งานนำเสนออาเซี่ยน

7,268 views
7,090 views

Published on

ASEAN ANUBANLAMPHUN SCHOOL 2012

Published in: Education

งานนำเสนออาเซี่ยน

 1. 1. การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาพู น เพือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ่ ...2558
 2. 2. หลักการและเหตุผล เนืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ่ 2558 เป็ นการสร้างสังคมภูมภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ ิ ร่วมกันฉันญาติมตรในครอบครัวเดียวกัน ิ
 3. 3. โดยมีวตถุประสงค์ ัประชาคมอาเซียนก่อตังขึนโดยมีวตถุประสงค์ ้ ้ ั เพือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมภาค ธารงไว้ซง ่ ิ ึ่สันติภาพ เสถียรภาพ และความมันคงทางการเมือง ่
 4. 4. สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดบนพืนฐานของความเสมอ ี ้ภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. 5. ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ประเทศสมาชิ กทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อิ นโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพู ชา
 6. 6. การจัดการศึกษาของประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ประเทศไทย ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที11่ เน้นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวสู่บริบทโลกและภูมภาค สร้างความ ิ ร่วมมือแบบหุนส่วนการพัฒนาเพือความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใน ้ ่ ่ ส่วนของอาเซียน เน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ด้วยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบันการศึกษา ให้มีมาตรฐาน
 7. 7. การปฏิ รปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ู รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ างมีคณภาพ ุ เปาหมายหลัก ๓ ประการ คือ ้๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย๒. เพิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่ างทั่วถึงและมีคุณภาพ ่๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
 8. 8. กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี ๔ ประการคือ ๑. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ๒. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ๔. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
 9. 9. กระทรวงศึกษาธิการกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีคณะกรรมการระดับชาติเพือขับเคลื่อนความร่วมมือ ่ ด้านการศึกษาในอาเซียนสู่การบรรลุเปาหมายการจัดตั้ง ้ ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมี รมว.ศธ.เป็ นประธาน
 10. 10. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสอนหลักสูตรนานาชาติ ศึกษาเพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศ ่ต่างๆ ที่เป็ นประเทศคู่ค้าของประเทศไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ ่สังคมเพือนาไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
 11. 11. การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานวิจัย ่การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานวิจัย/วิชาการเพือการบริการทางสังคม โดยเน้นการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ ่การเมือง และสังคม เพือรองรับการมีงานทาของประชาชน
 12. 12. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะวิสาหกิจเพือ ่ ่การศึกษาเพือให้ผูเ้ รียนสามารถสร้างรายได้ในขณะเรียน ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และเป็ นกาลังสาคัญในการสร้างตลาด เชิงรุกของประเทศการปลูกฝงให้เยาวชนของชาติร้จักใช้ ั ู เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
 13. 13. ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ่ เพือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์การส่งเสริมการยกระดับความรู้ ทักษะภาษาต่างประเทศสาหรับ การติดต่อต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
 14. 14. โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็ นประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยและมีความสาคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษาอั งกฤษ ภาษา รัสเซี ย ภาษาโปรตุเกส ญี่ปุน จีน ฯลฯ ่
 15. 15. ปี 2555 เป็ นปี แห่งการส่งเสริมการพู ดภาษาอั งกฤษ กระทรวงศึกษาธิ การจะกาหนดให้ปี 2555 ่เป็ นปี แห่งการส่งเสริมการพู ดภาษาอั งกฤษ เพือเตรียมพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 16. 16. ฝึ กการพู ดภาษาอั งกฤษในหน่วยงานกาหนดให้ทกวันศุกร์ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา ุ โรงเรียนในสังกัด ศธ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ฝึ กการพู ดภาษาอั งกฤษในหน่วยงาน
 17. 17. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ นๆความร่วมมือกับหน่วยงานอื่ นๆกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในการฝึ กอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ครูข้าราชการ และบุคลากรการศึกษากรมเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC แก่ บุคลากร ข้าราชการ นักเรียน ทั่วประเทศ
 18. 18. การกาหนดภาพเด็กไทย ใน ASEAN Education Hub school (14 โรง) Spirit Of ASEAN -Sister/partner school (30 โรง) -Buffer school (24 โรง)(มีเครือข่าย มากกว่า 500 โรง) ASEAN Focus School (14 โรง) Connecting classroom : พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ ประเทศอาเซียน และประเทศอื่ นๆ
 19. 19. ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และคู่ค้าของอาเซียนให้แก่ผูบริหารการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ และผูปฏิบติงานเกี่ยวกับอาเซียน ในปี ้ ้ ั2555
 20. 20. กาหนดให้มนโยบายและเปาหมายเพือให้ผูที่เกี่ยวข้อง ี ้ ่ ้ มีความรู้ความเข้าใจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงกาหนดให้มีนโยบายและเปาหมายเพือให้ผูท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความ ้ ่ ้เข้าใจ และตระหนักในการเป็ นประชาคมอาเซี ยนมากยิ่ งขึ้น
 21. 21. โดยการจัดทาเอกสารแนวทางการบริหาร ่จัดการเรียนรู้ส่ประชาคมอาเซียน เพือเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ู ในการอยู่ร่วมกันกับประชากรของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
 22. 22. โรงเรียนอนุบาลลาพู นได้มีการกาหนดแนวทางในการ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของ สพฐ และ สพป.
 23. 23. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาและ ้ปฏิ บัติงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยทางโรงเรียนมีการจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน อบรมครูผูสอน ให้มี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพือเตรียมความ ่พร้อมสู่อาเซี่ยน
 24. 24. รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมีการใช้ทรัพยากรที่ดีรับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพือ ่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า เช่นจากสมาคมครูและผูปกครองของโรงเรียนอนุบาลลาพู น จาก ้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จากเทศบาล และอื่ นๆอี กมากมาย
 25. 25. โรงเรียนอนุบาลลาพู นได้จดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดย ั สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริม เพือเตรียมความพร้อมของผู เ้ รียน ่ สู่ประชาคมอาเซียนอย่างหลากหลาย
 26. 26. การจัดสภาพแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้ อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน จัดทามุมอาเซี่ยนในห้องเรียน ในห้องสมุด และห้องปฏิ บัติการต่างๆ รวมถึงการใช้ระบบอิ นเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับอาเซี่ยน
 27. 27. ห้องสมุดมีชีวิต
 28. 28. การจัดทาหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น การแทรกเนื้อหาในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เดสอนรายวิชา ่เพิมเติม และการจัดกิจกรรมนักเรียน มีคณภาพสอดคล้องกับ ุนโยบายและความต้องการท้องถิ่นโดยให้วิชาสังคมศึกษาเป็ นแกนหลักในการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 29. 29. ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
 30. 30. การจัดทาหน่วยการเรียนรู้บรณาการประชาคมอาเซียน ู
 31. 31. การจัดกิจกรรมสถานศึกษาเกียวกับอาเซียน ่มีการจัดกิจกรรมสถานศึกษาเกียวกับอาเซียน เช่นการจัด อาเซียนเดย์ การจัด ่นิทรรศการเกียวกับอาเซียนให้ผูเ้ รียนได้เรียนอย่างหลากหลาย เช่นกิจกรรมวันปิ ด ่ภาคเรียน
 32. 32. การจัดห้องสมุด มุมอาเซียนศึกษาเป็ นแหล่งเรียนรู้มีการจัดห้องสมุด มุมอาเซียนศึกษาเป็ นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยให้ผูเ้ รียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนอย่างหลากหลาย เช่น ชื่อประเทศสมาชิกธงประชาติ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ภาษา ดอกไม้ประจาชาติ ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ตั้งของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซี่ ยน
 33. 33. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านของอาเซียนให้เป็ นปจจุบันและอยู่ในสภาพพร้อม ัใช้ โดยจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซี่ ยนไว้เพือให้ผูเ้ รียนสืบค้นอย่าง ่หลากหลาย ในเว็บไซต์ของโรงรียน และของครูผูสอนเช่น้http://www.ablpn.ac.th/http://julee2002.wordpress.com/
 34. 34. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COM คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
 35. 35. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COMการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพือการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ่
 36. 36. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COM/2012/05/30/แนวการจัดการเรียนรู้สู/
 37. 37. HTTP://WWW.ABLPN.AC.TH/
 38. 38. HTTP://WWW.ABLPN.AC.TH
 39. 39. HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/ จุล ี สร้อยญานะ
 40. 40. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างหลากหลายวิธีการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่นทางโรงเรียนได้จ้างครูจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศอิ นเดีย มาให้ความรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม
 41. 41. การวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ส่ประชาคมอาเซียน ูมีการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ส่ประชาคมอาเซียน และนาผล ูไปพัฒนาการดาเนินงาน เช่นการจัดทาโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่อาเซี่ ยนในโรงเรียน ู
 42. 42. การนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลมีการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลพร้อมสรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการจัดทาแผ่นปายไวนิล ้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอาเซี่ยน การจัดทาเว็บไซต์ของโรงเรียนและครูให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน
 43. 43. การจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียนมีการจัดตั้งสมาคม/ชมรมครูประชาคมอาเซียน ในระดับสถานศึกษาอั นแสดงให้เห็นความร่วมมือดาเนินการ โดยเชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายสพป.และสพม. เข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายชมรมครูประชาคมอาเซี่ยนของโรงเรียนอนุบาลลาพู นจานวนทั้งสิ้น.......โรงเรียน
 44. 44. ขอขอบคุณผูอานวยการโรงเรียนอนุบาลลาพู น รองผูบริหารโรงเรียน ้ ้ อนุบาลลาพู น สมาคมครูและผูปกครองโรงเรียนอนุบาล ้ ลาพู น ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลทาให้การจัดทางานนาเสนอครั้งนี้มีความสมบูรณ์และสาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี จุลี สร้อยญานะ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลลาพู น

×