• Like
Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures.

 • 272 views
Published

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures per a la detecció de l'abús o l'addicció a l'alcohol en el context de la primera entrevista. …

Pautes d'invervenció per al delegat d'excució de mesures per a la detecció de l'abús o l'addicció a l'alcohol en el context de la primera entrevista.
I Jornada de Mesures Penals Alternatives. CEJFE, 30 d'octubre de 2013

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Programa Compartim I Jornada de Mesures Penals Alternatives Pautes d’intervenció per al delegat d’execució de mesures per a la detecció de l’abús o l’addicció a l’alcohol en el context de primera Subtítol entrevista Autor CoP Mesures Penals Alternatives 30 d’octubre de 2013 30 d’octubre de 2013 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se citi l’autoria del material i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia). La llicència Reconeixement es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.
 • 2. Epidemiologia del consum d’alcohol El consum d’alcohol arreu del món és del 42 %, vuit vegades superior al consum d’altres drogues il·lícites (5 %). 23 milions d’europeus pateixen una dependència alcohòlica, el 5 % del homes i l’1% de les dones de la població europea patiran les conseqüències directes i indirectes del consum abusiu d’alcohol. Oficina Europea Contra les Drogues i la Criminalitat de la ONU (2012)
 • 3. Algunes dades del consum • L’alcohol és la droga més consumida a Espanya (Observatori Espanyol de Drogues, 2012). • L’edat mitjana d’inici al consum d’alcohol a Espanya és als 16,7 anys, molt inferior a l’edat d’inici a altres drogues. • L’acceptació social del consum, el lleu control de l’aplicació de la legislació actual i el baix cost d’adquisició permeten una gran accessibilitat per part del joves. (Observatori Espanyol de Drogues, 2012)
 • 4. Influència del consum d’alcohol L’alcohol és considerat un problema de salut pública. Repercussions psicològiques Impacte social Malalties orgàniques Conseqüències judicials
 • 5. L’alcohol en l’àmbit judicial Relacionats amb el consum d’alcohol – Directament: Delictes contra la seguretat vial – Indirectament (factors de risc) • Violència interpersonal • Agressions en l’àmbit familiar • Baralles i vandalisme • Maltractament i negligència
 • 6. Objectiu de la comunitat de pràctica Mesures Penals Alternatives (CoP MPA) • Desenvolupament d’una eina integrada en el marc d’una entrevista inicial, per detectar/intervenir amb les persones que poden realitzar un consum de risc o tenen una dependència de l’alcohol.
 • 7. Metodologia Recerca bibliogràfica Grups de treball Metodologia Aportació dels membres de la CoP a la plataforma e-catalunya Seminaris i jornades
 • 8. Plataforma e-catalunya
 • 9. Plataforma e-catalunya Pas 1
 • 10. Plataforma e-catalunya Pas 2
 • 11. Presentació de les eines • Fase prèvia a l’entrevista • Entrevista • Avaluació del consum
 • 12. Objectius generals del delegat • Conèixer la situació del penat per valorar quin és el pla de treball individualitzat més adequat a la seva realitat específica. • Facilitar el compliment de la mesura. • Prevenir la reincidència.
 • 13. Del context de salut pública... al context judicial • El context judicial pot generar: Ràbia Ressentiment Por Desconfiança Etc. A I aquestes emocions poden crear RESISTÈNCI
 • 14. Necessitat d’eines específiques • Primera eina: fase prèvia de recollida d’informació • Objectiu: identificar les dades rellevants i fer-ne una lectura integral. • Dades rellevants: Fets Tipus de mesura Altres mesures realitzades Temps d’execució Informes (assessorament, metge forense, etc.)
 • 15. Necessitat d’eines específiques • Segona eina: entrevista semiestructurada amb un guió de preguntes/temes • Objectiu: detectar i abordar l’abús o l’addicció a l’alcohol si cal. • Exploració de diferents àrees: Familiar Laboral Social Sanitària
 • 16. Amb què comptem per fer la detecció? Informació prèvia Observació Actitud del delegat Guió de preguntes obertes
 • 17. Com aconseguim la informació que necessitem? • Comunicació a través de preguntes obertes que permetin una resposta àmplia. • Escolta reflexiva, resumint els punts de vista de l’usuari. • Clima de confiança i empatia. • Creació d’un vincle. • Familiaritzar-se amb el guió elaborat de preguntes obertes.
 • 18. Alguns ítems per a la detecció Guió bàsic de l’entrevista 1. Recollida de dades i enquadrament judicial 2. Relacions familiars i xarxa de suport (genograma) 3. Formació i experiència professional 4. Àrea de salut . (vinculació a CAS, CSM, serveis socials, disminucions, medicació, malaltia diagnosticada, ingressos...) (1)
 • 19. Alguns ítems per a la detecció Es tà re alitza nt a lg un tra cta m ent m èd ic ac tualm e nt? i e n l’últim any? Pre n a lg una m ed ica ci ó? Q ui na ? Com es trob a a ctua lm ent d e salut? H a p re sen tat alg u na veg ad a p rob lem e s d ’ans ieta t o dep re ssi ó ac tua lm ent? Ha tin g ut alg u n p rob le m a oca sio na t pe l c onsu m d e dr og ue s? Q ui ne s? S’ha tro ba t a m b al gun a di ficul tat p el c onsu m d ’a lc ohol ? A n i v el l fa m il ia r? A n i ve ll la b o ra l ? A n i v e ll d ’ am i s ta t s ? A l gú d el seu e n to rn s’h a m os tra t p re oc up a t p e r la seva fo rm a d e b eure ? q ui? Ha i nten tat alg u na veg ad a co n tro la r, red uir o d ei xar d e co ns um ir a lco hol ? S ap q ue con d uir sota el s e fec te s d e l ’a lc oh ol é s u n d el icte i està c astig a t? Vo stè creu q ue e s p od ria trob ar e n una si tua ció com a q ue sta ? (2)
 • 20. Diferents tests de detecció de l’àmbit de salut THE CAGE MALT - 0 ISCA
 • 21. UBE (unitat de beguda estàndard)
 • 22. Necessitat d’eines específiques • Tercera eina: avaluació del consum Objectiu: Orientar la nostra intervenció i establir el pla de treball més adequat. 1. Dins la normalitat 2. Situació de risc d’abús 3. Situació de risc de dependència 4. Situació de risc de recaiguda No intervenció Orientació i seguiment Derivació Derivació i acompanyament
 • 23. Què farem? • Continuïtat amb l’abordatge i derivació després de la detecció de l’abús o l’addicció • Treball de la resiliència • Altres opcions o temes d’interès a treballar
 • 24. Material didàctic Trobareu el material didàctic de la jornada al web del CEJFE (Apartat Formació>Compartim>CoP Mesures penals alternatives). També ho trobareu a la plataforma e-catalunya, a la CoP Mesures Penals Alternatives
 • 25. Agraïm la col·laboració de tots els professionals de: