ปลูกผัก

864 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
864
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปลูกผัก

 1. 1. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ• วิทยากรประจาจุด ร.ต. จาเนียร วงษ์ ศรี จุดถ่ายทอด• สถานทีดาเนินการ บ้ านเลขที่ 73 ตาบลปากเพรียว อาเภอ ่ เมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6756-5072 วัดดาวเสด็จ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 10 ปี ร.ร.อนุบาลสระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานทีเ่ หมาะสม มกราคม – ธันวาคม ร.ร.สบว. ถ.พหลโยธิน
 2. 2. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาหมักชีวภาพ ้• วิทยากรประจาจุด ร.ต. จาเนียร วงษ์ ศรี• สถานทีดาเนินการ บ้ านเลขที่ 73 ตาบลปากเพรียว อาเภอ ่ จุดถ่ายทอด เมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6756-5072 วัดดาวเสด็จ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 3 ปี ร.ร.อนุบาลสระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานทีเ่ หมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ.พหลโยธิน ร.ร.สบว.
 3. 3. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากเพรียว แรงงานจังหวัด• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว จุดถ่ายทอด• วิทยากรประจาจุด นางทองคา รุ่งอุทัย• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 8/2 ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง• จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6135-3260• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ ว 3 ปี ศาลากลาง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ. พหลโยธิน
 4. 4. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล จุดถ่ายทอด• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ• วิทยากรประจาจุด นายสมาน โพธิ์พรหม วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 38/1 หมู่ 6 ตาบลหนอง ปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3625- 3121 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 5. 5. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเผาถ่ านทาน้าส้ มควันไม้ จุดถ่ายทอด• วิทยากรประจาจุด นายคา ด้วงอาไพ วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 38/3 หมู่ 6 ตาบลหนอง ปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9741- 5940• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 2 ปี อนามัยกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม ถ.บายพาสกุดนกเปล้า
 6. 6. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองปลาไหล จุดถ่ายทอ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทาไร่ นาสวนผสม• วิทยากรประจาจุด นายเสวย เข็มเล็ก• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 49 หมู่ 8 ตาบลหนองปลาไหล วัดโนนสภาราม อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3625-3093• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม วัดกุดนกเปล้า ไปแก่งคอย ถ.บายพาสใหม่
 7. 7. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่ ถ.มิตรภาพ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกไม้ ตะกู• วิทยากรประจาจุด นายแก่นมั่น ดามณี วัดห้วยลี่• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตาบลตลิงชัน ่ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6121-9813 แม็คโค• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 1 ปี จุดถ่ายทอด• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 8. 8. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกหญ้ าเลียงสั ตว์ ้ ถ.มิตรภาพ• วิทยากรประจาจุด นางเอือง ยาดี ้ วัดห้วยลี่ จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตาบลตลิงชัน ่ อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9746-7870• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี แม็คโค สะพานข้ามทางรถไฟ• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 9. 9. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตลิงชัน ่ ถ.มิตรภาพ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว• วิทยากรประจาจุด นายลิขิต เนตรปรีชา• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 6 หมู่ 7 ตาบลตลิ่งชัน วัดหนองบัว ทางวัดหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6512-4067• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ปั้มปี โตนัส• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม จุดถ่ายทอด
 10. 10. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การทานาข้ าว• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนวิเศษ กรุ งเทพ นิสสัน จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 158 หมู่ 1 ตาบลปาก ข้ าวสาร• อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-225375• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 20 ปี สระบุรี โรงเรี ยนปากข้าวสาร• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 11. 11. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลปากข้ าวสาร• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกไผ่ หวาน• วิทยากรประจาจุด นายบุญเกิด ขุนวิเศษ กรุ งเทพ นิสสัน จุดถ่ายทอด• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 158 หมู่ 1 ตาบลปาก ข้ าวสาร อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036- 225375• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี โรงเรี ยนปากข้าวสาร สระบุรี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 12. 12. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลกุดนกเปล้า• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การเพาะเห็ดขอนขาว จุดถ่ายทอดการเพาะเห็ดขอนขาว• วิทยากรประจาจุด นายสมนึก กล้ วยป่ า วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 82/1 หมู่ 8 ตาบลกุด นกเปล้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08- 7009-8262 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 3 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 13. 13. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลกดนกเปล้า ุ• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร จุดถ่ายทอดการปลูกพืชสมุนไพร• วิทยากรประจาจุด นายกิตติพฒน์ วรสกุล ั วัดโนนสภาราม• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 120 หมู่ 3 ตาบลกุดนก เปล้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-1292- ทางไปต.หนองปลาไหล 7702 อนามัยกุดนกเปล้า• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 4 ปี ถ.บายพาสกุดนกเปล้า• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม
 14. 14. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลดาวเรือง จุดถ่ายทอดกล้วยอบม้วน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง กล้วยอบม้ วน อบต.ดาวเรื อง• วิทยากรประจาจุด นางจิระภา บุญประกอบ• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตาบลดาวเรือง ถนนบายพาส อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3633-2212, 08-9502-3160• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 15. 15. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ไร่ นาสวนผสม, การเลียงปลา และการทาน้าหมักชีวภาพ ้• วิทยากรประจาจุด นายบุญลือ เต้ าแก้ว, นางบุญมี เต้ าแก้ ว และนายผิน ครองรักษ์• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อบต.หนองโน• โทรศัพท์ 0-3630-7223, 08-9533-7547 จุดถ่ายทอดไร่ นาสวนผสมฯ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 15 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 16. 16. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง กบ, หมูป่า• วิทยากรประจาจุด นายชุมพล ครองรักษ์ และนายสั นทัด ครองรักษ์ อบต.หนองโน• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จุดถ่ายทอดไร่ นาสวนผสมฯ• โทรศัพท์ 08-6136-9771• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 17. 17. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองโน• ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ปุ๋ ยชีวภาพ• วิทยากรประจาจุด นายชนะวัฒน์ ภู่ดี และนายทองสุ ก ทานะมัย• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองโน อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี• โทรศัพท์ 08-6132-1242 จุดถ่ายทอดปุ๋ ยชีวภาพ• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 2 ปี ถนนพิชยณรงค์สงคราม ั• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 18. 18. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การผลิตน้ าหมักชีวภาพ• วิทยากรประจาจุด นายสดวก มณีธรรม ่ จุดถ่ายทอด กลุมน้ า• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 58 หมู่ 3 ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 086-752-3202 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 3 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 19. 19. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง การทานาให้ได้ผลผลิตสู ง• วิทยากรประจาจุด นายสมชิต โคยามา จุดถ่ายทอด กลุ่มน้ า• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 31 หมู่ 5 ตาบลหนองยาว อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน สะพานปูน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 081-587-8952 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 15 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 20. 20. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลหนองยาวชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง วิสาหกิจชุมชนแม่บานเกษตรกรหนองเขื่อนช้าง ้• วิทยากรประจาจุด นางไพลิน แย้มเกตุ• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 41 หมู่ 4 ตาบลหนองยาว กลุ่มน้ า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไปถนนพหลโยธิน คลองเพรี ยว สะพานปูน• โทรศัพท์ 036-302-439 มือถือ 089-687-2186 ไปสระบุรี• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 7 ปี วัดหนองเขื่อนช้าง ศูนย์บริ การฯ จุดถ่ายทอด• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ไปอบต.หนองยาว
 21. 21. จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลนาโฉงชื่อจุดถ่ายทอดเรื่ อง ไร่ นาสวนผสม• วิทยากรประจาจุด นายประวิทย์ นุตคาแหง• สถานที่ดาเนิ นการ เลขที่ 21/1 หมู่ 2 ตาบลนาโฉง จุดถ่ายทอด อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สี่ แยกไฟแดง สะพานปูน• โทรศัพท์ 081-252-9881 อ.เสาไห้• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 10 ปี ศาลากลางเมืองสระบุรี ที่ทาการกานัน ม.2• ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ถนนบายพาสไปจ.ลพบุรี,เพชรบูรณ์
 22. 22. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกกล้ วยนาว้ า ้ วัดตะกุด ถนนบายพาส แก่ งคอย - ตะกุด• วิทยากรประจาจุด นายแสวง ภูธร ผญบ.ม.3 เทศบาล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 16 หมู่ 3 ตาบลตะกุด จุดถ่ ายทอดการปลูกกล้ วยน้าว้า ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9537-2377 16 หมู่ 3 ต.ตะกุด• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม บ้ านม่ วง ผญบ.ม.4
 23. 23. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด จุดถ่ ายทอดการปลูกอ้ อยคั้นน้า • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกอ้ อยคั้นนา ้• วิทยากรประจาจุด นายมนูญ พฤกษา 34 หมู่ 5• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 34 หมู่ 5 ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-4010-9996 เทศบาลตาบลตะกุด ตลาด• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 4 ปี วัดบ้านกล้วย สุขุมาลย์• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 24. 24. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลตะกุด วัดตะกุด ถนนบายพาส แก่ งคอย - ตะกุด ผญบ.ม.3•ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การประดิษฐ์ ดอกไม้ จากกระดาษสา• วิทยากรประจาจุด นางอุมาพร แสงดี เทศบาล• หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 25/2 หมู่ 4 ตาบลตะกุด ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-9745-0614 บ้ านม่ วง• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 1 ปี ผญบ.ม.4 จุดถ่ ายทอดการประดิษฐ์ ดอกไม้• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม 25/2 หมู่ 4 ต.ตะกุด
 25. 25. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลตะกุด•ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จุดถ่ ายทอด ถนนบายพาส แก่งคอย - ตะกุด วัดตะกุด• วิทยากรประจาจุด นางชมพู จะแจ้ ง ผญบ.ม.3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 19/2 หมู่ 2 ตาบลตะกุด ตาบลตะกุด• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-7400-3233 หมู่บานจัดสรร ้• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี บ้านม่วง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ผญบ.ม.4
 26. 26. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การผลิตนาหมักชีวภาพ ้ อบต.โคกสว่ าง• วิทยากรประจาจุด นายพินิจ ฐีตะธรรมานนท์ วัดหัวถนน• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-4776-6833• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม จุดถ่ ายทอดการผลิตน้าหมักชีวภาพ 24 หมู่ 5 ต.โคกสว่าง
 27. 27. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง ไร่ นาสวนผสม อบต.โคกสว่ าง• สวนทวีผล วิทยากรประจาจุด นายบุญธรรม ทองทวี• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-6130-6658 จุดถ่ ายทอดไร่ นาสวนผสม• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี 32 หมู่ 3 ต.โคกสว่าง• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 28. 28. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลโคกสว่าง ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ หนองปรื อ • ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การปลูกแก้ วมังกร จุดถ่ ายทอดการปลูกแก้ วมังกร• วิทยากรประจาจุด นายสมพร อินทร์ ชัย 24 หมู่ 2 ต.โคกสว่าง สวนทวีผล• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 24 หมู่ 2 ตาบลโคกสว่ าง อบต.โคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 08-1587-9050• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 5 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม
 29. 29. จุดถ่ ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลโคกสว่าง ชื่อจุดถ่ ายทอดเรื่อง การผลิต สมุนไพรสกัด, ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ ลูกประคบ, พิมเสนนา, ยาหม่ อง ้• ถนนเลี่ยงเมือง ลพบุรี - กรุ งเทพฯ วิทยากรประจาจุด นางมาลัย ทับสาร นาร่ อง หนองปรื อ• สถานที่ดาเนินการ บ้ านเลขที่ 59 หมู่ 9 ตาบลโคกสว่ าง• อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อบต.โคกสว่ าง จุดถ่ ายทอดการผลิตสมุนไพรสกัด• โทรศัพท์ 08-1299-9060 59 หมู่ 9 ต.โคกสว่าง• ระยะเวลาในการดาเนินการมาแล้ว 8 ปี• ช่ วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม วัดนาร่ อง

×