Smisene uceni1

269
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
269
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smisene uceni1

  1. 1. Smíšené učení – nový trend nebo nová bublina? přednáška pro 18. CRS, 5. 1. 2012Z pohledu firem Klady a zápory e-learningu Učitel v BL Vymezení a název BLKončí metody? Blended learning= smíšené (spojené, prolínané) učení. Co se mísí?organizační formy (prezenční, distanční, online, praxe)metody Z pohledu firem můžeme BL rozdělit na1. Vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností (skill-driven learning). Kombinuje individuální vzdělávání vlastnímtempem s podporou učitele (instruktora, facilitátora), kteří podporují rozvoj znalostí a dovedností žáka - tedya) interakce jednotlivých účastníků edukačního procesu (dále jen: učitelů a žáků) pomocí emailu, diskusních fór akomunikace „tváří v tvář“,b) samostudia podporovaného WBT a knihami.Tento přístup lze přirovnat k chemické reakci, v níž učitelé hrají úlohu katalyzátoru, který umožňuje dosáhnoutžádaného výsledku – vzdělání. Základem kvalitně realizovaného BL je dobře zpracovaný plán, používánísynchronních i asynchronních komunikačních prostředků (chat, videokonference, webinář vs. email).2. Vzdělávání zaměřené na rozvoj postojů/přístupů (attitude-driven learning). Pracuje s vybranými událostmi amasmédii, s jejichž pomocí ovlivňuje chování vzdělávaného. Kombinuje tradiční výuku ve třídách s onlinevzděláváním. Příkladem takto realizovaného vzdělávání jsou například kurzy manažerských dovedností, kulturymluveného projevu apod.3. Vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí (competency-driven learning). Kombinuje více metod, kterými lzepůsobit na rozvoj kompetencí vzdělávaného (dále). Tento model je zaměřen na získávání znalostí a dovedností odzkušených expertů, někdy se také v souvislosti s tímto přenosem hovoří o tzv. experience sharing – sdílenízkušeností. Patří sem i praxe jako předmět. Plánování BL ve firmě ÍL DOSŽENÍ MODEL I. Rozvoj specifických znalostí a • tvorba skupinového vzdělávacího plánu, který podporuje indi (SKILL- dovedností, které jsou pravidelně plánem/rozvrhem DRIVEN podporovány a verifikovány učitelem • práce s edukačním materiálem pod vedením učitele LEARNING) či facilitátorem. • demonstrační procesy, které probíhají v běžných třídách či od • poskytnutí emailové podpory studentů • realizace dlouhodobých projektů (projektové vyučování) MODEL II. Rozvoj nových postojů/přístupů a • synchronní internetové meetingy (Web-based meetings) (ATTITUDE- chování v každodenním • tvorba skupinových projektů (uvnitř tříd i v rámci větších sku DRIVEN společenském kontaktu. • simulace chování v daných společenských rolích, simulovaná LEARNING) • stanovení společenských problémů a tvorba vhodných řešení MODEL III. Ovládnutí a přenos znalostí – • práce s instruktorem - expertem (COMPETE studenti/žáci/pracovníci jsou v • rozvíjení znalostního depozitáře s podporou LCMS/LMS NCY- kontaktu s experty na danou • práce s online komunikačními nástroji (nejsou-li součástí LM DRIVEN problematiku, učí se z jejich • pracovní workshopy LEARNING) zkušeností. • pozorování mentorů/rádců1) Formulovat problém, který má kurz vyřešit, stanovit cíl, charakterizovat informační náplň. Za jak dlouho tyinformace zastarají?2) vybrat způsob přenosu učiva – je třeba, aby si žáci osvojili nějaké chování nebo se dověděli nová fakta nebo senaučili něco nového dělat?3) Určit délku kurzů a jeho částí4) funkce vzdělávaného, jeho návyky a úroveň chápání ovlivní výběr metody. Musí všichni žáci projít celý obsahkurzu? Lze kurz přizpůsobit individuálním zvláštnostem?
  2. 2. 5) Ujasnit si, jaký způsob učení bude pro žáka nejúčinnější – jaký je jeho styl učení, jakým vzděláním prošel,jakýmá životní postoj, jaký má vztah ke spolupráci. Např. lidé pracující s IT se zjímají o další vzdělávání a vyhovujejim, když si rychlost a intenzitu učení určí sami. Podřízení by si měli kurz vybrat sami. Klady a zápory e-learningu Klady: Zápory:možnost studovat vlastním tempem a podle individuálních vysoká náročnost tvorby kurzůčasových možností závislost na funkčnosti používané technikyfinanční a časové úspory (minimalizace potřeby dojíždět nároky na technické vybavení a kompetencena školení) poskytovatelů i účastníků vzděláváníschopnost zasáhnout vyšší počet studentů a poskytnout absence přímých kontaktů s vyučujícím a kolegyvětší množství informací studentyprohloubení počítačové gramotnostiPři aplikaci blended learning je třeba přemýšlet ve třech rovinách: 1. Technologické – jak dostat obsah k posluchačům tak, aby jej (ideálně) měli k dispozici v okamžiku, kdy jej potřebují. 2. Obsahové – kdy nestačí převést obsah do bitů. – Musí mít dát logiku, zábavnost, užitečnost a trvanlivost – zjistili jsme a ověřili si, že video nefunguje, pokud ukazuje jen co ano a co ne. 3. Lidské – protože elektronický způsob vzdělávání nefunguje dostatečně efektivně bez lidského faktoru. Ke změně chování a vzdělávání nedochází „mezi ušima, ale mezi nosy“ (potřebujeme k tomu interakci s druhými lidmi - workshopy). Tato rovina vede k zapojení účastníků i jejich nadřízených a přenáší na ně odpovědnost za vlastní rozvoj. Typické učební pomůckyLMS a podobná prostředí umožňující předávání učebních materiálů, domácích úkolů, diskuse ve skupinách žáků alektorů v daném čase i mimo něj.Průvodci studia (do výkladového textu je vsunut monolog učitele) – nejsou k užitku. Učitel v BLV BL je učitel, i když ne trvale (v e-learningu být nemusí, ale je autorem obsahu e-learningového objektu).Některé pedagogické úkoly může splnit jen člověk (schopnost bezprostřední a nepřipravené reakce na nečekanésituace, řešit konflikt, humoru, řešit problémy okamžitě, improvizace, kreativního myšlení, stratifikovat studijnískupinu a rozpoznávat silné a slabé stránky, sociální komunikace a emoční inteligence, navázat přátelství akamarádství, poskytovat vzdělávací vzor, přizpůsobit se změněným podmínkám, přímé aktivizace studentů).Elektronické učení bez přímého kontaktu s učitelem je méně efektivní než prezenční výuka. Součástí BL studia bývá úvodní a závěrečný tutoriál (řekněme soustředění). Účlem úvodního setkání jekromě seznamování, sdílení očekávání apod. Hlavně seznámení s nástroji (tj. ovládání webového prostředí), nakonci pak prezentace a hodnocení výsledků, popř. certifikace.BL využívá mnoho firem. Používá se při vzdělávání úředníků. V DVPP ho využívá např. Cermat. Různéorganizace typu VISK využívají toho, že v předpisech o DVPP pro studium FS1, výchovného poradenství atd.není napsáno, že předepsaný počet hodin musí být odpřednášen prezenčně. A tak se místo skript vyrobí CD neboDVD, prezenční výuky se omezí a ze 4 semestrů studia jsou 2. Studium se zrychluje, což přináší i rizika –závěrečné práce jsou kompiláty dokumentů z internetu a autenticita průběžného elektronického distančníhotestování může být problematická.
  3. 3. Vymezení a název BLPojem kombinovaná forma už v českém školství označuje něco jiného. Vymyslíme jiný vhodný český název?elektronickokontaktní výuka elektronickoprezenční výuka učení s podporou učitele (UPU) ?Podstatná je přítomnost učitele (byť na dálku) i jiných, neosobních forem výuky – byť ne elektronických Končí metody?Metody- staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně- zjednodušují pohled na studenta jako individualitu- zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce- narušují dobré vztahy mezi kolegy- dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně- předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky (D. Allwright, Konec metod ve výuce (1991)Blended learning (смешанное обучение) (2006) [online]. Dostupné z www.trainings.ru/library/articles/?id=6249Blended learning [online]. Dostupné z www.team.cz/inspirace/blended-learningEger, L.:Blended learning. AULA, roč. 12, 03 / 2004, s. 21-24. Dostupné z www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CH0QFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.csvs.cz%2Faula%2Fclanky%2F06-2004-3-blended-learning.pdf&ei=tdxUUOCyAZHitQaUxYCACQ&usg=AFQjCNEKzvokyvUsgypa19Fo4phNE7blKw&sig2=Z98n2tENgj3YGV402TFUDgKopecký, K. (2007): Blended learning jako skutečně efektivní přístup ke vzdělávání [online]. Dostupné z www.net-university.cz/elearning/27-blended-learning-jako-skuten-efektivni-pistup-ke-vzdlavaniKopecký, K.: Modely tzv. blended learningu (úvod do problematiky) [online]. Dostupné z www.lmsunifor.com/index.php/zajimavosti/e-learning-teorie-praxe/186-modely-tzv-blended-learningu-uvod-do-problematiky-Kuš, P.: Blended learning kombinuje běžnou výuku a e-learning [online]. Dostupné z http://moderniobec.ihned.cz/c1-49676490-blended-learning-kombinuje-beznou-vyuku-a-e-learningVojtková, N.: Nové přístupy ve výuce cizích jazyků: „Post-method era“ a úkolová výuka. Prezentace.(а)синхронные он-лайн курсывеб-технологиивэбинардискуссии в форумахмультимедийные технологии обученияобучаемыйсамообучениеcистема дистанционного обучения (СДО)смешанное (гибридное) обучениетренерчатэлектронноe обучениeэлектронныe обучающиe программы в реальном времени Přepis PPTSmíšené učení – nový trend nebo nová bublina?Josef ZemekAsociace učitelů češtiny jako cizího jazykawww.auccj.czzemkuv@seznam.czZ pohledu firem Klady a zápory e-learningu Učitel v BL Vymezení a název BLKončí metody?Blended learning= smíšené (spojené, prolínané) učení. Co se mísí?- organizační formy (prezenční, distanční, online, praxe) - metodySmíšené učení ve firmách - vzdělávání zaměřené na rozvoj- dovedností (skill-driven learning) - postojů/přístupů (attitude...)- kompetencí (competency...)
  4. 4. Plánování smíšeného učení ve firmě- problém, cíl, náplň - chování, fakta či dovednosti? - délka kurzů a jeho částí- uvážit osobnost vzdělávaného - uvážit styl a způsob učeníKlady a zápory e-learninguKladymožnost studovat svým tempem a podle svých časových možností finanční a časové úsporyschopnost obsáhnout více studentů a předat více informací prohloubení počítačové gramotnostiZáporynáročnost tvorby kurzů závislost na funkčnosti technikynároky na technicku a kompetence poskytovatelů i účastníkůabsence přímých kontaktů s vyučujícím a kolegy studentyStudijní program ve smíšeném učení - rovina technologická, obsahová a lidskáUčitel ve smíšeném učení má schopnostbezprostřední a nepřipravené reakce na nečekané situace řešit konflikthumoru řešit problémy okamžitě Improvizace tvůrčího myšlenístratifikovat studijní skupinu a rozpoznat silné a slabé stránky /sociální komunikaceemoční inteligence navázat přátelství poskytovat vzdělávací vzorpřizpůsobit se změněným podmínkám přímé aktivizace studentůNázev...?elektronickokontaktní výuka elektronickoprezenční výuka učení s podporou učitele (UPU)Končímetody? - staví na rozdílech, i když se v praxi realizují podobně - zjednodušují pohled na studenta jako individualitu - zabírají čas učitelům, kteří se učí techniky místo analytického a kreativního přístupu k výuce - narušují dobré vztahy mezi kolegy - dávají laciný pocit učitelům, že vyučují správně - předstírají, že znají odpovědi na všechny otázky

×