ภาคผนวก

1,619 views
1,397 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคผนวก

  1. 1. ๘๙ ภาคผนวก ก ตัวอย่ าง แบบสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคล พฤติกรรม ทางาน การแสดง การตอบ การรับฟังลาดับที่ ชื่อ-สกุล ความสนใจ ตามทีได้ รับ รวม ่ ความคิดเห็น คาถาม ความคิดเห็น มอบหมาย ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๒๐ ลงชื่อ……………………………….ผูสังเกต ้ (………………………….……) …………/…………/………..เกณฑ์ การให้ คะแนน ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ คะแนนร้อยละ ๘๐- ๑๐๐ ได้เกรด ๔ คะแนนร้อยละ ๗๕- ๗๙ ได้เกรด ๓.๕ คะแนนร้อยละ ๗๐- ๗๔ ได้เกรด ๓ คะแนนร้อยละ ๖๕- ๖๙ ได้เกรด ๒.๕ คะแนนร้อยละ ๖๐- ๖๔ ได้เกรด ๒ คะแนนร้อยละ ๕๕- ๕๙ ได้เกรด ๑.๕ คะแนนร้อยละ ๕๐- ๕๔ ได้เกรด ๑ คะแน นร้อยละ ๐-๔๙ ได้เกรด ๐หมายเหตุ : ใช้แบบประเมินนี้ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้
  2. 2. ๙๐ ภาคผนวก ข ตัวอย่ าง แบบประเมินพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่………..ชั้ น/แผนก……………….คาสั่ ง ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนตามพฤติกรรมที่กาหนดคาชี้แจง ให้ผสอนประเมินและใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม ู้ พฤติกรรม ความตั้งใจ ความ การแสดง ทางานเสร็จ การนาเสนอ ลาดับที่ หัวข้ อเรื่อง ในการ รวม ร่ วมมือกัน ความคิดเห็น ตามเวลา ผลงาน ทางาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๒๐เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนร้อยละ ๘๐- ๑๐๐ ได้เกรด ๔ คะแนนร้อยละ ๗๕- ๗๙ ได้เกรด ๓.๕ คะแนนร้อยละ ๗๐- ๗๔ ได้เกรด ๓ คะแนนร้อยละ ๖๕- ๖๙ ได้เกรด ๒.๕ คะแนนร้อยละ ๖๐- ๖๔ ได้เกรด ๒ คะแนนร้อยละ ๕๕- ๕๙ ได้เกรด ๑.๕ คะแนนร้อยละ ๕๐- ๕๔ ได้เกรด ๑ คะแนนร้อยละ ๐-๔๙ ได้เกรด ๐ ลงชื่อ…………………………….ผูประเมิน ้ (……..……………………..) ………./………../.……….
  3. 3. ๙๑ ภาคผนวก ค ตัวอย่ าง แบบสั งเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มเชี่ยวชาญที่ …..……..ชั้ น/แผนก……………….คาสั่ ง ให้ประธานกลุ่มสังเกตพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่มตามพฤติกรรมที่กาหนดคาชี้แจง ให้ประธานกลุ่มประเมินและใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม พฤติกรรม ชื่อ-สกุล ความ การแสดง การรับฟัง ความตั้งใจใน การมีส่วนร่ วมลาดับที่ รวม สมาชิกกลุ่ม ร่ วมมือกัน ความคิดเห็น ความคิดเห็น การทางาน ในการอภิปราย ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๒๐เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนร้อยละ ๘๐- ๑๐๐ ได้เกรด ๔ คะแนนร้อยละ ๗๕- ๗๙ ได้เกรด ๓.๕ คะแนนร้อยละ ๗๐- ๗๔ ได้เกรด ๓ คะแนนร้อยละ ๖๕- ๖๙ ได้เกรด ๒.๕ คะแนนร้อยละ ๖๐- ๖๔ ได้เกรด ๒ คะแนนร้อยละ ๕๕- ๕๙ ได้เกรด ๑.๕ คะแนนร้อยละ ๕๐- ๕๔ ได้เกรด ๑ คะแนนร้อยละ ๐-๔๙ ได้เกรด ๐ ลงชื่อ…………………………….ผูประเมิน ้ (……..……………………..) ………./………../.……….
  4. 4. ๙๒ ภาคผนวก ง ตัวอย่าง แบบรวมคะแนนการประเมิน สมรรถนะสาคัญของนักเรียน ตลอดภาคการศึกษาชื่อ-สกุล…………………………………………………………....รหัสประจาตัว …………………………………ระดับชั้น………………..กลุ่ ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… ครั้งที่ประเมิน หารจานวนครั้งที่ประเมิน สมรรถนะสาคัญของนักเรียน คะแนนรวม คะแนนที่ได้ ๑๒ ๒๐ ๑๗ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๘ ๑๖ ๑๙ ๑๑ ๑๐ ๒ ๗ ๕ ๔ ๓ ๘ ๖ ๙ ๑ คะแนนที่ได้ ๑. ความสามารถในการสื่ อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการใช้ทกษะชี วิต ั ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ลงชื่อ……………………………….ผูประเมิน ้ (………………………….……) …………/…………/………..
  5. 5. ๙๓ ภาคผนวก จ ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมิน สมรรถนะสาคัญของนักเรียน ภาคเรียนที่ …………………….ปี การศึกษา………………… ๔. ความสามารถในการใช้ ทกษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา รหัสวิชา………………………………………………………….. ๑. ความสามารถในการสื่ อสาร ั ๒. ความสามารถในการคิด ชื่อวิชา…………………………………………………………… ชั้น…………………………………………………………..…… รวมคะแนน กลุ่ม…………………………………………..……………….…. รหัส ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ประจาตัวหมายเหตุ การให้คะแนนปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูกบดุลพินิจของผูสอนและสถานศึกษา ่ ั ้
  6. 6. ๙๔ ภาคผนวก ฉ ตัวอย่าง แบบรวมคะแนนการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดภาคการศึกษาชื่อ-สกุล…………………………………………………………....รหัสประจาตัว …………………………………ระดับชั้น………………..กลุ่ ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… ครั้งที่ประเมิน หารจานวนครั้งที่ประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนรวม คะแนนที่ได้ ๑๒ ๒๐ ๑๗ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๘ ๑๖ ๑๙ ๑๑ ๑๐ ๒ ๗ ๕ ๔ ๓ ๘ ๖ ๙ ๑ คะแนนที่ได้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ๒. ซื่ อสัตย์สุจริ ต ๓. มีวินย ั ๔. ใฝ่ เรี ยนรู ้ ๕. อยูอย่างพอเพียง ่ ๖. มุ่งมันในการทางาน ่ ๗. รักความเป็ นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ ลงชื่อ……………………………….ผูประเมิน ้ (………………………….……) …………/…………/………..
  7. 7. ๙๕ ภาคผนวก ช ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที…………………….ปี การศึกษา………………… ่ รหัสวิชา……………………………..…………………….. ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๖. มุ่งมั่นในการทางาน ชื่อวิชา…………………………………..….……………… ๗. รักความเป็ นไทย ๕. อยู่อย่ างพอเพียง ๘. มีจิตสาธารณะ ๒. ซื่อสั ตย์ สุจริต ชั้น……………………………………….………………… ๔. ใฝ่ เรียนรู้ รวมคะแนน ๓. มีวนัย ิ กลุ่ม…………………………………………………….…. รหัส ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ประจาตัวหมายเหตุ การให้คะแนนปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยูกบดุลพินิจของผูสอนและสถานศึกษา ่ ั ้

×