Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...

354 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prova 4-Tasca 2: Avaluació d'un siste...

  1. 1. Avaluació dun sistema de suport a lestudiantIntroduccióA continuació presentem el resultat de l’avaluació que hem realitzat del projecte que ha desenvolupatel Grup Dotzena sobre la Gestió i Sistemes de Suport a l’estudiant en entorns virtuals. Per a larealització de l’avaluació del seu projecte hem desenvolupat un sistema d’avaluació de rúbriques, unaguia que possibilita l’avaluació del funcionament del projecte presentat pel grup Dotzena, a partir dela suma d’una gamma complerta de criteris en comptes de tenir en compte un únic criteri numèric . Amés, aquest sistema permet avaluar qualsevol dels projectes presentats pels altres grups.Trobareu més informació sobre el sistema d’avaluació de rubriques, els seus avantatges i les sevescaracterístiques, en els següents enllaços: § http://www.slideshare.net/velaldo/rubricas-de-evaluacin § http://platea.pntic.mec.es/erodri1/TALLER.htm#Rúbricas § http://blogeducatic.wordpress.com/las-rubricas-matrices-de-evaluacion/Per fer la nostra avaluació amb el sistema de rubriques ens hem basat en l’anàlisi de les següentsvariables: 1. Adequació del sistema de suport a lentorn i als estudiants. 2. Nivell de definició dobjectius i de necessitats a cobrir. 3. Satisfacció de les necessitats plantejades. 4. Integració dels distints sistemes de suport. 5. Coherència del volum de explicació de cada servei amb la seva importància dins del sistema. 6. Nivell de detall del disseny. 7. Presentació de linforme.Per a cadascuna d’aquestes variables hem definit cinc notes d’avaluació que es corresponen amb lesutilitzades pel sistema d’avaluació continua de la UOC: § A: excel·lent. § B: notable § C+: Aprovat § C-: insuficient. § D: suspès.Per últim, hem definit els criteris d’avaluació que caracteritzen a cada nota avaluativa, cosa que ensha permès configurar un quadre complert de rúbriques d’avaluació, en el qual ens hem basat perqualificar cadascun dels apartats, i posteriorment per a definir la nota final del projecte presentat pelgrup Dotzena.A continuació trobareu, el quadre descriptiu amb la rúbrica d’avaluació que permetrà conèixer ambquins criteris hem avaluat cadascun dels apartats del projecte. També hem incorporat la justificació
  2. 2. de cadascuna de les notes dels apartat, amb referències concretes a les parts del projecte on estroben els punts forts o febles que han condicionat la nostra qualificació final.Adequació del sistema de suport a lentorn i als estudiantsConsiderem que el sistema de suport del grup dotzena no sadequa a lentorn ni als estudiants.Aquest sistema de suport, tal com sanuncia a la introducció, està pensat per a lajuntament dunapetita població. En aquest sentit, cal preguntar-se fins a quin punt un ajuntament petit ténecessitat dun sistema de suport on-line. En una situació daquestes característiques, no seriamés eficient i, és clar, molt més econòmic, apostar per un sistema de suport presencial? Realmentés necessari un sistema de suport en línia quan la dispersió geogràfica és tan petita? Abans dedissenyar un sistema de suport digital, és important recordar que la inversió necessària serà moltelevada i que cal evaluar exhaustivament si els resultats previstos podran compensar la despesarealitzada. Des del nostre punt de vista, el disseny presentat podria ser adequat per unajuntament duna ciutat gran o inclús per una agrupació de municipis, però no per un ajuntamentpetit, ja que el reduït nombre de beneficiaris no compensarà la inversió realitzada.Daltra banda, pel que sembla, el sistema de suport únicament va dirigit als treballadors delAjuntament, però no a les persones que han de realitzar els tràmits en línia. Tenint en compteque les persones que hauran dinteractuar amb el sistema de gestió de lAjuntament seran,sobretot, els ciutadans, no seria més adequat crear un sistema de suport per a ells? Al capdevall,si es creen sistemes informàtics de gestió municipals és precisament per eliminar llocs de treball,per evitar que els ciutadans hàgin dacudir cada vegada a lAjuntament per resoldre els seustràmits. Creiem que, a banda doferir suport als treballadors, també shauria doferir suport a lespersones que es beneficiaran daquest nou sistema de gestió, és a dir, els ciutadans.És per aquestes dues raons que la nostra nota en aquesta variable és duna C-.Nivell de definició dobjectius i de necessitats a cobrirEn el disseny presentat pel grup Dotzena hi trobem una definició explícita del seu objectiuprincipal. És la següent:"El objetivo principal del sistema de soporte ha de ser ayudar al estudiante a resolver susnecesidades, facilitando así sus progresos en el aprendizaje así como transmitir al personal delcentro la necesidad del uso y los beneficios que nos comporta las nuevas tecnologías ayudandoasí a la progresiva implantación de las nuevas tecnologías y consiguiendo la máxima formación einclusión por parte del personal en el mundo virtual y tecnológico de las comunicaciones."Encara que aquest objectiu és una mica massa genèric, en linforme també hi trobem un llistatdobjectius més específics tant pels treballadors com per la institució. Daquesta manera quedaforça clar què es pretén amb aquest sistema de suport. Daltra banda, més endavant trobem unsistema davaluació i millora força complet, que consisteix en una evaluació periòdica cada dosmesos de les mancances del sistema de suport dissenyat. Aquest sistema davaluació consta detres apartats fonamentals: 1. Les estadístiques dutilització del servei. 2. Les entrevistes als estudiants. 3. La bústia de queixes i suggeriments.En aquest punt creiem que el grup Dotzena ha fet una bona feina i per això hem decidit valorar
  3. 3. lapartat amb una A.Satisfacció de les necessitats plantejades.Les necessitats que es plantjen en aquests sistema de suport queden ben definides en elsobjectius. Els recursos aportats per a satisfer aquestes necessitats són adequats, clars i dutilitat,tot i que algunes necessitats queden poc definides o confuses. És per això que la nota proposadaper aquest apartat és la de B. El projecte del grup Dotzena desplega tot un seguit de recursosdestinats a millorar el servei i a cobrir totes les necessitas, hagudes i per haver, que un alumne,en aquest cas, un treballador de lajuntament, pugui necessitar. Dins de làmbit de serveidatenció personalitzada es detecta una mancança en la disponibilitat de latenció direcattelefònica.Degut a que molts dels alumnes són neòfits p poc avessats a les noves tecnologies (Pàgina 3) ésdel tot necessari que latenció telefònica funcioni 24 hores al dia, doncs serà el mitja més imporatde suport que els alumnes necessitaran, al menys en els primers mesos de formació. Cuidar elsuport afectiu és molt importatn per evitar la desmotivació i labandonament del curs.En el treball no queda definit el funcionament de suport telefònic, com sobserva en la pàgina 13:"Teléfono: desde el que se resolverán las cuestiones que puedan surgir a losestudiantes en cuanto a los itinerarios de formación, para resolver incidencias de laconexión o consultas relativas a los contenidos de los cursos".A més de no especificar lhorari, tampoc es dona a entendre el grau de formació que tindran elsencarregats de prestar aquest servei.Pel que fa a la resta de necessitats, queden cobertes amb escreix en totes le seines de suportacadèmic, institucional i tècnic. Per això, la rúbrica que més sescau per aquest apartat és lasegüent:"Les necessitats queden cobertes de manera correcta, tot i que algun aspecte queda pocdefinit dins del sistema de suport o algun servei se li detecta alguna mancança o redundància.Integració dels distints sistemes de suport.Dins de lapartat dintegració dels diferents serveis de suport hem cregut conveninet otorgar algrup Dotzena la nota A. Els diversos sitemes de suport, dins dels seus àmbits corresponents,estan ben integrats en el conjunt.Laccés és fàcil, directe i intuïtiu, segons sexplica en el treball. Els treballadors de lajuntamentpoden accedir de manera directa a la plataforma i als serveis de suport duna manera ràpida isenzilla,a través del web municipal. El suport acadèmic queda ben conformat amb els diferentsserveis: Tutoría/Asistencia remota o telemática/Asesoramiento profesional/Orientación personal.Igualment, el suport institucional també queda ben definit amb els apartats seguents: Secretaría/Ayuda técnica/Materiales y fuentes/Comunidad. Dins del suport tècnic, també consideremadequats i adients els serveis de suport: WEB/Teléfono/Chat/Foros/Videoconferencia/Correoelectrónico.La fase davaluació i millora, plantejada en la pàgina 10, preveu una millora i adequació delsserveis de suport per a integrar-los de manera més adinet i que sajustin possibles errades deplantejament. Resta, només , felicitar al grup Dotzena, per haver efectuat una bona integraciódels serveis de suport, així com també, de la seva adequaació a les necessitats concretes que esdefineixen en els objectius . Per tant: "Els serveis de suport i de comunicació directa estàn benimtegrats dins de la globalitat del sistema. Formen part dun conjunt ordent i lògic deines quemilloren lassessorament tècnic, institucional i de gestió de tot el sistema."
  4. 4. Coherència del volum de explicació de cada servei amb laseva importància dins del sistema.La nota proposada pel treball del grup Dotzena en aquest apartat és una B.El projecte del grup Dotzena dedica un gran espai a la justificació del Sistema de Suport escollit, ia les fases de perspectiva, planificació i execució, però es troba poca concreció en eldesenvolupament dels serveis que configuren el sistema de suport. D’entrada trobem que enalguns dels apartats del projecte, es confonen els conceptes referits a Sistema de Suport, amb elsde Serveis de Suport. Aquesta errada la podem detectar a la pàgina 3, on presenten “el diseño delservicio o acción de soporte” (Rubiana, 2010), quan es volen referir al Sistema de Suport. Aquestmateix error es reprodueix a la pàgina 7, quan diuen “a continuación intentamos identificar losrasgos principales que debe tener nuestro servicio de soporte”. (Rubiana, 2010).En general creiem que la proporció entre el volum d’informació de cada servei i la sevaimportància dins del Sistema és correcte, però hauria estat bé aprofundir en la concreció i el detalld’alguns dels serveis. En aquest sentit, a la pàgina 8 del projecte es fa una enumeració delsServeis de Suport que s’implementaran amb el Sistema, i ens adreça a una concreció més àmpliaen el punt 4.1 del document. No obstant, quan arribem a aquest apartat, trobem que la descripcióque es realitza del Serveis de Suport és molt superficial i inclús existeixen alguns serveis que noes desenvolupen gens (assistència remota o telemàtica, material i fonts, comunitat). La descripcióque es realitza dels Serveis de Suport informal, és encara més breu que les referides al SuportAcadèmic i a l’Institucional.Per tant considerem que malgrat l’explicació del Sistema de Suport realitzada al projecte éscorrecte, es podria millorar aprofundint més en la concreció d’alguns dels serveis proposats.Considerem que conforme al quadre de rubriques que hem elaborat, “la coherència entre el volumdinformació de cada servei i la seva importància dins del sistema és correcte. No obstant es trobaa faltar un major grau de desenvolupament i concreció dels serveis proposats”.Treballs citatsRubiana, S. g. (2010). GESTIÓN Y SISTEMAS DE SOPORTE AL. Barcelona: UOC.Nivell de detall del dissenyEl nivell de detall del disseny és força bo. Pensem que la nota en aquest aspecte hauria de ser B.Emperò trobem a faltar certa concreció en alguns camps. Per exemple, quan parlen del "Soporteinstitucional" especifiquen com la secretaria i lajuda tècnica intervindrien en lassessoramentprimordial per a que el servei sigui útil però només esmenten la comunitat i els materials i fontssense fer-hi més especificació. No deixa clar com aquests dos últims factors poden ajudar amillorar i a ser un suport adient per el seu disseny. El mateix succeeix amb el "soporte informal",en el qual es cita el correu electrònic però sense dir quina funció jugaria en lambient virtual.Trobem que hi ha una mica de confusió en lapartat número 4. Primer es citen els suports que jahem comentat però més endavant alguns es tornen a citar en un punt totalment diferent dins el4.3. No queda molt clar la jerarquia en el punt 4. Parlen dels mitjans que sutilitzaran com asuport però alguns dells com el correu electrònic ja lhan citat amb anterioritat i nafegeixen denous.
  5. 5. També cal esmentar que es troba a faltar una conclusió al final del treball. El grup acaba el seudisseny amb el punt "4.4. Especificaciones" i val a dir, que acaba de manera molt brusca degut ala manca de conclusions i fins i tot, de fonts documentals.Presentació de linformeEn alguns moments es descuida les divisions i les subdivisions dels apartats, és a dir, és dóna elmateix format per títols que són 4.1 com per subtítols que són 4.1.1, això fa que es perdi lajerarquia. Falta una mica de coherència en aquest aspecte. Si bé no és vol canviar el tamany deltipus de lletra es podria haver utilitzat un sagnat més avançat. En el mateix informe shan trobatalguns errors a lhora de puntuar. Per exemple, si anem a la pàgina número 3 del seu treballveurem al capdavall una llista de tres fases i només la primera de les tres té un punt al final.Caldria o bé puntuar-les totes o bé ninguna. El mateix passa amb els títols més generals: elprimer, que ells han anomenat "INTRODUCCIÓN" no té un punt al final, emperò el següent"PERSPECTIVA" sí. Aquest fet es repeteix al llarg de linforme. Altres aspectes a tenir en compteés lespai entre línies, concretament en la pàgina número 6 entre el primer i el segon punt hi hamés espai del necessari. Existeixen en el mateix molts errors daquesta mena però no trobemnecessari especificar-los tots. Cal remarcar que tot el què sha anomenat són aspectes que notenen gaire importància i que la presentació en general és bona, però que si ens proposem sersuficientment crítics caldria citar. Al capdavall no deixen de ser minúcies però que certament espoden tenir en compte de cara a millorar les futures presentacions.En general, la presentació és bona, visualment no és gaire atractiva i sovint costa trobar el fil delquè es llegeix però tret de tot el què sha comentat la resta de linforme és acceptable. La notaque creiem es mereixen en aquest apartat és C+.Rúbrica davaluació A B C+ C- D El sistema de suport El sistema de El sistema de El sistema de dissenyat El sistema de suport no suport a suport a sadequa suport dissenyat sadequa en lestudiant lestudiant no perfectament al sadequa absolut aAdequació tipus dentorn i correctament a sadequa sadequa ni a lentorn i alsdel sistema parcialment a lentorn ni als al perfil de lentorn i als destinataris. El lentorn i als destinataris. Hide suport a destinataris. Els destinataris. Tot i destinataris. Hi manquen la dissenylentorn i als serveis estan això, shi troba a perjudica manca algun majoria de ben definits i faltar algun claramentdestinataris. servei serveis i les permeten servei concret o lestudi i fonamental o les definicions són millorar el alguna definició resulta molest definicions són confuses. rendiment més precisa. pels alumnes. poc precieses. acadèmic dels alumnes.Nivell de El disseny Els objectius i les Els objectius i El nivell de El dissenydefinició presentat necessitats a les necessitats a definició presentat no especifica cobrir es cobrir es dobjectius i de especifica dedobjectius i clarament els defineixen de defineixen de necessitats a cap manerade objectius als forma correcta. forma poc clara o cobrir és els objectiusnecessitats a quals es vol El disseny indirecta. Hi ha insuficient o molt als quals es
  6. 6. arribar. Es disposa de vol arribar ni confús. No hi ha presenten mecanismes les necessitats mecanismes mecanismes mecanismes davaluació. Shi que es volen elementals davaluació o sóncobrir. davaluació i troba a faltar davaluació. massa cobrir. No hi una llista de algun objectiu o ha esquemàtics. necessitats a alguna definició mecanismes cobrir. més clara. davaluació. Les necessitats El sistema de plantejades en suport no els objectius de Les necessitats El grau de Poc disposa de cap sistema queden queden cobertes satisfacció dels desenvolupamen mecanisme pel resoltes amb la de manera usuaris pot ser t de les eines cual lalumne implantació del correcta, tot i acceptable, tot i que faciliten el pugui arribar a sistema de que algun les mancances contacte i les sentir-seSatisfacció suport. Hi ha aspecte queda manifestes de vies de suport en satisfet de la un bon sistema poc definit dins recursos, tots els àmbits.de les de comunicació del sistema de accessibilitat i Els recursos formació inecessitats lajuda que els i màxima suport o algun disponibilitat. Tot disponibles són sitema pretén disponibilitat servei se li i això, el sistema manifestament otorgar-li. El datenció detecta alguna respon als insufecients i de suport és personalitzada, mancança o mínims exigibles. poca ajuda. totalemnt seguiment dels redundància. infructuós i problemes i estèril. ressolució ràpida. Manca total i absoluta Els serveis de El sistema de dintegració suport i de Els diferents suport queda Bona col·lecció dels serveis comunicació serveis que els greument afectat de de serveis dins del directa estàn sistema ofereix per la manca o concrets de sistema de ben imtegrats son sufienets per repetició de suport que suport. No hi dins de la al funcionament serveis queden integrats ha cherenciaIntegració globalitat del entre ells. Tots del mateix. completament entre ladels distints sistema. Mancaria cert superflus i buits. els àmbits finalitat del Formen part grau dintegració A més de la faltaserveis dins dun conjunt queden coberts entre tots ells dintegració els sistema i elsdel sistema però manca certa serveis que vol ordent i lògic (falta denllaços, serveis no lògica a lhora implementar.de suport. deines que dades errònies. sadequen a les dintegrar-los de Són milloren etc) i potser necessitats manera més insuficients i lassessoramen algun dells pot mínimnes de senzilla, intuitiva inadequats per t tècnic, considerar-se suport a la i útil. a institucional i innecessari o organització, a desenvolupar de gestió de tot redundant. laspecte tèncic una acció de el sistema. ni a lacacdèmic. suport amb cara i ulls.Coherència Lequilibri entre La coherència Lequilibri entre Es detecta una No existeixdel volum el volum entre el volum el volum mancança cap mena de dexplicació de dinformació de dexplicació dels important entre coherènciadexplicació cada servei i la cada servei i la serveis i la seva lexplicació dels entre elde cada seva seva importància importància dins serveis i la seva sistema deservei amb importància dins del sistema del sistema no és importància dins suport i els
  7. 7. serveis que el conformen. El sistema està desestructurat , i denota que dins del és correcte. No del tot correcte. no ha estat sistema és obstant es troba Manca el del sistema.la seva consensuat en excel·lent. El a faltar un major desenvolupamen Aquest fet grup, sinó queimportància resultat és un grau de t dalguns dels desequilibra el obeeix a lesdins del sistema desenvolupamen serveis, i altres resultat final del aportacionssistema. coherent amb t i concreció dels estan sistema de individuals de els serveis que serveis excesivament suport. cadascun, ofereix. proposats. desenvolupats. sense que es detecti una coherència en el conjunt del treball. El nivell de El nivell de detall és El nivell de detall El nivell de detall El nivell de detall detall del excel.lent i la del disseny és sadequa i és del disseny és disseny ésNivell de informació és molt bo, emperò correcte. Es força fluix. Els gairebé nul.detall del precisa. Tot es troba a faltar precisen els temes són No sespecificadisseny. està redactat una mica de aspectes que tractats per res, la de manera precisió en més ho sobre i sense informació perfectament alguns apartats. requereixen. aprofundir. careix de entenedora. sentit. La presentació La presentació La presentació de linforme és La presentació no està massa manca dordre La presentació és clara, ordenada de treball és elaborada, i coherència. bàsica i alguns i concisa. Els correcte, manca de No es elements noPresentació apartats i ordenada, clara i queden del tot coherència i diferencien els subapartats concisa. Emperò, claredat. Els diferentsde linforme. estan ben es troba a faltar clars. Es troba a apartats i apartats i faltar coherència definitis. quelcom que subapartats no subapartats. en alguns Visualment és visualment la faci es diferencien. Visualment no moments. molt més atractiva. Visualment no és és gens enriquidora. atractiva. atractiva.NOTA DELINFORME

×