓu t−îng b¾t ®iÓm ). Trong b¶ng object snap ®Æt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng b
 • 14. 14 Drafting: §Æt ®é lín cña t©m lóc b¾t ®iÓm vµ lóc b×nh th−êng Auto snap maker color: Mµu cña t©m lóc b¾t ®iÓm. Auto snap maker size: KÝch cì cña t©m h cì cña t©m lóc b×nh th y: lóc b¾t ®iÓm. Aperture size: KÝc −êng Displa
 • 15. 15 é vÏ. : ckground: Mµu nÒn cña C text: Mµu ch÷ dßng lÖnh ( d line background: Mµu nÒn c odel tab pointer: Mµu dÊu céng to¹ ®é v i t−îng c p ®Õn ®èit−îng nµo th× « Window Element sÏ tù c - Croshair size: ChØnh ®é dµi cña dÊu céng to¹ ® - Colors… Window Element: + Model tab ba AD + Command line command: ) + Comman ña dßng lÖnh (command: ) + M Ï Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØ trùc tiÕp vµo c¸c ®è Çn chuyÓn mµu ngay trªn h×nh biÓu diÔn phÝa trªn khi nhÊ huyÓn sang dßng ch÷ tu¬ng øng víi ®èi t−îng ®ã. - Fonts: KiÓu ch÷ dßng lÖnh (command: )
 • 16. Open and save: - Automatic save: ®Æt chÕ ®é tù ®éng ghi l¹i. een saves : ®Æt thêi gian tù Selection: - lÖnh. : KÝch cì ®iÓm ®èi t−îng (Endpoint, Midpoint, Center …) Minutes betw ®éng ghi. Pickbox size: KÝch cì cña t©m lóc nhËn 16 - Grif size
 • 17. 17 +B¶ng Snap and Grid §Æt kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm trªn l−íi to¹ ®é. Snap x spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc X cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é Snap Y spacing: kho¶ng c¸ch theo trôc Y cña c¸c ®iÓm l−íi to¹ ®é chuét cña b¹n chØ cã thÓ ®i theo nh÷ng ®iÓm thuéc l−íi to¹ ®é víi c¸c kho¶ng c¸ch cña l−íi b¹n nhËp. *Chó ý: Khi ®Æt b¶ng nµy
 • 18. 18 1 h (command:) Sö dông khi b¹n muèn xem ®Çy ®ñ dßng lÖnh PhÝm F7: bËt (grid on) hoÆc t¾t (grid off) l−íi to¹ ® off) chÕ ®é v ¬ng däc theo trôc X hoÆc trôc Y LÖnh nµy chØ phï hîp khi b¹n sö trong b¶n vÏ cã c¸c kho¶ng c¸ch ch½n .3-C¸c lÖnh t−¬ng øng víi c¸c phÝm F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7…F12 trªn bµn phÝm: PhÝm F1: lÖnh Help PhÝm F2: hiÖn dßng lÖn PhÝm F3: bËt (osnap on) hoÆc t¾t (osnap off) chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng é PhÝm F8: bËt (ortho on) hoÆc t¾t (ortho Ï däc theo trôc to¹ ®é Lóc bÊt chÕ ®ä nµy trong qua tr×nh b¹n vÏ chuét chØ cã thÓ rª theo hai ph−
 • 19. 19 * TiÖn Ých khi bËt chÕ ®é nµy: µi theo chiÒu ®ã mµ kh«ng c Ta vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) dµi l däc theo tr ) to¹ ®é ®iÓm cuèi lµ Þ nhËp gi¸ trÞ ®é dµi ® thuËn tiÖn h¬n vµ nhanh h¬n. - NÕu b¹n rª chuét däc theo chiÒu nµo th× chØ viÖc nhËp gi¸ trÞ ®é d Çn ph¶I nhËp gi¸ trÞ to¹ ®é a,b VÝ dô: ôc X víi to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1 (x2,y1) nh− h×nh vÏ (H3) th× ta chØ cÇn nhËp gi¸ tr ®iÓm ®Çu a1,b1 råi h−íng chuét däc theo trôc X theo ph−¬ng ®o¹n th¼ng h−íng vÒ råi o¹n th¼ng l (Ta cã thÓ lµm t−¬ng tù víi trôc Y) - Ngoµi ra chóng ta cã thÓ ¸p dung ph−¬ng ph¸p nµy cho nhiÒu lÖnh kh¸c nh− cho lÖnh di chuyÓn (move) hay lÖnh xoay (rotate) víi gãc xoay 90˚…
 • 20. 20 * Chó ý khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy th× ta chØ cÇn h−íng chuét vÒ phÝa cÇn sang chø kh«ng cÇn ph¶i nhËp gi¸ trÞ ©m(-) hay d−¬ng(+) PhÝm F9: bËt (snap on) hoÆc t¾t (snap off) chÕ ®é vÏ theo l−íi to¹ ®é víi gi¸ trÞ l−íi b¹n nhËp trong b¶ng Snap and Grid
 • 21. 21 PhÝm t <Obje VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®o¹n th¼ng(line) vu«ng gãc v Êt hiÖn: ¹n th¼ng cÇn vÏ b¹n rª chuét ®Õn ®o¹n th¼ng cho tr−íc r F11: BËt <Object Snap Tracking on> hoÆc t¾ ct Snap Tracking off> chÕ ®é dãng ®−êng. íi mét ®o¹n th¼ng cho tr−íc nh−ng ®iÓm ch©n vu«ng gãc kh«ng n»m trªn ®o¹n th¼ng ®· cã. Th× b¹n bËt F11 dßng lÖnh xu Command: <Object Snap Tracking on> Th× sau khi nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu (x1,y1) cña ®o åi rª chuét ra phÝa sÏ cã ®iÓm ch©n vu«ng gãc (M2). Ngoµi ra cã thÓ sö dông ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng cã ®iÓm cuèi dãng nhau
 • 22. * Chó ý: Tr−íc khi dïng lÖnh nµy b¹n ph¶i bËt chÕ ®é b¾t ®iÓm tù ®éng F3 (osnap on) ®Ó khi rª chuét tíi ®−êng th¼ng cho tr−íc nã sÏ b¾t ®iÓm thuéc ®−êng nµy lµm ®iÒu kiÖn ®Ó dãng 22
 • 23. 23 Ch−¬ng II: Lµm quen víi c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña autocad
 • 24. 24 LÖnh vÏ c¬ b¶n: 1>LÖnh line: a-LÖnh tÊt: l b-Muc ®Ých: §Ó vÏ ®o¹n th¼ng. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t (hoÆc nhËp to¹ ®é) ®iÓm ®Çu vµ to¹ ®é ®iÓm cuèi. - VÏ mét ®o¹n th¼ng tiÕp xóc víi mét vßng trßn, cung trßn: B¾t ®iÓm ®Çu(hoÆc nhËp to¹ ®é)-> b¾t ®iÓm tiÕp tu chuét ph¶i -> chän Tangent ( ßng trßn(hoÆc cung trßn) cÇn v yÕn: sö dông Shift + T) sau ®ã rª chuét tíi v Ï tiÕp tuyÕn tíi.
 • 25. 25 n vÏ mét ®o¹n th¼ng a1 víi to¹ ®é ® g trßn a2. víi lÖnh t¾t lµ l dßng lÖnh xuÊt hiÖn (hoÆc b¾t ®iÓm cã to¹ ®é nµy tõ m oint or [Undo]:) g M b»ng c¸ch rª chuét tíi ®−êng trßn a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc (biÓu t−îng nµy c VÝ dô: B¹n cÇ iÓm ®Çu lµ (x1,y1) tiÕp xóc ®−ên NhËp lÖnh line (Command: l LINE Specify first point:) NhËp to¹ ®é (x1,y1) ét ®èi t−îng cã s½n tr−íc ®ã) (Specify next p B¾t ®iÓm tiÕp xóc: DÝ Shift vµ nhÊp chuét ph¶i tron b¶ng b¾t ®iÓm nµy chän Tangent hoÆc nhÊp phÝm g (Specify next point or [Undo]: _tan to ) B¾t ®iÓm tiÕp xóc ã trong b¶ng ®Æt mÆc ®Þnh b¾t ®iÓm object snap) th× nhÊp chuét.
 • 26. 26 - VÏ vu«ng gãc víi ®−êng th¼ng, ®o¹n th¼ng: B¾t ®iÓm ®Çu -> b¾t ®iÓm vu«ng gãc: sö dông Shift + chuét ph¶i -> chän Perpendicular (P). * Chó ý: Trong khi b¹n vÏ mµ b¾t nhÇm ®iÓm th× h·y gi÷ nguyªn lÖnh ®ang vÏ vµ ®¸nh lÖnh (undo) víi lÖnh t¾t u ®Ó quay trë l¹i thêi ®iÓm tr−íc khi b¹n b¾t nhÇm ®iÓm.
 • 27. 27 2>LÖnh circle: a-LÖnh t¾t: c b-Môc ®Ých: VÏ ®−êng trßn. c-Thùc hiÖn: * MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm t©m nhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh. NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c (Com c dius of circle or [Diameter] <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh. mand: c CIRCLE Specify center point for ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NÕu: - VÏ ®−êng trßn nhËp to¹ ®é t©m vµ b¸n kÝnh cho tr−íc: th× ®Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é t©m sau khi nhËp to¹ ®é t©m th× dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Specify ra
 • 28. 28 - VÏ ®−êng trßn ®i qua 3 ®iÓm th× nhËp: 3p bÊt kú thuéc ®−êng trßn. - VÏ ®−êng trßn theo ®−êng kÝnh th× nhËp: 2p êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t−îng cho tr i viÕt hoa, ®Ó viÕt hoa th× dÝ phÝm Shift vµ ®¸nh phÝm ch÷) p b¸n kÝnh. th¼ng a2 vµ ®−êng trßn a3 cho tr−íc (H6) circle enter point for c t of circle:) ét Chän 3 ®iÓm - VÏ ®− −íc th× nhËp: TTR (chó ý ph¶ Chän ®−êng tiÕp xóc thø nhÊt -> thø hai -> nhË gi¸ trÞ VÝ dô: VÏ ®−êng trßn a1 tiÕp xóc ®o¹n NhËp lÖnh víi lÖnh t¾t lµ c (Command: c CIRCLE Specify c ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) NhËp TTR: (Specify point on object for first tangen Rª chuét tíi ®o¹n th¼ng a2 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp xóc th× nhÊp chu
 • 29. (Specify point on object for second tangent of 29 c Rª chu x óc cÇn vÏ. ircle:) ét tíi ®−êng trßn a3 xuÊt hiÖn biÓu t−îng tiÕp óc th× nhÊp chuét (Specify radius of circle <0.0000>:) NhËp b¸n kÝnh cña ®−êng trßn tiÕp x
 • 30. Bµi tËp øng dông cho lÖnh LINE, CIRCLE 30 H−íng dÉn: B−íc 1: VÏ ®èi t−îng line - NhËp lÖnh line víi lÖnh t¾t lµ l Command: l LINE Specify first point: NhËp to¹ ®é bÊt kú (NhÊp chuét t¹i mét ®iÓm bÊt kú trªn b¶n vÏ) ,
 • 31. 31 n phÝm F8 ®Ó bËt chÕ ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é <Ortho on> -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> KÐo chuét h−íng lªn trªn vµ nhËp 0.5 -> KÐo chuét sang tr¸i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a1) b»ng ph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm Shift+chuét ph¶i vµ chän Endpoint (e) (hoÆc Ên phÝm F3 ®Ó b¾t ®iÓm tù ®éng nÕu b¹n ®· ®Æt b¾t ®iÓm Endpoint) -> NhÊn phÝm ESC ®Ó tho¸t lÖnh -> NhÊn phÝm c¸ch (speak) ®Ó thùc hiÖn l¹i lÖnh line mµ kh«ng cÇn ph¶i nhËp l èi t−îng line (a2) 5 Specify next point or [Undo]: Ê -> B¾t ®iÓm cuèi M1 cña ® -> KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0. -> KÐo chuét sang ph¶i vµ nhËp 10 -> B¾t ®iÓm cuèi cña ®−êng line (a2)
 • 32. 32 tiÕp tôc sö dông p 3) ify center point for c ) cle (c1) trïng v n ta sö dông ph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm nµy. Víi nh÷ng ®−êng line cßn l¹i b¹n h−¬ng ph¸p nhËp ®é dµi vµ b¾t ®iÓm t−¬ng tù. -Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ ®èi t−îng line (a4) NhËp lÖnh line: ->B¾t ®iÓm cuèi E2` cña ®èi t−îng line (a2) ->NhËp to¹ ®é t−¬ng ®èi ®iÓm cuèi E4` cña ®èi t−îng line (a4) b»ng c¸ch nhËp :@7.5,2 ->KÐo chuét lªn trªn vµ nhËp 0.5 ->B¾t ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line (a B−íc 2: VÏ ®èi t−îng line NhËp lÖnh circle víi lÖnh t¾t lµ c Command: c CIRCLE Spec ircle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: B¾t trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2 V× ë b¶n vÏ nµy t©m cña ®èi t−îng cir íi trung ®iÓm cña ®èi t−îng line (a2) nª
 • 33. 33 íc th× ta ph¶i vµ cã chiÒu dµi ngang b»ng a sau ®ã b¾t t©m ®−êng trßn lµ ý khi ta d huÊt b¾t b×nh th NÕu nh− t©m cña ®èi t−îng (c1) chØ thuéc ®èi t−îng (a2) vµ c¸ch ®iÓm cuèi E2 mét kho¶ng a cho tr− ph¶i vÏ mét ®−êng line xuÊt ph¸t tõ E2 sang ®iÓm cuèi cña ®èi t−îng line võa dùng. Chó ùng ®èi t−îng míi nµy sÏ bÞ ®èi t−îng (a2) che k nh−ng khi b¾t ®iÓm cuèi th× ta vÉn cã thÓ −êng. Specify radius of circle or [Diameter]: NhËp b¸n kÝnh 1
 • 34. 34 3>LÖnh rectang: a-LÖnh t¾t: rec b-Môc ®Ých: vÏ h×nh ch÷ nhËt c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: B¾t to¹ ®é ®iÓm ®Çu -> b¾t to¹ ®é ®iÓm cuèi cña ®−êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt.
 • 35. 35 - VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu vµ ®é dµi c¸c c¹nh: NhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Çu -> @a,b Víi a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) VÝ dô: VÏ h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é ®iÓm ®Çu lµ (x1,y1) vµ cã a lµ chiÒu dµi ngang cña h×nh ch÷ nhËt (trôc x) b lµ chiÒu dµi ®øng cña h×nh ch÷ nhËt (trôc y) rectang) víi lÖnh t¾t lµ rec dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: rec RECTANG Specify first cornor p let/thickness/width]: §Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu x1,y1 (Specify o NhËp lÖnh vÏ h×nh chù nhËt ( oint or [chamfer/elevation/fil ther corner point or [Dimensions]:) §Ó mÆc ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi @a,b
 • 36. - VÏ c¸c h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh v¸t,bo trßn: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèng dông dßng lÖnh (command: rec RECTANG Specify first cornor point or [chamfer/elevation/fillet/thickness/width]: B¹n h·y nhËp tiÕp c¸c lÖnh t¾t sau nÕu b¹n sö ®Õn: 36 - C¹nh v¸t: chamfer
 • 37. 37 LÖnh t¾t: c Thùc hiÖn: (Command: rec RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>:) NhËp v¸t c¹nh ngang a (trôc x) (Specify second chamfer distance for rectangles < hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ 2.0000>:) -> v¸t c¹nh ®øng b (trôc y) Sau ®ã thùc nhËt.
 • 38. hiÖn: (Command: RECTANG Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:) - Bo trßn c¸c gãc: fillet 38 LÖnh t¾t: f Thùc
 • 39. 39 NhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh bo a -> thùc hiÖn phÐp vÏ t−¬ng tù ®èi víi h×nh ch÷ nhËt. *Chó ý: Sau khi thøc hiÖn lÖnh RECTANG CHAMFER hay lÖnh let th× nh÷ng lÖnh rectang vÒ sau sÏ tiÕp tôc nhËn nh÷ng gi¸ trÞ nµy do ®ã b¹n m ÷ nhËt b×nh th−êng rectang fil uèn trë l¹i tr¹ng th¸i vÏ h×nh ch th× h·y nhËp l¹i c¸c gi¸ trÞ v¸t cña chamfer hay b¸n
 • 40. 40 k ) th× nã sÏ trë l¹i b×nh th 4> LÖnh ARC: a-LÖnh t¾t: a b-Môc ®Ých: vÏ cung trßn c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: VÏ cung trßn ®i qua 3 ®iÓm (Command: arc Specify start point of arc or [Center]:) -> B¾t ®iÓm ®Çu M1 (Specify second point of arc or [Center/End]:) -> §iÓm cuèi M3 Ýnh bo cña fillet b»ng kh«ng (0 −êng. -> §iÓm trung gian M2 (Specify end point of arc:)
 • 41. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm c ao t¸c nµy b¹n ®Ó ý xuèng d Specify start point of arc or [Center]: ) uèi: Tr−íc khi thùc hiÖn c¸c th ßng lÖnh 41 (command: a arc
 • 42. 42 B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center (t©m)). (Command: arc Specify start point of arc or [Center]: c Specify center point of arc:) Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é (hoÆc b¾t ®iÓm) t©m ®iÓm cña cung. Specify start point of arc: -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Çu m¸y sÏ tù mÆc ®Þnh lµ ®é dµi b¸n kÝnh. hiÒu kim ®ång hå. ]: Óm cuèi. ë ®©y to¹ ®é ®iÓm cuèi chØ cã t¸c dông lµ ®iÓm ng¾t cña cung trßn. Trong ph−¬ng ph¸p vÏ nµy kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn ®iÓm ® Sau khi b¾t ®iÓm ®Çu th× cung trßn sÏ chØ xoay theo chiÒu ng−îc c Specify end point of arc or [Angle/chord Length -> to¹ ®é ®i
 • 43. ®é d [ m -VÏ cung trßn khi biÕt ®iÓm ®Çu, t©m, gãc hoÆc µi cña cung: B¾t ®iÓm ®Çu (command: a arc Specify start point of arc or Center/End]: ) 43 -> NhËp lÖnh vÏ t©m (center) víi lÖnh t¾t c -> B¾t ®iÓm t©
 • 44. 44 Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chord Length]) + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi cña gãc Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: -120 (VÝ dô: gãc xoay lµ 120 cïng chiÒu kim ®ång hå)
 • 45. 45 cña cung (chord L cña hoÆc ®é d íc khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy b¹n ®Ó ý ify start point of arc o B¹n h·y nhËp tiÕp lÖnh t¾t c ®Ó cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c vÏ nµy ( c ë ®©y t−¬ng øng víi lÖnh Center (t©m)). Sau khi nhËp c b¹n h·y nhËp to¹ ®é t©m ®iÓm cña cung -> to¹ ®é ®iÓm ®Çu Dßng lÖnh sÏ xuÊt hiÖn (Specify end point of arc or [Angle/chord Length]) + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi ength) víi lÖnh t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cung. -VÏ cung trßn khi biÕt t©m, ®iÓm ®Çu, gãc µi cña cung : Tr− xuèng dßng lÖnh (command: a arc Spec r [Center]: )
 • 46. 46 ña h t¾t l -> NhËp gi¸ trÞ chiÒu dµi cña c Ï cung trßn nÕu nh− ta sö dông p −¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ång h + NhËp lÖnh vÏ gãc (angle) víi lÖnh t¾t a -> NhËp gi¸ trÞ cña gãc hoÆc click chuét vµo ®iÓm tíi c gãc + NhËp lÖnh vÏ theo ®é dµi cña cung (chord Length) víi lÖn ung. d-Chó ý: Trong khi v h−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu kim ®ång hå nhËn gi¸ trÞ d å nhËn gi¸ trÞ ©m(-).
 • 47. 47 hiÕc cÇu treo v¬i sè liÖu nh− h×nh sau: Bµi tËp øng dông: B¹n h·y sö dông lÖnh line vµ lÖnh arc ®Ó vÏ h×nh mét c H−íng dÉn: (ë ®©y t«i chØ h−íng dÉn c¸c b¹n vÏ mét nöa cÇu phÝa ph¶i, phÇn cßn l¹i t−¬ng tù) −íc 1: B¹n h·y sö dông lÖnh line ®Ó vÏ th©n cÇu: hËp lÖnh l (line) ->b¾t mét ®iÓm (E2) bÊt kú trªn b¶n vÏ -> bËt <Ortho on> (F8) vµ rª chuét sang tr¸i - B N
 • 48. 48 > Öu sau: 2.5,1.25,1.25 -> rª chuét lªn phÝa trªn mµn h×nh, nhËp tiÕp sè liÖu 3 -> rª chuét 0.25,2.5,2.5,0.5,2.5,2.5 - tho¸t lÖnh b»ng c¸ch sö dông phÝm Esc hoÆc nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch (speak) -> nhËp tiÕp lÖnh line b»ng c¸ch nhËp l¹i mét lÇn phÝm c¸ch (b¹n kh«ng cÇn ph¶i viÕt l¹i lÖnh võa sö dông) T¹i ®iÓm E3 (b¾t ®iÓm) víi sè liÖu nh− h×nh vÏ b¹n h·y tù vÏ phÇn cét cÇu. B−íc 2: Sö dông lÖnh Arc ®Ó vÏ d©y treo: NhËp lÖnh a (arc) -> b¾t ®iÓm E3` -> nhËp e (End) ®Ó vÏ cung trßn arc theo ph−¬ng ph¸p biÕt ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi v [Center]: Specify second point of arc or [Center/End]:e) thø tù nhËp c¸c sè li sang tr¸i nhËp tiÕp sè liÖu µ b¸n kÝnh (Command: a ARC Specify start point of arc or
 • 49. 49 rc or [ Önh pline: ßn liªn tôc n ¹n th¼ng B¾t ®iÓm ®Çu -> -> b¾t ®iÓm E2 -> nhËp r (radius) ®Ó vÏ cung theo b¸n kÝnh (Specify center point of a Angle/Direction/Radius]:r) -> NhËp b¸n kÝnh 8 T−¬ng tù b¹n h·y vÏ nh÷ng d©y treo cßn l¹i 5> L a-LÖnh t¾t: pl b-Môc ®Ých: vÏ nhiÒu ®o¹n th¼ng, cung tr h−ng vÉn chØ lµ mét ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: vÏ ®o B¾t ®iÓm ®Çu -> to¹ ®é ®iÓm cuèi. -VÏ ®o¹n th¼ng vµ cung trßn liªn hîp : NhËp lÖnh pl (pline)
 • 50. 50 art point: [ th/Undo/Width]:) ®Þnh vµ nhËp to¹ ®é ®iÓm cuèi. rßn th× ®¸nh a (t−¬ng øng víi lÖ c hiÖn c¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù v n trë l¹i vÏ ®o¹n th ¬ng øng víi lÖnh Line)-> thùc hiÖn c ®o¹n th¼ng (Line). ßn gäi lµ b nhËp lÖnh t¾t b¹n nhËp gi¸ trÞ cña bÒ dµy.Vµ kÓ tõ lóc nµy n Ï bëi lÖnh pline sÏ cã nÐt dµy nh− (Command: pl PLINE Specify st Current line-width is 0.0000 Specify next point or Arc/Halfwidth/Leng + NÕu vÏ ®o¹n th¼ng th× ta ®Ó d¹ng mÆc + NÕu vÏ cung t nh ARC) -> thù íi vÏ cung trßn (ARC) Sau khi vÏ cung trßn muè ¼ng ®¸nh l (t− ¸c b−íc tiÕp theo t−¬ng tù víi vÏ Ngoµi ra b¹n cã thÓ nhËp gi¸ trÞ nÐt (hay c Ò dµy ®−êng Width) víi lÖnh t¾t lµ w sau khi h÷ng ®−êng b¹n v
 • 51. 51 b¹n ®· nhËp, nÕu cÇn trë l¹i b×nh th−êng th× b¹n nhËp l¹ gi¸ trÞ b»ng 0. trßn nÕu nh− ta sö dông im ®ång h íi ) I ngay tr−íc khi vÏ sai. i lÖnh width vµ nhËp d-Chó ý: +Trong khi vÏ cung ph−¬ng ph¸p vÏ gãc th× cung ng−îc chiÒu k å nhËn gi¸ trÞ d−¬ng(+) cung cïng chiÒu kim ®ång hå nhËn gi¸ trÞ ©m(-). +Trong khi vÏ nÕu nhËp sai ®iÓm hay lÖnh line v arc th× b¹n d÷ nguyªn lÖnh vÏ vµ nhËp lÖnh u (undo ®Ó cã thÓ trë l¹i tr¹ng th¸ VÝ dô: cho mét h×nh vÏ nh− bªn víi chiÒu dµy (width) lµ 0,5 NhËp lÖnh pl (pline) ->b¾t ®iÓm ®Çu E1 bÊt kú Command: pl PLINE Specify start point: Current line-width is 0.0000
 • 52. 52 ]: nh w (width) b»ng 0.5 uèi) t¹i ®iÓm ®Çu th× b¹n nhÊp tiÕp mét lÇn phÝm c¸ch ®Ó Ën gi¸ trÞ ®é dµy nÐt ®iÓm cuèi t−¬ng tù dµy nÐt b¹n nhÊp phÝm F8 < ®é vÏ däc theo trôc to¹ ®é ph¶i nhËp 10 -> rª chuét däc theo trôc y h−íng xuèng nhËp 2 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width -> nhËp lÖ Specify starting width <0.0000>: 0.5 (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm b¾t ®Çu) Specify ending width <0.5000>: (®é dµy nÐt t¹i ®iÓm c *NÕu b¹n ®Æt ®é dµy ®iÓm cuèi kh¸c nhau th× lóc vÏ nÐt cña b¹n cã khi vÏ sÏ lµ h×nh thang. Trong tr−êng hîp nµy th× sau khi nhËp gi¸ trÞ nÐt ch−¬ng tr×nh nh ®iÓm ®Çu. -> sau khi nhËp gi¸ trÞ ®é Ortho on> ®Ó bËt chÕ -> rª chuét däc theo trôc x sang
 • 53. -> nhËp lÖnh vÏ cung a (arc) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/ Radius/Second pt/Undo/Width]: -> nhËp lÖnh vÏ cung theo t©m ( -> nhËp to¹ ®é t©m 53 ce CEnter )
 • 54. 54 Specify center point of arc: @0,-1 -> nhËp lÖnh vÏ cung theo gãc -> vµ nhËp gi¸ trÞ gãc. Chó ý ë ®©y do cung cïng chiÒu kim ®«ng hå nªn ta nhËp gi¸ trÞ ©m (-) Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a Specify included angle: -180 -> nhËp lÖnh vÏ ®o¹n th¼ng l (line) Vµ tiÕp tôc vÏ t−¬ng tù ®o¹n cßn l¹i. nhËp c¸c ®iÓm th 6> LÖnh xline: a-LÖnh t¾t: xl b-Môc ®Ých: vÏ chïm ®−êng th¼ng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm lµm t©m xoay cho chïm ®−êng th¼ng b¹n muèn t¹o -> thø tù ø hai cho tõng ®−êng th¼ng.
 • 55. 55 ®−êng th¼ng tí [ îc ®−êng a1 c ®−êng a2 b¾t ®iÓm M3 -> ta ®−îc ®−êng a3 vÝ dô: B¹n muèn vÏ qua M mét chïm i M1,M2,M3 : NhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl -> b¾t ®iÓm M (Command: xl XLINE Specify a point or Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Specify through point:) b¾t ®iÓm M1 -> ta ®− b¾t ®iÓm M2 -> ta ®−î
 • 56. 56 +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc X vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau khi nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) Th× b¹n nhËp lÖnh hor víi lÖnh t¾t lµ h sau ®ã b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua
 • 57. +VÏ nhiÒu ®−êng song song víi trôc Y vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 57 Th× b¹n nhËp lÖnh ver víi lÖnh t¾t lµ v sau ®ã b¾t c¸c ®iÓm ®−êng th¼ng ®i qua
 • 58. +vÏ nhiÒu ®−êng song song vµ nghiªng víi trôc X mét gãc cho tr−íc vµ ®i qua nh÷ng ®iÓm cho tr−íc êng th¼ng ®i qua Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖnh xuÊt hiÖn ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 58 Th× b¹n nhËp lÖnh ang víi lÖnh t¾t lµ a ->nhËp gi¸ trÞ gãc nghiªng -> b¾t c¸c ®iÓm ®−
 • 59. +vÏ nhiÒu ®−êng song song víi ®−êng cho tr−íc víi kho¶ng c¸ch cho tr−íc Sau nhËp lÖnh xline víi lÖnh t¾t lµ xl dßng lÖn xuÊt hiÖn h ( Command: xl XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 59 Th× b¹n nhËp lÖnh Offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp kho¶ng c¸ch
 • 60. 60 (Command: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o Specify offset distance or [Through] <0.0000>:) -> b¾t ®−êng th¼ng lµm trôc song song. ( Select a line object:) VÝ dô : B¹n muèn vÏ mét sè ®−êng th¼ng song song víi ®o¹n a vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 1 NhËp lÖnh xl (xline)-> nhËp lÖnh o (offset) (Command: XLINE Specify a point or [Hor uét vµo ®o¹n th¼ng a cho tr−íc. n :) /Ver/Ang/Bisect/Offset]: o) ->nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch lµ 1 (Specify offset distance or [Through] <0.0000>:1) ->nhÊp ch ( Select a line object:) ->nhÊp chuét chØ h−íng cho ®−êng b¹n t¹o n»m phÝa µo cña ®−êng gèc a (Specify side to offset
 • 61. 7> LÖnh :spline b¾t c¸c ®iÓm uèn ®èi a-LÖnh t¾t: spl b-Môc ®Ých: vÏ ®−êng cong c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: thø tù 61 Chó ý: +Víi lÖnh nµy c¸c b¹n chØ nªn sö dông khi vÏ c¸c ®−êng cong t−¬ng
 • 62. 62 +NÕu b¹n b¾t cµng nhiÒu ®iÓm th× ®−êng cong cña b¹n cµng mÞn +NÕu ®−êng cong lóc b¹n b¾t ®iÓm mµ ch−a −ng ý th× sau khi hoµn thµnh ®−êng cong b¹n cã thÓ chØnh söa, uèn n¾n ®−êng cong hîp lý h¬n b»ng c¸ch chØ chuét vµo ®−êng cong ®ã lóc nµy sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng ®iÓm trªn ®−êng cong -> chØ chuét lªn ®iÓm muèn söa l¹i ®−êng cong
 • 63. 63 t«i dông lÖnh pedit ë phÇn mét s 8> LÖnh POLYGON: a-LÖnh t¾t: pol b-Môc ®Ých: vÏ ®a gi¸c ®Òu c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp sè c¹nh ®a gi¸c (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>:) -> b¾t t©m ®iÓm cña ®a gi¸c (Specify center of polygon or [Edge]: ) +Ngoµi c¸ch vÏ ®−êng cong b»ng lÖnh nµy sÏ h−íng dÉn c¸c b¹n sö è lÖnh hiÖu chØnh ®Ó biÕn mét ®−êng pline thµnh ®−êng cong.
 • 64. 64 * fy t of edge:) chän ®a gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn i (Inscribed in c y ngo¹i tiÕp ®−êng trßn c (Circumscribed about circle) c circle] <I>:) ®−êng trßn néi tiÕp hay ngo¹i tiÕp cña ®a gi¸c. ) t©m lµ M1 c M1M2 NhËp lÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu POLYGON víi lÖnh NÕu b¹n muèn vÏ ®a gi¸c theo c¹nh cña nã th× b¹n nhËp e (Edge) -> b¾t ®iÓm ®Çu cña c¹nh (Specify first endpoint of edge:)->b¾t ®iÓm cuèi cña c¹nh (Speci second endpoin -> ircle) ha (Enter an option [Inscribed in ircle/Circumscribed about -> nhËp b¸n kÝnh (Specify radius of circle: VÝ dô: B¹n muèn vÏ mét ®a gi¸c ®Òu cã 5 c¹nh cã ho tr−íc vµ néi tiÕp vßng trßn b¸n kÝnh t¾t lµ pol dßng lÖnh xuÊt hiÖn:
 • 65. 65 dge]: c g trßn (Inscribed in circle) víi lÖnh t¾t lµ ius of circle:) b¾t ®iÓm M2 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>:) nhËp sè c¹nh ®a gi¸c lµ 5 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>: 5 Specify center of polygon or [Edge]:) b¾t ®iÓm M1 (Command: pol POLYGON Enter number of sides <4>: 5 Specify center of polygon or [E Enter an option [Inscribed in ircle/Circumscribed about circle] <I>:) nhËp lÖnh néi tiÕp ®−ên i (Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: i Specify rad
 • 66. Ch−¬ng II: 66
 • 67. 67 Mét sè lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n cña autocad rotate a-LÖnh t¾t: ro b-Môc ®Ých: xoay ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: C Çn xoay 1>LÖnh hän ®èi t−îng c
 • 68. 68 A GBASE=0 lect objects: ) > nhËp t©m xoay ) > NhËp gãc xoay tation angle or [Reference]:) Ý dô : b¹n muèn xoay ®èi t−îng a1 theo t©m M mét gãc 30˚ cïng chiÒu kim ®ång hå (Current positive angle in UCS: NGDIR=counterclockwise AN Se - (Specify base point: - (Specify ro V
 • 69. 69 - Ngoµi ra b¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sau ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta kh«ng ph¶i ®Ó ý ®Õn gãc lÖch gi÷a a1víi a3 mµ vÉn cã thÓ xoay a1 l¹i hîp víi gãc a3 mét gãc theo ý m×nh . VÝ dô: b¹n muèn xoay a1 l¹i hîp víi a1 mét gãc lµ 30˚ NhËp lÖnh xoay (rotate) víi lÖnh t¾t ro -> chän ®èi t−îng cÇn xoay (a1)
 • 70. 70 -> chän t©m xoay (M) sau khi chän trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Specify rotation angle or [Reference]: ) Th× ta nhËp tiÕp lÖnh Reference víi lÖnh t¾t r -> nhËp gãc lÖch gi÷a a1vµ a3 sau khi xoay ( ë ®©y ta lÊy 30˚ th× nhËp vµo 30 ) (command: Specify the reference angle <0> :30) råi b¾t mét ®iÓm bÊt kú thuéc a3.
 • 71. 71 t: m ent:) -> B¾t ®iÓm cuèi (Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:) 2>LÖnh move a-LÖnh t¾ b-Môc ®Ých: dÞch chuyÓn ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn dÞch chuyÓn (Select objects:) -> B¾t ®iÓm ®Çu (Specify base point or displacem
 • 72. 72 îngtheo tû lÖ th nt:) to hay thu nhá. VÝ dô: cÇn thu nhá ®èi t−îng a1 xuèng víi tû lÖ 1/2 Ta ®¸nh lÖnh phãng to, thu nhá scale víi lÖnh t¾t t−¬ng øng lµ sc -> chän ®èi t−îng a1 (Select objects:) 3>LÖnh scale a-LÖnh t¾t: sc b-Môc ®Ých: phãng to, thu nhá ®èi t− c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn phãng to hay u nhá (Select objects:) -> B¾t mét ®iÓm bÊt kú (Specify base poi ->NhËp sè lÇn cÇn phãng (Specify scale factor or [Reference]:)
 • 73. 73 ú oint:) 1 -> b¾t mét ®iÓm M bÊt k (Specify base p -> nhËp tû lÖ 1/2 vµo ta sÏ ®−îc ®èi t−îng a2 b»ng /2 ®èi t−îng a1 (Specify scale factor or [Reference]:1/2) *Chó ý: víi lÖnh scale b¹n chØ cã thÓ phãng vËt theo tû lÖ, mµ kh«ng lµm biÕn d¹ng ®èi t−îng.
 • 74. 74 ch th−íc) *MÆc ®Þnh: chän dßng ch÷ (text) hoÆc sè liÖu kÝch th−íc (text dim) cÇn chØnh söa Sau khi chän b¹n sÏ ®−îc vµo l¹i b¶ng Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh söa l¹i dßng text, text dim, kÝch th−íc cña ch÷, kiÓu ch÷ hiÖn hµnh, mµu s¾c ch÷. Sau khi chØnh söa xong b¹n nhÊp chuét vµo biÓu t−îng OK 4>LÖnh EDIT a-LÖnh t¾t: ed b-Môc ®Ých: chØnh söa dßng text (v¨n b¶n) hoÆc text dim (sè liÖu kÝ c-Thùc hiÖn:
 • 75. 75 5>LÖnh Æc ®Þnh: nhËp gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch (Command: lts LTSCALE Enter new linetype scale factor <0.1000>:) ltscale a-LÖnh t¾t: lts b-Môc ®Ých: chØnh kho¶ng c¸ch nÐt ®øt, ®−êng t©m,.. c-Thùc hiÖn: *M
 • 76. 76 *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy ®−êng th¼ng cña b¹n cã thÓ mÊt ®i hoÆc kh«ng cßn nÐt ®øt th× lµ do gi¸ trÞ b¹n nhËp vµo qu¸ lãn hoÆc qu¸ bÐ. NÕu ch−a quen tû lÖ th× b¹n cã thÓ thö tõng gi¸ trÞ ltscale cho dÕn khi phï hîp, nhÊt lµ phï hîp tû lÖ khi in v× rÊt dÔ x¶y ra tr−êng hîp ®Ó dÔ thÊy nÐt ®øt trªn b¶n vÏ mµ b¹n ®Ó tû lÖ ltscale nµy qu¸ lín. Ý dô: trong h×nh minh ho¹ t«i lÊy hai ®−êng nÐt ®øt a µ a1` (tû lÖ ltscale lµ 2) û lÖ ltscale lµ 50) vµ a2` (tû lÖ ltscale lµ V 1 ( tû lÖ ltscale lµ 1) v §−êng t©m a2 (t 100).
 • 77. 77 −êng Layer: m¶ng cña ®−êng : kiÓu nÐt ®−êng Linetype scale: kho¶ng c¸ch cña nÐt ®øt (« nµy sÏ kh«ng xuÊt hiÖn nÕu ®−êng chän lµ nÐt liÒn ) Line weight: chiÒu dµy cña ®−êng Thickness: chiÒu cao kh«ng gian cña ®−êng *Chó ý :B¹n chØ nªn chän ®èi t−îng cÇn xem xÐt, kh«ng nªn chän nhiÒu ®èi t−îng mét lóc. 6>LÖnh properties a-LÖnh t¾t: pr b-Môc ®Ých: xuÊt hiÖn b¶ng sè liÖu cña ®èi t−îng b¹n chän c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ thay ®æi mét sè tÝnh n¨ng cña ® Color: mµu cña ®−êng Linetype
 • 78. 7>LÖnh MATCHprop Ltscale Lineweight Thickness a-LÖnh t¾t: ma b-Môc ®Ých: nh¸i ®Æc tÝnh ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kiÓu ®èi t−îng nh¸i (Select source object:) 78 -> chän ®èi t−îng cÇn nh¸i (Current active settings: Color Layer Ltype
 • 79. 79 PlotStyle Text Dim Hatch Polyline Viewport Table Select destination object(s) or [Settings]:) Víi lÖnh nµy ®−êng b¹n nh¸i sÏ nhËn mµu(color), m¶ng(layer), kiÓu nÐt ®−êng(Linetype), kho¶ng c¸ch nÐt ®øt(Linetype scale), chiÒu dµy(Line weight)… vµ mét sè tÝnh chÊt vÒ ®−êng cña ®èi t−îng nh¸i. VÝ dô: trong h×nh minh ho¹ d−íi ®©y a2` lµ h×nh ¶nh cña a2 sau khi sö dông lÖnh MATCHPROP ®Ó nh¸i l¹i ® äng a1.Æc tÝnh cña ®èi t−
 • 80. 80 h t¾t: tr iªn c¾t c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t lµ a2, a3, a4, a5, a6 Sau khi nhËp lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr ta chän a1 (Select objects:) -> Ên phÝm c¸ch (speak) ®Ó sang b−íc tiÕp theo click chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t a2, a3, a4, a5, a6 (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:) 8>LÖnh trim a-LÖn b-Môc ®Ých: c¾t xÐn ®−êng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t (Select objects:) -> nhÊp chuét vµo ®èi t−îng cÇn c¾t (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: chän a1 lµ ®èi t−îng lµm b
 • 81. 81
 • 82. 82 ) f e point:) B¾t ®iÓm cuèi(Specify endpoint of line or [Undo]:) +NÕu gi÷a ®èi t−îng lµm biªn c¾t vµ ®èi t−îng cÇn c¾t kh«ng cã ®èi t−îng nµo kh¸c th× b¹n cã thÓ bá qua b−íc chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t b»ng c¸ch sau khi ®¸nh lÖnh c¾t trim víi lÖnh t¾t lµ tr b¹n nhÊp hai lÇn phÝm c¸ch (speak), ®©y cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p c¾t nhanh. +C¾t mét lóc nhiÒu ®èi t−îng: Chän ®èi t−îng lµm biªn c¾t Ên phÝm c¸ch (speak ->Sang b−íc chän ®èi t−îng c¾t ta ®¸nh lÖnh (Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f) ->sau ®ã kÎ mét ®o¹n c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn c¾t B¾t ®iÓm ®Çu(First fenc
 • 83. 83 *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +§èi tuîng lµm biªn c¾t ph¶i c¾t ®èi t−îng cÇn c¾t +B¹n cã thÓ chän mét lóc nhiÒu ®èi tuîng lµm biªn +Khi c¾t ®−êng trßn hay h×nh ch÷ nhËt th× ®èi t−îng lµm biªn c¾t cÇn ph¶i ®Þnh ®−îc hai ®iÓm c¾t.
 • 84. 84 Önh fillet s adius = 0.0000 S nhËp b¸n kÝnh cung trßn sÏ bo gãc :) B¹n cÇn bo hai ®èi t−îng a1, a2 mét cung víi b¸n kÝnh b»ng 2 9>L a-LÖnh t¾t: f b-Môc ®Ých: bo trßn gãc cña hai ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh f (fillet) ->NhËp lÖnh r (radius) ®Ó nhËp b¸n kÝnh cung trßn Ï bo gãc (Current settings: Mode = TRIM, R elect first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r -> (Specify fillet radius <0.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø nhÊt (Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple] -> chän ®èi t−îng cÇn bo gãc thø hai. (Select second object:) VÝ dô:
 • 85. 85 NhËp lÖnh f sau ®ã nhËp thªm lÖnh nhËp b¸n kÝnh (radius) víi lÖnh t¾t r (Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet radius <0.0000>:) ->nhËp b¸n kÝnh 2 ->chän a1 (Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:) ->chän a2 (Select second object:)
 • 86. 86 *Víi lÖnh nµy khi b¹n i t−îng c¾t nhau khi b¹n b»ng 0 VÝ dô: víi ®èi t−îng a1,a2 nh− trªn ta cã thÓ kÐo dµi mfer) ) cã thÓ kÐo dµi hai ®è nhËp b¸n kÝnh (radius) a1, a2 c¾t nhau. 10>LÖnh chamfer a-LÖnh t¾t: cha b-Môc ®Ých: v¸t gãc c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: NhËp lÖnh cha (cha -> nhËp lÖnh d (Distance Command: cha CHAMFER
 • 87. 87 d ø nhÊt fer distance <2.0000>:) <3.0000>:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø nhÊt (Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) -> chän ®èi t−îng cÇn v¸t thø hai (Select second line:) VÝ dô: B¹n cÇn v¸t hai ®èi t−îng a1,a2 víi chiÒu v¸t a1 lµ 2, chiÒu v¸t a2 lµ 3 (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 3.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ->NhËp chiÒu v¸t th (first cham ->nhËp chiÒu v¸t thø hai (Specify second chamfer distance
 • 88. 88 NhËp lÖnh cha sau ®ã nhËp thªm lÖnh Distance víi lÖnh t¾t lµ d ®Ó nhËp gi¸ t Trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: specify first chamfer distance<0.000>:) distance<2.000>:) (Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:) ) rÞ v¸t NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø nhÊt: 2 ->(command: specify second chamfer NhËp gi¸ trÞ v¸t c¹nh thø hai: 3 -> chän ®èi t−îng a1 (Select second line: -> chän ®èi t−îng a2
 • 89. *T−¬ng tù víi lÖnh fillet lÖnh nµy còng gióp b¹n kÐo d hau khi gi¸ trÞ Distance b»ng 0 g nµy theo ®èi t−îng kh¸c c-Thùc hiÖn: µi hai ®èi t−îng c¾t n 10>LÖnh align 89 a-LÖnh t¾t: al b-Môc ®Ých: Ðp ®èi t−în
 • 90. 90 ) -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt ) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (Specify s -> b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Specify second destination point:) ->t−¬ng tù víi ®iÓm thø ba VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−îng a2 NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (M1) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø nhÊt (M1`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø hai (M2) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (M2`) -> b¾t ®iÓm Ðp thø ba (M3) b¾t vµo ®iÓm Ðp ®Õn thø ba (M3`) *MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn Ðp -> b¾t ®iÓm Ðp thø nhÊt (Specify first source point: (Specify first destination point: econd source point:) nh− h×nh vÏ:
 • 91. *NÕu b¹n muèn Ðp ®èi t−îng cÇn Ðp cã mét c¹nh b ecify third source point or <continue>:) B¹n ®¸nh thªm mét lÇn phÝm c¸ch (speak) trªn dßng lÖ cale objects based on alignment p yes víi lÖnh t¾t lµ y »ng víi c¹nh ®èi t−îng ®Þnh vÞ th× ngay sau khi b¾t ®iÓm Ðp ®Õn thø hai (Sp nh xuÊt hiÖn: (command: S oints?[yes/no]<no>:) 91 B¹n nhËp lÖnh
 • 92. 92 g a2 vµ cã mét c¹nh M1M2 cña a1 b»ng c¹nh M1`M2` cña a2 ø nhÊt (M1) b¾t vµo iÓm Ðp thø hai thø hai (M2`) ->nhÊp ased on alignment t¾t lµ y VÝ dô: B¹n cÇn Ðp ®èi t−îng a1 vµo ®èi t−în nh− h×nh vÏ: NhËp al -> b¾t ®iÓm Ðp th ®iÓm ®Þnh vÞ thø nhÊt (M1`) -> b¾t ® (M2) b¾t vµo ®iÓm ®Þnh vÞ c¸ch(speak) dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (command: Scale objects b points?[yes/no]<no>:) B¹n nhËp lÖnh yes víi lÖnh
 • 93. 93 11>LÖnh extend a-LÖnh t¾t: ex b-Môc ®Ých: phãng ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng ®Ých (Select objects:) -> chän ®èi t−îng cÇn phãng (Select object to extend or shift-select to trim or [ g :) d or shift-select to trim or [ Project/Edge/Undo]:) VÝ dô: B¹n cÇn phãng ®èi t−îng a1, a2 ®Õn ®èi t−în ®Ých lµ a3 NhËp lÖnh phãng extend víi lÖnh t¾t lµ ex -> chän ®èi t−îng ®Ých a3 (Select objects -> chän ®èi t−îng cÇn phãng a1, a2 (Select object to exten Project/Edge/Undo]:)
 • 94. 94 +NÕu b¹n phãng mét lóc nhiÒu ®èi t−îng th× b¹n ®¸nh thªm lÖnh f khi chän ®èi t−îng phãng råi kÐo mét ®−êng c¾t qua c¸c ®èi t−îng cÇn phãng (t−¬ng tù víi lÖnh trim). +NÕu gi÷a ®èi t−îng ®Ých vµ ®èi t−îng cÇn phãng kh«ng cã ®−êng ®èi t−îng nµo c¾t qua th× b¹n cã thÓ bá qua b−íc chän ®èi t−îng ®Ých b»ng c¸ch khi ®¸nh
 • 95. 95 lÖ Önh t¾t lµ ex b¹n nhÊp lu«n hai lÇn phÝm c¸ch (speak) råi chän ®èi t−îng cÇn phãng g trßn cã b¸n kÝnh bÐ h¬n kho¶ng c lÖnh nµy nã kh«ng cã t¸c dông −îng khi ban nhÊp vµo phÇn ®èi t +B¹n cã thÓ chän nhiÒu ®èi t−îng ®Ých BREAK nh phãng extend víi l *Chó ý: khi sö dông lÖnh nµy +NÕu cun ¸ch tõ t©m ®−êng trßn ®Õn ®−êng ®Ých th× +B¹n chØ cã thÓ phãng ®èi t −îng phãng gÇn ®èi t−îng ®Ých nhÊt 12>LÖnh a-LÖnh t¾t: br b-Môc ®Ých: c¾t ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (Command: br BREAK Select object:) -> b¾t diÓm c¾t cuèi
 • 96. 96 (Specify second break point or [First point]:) VÝ dô: Trªn ®uêng th¼ng a1 b¹n muèn c¾t kho¶ng gi÷a hai ®iÓm M1,M2 NhËp lÖnh break víi lÖnh t¾t lµ br -> b¾t ®iÓm c¾t ®Çu (M1) -> b¾t diÓm c¾t cuèi (M2) *Chó ý : Khi b¹n c¾t ®−êng trßn th× theo chiÒu kim ®«ng hå lÊy tõ t©m ®−êng trßn cña vßng trßn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. tr¸i hoÆc phÇn trªn sÏ ®−îc gi÷ l¹i. Víi h×nh ch÷ nhËt th× khi b¹n c¾t trong hai c¹nh th× phÇn lín sÏ ®−îc gi÷ l¹i, trong ba c¹nh th× th× phÇn
 • 97. 97 Ch−¬ng II: Mét sè lÖnh ghi kÝch th−íc cña autocad
 • 98. 1>LÖnh dimlinear a-LÖnh t¾t: dli th−íc víi trôc ®o däc theo hÖ to¹ ®é OXY c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi dimaligned a-LÖnh t¾t: dal b-Môc ®Ých: §o kÝch 2>LÖnh 98 b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o däc theo ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi
 • 99. 99 -Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän kho¶ng c¸ch cÇn ®o b»ng c¸ch b¾t ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi 3> a-LÖnh t¾t: dba b-Môc ®Ých: §o kÝch th−íc víi trôc ®o song song víi mét trôc ®o cã tr−íc. c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm ®Çu cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã NÕu b¹n muèn chän mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nót c¸ch (speak) thªm mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi b¹n cÇn lÊy song song víi nã. c LÖnh dimbaseline
 • 100. 100 i lµ b¹n ph¶i chän vµo ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o song song. 4>LÖnh dimcontinue a-LÖnh t¾ b-Môc ®Ých: §o kÝch víi mét trôc ®o cã tr−íc c-Thùc hiÖn: Æc ®Þnh: lÊy ngay ®iÓm cuèi cña trôc ®o ngay tr−íc ®ã. NÕu ta muèn chä c¸ch (speak) thªm *Chó ý: chän trôc ®o mí t: dco th−íc víi trôc ®o nèi tiÕp *M n mét trôc ®o kh¸c th× nhÊn nót mét lÇn n÷a -> chän trôc ®o míi.
 • 101. 101 än trôc ®o míi lµ b¹n ph¶i chän vµo b ®Þnh: chän ®− ung trßn cÇn ®o mdiameter) vµ lÖ . *Chó ý: ch ®−êng dãng ®Ó lµm ®−êng dãng ®Çu cho trôc ®o nèi tiÕp. 5>LÖnh dimdiameter a-LÖnh t¾t: ddi -Môc ®Ých: ®o ®−êng kÝnh c-Thùc hiÖn: *MÆc êng trßn hay c *Chó ý: trong c¶ hai lÖnh ddi (di nh dra (dimradius) b¹n cã thÓ bá t©m hoÆc kh«ng bá t©m phÇn nµy b¹n cã thÓ chØnh söa mµ t«i sÏ giíi thiÖu ë phÇn chØnh sña lÖnh dim
 • 102. 6 a-LÖnh t¾t: dra b-Môc ®Ých: ®o b¸n kÝnh *MÆc ®Þnh: chän ® cÇn ®o 7>LÖnh dimangular a-LÖnh t¾t: dan >LÖnh dimradius c-Thùc hiÖn: −êng trßn hay cung trßn 102 b-Môc ®Ých: ®o gãc c-Thùc hiÖn:
 • 103. 103 * bëi ®−êng ®Çu -> ®−êng cuèi Chó ý: khi sö dông c¸c lÖnh ®o (dim) nÕu b¹n kh«ng thÊy sè liÖu, hay kh«ng cã dÊu kü thuËt…xuÊt hiÖn th× do nguyªn nh©n chñ yÕu lµ b¹n ®Æt cì ch÷,cì dÊu kü thuËt cña nã qu¸ bÐ vµ ®Ó hiÖu chØnh b¹n cã thÓ lµm nh− sau: ] 8>LÖnh modify dim yle manager a-LÖnh t¾t: d c ®Ých: hiÖu chØnh vÒlÖnh ®o kÝch th−íc MÆc ®Þnh: chän ®−êng 2 ®−êng cÇn ®o gãc hîp hai ®−êng ®ã ension st b-Mô c-Thùc hiÖn: Sau khi nhËp lÖnh mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn b¶ng modify dimension style manager
 • 104. 104 B¹n chän Modify… C¸c hiÖu chØnh vÒ ®−êng dãng vµ ®−êng ghi kÝch th−íc u chØnh ®−êng ghi kÝch th−íc + color: mµu −íc + Lineweigh −êng ghi kÝch th−íc lines and arrows : Dimension lines: hiÖ cña ®−êng ghi kÝch th t: ®é dµy cña ®
 • 105. 105 ine 2 bá dÊu k ®é thõa cña ® m êng dãng ess: ®¸nh dÊu vµo ext line 1 bá ®−êng d ®¸nh dÊu vµo ext line 2 bá ®−êng d huËt 1st: dÊu kü thuËt gèc + Suppress: ®¸nh dÊu vµo dim line 1 bá dÊu kü thuËt gèc ®¸nh dÊu vµo dim l ü thuËt ®u«i Extension lines: hiÖu chØnh ®−êng dãng + color: mµu cña ®−êng dãng + Lineweight: ®é dµy cña ®−êng dãng + Extend beyond dim lines: −êng dãng + Offset from origin: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓ ®o ®Õn ch©n ®− + Suppr ãng gèc ãng ®u«i Arrowheads: hiÖu chØnh dÊu kü t
 • 106. 106 2nd: dÊu kü thuËt ®u«i Arrow size: kÝch th−íc dÊu kü thuËt Center marks for circles: hiÖu chØnh dÊu t©m kü thuËt ®−êng ghi b¸n kÝnh, ®−êng kÝnh. Type: kiÓu t©m None: kh«ng bá dÊu kü thuËt d¹ng trôc Text apperance: sÏ cã b Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chØnh Mark: bá dÊu t©m (+) Line: bá t©m Size: kÝch cì cña d¸u t©m kü thuËt Text: C¸c hiÖu chØnh vÒ kÝch th−íc +Text style: nhÊp vµo dÊu (…) ta ¶ng Text style
 • 107. 107 style: kiÓu ch÷ kÝch th−íc : ch÷ dµy a b c d −êng c de down: ch÷ lËt xuèng d−íi (d¹ng b ng−îc (d¹ng ¶nh trong g idth factor: ®é réng cña ch÷ Text color: mµu ch÷ ghi kÝch th−íc th−íc Font name: font ch÷ cña kÝch th−íc Font Italic: ch÷ nghiªng a b c d Bold Bold Italic: ch÷ dµyvµ nghiªng a b c d Regular: ch÷ ë tr¹ng th¸I b×nh th ña font ch÷ chän Height: chiÒu cao ch÷ Upsi ãng d−íi n−íc) Back wards: ch÷ −¬ng) W Oblique angle: ®é nghiªng cña ch÷ + +Fill color: mµu nÒn ch÷ ghi kÝch
 • 108. 108 b¹n sÏ t¹o khung bao cho ch÷ ghi kÝch th−íc th−íc th−íc th−íc th−íc êng d vÒ phÝa ®−êng d −êng dãng ®u«i +Text height: chiÒu cao ch÷ +Draw frame around text: ®¸nh dÊu vµo ®©y Text placement: +Vertical: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch Above: ®Æt trªn ®−êng ghi kÝch th−íc +Horizontal: vÞ trÝ ®Æt ch÷ ghi kÝch Centered: ®Æt ë gi÷a ®−êng ghi kÝch At ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch vÒ phÝa ®− ãng gèc At ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc lÖch ãng ®u«i Over ext line1:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®−êng dãng gèc Over ext line2:ch÷ ghi kÝch th−íc n»m trªn ®
 • 109. 109 g ® Õt sè liÖu. parator: chän c¸ch ghi kÝch th−íc th Text alignment: +Horizontal: ch÷ ghi kÝch th−íc n»m ngan +Aligned with dimension line: n»m trªn −êng ghi kÝch th−íc Primary units +Linear dimensions: kiÓu vi +Precision: lÊy phÇn lÎ sau dÊu phÈy. +Decimal se eo dÊu chÊm (.) hay dÊu phÈy (,) cho sè thËp ph©n
 • 110. 110 II:Ch−¬ng Mét sè lÖnh kh¸c cña autocad
 • 111. 111 h kh¸c -Thùc hiÖn: chän vÞ trÝ cÇn viÕt ch÷ vµo sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn b¶ng a vµo b¶ng vÏ kÕt thóc nhÊp chuét vµo phÝm OK Mét sè lÖn 1>LÖnh text a-LÖnh t¾t: t b-Môc ®Ých: viÕt ch÷ c *MÆc ®Þnh: Text formatting Trong b¶ng nµy b¹n cã thÓ chän Font ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, råi sau ®ã b¹n viÕt dßng ch÷ cÇn ®−
 • 112. 112 2>LÖnh p a-LÖnh t¾t: p b-Môc ®Ých: chän l¹i c¸c ®èi t−îng b¹n ®· chän ngay tr−íc ®ã khi b¹n ®ang sö dông mét lÖnh nµo ®ã. c- *MÆc ®Þnh: sau khi b¹n ®¸nh mét lÖnh ®Ó thùc hiÖn trªn c¸c ®−êng b¹n chän ®Ó thùc hiÖn mét lÖnh nµo ®ã tr−íc ®ã, b¹n ®¸nh thªm phÝm p th× ngay lËp tøc b¹n sÏ ®−îc nhËn l¹i c¸c ®èi t−îng nµy. i dô: Tr−íc ®ã b¹n võa thùc hiÖn mét lÖnh copy c¸c ®èi t−îng a1,a2,a3 sang vÞ trÝ a1`,a2`,a3` ngay sau ®ã b¹n muèn thùc hiÖn mét lÖnh kh¸c cho c¸c ®èi t− h¼ng h¹n lÖnh di chuyÓn ®èi t−îng (move) sang mét vÞ trÝ kh¸c b¹n ®¸nh lÖnh m sau ®ã b¹n ®¸nh Thùc hiÖn: V îng a1,a2,a3 C
 • 113. 113 th lËp tøc b¹n chän l¹i ®−îc c¸c ®èi t− ng a1,a2,a3 mµ kh«ng ph¶i click chuét. h−êng sö dông khi nh÷ng ®èi t−îng b¹n chän n»m ë nh÷ng vÞ trÝ phøc t¹p kh«ng thuËn ti hÐp c¸c ®èi t−îng *Trong qóa tr×nh sao chÐp c¸c ®èi t−îng b¹n muèn sao chÐp ®èi t−îng trªn thµnh nhiÒu ®èi t−îng liªn tôc, b¹n ®¸nh thªm lÖnh m (Multiple) tr−íc khi b¾t ®iÓm ® ªm lÖnh p th× ngay î *LÖnh nµy t Ön cho viÖc chän. 3>LÖnh copy a-LÖnh t¾t: co b-Môc ®Ých: sao c c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng -> chän ®iÓm ®Çu -> chän ®iÓm cuèi. Çu.
 • 114. 114 hai ®èi t−îng a1,a2 víi ®iÓm ®Çu lµ M COPY d point of displacement: VÝ dô: b¹n sao 1 ®Õn hai vÞ trÝ míi lµ M2 vµ M3 §¸nh lÖnh copy víi lÖnh t¾t lµ co -> chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp a1,a2 Command: co Select objects: Specify opposite corner: 2 found -> ®¸nh lÖnh m Specify base point or displacement,or [Multiple]:m -> b¾t ®iÓm ®Çu M1 Specify base point or displacement: -> di chuyÓn ®Õn c¸c vÞ trÝ M2,M3 ta sÏ ®−îc c¸c ®èi t−îng cÇn sao chÐp Specify secon
 • 115. *Chó ý víi lÖnh nµy th× b¹n kh«ng thÓ copy ®èi t− copy th× b¹n kh«ng ®¸nh lÖnh nµy mµ chän c¸c ®èi tuîng cÇn copy sau ®ã b¹n Ên tæ h îng tõ b¶n vÏ nµy sang b¶n vÏ kh¸c Cho nªn nÕu muèn 115 îp phÝm ctrl + c råi më b¶n vÏ cÇn copy sang vµ Ên tæ hîp phÝm ctrl + v
 • 116. 116 −îng theo ®Þnh h kiÓu sao -> chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp kho¶ng ay b¹n cã hai c¸ch sao : Command: ar ARRAY Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: 4>LÖnh array a-LÖnh t¾t: ar b-Môc ®Ých: sao mét lóc thµnh nhiÒu ®èi t −íng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhËp c¸ch sao Víi lÖnh arr +sao theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) B¹n nhËp lÖnh t¾t ar (array) Víi autocad 2000 -> chän ®èi t−îng cÇn sao
 • 117. 117 -> chän kiÓu sao lµ r (rectangular) Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r -> nhËp sè hµng (rows) Enter the number of rows (---) <1>: -> nhËp sè cét columns Enter the number of columns (|||) <1> -> nhËp kho¶ng c¸ch cña ®èi t−îng trong mét hµng B¹n cã thÓ sö dông chuét ®Ó chän ®iÓm ®Çu ®iÓm cuèi khi ®ã th× kho¶ng c¸ch theo trôc x cña hai ®iÓm n , nµy lµ k cét ao theo h×nh trßn (polar array) µy lµ kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trªn mét hµng vµ kho¶ng c¸ch theo trôc y cña hai ®iÓm ho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét cét. Enter the distance between rows or specify unit cell(--): -> nhËp kho¶ng c¸ch cña c¸c ®èi t−îng trong mét Specify the distance between columns (|||): S
 • 118. 118 p p (polar) ®Ó sao theo h cts: Specify opposite corner: 1 found : Enter the type of array [ enter point of array: : 10 o fill (+=ccw, -=cw) <360>: ? [Yes/No] <Y>: -> nhËp lÖnh array -> nhË ×nh trßn Command: ar ARRAY Select obje Select objects Rectangular/Polar] <R>: p -> nhËp t©m xoay Specify c ->nhËp sè l−îng sao Enter the number of items in the array ->nhËp gãc quay tæng Specify the angle t ->nhËp kiÓu quay Rotate arrayed objects NÕu b¹n nhËp yes th× ®èi t−îng sao sÏ xoay h−íng theo t©m xoay
 • 119. cßn nhËp no th× ®èi t−îng gi÷ nguyªn h×nh d¸ng vµ xoay theo t©m. 119
 • 120. 120 ARRAY Víi cad 2004 trë lªn th× sau khi nhËp lÖnh th× xuÊt hiÖn b¶ng Th× b¹n ®¸nh dÊu vµo kiÓu sao: -> nhÊp vµo « rows ®Ó nhËp sè hµng + theo h×nh ch÷ nhËt (rectangular) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao
 • 121. 121 -> nhÊp vµo « columns ®Ó nhËp sè cét -> nhÊp vµo « rows offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸ch hµng -> nhÊp vµo « columns offset ®Ó nhËp kho¶ng c¸ch cét -> nhÊp vµo « angle of array ®Ó chän gãc nghiªng cña m¶ng ®èi t−îng sao chÐp so víi trôc ®øng NÕu b¹n muèn nhËp mét kho¶ng c¸ch hµ g pick columns offset cã biÓu t−îng dÊu mòi tªn g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp kho¶ng c¸ch hoÆc muèn nhËp c¶ hai cïng mét lóc th× b¹n nhÊp vµo « pick both offset cã biÓu t−äng mòi tªn vµ h×nh ch÷ nhËt vÝ dô: b¹n muèn sao ®èi t−îng a1 thµnh 6 hµng 4 cét víi kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong hµng lµ 2 n hay cét cã s½n trong b¶n vÏ th× b¹n nhÊp « pick rows offset vµ
 • 122. kho¶ng c¸ch c¸c ®èi t−îng trong cét lµ 1 gãc nghiªng lµ 30 122
 • 123. 123 mòi tª sao umber of items ®Ó nhËp sè l− + sao theo h×nh trßn (polar array) ->nhÊp vµo select objects ®Ó chän ®èi t−îng cÇn sao -> nhÊp vµo « center point ®Ó nhËp to¹ ®é t©m xoay. NÕu muèn nhËp t©m xoay cã s½n trong b¶n vÏ b¹n nhÊp vµo « pick center point cã biÓu t−îng dÊu n g¹ch chÐo ngay sau mçi « nhËp to¹ ®é t©m xoay -> nhÊp vµo « method ®Ó chän kiÓu nhËp gi¸ trÞ ®èi t−îng B¹n cã 3 c¸ch: -total number of items & angle to fill: nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay tæng ->nhÊp vµo « total n îng sao -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng
 • 124. - total number of items & angle between items: nhËp sè l−îng sao vµ gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao nhÊp vµo « total number of items ®Ó nhËp sè l− > nhÊp vµo « angle between items ®Ó nhËp gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng sao -> îng sao 124 -
 • 125. - angle to fill & angle between items: nhËp gãc q a hai ®èi t−îng sao n items ®Ó nhËp gãc uay tæng vµ gãc quay gi÷ -> nhÊp vµo « angle to fill ®Ó nhËp gãc quay tæng -> nhÊp vµo « angle betwee 125 quay gi÷a hai ®èi t−îng sao
 • 126. 126 *Chó ý: trong lÖnh sao theo h×nh trßn nÕu muèn c¸c h×n v items as copied n»m tr¸i cña b¶ng array a-LÖnh t¾t: la b-Môc ®Ých: më b¶ng layer h sau khi sao ®Òu h−íng vÒ t©m th× b¹n ®¸nh dÊu µo « rotate 5>LÖnh layer
 • 127. 127 c-Thùc hiÖn: víi cad 2004 trë lªn +cét S NÕu muèn sö dông layer nµo b¹n nhÊp vµo hµng cña layer ®ã +cét Name: hiÓn thÞ tªn c¸c layer NÕu muèn ®æi tªn cña layer nµo b¹n nhÊp ®óp chuét vµo tªn cña layer ®ã tatus: hiÓn thÞ layer ®ang sö dông (lµ layer cã ®¸nh dÊu “v” ë cét nµy)
 • 128. 128 cét On: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bËt,t¾t Layer bËt bãng ®Ìn cã mµu vµng Layer t¾t bãng ®Ìn cã mµu xanh Muèn bËt hay t¾t layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nh bãng ®Ìn cña layer ®ã NÕu Layer nµo t¾t th× trªn b¶n vÏ sÏ kh«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Layer ®ã Th−êng ¸p dông khi b¶n vÏ qu¸ rèi v× nhiÒu ®èi t−îng hay mét layer nµo ®ã khi b¹n chØ cÇn khi vÏ nh−ng kh«ng muèn in ra +cét Freeze: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ ®ãng Layer kh«ng bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu vµng. Layer bÞ ®ãng b¨ng cã h×nh trßn mµu xanh trßn cña layer ®ã + b¨ng hay kh«ng bÞ ®ãng b¨ng Muèn ®ãng b¨ng layer nµo th× b¹n nhÊp vµo h×nh
 • 129. 129 o bÞ ®ãng b¨ng th× trªn b¶n vÏ sÏ k Layer ®ã +cét Lock: hiÓn thÞ layer nµo ®ang bÞ kho¸ hay kh«ng bÞ kho¸ Layer kh«ng bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ më ra Layer bÞ kho¸ cã h×nh æ kho¸ ®ãng l¹i Muèn kho¸ layer nµo th× b¹n nhÊp vµo æ kho¸ cña layer ®ã NÕu Layer nµo bÞ kho¸ th× trªn b¶n vÏ vÉn hiÓn th −îc. or: hiÓn thÞ mµu layer nhÊp chuét vµo « NÕu Layer nµ h«ng hiÓn thÞ c¸c ®èi t−îng cña Þ c¸c ®èi t−îng cña layer ®ã nh−ng b¹n kh«ng lµm viÖc trªn c¸c ®èi t−îng nµy ® +cét col Muèn ®æi mµu cña layer nµo b¹n mµu cña layer ®ã
 • 130. 130 nhÊp vµo « c ad,,, vµ b¶ng load or r pe b¹n nhÊp vµo ® Ón thÞ bÒ dµy nÐt cña layer b¹n chän kÝch th +cét linetype: hiÓn thÞ kiÓu nÐt cña layer Muèn ®æi nÐt cña layer nµo th× b¹n ña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng select linetype b¹n nhÊp tiÕp vµo « lo eload linetype b¹n chän kiÓu nÐt m×nh cÇn råi Ên OK -> trë l¹i b¶ng select linety −êng m×nh chän Ên OK +cét lineweight: hi Muèn ®æi bÒ dµy nÐt cña layer nµo th× b¹n nhÊp vµo « cña layer ®ã Khi nhÊp vµo ®©y sÏ xuÊt hiÖn b¶ng lineweight −íc bÒ dµy råi Ên OK
 • 131. 131 er hÝm t¾t lµ alt + n sau khi ®· cã layer míi b¹n ®Æt tªn cho layer r yer nµo th× b¹n nhÊp chuét vµo la Ðo s îng cña layer ®ã t: o b-Môc ®Ých: t¹o mét ®−êng song song c¸ch mét kho¶ng cho tr−íc c-Thùc hiÖn: *Muèn t¹o layer míi b¹n nhÊp vµo « new lay cã biÓu t−îng h×nh sao ®Æt trªn tê giÊy víi p åi chän thø tù c¸c b−íc nh− trªn *muèn xo¸ la yer ®ã vµ nhÊp vµo « cã biÓu t−îng dÊu g¹ch ch ¸t « new layer víi phÝm t¾t lµ alt + d Chó ý layer chØ ®−îc xo¸ khi trªn b¶n vÏ kh«ng cßn ®èi t− 6>LÖnh offset a-LÖnh t¾
 • 132. 132 c phÝa ®èi t−îng sÏ t¹o hiÖn thÞ [Through] <Through>: 1 chän lÇn l−ît c¸c ®èi t−îng cÇn t¹o n»m phÝa d−íi ®èi t−îng cÇn t¹o a1 ® Ýa a2 -> nhÊp chuét vµo phÝa trong a2 v× ë ®©y ®èi t− sÏ t¹o a2` n¨m phÝa trong ®èi víi ®èi t−îng cÇn t¹o a2 *MÆc ®Þnh: nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi t−îng ho tr−íc víi ®èi t−îng sÏ t¹o -> chän ®èi t−îng cÇn t¹o -> ®Þnh vÞ VÝ dô: B¹n muèn t¹o tõ a1,a2,a3 c¸c ®èi t−îng a1`,a2`,a3` NhËp lÖnh offset víi lÖnh t¾t lµ o -> nhËp 1 Command: o OFFSET Specify offset distance or -> Select object to offset or <exit>: a1 -> nhÊp chuét xuèng d−íi a1 v× ë ®©y ®èi t−îng sÏ t¹o a1` èi t−îng a1` sÏ hiÓn thÞ ngay sau khi b¹n ®Þnh vÞ ph cña nã îng
 • 133. B¹n lµm t−¬ng tù víi c¸c ®èi t−îng a3, a4 7>LÖnh boundary a-LÖnh t¾t: bo b-Môc ®Ých: t¹o ®−êng viÒn pline bo xung quanh ®èi t §èi víi cad 2004 trë lªn −îng khÐp kÝn c-Thùc hiÖn: 133 *MÆc ®Þnh:
 • 134. 134 Ï t vµo b rong g cÇn bo viÒn Sau khi nhËp lÖnh BOUNDARY víi lÖnh t¾t lµ bo th× xuÊt hiÖn b¶ng BOUNDARY CREATION b¹n s kh«ng chØnh söa g× ë b¶ng nµy mµ nhÊp chué iÓu t−îng pick points råi nhÊp chuét vµo phÝa t cña ®èi t−în VÝ dô: víi ®èi t−îng a1 gåm nhiÒu ®o¹n line t¹o thµnh vµ b¹n muèn nã cã mét ®−êng viÒn pline bo
 • 135. 135 th sau ( ch¼ng h¹n nh− chØ viÖc offset mét lÇn mµ kh«ng ph¶I mÊt c«ng offset tõng ®−êng line råi bo c¸c gãc ( fillet) eo nh÷ng ®−êng line nµy ®Ó cã thÓ tiÖn sö dông vÒ Th× b¹n sö dông lÖnh nµy. Hay nãi mét c¸ch kh¸c sau khi dông lÖnh nµy b¹n cã ®−îc thªm mét ®−êng pline khÐp kÝn
 • 136. 136 än ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng -> nhËp trôc ®èi xøng Khi nµy trªn dßng lÖnh xuÊt hiÖn: (Command: mi MIRROR Delete source objects? [Yes/No] <N>:) NÕu muèn gi÷ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹n nhÊp nót c¸ch (speak) tiÕp mét lÇn n÷a (No) NÕu muèn xo¸ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng th× b¹n nhËp lÖnh Yes víi phÝm t¾t lµ y vÝ dô: a1 lµ ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng qua trôc ®èi xøng M1M2 8>LÖnh MIRROR a-LÖnh t¾t: mi b-Môc ®Ých: t¹o ®èi t−îng ®èi xøng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: ch nhËp lÖnh mirror víi lÖnh t¾t lµ mi -> chän ®èi t−îng a1
 • 137. 137 fy first point of mirror line: -> b¾t ®iÓm M2 Specify second point of mirror line: Command: mi MIRROR Select objects: Specify opposite corner: -> b¾t ®iÓm M1 Speci
 • 138. 9>LÖnh BHATCH a-LÖnh t¾t: h 138 g b-Môc ®Ých: b«i vËt liÖu cho mÆt c¾t c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BHATCH víi lÖnh t¾t lµ h th× xuÊt hiÖn b¶n Boundary hatch and fill
 • 139. 139 vËt liÖu ®ang sö dông vµo nót (…) sau khi vµo ®©y th× xuÊt hiÖn tte ã thÓ lÇn l−ît chän c¸c b¶ng ansi, i iÖu cho thÝch hîp sau khi ®· chän ®−îc vËt liÖu thÝch hîp b¹n nhÊp ®óp chuét vµo vËt liÖu ®ã -> trë l¹i b¶ng Boundary hatch and fill lóc nµy ë « pattern sÏ hiÓn thÞ tªn vËt liÖu b¹n võa chän ë « swatch sÏ hiÓn thÞ kiÓu vËt liÖu b¹n võa chän -> angle: gãc nghiªng cña vËt liÖu NÕu muèn vËt liÖu b¹n chän cã ®é nghiªng so i trôc X bao nhiªu th× b¹n nhËp vµo ®©y -> pattern: hiÓn thÞ tªn muèn ®æi vËt liÖu kh¸c th× b¹n nhÊp cã biÓu t−îng b¶ng vËt liÖu Hatch pattern pale ë trong nµy b¹n c so, other predefined ®Ó t×m vËt l ví
 • 140. 140 ch “t−¬ng ®èi” cña c¸c vËt liÖu b¹n chän b«i vËt liÖu hi b¹n dïng lÖnh nµy vïng cÇn b«i vËt li +NÕu khi b¹n b«i cho mét vïng nµo ®ã qu¸ dµi mµ khi vïng cÇn b«i ra b»ng c¸c lÖnh LINE (®o¹n th¼ng) ®Ó thø tù chän c¸c vïng cÇn b«i nhá sau ®ã xo¸ c¸c ®−êng line ®i th× b¹n vÉn cã mét m¶ng lín cÇn b«i ->Scale: kho¶ng c¸ ®−êng trong ->pick points: ®¸nh dÊu vïng cÇn *Chó ý: +K Öu ph¶i kÝn, nh−ng kh«ng cÇn ph¶i liªn tôc, tøc lµ c¸c ®−êng bao ph¶i c¾t nhau hoÆc nèi tiÕp nhau pick point kh«ng ®−îc th× c¸c b¹n nªn chia nhá
 • 141. 141 a-L b-Môc ®Ých: hîp nhãm ®èi t c- ts: chän c¸c ®èi t−îng hîp nhãm ->re c¸c hîp nhãm c¸c ®èi t−îng chän ->co c¸c hän ->d ®èi t−îng chän 10>LÖnh BLOCK Önh t¾t: b −îng Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi nhËp lÖnh BLOCK víi lÖnh t¾t b th× xuÊt hiÖn b¶ng block definition -> name: tªn nhãm ®èi t−îng cña b¹n -> pick point: chän ®iÓm gèc cña nhãm ®èi t−îng -> select objec tain: t¹o hîp nhãm míi mµ kh«ng hîp nhãm nvert to block: t¹o hîp nhãm míi vµ hîp nhãm ®èi t−îng c elete: t¹o hîp nhãm míi vµ xo¸ c¸c
 • 142. 142 Chó vÏ (INSERT) sÏ xuÊt hiÖn tªn cña block b¹n võa t¹o vµ khi nµ b»n ý: sau khi hîp nhãm th× trong th− viÖn b¶n o sö dông ®Õn block nµy th× b¹n cã thÓ gäi ra g lÖnh INSERT
 • 143. 11>LÖnh INSERT a-LÖnh t¾t: i 143 hãm ®èi t−îng ( v ë « name b b-Môc ®Ých: gäi c¸c ®èi t−îng hîp n block) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: sau khi ®¸nh lÖnh INSERT íi lÖnh t¾t lµ i th× xuÊt hiÖn b¶ng insert ¹n nhËp tªn block b¹n cÇn gäi
 • 144. 144 *MÆc ®Þnh: chän ®èi tuîng cÇn xo¸ 13>LÖnh STRETCH a-LÖnh t¾t: s b-Môc ®Ých: söa ®èi t−îng b»ng c¸ch dÞch chuyÓn ®iÓm thuéc ®èi t−îng c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: b¾t ®èi t−îng cÇn söa -> b¾t ®iÓm sÏ dÞch chuyÓn -> b¾t ®iÓm cÇn dÞch chuyÓn ®Õn vÝ dô: t«i muèn biÕn ®èi t−îng a1 (rectang) thµnh ®èi t−îng a1` 12>LÖnh ERASE a-LÖnh t¾t: e b-Môc ®Ých: xo¸ ®èi t−îng c-Thùc hiÖn:
 • 145. 145 íi èi t−îng Óm a-LÖnh t¾t: x b-Môc ®Ých: bung c¸c ®èi t−äng liªn tôc (PLINE, RECTANG, POLYGON, BLOCK, BHATCH, …) c-Thùc hiÖn: *MÆc ®Þnh: chän ®èi t−îng cÇn bung Chó ý: +víi lÖnh nµy khi vÏ nhanh mét ®èi t−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c h×nh c¨n b¶n th× sau khi vÏ nhËp lÖnh STRETCH v lÖnh t¾t lµ s -> chän ® a1 -> b¾t ®i M -> kÐo M tíi M`. 14>LÖnh EXPLODE
 • 146. 146 h×nh c¨n b¶n xong th× b¹n bung ra vµ chØnh söa nh÷ng v − h×nh vÏ nh b»ng nh÷ng h×nh lôc gi¸c (polygon) hËp lÖnh bung EXPLODE víi lÖnh t¾t lµ x - ng block cöa sÏ kh«ng cßn nguyªn khèi mµ sÏ ®−îc t¸ch ra gåm c¸c h×nh c¨n b¶n cÊu t¹o nªn nã Þ trÝ b¹n cÇn VÝ dô: b¹n cã mét block cöa nh −ng giê t«i muèn thay nh÷ng h×nh trßn cña cöa N >chän block cöa, sau khi bu
 • 147. 147 B¹n uÊt mét b¶n vÏ AutoCAD thµnh mét file ¶nh th× h·y lµm nh÷ng b−íc sau ®©y: Trªn thanh c«ng cô b¹n vµo file -> Plotter manager X tter manager cã muèn x uÊt hiÖn b¶ng Plo Chän file Add-A-Plotter Wizard XuÊt hiÖn b¶ng Autodesk hardcopy system
 • 148. 148 t vµo continue XuÊ ge B¹n chän sö dông cho autoCAD nµo -> nhÊp chué t hiÖn b¶ng Add plotter – introduction pa -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter begin
 • 149. 149 odel -> nhÊp chuét vµo next XuÊt hiÖn b¶ng Add plotter- plotter m -> tiÕp nh÷ng b¶ng sau b¹n nhÊp next liªn tôc cho tíi b¶ng Add plotter- plotter name
 • 150. 150 bÊt kú tuú ch Trë l¹i víi b¶n vÏ b¹n Ên tæ hîp phÝm Ctrl + p XuÊt hiÖn b¶ng Plot B¹n nhËp vµo « plotter name mét tªn än. -> next -> finish. + plot device - Plotter configuration Chän name cña b¹n võa ®Æt ë phÇn plotter name trªn.
 • 151. 151 - name lµ monochrome.ctb Chó ý nÐt lóc xuÊt ra chØ cã thÓ thay ®æi theo mµu nÐt trong b¶n vÏ - §¸nh dÊu vµo « plot to file ®Ó chän ®−êng dÉn cho file xuÊt ra File name: tªn cña b¶n xuÊt Location: ®−êng dÉn ot settings - Printable area: - Window: khoanh vïng cÇn xuÊt - plot scale: tû lÖ b¶n xuÊt - NÕu muèn ®Æt ®èi t−îng cÇn xuÊt c©n gi÷a b¶n th× ®¸nh dÊu vµo Center the plot Full preview… xem thö tr−íc lóc xuÊt. p vµo OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ. Plotter style table: chän §Ó chØnh nÐt lóc xuÊt ra b¹n chän Edit… + pl - Pape size: khæ b¶n xuÊt ®¬n vÞ chiÒu dµi khæ giÊy NhÊ
 • 152. 152 lµ cuèn s¸ch ®Çu tay nªn chóng t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt, rÊt mong cã ®−îc gãp ý, ñng hé cñ g× trong lÜnh vùc CAD hay ®å ho¹ nh− PHOTOSHOP, 3DS MAX, CAD 3D, WED… xin h·y liªn hÖ víi t«i, t«i s½n sµng gi¶i ®¸p cho b¹n. §Þa chØ : 1 - NguyÔn ViÖt Th¾ng (elpvn) Líp KT C«ng tr×nh AC1, Khoa KT øng dông §H Tæng Hîp Munich, §øc e-mail: architecture@vietnam.com §©y a c¸c b¹n. NÕu b¹n cã khóc m¾c hoÆc: ecard_83@yahoo.de 2- NguyÔn Phó Quý Líp 47KD6 i häc x©y dùng Hµ Néi hn@yahoo.com µy. §¹ e-mail: youandi Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¹n ®· sö dông cuèn s¸ch n
 • 153. 153

×