54
INSPI • Nr 5 • 2009
           Going concern og den
           finansielle krise Del 1
   ...
1. Indledning                           1. Ledelsen og revisors generelle ansvar i relation til...
2. Ledelsens generelle ansvar i relation til           bet, værdiansættes i overensstemmelse med det almindelig...
2.4. Ledelsens generelle ansvar i relation til going         relevant to users seeking to assess the entity’s cash...
an entity’s ability to continue as a going concern’, jf. afsnit
58                            ...
going concern basis …’, medmindre ’… management either        as a going concern).27 28 Det fremgår af denne stand...
Forkortelser                            Forkortelser
60
            4. direktiv  ...
Noter                                       Noter7. IASB’s glossary of terms ind...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Going concern og den finansielle krise (1) – ledelsens og revisors generelle ansvar i relation til going concern

1,118 views
1,018 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Going concern og den finansielle krise (1) – ledelsens og revisors generelle ansvar i relation til going concern

 1. 1. 54 INSPI • Nr 5 • 2009 Going concern og den finansielle krise Del 1 - ledelsen og revisors generelle ansvar i relation til going concern REVISION | Af cand.merc.aud. Jesper Seehausen, revisor, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm, og tidligere ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet Going concern er som bekendt et emne, som altid har været og formentlig altid vil være særdeles re- levant for både ledelsen, som har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsrapporten, og revisor, som har ansvaret for at revidere årsrapporten. Dette gælder ikke mindst i disse tider med finansiel krise og økonomisk afmatning. Denne artikel er første artikel i en artikelserie om going concern og den finansielle krise. Formålet med den samlede artikelserie er at sætte de mange overvejelser om going concern, som er foretaget af både ledelsen og revisor i de seneste par måneder, ind i en større teoretisk sammenhæng. Indfaldsvinklen til artikelserien er således rent teoretisk, hvor denne første artikel belyser de forskellige kilder til ledelsen og revisors generelle ansvar i henhold til gældende dansk, international og global regulering på området.
 2. 2. 1. Indledning 1. Ledelsen og revisors generelle ansvar i relation til going I et ”fagligt udklip” med titlen ’Kort om revisionsmæs- concern sige overvejelser i en krisetid’, som blev bragt i INSPI, nr. 12, 2008, skrev Christina Maria Davidsen fra Ernst & Young 2. Betydningen af den finansielle krise for ledelsen og revi- blandt andet følgende: sors ansvar i relation til going concern (a) ’Nogle af de forhold[,] revisor blandt andet skal være sær- 3. Betydningen af den finansielle krise for ledelsen og revi- ligt opmærksom på i forbindelse med revisionen, er den sors ansvar i relation til going concern (b) øgede risiko for besvigelser i forbindelse med regnskabs- aflæggelsen, værdiansættelse af aktiver, fuldstændigheden Formålet med nærværende artikel er at behandle ledelsen af forpligtelser, behovet for nedskrivning af anlægsaktiver, og revisors ansvar i relation til going concern uden hensyn muligheden for at fortsætte driften samt betydelige efter- til den finansielle krise. Artiklen oplister kilderne til ledel- følgende begivenheder.’ sen og revisors generelle ansvar i relation til going concern i henhold til den danske regulering samt den fællesskabs- I en artikel med titlen ’Revision i en recessionsperiode’, retlige regulering, den internationale regulering i form af som blev bragt i nr. 2, 2009, skrev forfatteren blandt an- reguleringen fra henholdsvis IASB og IAASB, den engelske det følgende: regulering i form af reguleringen fra henholdsvis ASB og APB mv. samt den amerikanske regulering i form af regule- ’Det er i en recessionsperiode meget vigtigt, at revisor fore- ringen fra henholdsvis FASB og ASB mv. tager en vurdering af, om markedssituationen medfører INSPI • Nr 5 • 2009 væsentlige usikkerheder for virksomhedens evne til at fort- Artiklen er struktureret på følgende måde. Afsnit 2 om- sætte som [en] going concern’. handler ledelsens generelle ansvar i relation til going con- cern. Afsnit 3 omhandler revisors generelle ansvar i relation Følgende artikel er, som beskrevet i indledningen, den før- til going concern. ste artikel i en artikelserie om going concern og den finan- sielle krise. Denne artikelserie, som delvist er baseret på for- 55 fatterens ph.d.-afhandling (Seehausen, 2008), består af tre artikler. Der er tale om følgende artikler:
 3. 3. 2. Ledelsens generelle ansvar i relation til bet, værdiansættes i overensstemmelse med det almindelige 56 going concern princip, at selskabet formodes at fortsætte sin virksomhed. I det følgende belyses ledelsens generelle ansvar i relation INSPI • Nr 5 • 2009 til going concern.1 2.3. Ledelsens generelle ansvar i relation til going concern i henhold til den internationale regu- 2.1. Ledelsens generelle ansvar i relation til going lering i form af reguleringen fra IASB concern i henhold til den danske regulering I den internationale regulering i form af reguleringen fra I den danske regulering omtales going concern-forudsæt- IASB omtales going concern-forudsætningen og dermed ningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going con- ledelsens ansvar i relation til going concern blandt andet i cern blandt andet i ÅRL samt RV 1 (ajourført 2002, ændret IASB’s begrebsramme (1989) og IAS 1 (revised 2007), som 2004), som omhandler årsrapporten, dens formål og ind- omhandler præsentation af årsrapporten (presentation of hold, og RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007).2 3 financial statements).5 6 7 ÅRL IASB’s begrebsramme (1989) I ÅRL omtales going concern-forudsætningen og dermed I IASB’s begrebsramme (1989) omtales going concern-for- ledelsens ansvar i relation til going concern i § 13, stk. 1, udsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til go- nr. 4. Det fremgår af denne bestemmelse, at [å]rsrapporten ing concern blandt andet i afsnit 23. Det fremgår af denne skal udarbejdes efter den grundlæggende forudsætning, at bestemmelse, at ’[t]he financial statements are normally driften af en aktivitet formodes at fortsætte, det vil sige prepared on the assumption that an enterprise is a going going concern, medmindre den ikke skal eller ikke antages concern and will continue in operation for the foreseeable at kunne fortsætte, idet det tilføjes, at klassifikation og op- future’, at ’… it …’ – ’[h]ence …’ – ’… is assumed that the stilling samt indregning og måling skal tilpasses med denne enterprise has neither the intention nor the need to liqui- afvikling, såfremt en aktivitet afvikles. date or curtail materially the scale of its operations …’, samt at ’… the financial statements may have to be prepared on RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) a different basis …’, og at ’… the basis used is disclosed’, I RV 1 (ajourført 2002, ændret 2004) omtales going con- såfremt ’… such an intention or need exists …’. cern-forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern i afsnit 44 ff. Det fremgår blandt andet IAS 1 (revised 2007) af disse bestemmelser, at ’… ledelsen [ved udarbejdelsen I IAS 1 (revised 2007) omtales going concern-forudsætnin- af årsrapporten skal] foretage en bedømmelse af virksom- gen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern i hedens evne til at fortsætte driften’, og at ’[å]rsrapporten afsnit 25 f. Det fremgår blandt andet af disse bestemmelser, skal udarbejdes på going concern-basis …’, medmindre ’… at ’… management …’ – ’[w]hen preparing financial state- ledelsen har til hensigt at lade virksomheden træde i likvi- ments …’ – ’… shall make an assessment of an entity’s abi- dation eller bringe virksomhedens aktiviteter til ophør eller lity to continue as a going concern’, og at ’[a]n entity shall ikke har noget realistisk alternativ hertil’, jf. afsnit 44. prepare financial statements on a going concern basis …’, medmindre ’… management either intends to liquidate the RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007) entity or to cease trading … or has no realistic alternative I RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007) omtales but to do so’, jf. afsnit 25. going concern-forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern blandt andet i afsnit 3.3.1. Det IASB’s udkast til en ny IFRS for SMV’er fremgår blandt andet af denne bestemmelse, at ’… ledelsen IASB har udsendt et udkast til en ny IFRS for SMV’er.8 9 Dette [ved udarbejdelsen af årsrapporten skal] foretage en bedøm- udkast blev udsendt i 2007 og havde kommenteringsfrist melse af virksomhedens evne til at fortsætte driften’, og at senere samme år, men er (endnu) ikke vedtaget. I udkastet ’[å]rsrapporten skal udarbejdes på going concern-basis …’, omtales going concern-forudsætningen og dermed ledel- medmindre ’… ledelsen har til hensigt at lade virksomheden sens ansvar i relation til going concern i afsnit 3.7. Det frem- træde i likvidation eller bringe virksomhedens aktiviteter til går blandt andet af denne bestemmelse, at ’… the manage- ophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil’.4 ment of an entity using this standard …’ – ’[w]hen preparing financial statements …’ – ’… shall make an assessment of 2.2. Ledelsens generelle ansvar i relation til going the entity’s ability to continue as a going concern’, og at ’ concern i henhold til den fællesskabsretlige [a]n entity is a going concern …’, medmindre ’… manage- regulering ment either intends to liquidate the entity or to cease opera- I den fællesskabsretlige regulering omtales going concern- tions … or has no realistic alternative but to do so’.10 forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern i 4. direktivs artikel 31, stk. 1, litra a. Det fremgår blot af denne bestemmelse, at medlemsstaterne drager omsorg for, at de poster, som opføres i årsregnska-
 4. 4. 2.4. Ledelsens generelle ansvar i relation til going relevant to users seeking to assess the entity’s cash-genera- concern i henhold til den engelske regulering i tion ability and financial adaptability’, jf. afsnit 22. form af reguleringen fra ASB mv. I den engelske regulering i form af reguleringen fra ASB om- Det fremgår også af bestemmelserne, at ’… directors …’ – tales going concern-forudsætningen og dermed ledelsens ’[w]hen preparing financial statements …’ – ’… should as- ansvar i relation til going concern blandt andet i SPFR’en sess whether there are significant doubts about an entity’s (1999), som er ASB’s begrebsramme, FRS 18 (2000), som ability to continue as a going concern’, jf. afsnit 23. omhandler anvendt regnskabspraksis (accounting policies), og FRSSE’en (2008), som er ASB’s regnskabsstandard for FRSSE’en (2008) mindre virksomheder.11 12 I FRSSE’en (2008) omtales going concern-forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern i af- SPFR’en (1999) snit 2.12. Det fremgår blandt andet af denne bestemmelse, I SPFR’en (1999) omtales going concern-forudsætningen og at ’[t]he company is presumed to be carrying on its business dermed ledelsens ansvar i relation til going concern blandt as a going concern’, at ’… directors …’ – ’[w]hen preparing andet i afsnit 3.6 og afsnit 6.30. Det fremgår af disse be- financial statements …’ – ’… shall assess whether there are stemmelser, at ’[t]here are a number of different perspectives significant doubts about the entity’s ability to continue as from which an entity’s financial performance and financial a going concern’, og at ’[t]he financial statements shall not position could be viewed …’, at ’… the perspective adopted be prepared on a going concern basis …’, såfremt ’… the could have a significant effect on the assets and liabilities rec- directors determine after the balance sheet date either that ognised and on their carrying amounts’, at ’… the perspective they intend to liquidate the entity or to cease trading … or that is usually most relevant …’ – ’[i]n view of the objective of that they have no realistic alternative but to do so’. financial statements …’ – ’… is based on the assumption that the entity is to continue in operational existence for the fore- Small Companies and Groups (Accounts and Direc- seeable future’, og at ’[t]his perspective is commonly referred tors’ Report) Regulation 2008 (No. 409) og Large to as the going concern-assumption’, jf. afsnit 3.6. and Medium-Sized Companies and Groups (Ac- counts and Reports) Regulation 2008 (No. 410) Det fremgår også af bestemmelserne, at ’[f]inancial state- ments are usually prepared … and measures … usually ar- Ud over reguleringen fra ASB omtales going concern-forud- rived at … on the basis that the reporting entity is a going sætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern …’, idet ’… measures based on break-up values concern også i Small Companies and Groups (Accounts and tend not to be relevant to users seeking to assess the en- Directors’ Report) Regulation 2008 (No. 409), bilag 1, del tity’s cash-generation ability and financial adaptability’, jf. 2, afsnit A, §11, og Large and Medium-Sized Companies afsnit 6.30. and Groups (Accounts and Reports) Regulation 2008 (No. 410), bilag 1, del 2, afsnit A, §11. Det fremgår blot af disse FRS 18 (2000) bestemmelser, at ’[t]he amounts to be included in respect I FRS 18 (2000) omtales going concern-forudsætningen og of all items shown in a company’s accounts must be de- dermed ledelsens ansvar i relation til going concern blandt termined in accordance with the principle [that] … [t]he andet i afsnit 21 ff og afsnit 61. Det fremgår blandt andet company is presumed to be carrying on business as a going af disse bestemmelser, at ’[a]n entity shall prepare its finan- concern’.13 14 15 cial statements on a going concern basis …’, medmindre (1) ’… the entity is being liquidated or has ceased trading …’, 2.5. Ledelsens generelle ansvar i relation til going eller (2) ’… the directors have no realistic alternative but concern i henhold til den amerikanske regule- to liquidate the entity or to cease trading …’, ’… in which ring i form af reguleringen fra FASB circumstances the entity may …’ – ’… if appropriate …’ – ’… SFAC’erne prepare its financial statements on a basis other than that of I IASB’s begrebsramme (1989) omtales going concern-for- a going concern’, jf. afsnit 21, litra a f. udsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going concern som tidligere nævnt blandt andet i afsnit 23. Going Det fremgår også af bestemmelserne, at ’[t]he information concern-forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i re- INSPI • Nr 5 • 2009 provided by the financial statements is usually most relevant lation til going concern omtales derimod ikke i SFAC’erne, if prepared on the hypothesis that the entity is to continue som er FASB’s begrebsramme. in operational existence for the foreseeable future’, at ’[t]his hypothesis is commonly referred to as the going concern as- FASB’s udkast til en ny SFAS om going concern sumption’, og at ’[f]inancial statements are usually prepared FASB har (derfor) udsendt et udkast til en ny SFAS om go- on the basis that the reporting entity is a going concern …’, ing concern.16 17 Dette udkast blev udsendt i 2008 og havde 57 idet ’… measures based on break-up values tend not to be kommenteringsfrist senere samme år, men er (endnu) ikke vedtaget. Det fremgår af udkastet, at formålet med udkastet
 5. 5. an entity’s ability to continue as a going concern’, jf. afsnit 58 1. INSPI • Nr 5 • 2009 Det fremgår også af udkastet, at ’… management …’ – ’[w]hen preparing financial statements …’ – ’… shall as- sess the reporting entity’s ability to continue as a going con- cern’, og at ’[a]n entity shall prepare financial statements on a going concern basis …’, medmindre ’… management either intends to liquidate the entity or to cease operations or has no realistic alternative but to do so’, jf. afsnit 3. 3. Revisors generelle ansvar i relation til going concern I det følgende belyses revisors generelle ansvar i relation til going concern.18 3.1. Revisors generelle ansvar i relation til going concern i henhold til den danske regulering I den danske regulering omtales revisors ansvar i relation til going concern blandt andet i RS 570 (ajourført 2006), som netop omhandler going concern.19 Det fremgår af denne standard, at formålet med standarden er at ’… opstille stan- darder for og give vejledning om revisors ansvar i forbindelse med revision af regnskaber med hensyn til going concern- forudsætningen, der er anvendt ved udarbejdelsen af regn- skabet, herunder overvejelser omkring ledelsens bedømmel- se af virksomhedens evne til at fortsætte driften’, jf. afsnit 1. Det fremgår også af standarden, at ’[g]oing concern-forud- sætningen er en grundlæggende forudsætning ved udar- bejdelse af regnskaber’, at ’… en virksomhed [i henhold til going concern-forudsætningen] normalt [forudsættes] at fortsætte driften i overskuelig fremtid uden hverken at have til hensigt eller være tvunget til at likvidere, indstille aktiviteterne eller søge beskyttelse mod kreditorer i over- ensstemmelse med lovgivningen’, og at ’… aktiver og for- pligtelser [dermed indregnes og måles] på det grundlag, at virksomheden vil være i stand til at realisere sine aktiver og opfylde sine forpligtelser under normal drift’, jf. afsnit 3. 3.2. Revisors generelle ansvar i relation til going concern i henhold til den internationale regu- lering i form af reguleringen fra IAASB I den internationale regulering i form af reguleringen fra IAASB omtales revisors ansvar i relation til going concern blandt andet i ISA 570 (redrafted), som netop omhandler going concern.20 21 Det fremgår af denne standard, at stand- arden omhandler ’… the auditor’s responsibility in the audit of financial statements with respect to management’s use er ’… to provide guidance on the preparation of financial of the going concern assumption in the preparation and statements as a going concern and on management’s re- presentation of the financial statements’, jf. afsnit 1. sponsibility to evaluate a reporting entity’s ability to continue as a going concern’, og at udkastet ’… also requires disclo- Det fremgår også af standarden, at ’… an entity …’ – ’[u]n- sures …’, såfremt ’… either of the following conditions exist: der the going concern assumption …’ – ’… is viewed … [1] [f]inancial statements are not prepared on a going as continuing in business for the foreseeable future’, at concern basis[,] [or] … [2] [t]here is substantial doubt as to ’[g]eneral purpose financial statements are prepared on a
 6. 6. going concern basis …’, medmindre ’… management either as a going concern).27 28 Det fremgår af denne standard, at intends to liquidate the entity or to cease operations … or standarden ’… provides guidance to the auditor in conduct- has no realistic alternative but to do so’, og at ’… assets and ing an audit of financial statements in accordance with … liabilities are recorded on the basis that the entity will be [GAAS] with respect to evaluating whether there is substan- able to realize its assets and discharge its liabilities in the tial doubt about the entity’s ability to continue as a going normal course of business’, såfremt ’… the use of the going concern’, at ’[c]ontinuation of an entity as a going concern concern assumption is appropriate …’, jf. afsnit 2.22 is assumed in financial reporting in the absence of significant information to the contrary’, og at ’… information that signif- 3.3. Revisors generelle ansvar i relation til going icantly contradicts the going concern assumption …’ – ’[o]r- concern i henhold til den engelske regulering i dinarily …’ – ’… relates to the entity’s inability to continue to form af reguleringen fra APB meet its obligations as they become due without substantial I den engelske regulering i form af reguleringen fra APB om- disposition of assets outside the ordinary course of business, tales revisors ansvar i relation til going concern blandt andet i restructuring of debt, externally forced revisions of its opera- ISA (UK and Ireland) 570 (2004), som netop omhandler going tions, or similar actions’, jf. afsnit 1.29 30 concern.23 24 Det fremgår af denne standard, at formålet med standarden er ’… to establish standards and provide guid- Securities Exchange Act of 1934 ance on the auditor’s responsibility in the audit of financial Ud over reguleringen fra ASB omtales revisors ansvar i rela- statements with respect to the going concern assumption tion til going concern også i Securities Exchange Act of 1934, used in the preparation of the financial statements, including afsnit 10A (a) (3). Det fremgår af denne bestemmelse, at considering management’s assessment of the entity’s ability ’[e]ach audit required pursuant to … [this Act] of the financial to continue as a going concern’, jf. afsnit 1.25 statements of an issuer by a registered public accounting firm …’ – ’… in accordance with … [GAAS] as may be modified or Det fremgår også af standarden, at standarden ’… contains supplemented from time to time by the Commission …’ – ’… standards and guidance for the auditor in relation to the shall include … [:] … (3) an evaluation of whether there is going concern basis that is generally presumed in financial substantial doubt about the ability of the issuer to continue statements which are required to be properly prepared in as a going concern during the ensuing fiscal year’.31 accordance with the Act … and to give a true and fair view’, at ’… the principles and procedures embodied in the … [stand- Bemærk! Oversigt over forkortelser samt noter ard] …’ – ’[i]n the absence of specific legal or other provisions findes på side 60-61. to the contrary …’ – ’… apply also to the audit of the financial statements of other entities’, og at standarden ’… does not establish standards nor provide guidance about going con- Forfatter cern in any other context … such as that of an engagement to report on an entity’s future viability’, jf. afsnit 1-1.26 Jesper Seehausen I december 2008 indleverede JS sin ph.d.-af- handling til bedømmelse med henblik på opnåelse af ph.d.-graden. Det fremgår også af standarden, at '[t]he going concern Han er uddannet cand.merc.aud. fra 2004 og har efterfølgende væ- ret ansat i forskellige stillinger inden for universitetsverdenen. Han assumption is a fundamental principle in the preparation har modtaget Danica Prisen (1. prisen) for sin kandidatafhandling of the financial statements’, at ’… an entity …’ – ’[u]nder og har desuden modtaget Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris. the going concern assumption …’ – ’… is ordinarily viewed Han er nu ansat som revisor i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm. as continuing in business for the foreseeable future with For yderligere info, kontakt: neither the intention nor the necessity of liquidation, ceas- jse@beierholm.dk ing trading or seeking protection from creditors pursuant to laws or regulations’, og at ’… assets and liabilities …’ – ’ac- Litteraturliste cordingly …’ – ’… are recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets and discharge its liabilities in • Davidsen, Christina Maria (2008): Kort om revisionsmæssige the normal course of business’, jf. afsnit 3. overvejelser i en krisetid, INSPI, nr. 12, p. 28. • Davidsen, Christina Maria (2009): Revision i en recessionspe- 3.4. Revisors generelle ansvar i relation til going riode, INSPI, nr. 2, pp. 16 ff. • FRC (1994): Going concern and financial reporting. Guidance INSPI • Nr 5 • 2009 concern i henhold til den amerikanske regule- for directors of listed companies registered in the UK, London: ring i form af reguleringen fra ASB mv. FRC. SAS No. 59 • FRC (2008): Going concern and financial reporting. Proposals to revise the guidance for directors of listed companies. I den amerikanske regulering i form af reguleringen fra ASB • Seehausen, Jesper (2008): Going concern – en grundlæggen- omtales revisors ansvar i relation til going concern blandt an- de forudsætning i regnskabs- og revisionsmæssigt perspektiv, det i SAS No. 59 (1988), som omhandler revisors overvejelse ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet. 59 af en virksomheds evne til at fortsætte som en going concern (the auditor’s consideration of an entity’s ability to continue
 7. 7. Forkortelser Forkortelser 60 4. direktiv årsregnskabsdirektivet, Rådets direktiv (EØF) nr. SAS (1) Statement of Auditing Standards (APB) INSPI • Nr 5 • 2009 1978/660 af 25. juli 1978 om årsregnskaber for (2) Statement on Auditing Standards (ASB) visse selskabsformer med senere ændringer SEC Securities and Exchange Commission (USA) AICPA American Institute of CPAs (USA) SFAC Statement of Financial Accounting Concepts (FASB) APB Auditing Practices Board (FRC) SFAS Statement of Financial Accounting Standards ASB (1) Accounting Standards Board (FRC) (FASB) (2) Auditing Standards Board (AICPA) SMEs small and medium-sized enterprises or entities (små og mellemstore virksomheder) AU Auditing (SAS) SMV’er små og mellemstore virksomheder CPA certified public accountant (autoriseret revisor) (USA) SPFR Statement of Principles for Financial Reporting (ASB) ED exposure draft (udkast) SSAP Statement of Standard Accounting Practice (ASB) FAS Financial Accounting Series (FASB) US GAAP se ’GAAP’ FASB Financial Accounting Standards Board (USA) US GAAS se ’GAAS’ FRC Financial Reporting Council (UK) ÅRL årsregnskabsloven, bekendtgørelse nr. 647 af FRS Financial Reporting Standard (ASB) 15. juni 2006 af årsregnskabsloven med senere ændringer FRSSE Financial Reporting Standard for Smaller Entities (ASB) Årsregnskabsdirektivet se ’4. direktiv’ GAAP generally accepted accounting principles (generelt Årsregnskabsloven se ’ÅRL’ accepterede regnskabsprincipper) GAAS generally accepted auditing standards (generelt accepterede revisionsstandarder) IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (IFAC) Noter IAS International Accounting Standard (IASB) 1. Afsnittet er delvist baseret på kapitel 2 i forfatterens ph.d.-af- handling (Seehausen, 2008). IASB International Accounting Standards Board 2. RV 1: Årsrapporten, dens formål og indhold (ajourført 2002, ændret 2004). Denne vejledning erstatter (1) RV 1: Årsregnska- bet, dets formål og indhold (1988) og (2) RV 2: Oplysning om IFAC International Federation of Accountants anvendt regnskabspraksis (1988). 3. RV’en for mindre virksomheder (ajourført 2007) erstatter RV’en IFRS International Financial Reporting Standard (IASB) for mindre virksomheder (2003, ændret 2004). 4. Appendiks A indeholder definitioner af en lang række begreber. I dette appendiks defineres going concern som en ’[b]etegnelse ISA International Standard on Auditing (IAASB) for, at virksomheden frem til aflæggelse af næste årsrapport forventes at fortsætte sin aktivitet’. PCAOB Public Company Accounting Oversight Board (USA) 5. Framework for the preparation and presentation of financial statements (1989). 6. IAS 1: Presentation of financial statements (revised 2007). Denne RS revisionsstandard (Revisionsteknisk Udvalg) standard erstatter IAS 1: Presentation of financial statements (re- vised 2003). RV regnskabsvejledning (Regnskabsteknisk Udvalg)
 8. 8. Noter Noter 7. IASB’s glossary of terms indeholder følgende definition af going con- 24. ASB’s glossary of terms indeholder følgende definition af going cern-forudsætningen: ’The entity is normally viewed as a going con- concern-forudsætningen: ’Going concern assumption. Under this as- cern, that is, as continuing in operation for the foreseeable future. It is sumption, an entity is ordinarily viewed as continuing in business for assumed that the entity has neither the intention nor the necessity of the foreseeable future with neither the intention nor the necessity liquidation or of curtailing materially the scale of its operations’. of liquidation, ceasing trading or seeking protection from creditors 8. ED: IFRS for SMEs (2007). pursuant to laws or regulations. Accordingly, assets and liabilities are 9. Dette udkast er tilgængeligt på IASB’s hjemmeside (www.iasb.org). recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets 10. Udkastet indeholder et glossary. Dette glossary indeholder følgende and discharge its liabilities in the normal course of business’. definition af going concern-forudsætningen: ’An entity is a going 25. Det fremgår i den forbindelse af standarden, at ’… those charged concern unless management either intends to liquidate the entity or with governance …’ – ’[i]n the UK and Ireland …’ – ’… are responsible to cease trading … or has no realistic alternative but to do so’. for the preparation of the financial statements and the assessment of 11. FRS 18: Accounting policies (2000). Denne standard erstatter the entity’s ability to continue as a going concern’, jf. note 1a. SSAP 2: Disclosure of accounting policies (1971). 26. Det fremgår i den forbindelse af standarden, at ’… the Act …’ 12. FRSSE’en (2008) erstatter FRSSE’en (2007). – ’[f]or Great Britain …’ – ’… refers to the Companies Act 1985 13. Small Companies and Groups (Accounts and Directors’ Report) [now the Companies Act 2006]’, jf. note 1b. Regulation 2008 (No. 409) og Large and Medium-Sized Compa- 27. SAS No. 59: The auditor’s consideration of an entity’s ability to nies and Groups (Accounts and Reports) Regulation 2008 (No. continue as a going concern (AU 341) (1988). 410) relaterer sig til Companies Act 2006. Going concern-forud- 28. Ingen af de revisionsstandarder, som er udarbejdet af PCAOB, sætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going con- indeholder ændringer til SAS No. 59 (1988). Denne standard er cern omtales ikke direkte i denne lov. derfor fuldt ud godkendt af PCAOB. Dette indebærer, at standar- 14. Ud over Small Companies and Groups (Accounts and Directors’ Re- den – ud over at finde anvendelse ved revision af virksomheder, port) Regulation 2008 (No. 409), bilag 1, del 2, afsnit A, §11, og Large som ikke er registreret hos SEC – også finder anvendelse ved re- and Medium-Sized Companies and Groups (Accounts and Reports) vision af virksomheder, som er registreret hos SEC. De revisions- Regulation 2008 (No. 410), bilag 1, del 2, afsnit A, §11, omtales go- standarder, som er udarbejdet af PCAOB, omfatter derfor ikke en ing concern-forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation standard, som omhandler revisors overvejelse af en virksomheds til going concern også i Combined Code on Corporate Governance evne til at fortsætte som en going concern. 2008, afsnit C.1.2. Denne kodeks omtales ikke nærmere. 29. Det fremgår i den forbindelse, at standarden ’… does not apply 15. Ud over Combined Code on Corporate Governance 2008, af- to an audit of financial statements based on the assumption of snit C.1.2, jf. hertil ovenstående note, omtales going concern- liquidation …’, eksempelvis såfremt (1) ’… an entity is in the pro- forudsætningen og dermed ledelsens ansvar i relation til going cess of liquidation …’, såfremt (2) ’… the owners have decided to concern også i FRC’s notat om going concern og finansiel rap- commence dissolution of liquidation …’, eller såfremt (3) ’… legal portering (FRC, 1994). Dette notat omtales ikke nærmere. FRC proceedings, including bankruptcy, have reached a point at which har udsendt et udkast til en revideret udgave af dette notat (FRC, dissolution or liquidation is probable …’, jf. note 1. I standarden 2008). Dette udkast omtales heller ikke nærmere. henvises der i den forbindelse til SAS Interpretation: Reporting on 16. FAS No. 1650-100: Going concern (2008). financial statements prepared on a liquidation basis of accounting 17. Dette udkast er tilgængeligt på FASB’s hjemmeside (www.fasb.org). (AU 9508) (No. 8) (1984, revised 1993, 1997 and 2000). 18. Afsnittet er delvist baseret på kapitel 4 i forfatterens ph.d.-af- 30. Det fremgår også af standarden, at ’[t]he guidance provided in handling (Seehausen, 2008). … [the standard] applies to audits of financial statements prepa- 19. RS 570: Going concern (ajourført 2006). Denne standard erstat- red either in accordance with … [GAAP] or in accordance with a ter RS 570: Going concern (2004). Standarden er baseret på ISA comprehensive basis of accounting other than … [GAAP]’, og at 570: Going concern. Denne standard er erstattet af ISA 570: Go- ’[r]eferences in … [the standard] to … [GAAP] are intended to in- ing concern (redrafted). clude a comprehensive basis of accounting other than … [GAAP] 20. ISA 570: Going concern (redrafted). Denne standard erstatter ISA [,] excluding liquidation basis …’, jf. note 2. 570: Going concern. 31. Det fremgår af afsnit 10A (a) (1) f., at ’[e]ach audit required 21. IAASB’s glossary of terms indeholder følgende definition af going pursuant to … [the Act] of the financial statements of an issuer concern-forudsætningen: ’Going concern assumption. Under this as- by a registered public accounting firm …’ – ’… in accordance with sumption, an entity is ordinarily viewed as continuing in business for … [GAAS] as may be modified or supplemented from time to the foreseeable future with neither the intention nor the necessity time by the Commission …’ – ’… shall include … [:] (1) procedures of liquidation, ceasing trading or seeking protection from creditors designed to provide reasonable assurance of detecting illegal acts pursuant to laws or regulations. Accordingly, assets and liabilities are that would have a direct and material effect on the determination recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets offinancial statement amounts … [and] (2) procedures designed and discharge its liabilities in the normal course of business’. to identify related party transactions that are material to the fi- 22. Det fremgår også af standarden, at ’[s]pecial purpose financial nancial statements or otherwise require disclosure therein …’ statements may or may not be prepared in accordance with a fi- nancial reporting framework for which the going concern basis is relevant …’, og at ’… the going concern basis …’ – ’… [for example] …’ – ’… is not relevant for some financial statements prepared on a tax basis in particular jurisdictions …’, jf. igen afsnit 2. 23. ISA (UK and Ireland) 570: Going concern (2004). Denne standard erstatter SAS 130: The going concern basis in financial state- ments (1994). Standarden er baseret på ISA 570: Going concern. INSPI • Nr 5 • 2009 Denne standard er erstattet af ISA 570 (redrafted). 61

×