ΑΕΠΠ - Ανάλυση προβλήματος (Μέρος Α)

13,026 views
13,184 views

Published on

Μία παρουσίαση που καλύπτει τις ενότητες 1.1 - 1.3 του βιβλίου "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον".

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,204
Actions
Shares
0
Downloads
288
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΕΠΠ - Ανάλυση προβλήματος (Μέρος Α)

 1. 1. Σι είναι Πρόβλθμα; ΢αρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
 2. 2. ΢ίγουρα όλοι ςασ ζχετεαντιμετωπίςει προβλιματα ςτθν ηωι ςασ
 3. 3. Σεχνολογικι Ποια κατεφκυνςθ ζπρεπε να Θετικιακολουκιςω; Θεωρθτικι
 4. 4. Είναι καλό να γραφώ ςτο Facebook;Φωτογραφία από Smlions12 ςτο Flickr
 5. 5. Τπάρχουν όμωσ καιςοβαρότερα προβλιματα
 6. 6. Η τρφπα του όηοντοσ Φωτογραφία από My Image of Antarctica ςτο Flickr
 7. 7. Η ανεργίαΦωτογραφία από BrianMKA ςτο Flickr
 8. 8. Σελικά τι είναιΠΡΟΒΛΗΜΑ;
 9. 9. Πρόβλθμα είναι κάκε κατάςταςθ θ οποία χριηει αντιμετώπιςθσ, απαιτεί λφςθ,θ δε λφςθ τθσ δεν είναι γνωςτι, οφτε προφανισ.
 10. 10. Σα προβλιματα δεν ζχουν πάντοτε ςχζςθ με τουσ Τπολογιςτζσ ι με τθνεπιςτιμθ των Μακθματικών.
 11. 11. Και ποια είναι τα 2 πράγματαπου πρζπει να ιςχφουν για νακατανοιςουμε ζνα πρόβλθμα;
 12. 12. 1 ΢ωςτι διατφπωςθ εκ μζρουσ τουδθμιουργοφ του Φωτογραφία από Larry Daugherty ςτο Flickr
 13. 13. 2 ΢ωςτι ερμθνεία από τθ μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίςειΦωτογραφία από Davide Restivo ςτο Flickr
 14. 14. Φυςικά κάκε πρόβλθμα ζχει Δεδομζνα
 15. 15. Δεδομζνο είναι οποιοδιποτε ςτοιχείο μπορεί να γίνειαντιλθπτό από ζναν τουλάχιςτον παρατθρθτι με μία από τισ πζντε αιςκιςεισ του
 16. 16. Πλθροφορία είναι οποιοδιποτεγνωςιακό ςτοιχείο προζρχεται από επεξεργαςία δεδομζνων
 17. 17. Δεδομζνο 100908 ΕΠΕΞΕΡΓΑ΢ΙΑ 10 / 09 / 08Πλθροφορία 100.908 €
 18. 18. Και τι εννοοφμε όταν λζμεΕπεξεργαςία Δεδομζνων;
 19. 19. 1. Άκροιςθ2. Τπολογιςμόσ μζςου όρου3. Επιλογι4. Γραφικι αναπαράςταςθ
 20. 20. Και αν ζναπρόβλθμα είναι περίπλοκο;
 21. 21. Φωτογραφία από Atilla Awaken ςτο FlickrΣο αναλφουμε ςε άλλα απλοφςτερα
 22. 22. Πρόβλθμα Διοργάνωςθ εκδρομισΑπλοφςτεραπροβλιματα Αρικμόσ Κόςτοσ ατόμων Κόςτοσ Κόςτοσ Αρικμόσ Αρικμόσ Λεωφορείου Διαμονισ μακθτών κακθγθτώνΑκόμα πιο απλά προβλιματα
 23. 23. Σα επιμζρουσ τμιματα πουαποτελοφν ζνα πρόβλθμα κακώσ και ο τρόποσ που αυτά τα μζρθ ςυνδζονται κακορίηουν τθν δομι του προβλιματοσ
 24. 24. ΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ Περιςςότερα μπορείτε να βρείτε ςτο http://pliroforikiatschool.blogspot.com

×