SISTEM PEMERINTAHAN PERSEKUTUAN<br />ZULKIFLY OMAR <br />FARID ZAKWAN SAHAT<br />KHALID NAIM<br />HASIMA RUSDI<br />NAJIHA...
Sistem Persekutuan bermaksudpemerintahannegaradibahagikankepadaduaperingkatkerajaaniaitu:<br />Kerajaanpersekutuan<br />Ke...
KERAJAAN PERSEKUTUAN<br />Gabungankerajaaanpusatdankerajaannegeri<br />Tidakmempunyaikuasamutlak<br />Setiapperingkatkeraj...
Kerajaannegerimempunyaikuasapenuhterhadaphaldalamnegerisepertitanahdanpentadbirannegeri<br />Tidakadapihak yang mempunyaik...
KERAJAAN NEGERI<br />Merupakan pusat pentadbiran sesebuah negeri<br />Kerajaan ini lazimnya mempunyai kuasa yang agak terh...
Oleh itu, kerajaan negeri biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyatnya. <br />Di Malaysia pegawai tertinggi s...
Majlismesyuaratkerajaandiketuaiolehmenteribesaratauketuamenteridanmengandungibbrapa org anggotaahlidwnundangannegeri<br />...
KERAJAAN PUSAT<br />Sistemkerajaanpusatmalaysiamerangkumi: <br />Yang dipertuanagong<br />Majlis raja-raja<br />3 komponen...
Ygdipertuanagongadalahketuanegaradan raja berpelembagaan .<br />Kuasaeksekutifdilaksanakanolehkabinet(jemaahmenteri) ygdik...
Tugas-tugaspemerintahandanpentadbiranhariandilaksanakanolehkementerian-kementeriandanjabatan-jabatan<br />Terdapatjugaperb...
Ketuakehakimanialahketua hakim negaramahkamahpersekutuan.<br />Ketua audit negara pula bertanggunjawabuntukmengauditsemuaa...
Beberapasuruhanjayatelahditubuhkanbagimemastikanpemberianlayananygadildansaksamadidlmaspek-aspekpengambilandankerjayabagia...
PEMBAHAGIAN KUASA KERAJAAN PUSAT & KERAJAAN NEGERI<br />Didalamperlembagaanterdapatpembahagiankuasatertentuantarakerajaanp...
Senarai Persekutuan danNegeri<br />
Kerajaantempatan<br />Dikenalijugasebagaipihakberkuasatempatan (PBT)<br />Iaberkuasauntukmengenakancukai yang terhadsepert...
wujud empat jenis kerajaan tempatan <br />Bandar raya - dikenalisebagaiDewanBandarayaatauMajlisBandaraya<br />Bandar - dik...
MenurutAkta 171, PBT diserahkanperanandantugas-tugasberikut:<br />Kuasaperancangtempatan<br />Kuasamengeluarkanlesen<br />...
sekian<br />
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sistem pemerintahan persekutuan

12,174
-1

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
2 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
12,174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
434
Comments
2
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem pemerintahan persekutuan

 1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN PERSEKUTUAN<br />ZULKIFLY OMAR <br />FARID ZAKWAN SAHAT<br />KHALID NAIM<br />HASIMA RUSDI<br />NAJIHAH HALIMIN<br />
 2. 2. Sistem Persekutuan bermaksudpemerintahannegaradibahagikankepadaduaperingkatkerajaaniaitu:<br />Kerajaanpersekutuan<br />Kerajaannegeri<br />
 3. 3. KERAJAAN PERSEKUTUAN<br />Gabungankerajaaanpusatdankerajaannegeri<br />Tidakmempunyaikuasamutlak<br />Setiapperingkatkerajaanmempunyaikuasaautonomisendiridalambidangperundangantertentu<br />Setiapperingkatmempunyaikedudukan yang seimbang<br />Kerajaanpusatmempunyaikuasapenuhkepadahalehwalluarnegaradanhalumum<br />
 4. 4. Kerajaannegerimempunyaikuasapenuhterhadaphaldalamnegerisepertitanahdanpentadbirannegeri<br />Tidakadapihak yang mempunyaikuasauntukmenindasterhadappihak lain<br />
 5. 5. KERAJAAN NEGERI<br />Merupakan pusat pentadbiran sesebuah negeri<br />Kerajaan ini lazimnya mempunyai kuasa yang agak terhad seperti kuasa untuk menentukan undang-undang negeri, pendidikan, budaya dan sebagainya.<br />Biasanya kerajaan pusat tidak akan bercampurtangan dalam urusan-urusan negeri melainkan ia bertentangan dengan undang-undang persekutuan<br />
 6. 6. Oleh itu, kerajaan negeri biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyatnya. <br />Di Malaysia pegawai tertinggi sesebuah negeri ialah Menteri Besar<br />Kuasa eksekutif di peringkat negeri terletak pada raja atau yg dipertua negeri mengikut perlembagaan masing-masing.<br />Kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh majlis mesyuarat kerajaan (exco) atsnama raja atauygdipertua.<br />
 7. 7. Majlismesyuaratkerajaandiketuaiolehmenteribesaratauketuamenteridanmengandungibbrapa org anggotaahlidwnundangannegeri<br />Iajugamengandungi 3 org ahlipgwai(ex-officio) ygterdiridrpdsetiausahakerajaannegeri, pgwaikwgnnegeridanpenasihatundg-undgnegeri.<br />Di sbh, majlismesyuaratkerajaandipanggilkabinetmanakaladisrwkbadaninidpanggilmajlistertinggi.<br />
 8. 8. KERAJAAN PUSAT<br />Sistemkerajaanpusatmalaysiamerangkumi: <br />Yang dipertuanagong<br />Majlis raja-raja<br />3 komponenkuasapemerintahaniaituperundangan, eksekutifdankehakiman<br />Ketua audit negaradan<br />Suruhanjaya-suruhanjaya<br />
 9. 9. Ygdipertuanagongadalahketuanegaradan raja berpelembagaan .<br />Kuasaeksekutifdilaksanakanolehkabinet(jemaahmenteri) ygdiketuaiolehperdanamenteridaniamerupakanbadanpembentukandsttertingginegara.<br />Kabinetmengandungimenteri-menteriygdilantikolehygdipertuanagongatsnasihatperdanamenteridaniamerupakanbadanpembentukandasarnegara yang tertinggi.<br />
 10. 10. Tugas-tugaspemerintahandanpentadbiranhariandilaksanakanolehkementerian-kementeriandanjabatan-jabatan<br />Terdapatjugaperbadananawamygumumnyamelaksanakanrancanganpembangunansosioekonominegara<br />Badanperundanganpersekutuanatauparlimenmempunyai 3 komponeniaituygdipertuan, dwnnegaradandwnrakyat.<br />
 11. 11. Ketuakehakimanialahketua hakim negaramahkamahpersekutuan.<br />Ketua audit negara pula bertanggunjawabuntukmengauditsemuaakaunagensi-agensikerajaandiperingkatpersekutuandannegerisertabadan-badan lain ygmentadbirkanwangawam.<br />
 12. 12. Beberapasuruhanjayatelahditubuhkanbagimemastikanpemberianlayananygadildansaksamadidlmaspek-aspekpengambilandankerjayabagianggotaperkhidmatanawam<br />Suruhanjaya-suruhanjayaberkenaanbertangunggjawabbgperkara-perkaraperlantikan, kenaikanpangkatdantatatertib.<br />Terdapat 5 suruhanjayaperkhidmataniaitu,<br />Suruhanjayaperkhidmatanawam<br />Suruhanjayapasukan polis<br />Suruhanjayaperkhidmatankehakimandanundang-undang<br />Majlisangkatantentera, dan<br />Suruhanjayaperkhidmatanpelajaran<br />
 13. 13. PEMBAHAGIAN KUASA KERAJAAN PUSAT & KERAJAAN NEGERI<br />Didalamperlembagaanterdapatpembahagiankuasatertentuantarakerajaanpusatdankerajaannegeri.<br />Pembahagianinidikenalisebagaisenaraipersekutuan,senarainegeridansenaraibersama<br />Senaraipersekutuanadalahperkaradalambidangkuasakerajaanpersekutuaan<br />Senarainegeriadalahperkaradalambidangkuasakerajaannegeri<br />Senaraibersama pula ialahbidangkuasa yang dikongsibesamaolehkedua-duakerajaan<br />
 14. 14. Senarai Persekutuan danNegeri<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Kerajaantempatan<br />Dikenalijugasebagaipihakberkuasatempatan (PBT)<br />Iaberkuasauntukmengenakancukai yang terhadseperticukaipintu<br />menguatkuasakanundang-undangkecil(atauby-laws) kepadapenduduk yang beradadidalamkawasanpentadbiranmereka<br />
 18. 18. wujud empat jenis kerajaan tempatan <br />Bandar raya - dikenalisebagaiDewanBandarayaatauMajlisBandaraya<br />Bandar - dikenalisebagaiMajlisPerbandaran<br />Luarbandar - dikenalisebagaiMajlis Daerah<br />Kawasankhas - dikenalisebagaiPerbadananatauPihakBerkuasaTempatan. <br />
 19. 19. MenurutAkta 171, PBT diserahkanperanandantugas-tugasberikut:<br />Kuasaperancangtempatan<br />Kuasamengeluarkanlesen<br />Kuasamengenakancukai-cukaitertentu<br />Membinabangunan, perumahandan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-geraidsb.) <br />Kuasauntukmenjalankanfungsimerancangdanmenguruskankawasanbandar<br />Mengurusdanmengawallalulintas (termasukmengurussistempengangkutanawambandaran) <br />Kuasauntukmerancangdanmenyediakankemudaha-kemudahanawam<br />
 20. 20. sekian<br />
 1. Gostou de algum slide específico?

  Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar informações para acessar mais tarde.

×