0
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ• วิทยากรประจาจุด ร.ต. จาเนียร...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาหมักชีวภาพ               ้...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   ประจาตาบลปากเพรียว                                   แ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   ประจาตาบลหนองปลาไหล                                   ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจาตาบลหนองปลาไหล• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเผาถ่ านทาน้าส้ มควันไม้           ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   ประจาตาบลหนองปลาไหล                                   ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจาตาบลตลิงชัน         ่                            ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   ประจาตาบลตลิงชัน          ่• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกหญ้ าเลียงสั ตว์   ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   ประจาตาบลตลิงชัน          ่                           ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาข้ าว• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนวิเ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกไผ่ หวาน• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนว...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลกุดนกเปล้า• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว                ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจาตาบลกดนกเปล้า         ุ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร       ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร             ประจาตาบลดาวเรือง                          ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร         ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ไร่ นาสวนผสม, การเลียงปลา และการทาน้า...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร         ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง กบ, หมูป่า• วิทยากรประจาจุด นายชุมพล ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร         ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ปุ๋ ยชีวภาพ• วิทยากรประจาจุด นายชนะวัฒ...
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                  ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การผลิตน้ าหมักชีวภาพ...
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                   ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การทานาให้ได้ผลผลิต...
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                        ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง วิสาหกิจช...
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                        ประจาตาบลนาโฉงชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง ไร่ นาสวนผสม...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร              ประจาตาบลตะกุด     • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกกล้ วยนาว้ า...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                ประจาตาบลตะกุด                         ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลตะกุด                                            ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                 ประจาตาบลตะกุด•ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสาร...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                ประจาตาบลโคกสว่าง                       ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                ประจาตาบลโคกสว่าง                       ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร             ประจาตาบลโคกสว่าง                          ...
จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลโคกสว่าง       ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การผลิต       สมุนไพรสกัด,         ...
ปลูกผัก
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ปลูกผัก

703

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
703
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "ปลูกผัก"

 1. 1. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ• วิทยากรประจาจุด ร.ต. จาเนียร วงษ์ ศรี จุดถ่ายทอด• สถานทีดาเนินการ บ้ านเลขที่ 73 ตาบลปากเพรียว อาเภอ ่ เมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6756-5072 วัดดาวเสด็จ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 10 ปี ร.ร.อนุบาลสระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานทีเ่ หมาะสม มกราคม – ธันวาคม ร.ร.สบว. ถ.พหลโยธิน
 2. 2. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาหมักชีวภาพ ้• วิทยากรประจาจุด ร.ต. จาเนียร วงษ์ ศรี• สถานทีดาเนินการ บ้ านเลขที่ 73 ตาบลปากเพรียว อาเภอ ่ จุดถ่ายทอด เมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6756-5072 วัดดาวเสด็จ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 3 ปี ร.ร.อนุบาลสระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานทีเ่ หมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ.พหลโยธิน ร.ร.สบว.
 3. 3. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว แรงงานจังหวัด• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว จุดถ่ายทอด• วิทยากรประจาจุด นางทองคา รุ่งอุทัย• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 8/2 ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6135-3260• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 3 ปี ศาลากลาง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ. พหลโยธิน
 4. 4. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล จุดถ่ายทอด• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ• วิทยากรประจาจุด นายสมาน โพธิ์พรหม วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 38/1 หมู่ 6 ตาบลหนอง ปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3625- 3121 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 5. 5. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเผาถ่ านทาน้าส้ มควันไม้ จุดถ่ายทอด• วิทยากรประจาจุด นายคา ด้วงอาไพ วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 38/3 หมู่ 6 ตาบลหนอง ปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9741- 5940• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 2 ปี อนามัยกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ.บายพาสกุดนกเปล้า
 6. 6. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล จุดถ่ายทอ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทาไร่ นาสวนผสม• วิทยากรประจาจุด นายเสวย เข็มเล็ก• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 49 หมู่ 8 ตาบลหนองปลาไหล วัดโนนสภาราม อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3625-3093• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม วัดกุดนกเปล้า ไปแก่งคอย ถ.บายพาสใหม่
 7. 7. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่ ถ.มิตรภาพ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกไม้ ตะกู• วิทยากรประจาจุด นายแก่นมั่น ดามณี วัดห้วยลี่• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตาบลตลิงชัน ่ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6121-9813 แม็คโค• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 1 ปี จุดถ่ายทอด• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 8. 8. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกหญ้ าเลียงสั ตว์ ้ ถ.มิตรภาพ• วิทยากรประจาจุด นางเอือง ยาดี ้ วัดห้วยลี่ จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตาบลตลิงชัน ่ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9746-7870• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี แม็คโค สะพานข้ามทางรถไฟ• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 9. 9. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่ ถ.มิตรภาพ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว• วิทยากรประจาจุด นายลิขิต เนตรปรีชา• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 6 หมู่ 7 ตาบลตลิ่งชัน วัดหนองบัว ทางวัดหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6512-4067• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ปั้มปี โตนัส• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม จุดถ่ายทอด
 10. 10. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาข้ าว• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนวิเศษ กรุ งเทพ นิสสัน จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 158 หมู่ 1 ตาบลปาก ข้ าวสาร• อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-225375• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 20 ปี สระบุรี โรงเรี ยนปากข้าวสาร• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 11. 11. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกไผ่ หวาน• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนวิเศษ กรุ งเทพ นิสสัน จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 158 หมู่ 1 ตาบลปาก ข้ าวสาร อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036- 225375• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี โรงเรี ยนปากข้าวสาร สระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 12. 12. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลกุดนกเปล้า• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว จุดถ่ายทอดการเพาะเห็ดขอนขาว• วิทยากรประจาจุด นายสมนึก กล้ วยป่ า วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 82/1 หมู่ 8 ตาบลกุด นกเปล้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08- 7009-8262 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 3 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 13. 13. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลกดนกเปล้า ุ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร จุดถ่ายทอดการปลูกพืชสมุนไพร• วิทยากรประจาจุด นายกิตติพฒน์ วรสกุล ั วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 120 หมู่ 3 ตาบลกุดนก เปล้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-1292- ทางไปต.หนองปลาไหล 7702 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 4 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 14. 14. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลดาวเรือง จุดถ่ายทอดกล้วยอบม้วน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง กล้วยอบม้ วน อบต.ดาวเรื อง• วิทยากรประจาจุด นางจิระภา บุญประกอบ• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตาบลดาวเรือง ถนนบายพาส อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3633-2212, 08-9502-3160• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 15. 15. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ไร่ นาสวนผสม, การเลียงปลา และการทาน้าหมักชีวภาพ ้• วิทยากรประจาจุด นายบุญลือ เต้ าแก้ว, นางบุญมี เต้ าแก้ ว และนายผิน ครองรักษ์• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อบต.หนองโน• โทรศัพท์ 0-3630-7223, 08-9533-7547 จุดถ่ายทอดไร่ นาสวนผสมฯ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 15 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 16. 16. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง กบ, หมูป่า• วิทยากรประจาจุด นายชุมพล ครองรักษ์ และนายสั นทัด ครองรักษ์ อบต.หนองโน• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดไร่ นาสวนผสมฯ• โทรศัพท์ 08-6136-9771• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 17. 17. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ปุ๋ ยชีวภาพ• วิทยากรประจาจุด นายชนะวัฒน์ ภู่ดี และนายทองสุ ก ทานะมัย• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี• โทรศัพท์ 08-6132-1242 จุดถ่ายทอดปุ๋ ยชีวภาพ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 2 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 18. 18. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การผลิตน้ าหมักชีวภาพ• วิทยากรประจาจุด นายสดวก มณีธรรม ่ จุดถ่ายทอด กลุมน้ า• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 58 หมู่ 3 ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 086-752-3202 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 3 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 19. 19. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การทานาให้ได้ผลผลิตสู ง• วิทยากรประจาจุด นายสมชิต โคยามา จุดถ่ายทอด กลุ่มน้ า• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 31 หมู่ 5 ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน สะพานปูน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 081-587-8952 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 15 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 20. 20. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง วิสาหกิจชุมชนแม่บานเกษตรกรหนองเขื่อนช้าง ้• วิทยากรประจาจุด นางไพลิน แย้มเกตุ• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 41 หมู่ 4 ตาบลหนองยาว กลุ่มน้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 036-302-439 มือถือ 089-687-2186 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 7 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ จุดถ่ายทอด• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 21. 21. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลนาโฉงชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง ไร่ นาสวนผสม• วิทยากรประจาจุด นายประวิทย์ นุตคาแหง• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 21/1 หมู่ 2 ตาบลนาโฉง จุดถ่ายทอด อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สี่ แยกไฟแดง สะพานปูน• โทรศัพท์ 081-252-9881 อ.เสาไห้• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ศาลากลางเมืองสระบุรี ที่ทาการกานัน ม.2• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ถนนบายพาสไปจ.ลพบุรี,เพชรบูรณ์
 22. 22. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกกล้ วยนาว้ า ้ วัดตะกุด ถนนบายพาส แก่ งคอย - ตะกุด• วิทยากรประจาจุด นายแสวง ภูธร ผญบ.ม.3 เทศบาล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 16 หมู่ 3 ตาบลตะกุด จุดถ่ ายทอดการปลูกกล้ วยน้าว้า ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9537-2377 16 หมู่ 3 ต.ตะกุด• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม บ้ านม่ วง ผญบ.ม.4
 23. 23. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด จุดถ่ ายทอดการปลูกอ้ อยคั้นน้า • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกอ้ อยคั้นนา ้• วิทยากรประจาจุด นายมนูญ พฤกษา 34 หมู่ 5• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 34 หมู่ 5 ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-4010-9996 เทศบาลตาบลตะกุด ตลาด• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 4 ปี วัดบ้านกล้วย สุขุมาลย์• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 24. 24. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลตะกุด วัดตะกุด ถนนบายพาส แก่ งคอย - ตะกุด ผญบ.ม.3•ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การประดิษฐ์ ดอกไม้ จากกระดาษสา• วิทยากรประจาจุด นางอุมาพร แสงดี เทศบาล• หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 25/2 หมู่ 4 ตาบลตะกุด ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9745-0614 บ้ านม่ วง• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 1 ปี ผญบ.ม.4 จุดถ่ ายทอดการประดิษฐ์ ดอกไม้• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม 25/2 หมู่ 4 ต.ตะกุด
 25. 25. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด•ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จุดถ่ ายทอด ถนนบายพาส แก่งคอย - ตะกุด วัดตะกุด• วิทยากรประจาจุด นางชมพู จะแจ้ ง ผญบ.ม.3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 19/2 หมู่ 2 ตาบลตะกุด ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-7400-3233 หมู่บานจัดสรร ้• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี บ้านม่วง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ผญบ.ม.4
 26. 26. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การผลิตนาหมักชีวภาพ ้ อบต.โคกสว่ าง• วิทยากรประจาจุด นายพินิจ ฐีตะธรรมานนท์ วัดหัวถนน• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-4776-6833• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ ายทอดการผลิตน้าหมักชีวภาพ 24 หมู่ 5 ต.โคกสว่าง
 27. 27. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ไร่ นาสวนผสม อบต.โคกสว่ าง• สวนทวีผล วิทยากรประจาจุด นายบุญธรรม ทองทวี• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6130-6658 จุดถ่ ายทอดไร่ นาสวนผสม• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี 32 หมู่ 3 ต.โคกสว่าง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 28. 28. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกแก้ วมังกร จุดถ่ ายทอดการปลูกแก้ วมังกร• วิทยากรประจาจุด นายสมพร อินทร์ ชัย 24 หมู่ 2 ต.โคกสว่าง สวนทวีผล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 2 ตาบลโคกสว่ าง อบต.โคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-1587-9050• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 29. 29. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลโคกสว่าง ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การผลิต สมุนไพรสกัด, ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ ลูกประคบ, พิมเสนนา, ยาหม่ อง ้• ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ วิทยากรประจาจุด นางมาลัย ทับสาร นาร่ อง หนองปรื อ• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 59 หมู่ 9 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อบต.โคกสว่ าง จุดถ่ ายทอดการผลิตสมุนไพรสกัด• โทรศัพท์ 08-1299-9060 59 หมู่ 9 ต.โคกสว่าง• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม วัดนาร่ อง
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×