CONSTRUCTIVISME

653 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CONSTRUCTIVISME

  1. 1. CONSTRUCTIVISMECaracterístiquesLa teoria del constructivisme es basa en la construcció del coneixement mitjançant les activitatsbasades en experiències riques en context. L’era de la informació i coneixement ha impulsataquest nou paradigma ja que actualment es basa en les TIC. L’estudiant té al seu abast recursoscom wikis, blogs, xarxes socials... que faciliten l’accés al món de la informació il·limitada demanera instantània.Segons Jean Piaget s’aprèn a través de la vinculació amb els objectes, amb les percepcions delser humà, és a dir, que tot allò que hom té al voltant l’anirà estimulant per a l’adquisició deconeixements, i per tant, l’estudiant adquirirà aquest coneixement construint-lo a partir del’assimilació i acomodació.Aquesta postura defèn la importància d’allò individual en front d’allò normatiu; i conseqüentmentallò social com determinant dels aprenentatges individuals, i òbviament, aquesta afirmació estàíntimament relacionada amb la progressiva aparició de la xarxa de xarxes. Internet permet lesaccions individuals en el marc de la Xarxa la qual és bàsicament social. Per tant, Internetreprodueix un escenari virtual semblant als entorns reals on justament tenen lloc elsaprenentatges.Es considera que el constructivisme és el paradigma d’aquest moment històric, el qual es centraen la persona que va construint una nova realitat, partint dels coneixements previs i delsconeixements que va adquirint, tanmateix socialitza el què aprèn i necessita la interacció ambaltres membres de la comunitat. Aquesta teoria defensa que l’estudiant pot controlar la pròpiadirecció del seu procés d’aprenentatge. La tecnologia és un dels factors responsables que permetque l’estudiant hagi adquirit un nou rol dins d’aquest procés, en aquest moment, l’estudiant ésresponsable i el centre del seu aprenentatge. Per tant, hi ha un marcat vincle entre la teoria delconstructivisme i les noves tecnologies, ja que aquestes impacten de forma extraordinària inotable en el procés de la construcció del coneixement per part de l’individu.Aquesta teoria proposa estudiar com el subjecte construeix el seu coneixement a base d’anarestudiant els processos d’assimilació, d’acomodació, equilibri i adaptació.El constructivisme busca obtenir major efectivitat en el procés d’aprenentatge, i fa confluirdiferents plantejaments psicopedagògics. Tanmateix, aposta per la idea de treballar eficaçment através d’un ambient de cordialitat, creativitat, diversió, experimentació i col·laboració. El subjecteno sols construeix a partir de la interacció amb l’objecte del coneixement, sinó que també a partirde les interaccions amb altres individus.Els canvis que ha aportat el constructivisme són:El pas de dun enfocament centrat ...a un enfocament centrat en...en...l’ensenyament l’aprenentatgeel docent l’estudiant el desenvolupament dels processos,la informació habilitats, hàbits i capacitats
  2. 2. l’individualisme el treball col·laboratiula memorització la comprensió un desenvolupament de competènciesl’examen com una forma d’avaluar per a tota la vidaEls principals autors que han definit el constructivisme són Vigotsky, Piaget i Ausubel. En elsegüent vídeo podem veure les principals aportacions de cadascun a la configuració daquestparadigma.http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA&feature=player_embeddedhttp://www.slideshare.net/javier3111/el-constructivisme-social-de-vigotskyhttp://www.slideshare.net/javier3111/presentaci-aportacions-de-j-piaget-dins-els-constructivismeAltres aportacions al constructivisme han estat fetes per Brunel:http://www.scribd.com/doc/9569799/BrunerEn lactualitat, el constructivisme és un dels paradigmes educatius més treballats i difosos. Undels principals teòrics del constructivisme actualment és David H. Jonassen, professor de laUniversitat de Missouri, on treballa al School of Information Science and Learning Technologies.Com a professor en làrea de la psicologia educativa, el professor Jonassen va centrar la sevainvestigació en el disseny dentorns daprenentatge constructivistes i eines cognitives per alaprenentatge (Mindtools) entre daltres. Més recentment, la seva atenció sha traslladat cap aqüestions de resolució de problems. Ara ha començat a treballar en el context de leducació enenginyeria, perquè els enginyers estan especialment preparats per a la resolució de problemes.Tot i que centrades en el camps de lenginyeria, les seves aportacions presenten evidentsimplicación en altres camps educatius.En aquest treball podem veure més detalladament les principals característiques de la sevaproposta en el disseny dentorns daprenentatge constructivistes.I més recentment, tot i que ja no és un autor constructivista, aquestes idees sí que són a la basede les seues teories. Roger Schank és un visionaris més important en intel·ligència artificail, teoriade laprenentatge, ciència cognitiva i la construcció dentorns virtuals daprenentatge. És eldirector general de Socratic Arts, una companyia lobjectiu de la qual és el disseny iimplementació del learning-by-doing (aprendre fent, aprendre amb la pràctica), centrant-se en elcurrículum descoles, universitat i corporacions.A continuació podem veures dues interessants entrevistes amb aquest teòric; la primera delprograma Redes de TVE; la segona de Balzac.tv:http://www.youtube.com/watch?v=X27v4PKAMxQ&feature=relatedhttp://balzac.tv/episodios/2009/04/16/learning-by-doing/
  3. 3. Objectius educatiusLobjectiu principal de la intervenció pedagògica des duna òptica constructivista és que lalumneaprengui a aprendre. La rendibilitat de la intervenció pedagògica es fixa en la capacitat detransferència que acompanya els aprenentatges i no pas en la transmissió acumulativa deconeixements. Laprenentatge constructivista es planteja, per tant, en termes dadquisició decapacitats i no com una retenció passiva de continguts disciplinaris.Per a la consecució daquest objectiu, el constructivisme té en compte els següents aspectes: 1. El coneixement no ve donat ni per lobjecte ni del subjecte, sinó de la interacció entre els dos; el coneixement és un procés de construcció. 2. El coneixement és una construcció perpètua, no una mera còpia de la realitat; tota comprensió implica cert grau dinvenció (o no) perquè el coneixement exigeix del subjecte actuar sobre allò conegut i, per tant, transformar-ho. 3. El creixement conceptual naix de la negociació de significat, del compartir múltiples perspectives i de la modificació de les nostres representacions a través de laprenentatge col·laboratiu. 4. El coneixement es construeix a partir de lexperiència o del conjunt dexperiències de lindividu que sesdevenen de la interacció am,b altres individus i amb la realitat. 5. Saconsegueix coneixement quan el subjecte simplica activament en laprenentatge. 6. Una vegada exposats els trets comuns del constructivisme passarem a explicar les diferents corrents dins del constructivisme.Rol de lestudiantEn el constructivisme, lestudiant adquireix un paper fonamental, ja que, en última instància, ésell el responsable del procés daprenentatge. Lestudiant deixa de ser una figura passiva que repinformació i esdevé un protagonista actiu que ha de construir el seu aprenentatge.De manera que, amb el constructivisme, lalumne: • Construeix el seu aprenentatge. • Determina els procediments daprenentatge. • Parteix dels coneixements prèviament adquirits. • Fa una reflexió activa i conscient del seu aprenentatge. • Combina laprenentatge cooperatiu i lindividual.
  4. 4. Interacció entre estudiantsA partir del rol que desenvolupa lestudiant, no és difícil observar que la col·laboració entre elsestudiants serà fonamental per a la construcció del coneixement. No es tracta doncs de crear unambient competitiu entre els estudiants, sinó daconseguir que la col·laboració entre estudiantspermeta configurar, delimitar i perfilar laprenentatge. La discussió, el debat i el diàleg esdevenenferramentes fonamentals per aconseguir-ho. La introdució de les TIC en lensenyament facilitat ifomenta aquestes actituds col·laboratives: xarxes socials, blogs o wikis per compartir i crearcol·laborativament la informació, aules virtuals amb fòrums, xats, etc.Rol del docentEl professor té un rol de mediador en laprenentatge, ha de fer que lalumne investigui,descobreixi, compari i comparteixi les seves idees. Així doncs, un docent que segueix unametodologia contructivista ha de complir aquestes característiques: a. Accepta i impulsa lautonomía i iniciativa de lalumne. b. Utilitza matèria primera i fonts primeres conjuntament amb materials físics, interactius i manipulables. c. Usa terminologia cognitiva com: classificar, analitzar, predir, crear, inferir, deduir, estimar, elaborar, pensar... d. Investiga sobre la comprensió de conceptes que tenen els estudiants, abans de compartir amb ells la seva comprensió daquests conceptes. e. Reflexiona activa i conscientment sobre el seu treball, sobre el desenvolupament general de la sessió i avalua la seva pròpia actuació. f. Desafia la indagació fent preguntes que necessitan respostes molt ben reflexionades i desafia també a què es facen preguntes entre ells.Relació docent-alumnesSegons aquest rol de mediador, el professor ha de donar suport a lalumne per:1.- Ensenyar-li a pensar: desenvolupar en lalumne un conjunt dhabilitats cognitives que lipermeten optimitzar els processos de raonament.2.- Ensenyar-li sobre el pensar: Animar als alumnes a prendre consciència dels processos iestratègies mentals que segueix (metacognició) per poder controlar-los i modificar-los(autonomia), i millorar així el rendiment i leficàcia en laprenentatge.3.- Ensenyar-li sobre la base del pensar: incorporar objectius daprenentatge relatius a leshabilitats cognitives, dins del currículum escolar.Criteris i instruments davaluacióLavaluació educativa és una activitat complexa, però constitueix una tasca necessària ifonamental. En lavaluació educativa sinclouen aspectes molt diversos: aprenentatges,ensenyament, acció docent, context, programes, currículum, etc.
  5. 5. És importatn destacar que els docents han de conéixer com saprén i com sensenya, així comtenir present com, quan, per què i per a què savalua. Així mateix, des duna perspectivaconstructivista, el docent ha de prendre en consideració els aspectes cognitius i afectius que elsestudiants utilitzen durant el procés de construcció dels aprenentatge, tenint en compte lescapacitats involucrades en lestudiant, les metes que persegueix lestudiant i els coneixementsprevis daquest.Lenfocament constructivista avalua amb major èmfasi i de manera més significativa els processosdaprenentatge. En lavaluació daquests, el docent ha de tenir present els següents aspectes:Lús de diverses estratègies i tècniques davaluació, perquè el procés es realitzi de maneradinàmica.La construcció dactivitats de planificació, densenyament i avaluació, així com el context ilalumne de manera global.El grau de construcció de les interpretacions dels estudiants i dels aprenentatges significatius.Lús que els alumnes fan dallò après, ja sigui per construir nous aprenentatges o per a explorar,descobrir i solucionar problemes. És important que lestudiant aprengui a autoavaluar-se.Per tant, també és importatn el desenvolupament de la capacitat dautorregulació i autoavaluacióen els alumnes. Els estudiants han de proposar situacions i espais per aprendre a avaluar elsprocessos i els resultats dels seus aprenentatges.Així doncs, cal tenir en compte els diferents continguts segons la seva naturalesa: conceptuals(saber), procediments (saber fer) i actitudinals (saber ser i estar).És important també la funció de retroalimentació, que ha de proveir lavaluació tant per al docentcom per a lestudiant.Tipus davaluacióLavaluació constructivista pot ser de tres tipus segons les característiques, la funció i el momentdaplicació. • Diagnòstica: es realitza abans del procés educatiu. Com el nom indica, es tracta de detectar els coneixements previs de lalumne. • Formativa: és lavaluació que es realitza al mateix temps que el procés densenyament- aprenentatge mitjançant lintercanvi de preguntes i respostes, lobservació intuïtiva, els diaris de classe, mapes conceptuals, etc. • Sumativa: es realitza a la fi del procés. Lobjectiu principal es confirmar el grau en què shan acomplert les intencions educatives.Instruments davaluacióDíaz i Hernández (2002) distingeixen tres tipus dinstruments i tècniques davaluació: • Tècniques informals: utilitzades dins de situacions densenyament amb una durada breu. No són presentats com a actes avaluatius. Es duu a terme mitjançant lobservació de les activitats realitzades pels alumnes i mitjançant lexploració a través de preguntes. Cal
  6. 6. destacar aquí el portfoli o dossier daprenentatge on sarrepleguen totes les activitats realitzades durant el procés densenyament-aprenentatge.• Tècniques semiformals: requereixen de major temps de preparació i també de valoració. Alguns instruments són:o Exercicis i pràctiques que els alumnes realitzen en classe, tant individualment com de manera grupal.o Tasques que es demanen realitzar fora de classe: exercicis, solució de problemes, visites, treballs dinvestigació. També poden ser realitzats tant de manera individual com col·lectiva.• Tècniques formals: són més sofisticades i, per tant, percebudes pels alumnes com vertaderes avaluacions. Solen realitzar-se de manera periòdica. Alguns instruments habituals són les proves o exàmens de tipus test o els mapes conceptuals.

×