PPNublic olicy
    V čísle                   Úvodník
                       ...
Public Policy News * 2/2009
               Abstrakty diplomových prác
               Mgr. Mi...
Public Policy News * 2/2009
zameriava na zodpovedanie otázok: „Koľko     skladanie účtov o ich účele a použití. Aby
fin...
prehľad o téme s prihliadnutím na uvedené spôsob, akým strategické dokumenty vnímajú
Public Policy News * 2/2009

    ...
Public Policy News * 2/2009
núť komplexný pohľad na formy a spôsoby      bezpečovania komunálneho odpadu v obciach
za...
 Skúšky,
Public Policy News * 2/2009
                          tituly,
            ...
Public Policy News * 2/2009
  Úspešná dizertačná skúška pre na úrovni miestnej samosprávy v SR. Za opti-
   troch int...
 ANKETA                      níctvom moodle pomerne ľahko dostupné,
Public Policy News * 2/2009

 ...
Public Policy News * 2/2009
rátali s tým, čo sa od nich bude vyžadovať (in-  študentov ako aj učiteľov, keďže nesmierne
t...
otázky týkajúce sa potenciálu migrantov a po-   ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ (Chorvát-
Public Policy News * 2/2009...
Public Policy News * 2/2009
Krátke správy z Ústavu verejnej politiky

V máji sa Emília Sičáková-Beblavá aktívne     M...
Public Policy News * 2/2009
                Volební systémy (R. Chytílek, J. Šedo; Portál 2009)
      ...
Public Policy News * 2/2009
lebné inžinierstvo a jeho výstupy prostredníc-    tujú výborný prehľadový materiál nielen p...
Public Policy News * 2/2009
               Informácie o konferenciách

                Zást...
Public Policy News * 2/2009
                              nization for Public Administration,...
Public Policy News * 2/2009
                           Pohľad na predsedajúceho (J. Butterfield,...
Public Policy News * 2/2009
prihlásených účastníkov. Títo argumentova-     Konferencia „Energetika
li buď obavami spo...
Public Policy News * 2/2009
               Dagmar Gombitová: „Štúdium verejnej politiky mi
        ...
Public Policy News * 2/2009
cií. V súčasnosti
všetky zákazky,
na ktorých ako
konzultačná fir-
ma pracujeme
je možné získať
...
AS: V čom boli hlavné rozdiely medzi štúdi-    z EÚ, pre ktoré je evaluácia povinná. Vďaka
Public Policy News * 2/2009...
Public Policy News * 2/2009
evaluačnou spoločnosťou a veľmi ochotní sú    AS: Vieme, že máš dcéru. Padlo jablko ďale-
a...
Public Policy News 2/2009
Public Policy News 2/2009
Public Policy News 2/2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Public Policy News 2/2009

2,542 views
2,454 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Public Policy News 2/2009

 1. 1. PPNublic olicy V čísle Úvodník ews Štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK, ročník 4, číslo 2/2009, ISSN 1337-7868 Milí naši čitatelia, skončil sa semester, leto a dovolenky sú v plnom prúde. Prišiel čas si konečne poriadne oddýchnuť.  Abstrakty diplomových prác Pevne veríme, že si niekde pri vode alebo na chate radi pre- 2; čítate posledné číslo PPN v akademickom roku 2008/2009.  Aktivity Ústavu Tradičná rubrika „štúdia“ je pri príležitosti ukončenia verejnej politiky štúdia našich druhákov nahradená prehľadom obhajova- 5; ných diplomoviek spolu s ich krátkymi abstraktmi. Ak vás  Nové projekty Ústavu niektorá zaujme nájdete ju na stránke Univerzitnej knižnice verejnej politiky alebo nám napíšte a radi vás spojíme s našimi absolventmi/ 9; absolventkami. Čítajte na stranách 2-5. Okrem niekoľkých nových magisteriek verejnej politiky, sa  Krátke správy z tešíme aj z novej docentky verejnej politiky Kataríny Staro- Ústavu verejnej politiky ňovej, ktorá je zároveň odbornou editorkou novej publiká- 11; cie ÚVP s názvom Ako písať účinné analytické dokumenty. Príručka pre poradcov vo verejnej politike v strednej a vý-  Z knižnice verejnej chodnej Európe. Viac čítajte na stranách 5-7. politiky Pri príležitosti konca semestra sme nezabudli ani na našich 12; prvákov. Ako ich hodnotia pedagógovia ÚVP a naopak ako  Informácie o študenti hodnotia rok štúdia na ÚVP, čítajte v ankete na konferenciách strane 8. 14; Ako ďalšie partnerské pracovisko vám na stranách 22 a 23  Pripravované predstavujeme Fakultu verejnej správy Univerzity P.J. Šafá- podujatia a rika v Košiciach. Nezabudnite ani na ostatné rubriky, ako konferencie informácie o našich aktivitách, ako aj o aktivitách príbuz- 17; ných pracovísk, recenziu publikácie Volební systémy, sprá-  Rozhovor s Mgr. vy zo zaujímavých konferencií a v neposlednom rade vám Dagmar Gombitovou odporúčame aj milý a otvorený rozhovor so zaujímavou 18; osobou, spoluzakladateľkou Slovenskej evaluačnej spoloč-  Pracovisko verejnej nosti, našou pedagogičkou a zároveň absolventkou Dag- politiky: Fakulta mar Gombitovou. verejnej správy UPJŠ Prajeme vám krásne leto, prežité v zdraví a v pohode a teší- 22; me sa na vás v ďalšom čísle PPN!
 2. 2. Public Policy News * 2/2009 Abstrakty diplomových prác Mgr. Miroslava Pagáčová Koniec semestra predstavoval pre študentov ma tiež súčinnosť týchto zložiek, ich decen- druhého ročníka ukončenie štúdia. Záverečné tralizované rozloženie v jednotlivých útva- skúšky zahŕňali tiež obhajoby diplomových roch a pôsobnosť v jednotlivých úrovniach prác, a tí, ktorí sa rozhodli pre júnový termín riadenia. Vnímanie a participácia občanov na obhajob prišli s mnohými zaujímavými téma- procesoch spojených s agendou jednotlivých mi. V nasledujúcej časti ponúkame stručný zborov. Hlavným výskumným cieľom je analy- prehľad tém diplomových prác študentov. zovať a porovnať výhody a nevýhody politík, ich kvalitu a efektívnosť. Ukázať, ako fungujú  DANKOVÁ, K.: Komunikácia samo- policajné zložky na centrálnej a decentralizo- správy s občanmi (Prieskum ko- vanej úrovni v oboch krajinách. munikácie s občanmi v Žilinskom samosprávnom kraji)  GALIS, M.: Financovanie mater- Školiteľ: prof. PhDr. Ľudmila Maláková, PhD. ských škôl a ich jedální po za- vedení fiškálnej decentralizácie Diplomová práca sa zaoberá komunikáciou vo vybraných mestských časti- samosprávy s občanmi na regionálnej úrovni ach mesta Bratislava. (Analýza v SR. Jej cieľom je poskytnúť pohľad na for- spôsobu a objemu prideľovaných my a spôsoby zabezpečovania komunikácie finančných prostriedkov vo vybraných mestských častiach s občanmi na regionálnej úrovni a tiež jej vý- mesta Bratislava po zavedení fiš- znam v tvorbe verejnej politiky. Východiskom kálnej decentralizácie). Abstrakty diplomových prác pre výskum boli teoretické poznatky o komu- nikácii s občanmi, o právnych a informačných Školiteľ: Ing. Miroslav Beblavý, PhD. nástrojoch komunikácie s občanmi, tiež teo- Diplomová práca skúma systém financova- retická charakteristika komunikácie v procese nia materských škôl a ich jedální, ako i objem tvorby verejnej politiky. Do tohto kontextu pridelených finančných prostriedkov vo vy- boli vsadené výskumné otázky: Je komunikač- braných mestských častiach mesta Bratislava ná politika v regionálnej samospráve efektív- po zavedení fiškálnej decentralizácie. Cieľom na? Je lepšie podporovať regionálne médiá pri diplomovej práce je poskytnúť komplexný komunikácii s občanmi alebo uprednostňovať prehľad v systéme financovania, zadefinovať iné informačné nástroje samosprávy? Vytvára- jeho atribúty, ako i porovnať objem prideľo- jú média dostatočný priestor pre komunikáciu vaných finančných prostriedkov. Práca mala za samosprávy s občanmi? úlohu zistiť, ako sa systém financovania zme- nil a čo ovplyvňuje rozhodnutie skúmaných  DUFEK, M.: Preventívna politika mestských častí pri stanovení výdavkov na policajných zložiek na lokál- financovanie predškolskej výchovy po zavede- nej úrovni moci (Komparácia ní fiškálnej decentralizácie. Analýza sa skladá Slovenskej republiky a Českej republiky) z opisu jednotlivých zložiek fiškálnej decent- ralizácie v podmienkach Slovenskej republi- Školiteľ: prof. PhDr. Ľudmila Maláková, PhD. ky, všeobecného opisu systému financovania Témou diplomovej práce je porovnávanie materských škôl a ich jedální po zaradení do tvorby politík policajného zboru Slovenskej originálnych kompetencií obce a samotného republiky a Českej republiky, ich kooperácie výskumu aplikovaného na skúmané mestské a diverzifikácie na lokálnych úrovniach. Skú- časti. Výskumná kapitola záverečnej práce sa 2
 3. 3. Public Policy News * 2/2009 zameriava na zodpovedanie otázok: „Koľko skladanie účtov o ich účele a použití. Aby finančných prostriedkov akým systémom pri- mohli plniť túto úlohu, je dôležité, aby boli deľujú vybrané mestské časti na financovanie obstarávané s minimálnym rizikom korupcie. materských škôl a ich jedální“, ako i následne Veľkosť priestoru pre korupciu bola posud- na otázku: Aké faktory ovplyvňujú rozhod- zovaná na základe údajov a informácií z verej- nutie jednotlivých mestských častí o objeme ného obstarávania evaluácií na úrovni ústred- poskytnutých finančných prostriedkov na ných orgánov štátnej správy za obdobie rokov financovanie materských škôl a ich jedální“. 2006 – 2008. Pre každý zo štyroch faktorov, Záverečná kapitola práce je zameraná na opis ktoré majú rozhodujúci vplyv na veľkosť zistení, vyvodenie záverov a spracovanie od- priestoru pre korupciu boli vybrané kritériá, porúčaní, ktoré by mali za následok zlepšenie ktoré sú relevantné pre verejné obstarávanie systému financovania materských škôl a ich evaluácií. Ich príspevok k veľkosti priestoru jedální mestskými časťami mesta Bratislavy. pre korupciu bol stanovený prostredníctvom sady ukazovateľov. Výsledky potvrdili, že  GOFFOVÁ, M.: Formy kontroly fi- priestor pre korupciu pri obstarávaní evaluá- nancovania politických strán a cií je značný. Okrem rizika nehospodárneho hnutí na Slovensku (Identifiká- cia slabých miest v systéme kon- a neefektívneho využitia verejných prostried- troly financovania politických kov to predstavuje aj riziko nevyužitia evalu- strán a hnutí, a odporúčania na ácií, čo znamená to, že za takýchto okolností zlepšenie). evaluácie nemôžu plniť svoju úlohu. Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.  CHMELINOVÁ, A.: Financovanie Abstrakty diplomových prác Diplomová práca sa zaoberá skúmaním rôz- politických strán a väzba na nych foriem kontroly financovania politických verejnú politiku. strán a hnutí na Slovensku. Identifikuje slabé miesta v systéme kontroly na základe analýzy Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. dvoch prípadových štúdií zo Slovenska. Zao- Diplomová práca sa zaoberá témou financo- berá sa nastavením systému kontroly vo vy- vania politických strán a hnutí na Slovensku braných krajinách a na základe podrobného vo väzbe na verejnú politiku. Bližšie skúma tri skúmania týchto „best practises“ ponúka aspekty financovania strán a hnutí. V prvom odporúčania na zlepšenie nastavenia systému rade analyzuje, akým spôsobom štruktúra ma- kontroly financovania politických strán a hnutí jetku strany alebo hnutia ovplyvnená spôso- na Slovensku. bom hospodárenia otvára stranu respektíve hnutie vonkajším vplyvom. Popisuje naprí-  GOMBITOVÁ, D.: Priestor pre klad, ktoré strany a hnutia v akej miere vyu- korupciu v procese verejného žívajú pri hospodárení cudzie zdroje. Druhý obstarávania evaluácií a ich uhol pohľadu na hospodárenie strán prináša následné využitie ako nástroja transparentnosti. analýza výšky a štruktúry výnosov strán a hnu- tí. Hľadá odpoveď aj na otázku, či strany na Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Slovensku tvoria výnosy najmä zo súkrom- Práca posudzuje veľkosť rizika korupcie pri ných alebo verejných zdrojov. Konečne, tretí verejnom obstarávaní evaluácií. Dôvodom je náhľad prináša analýza nákladov. Podrobne skutočnosť, že práve evaluácie by mali slúžiť práca analyzuje najmä náklady na predvoleb- ako nástroj na zvyšovanie transparentnosti nú kampaň. Práca sa téme venuje v teoretickej hospodárenia s verejnými prostriedkami a na aj praktickej rovine tak, aby poskytla celkový 3
 4. 4. prehľad o téme s prihliadnutím na uvedené spôsob, akým strategické dokumenty vnímajú Public Policy News * 2/2009 zámery. a definujú pojem sociálne bývanie. Vychádza z predpokladu, že vzhľadom na absenciu poj-  KARKOŠIAKOVÁ, Z.: Aplikácia mu sociálne bývanie na národnej úrovni je pre národných účtov vo verejnej tvorbu kvalitnej verejnej politiky nevyhnutné politike: Zavedenie akruálneho princípu účtovania v sektore definovanie pojmu na úrovni samosprávnej. verejnej správy. Preto hlavným cieľom diplomovej práce je prostredníctvom textovej analýzy strategic- Školiteľ: Ing. Miroslav Beblavý, PhD. kých dokumentov samospráv poukázať na Práca analyzuje zmeny účtovania vo verejnom spôsob vnímania koncepcie sociálneho býva- sektore. Verejný sektor pomaly od roku 2000 nia. implementuje postupne „nový“ akruálny sys- tém účtovania. Od roku 2002 začali akruál-  PISTOVÁ, E.: Formovanie agendy ne účtovať najprv verejné vysoké školy a od verejnej politiky. Asistent uči- roku 2008 sa k nim pridal celý verejný sektor. teľa. Hlavným prínosom tejto práce je popísanie Školiteľ: Mgr. Katarína Staroňová, PhD. nového princípu účtovania, poukázať na jeho Diplomová práca sa zameriava na formova- výhody aj nevýhody, ale hlavne priniesť po- nie agendy verejnej politiky so zreteľom na znatky o tom, či nový spôsob účtovania pri- profesiu asistent učiteľa a analyzuje priebeh niesol so sebou aj efektívnejšie rozhodnutia. nastolenia a presadenia agendy. Sleduje, akým Práca ďalej popisuje implementáciu a spôsob spôsobom štát zareagoval na potrebu riešenia narábania s novými informáciami, ktoré toto problémového vzdelávania rómskych žiakov Abstrakty diplomových prác účtovníctvo so sebou prinieslo, na verejných v SR a ako prebiehala spolupráca s aktérmi vysokých školách a v samosprávach. Práca pri- pôsobiacimi v tejto oblasti verejnej politiky. náša aj odporúčania pre verejnú politiku, ako Cieľom diplomovej práce je preukázať odzr- na základe informácií, ktoré vykazuje nový kadlenie teoretických východísk zahraničných systém účtovania prijímať efektívnejšie roz- odborných autorov v praktickom riešení pro- hodnutia. blému vzdelania rómskych žiakov na základ- ných školách na Slovensku. Práca poukazuje  MAJKRÁKOVÁ, Z.: Koncepcia soci- álneho bývania: Analýza strate- na konkrétne kroky pri zavedení profesie asi- gických dokumentov miest Slo- stent učiteľa v edukačnom procese a opod- venska z pohľadu definovania statnenosti existencie tohto nástroja verejnej pojmu ‚sociálne bývanie‘. politiky. Školiteľ: Mgr. Katarína Staroňová, PhD.  ŠULKOVÁ, A.: Benchmarking Diplomová práca sa zaoberá skúmaním kon- komunálneho odpadu v SR: cepcie sociálneho bývania v strategických do- Hospodárnosť komunálneho kumentoch samospráv. V prostredí verejnej odpadu. (Analýza spôsobov a politiky majú strategické dokumenty dôležité foriem zabezpečovania komunál- neho odpadu v nadväznosti na miesto, keďže sú určitými formálnymi prehlá- benchmarkingové indikátory vo seniami aktérov procesu tvorby verejnej poli- vybranom súbore obcí SR). tiky a určujú teda smerovanie verejnej politiky v problémovej oblasti. Práca sa v rámci kon- Školiteľ: Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. ceptu sociálneho bývania zameriava na skú- Témou diplomovej práce je benchmarking ko- manie obsahovej stránky, no predovšetkým na munálneho odpadu v SR. Jej cieľom je poskyt- 4
 5. 5. Public Policy News * 2/2009 núť komplexný pohľad na formy a spôsoby bezpečovania komunálneho odpadu v obciach zabezpečovania komunálneho odpadu v ob- SR?“, a následne „Aký spôsob zabezpečova- ciach SR, a zároveň zistiť najhospodárnejší nia komunálneho odpadu je najhospodárnej- spôsob zabezpečovania komunálneho odpadu ší?“ Výskumná hypotéza, ktorá je predmetom prostredníctvom benchmarkingových indiká- overenia znie: „Najvhodnejší, a zároveň naj- torov. Východiskom pre analýzu boli teoretic- hospodárnejší spôsob zabezpečovania ko- ké poznatky o verejných službách, spôsoboch munálneho odpadu je prostredníctvom kon- a metódach zabezpečovania verejných služieb, trahovania.“ Záverečná časť práce sa venuje komunálnom odpade, a taktiež teoretické vy- možným návrhom spôsobov riešenia pre naj- medzenie benchmarkingu ako systematickej hospodárnejšie zabezpečovanie komunálneho metódy. Do tohto kontextu boli vsadené výs- odpadu na miestnej úrovni. kumné otázky, a to: „Aká je hospodárnosť za- Aktivity Ústavu verejnej politiky Mgr. Ivan Rončák  ÚVP vydal ďalšiu tomu, že denno-denne túto problematiku vy- publikáciu učujeme.“ Prekladatelia preto často konzulto- vali aj s autormi anglického originálu. Výsled- Eoin Young a Lisa Quinn: Ako písať účin- kom je čitateľsky veľmi prístupná publikácia, né analytické dokumenty. Príručka pre ktorá približuje, akým spôsobom prezentovať Aktivity Ústavu verejnej politiky poradcov vo verejnej politike v strednej a výsledky analýz tak, aby sme dosiahli zmenu východnej Európe. v smerovaní určitej verejnej politiky. Preklad: Ing. Martin Sirák S podporou Local Government and Public Editor a odborný garant prekladu: Mgr. Ka- Service Reform Initiative (Open Society In- tarína Staroňová, PhD. stitute) a NISPAcee (Asociácia škôl a inšti- Vydal: Ústav verejnej politiky, FSEV UK, Bra- túcií verejnej správy v strednej a východnej tislava 2009 Európe) vydal ÚVP FSEV UK v Bratislave slovenský preklad knihy Ako písať účinné analytické dokumenty autorov Eoina Younga a Lisy Quinnovej, ktorá patrí do povinnej li- teratúry v predmete Analýza verejnej politiky. Za preklad tejto publikácie do slovenského jazyka bol zodpovedný Ing. Martin Sirák, ex- terný pedagóg a doktorand na ÚVP, odbor- nou garantkou prekladu bola Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Terminológia bola pritom pre prekladateľov výzvou – ako hovorí Sta- roňová, „Na ÚVP sme strávili mnoho dní diskusiami a hľadaním vhodného ekvivalentu termínov ako policy paper, policy study, policy brief, decision-maker, policy community, po- licy advocate a mnoho ďalších, a to i napriek 5
 6. 6.  Skúšky, Public Policy News * 2/2009 tituly, absolventi... Jún je mesiacom absolventských skúšok. Okrem magisterských štát- nych záverečných skúšok sa na Ústave verejnej politiky tiež odohra- li ďalšie dve konania, ktoré posunuli členov ÚVP vyššie na akademicko- pedagogickom rebríčku.  ÚVP má ďalších absol- ventov – magistrov Vlastne magisterky. Všetky nové ab- solventky sú totiž ženy. Štátne záve- rečné skúšky sa na Ústave verejnej politiky FSEV UK konali v dňoch 9. a 11. júna 2009. Ich predmetom bola obhajoba diplomovej práce a skúška z troch predmetov: A. Teória a metodológia verejnej Aktivity Ústavu verejnej politiky politiky B. Komparatívna verejná politika K. Staroňová počas habilitácie (foto: archív ÚVP) C. Vybrané témy z povinne voliteľ- ných predmetov (prípadové štúdie)  Doktorka Staroňová docent- Predmetom bloku A sa bolo overiť vedomosti kou získané počas dvoch rokoch štúdia v povin- Habilitačné konanie Mgr. Kataríny Staroňovej, ných predmetoch a schopnosť ich vzájomné- PhD. sa 29. apríla skončilo úspešne a K. Staro- ho spájania do ucelených koncepčných celkov. ňová získala titul docent. Pred habilitačnú ko- Bloku B zasa schopnosť využiť idey, názory misiu predstúpila s prednáškou na tému Kva- a analytické rámce získané v rámci štúdia na lita hodnotenia vplyvov v novopristúpených komparatívnu analýzu vybraných tém v SR členských krajinách EÚ - úloha Úradu vlády, a krajinách EÚ. Bloku C bol venovaný overe- v ktorej odpovedala na otázku, akým spôso- niu schopnosti aplikovať vedomosti aj zruč- bom súvisí kvalita implementácie hodnotenia nosti získané v rámci štúdia na konkrétne situ- vplyvov s existenciou/silou centra exekutívy ácie vo verejnej politike. (úradu vlády) v piatich nových členských kraji- Štátne záverečné skúšky úspešne absolvovali nách Európskej únie (Česká republika, Estón- a svoju diplomovú prácu úspešne obhájili tieto sko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko). študentky: Katarína Danková, Dagmar Gom- V jeseni tohto roku čaká habilitačné konanie bitová, Andrea Chmelinová, Zuzana Karko- ďalších dvoch pedagógov ÚVP: Ing. Mirosla- šiaková, Zuzana Majkráková, Emília Pistová va Beblavého, PhD. a Ing. Emíliu Sičákovú- a Agáta Šulková. Beblavú, PhD.. 6
 7. 7. Public Policy News * 2/2009  Úspešná dizertačná skúška pre na úrovni miestnej samosprávy v SR. Za opti- troch interných doktoran- málny model konfigurácie moci práca považu- dov je teoretický model polyarchie, ktorý popísal Robert A. Dahl a všetky jeho odchýlky (domi- Medzi dva magisterské štátnicové dni sa 10. nancia záujmových skupín v politickom systé- júna 2009 vsunula dizertačná skúška, kto- me, dominancia politických strán, dominancia rú absolvovali traja denní študenti 2. ročníka byrokracie) považuje za negatívne, vychyľuj- doktorandského štúdia na Ústave verejnej úce mocenské usporiadanie v spoločnosti od politiky: Mgr. Juraj Mišina, Mgr. Ivan Rončák optimálneho modelu. Práca najmä prostred- a Mgr. Alexandra Suchalová. Skúška bola roz- níctvom inštitucionálnej analýzy umožní iden- delená do dvoch častí: skúšky teoretických ve- tifikovať deviácie od optimálneho teoretické- domostí a obhajoby zámeru dizertačnej práce. ho modelu polyarchie a navrhnúť opatrenia, Nižšie prinášame krátke anotácie obhájených aby sa existujúce inštitucionálne usporiadanie zámerov prác našich doktorandov, ktorí svoje na úrovni územnej samosprávy v SR tomuto štúdium ukončia až obhajobou svojich dizer- modelu čo najviac priblížilo. tačných prác.  ALEXANDRA SUCHALOVÁ: So-  JURAJ MIŠINA: Náboženskí posky- ciálne bývanie na Slovensku – tovatelia sociálnych služieb na mapovanie a analýza nástrojov Slovensku a ich pridaná hodno- sociálneho bývania v okresných ta mestách Slovenska. Cirkvi a nimi zriadené organizácie majú istý Bývanie patrí medzi základné potreby člove- Aktivity Ústavu verejnej politiky potenciál pre poskytovanie kvalitných soci- ka. Nie každý jedinec v spoločnosti je však álnych služieb. Služba blížnemu je priamym z rôznych dôvodov schopný zabezpečiť si prejavom viery. Existuje teda predpoklad, že naplnenie tejto potreby len vlastným pričine- cirkvi a rôzne náboženské organizácie majú ním. Spoločnosť (štát) si tento fakt uvedomu- k dispozícii mnohé zdroje, ktorými iné orga- je, a preto existujú tzv. nájomné bytové domy nizácie poskytujúce sociálne služby nedispo- s dotovaným nájomným, útulky, penzióny pre nujú. Jedná sa najmä o dobrovoľnícku prácu, dôchodcov, nocľahárne, ubytovne, azylové duchovnú službu pre klientov, jednoduchšie domy a mnoho ďalších zariadení, ktoré patria možnosti mobilizácie zdrojov (napr. prostred- do spoločnej množiny tzv. „sociálneho býva- níctvom zbierok) a podobne. Hlavným cieľom nia“. Čo však pojem sociálne bývanie v praxi práce je overiť platnosť uvedeného predpo- Slovenska znamená, tomu sa bude venovať kladu. Sekundárnym cieľom je zistiť, ako sa dizertačná práca s názvom „Sociálne bývanie cirkvi a náboženské organizácie poskytujúce na Slovensku“. Za hlavný cieľ si kladie, pro- sociálne služby pri používaní štátnych zdrojov stredníctvom dôkladného poznania toho ako správajú s ohľadom na rovnosť príležitostí, mestá a obce, ktoré majú v súčasnosti zabez- antidiskriminačnú legislatívu, výber klientov pečovanie problematiky bývania pre sociál- a podobne. ne slabšie skupiny obyvateľov medzi svojimi kompetenciami, popísať a analyzovať obsah  IVAN RONČÁK: Procesy a aktéri pojmu sociálne bývania v slovenskej realite. rozhodovania na úrovni miest- nej samosprávy na Slovensku Mgr. Ivan Rončák Cieľom práce je identifikovať aktérov tvorby rozhodnutí a aktérov vplyvu na rozhodnutia 7
 8. 8.  ANKETA níctvom moodle pomerne ľahko dostupné, Public Policy News * 2/2009 len moodle má tú nevýhodu, že s obľubou V júni skončil prvý rok štúdia našim magis- padá - a tým pádom je nedostupný. Ale vzhľa- terským študentom. Preto sme sa rozhodli dom na dostupnosť prednášok a materiálov opýtať učiteľov, ako hodnotia našich prvákov na učenie sa to nevadí, pretože na stiahnutie a prvákov zasa, aké sú po prvom roku stráve- týchto študijných materiálov máme od začiat- nom na Ústave verejnej politiky ich dojmy, čo ku semestra dostatok času. sa im na štúdiu páči a čo by navrhovali zmeniť.  Emília Sičáková-Beblavá, pedagóg: Prvý Miroslav Beblavý, pedagóg: Oproti minu- rok bol pre prvákov iste náročný, lebo prišli lým rokom pozorujem zlepšenie, najmä u ex- z rôzneho prostredia a museli si zvykať na iný terných študentov. Prejavuje sa najmä v záujme štýl výučby a jej náročnosť. Ale keďže sa pri- o vec a ochote diskutovať, ako aj schopnosti šli na náš ústav niečo naučiť, väčšina z nich naučiť sa požadované vedomosti. sa s touto zmenou zodpovedne popasovala.  Čo sa nám však zatiaľ nepodarilo prelomiť, je Jozef Magula, študent: Štúdium hodnotím zvyk nepripravovať sa na vyučovacie hodiny. ako náročné, ale zvládnuteľné, ak sa človek Seriózna pridaná hodnota vyučovacej hodiny snaží a zapracuje sám na sebe - najmä na svo- sa však nedá dosiahnuť inak, ako jej dopl- jich znalostiach v jednotlivých problematikách nením o plnohodnotnú diskusiu. Azda sa to a na svojom logickom myslení. Páči sa mi v druhom roku zmení, určite to bude v pro- ústretovosť zo strany učiteľov, ktorá sa preja- spech študentov. vila napríklad voči nám externým študentom Anketa  ochotou posúvať termíny odovzdávania semi- Ľudmila Staňová, študentka: Tento semes- nárnych prác a zadaní. Ale za druhý semes- ter bol poznačený „vojnovou“ atmosférou ter sme tých seminárnych prác a zadaní mali medzi študentmi a učiteľmi, ktorá je podľa veľa, a aj preto sme sa nestihli lepšie pripraviť môjho názoru spôsobená tým, že sú zo strany na niektoré prednášky, čo čiastočne narúšalo učiteľov kladené privysoké nároky na študen- spôsob výučby doktorom Beblavému a Sičá- tov, ktorí častokrát nevedia písať seminárne kovej-Beblavej. Oni majú svoj štýl vyučova- práce podľa štandardných pravidiel, a nie sú cích hodín, ktorý je zameraný na konzultácie jazykovo vybavení na to, aby napr. čítali ang- k prečítaným prednáškam a materiálom, ktoré lické texty. Ak sú tieto nároky základnou poži- dodali k predmetom. A práve to, že sme sa adavkou na študenta UVP, mali byt kritériom museli sústrediť na vypracovávanie zadaní už v prijímacom konaní, pretože to, že je niek- a seminárnych prác, nám uberalo z času, ktorý to bakalár, nezaručuje úroveň jeho vedomostí. sme mohli využiť na čítanie materiálov. Dok- Výsledkom je potom rôznorodá zmes študen- torka Staroňová hovorila, že tieto práce nás tov, ktorí sú večne nespokojní s tým, že musia majú naučiť písať akademickým štýlom, aj čítať a písať práce (pričom niektorí oprávnene preto chápem význam seminárnych prác, len - lebo ich to, jednoducho, nikto nenaučil, iní sa sa mi zdá, že ich bolo priveľa. Okrem ústreto- k nim pridávajú čisto z lenivosti) a samozrej- vosti profesorov sa mi páči aj to, že máme bez me, na druhej strane stoja učitelia, ktorí tiež problémov k dispozícii materiály na učenie predsa nemôžu dávať známky zadarmo a majú sa, čo nie je na Slovensku až takou samozrej- určité zásady. Je to bludný kruh, ktorý podľa mosťou. Na nejednej škole sa študent nabehá, mňa môže byt vyriešený nastavením jasných kým sa mu podarí zohnať patričné študijné kritérií už v prijímacom konaní, aby študenti materiály. Na ÚVP sú tieto materiály prostred- 8
 9. 9. Public Policy News * 2/2009 rátali s tým, čo sa od nich bude vyžadovať (in- študentov ako aj učiteľov, keďže nesmierne terní, ale najmä externí, ktorí sú nárokmi ešte veľký počet študentov prišiel zo škôl, kde viac zaskočení). Za zváženie stojí aj zavedenie neboli zvyknutí čítať, akademicky písať a kri- 5-ročného magisterského štúdia, počas ktoré- ticky argumentovať. Myslím však, že tí, ktorí ho by si UVP študenta „vychoval“ od začiatku mali vôľu zdokonaľovať sa, urobili veľký skok tak, aby nároky, ktoré naňho kladie, boli pri- vpred - vidím ten rozdiel na prácach, ktoré merane jeho vedomostiam a schopnostiam.“ odovzdávali na začiatku a teraz. Hoci zrej-  me študenti zažili šok zo štandardov, aké tu Katarína Staroňová, pedagóg: Tento akade- máme, mám pocit, že sa aj posunuli vpred – tí, mický rok bol poznačený nárastom prvákov ktorí chceli. Prajem im všetkým príjemné pre- a veľmi bolo vidno rôznorodosť medzi štu- žitie prázdnin a nabratie síl do budúceho roka, dentmi, aké bakalárske štúdium ukončili, aké kde ich čaká diplomová práca a štátnice. majú skúsenosti, očakávania a motivácie pre Mgr. Ivan Rončák štúdium. Začiatok bol veľmi ťažký tak pre Nové projekty Ústavu verejnej politiky  Kvalitný výskum – roka sa predpokladá vydanie súhrnnej publiká- úspešnej cie, ktorá bude obsahovať jednotlivé výskum- Nové projekty ÚVP podmienka integrácie né výstupy. V rovnakom čase sa predpokladá uskutočnenie seminára pre všetky relevantné Projekt Kvalitný výskum – podmienka úspeš- skupiny, na ktorom sa budú výskumné zistenia nej integrácie je implementovaný od marca prezentovať verejnosti. 2009 a jeho ukončenie ja plánované ku kon- Mgr. Ctibor Košťál cu roka 2009. V rámci projektu sú realizova- né výskumné úlohy so zameraním na oblasti,  Pracovná banka pre ktoré doposiaľ v SR neboli skúmané resp. boli migrantov skúmané okrajovo. Ide napríklad o kompara- tívnu analýzu štyroch krajín (Maďarsko, Čes- Ústav verejnej politiky FSEV UK je nositeľom ká republika, Rakúsko a Holandsko), analýzu projektu Pracovná banka pre migrantov fi- existujúcich a návrh nových indikátorov, kvali- nancovanom Európskou úniou z Európskeho tatívny výskum prežívania integrácie zo strany fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tre- jednotlivcov a znevýhodnených skupín mig- tích krajín. Projekt je zameraný na podporu in- rantov, analýzu aktérov v oblasti integračnej tegrácie a inklúzie migrantov v rámci Sloven- a migračnej politiky, analýzu vzájomnej pre- ského pracovného trhu a miestnych komunít. pojenosti medzi integračnými a inkluzívnymi Tím Pracovnej banky pre migrantov zriadil politikami. Súčasťou výstupov budú aj odpo- odbornú skupinu na získanie lepších a detail- rúčania pre tvorcov politík a ostatných aktérov ných poznatkov o aktuálnom stave začlenenia integračnej politiky na zmeny. Zároveň budú imigrantov na trhu práce na Slovensku. analytické práce obsahovať analýzu legislatív- Prichádza tak na pomoc nielen migrantom, neho stavu a legislatívnych možností. ÚVP sa ale aj aktívnym alebo potenciálnym zamest- výskumne podieľa na väčšine úloh. Ku koncu návateľom. Snažíme sa identifikovať kľúčové 9
 10. 10. otázky týkajúce sa potenciálu migrantov a po- ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ (Chorvát- Public Policy News * 2/2009 treby riadenej migrácie na pracovnom trhu. sko, Turecko a Macedónsko). Navyše, do výs- Výsledky výskumu budú naďalej spracované kumu budú zahrnuté aj návrhy, ktoré vzniknú vo forme odporúčania pre vypracovanie kva- na pôde Rady Európy a Výboru regiónov EÚ. litnej a dlhodobej migračnej politiky. Projekt bude zameraný na porovnanie inšti- tucionálneho, politického a administratívne- ho rámca miestnej úrovne moci. Primárne sa sústredí na spoznanie problematiky miestnej vlády v celej Európe. Zároveň podporí vypra- covanie typológie rôznych systémov miestnej vlády, preto sa sústredíme na klasifikovanie a určenie európskych krajín podľa politických a právnych kritérií. Ústav verejnej politiky FSEV UK v súčasnos- ti pracuje na prehľade usporiadania miestnej Internetová stránka www.migration.sk by sa úrovne moci na Slovensku. Po ukončení tohto mala stať akýmsi virtuálnym informačným procesu vo všetkých zúčastnených krajinách a školiacim centrom pre migrantov. Bude ob- budú údaje verejne prístupné vo francúzskom sahovať interaktívnu príručku pre migrantov a anglickom jazyku prostredníctvom špeciál- a poskytne e-learningové vzdelávacie kurzy nej internetovej stránky. pre migrantov i zamestnávateľov. V súčasnos- Projekt má dva ciele: na jednej strane je to po- ti uskutočňujeme súbežné prieskumy názorov skytnutie širšieho pohľadu na fenomén miest- Nové projekty ÚVP z prostredia migrantov, ich zamestnávateľov nej vlády ako pozadie k procesu historického a zamestnávateľských agentúr, ktoré sa sústre- vzniku Európskej únie a na druhej strane po- ďujú na možnosti ďalšieho zlepšenia právne- skytnutie skromného ale nie nedôležitého prí- ho prostredia na Slovensku, čím by sa umož- spevku k otázke, či má Európa spoločné alebo nila flexibilná inklúzia migrantov na miestny odlišné korene systém miestnej vlády. trh bez zbytočnej byrokracie a zároveň by sa V prvom rade vytvoríme sieť európskych aka- zohľadnila pridaná hodnota, ktorou migranti demických pracovísk: každá európska krajina prispievajú do miestnej ekonomiky a spolo- bude zastúpená jedným alebo dvoma odbor- čenského života vo svojom okolí. nými pracovníkmi. Táto sieť sa v súčasnosti Viac informácií o projekte nájdete na stránke vytvára. V druhej fáze budeme organizovať www.migration.sk. cyklus pracovných seminárov s cieľom rozdis- Galya Terzieva kutovať rôzne témy do hĺbky. Napríklad prvý takýto cyklus bude venovaný téme lokálnej  ÚVP sa zapojil do projektu autonómie a kontroly miestnej vlády zo stra- OLA ny centrálnej vlády. Následne sa uskutočnia v polročných intervaloch veľké komparatívne Ústav verejnej politiky FSEV UK začal spolu- medzinárodné stretnutia na danú tému. Ko- pracovať s výskumným tímom z francúzskej nečným výstupom bude kniha porovnávajúca univerzity v Lille na projekte Observatory on systémy lokálnych vlád v pohľadu hľadania Local Autonomy (OLA), ktorý je zameraný spoločných charakteristík všetkých modelov. na analýzu lokálnej moci v Európe. Jednotli- vé tímy budú porovnávať viacero systémov Frédéric Delaneuville lokálnej vlády v 27 krajinách EÚ a v krajinách, Koordinátor OLA projektu na Slovensku 10
 11. 11. Public Policy News * 2/2009 Krátke správy z Ústavu verejnej politiky V máji sa Emília Sičáková-Beblavá aktívne Miroslav Beblavý v dňoch 10. – 11. 6. predná- zúčastnila konferencie zameranej na proble- šal v Soule (Južná Kórea) na konferencii Ma- matiku verejných financií, ktorá sa konala na king Reform Happen: Comparative Perspecti- Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. ves and Analytical Approaches organizovanej Účastníci diskutovali o zabezpečovaní služieb Korean Development Institute v spolupráci verejným sektorom na Slovensku, k tejto téma s úradom prezidenta. Jeho príspevok na tému predniesla príspevok aj Emília Sičáková-Be- Political Economy and Sustainability of Major blavá. Liberal Reforms: Private Pension Pillars and (esb) Flat Taxes (Politická ekonómia a udržateľ-  nosť veľkých liberálnych reforiem: súkromné V dňoch 25. – 28. mája boli hosťami ÚVP penzijné piliere a rovné dane) bude na záver študenti verejnej politiky, politológie a európ- roku 2009 vydaný v monografii z konferencie skych štúdií z George Washington University vo Veľkej Británii. Zároveň bol oponentom (GWU), Washington D.C.. Viedla ich prof. ďalšieho príspevku. Sharon Wolchik, popredná americká poli- (esb) tologička a odborníčka na politické systémy  v strednej Európe. Americkí hostia sa stretli Miroslav Beblavý v dňoch 17. – 18. 6. predná- s riaditeľkou ÚVP prof. Ľ. Malíkovou, s kto- šal v Sigtune (Švédsko) na seminári organizo- rou diskutovali o aktuálnych témach spoje- vanom Foundation of International Studies in Krátke správy z ÚVP/Oprava ných s reformou verejnej správy a vývojom Social Security na tému “Social Security, Po- demokratizačného procesu na Slovensku. Ok- verty and Social Exclusion in Rich and Poor rem prednáškovej časti ÚVP pre amerických Countries“. Jeho príspevok bol na tému Com- hostí zorganizoval aj návštevu Národnej rady parative analysis of determinants and effects SR. Zaujímali sa o prácu parlamentných vý- of social protection spending in the new EU borov a navštívili Výbor NR SR pre ľudské member states (Komparatívna analýza príčin práva, národnosti a postavenie žien. a dôsledkov výdavkov na sociálnu ochranu (lm) v nových členských štátoch EÚ)  (esb) Druhé voľby do Európskeho parlamentu boli  pre Ústav verejnej politiky výnimočné. V prvú 8. -9. mája sa Emília Sičáková-Beblavá a Mi- júnovú sobotu občania SR rozhodovali aj roslav Beblavý aktívne zúčastnili konferencie o ďalšom možnom pôsobení dvoch študen- organizovanej Stredoeurópskou univerzitou tiek ÚVP – Jany Budáčovej (Strana zelených) v Budapešti pod názvom Enlargement – Five a Renáty Ocilkovej (Kresťanskodemokratické Years Later. Prezentovali na nej článok zame- hnutie). Ani jednu z nich do Bruselu a Štas- raný na vplyv EU na potieranie korupcie v SR burgu neposlali. a M. Beblavý bol zároveň panelistom v rámci (ir) panelu zameraného na sociálnu politiku.  (esb) 11
 12. 12. Public Policy News * 2/2009 Volební systémy (R. Chytílek, J. Šedo; Portál 2009) PhDr. Daniel Klimovský V tomto roku vydalo pražské vydavateľstvo odvodených diferencovaných prístupov, ktorý Portál publikáciu s jednoduchým názvom: zostavila autorská štvorica, predstavuje kva- „Volební systémy“. Jej autormi sú odborníci litný materiál vhodný pre všetkých študentov pôsobiaci na Masarykovej univerzite v Brne politológie. Zaujímavým spôsobom sa pri tom (Roman Chytílek, Jakub Šedo a Dalibor Ča- títo autori pokúšajú polemizovať s niektorými loud), ktorých doplnil zástupca Karlovej uni- citovanými autormi a dopĺňajú prezentované verzity v Prahe a Sociologického ústavu AV prístupy vlastnými postrehmi. ČR (Tomáš Lebeda). Táto štvorica autorov Z hľadiska kvality spracovania, ako aj z hľadis- rozobrala celkovo na viac než 350 stranách ka vhodnejšieho zapadnutia do kontextu celej problematiku volebných systémov, pričom sa- publikácie by si téma štvrtej kapitoly („Voleb- motný text je logicky rozčlenený do deviatich ní inženýrství a volební reformy“) vyžadovala kapitol, ktoré sú doplnené o jednu tabuľkovú väčší rozsah. Jej najväčším nedostatkom je to- prílohu – táto obsahuje prehľad volebných tiž skutočnosť, že autori v nej viaceré veci iba systémov do (dolných komôr) parlamentov naznačujú a prakticky vôbec nerelativizujú vo- v jednotlivých krajinách sveta. Prvá kapitola („Volební právo a klasifikace volebních systémů“) je zostavená ako úvodná kapito- la, ktorej hlavným cieľom je po- Z knižnice verejnej politiky skytnutie typológie, respektíve klasifikácie volebných systémov. I keď by sa mohlo zdať, že takáto kapitola má z pohľadu politickej vedy iba malý význam, autori k jej zostaveniu pristúpili so všetkou vážnosťou a na strane 48 navrhujú „klasickú“ klasifikáciu volebných systémov doplnenú o typológiu hraničných možností, ktorá by podľa nich mala minimalizovať existenciu takých prípadov, ktoré by nebolo možné zaradiť do tejto klasifikácie. Druhá kapitola („Zkoumání vo- lebních systémů“) a tretia kapito- la („Kvantitativní výzkum účinků volebních systémů“) predstavujú v tejto publikácii exkurz do výsku- mu v oblasti volebných systémov a ich účinkov. Aj v tomto prípade možno konštatovať, že prehľad realizovaných výskumov a z nich 12
 13. 13. Public Policy News * 2/2009 lebné inžinierstvo a jeho výstupy prostredníc- tujú výborný prehľadový materiál nielen pre tvom volebného marketingu a jeho nástrojov. študentov či politológov, ale aj pre publicistov, Na druhej strane je nutné poznamenať, že bez komentátorov či politikov. Na tomto mieste sa tejto témy by publikácia venovaná volebným otvára pre autorov možnosť rozšíriť (v prípa- systémom bola jednoznačne ochudobnená de prípravy ďalšieho vydania) túto kapitolu aj a tak jej zaradenie do publikácie možno hod- o historický prehľad volebných systémov na notiť iba kladne. území SR. Tento môj návrh opieram o dva Piata kapitola („Většinové volební systémy“), základné argumenty. Po prvé, autori tak či šiesta kapitola („Semiproporční volební sys- tak museli aspoň v niektorých obdobiach pra- témy“), siedma kapitola („Poměrné volební covať aj s údajmi vzťahujúcimi sa k územiu systémy“) a ôsma kapitola („Smíšené volební SR, a po druhé, keďže publikácia je napísaná systémy“) predstavujú nosné témy tejto pub- v českom jazyku, je jednoducho dostupná aj likácie, čo potvrdzuje jednoznačne i rozsah, pre slovenských čitateľov, ktorí by s veľkou ktorý je témam týchto kapitol venovaný. Au- pravdepodobnosťou ocenili, ak by tento his- tori tejto publikácie v nich vydareným spôso- torický exkurz obsahoval aj takéto údaje. bom predstavujú jednotlivé typy volebných Bez ohľadu na moje návrhy či pripomienky systémov, pričom popri teoretickom rozpra- však možno považovať túto publikáciu za veľ- covaní ponúkajú vždy aj príklady z politickej mi kvalitnú a z hľadiska študentov politológie praxe. či príbuzných odborov i za „povinné čítanie“. Posledná, teda deviata kapitola („Vývoj vo- Autorom sa totiž naplno podarilo splniť jeden lebního systému v českých zemích“) obsahuje z cieľov, a to zostaviť publikáciu, po ktorej by rozpracovanie volebnej problematiky vzťahu- mohol siahnuť nielen študent oboznamujúci Z knižnice verejnej politiky júcej sa k českej politickej praxi. Aj keď začína- sa s problematikou volebných systémov po jú problematikou organizácie volieb na území prvýkrát či politik pôsobiaci v politickej praxi, ČR pred rokom 1848, táto časť je len veľmi ale aj odborník zaoberajúci sa touto proble- stručná a v prípade prípravy ďalšieho vydania matikou dlhodobejšie. tejto publikácie by som jej autorom navrho- val buď danú tému rozpracovať dôkladnejšie PhDr. Daniel Klimovský alebo ju úplne vypustiť. Neskoršie obdobia sú (autor pôsobí ako odborný asistent na Katedre spracované na veľmi dobrej úrovni a posky- regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach) @ Ústav verejnej politiky FSEV UK nájdete aj na Facebooku. Skupina s názvom ÚVP FSEV UK má adresu www.facebook.com/group.php?gid=10988590247 13
 14. 14. Public Policy News * 2/2009 Informácie o konferenciách  Zástupcovia ICMA na álnych členov, za mnohými z nich však sú aj Slovensku celé národné asociácie. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR je pridruže- V dňoch 19. až 24. apríla 2009 sa na pozvanie ným členom ICMA od roku 1997. Centra rozvoja samospráv a slovenskej Asoci- Tohtoročný program ponúkol prednostom, ácie prednostov úradov miestnej samosprávy zástupcom jednotlivých asociácií z USA, Ka- uskutočnilo už po druhý krát na Slovensku jar- nady, Veľkej Británie, Nórska, Chorvátska, né zasadnutie medzinárodnej komisie Medzi- Českej republiky (celkom z 12 krajín) riešiť národnej asociácie prednostov miest (ICMA) aktuálne témy rozvoja medzinárodnej spo- - prednostov mestských úradov a manažérov lupráce prednostov a venovať sa odborným miest USA. Jesenné zasadnutie je spravidla sú- témam ako je trvalá udržateľnosť, dopady časťou výročnej konferencie. Tohtoročná vý- krízy na samosprávu a ich riešenia. Zároveň ročná konferencia ICMA sa uskutoční v sep- mali príležitosť vidieť ako si samosprávy na tembri v Montreale, Kanada. Očakávame, že Slovensku poradili so zavádzaním miestnej sa jej zúčastnia minimálne dvaja zástupcovia demokracie, rozvojom efektívneho a trans- Asociácie prednostov zo Slovenska, účastní- parentného manažmentu, zabezpečovaním kov výmenného programu. služieb pre verejnosť, zapájaním občanov do Medzinárodná asociácia prednostov miest rozhodovacieho procesu na miestnej úrovni (ICMA) bola založená v roku 1914 s cieľom a podporovaním rozvoja súkromného sektora. poskytovať technickú a odbornú podporu Okrem stretnutí a diskusií s predstaviteľmi Informácie o konferenciách svojim členom a miestnym samosprávam. miestnej samosprávy členovia ICMA navštívili V súčasnosti združuje takmer 9 tisíc individu- aj Ústav verejnej politiky FSEV UK, kde dis- Zľava: výkonný riaditeľ APÚMS Miroslav Vereš, president APÚMS Dušan Ilčík a výkonný riaditeľ ICMA Robert O Neil pri podpisovaní dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou asociáciou prednostov miest a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy SR 14
 15. 15. Public Policy News * 2/2009 nization for Public Administration, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, College of Liberal and Professional Studies of the University of Pennsylvania, Woodrow Wilson School of the Princeton Uni- kutovali s riaditeľkou ÚVP prof. Ľ. Malíkovou versity a podobne. Pestré bolo i zloženie kľú- a so študentmi. Zároveň priniesli na ústav dar čových referentov, medzi ktorými nechýbali – 20 kníh zameraných na manažment v miest- ani zástupcovia ďalších inštitúcií (napríklad nej samospráve. Prítomnosť zástupcov ICMA Yale University, European University Institute, na Slovensku využila aj mimovládna organi- Peking University, United Nations a tak ďalej). zácia Transparency International Slovensko, Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac než ktorá v sobotu 25. apríla pozvala na seminár 350 účastníkov, pričom prezentovaných bolo Verejná kontrola regionálnej samosprávy bý- 207 príspevkov a referátov, ktoré boli rozdele- valého prednostu, protikorupčného reformá- né do viac než 80 rôznych sekcií, workshopov tora Freda Fishera, aby diskutoval s regionál- a seminárov. Vyvrcholením celého podujatia nymi novinármi a aktivistami o možnostiach sa stalo vypracovanie a prijatie deklarácie, kto- zavádzania protikorupčných reforiem v samo- rej obsah sa týka vzťahu občianstva a Milénio- správe. vých rozvojových cieľov definovaných Orga- Traja prednostovia z USA sa na pozvanie nizáciou spojených národov ešte v roku 2000 Asociácie vzdelávania samospráv zúčastni- (návrh deklarácie pripravila skupina expertov; li jej konferencie zameranej na nové trendy tento bol posunutý účastníkom podujatia, vo vzdelávaní samosprávy. Informácie o konferenciách PhDr. Ľuba Vávrová, CSc. ktorí ho mohli pripomienkovať počas jeho Autorka je výkonnou riaditeľkou trvania; v posledný deň boli do pôvodného Centra rozvoja samospráv návrhu expertmi zapracované pripomienky, čím sa vypracovala konečná podoba tejto de- klarácie, ktorú aklamačným spôsobom prijali  Celosvetovo o občianstve účastníci počas záverečnej ceremónie). a Miléniových rozvojových cieľoch Pokiaľ ide o obsah konferencie, tento bol v Soule štruktúrovaný nasledovným spôsobom: • Plenary Session: Building Our Humanita- V prvej polovici mája tohto roku (5. – 8. 5. rian Planet 2009) sa v Soule konala konferencia nesúca • Thematic Sessions: názov „World Civic Forum 2009: Building » Civic Values for Global Justice Our Humanitarian Planet“. Táto akcia bola » Civic Engagement in Public and výsledkom spoločnej iniciatívy, na ktorej sa Global Governance podieľali Kyung Hee University – Seoul a Uni- » Civic Action for Global Agenda Inclu- ted Nations Department of Economic and ding Climate Change Social Affairs, no popri týchto inštitúciách sa • UNDESA Sessions na jej organizácii podieľali napríklad aj Inter- • Institutional Partner Sessions national Association of Economic and Social • Sessions on Key Issues: Councils and Similar Institutions, Conference » Economic Prosperity and Equality on NGOs in Consultative Relationship with » Human Rights Issues and Human the United Nations, Eastern Regional Orga- Security 15
 16. 16. Public Policy News * 2/2009 Pohľad na predsedajúceho (J. Butterfield, Western Michigan University) a re- ferenta (D. Klimovský, Technická univerzita v Košiciach) počas konania sub- sekcie „Public, Community and Society for Civic Values“ (zdroj: archív autora) Informácie o konferenciách » Climate Change (Global Warming) dej úrovni. Podiel na tom malo to, že nešlo » Millennium Development Goals o striktne akademickú konferenciu. Naopak, » Global Peace and Global Governance jej účastníkmi boli aj reprezentanti rôznych » Cultural Diversity and Tolerance medzinárodných i národných inštitúcií ad- » Higher Education for Human Purpo- ministratívneho alebo politického charakteru ses and Social Responsibility a tiež rôzni aktivisti. V konečnom dôsledku » Political Development and Political však túto skutočnosť nemožno považovať Stability výlučne za negatívum konferencie, lebo to » Global Justice and Social Harmony boli práve títo (ne)akademickí účastníci, ktorí » Environmental Protection and Sustai- neraz zasiahli do odbornej diskusie zaujíma- nable Development vými a nezriedka i kontroverznými príkladmi » Crisis Management such as Post-con- z praxe. flict and Disaster Organizačne bolo toto podujatie zvládnuté na » Public Administration výbornej úrovni a to nielen z hľadiska technic- Okrem toho sa v rámci programu konferencie kej infraštruktúry, ale aj z hľadiska atmosfé- uskutočnil okrúhly stôl venovaný zodpoved- ry, ktorá počas konania konferencie panovala nosti univerzít za ďalší rozvoj (Rountable on medzi jej účastníkmi. Samotní organizátori na the Future of Universities: The Vision and záver priznávali chyby, no išlo skôr o známu Global Responsibility of Universities of the ázijskú skromnosť, než o odraz reality, ktorú Future). mali účastníci konferencie možnosť vnímať. Vystúpenia, ktoré odzneli počas konferen- Najväčším negatívom tejto konferencie cie boli z odborného hľadiska na rôznoro- tak zostala neúčasť niekoľkých z pôvodne 16
 17. 17. Public Policy News * 2/2009 prihlásených účastníkov. Títo argumentova-  Konferencia „Energetika li buď obavami spojenými s rýchlym šírením ako dôležitý faktor chrípky nového typu alebo neschopnosťou európskeho a slovenského zabezpečiť si dostatočný objem finančných be z p e č n o s t n é h o zdrojov potrebných pre účasť na tomto po- dujatí. Spomínajúc túto okolnosť, na tomto prostredia“ mieste by som chcel vyjadriť veľkú a úprimnú Konferencia sa konala 31. marca 2009 na pôde vďaku nielen mojej domovskej univerzite, ale Fakulty politických vied a medzinárodných tiež primátorovi mesta Košice, F. Knapíkovi, vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej a riaditeľovi German Marshal Fund of the Bystrici. Jej cieľom bolo poskytnúť odpove- United States – Central and Eastern Europe, de na otázky súvisiace s energetickou bezpeč- P. Demešovi, za láskavú a nezištnú pomoc, nosťou v európskom geopolitickom priesto- vďaka ktorej som sa mohol osobne zúčast- re, ako sú diferenciácia zdrojov a znižovanie niť tohto podujatia. Moja vďaka však patrí aj závislosti na ruských zásobách strategických ďalším osobám, ktoré nebudem osobitne vy- surovín. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou menúvať, no bez pomoci ktorých by som sa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva tejto konferencie nezúčastnil. SR. PhDr. Daniel Klimovský Milan Solár Informácie o konferenciách Pripravované podujatia a konferencie Milan Solár  Slovenské bezpečnostné  M e d z i n á r o d n á fórum 2009 simulácia rokovania Severoatlantickej rady Tretí ročník konferencie združujúcej sloven- skú bezpečnostnú komunitu organizuje Eu- Medzinárodné podujatie organizované Euro- roatlantické centrum v spolupráci s Minister- atlantickým centrom sa bude konať v Brati- stvom zahraničných vecí SR a Univerzitnou slave a Viedni ako súčasť zasadnutia minist- knižnicou v Bratislave sa uskutoční v septem- rov obrany členských krajín NATO v októbri bri 2009. Tradičnými témami konferencie sú 2009. Mladí lídri z národných pobočiek Youth slovenské ambície v medzinárodných štruk- Atlantic Treaty Association sa zúčastnia simu- túrach, ako aj aktuálne hrozby a výzvy pre Slo- lácie zasadnutia Severoatlantickej rady v Bra- venskú republiku vyplývajúce z momentálnej tislave, po ktorom následne pocestujú do UN situácie v globálnom bezpečnostnom prostre- City vo Viedni za účelom požiadania o pride- dí. Podujatie sa bude konať pod záštitou Mi- lenie mandátu Bezpečnostnej rady OSN na nistra zahraničných vecí SR. uskutočnenie krokov, na ktorých sa uzniesli v rámci NAC. Podujatie by sa malo konať pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky. 17
 18. 18. Public Policy News * 2/2009 Dagmar Gombitová: „Štúdium verejnej politiky mi bolo ušité na mieru“ Mgr. Alexandra Suchalová Prvýkrát som Dag- hlavne na písanie a skúšalo sa takmer vždy pí- mar spoznala ešte somnou formou (elektronickou), na štátnici- ako študentka ma- ach sa odpovedalo ústne. Z môjho pohľadu gisterského štúdia je písanie veľmi dôležité, ale lepší tréning pre- na ÚVP a doteraz zentačných zručností by bol určite prínosom. si pamätám jej vý- bornú prednášku na AS: Čo Ti bude najviac chýbať, keďže štúdi- predmete Evaluácia um je úspešne za Tebou? A naopak, čo Ti na- VP, kde hosťovala. ozaj chýbať nebude? Keď som ju potom DG: Chýbať mi bude hlavne študentský ko- ako doktorandka lektív. Napriek tomu, že bol medzi nami ge- videla sedieť v la- neračný rozdiel, ja som sa v škole a medzi vici ako študentku, spolužiakmi cítila veľmi dobre. Určite mi ne- bolo to zvláštne úsmevné. Keď vyšla po štát- budú chýbať nedospané noci strávené či už niciach od skúšobnej komisie, s radosťou sme učením alebo prácou. Bolo to veľmi vyčerpá- si potykali. Dagmar si na ÚVP skúsila aj rolu vajúce obdobie. Skĺbiť prácu, štúdium, rodinu učiteľky, aj študentky a teraz je absolventkou. a zvládnuť náročné situácie, ktoré prináša ži- Preto sme sa rozhodli, že jej položíme pár otá- vot. Popri tom už neexistovala žiadna rezerva Rozhovor s... zok, prostredníctvom ktorých sa s nami pode- na šport alebo aspoň na dobrú knihu. lila o svoje názory, dojmy a prezradila aj niečo o sebe. AS: Čo teraz vyplní medzeru v Tvojom voľ- nom čase, keďže už nebudeš denne chodiť do AS: Pred pár týždňami si úspešne skončila školy? magisterské štúdium vo verejnej politike na DG: Vyplní ju predovšetkým práca. Musím našom ústave. Ešte máš v živej pamäti štátnice dohnať to, čo som popri škole nestihla a prvá a prípravu na ne. Teraz, už bez stresu, je mož- v poradí na zozname „urobiť“ je moja záhra- né celkom objektívne zhodnotiť štátne skúšky da. Potom príde na rad množstvo administra- ako také. Čo by si na nich zmenila, ak by si tívy a školu nahradí samoštúdium. Mám na mala túto možnosť? programe školenie prostredníctvom video- DG: Štátnice boli dosť náročné, ale dali sa konferencie, kde bude prednášať svetová elita zvládnuť. Komunikačný problém nám trochu v oblasti evaluácií. Na to sa veľmi teším. skomplikoval život pri príprave, nakoľko časť tematických okruhov sa objavila len pár dní AS: Keď sa vrátime dva roky dozadu, kedy si pred štátnicami, nakoniec sme však boli radi, začínala študovať: prečo si sa vlastne rozhod- že sme to vôbec náhodou objavili. Takýto ob- la prihlásiť na verejnú politiku, keď, ako už jav priamo na štátniciach by nás určite prekva- vieme, si inžinierkou zo Slovenskej technickej pil viac. Časť predmetov sa učila veľmi dobre. univerzity, odbor Kvasná chémia a biologické Témy boli spracované jasne a jednoznačne inžinierstvo? a podklady sme mali k dispozícii. Boli však aj DG: Dôvod bol veľmi prozaický. Ako bioche- také, kde sa nám orientovalo ťažšie. Mnohých mik som pracovala krátko po škole a pred 12 zaskočilo, že kým celé štúdium sa kládol dôraz rokmi som začala pracovať v oblasti evaluá- 18
 19. 19. Public Policy News * 2/2009 cií. V súčasnosti všetky zákazky, na ktorých ako konzultačná fir- ma pracujeme je možné získať len prostredníc- tvom domácich a medzinárod- ných tendrov. Častou pod- mienkou je aj vzdelanie, ktoré hlavne Európska komisia pomer- ne striktne ob- medzila na poži- adavku vzdelania 2. stupňa v ob- lasti politológie, sociológie alebo ekonómie. Svo- Rozhovor s... jim technickým vzdelaním som túto podmien- ku nespĺňala a dlhoročná prax na kvalifikova- nie sa nestačila. Verejná politika svojou náplňou spĺňala všetky tieto požiadav- ky a dalo by sa povedať, že mi bola priam „uši- by posilniť interné kapacity. Externí peda- tá na mieru“. gógovia sú tí, ktorí prinášajú „šťavu“ z pra- xe do suchej teórie, ale každý základ by mal AS: Splnilo toto štúdium Tvoje očakávania? byť dostatočne stabilný. Zaujímavým úkazom Ak áno, v čom? Ak nie, čo si predstavovala sú niektoré koncepty, ktoré sa v jednotlivých inak? predmetoch prelínajú, resp. pohľad na ne sa DG: Ako som už spomenula, pokiaľ ide o ná- líši podľa toho, ako ich vnímame. Tu by som plň štúdia, niet čo vytknúť a je porovnateľné videla priestor na doladenie. so zahraničnými univerzitami. Ústav verejnej politiky je však pomerne nový a potreboval 19
 20. 20. AS: V čom boli hlavné rozdiely medzi štúdi- z EÚ, pre ktoré je evaluácia povinná. Vďaka Public Policy News * 2/2009 om sociálnych vied a techniky? Máš pocit, že tomu sa však predsa len evaluácie aj monitoro- sa školstvo zmenilo za ten čas, kým si mala vanie dostávajú viac do povedomia. Aj to bol v študijných povinnostiach prestávku? dôvod, prečo sme založili Slovenskú evaluač- DG: Mám priam pocit, že došlo k výraznej nú spoločnosť. Profesionálov, ktorí v tejto ob- zmene, ale môže to byť aj rozdiel medzi tech- lasti pracujú, je síce zatiaľ veľmi málo, ale ich nikou a školou humanitného zamerania. Naše počty porastú a to hlavne o tých, ktorí budú štúdium kedysi bolo výrazne časovo náro- evaluácie riadiť. Považujeme za rozumné, aby čnejšie a nebolo by preto možné popri štúdiu tak ako vo všetkých ostatných európskych kra- pracovať (okrem brigád cez víkendy) alebo jinách, prebiehala výmena skúseností a šírenie súčasne študovať na dvoch vysokých školách. vedomostí aj medzi konkurenčnými firmami Dnes sa rozšírili nielen možnosti štúdia, jeho práve na takejto platforme. V mnohých kra- dostupnosť, ale existuje aj väčšia flexibilita jinách existujú v rámci verejnej správy inštitú- vo výbere predmetov. Je mimoriadne pozitív- cie, ktorých náplňou sú evaluácie. Je samozrej- ne, že sa kladie omnoho väčší dôraz na pocho- mosťou, že existujú študijné odbory, ktoré sa penie ako na memorovanie. Ako negatívum zameriavajú na túto oblasť. vnímam to, že zvýšenou mobilitou súčasní študenti prichádzajú o taký “pravý“ študent- AS: Čo Ťa na tejto práci baví najviac? ský život, ktorý nás ako kolektív držal pokope. DG: Je to veľmi živá práca, kde nie je veľa ste- Trávili sme spolu podstatne viac času a to nie- reotypu a stretávam sa pritom s množstvom len v škole ale aj mimo nej. zaujímavých ľudí. Je zaujímavé sledovať ako sa evaluácie vyvíjajú a v mnohých krajinách Rozhovor s... AS: Okrem toho, že si bola našou študent- sa z nich stáva doslova módny trend ale aj sa- kou, si aj našou externou „spoluučiteľkou“ mostatná oblasť výskumu. Všetci sa učíme za na predmete Evaluácia verejnej politiky. Tiež pochodu. Pracujeme väčšinou v medzinárod- o tebe vieme, že si spoluzakladateľkou Sloven- ných tímoch, ktoré sú aj profesne rôznorodé skej evaluačnej spoločnosti. Ako si sa dostala a všetky skúsenosti z takejto práce sú veľmi k evaluáciám? Aká cesta viedla od techniky obohacujúce. k hodnoteniu a monitorovaniu? DG: Bola to náhoda. Pracovala som ako dok- AS: V roku 2007 Ti vyšla aj prvá publikácia torandka na Chemicko-technologickej fakulte „Úvod do monitorovania a evaluácie“. Môžeš a spolupracovala som na výskume cytostatík, nám ju v krátkosti predstaviť a aj popísať pre- keď som odišla na materskú dovolenku. Po čo si sa rozhodla vytvoriť a vydať práve túto jej ukončení sa však situácia natoľko zmenila, knižku? že som sa rozhodla hľadať si uplatnenie inde DG: V slovenčine zatiaľ neexistuje žiadna a začala som pracovať na PHARE projektoch. odborná literatúra, ktorá by sa venovala tejto Začala som implementáciou a posunula som problematike. Táto publikácia bola našim (Slo- sa k evaluáciám, kde som zatiaľ zotrvala. Začí- venskej evaluačnej spoločnosti – pozn. red.) nali sme tak trochu rozpačito, lebo aj pre Eu- prvým pokusom priniesť aspoň základné po- rópsku komisiu, ktorá tento kontrakt riadila, aj znatky. Už máme rozpracované ďalšie projek- pre nás, to bolo niečo úplne nové. Postupne sa ty, veľmi nám pomáha spolupráca s kolegami vyvíjali metodiky, procesy a zdokonaľovali sa zo zahraničia v rámci európskej siete národ- vedomosti. Na Slovensku prebiehalo minimál- ných evaluačných spoločností. S českými ko- ne množstvo evaluácií a dodnes ich počet ras- legami spolupracujeme na školeniach, rozbie- tie len vďaka tomu, že dostávame príspevky hame užšiu spoluprácu s rakúsko-nemeckou 20
 21. 21. Public Policy News * 2/2009 evaluačnou spoločnosťou a veľmi ochotní sú AS: Vieme, že máš dcéru. Padlo jablko ďale- aj kolegovia z IDEAs (International Develop- ko alebo blízko od stromu? Kráča Tvoja dcéra ment Evaluation Association), ktorí sa zaobe- v maminých šľapajách? rajú hlavne evaluáciou rozvojovej pomoci, či DG: Moja dcéra je to najlepšie, čo mám. Prá- dokonca naši kolegovia z Afriky, kde, prekva- ve zmaturovala na gymnáziu vo Viedni, kde pujúco, evaluácia vôbec nie je neznámy pojem. absolvovala prírodovedné zameranie ale zdá sa, že skutočne ide v mojich šľapajách, lebo sa AS: Na čom v súčasnosti pracuješ? chystá študovať spoločenské vedy na Vieden- DG: Práve končím svoju časť prednášok na skej univerzite. veľmi obsiahlom vzdelávacom kurze, ktorý moji českí kolegovia pripravili pre regionálne AS: A ešte posledná aktuálna letná téma. Čas rady (tie v Čechách riadia svoje regionálne ope- prázdnin a oddychu je tu, kam sa chystáš na račné programy). Pracujem na monitorovaní dovolenku? Ako najradšej relaxuješ? Čo naj- projektov financovaných z Nórskych fondov, radšej robievaš v svojom voľnom čase? kde som práve absolvovala monitoring pekné- DG: Moje dovolenky nie sú nikdy plánova- ho projektu, ktorý sa realizuje v Česku, Švajči- né. Pravdepodobne aj to je dôvod, prečo som arsku a na Slovensku práve začínam s ex-post sa na žiadnu posledných pár rokov nedosta- hodnotením projektov cezhraničnej spoluprá- la. Cestovania si užívam počas práce celkom ce. dosť. Najlepším relaxom je pre mňa práca v záhrade, z ktorej som si urobila taký malý AS: Prezraď nám aj niečo zo svojho súkro- raj na zemi. Bývam na vidieku, na veľmi po- mia... Napr. si rodená Bratislavčanka či ťa sem kojnom a tichom mieste pod lesom. Pri práci Rozhovor s... zavialo z iného kúta Slovenska? sa o mňa nesmierne pozorne stará a pomáha DG: Pochádzam z Humenného a do Bratisla- mi môj nemecký ovčiak. V horúcich dňoch sa vy ma tak, ako väčšinu východniarov, priviedla dá namočiť v jazierku, kde inak kraľujú lekná práca. Tri roky po ukončení vysokej školy som a ryby. Aké miesto by mohlo byť na oddych pracovala na Lekárskej fakulte v Košiciach, lepšie? potom som sa vydala a keďže manžel pracoval v Bratislave, vrátila som sa s ním späť na moju alma-mater. Mgr. Alexandra Suchalová OPRAVA V minulom čísle PPN sme na s. 19 uviedli, Vedúcim CESES FSV UK je od jeho vzniku že PhDr. Arnošt Veselý, PhD. sa stal nedáv- v roku 2000 prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. no vedúcim Centra pro sociální a ekonomické MSc. strategie (CESES), výskumného pracoviska Za chybu sa ospravedlňujeme. Fakulty sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe. Táto informácia nie je pravdivá. PhDr. redakcia PPN Arnošt Veselý, PhD. sa nestal vedúcim CE- SESu, ale inej, hoci spriaznenej inštitúcie: Ka- tedry verejnej a sociálnej politiky na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. 21

×