Bozp

1,694 views
1,299 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bozp

 1. 1. oboznamovanie a vzdelávanie vedúcich zamestnancov všeobecne záväzné právne predpisy BOZP
 2. 2. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) § 9 Zamestnávateľ 11 Zamestnanec ( TPP, PPNDU, Dohoda o vykonaní práce a pod. ) 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 57 Pracovná cesta ( trvanie, oddych, osobné voľno ) 81 Základné povinnosti zamestnanca 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov ( zaraďovanie zamestnancov na prácu, organizácia , riadenie a kontrola práce kontrola na odlúčených pracoviskách) 85 - 89 Pracovný čas a doba odpočinku 146 - 150 Ochrana práce 160 – 162 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti 171 - 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov ( do 15 rokov, nad 15 rokov ) 195 – 209 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania 220 - 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním
 3. 3. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 Všeobecné zásady prevencie 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia 9 Kontrolná činnosť 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 12 Práva a povinnosti zamestnancov 13 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov 14 Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 16 Osvedčenie na vykonávanie činnosti a preukaz na vykonávanie činnosti 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária 18 Spolupráca zamestnávateľov 20 Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21 Preventívne a ochranné služby 29 Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov
 4. 4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI OBOZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV  VSTUPNÉ ŠKOLENIE – pri nástupe do pracovného alebo obdobného pracovného pomeru  VSTUPNÁ INŠTRUKTÁŽ NA PRACOVISKU  OPAKOVANÉ ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV – periodicita 1 x za 2 roky  ŠKOLENIE ZAMESTNANCA PO ÚRAZE  ŠKOLENIE PO NÁVRATE Z MATERSKEJ DOVOLENKY
 5. 5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI KONTROLNÁ ČINNOSŤ vedúcich zamestnancov na pracovisku  ALKOHOL  POUŽÍVANIE OOPP  POUŽÍVANIE BEZPEČNÝCH PRACOVNÝCH POSTUPOV  ODLÚČENÉ PRACOVISKÁ  SPOLUÚČASŤ NA PREVIERKE BOZP – 1 x za rok
 6. 6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI PRACOVNÝ ÚRAZ  ZABEZPEČIŤ PRVÚ POMOC  VYKONAŤ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA NA MIESTE ÚRAZU  KONTROLA NA ALKOHOL  ZADOKUMENTOVANIE UDALOSTI V SPOLUPRÁCI S AUTORIZOVANÝM BEZPEČNOSTNÝM TECHNIKOM – pri PÚ práceneschopnosť viac ako 3 dni, ide o tzv. registrovaný pracovný úraz  OPATRENIA PRI ZÁVAŽNOM PRACOVNOM ÚRAZE  OPATRENIA PO UKONČENÍ PN – odškodnenie zamestnanca UPOZORNENIE POZOR NA PN VIAC AKO 42 KALENDÁRNYCH DNÍ (ide o závažný pracovný úraz)
 7. 7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI PRÁCA VO VÝŠKE POUŹÍVANIE PRENOSNÝCH REBRÍKOV  PÁD ZAMESTNANCA VIAC AKO 1,5 M  PRACOVISKÁ S REGÁLMI OPATRENIA:  KOLEKTÍVNA OCHRANA  OOPP  ZÁSADY BP PRI POUŽÍVANÍ PRENOSNÝCH REBRÍKOV – kontrola rebríkov s preukázateľným záznamom 1 x za polroka  REGÁLE – kontrola regálov s preukázateľným záznamom 1 x za rok
 8. 8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI PRÁCA S BREMENAMI  ŽENY OD 18 DO 50 ROKOV 15 KG  ŽENY OD 50 ROKOV 10 KG  MUŽI OD 18 DO 40 ROKOV 50 KG  MUŽI OD 40 DO 50 ROKOV 40 KG  MUŽI OD 50 ROKOV 35 KG
 9. 9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI POUŽÍVANIE SLUŽOBNÝCH MV DOKLADY:  PLATNÝ VODIČSKÝ PREUKAZ  OSVEDČENIE O PRAVIDELNOM VÝCVIKU VODIČA – preškolenie u akreditovanej organizácie 1 x za 2 roky  POTVRDENIE O POISTENÍ VOZIDLA  TECHNICKÉ OSVEDČENIE VOZIDLA  OSVEDČENIE O TK  OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE  DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI VODIČA ( NAD 65 ROKOV NIE STARŠÍ AKO 2 ROKY )
 10. 10. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 Rozsah inšpekcie práce 3 Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 12 Oprávnenia inšpektora práce 13 Povinnosti inšpektora práce 19 Správne delikty 20 Poriadkové pokuty Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu : • zamestnávateľovi za porušenie povinností alebo porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do výšky 33 194,00 € • vedúcim zamestnancom , ktorí svojím zavinením povinnosti vyplývajúce z predpisov, záväzky kolektívnej zmluvy až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku • zamestnancovi poriadkovú pokutu od 66 € až do 663 €
 11. 11. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 30-41 Ochrana zdravia pri práci (posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci, zaradenie prác do 1., 2., 3. a 4 kategórie) 48 Mimoriadna udalosť (každé nepredvídateľné a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, biologickými a fyzikálnymi faktormi) 51-53 Povinnosti fyzických a právnických osôb 54-55 Štátny dozor 56-57 Priestupky a iné správne delikty Úrad verejného zdravotníctva a príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu za priestupok: • do výšky 1 659 € • v blokovom konaní do výšky 100 €
 12. 12. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení - oboznámenie a poučenie v rozsahu -u 20 vyhlášky 3 Rozdelenie technických zariadení 7 Sprievodná technická dokumentácia 8 Prevádzka technického zariadenia 14 Odborná spôsobilosť 17 Obsluha technického zariadenia 19 Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom 20 - 24 Odborná spôsobilosť pre prácu s EZ
 13. 13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI POUČENIE PODĽA §20 VYHLÁŠKY 508/2009 Z. z. OSOBA POUČENÁ SMIE:  Používať elektrické zariadenie v súlade s návodom na obsluhu  Zapínať a vypínať elektrické zariadenie  Pripojiť a odpojiť elektrické zariadenie pomocou zástrčky  vykonávať čistiace práce vždy pri vypnutom EZ OSOBA POUČENÁ MÁ ZAKÁZANÉ:  Pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia , ani sa ich dotýkať  zasahovať do EZ, snímať ochranné kryty, bezpečnostné zariadenia a značenia  používať poškodené elektrické zariadenia
 14. 14. Ďalšie súvisiace právne predpisy: • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov • Vyhl. MPSVaR č. 500/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovuje vzor záznamu registrovaného pracovného úrazu • Vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci • Vyhl. MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci • Vyhl. MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci • Vyhl. SUBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej • manipulácii s bremenami • Nariadenie vlády SR č. 276/ 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami • Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko • Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov • Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP • Interné predpis y TASR- Kolektívna zmluva , Pracovný poriadok , Bezpečnostné predpisy TASR
 15. 15. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE: • Generálny riaditeľ TASR • Vedúci zamestnanci TASR na všetkých stupňoch riadenia • Bezpečnostno-technická služba • Pracovná zdravotná služba • Zástupcovia zamestnancov pre BOZP: • Zamestnanci určení na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 16. 16. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI Ďakujem za pozornosť a želám úspešné zvládnutie testových otázok Mgr. Dagmar Džubáková autorizovaný bezpečnostný technik Rok 2013

×