Studijni rad dalkove

397 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studijni rad dalkove

  1. 1. STUDIJNÍ ŘÁD PRO DÁLKOVÉ STUDIUM platný od 1. 1. 2011 Čl. I Přijímání ke studiu 1. Ke studiu může být přijat každý uchazeč, který splní následující předpoklady: - má ukončené střední vzdělávání s výučním listem ve skupině oboru 26 - řádně a včas podá přihlášku ke studiu, jejíž přílohou je výuční list pro obor skupiny 26 - splní podmínky přijímacího řízení Ředitel školy rozhoduje o podmínkách přijímacího řízení včetně možnosti nekonat přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči doručeno písemně, a to nejpozději do 30 dnů od data konání přijímacích zkoušek. 2. Uchazeč je přijat ke studiu dnem podpisu Smlouvy o studiu. Uchazeč se stává žákem školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí. 3. Student je povinen plnit všechna ustanovení Smlouvy o studiu. V opačném případě je právem školy tuto smlouvu zrušit. 4. V průběhu vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. O přestupu žáka střední školy do SŠPE Eltodo, s. r. o. rozhoduje ředitel SŠPE Eltodo, s. r. o.. V rámci rozhodování o přestupu žáka zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na SŠPE Eltodo, s. r. o. 5. Ředitel může ze závažných důvodů uvolnit sudenta na jeho žádost z některého předmětu; popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Student nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Čl. II Průběh studia, povinnosti a práva studentů 1. Základní délka studia je tři roky. Možnost přerušit studium či opakovat ročník záleží na rozhodnutí ředitele školy a musí být v souladu s ustanoveními školského zákona. 2. Výuka je rozdělena do bloků a probíhá dle rozvrhu hodin, který je studentům oznámen na začátku školního roku. Rozvrh hodin se může v průběhu školního roku z organizačních důvodů měnit. 3. Vyučovacím dnem je úterý. Mimo vyučovací den mohou probíhat individuální konzultace. 4. Každá třída dálkového studia má určeného třídního učitele (TU), který je odpovědný za řádné vedení předepsané dokumentace, registraci docházky, apod. 5. Komunikace mezi studenty a vyučujícím může po dohodě probíhat elektronickou formou (konzultace, zadávání a odevzdáváních domácích prací apod.). 6. Jakékoliv žádosti týkající se studia (žádost o přerušení studia, o prodloužení klasifikačního období, o opakování ročníku apod.) předkládají studenti písemně prostřednictvím třídního učitele nebo poštou. Konzultace ohledně studijních záležitostí poskytnou studentů třídní učitelé nebo zást. Ředitele. 7. Žák je povinen neprodleně hlásit na sekretariátě školy všechny změny v osobních i rodinných údajích, např. změnu zdravotní pojišťovny, příjmení, bydliště apod. 8. Základní povinností studenta je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu konzultací. Těžiště práce studentů dálkového studia spočívá v domácí přípravě. 9. Vyučování začíná v 15:50 a končí nejpozději ve 20:00. Studenti jsou 5 minut před zahájením vyučování na svém místě v učebně a mají připravené pomůcky na vyučování. 10. Sled hodin: 8 14,50 – 15,35 11 17,25 – 18,10 9 15,40 – 16,25 12 18,2 – 19,05 10 16,35 – 17,20 13 19,10 – 19,55 11. Po skončení vyučování se nesmí studenti zdržovat ve školní budově bez dozoru vyučujících. 12. Každá nepřítomnost studenta v době vyučování musí být stanoveným způsobem omluvena. 13. Všechny zameškané konzultace i pozdní příchody studenti nebo zákonní zástupci nezletilých studentů omlouvají písemně v den nástupu ke vzdělávání po ukončené absenci. 14. Nemůže-li se student z nepředvídatelných důvodů zúčastnit vyučování, je student nebo zákonný
  2. 2. zástupce nezletilého studenta povinen oznámit škole počátek své neúčasti na vyučování mailem, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické omluvenky na stránce www.sspe.eltodo.cz. 15. Nejpozději na konzultaci následující po absenci student ukáže třídnímu učiteli studijní průkaz s omluvenkou potvrzenou razítkem a podpisem ze zdravotnického zařízení, úřadu, od zaměstnavatele apod. a se žákovým podpisem; v odůvodněných výjimečných případech může TU razítko prominout. Pokud student stanoveným způsobem neomluví svou nepřítomnost do dvou následujících vzdělávacích dnů, je tato absence považována za neomluvenou. Nesprávný a pozdní způsob omlouvání nepřítomnosti je posuzován jako porušení školního řádu. 16. Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 4 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve na základě podnětu TU vedení školy studenta písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by zanechal studia. Student, který do 10 dnu od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by zanechal studia posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být studentem školy. 17. Učitel může studentovi jako náhradu za neúčast na konzultacích uložit úkol, v němž budou využity vědomosti a dovednosti týkající se zameškané výuky. Čl. III. Práva studentů Studenti mají právo: 1. na vzdělání a školské služby podle školského zákona 2. na účast ve výuce dle rozvrhu konzultací a na využívání konzultací vyučujících, 3. na odpočinek a volný čas v době k tomu určené rozvrhem (přestávky), 4. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných náležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku, 6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích, 7. požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení v případech, kdy má zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta pochybnost o správnosti klasifikace na konci 1. nebo 2. pololetí. Žádost o komisionální přezkoušení musí být podána písemně do tří pracovních dnů ode dne, kdy se student dozvěděl o výsledku klasifikace, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne uvedeného na vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení jako den jeho vydání 8. na zachování zásad duševní hygieny 9. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Stejným způsobem by měl být jejich názor přijat. Studenti mají právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele, řediteli školy, 10. účastnit se akcí pořádaných školou za stejných podmínek jako žáci denního studia. Čl. IV. Povinnosti studentů Studenti jsou povinni: 1. řádně a včas docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se vyučování, přicházet do školy s dostatečným časovým předstihem (minimálně 10 minut před zahájením výuky), 2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 3. dodržovat školní rád, provozní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob, 4. informovat školu o změně osobních a kontaktních údajů, zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 5. udržovat pořádek a čistotu v učebnách i ostatních prostorách školy, zvláště na WC. Při odchodu uklidit své pracovní místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle, 6. chránit dobré jméno školy. Své chování vůči vyučujícím, spolužákům, zaměstnancům, hostům školy a své oblékání přizpůsobí studenti obecným normám společenského styku a podle potřeby výuce i reprezentaci školy, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu, 7. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy 8. Onemocní-li student nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém styku, infekční nemocí, oznámí student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta tuto skutečnost ihned ředitelce školy, 9. všechny úrazy vzniklé v prostorách školy a při akcích školou pořádaných hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, 10. hlásit neprodleně všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost studentů nebo poškodit majetek školy či studentů a jejich zaměstnanců, vyučujícímu nebo provozním zaměstnancům školy (recepce, studijní oddělení), 11. hlásit vyučujícímu nebo TU každý eventuální případ ztráty, odcizení či poškození osobního majetku či
  3. 3. majetku školy, 12. zajistit si v souladu s pokynem TU možnost otevírání vstupních dveří pomocí čipu, 13. při vyřizování svých záležitostí dodržovat úřední hodiny studijního oddělení. 14. platit školné podle smlouvy ve správné výši a včas stejně jako další poplatky stanovené školou. Studenti zaměstnaní u společnosti Eltodo školné neplatí Čl. IV. Studentům je zakázáno: 1. mít u sebe, nosit do budovy školy, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v areálu školy a účastnit se výuky a akcích konaných školou pod vlivem těchto látek, 2. kouřit v prostorách školy, areálu školy a na sousedních pozemcích, 3. nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, cenné předměty, větší finanční hotovost, nosit či vodit zvířata do školy, 4. poškozovat jakýmkoliv způsobem školní majetek, za úmyslné nebo z nedbalosti poškozené věci bude školou požadována finanční náhrada nebo oprava poškozeného zařízení, 5. vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken a otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, 6. bez svolení vyučujícího připojovat přístroje k elektrické síti a pracovat s nimi, manipulovat s notebooky a dalšími zařízeními ve třídách, nabíjet baterie do vlastních elektrických zařízení, používat mobilní telefony v době výuky (musí být vypnuty), 7. ve škole není přípustná činnost jakýchkoli politických stran nebo hnutí. Nepřípustné jsou všechny projevy národnostní nebo rasové nesnášenlivosti. Čl. V Pravidla pro hodnocení 1. Není-li dále uvedeno něco jiného, jsou pravidla pro hodnocení studentů dálkového studia stejná jako pro studenty denního studia, stejně jako klasifikační řád. 2. Podmínky hodnocení studenta na konci pololetí v řádném termínu: student úspěšně napíše pololetní (čtvrtletní) kontrolní práci student přinese všechny úkoly zadané jako náhrada neúčasti na konzultacích student napíše (splní) odpovídající počet dalších prací zadaných vyučujícím za dané pololetí Pokud student některou z těchto podmínek nesplní, bude na konci pololetí nehodnocen. . 3. Studenti dálkového studia nepíší kontrolní práce. 4. Na studenty dálkového studia se nevztahuje pravidlo minimálního počtu známek za pololetí. Čl. VI. Ukončení studia 1. Studium je možno ukončit kdykoliv ze strany studenta či ze strany školy v souladu se školským zákonem a v souladu s uzavřenou Smlouvou o studiu. V případě, že student hodlá ukončit studium před termínem jeho řádného ukončení maturitní zkouškou, je povinen písemně vypovědět Smlouvu o studiu. V opačném případě zůstává i nadále studentem školy s povinností plnit ustanovení Smlouvy o studiu včetně povinnosti hradit školné. 2. Řádným ukončením studia se rozumí ukončení studia předepsanou maturitní zkouškou. K maturitní zkoušce může přistoupit student, pokud splnil všechny klasifikační a další předpoklady posledního ročníku studia.

×