RPH pembelajaran

407 views
370 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RPH pembelajaran

  1. 1. RancanganPangajaranHarian(konstruktivisme)Subjek : SainsKelas : Tingkatan 4 RasionalTarikh : 17 Febuari 2012Masa : 09.35 – 10.25pagi (50minit)BilanganPelajar : 30 orangTajuk : TenagadanPerubahan KimiaPengetahuansediaadapelajar: Pelajartelahmemelajarisifat-sifatfiziksepertipanjang,tinggi, suhudansebagainyadansifat-sifatkimiaadalahsepertiikatankimia di menengah rendah.Objektif : MemahamiperubahanfizikdankimiaHasilpembelajaran : Muriddapat, 1. Menerangkanmaksudperubahanfizik, 2. Menerangkanmaksudperubahankimia, 3. Membericontohperubahanfizikdalamkehidupanharian, 4. Membericontohperubahankimiadalamkehidupanharian, 5. Membandingdanmembezakanperubahanfizikdanperubahankimia.HuraianHasilPembelajaran :A: Aspekpengetahuan (kognitif) a) Pelajarmenyatakanmaksudperubahanfiziksecaralisan, b) Pelajarmenyatakanmaksudperubahankimiasecaralisan, c) Pelajarmenyatakansifat-sifatfizikdankimia yang berubahsemasa proses perubahanfizikdan proses perubahankimiaberlaku. d) Pelajarmenyenaraikansecaralisansekurang-kurangnya 3 contohperubahanfizikdalamkehidupanharian, e) Pelajarmenyenaraikansecaralisansekurang-kurangnya 3 contohperubahankimiadalamkehidupanharian, f) Pelajardapatmembandingdanmembezakanperubahanfizikdanperubahankimiasecaraese idanmembuatdalambentukjadual, g) Pelajardapatberfikirsecarakreatifdankritisbagimenjawabsoalan yang diajukanoleh guruberkaitandengantopikperubahanfizikdanperubahankimia.
  2. 2. B: Aspekkemahiran (psikomotor) a) Pelajarmelakukanaktivitipembakarankertassambildiawasioleh guru. b) Pelajarmenghirisbuahepaldanmemerhatikanperubahanwarnaterhadapsehirisepal. c) Pelajarbergerakdalamkumpulanmasing-masingdanberkerjasamamenyelesaikantugas yang diberikanoleh guru. d) Pelajarmembuatjadual di papanputihberkaitandengantugasan yang diberikan guru berdasarkantajukperubahanfizikdanperubahankimia.C: Aspeknilai-nilaimurni (afektif) a) Pelajarmengamalkanhormat-menghormatidanbekerjasamaantarasatusama lain di dalamkelasdansemasadidalamkumpulanmasing-masing. b) Pelajarbersikapingintahudanberminatterhadappengajaran yang diajariaituperubahankimiadanperubahanfiziksesuatubahan. c) Pelajarmematuhiarahan guru danberdisiplinsemasasesipembelajaransedangdijalankan. d) Pelajaryakindanberanimencubadalammenjawabpersoalan guruberkaitandenganperubahankimiadanperubahanfiziksesuatubahan.Bahandanperalatan : SlaidPowerpoint, Projektor, komputer, Lembaran nota, lembarankerja, pemetikapi,kertaskosong, baldiberisi air, buahepal, danpisaudanbukuteks.Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota/
  3. 3. (P&P) catatan Aktiviti Guru AktivitiPelajarSet Induksi Sesipencungkilan idea(10 minit) mengenaitopiktenagad 1) Guru 1. Pelajar yang Strategi anperubahanfizikdank memintawakildaripa terpilihtampilkeh P&P: imiaberdasarkanbahan dapelajaruntukmelak adapanbersama 1) yang dibawaoleh guru ukanaktivitisepertim guru Teknik:Me (pemetikapi, embakarkertas, danmelakukanak mbuat mini kertaskosong, danmenghirisbuahep tiviti yang esperimend buahepal, pisau, al. diarahkan guru ansoaljawab aisbatu, dancawan.) sambildiawasiol 2) Guru eh guru. 2)Alat bertanyakankepadap 2. Pelajarmemberi bantu elajartentangapa respond mengajar: yang berdasarkankepa -Buah epal merekafahamtentang dapertanyaan -pisau aktiviti yang guru -kertas dilakukanolehwakilp 3. Pelajarmengamb -pemetik api elajarsebentartadi. illembaran nota -baldiberisi daripada guru. air 3) Guru memberiresponterha 3)Nilai : dapjawapandaripada - pelajar hormatmen ghormati 4) Guru - memberilembaran beranimenc nota. uba -berdisiplin - mematuhiar ahan
  4. 4. Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran(P Nota &P) Aktiviti Guru AktivitiPelajarMenstrukturs 1)Perubahanfizikdanp 1) Guru menayang 1)Pelajarmenontonemula idea erubahankimiasesuatu video mengenai video danmenyalin Strategi(15minit) bahan. proses-proses yang notatambahan yang P&P: berkaitandenganperu dirasakanperlu 1) Teknik: a) bahanfizikdanperuba diataslembaran menonton Definisiperubahanfizi hankimiasesuatubah nota yang video kal- an. diberikan. dansoaljawa Perubahanfizikaladala b hperubahan 2) Guru yangberlakupadasesua bertanyakansoalanke 2)Alat tubahan yang padaempatorang 2)Pelajaryang bantu mengubahsifatfizikaln pelajarbagimenguku terpilihmenjawabpe mengajar: yasepertibentuk, saiz, hkanlagikefahamanp rtanyaan guru. -Slaid keadaansusunan atom, elajar. power point dansuhu. a) Berdasarkan -Komputer video tadi, apakah -White yang screen b) andafahamtentangpe -LCD Contohperubahanfizik rubahanfiziksesuatub -video aldisekeliling ahan? i) Air lauttersejat b) ii)Aisbatumelebur Berikantigacontohpe 3)Nilai : iii) air menjadiaisbatu rubahanfizik yang - iv) larutanserbuk kopi berlakudisekeliligkit hormatmen didalam air. a. ghormati -berdisiplin c) Definisiperubahan c) Berdasarkan video - Kimia- tadi, apakah yang mematuhiar Perubahankimiaadalah andafahamtentangpe ahan perubahan yang rubahankimiasesuatu berlakupadasesuatuba bahan? han yang akanmengubahsifatki d) ) miabahansepertiikatan Berikantigacontohpe kimia. rubahankimia yang berlakudisekeliligkit a e) Contoh- contohperubahankimi a di sekelilingkita. i) proses pembakaran ii) hirisanbuahepalbertuk arwarnadariputihkewa rnacoklat.
  5. 5. iii) besiberkarat.Fasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota Aktiviti Guru AktivitiPelajarAplikasi idea 1) 1) Guru 1) Strategi(20 minit) Jadualperubahanfiziks membahagikanpelaja Pelajarbergerakda P&P: esuatubahanbersertaco rkepadaduakumpula nmembentukduak 1) Teknik: ntoh proses yang nbesariaitu: umpulanbesar. perbincangan berlakudalamkehidupa a) danpembenta nseharian. kumpulanperubahanf 2) ngan izik Pelajarmulaberker b) jasamadanberbinc 2)Alat bantu kumpulanperubahan angtentangtugasa mengajar: kimia n yang diberikan. - papantulis/pa 2) Guru 3) panputih memberikanmasasel Pelajarmenulisja -marker pen 2) Sifatfizik yang amasepuluhminitunt wapanhasildaripa berubahseperti uksetiapkumpulanbe daperbincanganm -bentuk, saiz, rbincangtentangsifat- ereka di 3)Nilai : -keadaansusunan sifatfizikdankimia papantulis. -hormat atom, yang berubahsemasa menghormati -suhu. proses 4) -berdisiplin perubahanfizikdanpe Wakildaripadaseti -mematuhi 3)Jadualtentangperuba rubahankimiaberlaku apkumpulanmem arahan hankimiasesuatubahan danmenulisjawapan bentangkajawapa -bekerjasama bersertacontoh proses masing- nhasilperbincanga -keyakinan yang masingdipapantulisd nmereka -berani berlakudalamkehidupa alambentukjadual. nseharian. 5) Pelajar yang 3) Guru memintadua terpilihtampilkeha orang dapandanmembua pelajardaripadasetiap tjadualdanmengisi kumpulanuntukmem nya bentangkanjawapan 4) Sifatkimia yang mereka. berubah - ikatankimia 5) Guru meminta lima orang 5) pelajarlagiuntukmem Jadualperbezaanantara buatjadualperbezaan perubahanfizikdankim antaraperubahanfizik iasesuatubahan. danperubahankimias esuatubahan di
  6. 6. papantulisFasa Isi Kandungan Aktivitipengajarandanpembelajaran Nota/ (P&P) catatan Aktiviti Guru AktivitiPelajarRefleksi Kesimpulan 1) Guru 1) Pelajar yang(5 minit) menilaikefahamanpe terpilihmenjawab Strategi lajardenganbertanya soalan yang P&P: kankepadapelajartent diajukanoleh 1) angtopik yang guru. Teknik:Mem dipelajari. buatkesimpul 2) Pelajar yang andansoaljaw 2) Guru terpilihmembuatk ab memintaseorangpela esimpulantentang jarmembuatkesimpul pelajaran yang 2)Alat bantu anberkaitanperubaha dipelajaripadahari mengajar: nfizikdanseorangpel tersebut. -lembaran ajarlagiuntukperubah nota ankimia. 3) - Pelajarmendapath helaiankerjar 3) Guru elaiankerjarumah umah bertanyakansoalanse daripada guru cararawakkepadapel 3)Nilai : ajartentangperbezaan - perubahankimiadanp hormatmengh erubahanfizik. ormati -berdisiplin 3.Guru - memberikankerjaru mematuhiara mahkepadapelajar han -beryakinan -beraniRefleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

×