Jose vacas

414 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jose vacas

 1. 1. L’ordinador per dins. Jose Maria Vacas. 4rt ESO - A
 2. 2. Parts de l’ordinador.PLACA BASE LECTOR DVD/CDFONT D’ALIMENTACIÓ DISQUETERAVENTILADOR XARXAMÒDEM CONNECTORSDISC DURSO MEMÒRIA ROMPORTS MEMÒRIA RAM EL BUS SLOTS
 3. 3. Placa base. La placa base, placa mare o targeta mare (en anglès motherboard) és Slots Caché la targeta de circuits Virtual impresos central aBios l‘ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits RAM electrònics de suport, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes Bus adaptadores addicionals. ROM Microprocessador
 4. 4. Microprocessador. Un microprocessador és un processador miniaturitzat fins al punt de fer possible de tenir un únic circuit integrat amb totes o la major part de les seves funcionalitats.
 5. 5. Memòria RAM. La memòria RAM, de l’anglès Random Access Memory, és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de lanterior lectura. Actualment es produeixen mitjançant circuits integrats.
 6. 6. Memòria ROM.ROM, de l’anglès Read Only Memory (memòria només de lectura), és un tipus de memòria electrònica de la qual només sen pot llegir la informació que du gravada. Pertant, sexclou la possibilitat descriure-hi un altre pic una vegada aquesta hi sigui fixada.
 7. 7. Memòria Bios. La memòria Bios és un software que localitza i reconeix tots els dispositius necessaris per carregar el sistema operatiu a la memòria RAM; és un software molt bàsic instal·lat a la placa base que permet que aquesta cumpleixi la seva feïna
 8. 8. Memòria caché.Utilitzada per l’unitat central de processament d’un ordinador per reduir el temps d’accés a la memòria.La memòria caché és una memòria més petita i ràpida, la qual emmagatzema còpies de dades ubicades a la memòria principal que s’utilitza amb més freqüència.
 9. 9. La memòria virtual. La memòria virtual és una tècnica d’administració de la memòria real, que permet al sistema operatiu brindar-li al software d’usuari i així mateix un espai de direccions més grans que la memòria real o física.
 10. 10. El bus. El bus (o canal) és un sistema digital que transfereix les dades entre els components d’un ordinador o entre ordinadors. Està format per cables o pistes en un circuit imprès, dispositius com a resistors i condensadors a més a més de circuits integrats.
 11. 11. Slots o ranures.Una ranura dexpansió (o slot en anglès) és un element de la placa basedun ordinador que permet connectar a aquesta una targeta addicionalo dexpansió, la qual permet realitzar funcions de control de dispositius perifèrics, com ara monitors, impressores o unitats de disc.
 12. 12. Módem. Un mòdem és un aparell electrònic capaç de convertir una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques. Així doncs, les dues principals funcions daquest dispositiu són la modulació i demodulació dun conjunt de dades.
 13. 13. Tarjeta de so.La targeta de so és un dispositiu, normalment intern, que permet obtenir un senyal dàudio analògic a partir dinformació digital.
 14. 14. Tarjeta de xarxa. LANDirecció IP Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta dexpansió inserida dins lordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa. A nivell conceptual, la targeta de xarxa, també anomenada adaptador de xarxa o NIC (Network Interface Card), permet la comunicació entre els diferents dispositius connectats entre si i també permet compartir recursos entre dos o més equips.
 15. 15. Font d’alimentació. Una font dalimentació és un giny o sistema que transforma el corrent altern de la xarxa de distribució denergia elèctrica en un altre tipus de corrent adequat per laplicació concreta. Normalment tenen a lentrada una tensió alterna provinent de la xarxa elèctrica i a la sortida una tensió o corrent continues amb un nivell de rissat mínim.
 16. 16. Disc dur intern. Un disc dur és un dispositiu demmagatzemament no volàtil. Shi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs que conté, els quals giren a gran velocitat.
 17. 17. Disquetera.La disquetera és el dispositiu o unitat lector/grabador de disquets. Disquets
 18. 18. Lector DVD/CD.És un dispositiu electrònic que permet la lectura daquests mitjançant lús dun feix dun raig làser i la posterior transformació daquests en impulsos elèctrics que lordinador interpreta.
 19. 19. Ventiladors. La funció dels ventiladors és fer que un ordinador no s’escalfi. Com més ventiladors té un ordinador menys temperatura agafarà aquest.
 20. 20. Els ports. Un port és una forma genèrica de denominar a una interfície per la que diferents tipus de dades poden ser enviades i rebudes. Aquesta interfície pot ser física o a nivell de programari (per exemple, els ports que permeten la transmissió de dades entre diferents ordinadors). Ports sèrie Ports paral·lels
 21. 21. Ports sèrie.És un tipus de maquinari de comunicació sèrie que permet la transmissió o la recepció de bits un darrera de laltre.Aquest tipus de port acostumava a ser a la part del darrere dels ordinadors.
 22. 22. Ports paral·lels.És un tipus dinterfície per connectar diversos perifèrics. És també conegut com port dimpressora.
 23. 23. Connectors.Sutilitzen generalment per connectar ordinadors amb diferents perifèrics.
 24. 24. Monitor. Un monitor és un perifèric de lordinador, consistent en una pantalla que mostra lactivitat que du a terme la computadora a la que està connectada.
 25. 25. Ratolí. El ratolí és un perifèric dordinador, generalment fabricat en material plàstic, que podem considerar, al mateix temps, com a un dispositiu dentrada de dades i de control, depenent del programari que maneja en cada moment.
 26. 26. Teclat. Un teclat dordinador és un perifèric utilitzat per la introducció dordres i dades en un ordinador, encara que teclats similars sutilitzen també en màquines descriure. Actualment el teclat és un element indispensable per un ordinador i és juntament amb el ratolí el perifèric dentrada més important.
 27. 27. PendriverEl Conductor Universal en Sèrie, abreujat comunament USB, ésun port que serveix per connectar perifèrics a un ordinador. El pendriver és un disc dur extern amb no gaire memòria, però molt fàcil de transportar.
 28. 28. Disquets. Els disquets són un dispositiu demmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades. És fi, flexible i tancat en una caixa fina quadrada o rectangular de plàstic.
 29. 29. Router. És un dispositiu que pren la informació del nivell de xarxa per a prendre les decisions dencaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes.Funció.Ports de connexió.
 30. 30. Dispositius perifèrics.mp4 Són tots aquells dispositius que, tot i formar part de lordinador, es troben foraMòbils del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es faBluetooth referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins daquesta caixa són elements complementaris alRouter funcionament bàsic de lordinador.PendriverSwitch
 31. 31. mp4. És un terme de màrqueting per al reproductor multimèdia digital que compleix amb certs estàndards i formats.
 32. 32. Mòbils. És un dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions mòbils de veu i dades.
 33. 33. Bluetooth. És una especificació industrial per les Xarxes dÀmbit Personal sense fil, bàsicament és refereix a que serveix per connectar els dispositius que podem portar a sobre o a una distancia pròxima.
 34. 34. LAN (Xarxa d’Àrea Local). Una xarxa dàrea local, xarxa local o LAN (de langlès local area network) és la interconnexió de diversos ordinadors i perifèrics. La seva extensió està limitada físicament a un edifici oa un entorn de 200 metres, amb repetidors podria arribar a la distància dun camp d1 quilòmetre. La seva aplicació més estesa és la interconnexió dordinadors personals i estacions de treball en oficines, fàbriques, etc. Topologies bàsiques.
 35. 35. Topologies bàsiques.Topologia en malla. Topologia en bus.Topologia en estrella. Topologia en anell.Topologia en arbre.
 36. 36. Topologia en malla. En una topologia en malla, cada dispositiu té un enllaç punt a punt i dedicat amb qualsevol altre dispositiu. El terme dedicat significa que lenllaç condueix el trànsit únicament entre els dos dispositius que connecta.
 37. 37. Topologia en estrella.En la topologia en estrella cada dispositiu només té un enllaçpunt a punt dedicat amb el controlador central, habitualmentanomenat concentrador. Els dispositius no estan directament enllaçats entre si.
 38. 38. Topologia en arbre. La topologia en arbre és una variant de la destrella. Com en lestrella, els nodes de larbre estan connectats a un concentrador central que controla el trànsit de la xarxa. Noobstant això, no tots els dispositius es connecten directament alconcentrador central. La majoria dels dispositius es connecten a un concentrador secundari que, al seu torn, es connecta al concentrador central.
 39. 39. Topologia en bus.Una topologia de bus és multipunt. Un cable llarg actua com una xarxa troncal que connecta tots els dispositius a la xarxa.
 40. 40. Topologia en anell. En una topologia en anell cada dispositiu té una línia de connexiódedicada i punt a punt només amb els dos dispositius que estan alsseus costats. El senyal passa al llarg de lanell en una direcció, o de dispositiu a dispositiu, fins que arriba a la seva destinació. Cada dispositiu de lanell incorpora un repetidor.
 41. 41. Funció d’un router.Ports de connexió. Selecciona camins en xarxes informàtiques per enviar per ells informació. En paraules tècniques es traspassen “paquets” d’informació des de la seva font cap al destí a través de “nodes” intermediaris, que en aquest cas correspon al router com aparell físic en qüestió. Compleix la funció de crear xarxes inalàmbriques, el que amb paraules pràctiques s’utilitza normalment per connectar-nos a Internet sense la necessitat de connectar un cable físicament als nostres ordinadors.
 42. 42. Ports de connexió.
 43. 43. Switch. És un dispositiu digital de lògica dinterconnexió de xarxes de computadors que opera a la capa denllaç de dades del model OSI. La seva funció ésinterconnectar dos o més segments de xarxa, de manera similar als ponts de xarxa, passant dades dun segment a un altre dacord amb ladreça MAC de destinació de les trames en la xarxa. Sutilitzen quan es desitja connectar múltiples xarxes, fusionant-les en una sola. Igual que els ponts, ja quefuncionen com un filtre a la xarxa, milloren el rendiment i la seguretat de les xarxes dàrea local.
 44. 44. Màscara de subxarxa Direcció IP. Una direcció IP és una etiqueta numèrica que identifica de manera lògica i jeràrquica, a una interfície (element de comunicació / connexió) dun dispositiu (habitualment un ordinador) dins duna xarxa que utilitzi el protocol IP (Internet Protocol), que correspon al nivell de xarxa del protocol TCP / IP. Aquest nombre no sha de confondre amb ladreça MAC (identificador de 48bits per identificar de forma única a la targeta de xarxa i no depèn del protocol de connexió utilitzat ni de la xarxa).
 45. 45. Màscara de subxarxa.La màscara de xarxa és una combinació de bits que serveix per delimitarlàmbit duna xarxa dordinadors. La seva funció és indicar als dispositius quèpart de la direcció IP és el número de la xarxa, incloent la subxarxa, i quinapart és la corresponent al host.(ordinadors connectats a una xarxa, queproveeixen i utilitzen serveis della. Els usuaris han dutilitzar hosts per accedira la xarxa. De forma general un host és tot equip informàtic que posseeix unaadreça IP i que es troba interconnectat amb un o més equips)

×