The Pooooor Ant!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

The Pooooor Ant!

on

 • 282 views

 

Statistics

Views

Total Views
282
Views on SlideShare
282
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

The Pooooor Ant! The Pooooor Ant! Presentation Transcript

 • ΔÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ◊Ù·Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û οı ̤ڷ, Úˆ›-Úˆ›, ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û fiÏË Ì¤Ú· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿! ΔÔ˘ ¿ÚÂÛ ¿Ú· Ôχ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È, Ê˘ÛÈο, Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋! ªfiÓÔ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â manager Ó· ÙÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ!
 • √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ı¤ÛË manager, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔۤϷ‚ ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÌÂÈÚË ¶·Û¯·Ï›ÙÛ· ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÔÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ª˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì οÚÙ˜. 줂·È·, Û‡ÓÙÔÌ·, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ì›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ Ó¤Ô-ÚÔÛÏËÊı›۷˜ ∞Ú¿¯Ó˘ ∏ ∞Ú¿¯ÓË ÂÈÊÔÚÙ›ÛÙËΠ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ…
 • √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Û¯·Ï›ÙÛ·, ÒÛÙ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ì ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ù¿ÛˆÓ. ŒÙÛÈ, ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó Û ̛· ∫·ÙÛ·Ú›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁfiÚ·Û·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ó¤Ô ÛÂÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹-ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ΔÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔ‚·Û›ÏÂÈÔ. ªÔÈÚ·›·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È… √ ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤ÊÂÚ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÂȂϤÂÈ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ
 • ΔË ı¤ÛË, ÏÔÈfiÓ, ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ¤Ó·˜ Δ˙›Ù˙Èη˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Êı·Ṳ́ÓË Â›ψÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ̛· ÂȉÈ΋, ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÎÈ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì Â›Â‰Ë ÔıfiÓË. 줂·È·, Ì ÙfiÛÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ È·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ server √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¤ÓȈÛ ۇÓÙÔÌ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô-‰È¢ı˘ÓÙ‹ (Ô˘ ‹Ù·Ó, ·ÏÈ¿, ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘) ÒÛÙÂ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ηٷÛÙÚˆı› ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŸÛÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¤ÓȈı fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi…
 • √ Δ˙›Ù˙Èη˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ¯ÚfiÓÔ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ̛· ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ, ›Â. ªfiÓÔ Ô˘, Ì›· ̤ڷ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ ∞̤ۈ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi Ì›· ÂÚÈ˙‹ÙËÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·, Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› οÔȘ χÛÂȘ. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘, Ô˘ η٤ÏËÁ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ, Û·ÊÒ˜, ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡». Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, Ô ∫ËÊ‹Ó·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ηȅ. ∞¤Ï˘Û ÙÔ ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ!!!
 • ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙÔ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ηχÙÂÚ· Ó· Â›Û·È ¤Ó· ·Ó›Î·ÓÔ Ù›ÔÙ·, ¿¯ÚËÛÙÔ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË ÂÔÙ›·˜. ΔÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó; ∞Ó, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÂÈ̤ÓÂȘ Ó· Â›Û·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌË ‰Â›¯ÓÂȘ fiÙÈ Â›Û·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ… ¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤! ∞Ó ¿ÏÈ, ÂÈ̤ÓÂȘ ÍÂÚÔΤʷϷ Ó· Â›Û·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ª˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË, ÒÛÙÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÌËÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ›˜ ∫ËÊ‹Ó˜, ¶·Û¯·Ï›ÙÛ˜, ∞Ú¿¯Ó˜, Δ˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ∫Ô˘ÎÔ˘‚¿ÁȘ Î·È ∫·ÙÛ·Ú›‰Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Á΢Ú˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÛÈÙ·… (¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ¡., ªÂϛӷ ™. )