Your SlideShare is downloading. ×
ACUIFEROS DEL LITORAL MALAGUEÑO.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ACUIFEROS DEL LITORAL MALAGUEÑO.pdf

260
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
260
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ^`rfcbolp abi ifqlo^i j^i^drbÒl N
 • 2. fkaf`b mobpbkq^`flk m^dK PJU ^Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~K fkqolar``flk m^dK UJNO lêÖ~åáò~Åá¼å ó ÅìÉëíáçåÉë éêÉîá~ë j~êÅç Ñ−ëáÅç p−åíÉëáë ÖÉçä¼ÖáÅ~K p−åíÉëáë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ NJ ^`rfcbolp ab j^o_bii^Jbpqbmlk^ m^dK NPJOO m~ê~Ç~ NK pçåÇÉç ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ bëíÉéçå~ m~ê~Ç~ OK aÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç sÉêÇÉ m~ê~Ç~ PK mä~åí~ ÇÉë~ä~Ççê~ ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lÅÅáÇÉåí~ä m~ê~Ç~ QK oÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ j~êÄÉää~ m~ê~Ç~ RK bãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼å OJ ^`rfcbolp ab pfboo^ _i^k`^ v pfboo^ ab jfg^p m^dK OOJOV m~ê~Ç~ NK m~ê~àÉ ÇÉ k~ÖìÉäÉë m~ê~Ç~ OK j~å~åíá~ä ÇÉ `çáå m~ê~Ç~ PK mìÉêíç ÇÉ äçë mÉëÅ~ÇçêÉë m~ê~Ç~ QK pçåÇÉçë ÇÉ _Éå~äã~ÇÉå~ m~ê~Ç~ RK j~å~åíá~äÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçë PJ^`rfcbol ab crbkdfoli^ m^dK PMJPR m~ê~Ç~ NK m~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉëÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~ ó ëçåÇÉçë éêçÑìåÇçë Éå Éä Å~ëÅç ìêÄ~åç m~ê~Ç~ OK m~åçêłãáÅ~ ÇÉëÇÉ ä~ë áåãÉÇá~ÅáçåÉë ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉä eáÖìÉê¼å QJ ^`rfcbol abi _^gl dr^a^belo`b m^dK PSJQM m~ê~Ç~ NK m~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ m~ê~Ç~ OK aÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä êá¼ dì~Ç~äÜçêÅÉ RJ^`rfcbol ab sbibw j^i^d^ m^dK QNJQU m~ê~Ç~ NK bãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~ m~ê~Ç~ OK aÉäí~ ÇÉä ê−ç sÝäÉò SJ^`rfcbol ab i^p ^i_bonrfii^p Ekbog^F m^dK QVJRS m~ê~Ç~ NK `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~ m~ê~Ç~ OK bä j~å~åíá~ä ÇÉ j~êç m~ê~Ç~ PK `Éêêç dçêÇç _f_ifldo^cf^ O
 • 3. ^Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ êÉéêÉëÉåí~ ìå~ Ñê~ÅÅá¼å áãéçêí~åíÉ ÇÉ ä~ ã~ë~ ÇÉ ~Öì~ éêÉëÉåíÉ Éå Å~Ç~ ãçãÉåíç Éå äçë ÅçåíáåÉåíÉëI Åçå ìå îçäìãÉå ãìÅÜç ãłë áãéçêí~åíÉ èìÉ ä~ ã~ë~ ÇÉ ~Öì~ êÉíÉåáÇ~ Éå ä~Öçë ç ÅáêÅìä~åíÉI ó ~ìåèìÉ ãÉåçê ~ä ÇÉ äçë ã~óçêÉë Öä~Åá~êÉëI ä~ë ã~ë~ë ãłë ÉñíÉåë~ë éìÉÇÉå ~äÅ~åò~ê ãáääçåÉë ÇÉ hãK EÅçãç Éä ~Åì−ÑÉêç Öì~ê~å−FK bä ~Öì~ ÇÉä ëìÄëìÉäç Éë ìå êÉÅìêëç áãéçêí~åíÉI éÉêç ÇÉ ÇáÑ−Åáä ÖÉëíá¼åI éçê ëì ëÉåëáÄáäáÇ~Ç ~ ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å ó ~ ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼åK bë ìå~ ÅêÉÉåÅá~ Åçãşå èìÉ Éä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ääÉå~ Å~îáÇ~ÇÉë ó ÅáêÅìä~ éçê Ö~äÉê−~ëK páå ÉãÄ~êÖçI åç ëáÉãéêÉ Éë ~ë−I éìÉë éìÉÇÉ ÉåÅçåíê~êëÉ çÅìé~åÇç äçë áåíÉêëíáÅáçë Eéçêçë ó ÖêáÉí~ëF ÇÉä ëìÉäçI ÇÉä ëìëíê~íç êçÅçëç ç ÇÉä ëÉÇáãÉåíç ëáå ÅçåëçäáÇ~êI äçë Åì~äÉë ä~ ÅçåíáÉåÉå Åçãç ìå~ Éëéçåà~K i~ şåáÅ~ ÉñÅÉéÅá¼å ëáÖåáÑáÅ~íáî~I ä~ çÑêÉÅÉå ä~ë êçÅ~ë ëçäìÄäÉë Åçãç ä~ë Å~äáò~ë ó äçë óÉëçëI ëìëÅÉéíáÄäÉë ÇÉ ëìÑêáê Éä éêçÅÉëç ää~ã~Çç â~êëíáÑáÅ~ÅáçåI Éå Éä èìÉ Éä ~Öì~ ÉñÅ~î~ ëáã~ëI Å~îÉêå~ë ó çíê~ë î−~ë ÇÉ ÅáêÅìä~Åá¼åI ãçÇÉäç èìÉ ãłë ëÉ ~àìëí~ ~ ä~ ÅêÉÉåÅá~ éçéìä~êK ^Åì−ÑÉêçë ó åáîÉäÉë ÇÉ éêÉëá¼å bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ åçêã~äãÉåíÉ Éãé~é~åÇç ã~íÉêá~äÉë ÖÉçä¼ÖáÅçë éÉêãÉ~ÄäÉë èìÉ ÅçåëíáíìóÉå Å~é~ë ç Ñçêã~ÅáçåÉë ~ äçë èìÉ ëÉ äÉë ÇÉåçãáå~å ~Åì−ÑÉêçëK rå ~Åì−ÑÉêç Éë ~èìÉää~ łêÉ~ Ä~àç ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ä~ íáÉêê~ ÇçåÇÉ Éä ~Öì~ ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ EéK ÉàK ääìîá~F éÉêÅçä~ ó ëÉ ~äã~ÅÉå~K ^ îÉÅÉë ëÉ ãìÉîÉ äÉåí~ãÉåíÉ ~ä çÅÝ~åç éçê Ñäìàçë ëìÄíÉêêłåÉçëK rå~ Ñçêã~Åá¼å ~Åì−ÑÉê~ îáÉåÉ ÇÉÑáåáÇ~ éçê ìå~ Ä~ëÉ Éëí~åÅ~ EãìêçFI ó éçê ìå íÉÅÜçI èìÉ éìÉÇÉ ëÉê äáÄêÉI ëÉãááãéÉêãÉ~ÄäÉ ç áãéÉêãÉ~ÄäÉX éçê äç èìÉ ëçå äçë ÅçåíáåÉåíÉë ÇÉ ä~ë ã~ë~ë ÇÉ ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~K pá ëÉ ÉñÅ~î~ ç éÉêÑçê~ ä~ íáÉêê~ é~ê~ ÅçåÉÅí~ê Åçå ìå ~Åì−ÑÉêçI ~ íê~îÝë ÇÉ éçòçë óLç Ö~äÉê−~ë ëÉ éìÉÇÉ Éñéäçí~ê Éëí~ ã~ë~ ÇÉ ~Öì~ é~ê~ Åçåëìãç Üìã~åçI ~Öê−Åçä~ ç áåÇìëíêá~äK i~ å~é~ ÑêÉłíáÅ~ Éë Éä ~Åì−ÑÉêç ëìÄíÉêêłåÉç èìÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ~ éçÅ~ éêçÑìåÇáÇ~Ç êÉä~íáî~ ó èìÉ íê~ÇáÅáçå~äãÉåíÉ ~Ä~ëíÉÅÉ äçë éçòçë Éå ~Öì~ éçí~ÄäÉK bëI çÄîá~ãÉåíÉ ä~ Å~é~ ãłë ÉñéìÉëí~ ~ ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å éêçÅÉÇÉåíÉ ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉK bå äìÖ~êÉë ~äÉà~Ççë ÇÉ ê−çëI ä~Öçë ç ã~êÉëI Éëíçë ~Åì−ÑÉêçë ëçå ~ ãÉåìÇç ä~ şåáÅ~ ÑìÉåíÉ ÇÉ ~Öì~ ÇáëéçåáÄäÉI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå ÉñíÉåë~ë łêÉ~ë Åçãç äçë ÇÉëáÉêíçë ÇÉ ^í~Å~ã~I h~ä~Ü~êá ó p~Ü~ê~K ^ îÉÅÉë Éëí~ ~Öì~ ë~äÉ ~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ éçê ë− ëçä~ ~ íê~îÝë ÇÉ ÉåÅÜ~êÅ~ãáÉåíçëI ã~å~åíá~äÉë Eç~ëáëI Éå äçë ÇÉëáÉêíçëFI ëìêÖÉåÅá~ë ã~å~åíá~äÉëI êÉòìãÉëI ~Öì~ë íÉêã~äÉëI ç ÖÝáëÉêÉëK i~ òçå~ ÇÉä ëìÄëìÉäç Éå ä~ èìÉ äçë ÜìÉÅçë Éëíłå ääÉåçë ÇÉ ~Öì~ ëÉ ää~ã~ òçå~ ë~íìê~Ç~K bä åáîÉä ëìéÉêáçê ÇÉ ä~ òçå~ ÑêÉłíáÅ~ ~ éêÉëá¼å ~íãçëÑÝêáÅ~I ëÉ ÅçåçÅÉ Åçãç åáîÉä ÑêÉłíáÅçK bä åáîÉä ÑêÉłíáÅç éìÉÇÉ ÉåÅçåíê~êëÉ ~ ãìó ÇáÑÉêÉåíÉë éêçÑìåÇáÇ~ÇÉëI ÇÉéÉåÇáÉåÇç ÇÉ ä~ë ÅáêÅìåëí~åÅá~ë ÖÉçä¼ÖáÅ~ë ó ÅäáãłíáÅ~ëI ÇÉëÇÉ ë¼äç ìåçë ÅÉåí−ãÉíêçë Ü~ëí~ ÇÉÅÉå~ë ÇÉ ãÉíêçë éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉK bå ä~ ã~óçê−~ ÇÉ äçë Å~ëçë ä~ éêçÑìåÇáÇ~Ç î~ê−~ Åçå ä~ë ÅáêÅìåëí~åÅá~ë ãÉíÉçêçä¼ÖáÅ~ë ÇÉ ä~ë èìÉ ÇÉéÉåÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçëK bä åáîÉä ÑêÉłíáÅç åç Éë Üçêáòçåí~äI ~ ÇáÑÉêÉåÅá~ ÇÉä åáîÉä ëìéÉêáçê ÇÉ äçë ã~êÉë ç ä~ÖçëI ëáåç èìÉ Éë áêêÉÖìä~êI Åçå éÉåÇáÉåíÉ ãçå¼íçå~ãÉåíÉ ÇÉÅêÉÅáÉåíÉ ÇÉëÇÉ Éä åáîÉä Ñáàç ëìéÉêáçê ~ä åáîÉä Ñáàç áåÑÉêáçêK mçê ÉåÅáã~ ÇÉ ä~ òçå~ ë~íìê~Ç~I ÇÉëÇÉ Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç Ü~ëí~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉI ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ä~ òçå~ åç ë~íìê~Ç~ ç òçå~ î~Ççë~I Éå ä~ èìÉ ä~ ÅáêÅìä~Åá¼å Éë éêáåÅáé~äãÉåíÉ îÉêíáÅ~äI êÉéêÉëÉåí~Ç~ éçê ä~ éÉêÅçä~Åá¼åI èìÉ Éë ä~ ÅáêÅìä~Åá¼å ãçîáÇ~ éçê ä~ Öê~îÉÇ~ÇI ÇÉä ~Öì~ ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼åK P
 • 4. `ì~åÇç Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç åç ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ~ ä~ éêÉëá¼å ~íãçëÑÝêáÅ~I ëáåç èìÉ ä~ ëìéÉê~I ëÉ ÇáÅÉ èìÉ Éä ~Åì−ÑÉêç åç Éë äáÄêÉI ëáåç Å~ìíáîç ç ÅçåÑáå~ÇçX Éå ÉëíÉ Å~ëçI Åì~åÇç êÉ~äáò~ãçë ìå éçòç ç ëçåÇÉçI Éä ~Öì~ íáÉåÇÉ ~ ~ëÅÉåÇÉê íê~ëé~ë~åÇç Éä íÉÅÜç EëÉãááãéÉêãÉ~ÄäÉ ç áãéÉêãÉ~ÄäÉF ÇÉä ~Åì−ÑÉêçK bå Éëí~ë şåáÅ~ë ÅçåÇáÅáçåÉëI Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç é~ë~ ~ ÇÉåçãáå~êëÉ ÉåíçåÅÉë åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅçX Éä Åì~ä éçÇê−~ ääÉÖ~ê Ü~ëí~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä íÉêêÉåç ç áåÅäìëç ëìéÉê~êä~I éêçîçÅ~åÇç ÉñÅÉéÅáçå~äãÉåíÉ äç èìÉ ëÉ ÅçåçÅÉ Åçãç ëìêÖÉåÅá~ ç éçòç ~êíÉëá~åçëK mÉêç éçê äç ÖÉåÉê~äI ä~ ã~óçê−~ ÇÉ äçë éçòçë ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë Å~ìíáîçë åç ëçå ~êíÉëá~åçëI ëáåç èìÉ Éä ~Öì~ ~ëÅáÉåÇÉ éçê Éä éçòçI ëáå ääÉÖ~ê ~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉX éÉêç èìÉ Éë Ýëí~ ä~ ÉñéäáÅ~Åá¼å Ñ−ëáÅ~ ~ ÉëíÉ ÑÉå¼ãÉåçK jìó ê~ê~ë îÉÅÉëI äçë åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçë éìÉÇÉå áåÅäìëç ÇÉëÅÉåÇÉê ÇÉåíêç ÇÉä éçòçI ÑÉå¼ãÉåç èìÉ ëÉ ÉñéäáÅ~I éçê ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ Ççë ~Åì−ÑÉêçëW ìå ~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê EÅçåÑáå~Çç ç åçF éÉêç ~ ã~óçê éêÉëá¼åI èìÉ êÉÅ~êÖ~ Éä ÉñáëíÉåíÉ áåÑÉêáçêI éêçÅÉëç ëáåÖìä~ê èìÉ Ü~Äê−~ãçë éêçîçÅ~Çç åçëçíêçë ãáëãçëI ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ ÅçåÉñá¼å ÜáÇêłìäáÅ~ éçê Éä éçòçK aÉ ÉëíÉ ãçÇçI ä~ éêáåÅáé~ä ÇáÑÉêÉåÅá~ ÉåíêÉ ìå åáîÉä ÑêÉłíáÅç ó çíêç éáÉòçãÝíêáÅçI Éë èìÉI ãáÉåíê~ë Éä éêáãÉêç Éë ?êÉ~ä? ó éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ áåî~êá~ÄäÉ EÉå ÑìåÅá¼åI éêáåÅáé~äãÉåíÉI ÇÉ ä~ éÉèìɳ~ î~êá~Åá¼å Ä~êçãÝíêáÅ~ ÇÉä äìÖ~êFI Éä éáÉòçãÝíêáÅç Éë ?îáêíì~ä? ó Éë ÑìåÅá¼å ÇÉ ä~ éêçÑìåÇáÇ~Ç èìÉ ~äÅ~åÅÉãçë Åçå ä~ éÉêÑçê~Åá¼å ç ÉñÅ~î~Åá¼å ÇÉ ìå éçòç ç ëçåÇÉçX ~ëÅÉåÇáÉåÇçI Éå ìå ëÉÅíçê ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ EÑäìàçë ëìÄíÉêêłåÉçë ~ëÅÉåÇÉåíÉëFX ç ÇÉëÅÉåÇáÉåÇçI Éå ìå ëÉÅíçê ÇÉ êÉÅ~êÖ~ EÑäìàçë ëìÄíÉêêłåÉçë ÇÉëÅÉåÇÉåíÉëFK q~ãÄáÝå Éä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç éìÉÇÉ ëÉê áåÇÉéÉåÇáÉåíÉ ÇÉ ä~ éêçÑìåÇáÇ~ÇI Éå ÅáÉêí~ë łêÉ~ë ÇÉåçãáå~Ç~ë ?ÇÉ íêłåëáíç? EÑäìàçë ëìÄíÉêêłåÉçë Üçêáòçåí~äÉëFK bëíêìÅíìê~ rå ~Åì−ÑÉêç Éë ìå íÉêêÉåç êçÅçëç éÉêãÉ~ÄäÉ ÇáëéìÉëíç Ä~àç ä~ ëìéÉêÑáÅáÉI Éå ÇçåÇÉ ëÉ ~Åìãìä~ ó éçê ÇçåÇÉ ÅáêÅìä~ Éä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~K bå ìå ~Åì−ÑÉêç ?äáÄêÉ? ëÉ ÇáëíáåÖìÉåW rå~ òçå~ ÇÉ ë~íìê~Åá¼åI èìÉ Éë ä~ ëáíì~Ç~ ÉåÅáã~ ÇÉ ä~ Å~é~ áãéÉêãÉ~ÄäÉI ÇçåÇÉ Éä ~Öì~ êÉääÉå~ ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ äçë éçêçë ÇÉ ä~ë êçÅ~ëK bä äáãáíÉ ëìéÉêáçê ÇÉ Éëí~ òçå~I èìÉ äç ëÉé~ê~ ÇÉ ä~ òçå~ î~Ççë~ ç ÇÉ ~áêÉ~Åá¼åI Éë Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç ó î~ê−~ ëÉÖşå ä~ë ÅáêÅìåëí~åÅá~ëW ÇÉëÅÉåÇáÉåÇç Éå ÝéçÅ~ë ëÉÅ~ëI Åì~åÇç Éä ~Åì−ÑÉêç åç ëÉ êÉÅ~êÖ~ ç äç Ü~ÅÉ ~ ìå êáíãç ãłë äÉåíç èìÉ ëì ÇÉëÅ~êÖ~X ó ~ëÅÉåÇáÉåÇçI Éå ÝéçÅ~ë ÜşãÉÇ~ëK rå~ òçå~ ÇÉ ~áêÉ~Åá¼å ç î~Ççë~I Éë Éä Éëé~Åáç ÅçãéêÉåÇáÇç ÉåíêÉ Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç ó ä~ ëìéÉêÑáÅáÉI ÇçåÇÉ åç íçÇçë äçë éçêçë Éëíłå ääÉåçë ÇÉ ~Öì~K `ì~åÇç ä~ êçÅ~ éÉêãÉ~ÄäÉ ÇçåÇÉ ëÉ ~Åìãìä~ Éä ~Öì~ ëÉ äçÅ~äáò~ ÉåíêÉ Ççë Å~é~ë áãéÉêãÉ~ÄäÉëI èìÉ éìÉÇÉ íÉåÉê Ñçêã~ ÇÉ r ç åçI îáãçë èìÉ Éê~ ìå ~Åì−ÑÉêç Å~ìíáîç ç ÅçåÑáå~ÇçK bå ÉëíÉ Å~ëçI Éä ~Öì~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ëçãÉíáÇ~ ~ ìå~ éêÉëá¼å ã~óçê èìÉ ä~ ~íãçëÑÝêáÅ~I ó ëá ëÉ éÉêÑçê~ ä~ Å~é~ ëìéÉêáçêI ÑäìóÉ Åçãç ìå ëìêíáÇçêI íáéç éçòç ~êíÉëá~åçK mçê äç èìÉI éÉêÑçê~åÇç Éä íÉêêÉåç Ü~ëí~ ä~ òçå~ ÇÉ ë~íìê~Åá¼å Éë Åçãç ëÉ çÄíáÉåÉ ìå éçòç çêÇáå~êáçI ãáÉåíê~ë èìÉI Åçãç îáãçëI ä~ Ñçêã~Åá¼å ÇÉ ìå ã~å~åíá~ä ëìêÖÉåíÉ ç éçòç ~êíÉëá~åç ëÉ éêçÇìÅÉ Éå ìå ~Åì−ÑÉêç Å~ìíáîçI Åì~åÇç Éä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç ?îáêíì~ä? ~Ñäçê~ Éå ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ó ä~ë ~Öì~ë ëìêÖÉå ~ä ÉñíÉêáçêK oÉÅ~êÖ~ bä ~Öì~ ÇÉä ëìÉäç ëÉ êÉåìÉî~ Éå ÖÉåÉê~ä éçê éêçÅÉëçë ~Åíáîçë ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ÇÉëÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉK i~ êÉåçî~Åá¼å ëÉ éêçÇìÅÉ äÉåí~ãÉåíÉ Åì~åÇç ä~ Åçãé~ê~ãçë Åçå ä~ ÇÉ äçë ÇÉé¼ëáíçë Q
 • 5. ëìéÉêÑáÅá~äÉëI Åçãç äçë ä~ÖçëI ó äçë Åìêëçë ÇÉ ~Öì~K bä íáÉãéç ÇÉ êÉëáÇÉåÅá~ EÉä éÉêáçÇç åÉÅÉë~êáç é~ê~ êÉåçî~ê éçê ÅçãéäÉíç ìå ÇÉé¼ëáíç ~ ëì í~ë~ ÇÉ êÉåçî~Åá¼å åçêã~äF Éë ãìó ä~êÖçK bå ~äÖìåçë Å~ëçë ä~ êÉåçî~Åá¼å Éëíł áåíÉêêìãéáÇ~I éçê ä~ áãéÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç ÇÉ ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉë ÖÉçä¼ÖáÅ~ë ëìéÉêáçêÉë E~Åìáí~êÇçëFI ç éçê ÅáêÅìåëí~åÅá~ë ÅäáãłíáÅ~ë ëçÄêÉîÉåáÇ~ë ÇÉ ~êáÇÉòK bå ÅáÉêíçë Å~ëçë ëÉ Ü~Ää~ ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë ѼëáäÉëI Éëíçë ëçå ÄçäëçåÉë ÇÉ ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~I Ñçêã~Ççë Éå ÝéçÅ~ë ÖÉçä¼ÖáÅ~ë é~ë~Ç~ëI ó èìÉI ~ Å~ìë~ ÇÉ î~êá~ÅáçåÉë ÅäáãłíáÅ~ë ó~ åç íáÉåÉå ~Åíì~äãÉåíÉ êÉÅ~êÖ~K bä ~Öì~ ÇÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë Eääìîá~I åáÉîÉIKKKF éìÉÇÉ íÉåÉê Çáëíáåíçë ÇÉëíáåçë ìå~ îÉò ~äÅ~åò~ Éä ëìÉäçK pÉ êÉé~êíÉ Éå íêÉë Ñê~ÅÅáçåÉëK pÉ ää~ã~ ÉëÅçêêÉåí−~ ~ ä~ é~êíÉ èìÉ ëÉ ÇÉëäáò~ éçê ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä íÉêêÉåçI éêáãÉêç Åçãç ~êêçää~Ç~ ÇáÑìë~ ó äìÉÖç Åçãç ~Öì~ ÉåÅ~ìò~Ç~I Ñçêã~åÇç ~êêçóçë ó ê−çëK líê~ é~êíÉ ÇÉä ~Öì~ ëÉ Éî~éçê~ ÇÉëÇÉ ä~ë Å~é~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ÇÉä ëìÉäç ç é~ë~ ~ ä~ ~íã¼ëÑÉê~ Åçå ä~ íê~åëéáê~Åá¼å ÇÉ äçë çêÖ~åáëãçëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ ä~ë éä~åí~ëX åçë êÉÑÉêáãçë ~ Éëí~ é~êíÉ Åçãç Éî~éçíê~åëéáê~Åá¼åK mçê şäíáãçI çíê~ é~êíÉ ëÉ áåÑáäíê~ Éå Éä íÉêêÉåç ó é~ë~ ~ ëÉê ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~K i~ éêçéçêÅá¼å ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼å êÉëéÉÅíç ~ä íçí~ä ÇÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë ÇÉéÉåÇÉ ÇÉ î~êáçë Ñ~ÅíçêÉëK i~ äáíçäçÖ−~ Eä~ å~íìê~äÉò~ ÇÉä ã~íÉêá~ä ÖÉçä¼ÖáÅç èìÉ ~Ñäçê~ É ä~ ëìéÉêÑáÅáÉF áåÑäìóÉ ~ íê~îÝë ÇÉ ëì éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇI ä~ Åì~ä ÇÉéÉåÇÉ ÇÉ ä~ éçêçëáÇ~ÇI ÇÉä Çá~Åä~ë~ãáÉåíç E~ÖêáÉí~ãáÉåíçF ó ÇÉ ä~ ãáåÉê~äçÖ−~ ÇÉä ëìëíê~íçK mçê ÉàÉãéäçI äçë ãáåÉê~äÉë ~êÅáääçëçë ëÉ ÜáÇê~í~å ÑłÅáäãÉåíÉI ÜáåÅÜłåÇçëÉ ëáÉãéêÉ Éå ~äÖşå Öê~ÇçI äç èìÉ Ç~ äìÖ~ê ~ ìå~ êÉÇìÅÅá¼å ÇÉ ä~ éçêçëáÇ~Ç èìÉ íÉêãáå~ éçê Ü~ÅÉê ~ä ëìëíê~íç áãéÉêãÉ~ÄäÉK líêç Ñ~Åíçê ÇÉëÑ~îçê~ÄäÉ é~ê~ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å Éë ìå~ éÉåÇáÉåíÉ ã~êÅ~Ç~K i~ éêÉëÉåÅá~ ÇÉ îÉÖÉí~Åá¼å ÇÉåë~ áåÑäìóÉ ÇÉ Ñçêã~ ÅçãéäÉà~I éçêèìÉ êÉÇìÅÉ Éä ~Öì~ èìÉ ääÉÖ~ ~ä ëìÉäç EáåíÉêÅÉéí~Åá¼åFI éÉêç ÉñíáÉåÇÉ Éå Éä íáÉãéç Éä ÉÑÉÅíç ÇÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëI ÇÉëéêÉåÇáÉåÇç éçÅç ~ éçÅç Éä ~Öì~ èìÉ ãçà~ Éä Ñçää~àÉI êÉÇìÅáÉåÇç ~ë− ä~ Ñê~ÅÅá¼å ÇÉ ÉëÅçêêÉåí−~ ó ~ìãÉåí~åÇç ä~ ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼åK líêç ÉÑÉÅíç Ñ~îçê~ÄäÉ ÇÉ ä~ îÉÖÉí~Åá¼å íáÉåÉ èìÉ îÉê Åçå ä~ë ê~−ÅÉëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ ä~ë ê~−ÅÉë ÇÉåë~ë ó ëìéÉêÑáÅá~äÉë ÇÉ ãìÅÜ~ë éä~åí~ë ÜÉêÄłÅÉ~ëI ó Åçå ä~ Ñçêã~Åá¼å ÇÉ ëìÉäçI ÖÉåÉê~äãÉåíÉ ãłë éÉêãÉ~ÄäÉ èìÉ ä~ ã~óçê−~ ÇÉ ä~ë êçÅ~ë ÑêÉëÅ~ëK i~ îÉäçÅáÇ~Ç ~ ä~ èìÉ Éä ~Öì~ ëÉ ãìÉîÉ ÇÉéÉåÇÉ ÇÉä îçäìãÉå ÇÉ äçë áåíÉêëíáÅáçë EéçêçëáÇ~ÇF ó ÇÉä Öê~Çç ÇÉ áåíÉêÅçãìåáÅ~Åá¼å ÉåíêÉ ÉääçëK içë Ççë éêáåÅáé~äÉë é~êłãÉíêçë ÇÉ èìÉ ÇÉéÉåÇÉ ä~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇK içë ~Åì−ÑÉêçë ëìÉäÉå ëÉê ã~íÉêá~äÉë ëÉÇáãÉåí~êáçë ÇÉ Öê~åç êÉä~íáî~ãÉåíÉ ÖêìÉëç EÖê~î~ëI ~êÉå~ëI äáãçëI FK pá äçë éçêçë ëçå ëìÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ ~ãéäáçëI ìå~ é~êíÉ ÇÉä ~Öì~ ÅáêÅìä~ äáÄêÉãÉåíÉ ~ íê~îÝë ÇÉ Éääçë áãéìäë~Ç~ éçê ä~ Öê~îÉÇ~ÇI éÉêç çíê~ èìÉÇ~ Ñáà~Ç~ éçê ä~ë ÑìÉêò~ë ÇÉ ä~ Å~éáä~êáÇ~Ç ó çíê~ë ãçíáî~Ç~ë éçê áåíÉê~ÅÅáçåÉë ÉåíêÉ Éää~ ó ä~ë ãçäÝÅìä~ë ãáåÉê~äÉëK bå ~äÖìå~ë ëáíì~ÅáçåÉë ÉëéÉÅá~äÉë ëÉ Ü~ äçÖê~Çç ä~ êÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçëI éÉêç ÉëíÉ åç Éë ìå éêçÅÉÇáãáÉåíç ÖÉåÉê~äáò~ÇçI ó åç ëáÉãéêÉ Éë éçëáÄäÉK ^åíÉë ÇÉ éçÇÉê éä~åíÉ~êëÉ ä~ ÅçåîÉåáÉåÅá~ ÇÉ éêçéçåÉê ä~ êÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä ÇÉ ìå ~Åì−ÑÉêç Éë åÉÅÉë~êáç íÉåÉê ìå ÅçåçÅáãáÉåíç ãìó éêçÑìåÇç ó ÇÉí~ää~Çç ÇÉ ä~ ÜáÇêçÖÉçäçÖ−~ ÇÉ ä~ êÉÖá¼å ÇçåÇÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éä ~Åì−ÑÉêç Éå ÅìÉëíá¼å éçê ìå ä~Çç ó éçê çíêç ÇáëéçåÉê ÇÉä îçäìãÉå ÇÉ ~Öì~ åÉÅÉë~êáç é~ê~ í~ä çéÉê~Åá¼åK R
 • 6. aÉëÅ~êÖ~ bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ã~å~ EÄêçí~F ÇÉ Ñçêã~ å~íìê~ä Éå Çáëíáåí~ë Åä~ëÉë ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ë Éå ä~ë ä~ÇÉê~ë Eã~å~åíá~äÉëF ó ~ îÉÅÉë Éå ÑçåÇçë ÇÉä êÉäáÉîÉI ëáÉãéêÉ ~ää− ÇçåÇÉ Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç áåíÉêÅÉéí~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉK `ì~åÇç åç Ü~ó ëìêÖÉåÅá~ë å~íìê~äÉëI ~ä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ëÉ éìÉÇÉ ~ÅÅÉÇÉê ~ íê~îÝë ÇÉ éçòçëI éÉêÑçê~ÅáçåÉë èìÉ ääÉÖ~å Ü~ëí~ Éä ~Åì−ÑÉêç ó ëÉ ääÉå~å é~êÅá~äãÉåíÉ Åçå Éä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~I ëáÉãéêÉ éçê ÇÉÄ~àç ÇÉä åáîÉä ÑêÉłíáÅçI Éå Éä èìÉ éêçîçÅ~ ~ÇÉãłë ìå~ ÇÉéêÉëá¼å äçÅ~äK bä ~Öì~ ëÉ éìÉÇÉ Éñíê~Éê éçê ãÉÇáç ÇÉ ÄçãÄ~ëK líê~ë îÉÅÉëI ëÉ éìÉÇÉ Ü~Ää~ê ÇÉ ìå~ ÇÉëÅ~êÖ~ ÇÉÄáÇ~ ~ ìå Ñäìàç ÜáéçÇÝêãáÅç ç ?áåíÉêÑäìàç?I èìÉ Éë ~èìÉä èìÉ ÅáêÅìä~ ÇÉ ãçÇç ëçãÉêç ó êłéáÇç éçê ÅáÉêí~ë Ñçêã~ÅáçåÉë éÉêãÉ~ÄäÉë ÇÉ ÉëÅ~ë~ éêçÑìåÇáÇ~ÇI éçê äç ÖÉåÉê~äI äáÖ~Ç~ ~ ~äîÉçë Ñäìîá~äÉë E~Åì−ÑÉêçë ëìÄłäîÉçëFX èìÉ éêçÅÉÇÉå ÇÉ ìå~ êłéáÇ~ áåÑáäíê~Åá¼åI ~äí~ îÉäçÅáÇ~Ç ÇÉ íê~åëãáëá¼åI ó ÉëÅ~ëç êÉÅçêêáÇçI èìÉ Ü~ÅÉå èìÉ éêçåíç îìÉäî~å ~ä ÉñíÉêáçêI êÉéêÉëÉåí~åÇç ëÉê Ñçêã~ÅáçåÉë ÇÉ ÉëÅ~ëç ç åìäç ~äã~ÅÉå~ãáÉåíçK pçÄêÉÉñéäçí~Åá¼å içë éçòçë ëÉ éìÉÇÉå ëÉÅ~ê ëá Éä åáîÉä ÑêÉłíáÅç Å~É éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ëì éêçÑìåÇáÇ~Ç áåáÅá~äI äç èìÉ çÅìêêÉ çÅ~ëáçå~äãÉåíÉ Éå ~³çë ÇÉ ëÉèì−~I ó éçê ä~ë ãáëã~ë ê~òçåÉë éìÉÇÉå ÇÉà~ê ÇÉ ã~å~ê ä~ë ÑìÉåíÉëK bä êÝÖáãÉå ÇÉ êÉÅ~êÖ~ éìÉÇÉ ~äíÉê~êëÉ éçê çíê~ë Å~ìë~ëI Åçãç ä~ êÉéçÄä~Åá¼å ÑçêÉëí~äI èìÉ Ñ~îçêÉÅÉ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÑêÉåíÉ ~ ä~ ÉëÅçêêÉåí−~I éÉêç ~şå ãłë Ñ~îçêÉÅÉ ä~ Éî~éçíê~åëéáê~Åá¼åI ç éçê ä~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ é~îáãÉåíçë áãéÉêãÉ~ÄäÉëI Åçãç çÅìêêÉ Éå òçå~ë ìêÄ~å~ë É áåÇìëíêá~äÉëK i~ éêáåÅáé~ä ê~ò¼å é~ê~ Éä ÇÉëÅÉåëç ÇÉä åáîÉä ÑêÉłíáÅç Éë ëáå ÉãÄ~êÖç ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼åK bå ~äÖìå~ë é~êíÉë ÇÉä ãìåÇç ä~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ ä~ áêêáÖ~Åá¼å ó ÇÉ çíê~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë èìÉ ÅçåëìãÉå ~Öì~ ëÉ Ü~ ÜÉÅÜç ~ Åçëí~ ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë Åìó~ êÉÅ~êÖ~ Éë äÉåí~ ç Å~ëá åìä~K bä êÉëìäí~Çç Ü~ ëáÇç ÇáîÉêëç éÉêç ëáÉãéêÉ åÉÖ~íáîçK bå ~äÖìåçë Å~ëçë ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼å Ü~ Ñ~îçêÉÅáÇç ä~ áåíêìëá¼å ÇÉ ~Öì~ ë~äáå~ éçê ä~ éêçñáãáÇ~Ç ÇÉ ä~ Åçëí~I éêçîçÅ~åÇç ä~ ë~äáåáò~Åá¼å ÇÉä ~Öì~ É áåÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ä~ ÇÉ äçë ëìÉäçë ~Öê−Åçä~ëK `çåí~ãáå~Åá¼å ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ íáÉåÇÉ ~ ëÉê ÇìäÅÉ EÉë ÇÉÅáêI ÇÉ ãìó Ä~à~ ë~äáåáÇ~ÇF ó éçí~ÄäÉ EéìÉÇÉ ëÉê ÄÉÄáÇ~ ëáå êáÉëÖçFK páå ÉãÄ~êÖç Éå çÅ~ëáçåÉë ä~ë Å~é~ë ÑêÉłíáÅ~ë ëçå ÇÉã~ëá~Çç êáÅ~ë Éå ë~äÉë ÇáëìÉäí~ë Åçãç é~ê~ ëÉê ÅçåëìãáÇ~I ó Éëç ãáëãç éìÉÇÉ êÉëìäí~ê áåÅçåîÉåáÉåíÉ í~ãÄáÝå é~ê~ çíêçë ìëçë ÇÉíÉêãáå~ÇçëK i~ ÅáêÅìä~Åá¼å ëìÄíÉêêłåÉ~ íáÉåÇÉ ~ ÇÉéìê~ê Éä ~Öì~ ÇÉ é~êí−Åìä~ë ó ãáÅêççêÖ~åáëãçëI éÉêç Éå çÅ~ëáçåÉë Éëíçë ääÉÖ~å ~ä ~Åì−ÑÉêç éçê Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉÄáÇ~ ~ äçë ìëçë Üìã~åçëI Åçãç Ñçë~ë ëÝéíáÅ~ë ç êÉëáÇìçë ~Öê−Åçä~ëK bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ éìÉÇÉ Åçåí~ãáå~êëÉ éçê çíê~ë Å~ìë~ë ~åíêçéçÖÝåáÅ~ë EÇÉÄáÇ~ë ~ äçë ëÉêÉë Üìã~åçëFI Åçãç ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ åáíê~íçë ó çíêçë ~Äçåçë èì−ãáÅçë ãìó ëçäìÄäÉë ìë~Ççë Éå ä~ ~ÖêáÅìäíìê~I èìÉ ëìÉäÉ ëÉê ìå~ Å~ìë~ Öê~îÉ ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉ äçë ëìãáåáëíêçë Éå ää~åìê~ë ÇÉ ÉäÉî~Ç~ éêçÇìÅíáîáÇ~Ç ~Öê−Åçä~ ó ÇÉåë~ éçÄä~Åá¼åK ^äÖìåçë Åçåí~ãáå~åíÉë ëÉ çêáÖáå~å ÇÉ ä~ Éêçëá¼å å~íìê~ä ÇÉ ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉë êçÅçë~ëK líêçë Åçåí~ãáå~åíÉë éêçîáÉåÉå ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ë ÇÉ ÑłÄêáÅ~ëI éêçÇìÅíçë ~Öê−Åçä~ëI ç èì−ãáÅçë ìíáäáò~Ççë éçê ä~ë éÉêëçå~ë Éå ëìë ÜçÖ~êÉë ó é~íáçëK içë Åçåí~ãáå~åíÉë í~ãÄáÝå éìÉÇÉå éêçîÉåáê ÇÉ í~åèìÉë ÇÉ ~äã~ÅÉå~ãáÉåíç ÇÉ ~Öì~I éçòçë ëÝéíáÅçëI äìÖ~êÉë Åçå ÇÉëéÉêÇáÅáçë éÉäáÖêçëçë ó îÉêíÉÇÉêçëK ^Åíì~äãÉåíÉI äçë Åçåí~ãáå~åíÉë ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ èìÉ ãłë S
 • 7. éêÉçÅìé~å ëçå äçë ÅçãéìÉëíçë çêÖłåáÅçë áåÇìëíêá~äÉëI Åçãç ÇáëçäîÉåíÉëI éÉëíáÅáÇ~ëI éáåíìê~ëI Ä~êåáÅÉëI ç äçë ÅçãÄìëíáÄäÉëI Åçãç ä~ Ö~ëçäáå~K líêç Å~é−íìäç äç Ñçêã~å äçë ~Äçåçë èì−ãáÅçë ãáåÉê~äÉëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ äçë åáíê~íçëI èìÉ ëçå Éä Åçåí~ãáå~åíÉ áåçêÖłåáÅç ãłë ÅçåçÅáÇç ó èìáòłë ìåç ÇÉ äçë èìÉ ÖÉåÉê~ ã~óçê éêÉçÅìé~Åá¼åK bä åáíê~íç ëÉ çêáÖáå~ ÇÉ ÇáÑÉêÉåíÉë ÑìÉåíÉëW ~éäáÅ~Åá¼å ÇÉ ÑÉêíáäáò~åíÉëI éçòçë ëÝéíáÅçë èìÉ åç ÉëíÝå ÑìåÅáçå~åÇç ÄáÉåI ä~Öìå~ë ÇÉ êÉíÉåÅá¼å ÇÉ ÇÉëéÉêÇáÅáçë ë¼äáÇçë åç áãéÉêãÉ~Äáäáò~Ç~ë éçê ÇÉÄ~àç ó ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉë ç íê~í~Ç~ëK bä ÉåîÉåÉå~ãáÉåíç Åçå åáíê~íç Éë éÉäáÖêçëç Éå äçë åá³çëK ^äíçë åáîÉäÉë ÇÉ åáíê~íç Éå Éä ÅìÉêéç éìÉÇÉå äáãáí~ê ä~ Å~é~ÅáÇ~Ç ÇÉ ä~ ë~åÖêÉ é~ê~ íê~åëéçêí~ê çñ−ÖÉåçI Å~ìë~åÇç ~ëÑáñá~ Éå ÄÉÄÝëK bå Éä íìÄç ÇáÖÉëíáîç Éä åáíê~íç ëÉ êÉÇìÅÉ éêçÇìÅáÉåÇç åáíêáíçëI èìÉ ëçå Å~åÅÉê−ÖÉåçëK bå Éä Ä~àç î~ääÉ ÇÉä d~åÖÉë ëÉ Ç~ ìå Å~ëç é~êíáÅìä~êãÉåíÉ ëÉêáç ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å éçê ~êëÝåáÅçI èìÉ Éëíł Å~ìë~åÇç ä~ áåíçñáÅ~Åá¼å Åê¼åáÅ~I é~ê~ ÅçãÄ~íáê ä~ Åì~ä åç ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ãÉÇáçëI ÇÉ ÇÉÅÉå~ë ÇÉ ãáääçåÉë ÇÉ éÉêëçå~ëK i~ Å~ìë~ Éë ä~ ÅçãÄáå~Åá¼å ÇÉ ìå Ñ~Åíçê ~åíêçéçÖÝåáÅçI ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å çêÖłåáÅ~ äáÖ~Ç~ ~ ä~ áåíÉåëáÑáÅ~Åá¼å ÇÉä êÉÖ~Ç−çI ó ìå~ å~íìê~äI ìå~ ÅÉé~ Ä~ÅíÉêá~å~ ÇÉä ëìÉäç èìÉI Ä~àç ä~ë åìÉî~ë ÅçåÇáÅáçåÉëI äáÄÉê~ Éä ~êëÝåáÅç ëçäìÄäÉ ó í¼ñáÅç èìÉ ~åíÉë éÉêã~åÉÅ−~ êÉíÉåáÇç Éå ä~ êçÅ~K ËëíÉ Éë ëáå ÇìÇ~ Éä ãłë ~ÖìÇ~ éêçÄäÉã~ ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉíÉÅí~Çç Ü~ëí~ ä~ ÑÉÅÜ~K bä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ Éå łêÉ~ë ÅçëíÉê~ë éìÉÇÉ Åçåí~ãáå~êëÉ éçê áåíêìëáçåÉë ÇÉ ~Öì~ ÇÉ ã~ê Åì~åÇç ä~ í~ë~ ÇÉ Éñíê~ÅÅá¼å Éë ãìó ~äí~I Å~ìë~åÇç èìÉ Éä ~Öì~ ÇÉä ã~ê éÉåÉíêÉ Éå äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ ~Öì~ ÇìäÅÉK bëíÉ éêçÄäÉã~ ëÉ éìÉÇÉ ~éä~ò~ê Çáëɳ~åÇç ~éêçéá~Ç~ãÉåíÉ ä~ ìÄáÅ~Åá¼å ÇÉ äçë éçòçë ó ÉñÅ~î~åÇç çíêçë éçòçë èìÉ ~óìÇÉå ~ ã~åíÉåÉê Éä ~Öì~ ë~ä~Ç~ äÉàçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ~Öì~ ÇìäÅÉI éÉêç Éë áåÉîáí~ÄäÉ ~ ä~ ä~êÖ~ ãáÉåíê~ë ä~ Éñíê~ÅÅá¼å ëìéÉêÉ ~ ä~ êÉÅ~êÖ~ éçê ~Öì~ ÇìäÅÉK i~ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ Éë ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Öê~îÉ éçê ëì éÉêëáëíÉåÅá~K bë ìå~ ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ëì éÉèìɳ~ í~ë~ ÇÉ êÉåçî~Åá¼å ó ä~êÖç íáÉãéç ÇÉ êÉëáÇÉåÅá~K ^ÇÉãłë Éä ~Öì~ åç íáÉåÉ ä~ ~ÅÅÉëáÄáäáÇ~Ç åÉÅÉë~êá~ é~ê~ ìë~ê éêçÅÉëçë ~êíáÑáÅá~äÉë ÇÉ ÇÉéìê~Åá¼å Åçãç äçë èìÉ ëÉ éìÉÇÉ ~éäáÅ~ê Éå Å~ëç ÇÉ åÉÅÉëáÇ~Ç ~ äçë ÇÉé¼ëáíçë ëìéÉêÑáÅá~äÉëK i~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëI Éë~ áãéçêí~åíÉ Ñê~ÅÅá¼å ÇÉä ÅáÅäç ÜáÇêçä¼ÖáÅç èìÉ ÅáêÅìä~ ó ëÉ ~äã~ÅÉå~ Ä~àç åìÉëíêçë éáÉëI Éå ä~ë éêçÑìåÇáÇ~ÇÉë ÇÉ ä~ íáÉêê~K pçå ~Öì~ë åç éÉêÅÉéíáÄäÉë JÅçå ä~ ë~äîÉÇ~Ç ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ó ëìêÖÉåÅá~ëI Å~Ç~ îÉò ãłë ÉëÅ~ëçëJ Åì~åÇçI ëáå ÉãÄ~êÖçI àìÉÖ~å ìå é~éÉä ÑìåÇ~ãÉåí~ä Éå Éä ã~åíÉåáãáÉåíç ÇÉ ê−çë ó ÜìãÉÇ~äÉëI óI ~ íê~îÝë ÇÉ ëì ~äìãÄê~ãáÉåíçI ÇÉ åìÉëíêç ÇÉë~êêçääç ó Å~äáÇ~Ç ÇÉ îáÇ~K bääç ÅçÄê~ êÉäÉî~åÅá~ Éå íçÇç Éä äáíçê~ä ãÉÇáíÉêêłåÉç ~åÇ~äìòI ó ÉëéÉÅá~äãÉåíÉI Éå ëì ëÉÅíçê ãłë çêáÉåí~äI ÇçåÇÉ äçë êÉÅìêëçë ëçå ÉëÅ~ëçë ó ä~ ÇÉã~åÇ~ ~äí~K i~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉ Éëíçë ÉãÄ~äëÉë ëìÄíÉêêłåÉçë Åçãé~êíÉ Éå éêçí~Öçåáëãç Åçå Éä ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç íê~ÇáÅáçå~ä ÇÉ ä~ë ~Öì~ ëìéÉêÑáÅá~äÉëI ~ä íáÉãéç èìÉ ~ãÄçë íáéçë ÇÉ ~Öì~ë ëçå îáí~äÉë é~ê~ ë~íáëÑ~ÅÉê Éä éê¼ëéÉêç ÇÉë~êêçääç íìê−ëíáÅç ó ~Öê−Åçä~ ÇÉ åìÉëíê~ Ñê~åà~ ÅçëíÉê~K `çåçÅÉêI î~äçê~ê ó ~éêÉåÇÉê ~ ÖÉëíáçå~ê ãÉàçê ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë íáÉåÉ éçê í~åíç ìå áåíÉêÝë Éëíê~íÝÖáÅçI éìÉë Éå ÄìÉå~ ãÉÇáÇ~ åìÉëíêç Ñìíìêç é~ë~ éçê ìå ìëç ê~Åáçå~äI åÉÅÉë~êá~ãÉåíÉ ëçëíÉåáÄäÉI ÇÉ Éëíç êÉÅìêëçë áåîáëáÄäÉëK içë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉä äáíçê~ä ãÉÇáíÉêêłåÉç ~åÇ~äìò ÅçåëíáíìóÉå ìå íÉëçêç çÅìäíçI ÇÉäáÅ~Çç ó ÑêłÖáäI èìÉ Ü~ó èìÉ ~äìãÄê~ê Åçå ÅêáíÉêáçë ÇÉ ëçëíÉåáÄáäáÇ~Ç Ä~àç ä~ äìò ÇÉä ÅçåçÅáãáÉåíçK T
 • 8. i~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ëçå îÉêÇ~ÇÉêç ÉéáÅÉåíêç ÇÉä ÇÉë~êêçääç ~Öê−Åçä~ ó íìê−ëíáÅç ÇÉ ^åÇ~äìÅ−~I ÇçåÇÉ Éä ~Öì~ íáÉåÉ ìå î~äçê ÉëÉåÅá~ä Éå ëì ÇÉë~êêçääçK j^o`l cfpf`l J j~êÅç ÖÉçÖêłÑáÅçI ëçÅáçÉÅçå¼ãáÅç ó ÅäáãłíáÅç bä íÉêêáíçêáç ÅçåíÉãéä~Çç îáÉêíÉ ëìë ~Öì~ë ~ä ãÉÇáíÉêêłåÉçI Ñçêã~åÇç é~êíÉ ÇÉ ä~ `ìÉåÅ~ jÉÇáíÉêêłåÉ~ ^åÇ~äìò~I ~åíáÖì~ `çåÑÉÇÉê~Åá¼å eáÇêçÖêłÑáÅ~ ÇÉä pìê ÇÉ bëé~³~ E`epbFI çêÖ~åáëãç íê~åëÑÉêáÇç êÉÅáÉåíÉãÉåíÉ ~ ä~ gìåí~ ÇÉ ^åÇ~äìÅ−~K jáÉåíê~ë èìÉ Éå Éä ëÉÅíçê äáíçê~ä éêÉÇçãáå~å ä~ë ää~åìê~ë ~äìîá~äÉë ó ÇÉäí~áÅ~ëI ëá ÄáÉå åçêã~äãÉåíÉ ÇÉ ÉëÅ~ëç ÇÉë~êêçääçI Ü~Åá~ Éä áåíÉêáçê ÇÉä ÅçåíáåÉåíÉ ÉñáëíÉ ìå~ Å~ÇÉå~ ãçåí~³çë~ é~ê~äÉä~ ~ ä~ Åçëí~I Å~ê~ÅíÉêáò~Ç~ éçê êÉäáÉîÉë ~ÄêìéíçëX Éëí~ë ãçåí~³~ë Éëíłå áåíÉÖê~Ç~ë ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉ éçê êçÅ~ë Å~êÄçå~í~Ç~ë éÉêíÉåÉÅáÉåíÉë ~ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÝíáÅ~I ó ã~ë ÅçåÅêÉí~ãÉåíÉ ~ä `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉX í~ãéçÅç Ñ~äí~å ä~ë ÉäÉî~ÅáçåÉë ÅçåëíáíìáÇ~ë éçê Éëèìáëíçë ÇÉ ä~ ãáëã~ ìåáÇ~Ç ÖÉçä¼ÖáÅ~I Éå ÉëíÉ Å~ëç ÇÉ Å~ëá åìäç áåíÉêÝë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçK aÉ çÉëíÉ ~ ÉëíÉ ÉåÅçåíê~ãçë ä~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ëI jçåíÉë ÇÉ jłä~Ö~I páÉêê~ë ÇÉ qÉàÉÇ~I ^äãáà~ê~I äçë dì~à~êÉëI páÉêê~ ÇÉ iìà~êI i~ `çåíê~îáÉë~I páÉêê~ ÇÉ d~ÇçêI páÉêê~ ^äÜ~ãáää~ ó páÉêê~ ÇÉ d~í~K i~ ÇÉåëáÇ~Ç ÇÉ éçÄä~Åá¼å Éë ~äí~ Éå ä~ Ñê~åà~ äáíçê~äI ÇáëãáåìóÉåÇç ÇêłëíáÅ~ãÉåíÉ Ü~Åá~ Éä áåíÉêáçêK jáÉåíê~ë èìÉ ä~ ãÉÇá~ ÇÉ ^åÇ~äìÅ−~ Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ UM Ü~Äáí~åíÉë éçê âãOI Éå ä~ òçå~ äáíçê~ä Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NRM Ü~Äáí~åíÉë éçê âãOI ëìéÉêłåÇçëÉ äçë PMM Ü~Äáí~åíÉë Éå ä~ òçå~ ÅçëíÉê~ ÇÉ jłä~Ö~ E`çëí~ ÇÉä pçäFK i~ éçÄä~Åá¼å ~ëÉåí~Ç~ Éå Éä äáíçê~ä íáÉåÉ ìå~ ÑìÉêíÉ ÅçãéçåÉåíÉ Éëí~Åáçå~äI áåÅäìëç ÇÉåíêç ÇÉ ãÉëÉë åç Éëíáî~äÉëI Åçãç ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ä íìêáëãç ÇÉ ëçä ó éä~ó~I ó ~ ìå~ Å~Ç~ îÉò ã~óçê í~ë~ ÇÉ Éñíê~åàÉêçë êÉëáÇÉåíÉëK `çåëáÇÉê~åÇç ä~ éçÄä~Åá¼å ÇÉ ÜÉÅÜç EfkbI OMMQFI ä~ë äçÅ~äáÇ~ÇÉë Åçå ã~óçê åìãÉêç ÇÉ Ü~Äáí~åíÉë ëÉê−~å jłä~Ö~ Åçå RRMKMMM ó ^äãÉê−~ Åçå NUMKMMM Ü~Äáí~åíÉëX ~ Éëí~ë äÉ ëÉÖìáê−~å j~êÄÉää~I èìÉ êçò~ äçë NOMKMMM Ü~Äáí~åíÉëI qçêêÉãçäáåçëI oçèìÉí~ë ÇÉ j~êI sÝäÉòJjłä~Ö~I bN bàáÇç ó jçíêáäI Éå íçêåç ~ SMKMMM Ü~Äáí~åíÉëI bëíÉéçå~I Åçå ÅÉêÅ~ ÇÉ RMKMMM Ü~Äáí~åíÉëI ó ä~ë äçÅ~äáÇ~ÇÉë ÇÉ kÉêà~ ó ^äãì³ÉÅ~ê Åçå éçÄä~ÅáçåÉë éê¼ñáã~ë ~ äçë OMKMMM Ü~Äáí~åíÉëK bä íìêáëãç Éë ìå Ñ~Åíçê ëçÅáçÉÅçå¼ãáÅç ÇÉ Öê~å áåíÉêÝë ó ÉãéäÉç ÇÉä łêÉ~I ëá ÄáÉå Éå ä~ é~êíÉ çêáÉåí~äI Éä ãçÇÉäç ~Öê−Åçä~ ÇÉ ÜçêíçÑêìíáÅìäíìê~ áåíÉåëáî~ êÉéçêí~ ã~óçêÉë áåÖêÉëçëK bä íìêáëãç ëìêÖÉ ÇÉ Ñçêã~ ãłë ÉîáÇÉåíÉ ~ é~êíáê ÇÉ ä~ ÇÝÅ~Ç~ ÇÉ äçë SM ÇÉä ëáÖäç é~ë~ÇçI ÇÉë~êêçääłåÇçëÉ ~ é~ëçë ~ÖáÖ~åí~Ççë Éå äçë şäíáãçë ~³çëI Åçå ãìäíáíìÇ ÇÉ áåëí~ä~ÅáçåÉë ÜçíÉäÉê~ëI ~é~êí~ãÉåíçëI Å~ãéáåÖI Å~ãéçë ÇÉ ÖçäÑI łêÉ~ë ÇÉ ëÉêîáÅáçI ÉíÅK pÉ ÅçåÅÉåíê~I ëçÄêÉíçÇçI Éå Éä łêÉ~ ÅçëíÉê~I ó ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå ä~ éêçîáåÅá~ ÇÉ jłä~Ö~I ÇçåÇÉ ëÉ çÄëÉêî~ ìå áåÅêÉãÉåíç îÉêíáÖáåçëçI èìÉ Ü~ ÅçåîÉêíáÇç ÉëÉ íê~ãç äáíçê~ä Éå ìå äìÖ~ê éêáîáäÉÖá~Çç ÇÉä íìêáëãç ÉìêçéÉçK bå äçë ãÉëÉë ÇÉ îÉê~åç ääÉÖ~ ~ íêáéäáÅ~êëÉ ä~ éçÄä~Åá¼å ÇÉ Éëí~ë òçå~ëI äç èìÉ ÅçåääÉî~ éêçÄäÉã~ë ÇÉ ëÉêîáÅáçë ~ äçë ~óìåí~ãáÉåíçë ÇÉ ä~ òçå~I óI Éå ÉëéÉÅá~äI ÇáÑáÅìäí~ÇÉë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ÇÉ ~Öì~I èìÉ Éë ÅçåëìãáÇ~ Éå ~äí~ë Ççí~ÅáçåÉë ÇÉÄáÇç ~ ä~ë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë ÅäáãłíáÅ~ë ó ÇÉ ëÉêîáÅáçë ÇÉä ëÉÅíçê Eòçå~ë ~à~êÇáå~Ç~ëI éáëÅáå~ëI Å~ãéçë ÇÉ ÖçäÑKKKF U
 • 9. pfkqbpfp dblildf`^ bä íÉêêáíçêáç ÉëíìÇá~Çç ëÉ äçÅ~äáò~I ÇÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÖÉçä¼ÖáÅçI Éå Éä áåíÉêáçê ÇÉ ä~ë `çêÇáääÉê~ë _ÝíáÅ~ëI ó Éå Éä Éëíłå êÉéêÉëÉåí~Ççë Ççë Öê~åÇÉë Åçåàìåíçë ÇÉ ã~íÉêá~äÉëX éçê ìå~ é~êíÉ äçë ÇÉíê−íáÅçë éçëíçêçÖÉåáÅçë ÇÉä êÉääÉåç åɼÖÉåçJÅì~íÉêå~êáç ÇÉ ÇÉéêÉëáçåÉë ó Ñê~åà~ë ÅçëíÉê~ëI ó éçê çíêçI äçë ã~íÉêá~äÉë éêÉçêçÖÉåáÅçë Å~êÄçå~í~Ççë ó Éëèìáëíçëçë éÉêíÉåÉÅáÉåíÉë ~ ä~ wçå~ fåíÉêå~ ÇÉ ä~ë `çêÇáääÉê~ë _Éíáí~ë E`çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉFK V
 • 10. pfkqbpfp efaoldblildf`^ båíêÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë äáíçê~äÉë ÅçåëáÇÉê~ÇçëI éçÇÉãçë Éëí~ÄäÉÅÉê íêÉë íáéçë ëÉÖşå ä~ äáíçäçÖ−~ éêÉÇçãáå~åíÉW ÇÉíê−íáÅçëI Å~êÄçå~í~Ççë ó ãáñíçëK ^é~êíÉ ÇÉ ä~ äáíçäçÖ−~I ÉñáëíÉå í~ãÄáÝå Öê~åÇÉë ÇáÑÉêÉåÅá~ë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ë ó ÇÉ êÉÅìêëçë ÉåíêÉ ÉääçëX Éå ÖÉåÉê~äI äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë ÅçëíÉêçë éçëÉÉå ìåçë êÉÅìêëçë éêçéáçë ãìó êÉÇìÅáÇçëI ëáÉåÇç ä~ ã~óçê é~êíÉ ÇÉ ëìë ~éçêí~ÅáçåÉë íê~åëÑÉêáÇ~ë ÇÉëÇÉ Å~ìÅÉë ÇÉ ëìéÉêÑáÅáÉI êÉíçêåçë ÇÉ êáÉÖçë ó éçê Éåíê~Ç~ë ÇÉëÇÉ ~Åì−ÑÉêçë Å~êÄçå~í~Ççë äáã−íêçÑÉë ~ëéÉÅíçë ÇÉ Öê~å áãéçêí~åÅá~ Éå ä~ éä~åáÑáÅ~Åá¼å ÜáÇêçä¼ÖáÅ~ ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~K içë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë åɼÖÉåçJÅì~íÉêå~êáçë à~äçå~å íçÇç Éä äáíçê~ä ÇÉëí~Å~åÇç äçë áåëí~ìê~Ççë Éå ä~ë ÇÉéêÉëáçåÉë ~äìîá~äÉë ó íÉÅí¼åáÅ~ë ÇÉ ã~óçê ÉåíáÇ~ÇI Åçãç ëçå ä~ë ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉK bå ÖÉåÉê~äI ÅçåëíáíìóÉå ~Åì−ÑÉêçë äáÄêÉëI ëá ÄáÉå ~ ÉëÅ~ä~ ã~ë ÇÉí~ää~Ç~ ëçå ãìäíáÅ~é~I éçê Éä ÅçåÑáå~ãáÉåíç ÜáÇêłìäáÅç ÉàÉêÅáÇç éçê åáîÉäÉë ~êÅáääçëçëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ äçë èìÉ éêÉëÉåí~å Ñ~ÅáÉë ÇÉäí~áÅ~ëK i~ë ë~äáÇ~ë ëÉ éêçÇìÅÉå éêáåÅáé~äãÉåíÉ éçê ÄçãÄÉçëI ëá ÄáÉå Éå ~äÖìåçë Å~ëçë ÉñáëíÉå ë~äáÇ~ë åçí~ÄäÉë ÇÉ ~Öì~ë ~ä ã~êI ãáÉåíê~ë èìÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ëçå ÉñÅÉéÅáçå~äÉëK NM
 • 11. båíêÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë Å~êÄçå~í~Ççë êÉä~Åáçå~Ççë Åçå ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë ÅçëíÉêçëI éÉêç ëáå êÉä~Åá¼å ÇáêÉÅí~ Åçå Éä ã~êI Å~ÄÉ ÇÉëí~Å~ê ä~ë ëáÖìáÉåíÉë ëáÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ëI èìÉ ëÉ ÇÉëÅ~êÖ~å Ü~Åá~ äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë ÇÉ j~êÄÉää~JbëíÉéçå~ ó ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉX içë êÉÅìêëçë éêçéáçë ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë Å~êÄçå~í~Ççë ÇÉ Å~ÄÉÅÉê~ ÅçêêÉëéçåÇÉå Å~ëá ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ ~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ë ÇÉ éêÉÅáéáí~Åá¼åK i~ë ë~äáÇ~ë ã~óçêáí~êá~ë íáÉåÉå äìÖ~ê ~ íê~îÝë ÇÉ ã~å~åíá~äÉëI ëáÉåÇç ÇÉ ãÉåçê ÉåíáÇ~ÇI ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë éçê Å~éí~ÅáçåÉë EëçåÇÉçë ó Ö~äÉê−~ëF Éå ~äÖşå Å~ëçI Åçãç ó~ ëÉ Ü~ ÅçãÉåí~ÇçI ÉñáëíÉå í~ãÄáÝå ÇÉëÅ~êÖ~ë çÅìäí~ë ~ä ã~êK rå~ é~êíÉ áãéçêí~åíÉ ÇÉ ä~ êÉÖìä~Åá¼å ëÉ çÄíáÉåÉ ãÉÇá~åíÉ ÉãÄ~äëÉë ó ~òìÇÉë ÇÉ ÇÉêáî~Åá¼åI ÇÉ ã~óçê ç ãÉåçê ÉåíáÇ~ÇI ~ëÉåí~Ççë ëçÄêÉ äçë éêáåÅáé~äÉë ê−çë ÇÉä łêÉ~ Eê−çë sÉêÇÉ ÇÉ j~êÄÉää~I sÝäÉòI dì~Ç~äÑÉç ó ^Çê~FK içë åáîÉäÉë ÇÉ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë ÅçåëáÇÉê~Ççë Éå ÉëíÉ áíáåÉê~êáç ëçå ãìó î~êá~ÄäÉë Éå Éä Éëé~Åáç ó Éå Éä íáÉãéçI Åçãç ëìÅÉÇÉ Éå ÖÉåÉê~ä Åçå íçÇçë äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉä ~êÅç ãÉÇáíÉêêłåÉçK mçÇÉãçë Ü~ÅÉê ä~ ëáÖìáÉåíÉ Åä~ëáÑáÅ~Åá¼å ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë éçê ëì åáîÉä ÇÉ Éñéäçí~Åá¼åW ~F ^Åì−ÑÉêçë ëçÄêÉÉñéäçí~ÇçëK ÄF ^Åì−ÑÉêçë Åçå ëçÄêÉÉñéäçí~ÅáçåÉë íÉãéçê~äÉëI ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ sÝäÉòJjłä~Ö~ ó _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉK ÅF ^Åì−ÑÉêçë Åçå ëÉÅíçêÉë ëçÄêÉÉñéäçí~ÇçëI Åçãç éìÉÇÉå ëÉê äçë ÇÉ j~êÄÉää~JbëíÉéçå~I ÇÉíê−íáÅç ÇÉ cìÉåÖáêçä~I Å~êÄçå~í~Çç ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~J páÉêê~ jáà~ëK bä ã~óçê êáÉëÖç ÇÉ ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼å ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë äáíçê~äÉë Éë ä~ ë~äáåáò~Åá¼å ÇÉ äçë ãáëãçë éçê áåíêìëá¼å ã~êáå~K i~ ÉåíáÇ~Ç Éëé~Åá~ä ó íÉãéçê~ä ÇÉ Éëí~ ó ëì Öê~Çç ÇÉ êÉîÉêëáÄáäáÇ~Ç ëçå ãìó ÇáÑÉêÉåíÉë é~ê~ äçë ~Åì−ÑÉêçë ÉëíìÇá~ÇçëK bå ä~ éêçîáåÅá~ ÇÉ jłä~Ö~ ëÉ Ü~ ÇÉíÉÅí~Çç áåíêìëá¼å ã~êáå~ éìåíì~ä ç äçÅ~ä Éå äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë ÇÉ j~êÄÉää~J bëíÉéçå~I cìÉåÖáêçä~ ó ÇÉíê−íáÅç ÇÉ sÝäÉòJjłä~Ö~I ãáÉåíê~ë èìÉ Éå Éä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ä~ áåíêìëáSå Éë ÇÉ Å~êłÅíÉê òçå~äK kç éêÉëÉåí~å áåÇáÅáçë ÇÉ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼å äçë ~Åì−ÑÉêçë Å~êÄçå~í~Ççë ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~JpáÉêê~ jáà~ë ó Éä ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ë EpáÉêê~ qÉàÉÇ~ J ^äãáà~ê~FI i~ äìÅÜ~ Åçåíê~ ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼å ÇÉ Éëíçë ~Åì−ÑÉêçë äáíçê~äÉë é~ë~ éçê Éä áåÅêÉãÉåíç ÇÉ äçë êÉÅìêëçë óLç ä~ ÇáëãáåìÅá¼å ÇÉ ëì Éñéäçí~Åá¼åX ä~ë ãÉÇáÇ~ë ã~ë ìëì~äÉë é~ê~ ÅçåëÉÖìáê Éääç é~ë~å éçê êÉ~äáò~ê íê~ëî~ëÉë ÇÉëÇÉ ëáëíÉã~ë ÉñÅÉÇÉåí~êáçë ãłë ç ãÉåçë äáã−íêçÑÉëI êÉìíáäáò~ê ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉë ç ÇÉë~ä~ê ~Öì~ë ÇÉ ã~êI ~é~êíÉ ÇÉ ä~ Å~Ç~ îÉò ã~ë åÉÅÉë~êá~ ~ÇçéÅá¼å ÇÉ ãÉÇáÇ~ë ÇÉ ~Üçêêç ó ÉÑáÅáÉåÅá~ ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëÉêîáÇ~ëK NN
 • 12. q~ãÄáÝå ëÉ ÅçåëáÇÉê~å ÇÉ áãéçêí~åÅá~ ä~ë ~ÅÅáçåÉë ÇÉ êÉÅ~êÖ~ Éå äçë Å~ìÅÉë ÇÉ äçë ê−çë èìÉ äçë ~íê~îáÉë~åI Åçãç éìÉÇÉå ëÉê Éå ä~ë Öê~îÉê~ë ç ãÉÇá~åíÉ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ Ä~äë~ë ÇÉ éÉêÅçä~Åá¼å Éå äçë íê~ãçë ã~ë éÉêãÉ~ÄäÉëK kç Éå î~åçI äçë ê−çë ó Å~ìÅÉë ÇÉ ä~ îÉêíáÉåíÉ ãÉÇáíÉêêłåÉ~ íáÉåÉå ìå Ä~àç −åÇáÅÉ ÇÉ êÉÖìä~Åá¼åI ÇÉÄáÇç ~ä Å~êłÅíÉê ÉëéçêłÇáÅç ó íçêêÉåÅá~ä ÇÉ ä~ë ~éçêí~ÅáçåÉëI ìåáÇç ~ ä~ ÇáÑáÅìäí~Ç íÝÅåáÅ~ ÇÉ êÉ~äáò~ê çÄê~ë ÇÉ êÉÖìä~Åá¼å ëìéÉêÑáÅá~äK bå ä~ í~Ää~ ëÉ êÉëìãÉå ä~ë éêáåÅáé~äÉë ÅáÑê~ë ÇÉä Ä~ä~åÅÉ ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë êÉÅçêêáÇçë Éå Éä áíáåÉê~êáç éêÉîáëíçI ãìÅÜ~ë ÇÉ Éää~ë êÉÅçÖáÇ~ë Éå Éä ^íä~ë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ ^åÇ~äìÅ−~K NJ^`rfcbolp ab j^o_bii^Jbpqbmlk^ il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ içë ~Åì−ÑÉêçë èìÉ ~èì− ëÉ íê~í~å ëÉ ~ëáÉåí~å Éå ä~ Ñê~åà~ äáíçê~äI ÇÉ QM hãK ÇÉ äçåÖáíìÇI ÅçãéêÉåÇáÇ~ ÉåíêÉ ä~ë äçÅ~äáÇ~ÇÉë ÇÉ bëíÉéçå~I ~ä çÉëíÉI ó mìåí~ i~ÇêçåÉëI ~ä ÉëíÉI Éå Éä ÉñíêÉãç çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä ÇÉ jłä~Ö~K aáÅÜ~ Ñê~åà~ äáãáí~ ~ä åçêçÉëíÉ Åçå êÉäáÉîÉë ÇÉ páÉêê~ _ÉêãÉà~I ~ä åçêÉëíÉ Åçå äçë ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó ~ä ëìê Åçå Éä ã~ê jÉÇáíÉêêłåÉçK içë Å~ìÅÉë èìÉI ÇÉëÇÉ ÇáÅÜçë êÉäáÉîÉëI ~íê~îáÉë~å éÉêéÉåÇáÅìä~êãÉåíÉ Éä ëÉÅíçê ëçå åìãÉêçëçë ó ÇÉ êÝÖáãÉå ÑìÉêíÉãÉåíÉ áêêÉÖìä~êX ÉåíêÉ Éääçë ÇÉëí~Å~åI ÇÉ çÉëíÉ ~ ÉëíÉI äçë ê−çë m~Çê¼åI `~ëíçêI s~äÉê−åI dì~Ç~äã~åë~I dì~Ç~äãáå~I dì~Ç~áò~I sÉêÇÉ ó oÉ~äK bä ëÉÅíçê Éëí~ ~íê~îÉë~Çç äçåÖáíìÇáå~äãÉåíÉ éçê ä~ ^JT E`kJPQMFI ó Éå Éä ÇÉëí~Å~å ä~ë éçÄä~ÅáçåÉë ÇÉ bëíÉéçå~I p~å mÉÇêç ÇÉ ^äÅłåí~ê~ ó j~êÄÉää~ fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i içë ~Åì−ÑÉêçë çÄàÉíç ÇÉ ÉëíìÇáç ëÉ äçÅ~äáò~å Éå ìå łêÉ~ ÇÉ Ñçêí−ëáã~ ÇÉã~åÇ~ ìêÄ~å~I Éå éäÉåç Åçê~ò¼å ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lÅÅáÇÉåí~äI ÇçåÇÉ ä~ éçÄä~Åá¼å ~Åíì~äãÉåíÉ ÅÉåë~Ç~ Éë ÇÉ RMMKMMM Ü~Äáí~åíÉëI ãáÉåíê~ë èìÉ ä~ë éìåí~ë Éëí~Åáçå~äÉë ëìéÉê~å NKQMMKMMM Ü~Äáí~åíÉëX ~ÇÉãłë ÇÉä Åçåëìãç ìêÄ~åçI Éä ëÉÅíçê ëÉ Å~ê~ÅíÉêáò~ éçê ìå~ Éñíê~çêÇáå~êá~ ~ÄìåÇ~åÅá~ ÇÉ NO
 • 13. Å~ãéçë ÇÉ ÖçäÑI ó ÇÉ òçå~ë êÉëáÇÉåÅá~äÉë Åçå à~êÇáåÉë ó éáëÅáå~ëI íçÇç Éääç ÇÉ ~äíçë Åçåëìãçë ÇÉ ~Öì~K mçê ÉëÉ ãçíáîçI ä~ë ÇÉã~åÇ~ë Éëíáî~äÉë Éëíłå ~ä äáãáíÉ ÇÉ äçë êÉÅìêëçë ~Åíì~äãÉåíÉ ÇáëéçåáÄäÉëI ÖÉåÉê~åÇç éêçÄäÉã~ë éìåíì~äÉë ÇÉ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼åI Åçå éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~K ^Ñçêíìå~Ç~ãÉåíÉI ä~ êÉÅ~êÖ~ ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë ~åíÉ ä~ë ~éçêí~ÅáçåÉë áåîÉêå~äÉë Éë ãìó Ñ~îçê~ÄäÉI éêçÇìÅáÝåÇçëÉ êłéáÇ~ë ÉñíêìëáçåÉëK i~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ìå~ ÇÉë~ä~Ççê~ Ej~êÄÉää~FI Åçå Å~é~ÅáÇ~Ç é~ê~ ~éçêí~ê Ü~ëí~ OM ÜãPL ~³çI ~äáîá~ê~I ~ ãÉÇáç éä~òçI ä~ ëáíì~Åá¼å Éå éÉêáçÇçë ÇÉ ÉëÅ~ëÉò ÇÉ êÉÅìêëçëK i~ êÉìíáäáò~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉë ÇÉéìê~Ç~ë Éå Éä êáÉÖç ÇÉ Å~ãéçë ÇÉ ÖçäÑ ó à~êÇáåÉë Éë çíê~ ÇÉ ä~ë ~Åíì~ÅáçåÉë èìÉ ëÉ ääÉî~å ~ Å~Äç Éå ä~ òçå~I Éå ä~ èìÉ ëÉ ÉãéäÉ~å ~Åíì~äãÉåíÉ ÇÉä çêÇÉå ÇÉ P ÜãPL~³çK bä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ÇÉä łêÉ~I ó ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ ÇÉ ä~ë äçÅ~äáÇ~ÇÉë ÇÉ j~êÄÉää~ ó bëíÉéçå~I éêçÅÉÇ−~ ~åíáÖì~ãÉåíÉ ÇÉ êÉÅìêëçë ëìÄíÉêêłåÉçëI í~åíç ÇÉ éçòçë ó ëçåÇÉçëI Åçãç ÇÉ ã~å~åíá~äÉë éê¼ñáãçëK kç çÄëí~åíÉI Éä áåÅêÉãÉåíç ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~ Éëíáî~ä Üáòç åÉÅÉë~êá~ ä~ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉëI ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼åI èìÉ Éåíê¼ Éå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç Éå Éä ~³ç NVTOK ^Åíì~äãÉåíÉI ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë êÉéêÉëÉåí~å ÉåíêÉ ä~ Åì~êí~ ó ä~ èìáåí~ é~êíÉ ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~ ìêÄ~å~ ëÉêîáÇ~I ~ÇãáëáÄäÉ é~ê~ ã~åíÉåÉê ä~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ Ñçêã~ ëçëíÉåáÄäÉK pfkqbpfp efaoldblildf`^ içë ã~íÉêá~äÉë ~Åì−ÑÉêçë Éëíłå áåíÉÖê~Ççë éçê Ñçêã~ÅáçåÉë ÇÉíê−íáÅ~ë éäáçÅì~êíÉêå~êá~ëI ä~ë Åì~äÉë ëÉ ÉñíáÉåÇÉå éçê ä~ Ñê~åà~ äáíçê~ä ÉåíêÉ j~êÄÉää~ ó bëíÉéçå~I çÅìé~åÇç ìå~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ UM âãOK bä mäáçÅÉåç Éëí~ áåíÉÖê~Çç éçê ìå~ ~äíÉêå~åÅá~ ÇÉ ÅçåÖäçãÉê~ÇçëI ~êÅáää~ë ó ~êÉå~ëX Éä íê~ãç ãłë éêçÇìÅíáîç Éë Éä Ä~ë~äI ÅçãéìÉëíç éçê ÅçåÖäçãÉê~ÇçëI äçë Åì~äÉë ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ÖÉåÉê~äãÉåíÉ ÅçåÑáå~ÇçëI ÉåíêÉ äçë SM ó NOM ã ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~ÇI éçê åáîÉäÉë ~êÅáääçëçëK bä `ì~íÉêå~êáç äç áåíÉÖê~å ~êÉå~ë ÇÉ éä~ó~I ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉ éáÉ ÇÉ ãçåíÉI ~ë− Åçãç ~êÉå~ë ó Öê~î~ë ~äìîá~äÉë ÇÉä êÉääÉåç ÇÉ äçë Å~ìÅÉë ÇÉ äçë ê−çë m~Çê¼åI `~ëíçêI s~äÉê−åI dì~Ç~äã~åë~I dì~Ç~äãáå~I dì~Ç~áò~I sÉêÇÉ ó oÉ~äK içë ã~íÉêá~äÉë éäáçÅì~íÉêå~êáçë êÉÅìÄêÉå ~ ìå ëìÄëíê~íç m~äÉçòçáÅçI éÉêíÉåÉÅáÉåíÉ ~ äçë ÅçãéäÉàçë j~ä~ÖìáÇÉ ó ^äéìà~êêáÇÉI É áåíÉÖê~ÇçëI ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉI éçê Éëèìáëíçë ó Ñáäáí~ë ÇÉ Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇK bå ëÉÅíçêÉë ãłë ~áëä~ÇçëI Éä ëìÄëíê~íç äç ÅçåëíáíìóÉå ëÉêáÉë ÑäóëÅÜçáÇÉë ÇÉä `~ãéç ÇÉ dáÄê~äí~êI í~äÉë Åçãç ~êÉåáëÅ~ëI Å~äáò~ë í~ÄäÉ~Ç~ëI ÅçåÖäçãÉê~Ççë ó ~êÅáää~ëK aÉ Ñçêã~ ÉñÅÉéÅáçå~äI Éä ëìÄëíê~íç í~ãÄáÝå Éëí~ ÅçãéìÉëíç éçê êçÅ~ë ìäíê~ ÄłëáÅ~ë EéÉêáÇçíáí~ëF ÇÉ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç ãìó Ä~à~K içë ã~íÉêá~äÉë ~Åì−ÑÉêçë éäáçÅÉåçë ó Åì~íÉêå~êáçë Éëíłå ÅçåÉÅí~Ççë ÜáÇêłìäáÅ~ãÉåíÉ ÉåíêÉ ëáI éêçÇìÅáÝåÇçëÉ áåíÉêÅ~ãÄáç ÇÉ Ñäìàç Éå ìåç ì çíêç ëÉåíáÇç ÇÉéÉåÇáÉåÇç ÇÉ ä~ ÝéçÅ~ ó ÇÉ ä~ë ÅáêÅìåëí~åÅá~ë ÅçåÅêÉí~ë ÇÉ Å~Ç~ ëÉÅíçêK i~ ÉñÅÉëáî~ äçåÖáíìÇ ÇÉ ä~ Ñê~åà~ éäáçÅì~íÉêå~êá~ EQM hãKF Éå êÉä~Åá¼å Åçå ä~ ~åÅÜìê~ éêçãÉÇáç ÇÉ ä~ ãáëã~ EO hãKF ó Åçå ëì ãçÇÉê~Çç ÉëéÉëçê ë~íìê~ÇçI éêçÇìÅÉ ÑÉå¼ãÉåçë ÇÉ Åçãé~êíáãÉåí~Åá¼å ÜáÇêłìäáÅ~ ~ ÉÑÉÅíçë NP
 • 14. ÇÉ Éñéäçí~Åá¼å ó ÖÉëíá¼åI ê~ò¼å éçê ä~ Åì~ä ëÉ ~äìÇÉ ~ î~êáçë ëÉÅíçêÉë ~Åì−ÑÉêçëK båíêÉ Éääçë Ü~Äê−~ èìÉ ãÉåÅáçå~êI ÇÉ çÉëíÉ ~ ÉëíÉI Éä ~äìîá~ä ÇÉä m~Çê¼åI p~å mÉÇêçI ~äìîá~ä ÇÉä dì~Ç~äãáå~I ^äçÜ~JmìÉêíç _~åşëI ~äìîá~ä ÇÉä êá¼ sÉêÇÉI pɳçê−çI ó Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ j~êÄÉää~ åşÅäÉç ó ëÉÅíçê çêáÉåí~äK i~ ~äáãÉåí~Åá¼å ÇÉ Éëíçë ~Åì−ÑÉêçë ëÉ êÉ~äáò~I ëçÄêÉ íçÇçI ~ é~êíáê ÇÉ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉëÇÉ Å~ìÅÉë ÇÉ ëìéÉêÑáÅáÉI äç èìÉ ëìéçåÉ ìå~ ~éçêí~Åá¼å ÅçãéêÉåÇáÇ~ ÉåíêÉ ON ó OS ÜãPL~³çX ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ä~ éêÉÅáéáí~Åá¼å ëìéçåÉ ìå~ é~êíáÇ~ ÇÉ U ~ NQ ÜãPL~³çX éçê ìäíáãçI Éä êÉíçêåç ÇÉ êÉÖ~Ç−ç Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ Q ~ R ÜãPL~³çK i~ë Éåíê~Ç~ë çÅìäí~ë ëÉ ÅçåëáÇÉê~å éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ ÇÉëéêÉÅá~ÄäÉëI ë~äîçI èìáòłëI Éå Éä ÄçêÇÉ åçêíÉ ÇÉ ä~ éçÄä~Åá¼å ÇÉ j~êÄÉää~I ~ é~êíáê ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Å~êÄçå~í~Çç ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~K ^ë− éìÉëI äçë êÉÅìêëçë Éëíáã~Ççë ëçå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ PP ~ QR ÜãPL~³çK i~ ÇÉëÅ~êÖ~ ëÉ êÉ~äáò~ ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ ~ íê~îÝë ÇÉ ÄçãÄÉçë é~ê~ ë~íáëÑ~ÅÉê ä~ ÇÉã~åÇ~ ìêÄ~å~ Eí~ãÄáÝå ÇÉ òçå~ë îÉêÇÉë ó Å~ãéçë ÇÉ ÖçäÑFI Éå ìå~ Åì~åí−~ éê¼ñáã~I Éå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI ~ PM ÜãPL~³çI ÇÉ äçë èìÉ Éä SM B éêÉÅÉÇÉê−~å ÇÉ åáîÉäÉë Åì~íÉêå~êáçë ó Éä êÉëíç ÇÉ ã~íÉêá~äÉë éäáçÅÉåçëK bä êÉëíç ëÉêá~å ë~äáÇ~ë çÅìäí~ë ~ä ã~êI ÅçåÅÉåíê~Ç~ë Éå ÝéçÅ~ë ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ ÜşãÉÇ~ëK içë ã~íÉêá~äÉë ~Åì−ÑÉêçë ~äìîá~äÉë ëçå äçë èìÉ éêÉëÉåí~å ãÉàçêÉë êÉåÇáãáÉåíçëI ÇÉÄáÇç ~ ëì ã~óçê íê~åëãáëáîáÇ~Ç ó ~ ä~ ÇáëéçåáÄáäáÇ~Ç ÇÉ ~éçêíÉë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉëÇÉ äçë Å~ìÅÉë èìÉ äçë ~íê~îáÉë~åK ^ë− éìÉëI ~ìåèìÉI ~ åáîÉä ÇÉ Ä~ä~åÅÉI Éä ~Åì−ÑÉêç éêÉëÉåí~ ÅáÉêíç ÉèìáäáÄêáçI áåÅäìëç Åçå ìå~ ãçÇÉê~Ç~ ÇÉëÅ~êÖ~ Ü~Åá~ Éä ã~êI ä~ éêçäáÑÉê~Åá¼å ÇÉ Å~éí~ÅáçåÉë Éëí~ Å~ìë~åÇç ÇÉëÅÉåëçë ÇÉ åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ éêÉçÅìé~åíÉë Éå Éñéäçí~ÅáçåÉë ÅçåÅÉåíê~Ç~ë àìåíç ~ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~I ëçÄêÉ íçÇç ëá ëÉ íê~í~ ÇÉ ëÉÅíçêÉë Åçå ÉëÅ~ë~ êÉÅ~êÖ~ Edì~Ç~äãáå~I dì~Ç~áò~I sÉêÇÉ ó ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ j~êÄÉää~FK içë éáÉò¼ãÉíêçë åç áåÑäìáÇçë éçê Éñéäçí~ÅáçåÉë éêÉëÉåí~å çëÅáä~ÅáçåÉë Éëí~Åáçå~äÉë ÇÉÄáÇ~ë ~ä êÝÖáãÉå éäìîáçãÝíêáÅç åçêã~äI ÅçãéêÉåÇáÇ~ë ÉåíêÉ S ó U ã Éå äçë ëÉÅíçêÉë ã~ë ~äÉà~Ççë ÇÉä ã~êI É áåÑÉêáçêÉë ~ N ã Éå ä~ Ñê~åà~ ÅçëíÉê~K i~ Ñ~ÅáÉë ÜáÇêçèì−ãáÅ~ éêÉÇçãáå~åíÉ Éë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ Å~äÅáÅ~ ç ã~ÖåÝëáÅ~I Éå êÉä~Åá¼å ÇáêÉÅí~ Åçå ä~ ~äáãÉåí~Åá¼å Ççãáå~åíÉ ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ã~Åáòçë Å~êÄçå~í~Ççë ëáíì~Ççë ~ä åçêíÉK bå ~äÖìåçë éìåíçë ÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉ äçë ê−çë sÉêÇÉI dì~Ç~áò~ ó dì~Ç~äãáå~ ëÉ ÇÉíÉÅí~å ~Öì~ë Åäçêìê~Ç~ë ë¼ÇáÅ~ëI Éå ÅçåÅçêÇ~åÅá~ Åçå äçë éêçÅÉëçë ÇÉ ë~äáåáò~Åá¼å ÅçãÉåí~Ççë ~åíÉêáçêãÉåíÉK NQ
 • 15. fqfkbo^ofl molmrbpql m~ê~Ç~ NK pçåÇÉç ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ bëíÉéçå~ m~ê~Ç~ OK aÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç sÉêÇÉ m~ê~Ç~ PK mä~åí~ ÇÉë~ä~Ççê~ ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉ pçä lÅÅáÇÉåí~ä Ej~êÄÉää~F m~ê~Ç~ QK oÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ j~êÄÉää~ m~ê~Ç~ RK bãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼å m^o^a^ NK plkabl ab ^_^pqb`fjfbkql ^ bpqbmlk^ i~ é~ê~Ç~ ëÉ äçÅ~äáò~ Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~ ÇÉä êá¼ m~Çê¼åI Éå Éä éçòç ÇÉåçãáå~Çç m~Çê¼å ^äíçK m~ê~ ääÉÖ~ê Ü~ëí~ ÉäI Ü~ó èìÉ íçã~ê ä~ ë~äáÇ~ ÇÉ ä~ ~ìíçê−~ èìÉ Ü~ó é~ë~Çç Éä éìÉåíÉ ëçÄêÉ Éä ê−ç m~Çê¼åI Éå ÇáêÉÅÅá¼å ~ ä~ ?ÉëÅìÉä~ ÇÉ ~êíÉ ÉÅìÉëíêÉK qê~åëÅìêêáÇçë ìåçë P hãKI ëÉ íçã~ ìå Å~êêáä ~ ã~åç áòèìáÉêÇ~ èìÉ Åêìò~ Éä ê−çI ó èìÉ ~ PMM ã íÉêãáå~ àìåíç ~ä éçòç Éå ÅìÉëíá¼åK NR
 • 16. pÉÖşå Éä pÉêîáÅáç jìåáÅáé~ä ÇÉ ^Öì~ë ÇÉ bëíÉéçå~I ÇÉä çêÇÉå ÇÉä UMJURB ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç éêçÅÉÇÉå ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼åI ãáÉåíê~ë èìÉ Éä êÉëíç ëçå ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ páÉêê~ _ÉêãÉà~ ó ÇÉ Å~éí~ÅáçåÉë äçÅ~äáò~Ç~ë Éå äçë ~äìîá~äÉë ÇÉ äçë ê−çë m~Çê¼åI jçåíÉêêçëç ó jçê~äÉëK i~ Å~éí~Åá¼å èìÉ ëÉ îáëáí~ Éëíł äçÅ~äáò~Ç~ Éå Éä ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç m~Çê¼åI ó Éë ìå~ ÇÉ ä~ë ãłë áãéçêí~åíÉë Éå Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ bëíÉéçå~K `çåëí~ ÇÉ ìå éçòç ÅçäÉÅíçê ëáíì~Çç Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜç ÇÉä ê−çI ÅçåÉÅí~Çç Åçå ìå~ Ö~äÉê−~ íê~åëîÉêë~ä ~ä ê−çI Åçå ìå~ äçåÖáíìÇ ÇÉ PUIR ãI óI Ýëí~ ~ ëì îÉòI Åçå Ççë Ö~äÉê−~ë äçåÖáíìÇáå~äÉëI ÇÉ OR ã Å~Ç~ ìå~K bå äçë ãÉëÉë ÇÉ îÉê~åç ÑìåÅáçå~ ÇÉ Ñçêã~ áåíÉêãáíÉåíÉI Éå ÑìåÅá¼å ÇÉä ãÉåçê Å~ìÇ~ä ÅáêÅìä~åíÉ éçê Éä ~äìîá~äI ãáÉåíê~ë èìÉ Éä êÉëíç ÇÉä ~³ç äç Ü~ÅÉ ÇÉ Ñçêã~ Åçåíáåş~K m^o^a^ OK abpbj_l`^aro^ abi ofl sboab i~ é~ê~Ç~ ëÉ ëáíş~ Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~ ÇÉä ê−ç sÉêÇÉ ÇÉ j~êÄÉää~ Éå ëì ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~I àìåíç ~ä eçíÉä jÉäáł j~êÄÉää~K bå ÇáÅÜ~ òçå~ ëÉ Ü~ Ñçêã~Çç ìå éÉèìɳç Éëíì~êáçI ÇÉÄáÇç ~ èìÉ Éå ÅçåÇáÅáçåÉë åçêã~äÉë Éä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç ääÉÖ~ ~ ~äÅ~åò~ê ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ íçéçÖêłÑáÅ~ ~ ìåçë RMM ã ÇÉ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~K pÉ íê~í~ ÇÉ ìå~ òçå~ ÇÉ ãÉòÅä~ ÇÉ ~Öì~ ÇÉ ã~ê ó ÇìäÅÉ èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉ Çìê~åíÉ ä~ë ã~êÉ~ë ó ëÉ ~ÅÉåíş~ Åçå äçë íÉãéçê~äÉëK bä ~Öì~ ÇÉ ÉëíÉ Éëíì~êáç éêÉëÉåí~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~ÇÉë ÅçãéêÉåÇáÇ~ë ÉåíêÉ NMKMMM ó PMKMMMI ìpLÅãK bå ä~ éêçñáãáÇ~Ç ÇÉ Éëí~ é~ê~Ç~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éä ÉÇáÑáÅáç ÇÉ ÄçãÄÉç ÇÉ ~Öì~ ÇÉ ã~ê ÇÉ ä~ ÇÉë~ä~Ççê~ ÇÉ j~êÄÉää~I ~ë− Åçãç äçë éêáãáíáîçë ëçåÇÉçë Åçå äçë èìÉ ëÉ áåíÉåí¼ Ççí~ê ÇÉ Å~ìÇ~ä ~ ä~ éä~åí~I Üçó ~Ä~åÇçå~ÇçëK qê~ÇáÅáçå~äãÉåíÉI Éä ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç sÉêÇÉ ëÉ Ü~ îÉåáÇç Éñéäçí~åÇç ÇÉ Ñçêã~ ëáëíÉãłíáÅ~ Éå ÑìåÅá¼å ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~K aìê~åíÉ ä~ ëÉèì−~ ~Å~ÉÅáÇ~ ÉåíêÉ NVVOJVRI ä~ ÉëÅ~ëÉò ÇÉ ~Öì~ Éå Éä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼å çÄäáÖ¼ ~ ã~åíÉåÉê äçë ÄçãÄÉçë ~ Ñáå ÇÉ Ö~ê~åíáò~ê Éä ëìãáåáëíêç ÇÉ ~Öì~ é~ê~ ä~ éçÄä~Åá¼åI äç èìÉ çêáÖáå¼ Öê~îÉë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~K ^ é~êíáê ÇÉä ~³ç NVVTI ä~ ÉãéêÉë~ ÅçåÅÉëáçå~êá~ ÇÉä pÉêîáÅáç jìåáÅáé~ä ÇÉ ^Öì~ë ÇÉ j~êÄÉää~ E^nr^dbpq proI pK^KF ~Ççéí¼ ìå ãçÇÉäç ÇÉ Éñéäçí~Åá¼å ãłë ê~Åáçå~äI Ä~ë~Çç Éå ÅêáíÉêáçë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçëI Öê~Åá~ë ~ äçë Åì~äÉë ëÉ Ü~ ÅçåëÉÖìáÇç áåÅêÉãÉåí~ê Éä îçäìãÉå ÇÉ êÉÅìêëçë Éñíê~−Ççë ëáå áåÇìÅáê éêçÅÉëçë ÇÉ ë~äáåáò~Åá¼åK i~ ãçÇìä~Åá¼å Åçåëí~åíÉ ÇÉ äçë Å~ìÇ~äÉë ÇÉ ÄçãÄÉç Éå ÑìåÅá¼å ÇÉ ä~ë éçëáÄáäáÇ~ÇÉë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç E~ íê~îÝë ÇÉ ÅçåíêçäÉë ÇÉ åáîÉä ó ÇÉ ÅçåÇìÅíáîáÇ~ÇF Ü~ êÉëìäí~Çç ëÉê ìå ãÝíçÇç ÉÑáÅ~ò Åçåíê~ ä~ áåíêìëá¼å ã~êáå~I Ö~ê~åíáò~åÇç ä~ ëçëíÉåáÄáäáÇ~Ç ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼åK bå Éä ãçãÉåíç èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉ ìå ~ìãÉåíç ëáÖåáÑáÅ~íáîç ÇÉ ä~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ ó äçë åáîÉäÉë Å~Éå Ü~ëí~ N ã éçê ÉåÅáã~ ÇÉä åáîÉä ÇÉä ã~êI ëÉ éêçÅÉÇÉ ~ ä~ êÉÇìÅÅá¼å ÇÉä îçäìãÉå ÇÉ Éñíê~ÅÅá¼å Ü~ëí~ ä~ áåÅçêéçê~Åá¼å ÇÉ åìÉîçë ~éçêíÉë ~ä ~Åì−ÑÉêçK NS
 • 17. i~ êÉëéìÉëí~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ~ ÉëíÉ ëáëíÉã~ ÇÉ Éñéäçí~Åá¼å Ü~ ëáÇç ãìó Ñ~îçê~ÄäÉK `çãç ÉàÉãéäçI Ä~ëíÉ ëɳ~ä~ê èìÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å Éå Éä ~³ç OMMO Ü~ ääÉÖ~Çç ~ ëìéÉê~ê Éå ìå RMB äçë îçäşãÉåÉë Å~éí~Ççë Éå NVVUI ~ìå Åì~åÇç ä~ éäìîáçãÉíêá~ ÑìÉ áåÑÉêáçê Éå ìå QRBK i~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÇÉä ~Öì~ ÄçãÄÉ~Ç~ ëÉ ã~åíìîç ÉåíêÉ SMM ó TMMI ìpLÅãK NT
 • 18. m^a^a^ PK mi^kq^ abp^i^alo^ ab i^ `lpq^ abi pli l``fabkq^i Ej^o_bii^F NU
 • 19. m~ê~ ~ÅÅÉÇÉê ~ ä~ éä~åí~ ÇÉë~ä~Ççê~ Éë åÉÅÉë~êáç íçã~ê Éä ÇÉëîá¼ ÇÉ ä~ ^JT E`kJPQMF áåÇáÅ~Çç Åçãç ?fåëí~å ó k~ÖìÉäÉëK i~ éä~åí~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éå ä~ ã~êÖÉå áòèìáÉêÇ~ ÇÉä êá¼ sÉêÇÉI ãìó ÅÉêÅ~ ÇÉä Åáí~Çç ÅêìÅÉK i~ éä~åí~ ÇÉë~ä~Ççê~ íáÉåÉ Åçãç łêÉ~ ÇÉ áåÑäìÉåÅá~ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lÅÅáÇÉåí~äI ÇÉëÇÉ ä~ë éçÄä~ÅáçåÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçë Ü~ëí~ j~åáäî~K pÉ íê~í~ ÇÉ ìå~ ÇÉ ä~ë ã~óçêÉë éä~åí~ë ÅçåëíêìáÇ~ë é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç Éå bìêçé~K ^ä êÉëéÉÅíçI åìÉëíêç é~−ë çÅìé~ Éä èìáåíç äìÖ~ê ÇÉä ãìåÇç Éå Åì~åíç ~ åşãÉêç ÇÉ éä~åí~ë Éå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ó Éä çÅí~îç éçê îçäìãÉå ÇÉ éêçÇìÅÅá¼å ÇÉ ~Öì~ ÇÉë~ä~Ç~K i~ ÇÉë~ä~Ççê~ ëÉ Åçåëíêìóç é~ê~ Ö~ê~åíáò~ê Éä ëìãáåáëíêç ìêÄ~åç Éå ÝéçÅ~ ÇÉ ëÉèì−~I íê~ë ä~ë êÉëíêáÅÅáçåÉë ëìÑêáÇ~ë ÉåíêÉ äçë ~åçë NVVOJVRK kç çÄëí~åíÉI Éä êłéáÇç ~ìãÉåíç ÇÉ ä~ éçÄä~Åá¼å Éë ãìó éêçÄ~ÄäÉ èìÉI ~ Ñ~äí~ ÇÉ åìÉîçë êÉÅìêëçëI ëáíşÉ ~ Éëí~ éä~åí~ Åçãç ìå ÉäÉãÉåíç êìíáå~êáç ãłë ÇÉ ä~ êÉÇ ÇÉ ÇáëíêáÄìÅá¼å ÇÉ êÉÅìêëçë ÇÉä ëáëíÉã~ ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼åI ëçÄêÉ íçÇç Éå äçë ãÉëÉë Éëíáî~äÉëK bä ~Öì~ èìÉ ëÉ ìíáäáò~ é~ê~ ä~ ÇÉë~ä~Åá¼å ëÉ íçã~ ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ÇÉä ã~ê ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ íçêêÉí~ ÇÉ Å~éí~Åá¼å ëìãÉêÖáÇ~ ~ NM ã ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~Ç ó ëáíì~Ç~ ~ RMM ã ÇÉ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~K bå ìå éêáåÅáéáçI ëÉ éä~åáÑáż ìå~ Ä~íÉê−~ ÇÉ ëçåÇÉçë Éå Éä ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç sÉêÇÉI àìåíç ~ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~X Åçå Éääç ëÉ éêÉíÉåÇ−~ Å~éí~ê ~Öì~ ëáå íìêÄáÇÉòI ÇÉ ãÉàçê Å~äáÇ~Ç é~ê~ ä~ ÇÉë~ä~Åá¼åI éÉêç äçë Å~ìÇ~äÉë ÄçãÄÉ~Ççë ÑìÉêçå áåëìÑáÅáÉåíÉëI éçëáÄäÉãÉåíÉ éçê ìå ã~ä Çáëɳç óLç ÉàÉÅìÅá¼å ÇÉ ä~ Åáí~Ç~ Ä~íÉê−~ ÇÉ ëçåÇÉçëK bä ~Öì~ ÇÉ ã~ê ääÉÖ~ éçê Öê~îÉÇ~Ç ~ä ÉÇáÑáÅáç ó ë~ä~ ÇÉ ÄçãÄÉç Iàìåíç ~ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä êá¼ sÉêÇÉI Éå ÇçåÇÉ ëÉ ÉäÉî~ ~ ä~ ÇÉë~ä~Ççê~ ëáíì~Ç~ ~ OIR hãK ÇÉ Çáëí~åÅá~X ~ää− ëÉ ÉÑÉÅíş~ ìå~ Ñáäíê~Åá¼å Éå í~åèìÉë ÇÉ ~êÉå~ ó ëÉ ÄçãÄÉ~ ~ ~äí~ éêÉëá¼å ETM hÖKLÅãOF é~ê~ ÉÑÉÅíì~ê ìå~ åìÉî~ ó ÇÉÑáåáíáî~ Ñáäíê~Åá¼å éçê çëãçëáë áåîÉêë~I ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ ëÉêáÉ ÇÉ ÉäÉãÉåíçë ëÉé~ê~ÇçêÉëI ÇÉåçãáå~Ççë ?ãÉãÄê~å~ë çêÖłåáÅ~ë ëÉãáéÉêãÉ~ÄäÉë? i~ éä~åí~ ÇÉë~ä~Ççê~ Éëí~ Çáëɳ~Ç~ é~ê~ éêçÇìÅáê RSKQMM ãPLÇ−~ ÇÉ ~Öì~ ÇìäÅÉI äç èìÉ ëìéçåÉ ä~ ~éçêí~Åá¼å ÇÉ ìåçë êÉÅìêëçë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ OM ÜãPL~åçI Åçå ìå ÅçåíÉåáÇç Éå ë~äÉë áåÑÉêáçê ~ MIQ ÖLNK bä ~Öì~ ëÉ áåÅçêéçê~ ~ ä~ bq^m é~ê~ ëì íê~í~ãáÉåíç ó ÇáëíêáÄìÅá¼å Éå êÉÇ ~ äçë ãìåáÅáéáçë ÇÉ ä~ ã~åÅçãìåáÇ~Ç ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lÅÅáÇÉåí~äK bä ÅçëíÉ Éëíáã~Çç ÇÉä ~Öì~ éêçÇìÅáÇ~ Éë ÇÉ MIQM ~ MISM ÉìêçLãPK NV
 • 20. m^o^a^ QK ob`^od^ ^oqfcf`f^i bk bi ^`rfcbol ab j^o_bii^ bå Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä pɳçê−ç Ej~êÄÉää~FI ëÉ êÉ~äáò~åI ÇÉëÇÉ Éä ~³ç OMMMI ~Åíì~ÅáçåÉë ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä éçê é~êíÉ ÇÉ ä~ ÉãéêÉë~ ^nr^dbpq proI pK^KX é~ê~ ÉääçI ëÉ ~éêçîÉÅÜ~å äçë ÉñÅÉÇÉåíÉë áåîÉêå~äÉë ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ `~ãçà~åI ìå ~äáîá~ÇÉêç å~íìê~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ëáíì~Çç ~ ã~óçê Åçí~ èìÉ Éä ã~å~åíá~ä éêáåÅáé~äI Éä ÇÉ k~ÖìÉäÉëK bä çÄàÉíç ÇÉ Éëí~ ~Åíì~Åá¼å Éë ~ìãÉåí~ê ä~ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉä ëáëíÉã~I áåÅêÉãÉåí~åÇç ~ë− äçë êÉÅìêëçë ÇáëéçåáÄäÉëK bN ~ÅÅÉëç ~ä ~òìÇ ÇÉ `~ãçà~åI ÇçåÇÉ ëÉ êÉ~äáò~ ä~ íçã~ ÇÉ ~Öì~ èìÉ ëÉ áåóÉÅí~ Éå Éä ~Åì−ÑÉêçI Éë êÉä~íáî~ãÉåíÉ ÅçãéäÉà~I éçê äç èìÉ Éë ÅçåîÉåáÉåíÉ ëÉÖìáê Éä ëáÖìáÉåíÉ áíáåÉê~êáçX ëáíì~Ççë Éå ä~ ~îÉåáÇ~ ÇÉ oáÅ~êÇç pçêá~åç Éå ëÉåíáÇç p~å mÉÇêç ÇÉ ^äÅłåí~ê~I ääÉÖ~êÉãçë ~ ä~ éä~ò~ jçåëɳçê oçÇêáÖç _çÅ~åÉÖê~I ~ä Ñáå~ä ÇÉ ä~ Åì~ä Öáê~êÉãçë ~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~ íçã~åÇç ä~ Å~ääÉ açå g~áãÉ ÇÉä jçê~ä ó ^ê~Ö¼åI Åêìò~åÇç ä~ ~ìíçîá~ ó ëáÖìáÉåÇç Éå ÇáêÉÅÅá¼å ~ páÉêê~ _ä~åÅ~K qê~åëÅìêêáÇç ìå âáä¼ãÉíêç ÇÉëÇÉ Éä ÅêìÅÉ Åçå ä~ ~ìíçîá~ ~äÅ~åò~êÉãçë ä~ ìêÄ~åáò~Åá¼å `~ëÅ~Ç~ ÇÉ `~ãçà~åI é~ê~ Öáê~ê ~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~ íçã~åÇç ä~ ~îÉåáÇ~ ÇÉ ä~ `~ëÅ~Ç~ Ü~ëí~ Éä ÅêìÅÉ Åçå ä~ Å~ääÉ P ~ ìåçë PMM ãÉíêçëX ÇÉ åìÉîç Öáê~ãçë ~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~ ó êÉÅçêêáÉåÇç ÇáÅÜ~ Å~ääÉ ääÉÖ~êÉãçë ~ä ~êêçóç `~ãçà~åK aÉëÇÉ ÉëíÉ éìåíçI Ä~à~êÉãçë éçê ä~ ã~êÖÉå áòèìáÉêÇ~I ÉåÅçåíê~åÇç Éä ~òìÇ ~ ìåçë OUM ã ÇÉ Çáëí~åÅá~K aÉëÇÉ ~åíáÖìç ëÉ Ü~ áåíÉåí~Çç êÉÖìä~ê Éä ÄçêÇÉ ãÉêáÇáçå~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÅłêëíáÅç ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ÇÉ j~êÄÉää~ ó ëì òçå~ ÇÉ áåÑäìÉåÅá~K páå ÉãÄ~êÖçI Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ k~ÖìÉäÉëI ëì éêáåÅáé~ä éìåíç ÇÉ ÇêÉå~àÉ Éå ÉëÉ ÄçêÇÉI ãìÉëíê~ ìå Åçãéçêí~ãáÉåíç éêçéáç ÇÉ ëáëíÉã~ë Åçå ÉëÅ~ëç éçÇÉê ÇÉ êÉÖìä~Åá¼åI áåÇáÅ~íáîç ÇÉ ìå~ â~êëíáÑáÅ~Åá¼å ÑìåÅáçå~ä ~äí~I Åçå éìåí~ë ÇÉ Å~ìÇ~ä ÇÉ Ü~ëí~ NKNMM NLë ó ÑìÉêíÉë ó êłéáÇ~ë ÇÉÅêÉÅáÇ~ë Éëíáî~äÉëX äç ãáëãç äÉ çÅìêêÉ ~ä ã~å~åíá~ä ÇÉ `~ãçà~å EÇÉ M ~ PMM NLëFK bëíÉ Åçãéçêí~ãáÉåíçI ó Éä ÉëÅ~ëç êÉåÇáãáÉåíç çÄíÉåáÇç Éå ëçåÇÉçë ëáíì~Ççë Éå ÇáÅÜç ÄçêÇÉI áåÑäìóÉ Éå ä~ ÇÉÅáëá¼å ÇÉ êÉÅ~êÖ~ê äçë ÉñÅÉÇÉåíÉëI Åçãç ãÉàçê ãÉÇáç ÇÉ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ äçë êÉÅìêëçë ÇêÉå~Ççë éçê ÉëÉ ÄçêÇÉ ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~K ^Öì~ë ~Ä~àç ÇÉä ã~å~åíá~äI Éå Éä ~êêçóç ÇÉä ãáëãç åçãÄêÉI ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ä~ë çÄê~ë ÇÉ Å~éí~Åá¼å ó ÅçåÇìÅÅá¼å ÇÉä ~Öì~ Ü~ëí~ äçë ëçåÇÉçë ÇÉ áåóÉÅÅá¼å Eéêáãáíáî~ãÉåíÉ ÇÉ ÄçãÄÉçFI ëáÖìáÉåÇç Éä áíáåÉê~êáç ~åíÉë ÅçãÉåí~ÇçK pÉ íê~í~ ÇÉ ìå~ éÉèìɳ~ íçã~ Éå Éä éêçéáç Å~ìÅÉI èìÉ éÉêãáíÉ ä~ ä~ãáå~Åá¼å ÇÉ ä~ ÅçêêáÉåíÉI Åçå íçã~ ÇÉ ÑçåÇç ó îłäîìä~ é~ê~ êÉÖìä~ê Å~ìÇ~äÉëK aÉëÇÉ ~Ü−I Éä ~Öì~ ÇáëÅìêêÉ éçê Öê~îÉÇ~Ç ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ íìÄÉê−~ ÇÉ Q hãK ÇÉ äçåÖáíìÇ Ü~ëí~ ÅçåÉÅí~ê Åçå äçë ëçåÇÉçë ÇÉ áåóÉÅÅá¼åK bå Éëíçë ëÉ Ü~å ã~åíÉåáÇç ä~ë ÄçãÄ~ë é~ê~ Ñ~Åáäáí~ê ëì äáãéáÉò~X àìåíç ~ ä~ Åçäìãå~ ÇÉ áãéìäëá¼å ëÉ áåëí~ä~êçå ëÉåÇ~ë íìÄÉê−~ë ÇÉ áåóÉÅÅá¼å ÇÉ VM J NMM jãK ÇÉ ÇáłãÉíêçI Åçå ÉñíêÉãç Éå ä~ òçå~ ë~íìê~Ç~K bå ëìéÉêÑáÅáÉ ëÉ áåëí~ä¼ ìå ëáëíÉã~ ÇÉ îłäîìä~ë é~ê~ éÉêãáíáê ä~ áåóÉÅÅá¼å ÇÉ ~Öì~ ó Éä îÉêíáÇç ~ ìå ~êêçóç éê¼ñáãç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ äáãéáÉò~K bä Éèìáé~ãáÉåíç ÇÉä ëáëíÉã~ ëÉ ÅçãéäÉí¼ Åçå Åçåí~ÇçêÉë ó íìÄçë éáÉòçãÝíêáÅçë Éå äçë éçòçë ÇÉ áåóÉÅÅá¼åI ã~ë Ççë éáÉò¼ãÉíêçë ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ëáíì~Ççë Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉëK i~ë áåëí~ä~ÅáçåÉë Éëíłå Çáëɳ~Ç~ë é~ê~ ~Çãáíáê Å~ìÇ~äÉë éìåí~ ÇÉ Ü~ëí~ NMM NLëI ~ìåèìÉ Éå éêáåÅáéáçI äçë Å~ìÇ~äÉë ÇÉ áåóÉÅÅá¼å åç ëìéÉê~å äçë UM NLëK `çãç ëÉ Ü~ ÅçãÉåí~ÇçI Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ `~ãçà~å êÉëéçåÇÉ ãìó êłéáÇ~ãÉåíÉ ~ äçë áãéìäëçë éäìîáçãÝíêáÅçëI Åçå ÇÉÅêÉÅáÇ~ë áÖì~äãÉåíÉ îÉäçÅÉëK mçê Éëí~ ê~ò¼åI ä~ êÉÅ~êÖ~ ëÉ ~Åíáî~ ë¼äç Éå äçë éÉêáçÇçë ÇÉ ÅêÉÅáÇ~ë EÇçë ç íêÉë ~ä ~åçFI ó ìå~ îÉò íê~åëÅìêêáÇçë O ¼ P OM
 • 21. Ç−~ëI é~ê~ ~ãáåçê~ê äçë ~êê~ëíêÉë ~êÉåçëçë èìÉ éçÇê−~å éêçîçÅ~ê Åçäã~í~ÅáçåÉëK bä Å~ìÇ~ä ÇÉ Éåíê~Ç~ ëÉ êÉÖìä~ ~ ä~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç EåáîÉä ~ ÄçÅ~ ÇÉ ëçåÇÉç ó éêÉëá¼å ÇÉ T ~ U hÖKLÅãOFI ó ëìÉäÉ çëÅáä~ê ÉåíêÉ NR ó QM NLëK rå~ îÉò ÅçåÅäìáÇ~ ä~ êÉÅ~êÖ~I ëÉ éêçÅÉÇÉ ~ ä~ äáãéáÉò~ ÇÉ äçë ëçåÇÉçë ÇÉ áåóÉÅÅá¼åI ÄçãÄÉ~åÇç ÇÉëÇÉ Éääçë Ü~ëí~ èìÉ Éä ~Öì~ ë~äÉ ëáå íìêÄáÇÉòK ^ éÉë~ê ÇÉ èìÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ íáÉåÉ ÉÑÉÅíçë ãìó äçÅ~äáò~Ççë Éå Éä ëÉÅíçê ÇÉ ~Åíì~Åá¼åI äçë êÉëìäí~Ççë çÄíÉåáÇçë Ü~å éÉêãáíáÇç ä~ êÉÅìéÉê~Åá¼å ÇÉ åáîÉäÉë Ü~ëí~ Åçí~ë Üáëí¼êáÅ~ëI ã~åíÉåáÉåÇç Åçåíêçä~Ç~ ä~ áåíÉêÑ~ëÉ ã~êáå~ Éå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêç ó éÉêãáíáÉåÇç Éä ÄçãÄÉç ÇÉ äçë Å~ìÇ~äÉë áåóÉÅí~ÇçëK içë ÄçãÄÉçë ëÉ êÉ~äáò~å ÇÉëÇÉ ìå~ Ä~íÉê−~ ÇÉ ëçåÇÉçë ëáíì~Ççë ~Öì~ë ~êêáÄ~ ÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ EêÉ~äáò~Ççë Éå Éä ~³ç NVVRI Éå éäÉå~ ëÉèì−~FK içë êÉëìäí~Ççë çÄíÉåáÇçë ÇÉëÇÉ Éä ~åç OMMM éìÉÇÉå ÅçåëáÇÉê~êëÉ ãìó ë~íáëÑ~ÅíçêáçëX Éä Å~ìÇ~ä ãÉÇáç áåóÉÅí~Çç Ü~ ëáÇç ÇÉ MINT ~ MIOR ÜãPL~³çI äç èìÉ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~éêçñáã~Ç~ãÉåíÉ ~ ìå NM B ÇÉ äçë êÉÅìêëçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä pɳçê−çK bä ëçÄêÉÅçëíÉ èìÉ ëìéçåÉå ä~ë ä~ÄçêÉë ÇÉ ã~åíÉåáãáÉåíç ÇÉä ëáëíÉã~ ~ëÅáÉåÇÉå ~ MIMP ÉLãPI Å~åíáÇ~Ç ãìó ãçÇÉê~Ç~ ~ä Ü~ÄÉêëÉ ~éêçîÉÅÜ~Çç áåëí~ä~ÅáçåÉë ÇÉ ÄçãÄÉç éêÉÉñáëíÉåíÉë êÉ~ÅçåÇáÅáçå~Ç~ë Éå é~êíÉ é~ê~ ä~ áåóÉÅÅá¼åFK m^o^a^ RK bj_^ipb ab i^ `lk`bm`flk bä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼åI Éå Éä ê−ç sÉêÇÉI ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ìåçë Q hãK ~ä åçêíÉ ÇÉ j~êÄÉää~I éçê ä~ Å~êêÉíÉê~ èìÉ î~ ~ ä~ äçÅ~äáÇ~Ç ÇÉ fëíłåK m~ê~ îáëáí~ê ä~ òçå~ ÇÉ éêÉë~I ÇÉëÇÉ ÉëíÉ ~ÅÅÉëçI Éë åÉÅÉë~êáç ~ìíçêáò~ÅäSå ÇÉä lêÖ~åáëãç ÇÉ `ìÉåÅ~I ó~ èìÉ Éëí~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ÅÉêê~Ç~ ~ä éìÄäáżK bä ÉãÄ~äëÉ êÉÖìä~ ä~ë ~Öì~ë ÇÉä ê−ç sÉêÇÉ óI ãÉÇá~åíÉ ~òìÇÉë ó ÇÉêáî~ÅáçåÉëI é~êíÉ ÇÉ äçë ê−çë dì~Ç~äãáå~I dì~Ç~áò~ ó ^äã~åò~I ëáíì~Ççë ~ä çÉëíÉ Ki~ Å~é~ÅáÇ~Ç ÇÉ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉä ÉãÄ~äëÉ Éë ÇÉ RT ÜãPL~³çX îçäìãÉå èìÉ Éå ~³çë åçêã~äÉë Éë ëìÑáÅáÉåíÉ é~ê~ Ö~ê~åíáò~ê Éä ëìãáåáëíêç ìêÄ~åç ÇÉ ëì òçå~ ÇÉ áåÑäìÉåÅá~K `çåÅêÉí~ãÉåíÉI Éä ÉãÄ~äëÉ ëìêíÉ ~éêçñáã~Ç~ãÉåíÉ Éä UM B ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~ ÇÉ ä~ ã~åÅçãìåáÇ~Ç ÇÉ ãìåáÅáéáçë ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lÅÅáÇÉåí~äI ÅçãéìÉëí~ éçêW _Éå~Ü~îáëI _Éå~äã~ÇÉå~I `~ë~êÉëI bëíÉéçå~I cìÉåÖáêçä~I fëíłåI j~åáäî~I j~êÄÉää~I jáà~ëI làÝå ó qçêêÉãçäáåçëK aÉëÇÉ ä~ éêÉë~ ëÉ íê~åëéçêí~ Éä ~Öì~ ~ ä~ Éëí~Åá¼å ÇÉ íê~í~ãáÉåíç ÇÉ ~Öì~ éçí~ÄäÉ ÇÉ ä~ ã~åÅçãìåáÇ~Ç Ebq^mFI ÇÉ ä~ èìÉ é~êíÉå Ççë ê~ã~äÉë ÇÉ íìÄÉê−~ ~ äç ä~êÖç ÇÉ ä~ Åçëí~I ìåç éçê Éä ÉëíÉI Ü~ëí~ qçêêÉãçäáåçëI ó Éä çíêç éçê Éä çÉëíÉ Ü~ëí~ Éä ä−ãáíÉ ÇÉä íÝêãáåç ãìåáÅáé~ä ÇÉ j~åáäî~ K ON
 • 22. OJ^`rfcbolp ab pfboo^ _i^k`^ v pfboo^ ab jfg^p il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ i~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ë Ñçêã~å é~êíÉ ÇÉ ä~ Å~ÇÉå~ ãçåí~³çë~ èìÉ äáãáí~ ~ä åçêíÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçäI ÉåíêÉ ä~ë ÅáìÇ~ÇÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçë ~ä ÉëíÉ ó j~êÄÉää~ ~ä çÉëíÉ K bëí~ë ëáÉêê~ë ÅçåëíáíìóÉå ä~ Çáîáëçêá~ ÜáÇêçÖêłÑáÅ~ ÉåíêÉ Éä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ~ä åçêíÉ ó Éä j~ê jÉÇáíÉêêłåÉç ~ä ëìêK fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i i~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ëI Ç~Ç~ ëì ëáíì~Åá¼å Éëíê~íÝÖáÅ~ Éå ìå łêÉ~ ÇÉ ÉäÉî~Ç~ ÇÉã~åÇ~ ÇÉ ~Öì~ Åçãç ä~ `çëí~ ÇÉä pçäI ÅçåëíáíìóÉå ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ Öê~å áåíÉêÝëI éçê äçë êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçë èìÉ ~äã~ÅÉå~å ó ä~ ÄìÉå~ Å~äáÇ~Ç å~íìê~ä ÇÉ äçë ãáëãçëK m~ê~ ìå éÉêáçÇç Üáëí¼êáÅç ENVSPLSQJNVVPLVQFI äçë êÉÅìêëçë ãÉÇáçë ëÉ Ü~å Éëíáã~Çç Éå RP ÜãPL~³çK pçå ~Åì−ÑÉêçë Åìó~ ~äáãÉåí~Åá¼å ëÉ éêçÇìÅÉ éçê áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ ÇÉ Näìîá~ ó ä~ ÇÉëÅ~êÖ~ íáÉåÉ äìÖ~êI ÇÉ ãçÇç å~íìê~äI éçê ã~å~åíá~äÉë óI ~ íê~îÝë ÇÉ ÄçãÄÉçëI Éå äçë åìãÉêçëçë ëçåÇÉçë èìÉ ÉñáëíÉåI ëçÄêÉ íçÇç Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK aÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçI Éë éçëáÄäÉ ÇáëíáåÖìáê íêÉë ëÉÅíçêÉëW páÉêê~ _ä~åÅ~ çÅÅáÇÉåí~äI páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~ä ó páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK bä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ Éëíł Ñçêã~Çç éçê ~Åì−ÑÉêçë èìÉ éêÉëÉåí~å ìå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ íáéç ÅłêëíáÅçK pçå äçë ëáëíÉã~ë èìÉ éêÉëÉåí~å ãÉåçë êÉÅìêëçë ó êÉëÉêî~ë ÇÉ ~Öì~ ó ëì êÉÖìä~Åá¼å ãÉÇá~åíÉ ëçåÇÉçë êÉëìäí~ Ä~ëí~åíÉ ÅçãéäáÅ~Ç~I ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ äÉàçë ÇÉä Éåíçêåç áåãÉÇá~íç ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëK içë ëçåÇÉçë êÉ~äáò~Ççë ëçå éçÅç éêçÇìÅíáîçë ó éÉêãáíÉå ÄçãÄÉ~ê Å~ìÇ~äÉë Ä~àçëK bå Éëí~ë ÅáêÅìåëí~åÅá~ëI äçë ~Åì−ÑÉêçë ÑìåÅáçå~å Éå êÝÖáãÉå ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ó Éä ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ÇÉ äçë êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçë ëìÄíÉêêłåÉçë Éë äáãáí~ÇçK mçê ëì é~êíÉI Éä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ÅçåëíáíìóÉ ìå ~Åì−ÑÉêç ÇÉ íáéç Ñáëìê~ÇçI í~ãÄáÝå ää~ã~Çç ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëçK içë ëçåÇÉçë éÉêãáíÉå ä~ êÉÖìä~Åá¼å é~êÅá~ä ÇÉ ëìë êÉÅìêëçë OO
 • 23. óI ~ÇÉãłëI ä~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉ ëìë êÉëÉêî~ë Éå ÝéçÅ~ë ÇÉ ÇÝÑáÅáí éäìîáçãÝíêáÅçK bå ÉëíÉ Å~ëç Ü~ó ìå ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ÇÉä ~Öì~ ã~óçê èìÉ Éå páÉêê~ _ä~åÅ~ çÅÅáÇÉåí~ä óI Éå ÝéçÅ~ë ÇÉ ëÉèì−~I äçë ã~å~åíá~äÉë ëÉ ëÉÅ~å ÇÉÄáÇç ~ äçë ÄçãÄÉçëK i~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë Éëí~ Ñçêã~Ç~I í~ãÄáÝåI éçê ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëçK i~ ã~óçê−~ ÇÉ äçë ëçåÇÉçë éÉêÑçê~Ççë Éå Éëí~ ëáÉêê~ ëçå Ä~ëí~åíÉ éêçÇìÅíáîçëI éçêèìÉ ~íê~îáÉë~å íê~ãçë ÇÉ ãłêãçäÉë Ñê~Åíìê~ÇçëK i~ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ ëìë êÉÅìêëçë ãÉÇá~åíÉ ëçåÇÉçë Éë íçí~ä ó ëÉ Éñéäçí~ ìå~ é~êíÉ ÇÉ ëìë ~ÄìåÇ~åíÉë êÉëÉêî~ëI äç Åì~ä Ü~ ÖÉåÉê~Çç ìå ~ìãÉåíç éêçÖêÉëáîç ÇÉ äçë ÇÉëÅÉåëçë éáÉòçãÝíêáÅçë Åçå Éä íáÉãéçK bå ~äÖìåçë ëçåÇÉçë ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë çêáÉåí~äI Éä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç Ü~ ääÉÖ~Çç ~ Éëí~ê ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NMM ã éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ Åçí~ ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëK aìê~åíÉ äçë ~³çë ÜşãÉÇçë ëÉ Ü~ éêçÇìÅáÇç ìå~ êÉÅìéÉê~Åá¼å áãéçêí~åíÉ ÇÉä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅçI áåÅäìëç Ü~å ääÉÖ~Çç ~ ã~å~ê äçë ã~å~åíá~äÉëK kç çÄëí~åíÉ ÇÉÄáÇç ~ä ~ìãÉåíç ÇÉ ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉëI Ü~ ëáÇç åÉÅÉë~êáç èìÉ ÇÉëéìÝë ÇÉ ìå éÉêáçÇç ÇÉ ëÉèì−~ Eéçê ÉàÉãéäç NVVPLVQ ó NVVQLVRF ëÉ éêçÇìàÉê~å î~êáçë ~åçë ÜşãÉÇçë ENVVRLVS ~ NVVTLVUF é~ê~ èìÉ ä~ êÉÅìéÉê~Åá¼å ÑìÉê~ ÅçãéäÉí~K bë ÇÉÅáêI ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë íáÉåÉ ìå~ ÉäÉî~Ç~ Å~é~ÅáÇ~Ç ÇÉ ~äã~ÅÉå~ãáÉåíç ÇÉ ~Öì~I éÉêç ëÉ ÇÉÄÉ Ü~ÅÉê ìå ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ëçëíÉåáÇç ÇÉ Éëí~ ó åç ~ìãÉåí~ê ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë Éå Éä Ñìíìêç é~ê~ Éîáí~ê ä~ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼åK ^ÇÉãłë ÇÉ ä~ ÇáëãáåìÅá¼å ÇÉ ä~ Å~åíáÇ~Ç ÇÉ ~Öì~ ~äã~ÅÉå~Ç~ Éå ä~ páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~ä ó Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë ÉñáëíÉå éÉäáÖêçë éçíÉåÅá~äÉë ÇÉ ÇÉíÉêáçêç ÇÉ ä~ ÄìÉå~ Å~äáÇ~Ç å~íìê~ä ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëW îÉêíÉÇÉêçë ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼NáÇçëI ìêÄ~åáò~ÅáçåÉëI Ö~ëçäáåÉê~ëI Å~êêÉíÉê~ëI ÅÉãÉåíÉêáçëK aÉ ÜÉÅÜçI Éå Éä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~I ~ä åçêíÉ ÇÉ j~êÄÉää~I ëÉ Ü~ éêçÇìÅáÇç ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éçê äçë äáñáîá~Ççë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉä îÉêíÉÇÉêç ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼NáÇçë ÇÉ Éëí~ ÅáìÇ~ÇK pfkqbpfp efaoldblildN`^ bå ä~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ë ~Ñäçê~å ã~íÉêá~äÉë éÉêíÉåÉÅáÉåíÉë ~ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ _ä~åÅ~I ÇÉåíêç ÇÉä `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉ ÇÉ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÝíáÅ~K pÉ éìÉÇÉå ÇáëíáåÖìáê íêÉë ëÉÅíçêÉë ÇÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÖÉçä¼ÖáÅçW ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~I ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK bå Éä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ~Ñäçê~åI éêáåÅáé~äãÉåíÉI ãłêãçäÉë ~òìäÉë Å~äáòçëI ÇÉ ÉÇ~Ç qêá~ë ëìéÉêáçê ó éêÉëÉåí~å ~äÖìå~ë ã~åáÑÉëí~ÅáçåÉë ÅłêëíáÅ~ë EÅ~îáÇ~ÇÉëI ä~éá~òFK bä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë Éëíłå Ñçêã~Ççë éçê ãłêãçäÉë Ää~åÅçë Ççäçã−íáÅçë ÇÉä qêá~ë ãÉÇáçI ãìó Çá~Åä~ë~ÇçëI Åçå ÉëÅ~ë~ë Ñçêã~ë ÅłêëíáÅ~ë ÅçåçÅáÇ~ëK bä ëìëíê~íç ÇÉ äçë ãłêãçäÉë íêáłëáÅçë Éëí~ Ñçêã~Çç éçê ãÉí~ éÉäáí~ë EãáÖã~íáí~ëI ÖåÉáëÉë ó ÉëèìáëíçëF èìÉ ~Ñäçê~å Éå Éä ÄçêÇÉ ãÉêáÇáçå~ä ÇÉ ä~ë Ççë ëáÉêê~ëK páÉêê~ _ä~åÅ~ ó páÉêê~ ÇÉ jáà~ë Éëíłå ëÉé~ê~Ç~ë éçê ìå ~Ñäçê~ãáÉåíç ÇÉ éÉêáÇçíáí~ë ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ içë oÉ~äÉëI í~ãÄáÝå ÇÉä `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉI Éå Éä łêÉ~ ÇÉä mìÉêíç mÉëÅ~ÇçêÉëK aáëÅçêÇ~åíÉë ëçÄêÉ äçë ã~íÉêá~äÉë ~äéìà~êêáÇÉë ~Ñäçê~å ã~êÖ~ë ó ~êÉå~ë ÇÉä mäáçÅÉåç ó ÄêÉÅÜ~ë ó ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉä `ì~íÉêå~êáç Éå äçë ÄçêÇÉë åçêíÉ ó ÉëíÉ ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK içë ãłêãçäÉë íêá~ëáÅçë èìÉ ~Ñäçê~å Éå Éëí~ë ëáÉêê~ë Ñçêã~å ~Åì−ÑÉêçë Åìó~ ÖÉçãÉíê−~ Éëí~ ÅçåÇáÅáçå~Ç~ éçê ä~ ÉëíêìÅíìê~ ÖÉçä¼ÖáÅ~K ^ë−I Éå Éä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI äçë åşÅäÉçë ~åíáÅäáå~äÉë çÅìé~Ççë éçê ãÉí~ éÉäáí~ë çêáÖáå~å Çáîáëçêá~ë OP
 • 24. ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ë èìÉI àìåíç Åçå ä~ë Ñê~Åíìê~ë kkbJppt ó kktJppbI Ü~å Ç~Çç äìÖ~ê ~ ä~ Åçãé~êíáãÉåí~Åá¼å Éå ëáëíÉã~ë ~Åì−ÑÉêçëX Éå äçë ëáåÅäáå~äÉë íìãÄ~Ççë ÇÉ äçë ÄçêÇÉë ëÉ çêáÖáå~å ÖÉçãÉíê−~ë Éå ?ÑçåÇç ÇÉ ë~Åç?K bä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ éêÉëÉåí~ ìå~ ÖÉçãÉíê−~ Å~ëá í~Äìä~êI ~ìåèìÉ éìÉÇÉ Éñáëíáê ìå~ Çáîáëçêá~ ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ Éå ä~ é~êíÉ ÉëíÉ ÇÉä ëÉÅíçêI Éå êÉä~Åá¼å Åçå ìå åşÅäÉç ~åíáÅäáå~äK i~ë Åçí~ë ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ó ä~ë Åçí~ë éáÉòçãÝíêáÅ~ë Éå äçë ëçåÇÉçë ëçå ÇáÑÉêÉåíÉë ëÉÖşå Éä ëÉÅíçê ÅçåëáÇÉê~ÇçK ^ é~êíáê ÇÉ ä~ ÉëíêìÅíìê~ ÖÉçä¼ÖáÅ~ ó ä~ Åçí~ ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëI ëÉ ÇáëíáåÖìÉå çÅÜç ëáëíÉã~ë ~Åì−ÑÉêçëW íêÉë Éå páÉêê~ _ä~åÅ~ çÅÅáÇÉåí~ä EfëíłåI j~êÄÉää~ ó làÉåFI ìåç Éå páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~ä E`çáåF ó Åì~íêç Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë E^äÜ~ìêáå bä dê~åÇÉI jáà~ëI _Éå~äã~ÇÉå~ ó qçêêÉãçäáåçëFK bå Éä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉ ëìë ÄçêÇÉë ëìêÖÉå ~ ÇáÑÉêÉåíÉë Åçí~ëW PPMJQQM ã ëåãK bå ä~ é~êíÉ ëÉéíÉåíêáçå~ä Eã~å~åíá~äÉë ÇÉ fëíłå ó jçê~íłåI êÉëéÉÅíáî~ãÉåíÉFI NTRJNVO ã ëKåKãK Éå ä~ ãÉêáÇáçå~ä Eã~å~åíá~äÉë ÇÉ k~ÖìÉäÉë ó `~ãçà~åF ó OVMJQMR ã ëKåKãK Éå ä~ çêáÉåí~ä EcìÉåíÉ `~å~Çł ó làÉåFK bå äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉ ÉëíÉ ëÉÅíçê ëÉ êÉÖáëíê~å ÄêìëÅçë ~ìãÉåíçë ÇÉ Å~ìÇ~ä ~åíÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëI é~ë~å ÇÉ Éëí~ê éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ ~Öçí~Ççë ~ ÇêÉå~ê Å~ìÇ~äÉë ÇÉ î~êáçë ÅÉåíÉå~êÉë ÇÉ äLëK i~ë ~Öì~ë ÇÉ Éëíçë ã~å~åíá~äÉë éêÉëÉåí~å Ä~à~ ãáåÉê~äáò~ÅáSå EÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ ãÉåçê QMM ãáÅêç pLÅãOFI ëçå ÇÉ Ñ~ÅáÉë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ Å~äÅáÅ~ ó ÉñéÉêáãÉåí~å áãéçêí~åíÉë ÇáäìÅá¼å Éë éçê ä~ áåÑáäíê~Åá¼å êłéáÇ~ ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ ääìîá~K mçê í~åíçI äçë ëáëíÉã~ë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ éêÉëÉåí~å ìå Åçãéçêí~ãáÉåíç í−éáÅ~ãÉåíÉ ÅłêëíáÅçK bå Éä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~I äçë ã~å~åíá~äÉë éêÉëÉåí~å î~êá~ÅáçåÉë ÇÉ Å~ìÇ~ä ãÉåçë éêçåìåÅá~Ç~ë ó ãłë ~ãçêíáÖì~Ç~ë Éå Éä íáÉãéçI ÉñÅÉéíç Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ `çáå Åìóç Å~ìÇ~ä î~ê−~ ã~ë éçê äçë ÄçãÄÉçë èìÉ ëÉ ääÉî~å ~ Å~Äç Éå ëìë áåãÉÇá~ÅáçåÉëK i~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ëçå ã~ë ãáåÉê~äáò~Ç~ë EÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ [ QMM ãáÅêç pLÅãOF ó ä~ ÅçãéçëáÅá¼å èì−ãáÅ~ Éë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ Å~äÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~I Åçå ã~óçêÉë ÅçåÅÉåíê~ÅáçåÉë Éå ã~ÖåÉëáçI ë−äáÅÉ ó ëìäÑ~íçëI áçåÉë åçêã~äãÉåíÉ ~ëçÅá~Ççë ~ Ñäìàçë äÉåíçëK i~ ÅçãéçëáÅá¼å èì−ãáÅ~ ÇÉ ä~ë ~Öì~ë î~ê−~ äÉåí~ãÉåíÉ Éå êÉëéìÉëí~ ~ ä~ êÉÅ~êÖ~K bëíçë Ç~íçë áåÇáÅ~å èìÉ ëÉ íê~í~ ÇÉ ìå ~Åì−ÑÉêç Ñáëìê~ÇçI éçÅç â~êëíáÑáÅ~ÇçI ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëçK bå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI äçë ã~å~åíá~äÉë í~ãÄáÝå Éëíłå ëáíì~Ççë ~ Åçí~ë ÇáÑÉêÉåíÉë ëÉÖşå Éä łêÉ~ ÇÉ èìÉ ëÉ íê~íÉW OUMJPMM ã ëKåKã Éå ^äÜ~ìêáå bä dê~åÇÉI QMMJQUR ã ëKåKãK Éå jáà~ëI ONMJOOM ã ëKåKãK Éå _Éå~äã~ÇÉå~I NORNQR ã ëKåKãK Éå ^äÜ~ìêáå ÇÉ i~ qçêêÉ ó RRJTQ ã ëKåKãK Éå qçêêÉãçäáåçëK ^ä áÖì~ä èìÉ Éå páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~äI ä~ë î~êá~ÅáçåÉë ÇÉ Å~ìÇ~ä ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë Éå êÉëéìÉëí~ ~ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë ëÉ éêçÇìÅÉå ÇÉ Ñçêã~ ãìó ~ãçêíáÖì~Ç~ éçê ä~ Öê~å áåÉêÅá~ ÇÉ äçë ëáëíÉã~ëK içë Ç~íçë Üáëí¼êáÅçë ÇÉ Å~ìÇ~ä ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë ~ äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçëI Çìê~åíÉ Éä éÉêáçÇç åç áåÑäìÉåÅá~Çç éçê ÄçãÄÉçë ENVSNJNVTPFI éÉêãáíÉå Åçåëí~í~ê èìÉ ä~ éìåí~ ÇÉ ä~ ÅêÉÅáÇ~ ëÉ êÉÖáëíê~ î~êáçë ãÉëÉë ÇÉëéìÝë ÇÉä ãłñáãç ÇÉ éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëK i~ë ~Öì~ë ëçå ÇÉ Ñ~ÅáÉë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ Å~äÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~ ó éêÉëÉåí~å ìå~ ãáåÉê~äáò~Åá¼å ëáãáä~ê ~ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~ä EÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ [ QMM ãáÅêç pLÅãOFK ^åłäçÖ~ãÉåíÉI éêÉëÉåí~å ìå~ ÉëÅ~ë~ î~êá~ÄáäáÇ~Ç ÜáÇêçèì−ãáÅ~I éçêèìÉ ÇêÉå~å ~Åì−ÑÉêçë ÇÉ íáéç Ñáëìê~ÇçI Åçå ìå Åçãéçêí~ãáÉåíç ã~ë éê¼ñáãç ~ä ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëç èìÉ ~ä í−éáÅ~ãÉåíÉ â~êëíáÅçK OQ
 • 25. içë ëçåÇÉçë éÉêÑçê~Ççë Éå äçë ãłêãçäÉë ~òìäÉë Å~äáòçë ÇÉä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~I Éå ÖÉåÉê~äI ~íê~îáÉë~å éçÅçë íê~ãçë Ñê~Åíìê~Ççë óLç Åçå ÅçåÇìÅíçë â~êëíáÅçëK içë Å~ìÇ~äÉë ÇÉ êÉíçêåç çÄëÉêî~Ççë Çìê~åíÉ ä~ë éÉêÑçê~ÅáçåÉë ~ êçíçéÉêÅìëá¼å ëçå ÇÉ éÉèìɳ~ ã~ÖåáíìÇK kç çÄëí~åíÉI Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëI Éä Ñäìàç ëÉ êÉ~äáò~ ~ íê~îÝë ÇÉ ÅçåÇìÅíçë â~êëíáÅçë éêáåÅáé~äÉëK i~ë Åçäìãå~ë ÇÉ ëçåÇÉçë éÉêÑçê~Ççë Éå äçë ãłêãçäÉë Ççäçã−íáÅçë ÇÉä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë ãìÉëíê~å ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ íê~ãçë Ñê~Åíìê~Ççë ó éçÅç â~êëíáÑáÅ~ÇçëI ãłë ~ÄìåÇ~åíÉë Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë éìåíçë ÇÉ ëìêÖÉåÅá~K bä Å~ìÇ~ä ÇÉ êÉíçêåç ÇÉ äçë ëçåÇÉçëI Éå ÖÉåÉê~ä ëìéÉêáçê ~ äM sëK ~ìãÉåí~ ÇÉ ãçÇç ëáÖåáÑáÅ~íáîç ~ ãÉÇáÇ~ èìÉ ëÉ ~íê~îáÉë~å íê~ãçë Ñáëìê~ÇçëK `çå êÉëéÉÅíç ~ä Å~ìÇ~ä ÉëéÉÅáÑáÅç ÇÉ äçë ëçåÇÉçëI äçë î~äçêÉë ã~ë ÉäÉî~Ççë Éå äçë ëçåÇÉçë ÇÉä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ëçå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ äçë ã~ë Ä~àçë çÄíÉåáÇçë Éå ~ä êÉëíç ÇÉä łêÉ~K bå Éä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI Éä Å~ìÇ~ä ÉëéÉÅáÑáÅç éìÉÇÉ ëìéÉê~ê NMM L äë Éå ~äÖìåçë ëçåÇÉçëK bå Åì~äèìáÉê Å~ëçI äçë Å~ìÇ~äÉë ÉëéÉÅ−ÑáÅçë ã~ë ÉäÉî~Ççë ëÉ êÉÖáëíê~åI ÖÉåÉê~äãÉåíÉI Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëK mçê äç í~åíçI Éå Éä ëÉÅíçê çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~I ä~ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ êÉÅìêëçë éçê ãÉÇáç ÇÉ ëçåÇÉçë Éë ÅçãéäáÅ~Ç~ ó ÇÉéÉåÇÉ ÇÉä åşãÉêç ó í~ã~³ç ÇÉ äçë ÅçåÇìÅíçë â~êëíáÅçë áåíÉêëÉÅí~Ççë EÉä Åì~ä ëìÉäÉ ëÉê Ä~àçFX äçë ëçåÇÉçë ê~ê~ãÉåíÉ éÉêãáíÉå ÄçãÄÉ~ê Å~ìÇ~äÉë Åçåíáåìçë ëìéÉêáçêÉë ~ RJäM fLëK páå ÉãÄ~êÖçI Éå Éä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~ ó Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ íçÇçë äçë ëçåÇÉçë éÉêãáíÉå Éñíê~Éê Å~ìÇ~äÉë ã~ë ÉäÉî~ÇçëI î~êá~ë ÇÉÅÉå~ë É áåÅäìëç ÅÉåíÉå~êÉë ÇÉ äë Éå ~äÖìåçë éìåíçë E`çåI qçêêÉãçäáåçë ó ^êêçóç ÇÉ i~ jáÉäFI äç Åì~ä êÉÇìåÇ~ Éå ìå ã~óçê ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ÇÉ äçë ~Åì−ÑÉêçëK OR
 • 26. bä Ä~ä~åÅÉ ãÉÇáç ~åì~ä ÇÉ ä~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ë é~ê~ Éä éÉêáçÇç NVVMJVNJNVVPJVQ F é~êíÉ ÇÉ ìå~ éêÉÅáéáí~ÅáSå ãÉÇá~ ÇÉ NNT ÜãPL~³çI ÇÉ ä~ Åì~äW Éä RNB ëÉ Éî~éçíê~åëéáê~ ESM ÜãPL~³çFI Éä QO B ëÉ áåÑáäíê~ EQV ÜãPL~³çF ó Éä T B êÉëí~åíÉ çêáÖáå~ ÉëÅçêêÉåí−~ EU ÜãPL~³çFK içë êÉÅìêëçë ãÉÇáçë é~ê~ ÉëíÉ éÉêáçÇç ëÉ Éëíáã~å Éå RT ÜãPL~³çK i~ë ë~äáÇ~ë ãÉÇá~ë Åçåíêçä~ÄäÉë ~ëÅáÉåÇÉå ~ SO ÜãPL~³ç EOU éçê ã~å~åíá~äÉë ó PQ éçê ÄçãÄÉçëFX éçê í~åíçI ëÉ Éñíê~Éå NP ÜãPL~³ç ãłë ÇÉ äç èìÉ ëÉ áåÑáäíê~ Åçãç ãÉÇá~ ~åì~äI ÇÉÄáÇ~ ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ ~ ä~ Éñéäçí~Åá¼å èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉ Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ ãáà~ëK m~ê~ ìå éÉêáçÇç Üáëí¼êáÅç ENVSPJSQJfVVPJVQFI ä~ NNìîá~ ãÉÇá~ ÑìÉ ÇÉ NOO ÜãPL~³ç ó äçë êÉÅìêëçë ãÉÇáçë RP ÜãPL~³çK ^Åíì~äãÉåíÉI ä~ ã~óçê é~êíÉ ÇÉä ~Öì~ ëÉ ìíáäáò~ é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åçX äçë ãìåáÅáéáçë ÇÉä áåíÉêáçê EfëíłåI làÉåI `çáåI ^äÜ~ìêáå bä dê~åÇÉ ó ^äÜ~ìêáå ÇÉ i~ qçêêÉF ìíáäáò~å ~Öì~ é~ê~ êáÉÖçK i~ ÉëíêÉÅÜ~ ÇÉéÉåÇÉåÅá~ ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ èìÉ ÇÉå Éå ä~ë éçÄä~ÅáçåÉë ÅçäáåÇ~åíÉë ~ ä~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ëI ëçÄêÉ íçÇç ~ Éëí~ şäíáã~I åç ääÉî~ ~ëçÅá~ÇçI ëáå ÉãÄ~êÖçI Éä ÇÉë~êêçääç ÇÉ ãÉÇáÇ~ë ÇÉëíáå~Ç~ë ~ ä~ éêçíÉÅÅá¼å ÇÉ ä~ ÄìÉå~ Å~äáÇ~Ç å~íìê~ä èìÉ ÇÉå Éå ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë é~ê~ íçÇçë äçë ìëçëK ^åíÉë ~ä Åçåíê~êáçI äçë ~Åì−ÑÉêçëI èìÉ éêÉëÉåí~å ìå~ îìäåÉê~ÄáäáÇ~Ç ãçÇÉê~Ç~ ~äí~ ~ ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼åI ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ëçãÉíáÇçë ~ ìå~ ÑìÉêíÉ éêÉëá¼å ~åíê¼éáÅ~ ÇÉÄáÇç ~ä ÇÉë~êêçääç íìê−ëíáÅç ÇÉä łêÉ~W ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ìêÄ~åáò~ÅáçåÉëI Å~åíÉê~ë ó ÑçÅçë éìåíì~äÉë ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å EîÉêíÉÇÉêçë ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼NáÇçëI Ö~ëçäáåÉê~ëI ÅÉãÉåíÉêáçëI ÉíÅKFK bëíÉ íáéç ÇÉ ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ëçå ~ÄìåÇ~åíÉë Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå Éä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ ä~ ãáëã~I ÇçåÇÉ ä~ éêÉëá¼å ìêÄ~å−ëíáÅ~ Éë ã~óçêK qçÇ~î−~ åç ëÉ Ü~å ÇÉíÉÅí~Çç áåÇáÅáçë ëáÖåáÑáÅ~íáîçë ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI éÉêç Éå ä~ páÉêê~ _ä~åÅ~ çÅÅáÇÉåí~ä ó~ ëÉ Ü~ éêçÇìÅáÇç ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éçê ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ äáñáîá~Ççë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉä îÉêíÉÇÉêç ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼äáÇçë ÇÉ j~êÄÉää~K fqfkbo^ofl m~ê~Ç~ äK m~ê~àÉ ÇÉ k~ÖìÉääÉë m~ê~Ç~ OK j~å~åíá~ä ÇÉ `çáå m~ê~Ç~ PK mìÉêíç ÇÉ äçë mÉëÅ~ÇçêÉë m~ê~Ç~ QK pçåÇÉçë ÇÉ _Éå~äãłÇÉå~ m~ê~Ç~ RK j~å~åíá~äÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçë OS
 • 27. m^o^a^ NK m^o^gb ab k^drbibp ^ä kt ÇÉä ~äÄÉêÖìÉ ÇÉ k~ÖìÉäÉë Ej~êÄÉää~FI ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éä ã~å~åíá~ä ÇÉä ãáëãç åçãÄêÉI ëáíì~Çç ~ ä~ Åçí~ NTR ã ëKåKãKI ~ä Åì~ä ëÉ ~ÅÅÉÇÉ ÇÉëÇÉ ä~ ~ìíçî−~ ÇÉ ÅáêÅìåî~ä~ÅáSå ÇÉ j~êÄÉää~ Eë~äáÇ~ ÇÉ k~ÖìÉäÉëFK bä ã~å~åíá~ä ëìêÖÉ Éå Éä Åçåí~Åíç ÇÉ Ñ~ää~ åçêã~ä ÉñáëíÉåíÉ ÉåíêÉ äçë ãłêãçäÉë íêáłëáÅçë ó ä~ë ãÉí~éÉäáí~ë ÇÉä m~äÉçòçáÅçI èìÉ Éå ÉëíÉ éìåíç ~é~êÉÅÉå Ñçëáäáò~Ççë éçê ã~íÉêá~äÉë Åì~íÉêå~êáçë ÇÉ éáÉ ÇÉ ãçåíÉK bä Å~ìÇ~ä ÇÉä ã~å~åíá~ä î~êá~ ÉåíêÉ l ó NKMMM äëX êÉëéçåÇÉ êłéáÇ~ãÉåíÉ ~ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë Åçå ÄêìëÅçë ~ìãÉåíçë ÇÉ Å~ìÇ~ä ó ÇáëãáåìÅáçåÉë ÇÉ ä~ ãáåÉê~äáò~Åá¼å ÇÉä ~Öì~I äç Åì~ä ÇÉãìÉëíê~ ëì Åçãéçêí~ãáÉåíç â~êëíáÅçK i~ éêçéá~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ìå~ Å~îáÇ~Ç Åçãç ä~ ÇÉ k~ÖìÉäÉëI Éå ä~ë áåãÉÇá~ÅáçåÉë ÇÉ ä~ ëìêÖÉåÅá~I éçåÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ä~ â~êëíáÑáÅ~Åá¼å èìÉ ~ÑÉÅí~ äçÅ~äãÉåíÉ ~ä ëáëíÉã~K bå Éä Éåíçêåç ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ k~ÖìÉäÉë ëÉ ÜáÅáÉêçå T ëçåÇÉçë é~ê~ áåíÉåí~ê çÄíÉåÉê ~Öì~ Åçå ä~ èìÉ é~äá~ê ä~ ëÉèì−~ ëìÑêáÇ~ Éå NVVRI ~äÖìåçë ÇÉ Éääçë ~ ÉëÅ~ëçë ãÉíêçë ÇÉä ã~å~åíá~äK qçÇçë äçë ëçåÇÉçë ÇÉå Éå ìå åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç ÅçÜÉêÉåíÉ Åçå ä~ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉ éçê ä~ ëìêÖÉåÅá~ ÇÉ k~ÖìÉäÉëI éÉêç ëçäç ìåç ÇÉ ÉääçëI ëáíì~Çç Éå ä~ Å~åíÉê~ èìÉ Ü~ó ~ä åçêíÉI ~ OMM ã ÇÉ Çáëí~åÅá~I áåíÉêëÉÅíç ÅçåÇìÅíçë âłêëíáÅçë èìÉ ÅçåÇìÅÉå Éä ~Öì~ Ü~Åá~ Éä ã~å~åíá~äK bääç éÉêãáíá¼ ä~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI åç ëáå éêçÄäÉã~ë ÇÉ íìêÄáÇÉò ÇÉä ~Öì~I éÉêç ëÉ éêçÇìàç ìå áãéçêí~åíÉ ÇÉëÅÉåëç ÇÉä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅçI ÇÉÄáÇç ~ ä~ë ÉëÅ~ë~ë êÉëÉêî~ë ÇÉ ~Öì~ Éñéäçí~ÄäÉëK ^ä ÉëíÉ ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ k~ÖìÉäÉëI Çìê~åíÉ Éä ãáëãç éÉêáçÇç ÇÉ ëÉèì−~I ëÉ ÜáÅáÉêçå S ëçåÇÉçë ãłëI Åçå êÉëìäí~Çç áÖì~äãÉåíÉ åÉÖ~íáîçI Éå Éä ëÉåíáÇç ÇÉ èìÉ åç éÉêãáíÉå ìå~ Éñéäçí~Åá¼å Åçå ÇìÇ~ ê~òçå~ÄäÉI Åçå Å~ìÇ~äÉë ÇÉ î~êáçë äLëK m^o^a^ OK j^k^kqf^i ab `lfk bä ã~å~åíá~ä ÇÉ `çáå ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ~ä ëìê ÇÉ ä~ äçÅ~äáÇ~Ç ÇÉä ãáëãç åçãÄêÉI ~ä ä~Çç ÇÉ ä~ Å~êêÉíÉê~ èìÉ ääÉî~ ~ä mìÉêíç ÇÉ äçë mÉëÅ~ÇçêÉëI ó ÅçåëíáíìóÉ Éä éêáåÅáé~ä éìåíç ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ÇÉä ëÉÅíçê çêáÉåí~ä ÇÉ páÉêê~ _ä~åÅ~K bãÉêÖÉ Éå Éä Åçåí~Åíç ÉåíêÉ äçë ãłêãçäÉë Ççäçã−íáÅçë Ää~åÅçë ó äçë ëÉÇáãÉåíçë ã~êÖçëçë ÇÉä mäáçÅÉåç áåÑÉêáçêK bëíÉ ã~å~åíá~ä êÉÖáëíê~ Å~ìÇ~äÉë ãłñáãçë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NKRMM äë ó ëÉ ~Öçí~ éçê ä~ êÉÖìä~Åá¼å ãÉÇá~åíÉ ÄçãÄÉçë èìÉ ëÉ äNÉî~å ~ Å~Äç é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç ó é~ê~ êáÉÖçK içë ÄçãÄÉçë ëÉ êÉ~äáò~Ä~åI çêáÖáå~äãÉåíÉI Éå ìå~ Ñê~Åíìê~ ~ÄáÉêí~ Éå ä~ èìÉ ëìêÖÉ Éä ã~å~åíá~ä óI ã~ë í~êÇÉI Éå ëçåÇÉçë ëáíì~Ççë Éå ä~ë áåãÉÇá~ÅáçåÉëI äçë Åì~äÉë éÉêãáíÉå Éñíê~Éê Å~ìÇ~äÉë ÇÉ î~êá~ë ÇÉÅÉå~ë ÇÉ äëK bå Åì~äèìáÉê Å~ëçI Éä ëáëíÉã~ ~ãçêíáÖì~ ãìÅÜç ä~ êÉëéìÉëí~ ~åíÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëX ä~ë î~êá~ÅáçåÉë ÇÉ Å~ìÇ~äÉë ó ÇÉ éáÉòççãÉíê−~ ëÉ éêçÇìÅÉå ÇÉ Ñçêã~ Ä~ëí~åíÉ áåÉêÅá~äK iç ãáëãç çÅìêêÉ Åçå ä~ë î~êá~ÅáçåÉë ÜáÇêçèìáãáÅ~ëK bë ÇÉÅáêI ëÉ íê~í~ ÇÉ ìå ~Åì−ÑÉêç ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëç Éå Éä èìÉ Éä ~Öì~ ÅáêÅìä~ éçê ãìäíáíìÇ ÇÉ Ñáëìê~ë éçÅç Éåë~åÅÜ~Ç~ë éçê ÇáëçäìÅá¼åK aÉ Å~ãáåç ~ ä~ ëáÖìáÉåíÉ é~ê~Ç~ ëÉ éìÉÇÉ çÄëÉêî~ê ìå~ Öê~å ÉñíÉåëá¼å ÇÉä ~Åì−ÑÉêç èìÉ éêÉëÉåí~ ìå~ Ñçêã~ éä~å~I ÅçåçÅáÇ~ Éå ä~ êÉÖá¼å Åçãç iä~åçë ÇÉ `çáå ó èìÉ Ñçêã~ é~êíÉ ÇÉä łêÉ~ ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ `çáåK kç ääÉÖ~ ~ ëÉê ÉåÇçêêÉáÅ~I ~ìåèìÉ Éå ÉëíÉ ëÉÅíçê ä~ ÉëÅçêêÉåí−~ ëìéÉêÑáÅá~ä éìÉÇÉ ÅçåëáÇÉê~êëÉ ÇÉëéêÉÅá~ÄäÉ ÑêÉåíÉ ~ ä~ áåÑáäíê~Åá¼åK OT
 • 28. m^o^a^ PK mrboql ab ilp mbp`^alobp båíêÉ ä~ë páÉêê~ë _ä~åÅ~ ó ÇÉ jáà~ë Éëí~ Éä mìÉêíç ÇÉ äçë mÉëÅ~ÇçêÉë óI Éå ä~ë áåêåÉÇá~ÅáçåÉë ÇÉ ä~ sÉåí~ ÇÉ äçë jçêÉåçëI ëÉ éìÉÇÉ Ü~ÅÉê ìå~ é~ê~Ç~ é~ê~ çÄëÉêî~ê ä~ë éÉêáÇçíáí~ë ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ äçë oÉ~äÉë èìÉ ëÉ ÉñíáÉåÇÉå éçê Éä ëìêI Ü~Åá~ páÉêê~ ^äéìà~í~I Å~Ä~äÖ~åÇç ëçÄêÉ äçë ãłêãçäÉë ÇÉ _ä~åÅ~Jjáà~ëK bå Éëí~ òçå~ äçë ãłêãçäÉë Ü~å ëáÇç ä~ãáå~ÇçëI éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ Éå ëì íçí~äáÇ~ÇI Ä~àç ä~ë éÉêáÇçíáí~ëX ~ îÉÅÉë Ü~å èìÉÇ~Çç ÉåÖäçÄ~Ççë êÉëíçë ÇÉ Éääçë ó ÇÉ ÖåÉáëÉë Éå Éä ëÉåç ÇÉ ä~ë éÉêáÇçíáí~ë ëçåÇÉç ÇÉ áåîÉëíáÖ~Åá¼å ÜÉÅÜç éçê Éä fdjb Éå NVUPI Åçå OMM ã ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~ÇI şåáÅ~ãÉåíÉ íê~îÝë éÉêáÇçíáí~ë Éä ãáëãç ãçÇç ìå ÉëíìÇáç ÇÉ ÖÉçÑ−ëáÅ~ ÉäÉÅíêçã~ÖåÝíáÅ~ ÉÑÉÅíì~Çç Éå Éëí~ łêÉ~ åç ÇÉíÉÅí¼ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ÉåÅä~îÉë Å~êÄçå~í~Ççë áãéçêí~åíÉë ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ë éÉêáÇçíáí~ëK i~ë éÉêáÇçíáí~ë ëçå ã~íÉêá~äÉë ÇÉ Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇI ~ìåèìÉ Éëíłå Ñê~Åíìê~Ç~ë ó éêÉëÉåí~å ìå~ òçå~ ÇÉ ~äíÉê~Åá¼å Åçå Å~é~ÅáÇ~Ç é~ê~ íê~åëãáíáê ó ~äã~ÅÉå~ê Éä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~I ëçÄêÉ íçÇç Åì~åÇç Éëíłå ~äáãÉåí~Ç~ë ä~íÉê~äãÉåíÉ éçê äçë ãłêãçäÉë ~Åì−ÑÉêçëK bëíç ÉñéäáÅ~ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ã~å~åíá~äÉë Éå ä~ë éÉêáÇçíáí~ëI Åçå Å~ìÇ~äÉë Åçåíáåìçë ÇÉ Ü~ëí~ ÇÉÅÉå~ë ÇÉ äLëI äçë Åì~äÉë ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ~ Åçí~ ã~ë Ä~à~ èìÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ éáÉòçãÉíêáÅ~ Éå ä~ páÉêê~ _ä~åÅ~ çêáÉåí~ä ó Éå ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë çÅÅáÇÉåí~äK mçê í~åíçI ÉñáëíÉ ìå ÅáÉêíç ÇêÉå~àÉ ÇÉëÇÉ ~ãÄ~ë ëáÉêê~ë Ü~Åá~ ä~ë éÉêáÇçíáí~ëI éÉêç ÇáÑ−ÅáäãÉåíÉ ìå~ íê~åëÑÉêÉåÅá~ ÇÉ êÉÅìêëçë ÉåíêÉ Éää~ëK m^o^a^ QK plkablp ab _bk^ij^abk^ bå Éä Å~ëÅç ìêÄ~åç ÇÉ _Éå~äã~ÇÉå~ mìÉÄäçI éçê ÉåÅáã~ ÇÉ ä~ ~åíáÖì~ Å~êêÉíÉê~ qçêêÉãçäáåçëJjáà~ëI ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ä~ Ä~íÉê−~ ÇÉ ëçåÇÉçë ÇÉ `~ëíáääÉàçëI í~ãÄáÝå ää~ã~Ç~ ÇÉä `Éêêç ÇÉ i~ `êìòI éêçéáÉÇ~Ç ÇÉä ^óìåí~ãáÉåíç ÇÉ _Éå~äã~ÇÉå~ ó ÖÉëíáçå~Ç~ éçê ä~ bãéêÉë~ jìåáÅáé~ä ÇÉ ^Öì~ë Ebj^_bp^FK bå ÉëíÉ äìÖ~ê Ü~ó ÅáåÅç ëçåÇÉçë éÉêÑçê~Ççë ÇÉëÇÉ Éä ~³ç NVTQ Ü~ëí~ ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI Åçå éêçÑìåÇáÇ~ÇÉë éêçÖêÉëáî~ãÉåíÉ ã~óçêÉë ÇÉëÇÉ UO Ü~ëí~ OVM ãI ÇÉÄáÇç ~ä ÇÉëÅÉåëç Åçåíáåì~Çç ÇÉä åáîÉä éáÉòçãÉíêáÅç èìÉ ëÉ Ü~ éêçÇìÅáÇç Åçãç ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉä ~Åì−ÑÉêçK bå ~äÖìå~ë ÝéçÅ~ë Éä åáîÉä Ü~ Éëí~Çç ~ ãłë ÇÉ NMM ã ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~ÇI éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ Åçí~ ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉëK ^Åíì~äãÉåíÉ ëçäç ëÉ Éñéäçí~ ìå ëçåÇÉçK j~ë ~ä çÉëíÉ ÇÉä äìÖ~ê ÇÉ é~ê~Ç~I Ü~ó çíêçë Ççë ëçåÇÉçë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ _Éå~äã~ÇÉå~K ^ä ëìê ÇÉ äçë ëçåÇÉçëI í~ãÄáÝå Éå Éä Å~ëÅç ìêÄ~åç ÇÉ _Éå~äã~ÇÉå~I éÉêç ~ Åçí~ ã~ë Ä~à~I ëÉ ÉåÅìÉåíê~å äçë éìåíçë ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Eã~å~åíá~äÉë ÇÉ bä `Üçêêáääç ó i~ `~ò~ää~F èìÉ Éëíłå ëÉÅçë ÇÉë ÇÉ NVVMK içë Å~ìÇ~äÉë Åçåàìåíçë ÇÉ ~ãÄçë ã~å~åíá~äÉëI Éå ÅçåÇáÅáçåÉë å~íìê~äÉëI Éê~å ÇÉä çêÇÉå ÇÉ ÇÉÅÉå~ë ÇÉ äLëK rå~ é~åçêłãáÅ~ Ü~Åá~ Éä ÉëíÉ éÉêãáíÉ çÄëÉêî~ê ä~ ~ÖäçãÉê~Åá¼å ìêÄ~å~ ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä ó Éä ~î~åÅÉ ÇÉ Éëí~ Ü~Åá~ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI ÇÉ ä~ Åì~ä ó~ Ü~ó ìå~ é~êíÉ ìêÄ~åáò~Ç~K bëíç ÅçåääÉî~ ä~ ÇáëãáåìÅá¼å ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ÇÉ ~Åì−ÑÉêç ó ä~ ìÄáÅ~Åá¼å ÇÉ ~ÅíáîáÇ~ÇÉë éçíÉåÅá~äãÉåíÉ Åçåí~ãáå~åíÉë EÅ~êêÉíÉê~ëI ìêÄ~åáò~ÅáçåÉëI Ö~ëçäáåÉê~ëI ÅÉãÉåíÉêáçëI îÉêíÉÇÉêçë ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼äáÇçëFI ~ÇÉãłë ÇÉ ìå ~ìãÉåíç ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åçK OU
 • 29. m^o^a^ RK j^k^kqf^ibp ab qloobjlifklp pÉ íê~í~ ÇÉ î~êáçë ã~å~åíá~äÉë èìÉ ÉãÉêÖÉå Éå Éä ÄçêÇÉ çêáÉåí~ä ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëI Éå Éä Åçåí~Åíç ÉåíêÉ äçë ãłêãçäÉë íêá~ëáÅçë ó ä~ë ã~êÖ~ë ÇÉä mäáçÅÉåçK bå Éä é~ê~àÉ ÅçåçÅáÇç Åçãç j~å~åíá~äÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçëI ÅÉêÅ~ ÇÉä é~êèìÉ ~ÅìłíáÅç ÇÉ Éëí~ äçÅ~äáÇ~Ç E^èì~é~êâFI ëÉ Ü~ ääÉî~Çç ~ Å~Äç ìå ~ÅçåÇáÅáçå~ãáÉåíç é~ê~ îáëáí~ë íìê−ëíáÅ~ë ÇÉä Éåíçêåç ÇÉ ä~ë Ççë ëìêÖÉåÅá~ë ãłë áãéçêí~åíÉë E^äÄÉêżå ÇÉä oÉó É fåÅ~FI ÇçåÇÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ìå ~åíáÖìç ãçäáåçK içë ã~å~åíá~äÉë Ü~å é~ë~Çç éçê íêÉë ÝéçÅ~ë Åä~ê~ãÉåíÉ ÇáÑÉêÉåÅá~Ç~ëW ìå~ éêáãÉê~I Åì~åÇç äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉëÅ~êÖ~Ä~å Éå êÝÖáãÉå å~íìê~äI çíê~ ëÉÖìåÇ~ Éå ä~ èìÉ ÜìÄç ~äÖç ÇÉ áåÑäìÉåÅá~ ÇÉ äçë ÄçãÄÉçë EÇÉëÇÉ NVTP ~ NVUMF óI çíê~ Ñáå~äI Éå ä~ èìÉ äçë ã~å~åíá~äÉë Ü~å Éëí~Çç íçí~äãÉåíÉ êÉÖìä~Ççë éçê äçë ÄçãÄÉçë ó ëçä~ãÉåíÉ Ü~å ÉãÉêÖáÇç ÇÉëéìÝë ÇÉ ÑìÉêíÉë ääìîá~ëK bN Å~ìÇ~ä ãÉÇáç Üáëí¼êáÅç ÇÉ íçÇçë äçë ã~å~åíá~äÉëI Çìê~åíÉ Éä éÉêáçÇç åç áåÑäìÉåÅá~ÇçI ÑìÉ ÇÉä çêÇÉå ÇÉ QRM NLëK bä ÉëíìÇáç ÇÉ äçë Ç~íçë ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë ~ä éÉêáçÇç åç áåÑäìÉåÅá~Çç Ü~ éìÉëíç ÇÉ ã~åáÑáÉëíç èìÉ ëÉ íê~í~ ÇÉ ìå ëáëíÉã~ ãìó áåÉêÅá~äI èìÉ í~êÇ~ ãìÅÜç Éå êÉëéçåÇÉê ~ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë ó èìÉ ~äã~ÅÉå~ ~ÄìåÇ~åíÉë êÉëÉêî~ëK pÉ íê~í~ ÇÉ ìå ëáëíÉã~ ~Åì−ÑÉêç Åìóç Åçãéçêí~ãáÉåíç Éë ÇÉ Ñäìàç ÇáÑìëçK içë ~ÄìåÇ~åíÉë ëçåÇÉçë êÉ~äáò~Ççë Éå Éä ëáëíÉã~I é~êíáÅìä~êãÉåíÉ Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉ qçêêÉãçäáåçëK mÉêãáíÉå ÅçåÉÅí~ê èìÉI ÉÑÉÅíáî~ãÉåíÉI Éä ~Åì−ÑÉêç åç éêÉëÉåí~ Öê~åÇÉë Å~îáÇ~ÇÉë â~êëíáÅ~ë Éå ëì áåíÉêáçêI ëáåç ã~ë ÄáÉå ~ÄìåÇ~åíÉë Ñê~Åíìê~ë ~Öê~åÇ~Ç~ë éçê ÇáëçäìÅáSåI Éå ä~ë èìÉ ëÉ ~äã~ÅÉå~å áãéçêí~åíÉë êÉëÉêî~ë ÇÉ ~Öì~ èìÉ ëçå Éñéäçí~Ç~ë é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åçK `çãç ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å èìÉ ëÉ Éëí~ ääÉî~åÇç ~ Å~Äç ëÉ éêçÇìÅÉå ÇÉëÅÉåëçë éáÉòçãÝíêáÅçë ëìéÉêáçêÉë ~ NM ãL ~³ç Éå ~äÖìåçë éìåíçëK qÝåÖ~ëÉ Éå ÅìÉåí~ èìÉ Éå Éä ëáëíÉã~ ÇÉ qçêêÉãçäáåçë ëÉ Éñíê~Éå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NM ÜãPL~åç ã~ë ÇÉ äç èìÉ Éåíê~ Åçãç ãÉÇá~ ~åì~äK OV
 • 30. PJ^`rfcbol ab crbkdfoli^ il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ ^`rfcbol ab crbkdfoli^ bä ~Åì−ÑÉêç ÅçáåÅáÇÉ Åçå ä~ Ñê~åà~ äáíçê~ä ÇÉä åşÅäÉç ÇÉ cìÉåÖáêçä~ E~ QM hãK ~ä çÉëíÉ ÇÉ ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ jłä~Ö~F óI ëçÄêÉ íçÇçI Åçå ä~ ää~åìê~ ~äìîá~ä ÇÉä êá¼ ÇÉä ãáëãç åçãÄêÉK fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i pÉ íê~í~ ÇÉ ìå ~Åì−ÑÉêç ÇÉ éÉèìɳ~ ÉñíÉåëá¼å EOM âãOF ó ãçÇÉê~Ççë êÉÅìêëçë ENM ÜãPL~³çFK içë êłéáÇçë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ó Éñíêìëá¼å ã~êáå~I Éä äáãáí~Çç éçÇÉê êÉÖìä~Ççê ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ó ä~ë ~äíÉêå~íáî~ë ÇÉ ÖÉëíá¼å é~ê~ ~ìãÉåí~ê ÇáÅÜ~ êÉÖìä~Åá¼åI èìáòłë ëÉ~å äçë ~ëéÉÅíçë ã~ë ÇÉëí~Å~ÄäÉë ÇÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçK líêç ~ëéÉÅíç ~ êÉë~äí~ê Éë ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ~Öì~ë Åçå ÇáÑÉêÉåíÉë Å~äáÇ~ÇÉëI ëÉÖşå íê~ãçë ó ÝéçÅ~ë EÉå Éä íáÉãéçFI ~äÖç Ü~Äáíì~ä Éå Éëíçë ~Åì−ÑÉêçë ÇÉíê−íáÅçë ÅçëíÉêçëI ÜÉíÉêçÖÝåÉçë ÇÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ äáíçä¼ÖáÅç ó ëçãÉíáÇçë ~ ìå~ ÑìÉêíÉ éêÉëá¼å ~åíê¼éáÅ~K bä ~Åì−ÑÉêç Éëí~ ëáíì~Çç Éå ìå łêÉ~ Åçå ÉäÉî~Ç~ ÇÉã~åÇ~ ÇÉ ~Öì~ é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç ó ~Öê−Åçä~I ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå îÉê~åçI èìÉ åç éìÉÇÉ ë~íáëÑ~ÅÉêëÉ Åçå ä~ Éñéäçí~ÅáSå ÇÉä ~Åì−ÑÉêçX ~ìå ~ë−I ä~ ãçÇÉê~Ç~ Éñíê~ÅÅá¼å ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë EÇÉ Q ~ S ÜãPL~³çF Éë ëìÑáÅáÉåíÉ é~ê~ Å~ìë~ê ëáíì~ÅáçåÉë éìåíì~äÉë ó Éëí~Åáçå~äÉë ÇÉ ëçÄêÉÉñéäçí~ÅáSåK içë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ ëÉ ã~åáÑáÉëí~å Éå äçë ëÉÅíçêÉë ãłë íê~åëãáëáîçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI PM
 • 31. Åçãç Éë Éä Å~ëç ÇÉä íê~ãç áåÑÉêáçê ÇÉä ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~K páå ÉãÄ~êÖçI Éä ~Åì−ÑÉêç ã~åáÑáÉëí~ êłéáÇ~ë êÉÅ~êÖ~ë Éå ÝéçÅ~ë ÜşãÉÇ~ëI Åçå ÄìÉå~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ êÉîÉêëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ ë~äáåáò~Åá¼åK aÉëéìÝë ÇÉ Ü~ÄÉêëÉ ÅçãéêçÄ~Çç áåëìÑáÅáÉåíÉ ä~ Å~éí~Åá¼å ÇÉ êÉÅìêëçë ëìÄíÉêêłåÉçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Éå Å~åíáÇ~Ç ó Å~äáÇ~Ç ëìÑáÅáÉåíÉë é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åçI ä~ éçÄä~Åá¼å ëÉ ëìêíÉI Éå ëì ã~óçê é~êíÉI Åçå ~Öì~ íê~åëî~ë~Ç~ éêáåÅáé~äãÉåíÉ ÇÉëÇÉ Éä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ `çåÅÉéÅá¼å I Åçå Å~ìÇ~äÉë ëÉêîáÇçë èìÉ î~ê−~å ÉåíêÉ ORKMMM ó QMKMMM ãPLÇ−~ EÉå îÉê~åçFK i~ Å~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ëÉ Ü~ ÇÉíÉêáçê~Çç Åçå äçë ~³çëI åç ëçäç éçê éêçÅÉëçë ÇÉ ë~äáåáò~Åá¼åI ëáåç í~ãÄáÝå éçê ÉåêáèìÉÅáãáÉåíçë ÇÉ åáíê~íçë äáÖ~Ççë ~ ÑÉêíáäáò~åíÉë ~Öê−Åçä~ë ó éçê éêÉëÉåÅá~ ÇÉ ãáÅêççêÖ~åáëãçë é~í¼ÖÉåçë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ÑìÖ~ë ó îÉêíáÇçë ÇÉ ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉëK mçê Å~ìë~ë å~íìê~äÉëI ~äÖìå~ë Å~éí~ÅáçåÉë éêçÑìåÇ~ëI èìÉ Éñéäçí~åI ~ä é~êÉÅÉêI ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉ Ä~ëÉ ÇÉä mäáçÅÉåçI éêÉëÉåí~åI ~ÇÉãłëI î~äçêÉë ~åçêã~äãÉåíÉ ~äíçë ÇÉ ãÉí~äÉë éÉë~Ççë ÇÉ çêáÖÉå å~íìê~äK i~ ãÉàçê Å~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ÉñáëíÉåíÉë Éå Éä Éåíçêåç ÇÉ cìÉåÖáêçä~ Éë ä~ èìÉ éçëÉÉå ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉë Å~êÄçå~í~Ç~ë ÇÉä ëáëíÉã~ ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë EëáëíÉã~ ~Åì−ÑÉêç áåÇÉéÉåÇáÉåíÉ ó íê~í~Çç Éå çíê~ é~êíÉ ÇÉ ÉëíÉ áíáåÉê~êáçFI ~ë− Åçãç ä~ Ñê~åà~ ÇÉ éÉêáÇçíáí~ë ~äíÉê~Ç~ëI ëá ÄáÉåI Éå ÉëíÉ ìäíáãç Å~ëçI Åçå êÉÅìêëçë ãìó äáãáí~ÇçëK pfkqbpfp efaoldblildf`^ bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç éäáçÅì~íÉêå~êáç ÇÉ cìÉåÖáêçä~ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ä~ Ñê~åà~ äáíçê~äI ÅçãéêÉåÇáÇ~ ÉåíêÉ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~ óI ~éêçñáã~Ç~ãÉåíÉI ä~ Åçí~ NMMK bä ëìÄëíê~íç ~Åì−ÑÉêç Éëí~ áåíÉÖê~Çç éçê ã~íÉêá~äÉë éêÉçêçÖÉåáÅçë ÅçåëíáíìáÇçë éçê Éëèìáëíçë ÇÉ Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇI ÇÉ ÉÇ~Ç é~äÉçòçáÅ~ EÅçãéäÉàçë ^äéìà~êêáÇÉ ó j~ä~ÖìáÇÉFK pçÄêÉ ÉëíÉ ëìÄëíê~íç ëÉ ÇáëéçåÉI ÇÉ Ñçêã~ ÇáëÅçêÇ~åíÉI ìå~ Ñçêã~Åá¼å ÇÉ ÉÇ~Ç mäáçÅÉåçI Ñçêã~Ç~ éçê ìå~ ~äíÉêå~åÅá~ ÇÉ ÅçåÖäçãÉê~ÇçëI ~êÉå~ë ó ~êÅáää~ë ã~êÖçë~ëI Åìó~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç ÇÉ Åçåàìåíç Éë ãÉÇá~JÄ~à~K bëíçë ã~íÉêá~äÉë ~Ñäçê~åI ëçÄêÉ íçÇçI Éå Éä ÄçêÇÉ åçêíÉ EÉä ã~ë ÉäÉî~ÇçF ÇÉ ä~ Ñê~åà~ äáíçê~ä ÇÉ cìÉåÖáêçä~I çÅìé~åÇç ìå~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ U âãO ó ìå ÉëéÉëçê ãÉÇáç ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NMM ãI ~ìåèìÉ ~äÖìåçë ëçåÇÉçë êÉÅáÉåíÉë é~êÉÅÉå Ü~ÄÉê ëìéÉê~Çç äçÅ~äãÉåíÉ äçë OMM ãK bëí~ë éÉêÑçê~ÅáçåÉë éêçÑìåÇ~ë Ü~å Åçêí~Çç ìå ÅçåÖäçãÉê~Çç ~íêáÄìáÇç ~ ä~ Ä~ëÉ ÇÉä mäáçÅÉåçI ÇÉ RM ã ÇÉ ÉëéÉëçêI èìÉ ~éçêí~ Å~ìÇ~äÉë êÉä~íáî~ãÉåíÉ ÉäÉî~Ççë ESMNLëFI ëá ÄáÉå Åçå Å~äáÇ~ÇÉë ÇÉÑáÅáÉåíÉë é~ê~ Éä Åçåëìãç Üìã~åç éçê ëì ÉäÉî~Ç~ ÅçåÅÉåíê~Åá¼å Éå ~äÖìåçë ãÉí~äÉë éÉë~ÇçëK bN ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ ÉëíÉ åáîÉäI ÅçåÑáå~Çç Éå ~äÖìåçë ëÉÅíçêÉëI Éë ìå~ áåżÖåáí~ Éå Éä ãçãÉåíç ~Åíì~äK içë ã~íÉêá~äÉë Åì~íÉêå~êáçëI ÇÉéçëáí~Ççë ëçÄêÉ ä~ Ñçêã~Åá¼å éäáçÅÉå~ ~åíÉêáçêãÉåíÉ ÇÉëÅêáí~I Éëíłå ÅçåëíáíìáÇçëI Éå ëì ã~óçê é~êíÉI éçê Éä ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~ Eó ÇÉ çíêçë Å~ìÅÉë ãÉåçêÉëW ~êêçóçë oÉ~ä ó m~à~êÉëF óI Éå ãÉåçê ãÉÇáÇ~I éçê çíêçë íáéçë ÇÉ ëÉÇáãÉåíçë áåÇáÑÉêÉåÅá~ÇçëI ~ë− Åçãç éçê ÇÉé¼ëáíçë ÇÉ éä~ó~ Éå ä~ Ñê~åà~ äáíçê~äK pÉ íê~í~ ÇÉ Öê~î~ëI PN
 • 32. ~êÉå~ë ó äáãçë ÇÉ ìå~ êÉä~íáî~ãÉåíÉ ~äí~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç ÇÉ ÅçåàìåíçX çÅìé~å ìå~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ NM âãO ó ëì ÉëéÉëçê Éë ãìó î~êá~ÄäÉ ÇÉ ìåçë ëÉÅíçêÉë ~ çíêçëI ÇÉëÇÉ éçÅçë ãÉíêçë Ü~ëí~ Å~ëá Éä ÅÉåíÉå~ê Éå Éä íê~ãç Ä~àç ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~K içë ã~íÉêá~äÉë éäáçÅÉåçë ó Åì~íÉêå~êáçë ÇÉëÅêáíçë ëÉ Ü~ää~å ÅçåÉÅí~Ççë ÜáÇêłìäáÅ~ãÉåíÉ ÉåíêÉ ëáI ÅçåëíáíìóÉåÇç ìå şåáÅç ~Åì−ÑÉêçI ÇÉåçãáå~Çç ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç éäáçÅì~íÉêå~êáç ÇÉ cìÉåÖáêçä~K mÉëÉ ~ ÉääçI äçë Å~ãÄáçë ÄêìëÅçë ÇÉ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇÉë ÉåíêÉ ~ãÄ~ë Ñçêã~ÅáçåÉë çÅ~ëáçå~å áãéçêí~åíÉë î~êá~ÅáçåÉë éáÉòçãÝíêáÅ~ëI ÇÉ Å~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ó ÇÉ êÉåÇáãáÉåíç ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë èìÉ äçë Éñéäçí~åK i~ éáÉòçãÉíêá~ Éëí~ÄäÉÅáÇ~ é~ê~ äçë ã~íÉêá~äÉë ~Åì−ÑÉêçë ~äìîá~äÉë EÇçåÇÉ ëÉ ëáíş~å ä~ ã~óçê ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉëF ãìÉëíê~ ìå~ ÉëíêÉÅÜ~ êÉä~Åá¼å Åçå äçë Åìêëçë ëìéÉêÑáÅá~äÉë óI ã~ë ÅçåÅêÉí~ãÉåíÉI Åçå Éä ê−ç cìÉåÖáêçä~K bå ÖÉåÉê~äI ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ éáÉòçãÉíêáÅ~ ëÉ Ü~ää~ éê¼ñáã~ ~ ëìéÉêÑáÅáÉI ~ÇèìáêáÉåÇç ìå~ ÇáëéçëáÅá¼å ÇÉëÅÉåÇÉåíÉ Ü~Åá~ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~X Éå ä~ë é~êíÉë ã~ë ÉäÉî~Ç~ë ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI Éä åáîÉä éáÉòçãÉíêáÅç ëÉ Ü~ää~ ~ ìåçë OR ã ÇÉ éêçÑìåÇáÇ~ÇI äç èìÉ éêçîçÅ~ ìå~ ~äáãÉåí~Åá¼å áåÑÉêáÇ~ ÇÉëÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ ÉëÅçêêÉåí−~I ëáíì~Åá¼å èìÉ ëÉ áÖì~ä~I ç éìÉÇÉ NNÉÖ~ê ~ áåîÉêíáêëÉI Éå ÝéçÅ~ë ãìó ÜşãÉÇ~ëI Éå äçë íê~ãçë Ä~àçë ÇÉ äçë ê−çë ó ~êêçóçëK kç çÄëí~åíÉI ä~ ëáíì~Åá¼å ~Åíì~ä éêÉëÉåí~ ~äÖìåçë ÅçåçáÇÉë ÇÉ ÇÉéêÉëá¼å Éå äçë íê~ãçë áåÑÉêáçêÉë ÇÉä ~äìîá~äI ÇçåÇÉ ëÉ ÅçåÅÉåíê~ ä~ Éñíê~ÅÅá¼å ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëX ä~ ã~óçê íê~åëãáëáîáÇ~Ç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Éå ÇáÅÜç ëÉÅíçê EÅçå Éñíê~ÅÅáçåÉë äçÅ~äáò~Ç~ë ÇÉ Ü~ëí~ QMNLëF Ñ~îçêÉÅÉ í~ãÄáÝå ä~ êłéáÇ~ éÉåÉíê~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ ÇÉä ã~ê Åì~åÇç ëÉ éêçÇìÅÉå ÇÉëÅÉåëçë ÇÉ åáîÉä éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ Åçí~ ÅÉêçK i~ ÖÉçãÉíê−~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ~äìîá~ä ë~íìê~ÇçI ìå~ Ä~åÇ~ êÉä~íáî~ãÉåíÉ ÉëíêÉÅÜ~I Éë ìå~ ÇÉ ä~ë ê~òçåÉë èìÉ ÉñéäáÅ~ê−~å Éä ÉÑÉÅíç ?éáëí¼å? èìÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ÉàÉêÅÉå ëçÄêÉ ä~ Åì³~ ë~äáå~ ÇÉä íê~ãç áåÑÉêáçê Éå ÝéçÅ~ë ÜşãÉÇ~ëI äç èìÉ Ñ~îçêÉÅÉ ä~ êłéáÇ~ êÉîÉêëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼åI Åçãç ëÉ Ü~ ÅçãÉåí~Çç ~åíÉêáçêãÉåíÉK içë êÉÅìêëçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éäáçÅì~íÉêå~êáç ëÉ Éëíáã~å ~äêÉÇÉÇçê ÇÉ NM ÜãPL~³ç I ëá ÄáÉå çíê~ë Éî~äì~ÅáçåÉë ääÉÖ~å ~ ÇìéäáÅ~ê Éë~ Å~åíáÇ~Ç K i~ ê~ò¼å ÇÉ Éëí~ Çáëé~êáÇ~Ç ÇÉ Éëíáã~ÅáçåÉë Éëíł Éå ä~ ÇáÑ−Åáä Åì~åíáÑáÅ~Åá¼å ÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ éçê áåÑáäíê~ÅáSå ÇÉ ~Öì~ë ÇÉ ëìéÉêÑáÅáÉ ó êÉíçêåç ÇÉ êáÉÖçëI ä~ é~êíáÇ~ ÇÉ ~äáãÉåí~Åá¼å ã~óçêáí~êá~K ^ é~êíáê ÇÉ ìåçë êÉÅìêëçë íçí~äÉë ÇÉ QR ÜãPL~³ç E~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ó ëìÄíÉêêłåÉ~ëF Å~äÅìä~Ççë é~ê~ ä~ ÅìÉåÅ~ îÉêíáÉåíÉ ~ä ~Åì−ÑÉêç ENRM âãOFI ëÉ Éëíáã~I éçê Åçãé~ê~ÅáSå Åçå äç èìÉ çÅìêêÉ Éå çíêçë ëáëíÉã~ë ãÉàçê ÅçåçÅáÇçëI èìÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ áåÇìÅáÇ~ ÇÉëÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ ëìéÉêÑáÅáÉ éìÉÇÉ ëÉê ÇÉä çêÇÉå ÇÉ U ÜãPL~³çX ä~ êÉÅ~êÖ~ éçê éêÉÅáéáí~Åá¼å ÇáêÉÅí~ ëçÄêÉ Éä ~Åì−ÑÉêç EÉèìáî~äÉåíÉ ~ äçë êÉÅìêëçë Lêçéáçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêçF Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ O ÜãPL~³çK i~ ÇÉëÅ~êÖ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ëÉ éêçÇìÅÉ ~ íê~îÝë ÇÉ Éñíê~ÅÅáçåÉë éçê ÄçãÄÉçI ÇÉä çêÇÉå ÇÉ R ÜãPL~åçI ó ãÉÇá~åíÉ ÇÉëÅ~êÖ~ çÅìäí~ ~ä ã~êI é~êíáÇ~ Éëíáã~Ç~ Éå çíêçë R ÜãPL~³çI ~ìåèìÉI Åçãç Éë N¼ÖáÅçI Éëí~ë ÅáÑê~ë ëçå Å~ãÄá~åíÉë Åçå äçë ~³çëK rå~ Éñéäçí~ÅáSå ã~óçêI èìÉ íÉåÇáÉê~ ~ áÖì~ä~ê ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë Åçå äçë êÉÅìêëçëI éêçîçÅ~ê−~ ìå áãéçêí~åíÉ ÅçåçáÇÉ ÇÉ ÇÉéêÉëá¼å óI ÅçåëÉÅìÉåíÉãÉåíÉI ìå~ éÉåÉíê~Åá¼å Ü~Åá~ Éä ÅçåíáåÉåíÉ ÇÉ ä~ Åìå~ ë~äáå~K kç PO
 • 33. Ü~ó èìÉ çäîáÇ~ê èìÉ Öê~å é~êíÉ ÇÉ ä~ ÇÉëÅ~êÖ~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ~ä ã~ê ëÉ éêçÇìÅÉ Çìê~åíÉ Éä áåîáÉêåçI ~åíÉ ä~ áåëìÑáÅáÉåíÉ Å~é~ÅáÇ~Ç êÉÖìä~Ççê~ ÇÉ ÉëíÉ ~Åì−ÑÉêçK mçê Éë~ ê~ò¼åI ëÉ éä~åíÉ~ ä~ éçëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ êÉÅ~êÖ~ê Éä ~Åì−ÑÉêç Åçå äçë ~ÄìåÇ~åíÉë ÉñÅÉÇÉåíÉë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ó Åçå ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉë éêÉîá~ãÉåíÉ íê~í~Ç~ëI Åçãç ãÝíçÇçë ÉÑÉÅíáîçë ÇÉ ~ìãÉåí~ê äçë êÉÅìêëçëI ä~ êÉÖìä~ÅáSå ÇÉä ëáëíÉã~ óI ÅçåëÉÅìÉåíÉãÉåíÉI ÇÉ äìÅÜ~ê Åçåíê~ ä~ áåíêìëáSå ã~êáå~ K mçê Éä Åçåíê~êáçI ìå~ ã~óçê êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ ãÉÇá~åíÉ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ÉãÄ~äëÉë ÇÉ Å~ÄÉÅÉê~ EÉå éêçóÉÅíçFI éêçÇìÅáê−~ Éä ÉÑÉÅíç çéìÉëíçI Éë ÇÉÅáêI ìå~ ÇáëãáåìÅá¼å ÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ óI ÅçåëÉÅìÉåíÉãÉåíÉI ìå~ ã~óçê îìäåÉê~ÄáäáÇ~Ç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÑêÉåíÉ ~ ä~ áåíêìëá¼åK i~ë ~Öì~ë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ~äìîá~ä ëçå ÇÉ ãçÇÉê~Ç~ ãáåÉê~äáò~ÅáSå EÇÉ MIT ~ ä Ö^ ÇÉ ë¼NáÇçë ÇáëìÉäíçëF ó ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ë Å~äÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~ëI ë~äîç Éå ä~ë òçå~ë éê¼ñáã~ë ~ ä~ i−åÉ~ ÇÉ Åçëí~I ÇçåÇÉ ëçå ÇÉ íáéç Åäçêìê~Çç ë¼ÇáÅçI Åçå ìå~ ë~äáåáÇ~Ç ÇÉ î~êáçë ÖLäI ÇÉÄáÇç ~ éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ ~Åíì~äÉë ç êÉäáÅíçëI ëá ÄáÉå ä~ë Å~äáÇ~ÇÉë ÑäìÅíş~å Ä~ëí~åíÉ ÇÉ áåîáÉêåç ~ îÉê~åçK PP
 • 34. bä ~Öì~ éêçÅÉÇÉåíÉ ÇÉ äçë íê~ãçë éäáçÅÉåçë éêÉëÉåí~ ÖÉåÉê~äãÉåíÉ ìå~ Å~äáÇ~Ç ãłë ÇÉÑáÅáÉåíÉK i~ ãáåÉê~äáò~Åá¼å Éë ã~óçê EëìéÉêáçê ~ N ÖLäFI Åçå î~äçêÉë ÉäÉî~Ççë ÇÉ ÜáÉêêç ó ã~åÖ~åÉëç ÇÉ çêáÖÉå å~íìê~äI ëçÄêÉ íçÇçI Éå äçë ëçåÇÉçë éêçÑìåÇçë èìÉ Å~éí~å Éä ÅçåÖäçãÉê~Çç Ä~ë~äK i~ë ~Öì~ë ÇÉä ÅÉêÅ~åç ëáëíÉã~ ~Åì−ÑÉêç Å~êÄçå~í~Çç EãłêãçäÉëF ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë EèìÉ Éë íê~í~Çç Éå çíê~ é~êíÉ ÇÉ ÉëíÉ áíáåÉê~êáçFI ~ë− Åçãç ä~ë èìÉ ÅáêÅìä~å éçê ä~ Ñê~åà~ ÇÉ ~äíÉê~Åá¼å ÇÉ ä~ë éÉêáÇçíáí~ëI ëçå ÇÉ ÉñÅÉäÉåíÉ Å~äáÇ~ÇI Åçå ìå~ ë~äáåáÇ~Ç ÇÉ MIR ÖLä ó ÇÉ íáéç éêÉÇçãáå~åíÉãÉåíÉ ÄáÅ~êÄçå~í~Çç ÅłäÅáÅç J ã~ÖåÉëáÅçK PQ
 • 35. fqfkbo^ofl molmrbpqlW m~ê~Ç~ NK m~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉëÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~ ó ëçåÇÉçë éêçÑìåÇçë Éå Éä Å~ëÅç ìêÄ~åçK m~ê~Ç~ OK m~åçêłãáÅ~ ÇÉëÇÉ ä~ë áåãÉÇá~ÅáçåÉë ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ÇÉä eáÖìÉê¼å m^o^a^ NK m^klo^jf`^ abi ^`rfccbol abpab i^ abpbj_l`^aro^ abi ofl crbkdfoli^ v plkablp molcrkalp bk bi `^p`l ro_^kl bëí~ é~ê~Ç~ ëÉ ëáíş~ àìåíç ~ä `~ëíáääç ÇÉ pçÜ~áä EëKuffFI ~ä èìÉ ëÉ ~ÅÅÉÇÉ ÇÉëÇÉ Éä hãK ONR ÇÉ ä~ ^JT E`kJPQMFI Éå ä~ Éåíê~Ç~ çÉëíÉ ÇÉ cìÉåÖáêçä~ ÇÉëÇÉ j~êÄÉää~K aÉëÇÉ ä~ë íçêêÉë ÇÉä Åáí~Çç `~ëíáääç ëÉ íáÉåÉ ìå~ ÄìÉå~ îáëá¼å ÇÉä íê~ãç áåÑÉêáçê ÇÉä ê−ç ÇÉ cìÉåÖáêçä~I ~ë− Åçãç ÇÉ äçë êÉäáÉîÉë éêÉçêçÖÉåáÅçë èìÉ äáãáí~å Éä ~Åì−ÑÉêç éçê Éä åçêíÉI ó èìÉ ÅçêêÉëéçåÇÉå ~ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK bå ÉëíÉ ëÉÅíçêI ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉçë ëÉ Ü~ää~å ãìó éê¼ñáã~ë ~ ëìéÉêÑáÅáÉI Å~ëá ~ ä~ Åçí~ ÇÉä ã~êX Éå Éë~ë ÅçåÇáÅáçåÉëI Éä ~Åì−ÑÉêç Éë ãìó îìäåÉê~ÄäÉ ~ ä~ áåíêìëá¼åI ó~ èìÉ éÉèìɳçë ÇÉëÅÉåëçë ÇÉ Åçí~ éáÉòçãÉíêáÅ~ éçê ÇÉÄ~àç ÇÉä åáîÉä ÇÉä ã~ê éêçîçÅ~å ìå êłéáÇç ~î~åÅÉ ÇÉ ä~ Åì³~ ë~äáå~I èìÉ ~éêçîÉÅÜ~ é~ê~ ÉääçI ~ÇÉãłëI äçë åáîÉäÉë ~äí~ãÉåíÉ éÉêãÉ~ÄäÉë ÇÉ äçë ÇÉé¼ëáíçë ÇÉ éä~ó~ ó ~äìîá~äÉë èìÉ Ççãáå~å Ä~àç Éä Å~ìÅÉ ÇÉä ê−ç cìÉåÖáêçä~K ^ ìå âáä¼ãÉíêç ê−ç ~êêáÄ~ ëÉ äçÅ~äáò~ ä~ éêáåÅáé~ä òçå~ ÇÉ ÄçãÄÉç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç EëçåÇÉçë oÉ~äÉåÖ~I oçãÉê−~I `çåÇÉI ÉíÅKFI ÇçåÇÉ Å~Ç~ ìå~ ÇÉ ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë äçÅ~äáò~Ç~ë éìÉÇÉå ääÉÖ~ê ~ äçë QMNLëX Éå ÉëÉ äìÖ~ê ëÉ ëìÉäÉ Ñçêã~ê ìå ÅçåçáÇÉ éáÉòçãÉíêáÅç Éå Éëíá~àÉI Åçå éêçÅÉëçë ãłë ç ãÉåçë áåíÉåëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~K ^äÖìåçë ~ìíçêÉë Ü~å éêçéìÉëíç Éä ÇÉëéä~ò~ãáÉåíç Ü~Åá~ Éä ÅçåíáåÉåíÉ ÇÉ ÉëíÉ åşÅäÉç ÇÉ ÄçãÄÉçI Åçãç ãÉÇáÇ~ Åçåíê~ ä~ áåíêìëá¼åI ó ÇÉ éçëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ áåÅêÉãÉåíç ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å Eã~óçê êÉÖìä~Åá¼åFK bå ÝéçÅ~ë ÇÉ ~Öì~ÅÉêçëI ÉëíÉ Å~ìÅÉI Åìó~ ÅìÉåÅ~ îÉêíáÉåíÉ Éë ÇÉ NOM hãKDI éìÉÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ê ÉëéçêłÇáÅ~ãÉåíÉ áãéçêí~åíÉë Å~ìÇ~äÉë ÇÉ ~Öì~ ~ä ã~ê Eî~êáçë ãPLëFK i~ ÇÉêáî~Åá¼å éÉêã~åÉåíÉ ÇÉ ä~ë ~Öì~ë Éå Å~ÄÉÅÉê~ ó ëì êÉÅ~êÖ~ Éå Éä ~Åì−ÑÉêçI ~ë− Åçãç äçë êáÉÖçë Åçå ~äí~ë Ççí~ÅáçåÉë Éå ÝéçÅ~ë ÜşãÉÇ~ëI ëçå ~äíÉêå~íáî~ë î~äáÇ~ë é~ê~ ~ìãÉåí~ê ä~ êÉÖìä~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ó ÑêÉå~êI ÇÉ é~ëçI ä~ áåî~ëá¼å Éå ä~ Ñê~åà~ äáíçê~äK mçê Éä Åçåíê~êáçI ä~ êÉÖìä~Åá¼å ëìéÉêÑáÅá~ä ~ íê~îÝë ÇÉ ÉãÄ~äëÉë êÉÇìÅáê−~ ä~ êÉÅ~êÖ~ ó Ü~ê−~ ãłë îìäåÉê~ÄäÉ ~ä ~Åì−ÑÉêç ÑêÉåíÉ ~ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ ë~äáåáò~Åá¼åK aÉ çíê~ é~êíÉI Éå Éä Å~ëÅç ìêÄ~åç ÇÉ cìÉåÖáêçä~ ÉñáëíÉåI ~ä ãÉåçëI Ççë ëçåÇÉçë ÇÉ ÅáÉêí~ éêçÑìåÇáÇ~Ç EÇÉ OMM ~ PMM ãFI èìÉ ~íê~îáÉë~å Éå ëì íçí~äáÇ~Ç Éä ~Åì−ÑÉêç éäáçÅì~íÉêå~êáç ó Å~éí~åI éçëáÄäÉãÉåíÉI Éä íê~ãç ÅçåÖäçãÉê~Çç Ä~ë~ä ÇÉä mäáçÅÉåçI Åçå ìå ÉëéÉëçê ÇÉ RM ãK içë Å~ìÇ~äÉë Å~éí~Ççë ëçå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ TMNLëI äç èìÉ Éë êÉÑäÉàç ÇÉä Å~êłÅíÉê ÑìÉêíÉãÉåíÉ íê~åëãáëáîç ÇÉ ÉëÉ åáîÉä ÅçåÖäçãÉê~Çç áåÑÉêáçêI Éå Åçåí~Åíç Åçå Ýä Ä~ë~ãÉåíç áãéÉêãÉ~ÄäÉI ë− ÄáÉåI ä~ Å~äáÇ~Ç Éë ÇÉÑáÅáÉåíÉ é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç éçê ä~ ë~äáåáÇ~Ç Eã~ë ÇÉ ìå N ÖLäF óI ëçÄêÉ íçÇçI éçê äçë ÉäÉî~Ççë ÅçåíÉåáÇçë Éå ãÉí~äÉë éÉë~Ççë EÜáÉêêç ó ã~åÖ~åÉëçI Åìóçë î~äçêÉë ëçå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ O ~ R ãÖLäI ó ÇÉ MINR ~ MIR ãÖLäI êÉëéÉÅíáî~ãÉåíÉFK bëí~ éçê ÉëíìÇá~ê Åì~ä Éë Éä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ ÉëíÉ åáîÉä ~Åì−ÑÉêç éêçÑìåÇçI ó ëçÄêÉ íçÇçI żãç ëÉ ~äáãÉåí~ ó ÇÉëÅ~êÖ~K PR
 • 36. m^o^a^ OK m^kloljf`^ abpab i^p fkjbaf^`flkbp ab ilp j^k^kqf^ibp abi efdrbolk bëí~ é~ê~Ç~ ëÉ ëáíş~ àìåíç ~ä êÉëí~ìê~åíÉ ÇÉä eáÖìÉê¼åI ~ NMM ã ÇÉ ä~ ^T E`kJPQMF éçê Éä ÇÉëîá¼ ÇÉ jáà~ëK aÉëÇÉ Éä äìÖ~ê ëÉ íáÉåÉ ìå~ ~ãéäá~I ~ìåèìÉ ~äÖç äÉà~å~I é~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éäáçÅì~íÉêå~êáç óI ëçÄêÉ íçÇçI ÇÉ äçë êÉäáÉîÉë éêÉçêçÖÉåáÅçë èìÉ äç ÅáêÅìåëÅêáÄÉåI ó èìÉ ÅçåëíáíìóÉå ëì ëìÄëíê~íçK bä ã~óçê áåíÉêÝë ÇÉ Éëí~ é~ê~Ç~ ÉëI éêÉÅáë~ãÉåíÉI Éä êÉÅçåçÅáãáÉåíç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ Éëíçë ã~íÉêá~äÉë éêÉçêçÖÉåáÅçëX ä~ é~ê~Ç~ ëÉ ~ëáÉåí~ ëçÄêÉ éÉêáÇçíáí~ë EêçÅ~ë ìäíê~ ÄłëáÅ~ëFI ~ìåèìÉ ãìó éê¼ñáãç ~ä äìÖ~ê ëÉ çÄëÉêî~ í~ãÄáÝå Éä ~Åì−ÑÉêç Å~êÄçå~í~Çç EÉå íçåçë Ää~åÅçëF ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK bä áåíÉêÝë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ ä~ë éÉêáÇçíáí~ë Éë êÉÇìÅáÇç ó ëÉ ÅÉåíê~ Éå ëì Ñê~åà~ ëìéÉêáçê ÇÉ ~äíÉê~Åá¼åK aáîÉêëçë ëçåÇÉçë êÉ~äáò~Ççë Éå Éä ëÉÅíçê Ü~å éÉêãáíáÇç Åçåëí~í~ê èìÉ ÇáÅÜ~ Ñê~åà~ íáÉåÉ ìå~ éçíÉåÅá~ ÇÉä çêÇÉå ÇÉ ä~ îÉáåíÉå~ ÇÉ ãÉíêçëI ó ìå~ êÉä~íáî~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇK mêÉÅáë~ãÉåíÉI ~ ÉëÉ íê~ãç ëÉ ~ëçÅá~ Éä ã~å~åíá~ä ÇÉä eáÖìÉê¼å EêÉ~äãÉåíÉ ìå Åçåàìåíç ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ë ãłë ç ãÉåçë ÇáÑìë~ëFI éê¼ñáãç ~ä äìÖ~ê ÇÉ ä~ é~ê~Ç~I ó ÇÉ ÅçãéäáÅ~Ç~ îáëáí~ éçê ÅçåëíêìÅÅáçåÉë èìÉ ÇáÑáÅìäí~å Éä ~ÅÅÉëçK bä ~Öì~ éêçÅÉÇÉ ÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ ÇÉ éêÉÅáéáí~Åá¼å ó ÑäìóÉ ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ Å~é~ ÇÉ ~äíÉê~Åá¼å ÇÉ ä~ë éÉêáÇçíáí~ë Ü~ëí~ ëì Åçåí~Åíç Åçå ãÉí~éÉäáí~ë ãìó éçÅç éÉêãÉ~ÄäÉë EÇÉä `çãéäÉàç j~ä~ÖìáÇÉF èìÉ ÉàÉêÅÉå ÇÉ Ä~êêÉê~ áãéÉêãÉ~ÄäÉ ~ä ÑäìàçK ^Åíì~äãÉåíÉI Éëí~ë ëìêÖÉåÅá~ë ëÉ Ü~ää~å éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ ëÉÅ~ëI éÉêç Ü~ÅÉ ~³çë ~éçêí~Ä~å ìå Å~ìÇ~ä ÇÉ P NLë èìÉI àìåíç Åçå ìå éçòç ëáíì~Çç Éå ëìë áåãÉÇá~ÅáçåÉëI ääÉÖ~êçå ~ éêçéçêÅáçå~ê Ü~ëí~ R NLëI Å~ìÇ~ä ëìÑáÅáÉåíÉ é~ê~ ÅìÄêáê Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç Üáëí¼êáÅç ÇÉä ~åíáÖìç åşÅäÉç ÇÉ cìÉåÖáêçä~K bñáëíÉå çíêçë ã~å~åíá~äÉë í~ãÄáÝå ~ëçÅá~Ççë ~ ä~ë éÉêáÇçíáí~ëI ÇÉ ëáãáä~êÉë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ëI Åçãç Éë Éä Å~ëç ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ i~ jáå~K i~ Å~äáÇ~Ç èì−ãáÅ~ ÇÉ ÉëíÉ íáéç ÇÉ ~Öì~ë Éë ÉñÅÉäÉåíÉI ó~ èìÉ ëì ë~äáåáÇ~Ç Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ MIR ÖLN ó Å~êÉÅÉå ÇÉ áåÇáÅáçë ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼å Eëáíì~Åá¼å èìÉ éìÉÇÉ ÅçãéäáÅ~êëÉ Éå Éä Ñìíìêç Åçå ä~ Åçåíáåì~ ìêÄ~åáò~Åá¼å Éå ä~ÇÉê~ë ëáíì~Ç~ë Å~Ç~ îÉò ~ ã~óçê Åçí~FK PS
 • 37. QJ^`rfcbol abi _^gl dr^a^ielo`b il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ äçÅ~äáò~ Éå ä~ ÇÉéêÉëá¼å ÇÉä ãáëãç åçãÄêÉI ~ä ëìêçÉëíÉ ÇÉ ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ jłä~Ö~K bëí~ äáãáí~Çç ~ä åçêíÉ éçê äçë ~Ñäçê~ãáÉåíçë ã~ä~ÖìáÇÉë ÇÉ äçë jçåíÉë ÇÉ jłä~Ö~I ~ä çÉëíÉ éçê äçë êÉäáÉîÉë ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ë ó ~ä ëìêÉëíÉ éçê Éä ã~ê jÉÇáíÉêêłåÉçI éçê äç èìÉ éìÉÇÉ ÅçåëáÇÉê~êëÉ Åçãç ìå ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç ÅçëíÉêçK fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i bä ~Åì−ÑÉêç éêÉëÉåí~ ìå~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ìåçë OTM âãO ó ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éå ìå łêÉ~ íìê−ëíáÅ~ ÇÉ Öê~å ÇÉã~åÇ~ ÇÉ ~Öì~K içë êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçë ÇÉ ÉëíÉ ~Åì−ÑÉêç ëçå ìíáäáò~Ççë é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ ä~ éçÄä~Åá¼åI ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ~Öê−Åçä~ë óI Éå ãÉåçê ãÉÇáÇ~I ~ÅíáîáÇ~ÇÉë áåÇìëíêá~äÉëK bä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç ~ ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ jłä~Ö~ éêçîáÉåÉ Éå ëì ã~óçê é~êíÉ ÇÉä ~Öì~ ÇÉ äçë ÉãÄ~äëÉë ëáíì~Ççë ~Öì~ ~êêáÄ~ ÇÉ bä `ÜçêêçK páå ÉãÄ~êÖçI ÉëíÉ ~Åì−ÑÉêç Éë áãéçêí~åíÉ Åçãç ~éçóç é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç Çìê~åíÉ äçë ãÉëÉë Éëíáî~äÉëI Åì~åÇç ëÉ éìÉÇÉ ääÉÖ~ê ~ íêáéäáÅ~ê ä~ éçÄä~Åá¼å Éå Éëí~ òçå~ éçê ãçíáîçë íìê−ëíáÅçëK bå ä~ë éçÄä~ÅáçåÉë ÇÉ ãÉåçê ÉåíáÇ~ÇI Åçãç ^äçê~I `~ãé~åáää~ëI `~êí~ã~I `Üìêêá~å~I máò~êê~ ç p~å gìäá~åI ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë êÉ~äáò~Ç~ë Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ~Ä~ëíÉÅÉå ~ ìêÄ~åáò~ÅáçåÉë óLç Åçêíáàçë ÇáëÉãáå~Ççë Éå Éëçë åşÅäÉçëK i~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ~Öê−Åçä~ë Éå ä~ ää~åìê~ ~äìîá~ä ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ Ü~å îáëíç Ñ~îçêÉÅáÇ~ë éçê ä~ë ÅçåÇìÅÅáçåÉë ÇÉ êáÉÖç èìÉ é~êíÉå ÇÉ äçë ÉãÄ~äëÉë ÇÉ bä `ÜçêêçK kç çÄëí~åíÉI ÇÉÄáÇç ~ î~äçêÉë ãÉÇáçëJÄ~àçë ÇÉ ä~ éêÉÅáéáí~Åá¼å ãÉÇá~ ~åì~ä ERMMJSMM jãKF Ü~ PT
 • 38. ëáÇç åÉÅÉë~êáç ìå ëìéäÉãÉåíç Ü−ÇêáÅç é~ê~ äçë Åìäíáîçë Éå ä~ë ÝéçÅ~ë Éëíáî~äÉëI äç èìÉ Ü~ ÖÉåÉê~Çç ä~ éêçäáÑÉê~Åá¼å ÇÉ çÄê~ë ÇÉ Å~éí~Åá¼å Éå Éä ~Åì−ÑÉêçK ^äÖìåçë áãéçêí~åíÉë ÄçãÄÉçë é~ê~ ìëç áåÇìëíêá~ä EÑ~ÄêáÅ~ ÇÉ `ÉêîÉò~ë p~å jáÖìÉä ó éä~åí~ ÇÉ Éåî~ë~Çç ÇÉ `çÅ~J`çä~F ëÉ ÅçåÅÉåíê~å Éå Éä ëÉÅíçê Ñáå~ä ÇÉä ê−çK ^ÇÉãłëI Ü~ëí~ äçë ~³çë VM í~ãÄáÝå Éê~ áãéçêí~åíÉ Éä îçäìãÉå Éñíê~−Çç Éå ä~ éä~åí~ ÇÉ éêçÅÉë~Çç ÇÉ Å~å~ ÇÉ ~òşÅ~ê ?i~ ^òìÅ~êÉê~? ó ä~ Ñ~ÄêáÅ~ ÇÉ ~ÅÉáíÉ ?jáåÉêî~?X Éä ÅÉëÉ ÇÉ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç áåÇìëíêá~ä ÇÉ ~ãÄ~ë ÑłÄêáÅ~ë çÅ~ëáçå¼ ä~ ÇÉë~é~êáÅá¼å ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~ ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK bå äçë şäíáãçë ~³çë ëÉ Ü~å ãçÇáÑáÅ~Çç ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë áãéä~åí~Ç~ë Éå ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI äç èìÉ Ü~ çÅ~ëáçå~Çç Å~ãÄáçë Éå ëì Ä~ä~åÅÉ Ü−ÇêáÅç ó ä~ ~é~êáÅá¼å ÇÉ êáÉëÖçë ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼åK `~ÄÉå Åáí~ê ä~ë çÄê~ë ÇÉ ÉåÅ~ìò~ãáÉåíç ÇÉä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉ Éå Éä ëÉÅíçê ÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~X ä~ ~ãéäá~Åá¼å ÇÉ äçë éçä−Öçåçë áåÇìëíêá~äÉë ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉI p~åí~ qÉêÉë~ ó sáää~ oçë~X ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ áåëí~ä~ÅáçåÉë ÇÉéçêíáî~ë Em~ä~Åáç ÇÉ aÉéçêíÉë j~êí−å `~êéÉå~ ó bëí~Çáç aÉéçêíáîçFX áãéä~åí~Åá¼å ÇÉ Öê~åÇÉë ÅÉåíêçë ÅçãÉêÅá~äÉë Emä~ò~ j~óçêFX ä~ éêçãçÅá¼å ÇÉ îáîáÉåÇ~ë Éå ~åíáÖìçë íÉêêÉåçë ~Öê−Åçä~ë ó ä~ ~Åíì~ä ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ä~ ëÉÖìåÇ~ éáëí~ é~ê~ Éä ~ÉêçéìÉêíç áåíÉêå~Åáçå~ä ?m~Ääç oìáò máÅ~ëëç?K aÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÇÉ ä~ Å~äáÇ~Ç èì−ãáÅ~I ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ Å~ê~ÅíÉêáò~å éçê íÉåÉê î~äçêÉë ~äíçë Éå ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ Eë~äáåáÇ~ÇFI ÅäçêìêçëI ëçÇáçI ëìäÑ~íçë ó åáíê~íçëI ÉåíêÉ çíêçëK bå ~äÖìå~ë òçå~ëI Éëí~ë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë èì−ãáÅ~ë Ü~ÅÉå åç êÉÅçãÉåÇ~ÄäÉ ëì ìëç é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åçK bä çêáÖÉå ÇÉ Éëí~ ãáåÉê~äáò~ÅáSå ëÉ ÇÉÄÉ ~ ä~ áåÑáäíê~ÅáSå ÇÉ ~Öì~ ÇÉä êá¼I Åçå ìå ÉäÉî~Çç ÅçåíÉåáÇç Éå ë~äÉë ÇáëìÉäí~ëI éêçÇìÅíç ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ë~äáåçë ÇÉ Å~ÄÉÅÉê~ ó ÇÉ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ Éå ä~ë òçå~ë ã~ë ÅÉêÅ~å~ë ~ ä~ Åçëí~K pfkqbpfp efaoldblildf`^ aÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÖÉçä¼ÖáÅçI Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ äçÅ~äáò~ Éå ä~ ÅìÉåÅ~ ëÉÇáãÉåí~êá~ ÇÉ jłä~Ö~I ìå~ ÇÉéêÉëá¼å éçëíçêçÖÉåáÅ~ ÇÉ ÉÇ~Ç íÉêÅá~êá~ ÇÉ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÉíáÅ~K bä ëìÄëíê~íç ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ Éëí~ ÅçåëíáíìáÇç éçê ãłêãçäÉë ~äéìà~êêáÇÉë ÇÉ ÉÇ~Ç íêá~ëáÅ~ Éå Éä ëÉÅíçê ãÉêáÇáçå~äI éáò~êê~ë ó ~êÉåáëÅ~ë ã~ä~ÖìáÇÉë Éå Éä ÄçêÇÉ åçêíÉ ó ~êÅáää~ë ÅêÉí~ÅáÅçJíÉêÅá~êá~ë ÇÉä cäóëÅÜ ÇÉä `~ãéç ÇÉ dáÄê~äí~ê Éå òçå~ë ã~ë çÅÅáÇÉåí~äÉë ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~K bä êÉääÉåç ëÉÇáãÉåí~êáç Éëíł Ñçêã~Çç éçê ìå~ ëìÅÉëá¼å ÇÉ ã~íÉêá~äÉë ÇÉ ÉÇ~Ç kɼÖÉåçJ `ì~íÉêå~êáçK içë éêáãÉêçë ã~íÉêá~äÉë èìÉ Ñçêã~å Éëí~ ëÉÅìÉåÅá~ ëÉÇáãÉåí~êá~ ëçå Å~äÅ~êÉåáí~ë ó ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉ ÉÇ~Ç jáçÅÉåçI Åçå ÉëéÉëçêÉë ëìéÉêáçêÉë ~ NMM ãK bä mäáçÅÉåç Éëí~ ÅçåëíáíìáÇç éçê ìå é~èìÉíÉ ÇÉ ã~êÖ~ë ÇÉ ÉëéÉëçê ëìéÉêáçê ~ RMM ãI Éå Åìó~ Ä~ëÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ÅçåÖäçãÉê~Ççë ó Ü~Åá~ íÉÅÜç áåíÉêÅ~ä~ÅáçåÉë ~êÉåçë~ë ÇÉ éçÅç ÉëéÉëçê EÖÉåÉê~äãÉåíÉ áåÑÉêáçêÉë ~ OM ãFK aáÅÜ~ ëÉêáÉ éäáçÅÉå~ íÉêãáå~ Åçå ëÉÇáãÉåíçë ~êÉåçëçë Ü~Åá~ äçë ÄçêÇÉë ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~K i~ ëÉÅìÉåÅá~ ëÉÇáãÉåí~êá~ Åìäãáå~ Åçå ìå~ Ñçêã~ÅáSå ~äìîá~ä ÇÉ ÉÇ~Ç Åì~íÉêå~êá~I ÅçåëíáíìáÇ~ éçê Å~åíçë êçÇ~ÇçëI Öê~î~ëI ~êÉå~ë ó äáãçëI ÇÉéçëáí~Ç~ éçê Éä êá¼ dì~Ç~äÜçêÅÉ Éå ä~ é~êíÉ ÅÉåíê~ä ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~I ÇÉé¼ëáíçë ÇÉ ~Ä~åáÅçë ~äìîá~äÉë Éå äçë ÄçêÇÉë ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ ó ÇÉé¼ëáíçë ÇÉ éä~ó~ Éå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêçK PU
 • 39. bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ Éë ÅçåëáÇÉê~Çç ìå ~Åì−ÑÉêç ãìäíáÅ~é~I éêçéáç ÇÉä ÇÉé¼ëáíç ó ÜÉíÉêçÖÉåÉáÇ~Ç ÇÉ äçë éêçÅÉëçë ëÉÇáãÉåí~êáçë Éå ä~ ÅìÉåÅ~K e~ó Åì~íêç Ñçêã~ÅáçåÉë äáíçä¼ÖáÅ~ë Åçå áãéçêí~åÅá~ ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~W ä~ë Å~äÅ~êÉåáí~ë ó ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉä jáçÅÉåç ëìéÉêáçêX äçë ÇÉé¼ëáíçë ÅçåÖäçãÉê~íáÅçë ÇÉ ä~ Ä~ëÉ ÇÉä mäáçÅÉåç E~Åì−ÑÉêç áåÑÉêáçê éäáçÅÉåçFX ä~ë áåíÉêÅ~ä~ÅáçåÉë ~êÉåçë~ë ÇÉ ä~ é~êíÉ ~äí~ ÇÉ ä~ ëÉêáÉ éäáçÅÉå~ E~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê éäáçÅÉåçFX ó äçë ëÉÇáãÉåíçë ÇÉíê−íáÅçë ÇÉéçëáí~Ççë éçê Éä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉ E~Åì−ÑÉêç ~äìîá~äFK bä ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç Ü−ÇêáÅç ÇÉ ä~ë Å~äÅ~êÉåáí~ë ãáçÅÉå~ë Éë ãìó äáãáí~Çç ó Éå Éä Å~ëç ÇÉ äçë ÅçåÖäçãÉê~Ççë ÇÉä mäáçÅÉåç áåÑÉêáçê Å~ëá áåÉñáëíÉåíÉI éçê äç èìÉI Éå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI ë¼äç ëÉ Éñéäçí~å Åçãç ~Åì−ÑÉêçë ä~ë áåíÉêÅ~ä~ÅáçåÉë ~êÉåçë~ë ÇÉä mäáçÅÉåç ëìéÉêáçê ó äçë ã~íÉêá~äÉë Åì~íÉêå~êáçë ~äìîá~äÉëK bä ~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê éäáçÅÉåç éêÉëÉåí~ ÅçåíáåìáÇ~Ç äçåÖáíìÇáå~ä ÅÉêÅ~å~ ~ äçë P hãKI ëÉÖşå Éä ÉàÉ ÇÉ ä~ ÇÉéêÉëá¼å ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉI ó ä~íÉê~äI Åçå ìå~ ~åÅÜìê~ ÇÉ Ü~ëí~ NJO hãK Éå ä~ ÅçåÑäìÉåÅá~ ÇÉ äçë ê−çë `~ãé~åáää~ë ó dì~Ç~äÜçêÅÉK bå ~äÖìåçë ëÉÅíçêÉëI Éä ~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê éäáçÅÉåç ÉëíÝ Éå Åçåí~Åíç Åçå ã~íÉêá~äÉë ÇÉíê−íáÅçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ~äìîá~ä Åì~íÉêå~êáçI éçê äç èìÉI Éå Éëíçë Å~ëçëI ëÉ ÅçåëáÇÉê~ ìå ~Åì−ÑÉêç äáÄêÉK bë ÑêÉÅìÉåíÉI ëáå ÉãÄ~êÖçI èìÉ Éñáëí~å áåíÉêÅ~ä~ÅáçåÉë ~êÅáääçëçJäáãçë~ë èìÉ ëÉé~êÉå ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ãÉåíÉ ~ãÄçë ~Åì−ÑÉêçë Eifk^obp Éí ~äKI NVVRFK PV
 • 40. bä ~Åì−ÑÉêç ~äìîá~ä Éëí~ Ñçêã~Çç éçê ÇÉé¼ëáíçë ÇÉíê−íáÅçë EÖê~î~ëI ~êÉå~ë ó äáãçëF çêáÖáå~Ççë éçê Éä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉ Çìê~åíÉ Éä `ì~íÉêå~êáçK i~ Å~ãÄá~åíÉ ~ÅíáîáÇ~Ç Ñäìîá~ä Éå ÇáÅÜç éÉêáçÇç Ü~ ÖÉåÉê~Çç ìå~ ãáÖê~Åá¼å ÇÉä ê−ç ÇÉ ëìê ~ åçêíÉI ÇÉà~åÇç ìå é~äÉçÅ~ìÅÉ Éå ä~ ~Åíì~ä ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~K içë ã~íÉêá~äÉë èìÉ êÉääÉå~å ÉëíÉ é~äÉçÅ~ìÅÉ íáÉåÉå ìå ÉëéÉëçê ÇÉ ÉåíêÉ PMJRM ã ó ëÉ Å~ê~ÅíÉêáò~å éçê éêÉëÉåí~ê ã~óçê í~ã~³ç ÇÉ Öê~åç èìÉ äçë ÇÉé¼ëáíçë ÇÉ ä~ ã~êÖÉå áòèìáÉêÇ~I Åçå ÉëéÉëçêÉë áåÑÉêáçêÉë ~ OM ãK içë ã~é~ë ÇÉ áëçéáÉò~ë êÉ~äáò~Ççë Éå ~Öì~ë ~äí~ë Eã~óç ÇÉ NVVS ãìÉëíê~å ìå~ ÇÉëÅ~êÖ~ ëìÄíÉêêłåÉ~I Åçå ìå Öê~ÇáÉåíÉ ãÉÇáç ÇÉä NDR BçI Ü~Åá~ Éä Å~ìÅÉ ÇÉä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉ ó í~ãÄáÝå Ü~Åá~ Éä ã~êI èìÉ Éë Ü~Åá~ ÇçåÇÉ ëÉ ÇáêáÖÉ íçÇ~ ä~ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ÇÉä ëáëíÉã~K bå ~äÖìåçë éìåíçëI Åçãç Ýä ëçåÇÉç ÇÉä ?`~ãéç ÇÉ dçäÑI ëÉ ÇÉíÉÅí~å ÇÉéêÉëáçåÉë éáÉòçãÝíêáÅ~ë éìåíì~äÉë ãçíáî~Ç~ë éçê ÄçãÄÉçëK aìê~åíÉ äçë éÉêáçÇçë Ü~Äáíì~äÉë ÇÉ Éëíá~àÉI ä~ë Åçí~ë éáÉòçãÝíêáÅ~ë ëìÉäÉå ëÉê åÉÖ~íáî~ë Éå ä~ë òçå~ë éê¼ñáã~ë ~ ä~ Åçëí~ ó ~ äçë éìåíçë ÇÉ ÄçãÄÉçX åç çÄëí~åíÉI äçë åáîÉäÉë ëÉ êÉÅìéÉê~å Åçå Ñ~ÅáäáÇ~Ç Éå ÝéçÅ~ë ÇÉ êÉÅ~êÖ~K i~ ëìéÉêÑáÅáÉ éáÉòçãÉíêáÅ~I Éå Éëíçë Å~ëçëI Ü~ éêÉëÉåí~Çç Ñçêã~ë ~ÄáÉêí~ë ~ä ã~êI äç èìÉ Ü~ Ç~Çç äìÖ~ê ~ éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~I ãłë ~ÅÉåíì~Ççë Éå ä~ ã~êÖÉå áòèìáÉêÇ~ ÇÉä ê−çK i~ ã~óçê−~ ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ ÅçåÅÉåíê~å Éå Éä ÄçêÇÉ ÅçëíÉêç óI ÇÉåíêç ÇÉ ÉëíÉ ëÉÅíçêI Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~ ÇÉä Å~ìÅÉ ~Åíì~äI ÇçåÇÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éä é~äÉçÅ~ìÅÉ Åáí~Çç ó ä~ ã~óçê íê~åëãáëáîáÇ~ÇK içë î~äçêÉë ÇÉ íê~åëãáëáîáÇ~Ç Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ~äìîá~ä çëÅáä~å ÉåíêÉ PMM ãOLÇ−~ ó NOKMMM ãOLÇá~I Åçå î~äçêÉë ã~ë ÑêÉÅìÉåíÉë éê¼ñáãçë ~ VKMMM ãOLÇá~K i~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç Éë ÇÉä çêÇÉå ÇÉ NMJP ãLë ó ä~ éçêçëáÇ~Ç ÉÑáÅ~ò ÇÉä NMBK kç ëÉ ÇáëéçåÉ ÇÉ Ç~íçë Ñá~ÄäÉë ëçÄêÉ ä~ë Éåíê~Ç~ë ó ë~äáÇ~ë ÇÉä ëáëíÉã~I éçê äç èìÉ Éë ÅçãéäáÅ~Çç êÉ~äáò~ê ìå Ä~ä~åÅÉ Ü−ÇêáÅçK rå~ êÉÅçéáä~Åá¼å ÇÉ äçë Ä~ä~åÅÉë Éå ÉëíÉ ~Åì−ÑÉêç éçåÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ä~ Çáëé~êáÇ~Ç ÇÉ Éëíáã~ÅáçåÉë êÉ~äáò~Ç~ëX åç çÄëí~åíÉI éìÉÇÉ éêÉëìéçåÉêëÉ ìå~ êÉÅ~êÖ~ íçí~ä ÇÉä çêÇÉå ÇÉ RR ÜãPL~³çI ÇÉ äçë èìÉ PM ÜãPL~³ç ëçå ÄçãÄÉ~Ççë ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë ÉñáëíÉåíÉë Éå Éä ~Åì−ÑÉêç EOR ÜãPL ~³ç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Åì~íÉêå~êáç ó R ÜãPL~³ç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê éäáçÅÉåçFI OM ÜãPL~³ç ëçå ÇêÉå~Ççë Ü~Åá~ Éä ã~ê Éå Ñçêã~ ÇÉ ÉëÅçêêÉåí−~ ëìéÉêÑáÅá~ä ó R ÜãPL~³ç ÇÉ Ñçêã~ çÅìäí~K mçê äç èìÉ êÉëéÉÅí~ ~ ä~ Å~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ~Öì~ëI Éå ä~ ã~óçê é~êíÉ ÇÉä łêÉ~ ~Åì−ÑÉê~ éêÉëÉåí~å Ñ~ÅáÉë ãáñí~ëK bå ä~ë òçå~ë éê¼ñáã~ë ~ ä~ Åçëí~I É áåÅäìëç Éå ~äÖìåçë éìåíçë ÇÉ ä~ é~êíÉ ÅÉåíê~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI ëÉ Ü~å ÇÉíÉÅí~Çç Ñ~ÅáÉë Åäçêìê~Ç~ë ë¼ÇáÅ~ëK bå ãÉåçê ãÉÇáÇ~I ÉñáëíÉå Ñ~ÅáÉë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ë Å~äÅáÅ~ë Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK i~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ ÇÉä ~Öì~ ÇáëãáåìóÉ ÇÉëÇÉ Éä ÄçêÇÉ ÅçëíÉêç Eî~äçêÉë ÅçãéêÉåÇáÇçë ÉåíêÉ PKMMM ó RKRMM ìpLÅãKF Ü~Åá~ Éä áåíÉêáçê EãÉåçë ÇÉ NKMMMI ìpLÅãKFK içë ÅçåíÉåáÇçë Éå ÅäçêìêçëI ÑäìÅíş~å ÉåíêÉ TM ãÖLN ó ãłë ÇÉ OKMMM ãÖLN Éå äçë ëÉÅíçêÉë Åçå ÅçåçáÇÉë ~ Å~ìë~ ÇÉ ÄçãÄÉçëX Éå ÖÉåÉê~äI ä~ë ÅçåÅÉåíê~ÅáçåÉë ÇÉ Åäçêìêçë ëçå ÇÉä çêÇÉå ÇÉ î~êáçë ÅÉåíÉå~êÉë ÇÉ ãÖLäK QM
 • 41. bå ÖÉåÉê~äI ä~ ÜáÇêçèìáãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉ ãìÉëíê~ ä~ áåÑäìÉåÅá~ ÇÉ ä~ ãáåÉê~äáò~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼å ~ ëì é~ëç éçê äçë ã~íÉêá~äÉë ~äìîá~äÉëI ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ êÉÖ~Ç−ç éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉI ÇÉä ~Öì~ ÇÉ êÉíçêåç ÇÉ äçë êáÉÖçë ó ÇÉ äçë ~éçêíÉë ä~íÉê~äÉëI éêáåÅáé~äãÉåíÉ ÇÉëÇÉ Éä ~Åì−ÑÉêç Å~êÄçå~í~Çç ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ jáà~ëK qçÇç Éääç çêáÖáå~ ìå~ ë~äáåáÇ~Ç î~êá~ÄäÉ ëÉÖşå äçë ëÉÅíçêÉë ó äçë éêçÅÉëçë éêÉÇçãáå~åíÉëI èìÉ ëÉ áåÅêÉãÉåí~ éçê éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ Éå äçë äìÖ~êÉë ÅÉêÅ~åçë ~ ä~ Åçëí~I ÇçåÇÉ ëÉ äçÅ~äáò~å ÄçãÄÉçë áåíÉåëáîçëK içë êÉÖáëíêçë ÇÉ ë~äáåáÇ~Ç êÉ~äáò~Ççë Éå ä~ òçå~ ÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ éçåÉå ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ìå~ ãçÇáÑáÅ~ÅáSå Éå ä~ Å~äáÇ~Ç å~íìê~ä ÇÉä ~Öì~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éçê ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ éçê ëì ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~I ~ íê~îÝë ÇÉ äçë åáîÉäÉë ~êÉåçëçë ÇÉä mäáçÅÉåç ó ÇÉä é~äÉçÅ~ìÅÉ ~äìîá~äI ÇçåÇÉ ä~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç Éë ã~ë ÉäÉî~Ç~I ãçíáî~Ç~ éçê äçë ÄçãÄÉçë èìÉ ëçå ãłë áãéçêí~åíÉë Éå Éëí~ ã~êÖÉå ÇÉä ê−çK páå ÉãÄ~êÖçI ÇÉÄáÇç ~ ä~ë ~äí~ë íê~åëãáëáîáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë ã~íÉêá~äÉë ~äìîá~äÉëI Çìê~åíÉ ä~ë ÝéçÅ~ë ÇÉ êÉÅ~êÖ~ ëÉ éêçÇìÅÉ ìå ä~î~Çç ÉÑÉÅíáîç ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI èìÉ éÉêãáíÉ êÉÅìéÉê~ê ëì Å~äáÇ~Ç å~íìê~äK fqfkbo^ofl molmrbpql m~ê~Ç~ NKJm~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉä Ä~àçI dì~Ç~äÜçêÅÉ m~ê~Ç~ OKJaÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉ m^o^a^ NK m^klo^jf`^ abi ^`rfcbol abi _^gl dr^a^ielo`b aÉëÇÉ ä~ ^JT E`kJPQMFI Éå ëÉåíáÇç jłä~Ö~I ëÉ íçã~ ä~ ë~äáÇ~ ÇÉä ~ÉêçéìÉêíçI ó ÇÉëéìÝë ä~ èìÉ áåÇáÅ~ m~ê~Ççê ÇÉ dçäÑX Éå Éë~ ë~äáÇ~ ëÉ íçã~ ä~ Å~êêÉíÉê~ ^JPSS ÇáêÉÅÅá¼å `Üìêêá~å~ EcáÖK ORFK ^ ìåçë P hãKI Éå ìå~ êçíçåÇ~ ëÉ íçã~ Éä `~ãáåç ÇÉä máä~êI ó ~ OMM ãI ~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~I Éä `~ãáåç ÇÉ ä~ páÉêê~K qê~ë N hãK ã~ëI ëÉ Éëí~Åáçå~ Éä ~ìíçÄşë EÉå ÅçÅÜÉ éìÉÇÉ Åçåíáåì~êëÉF é~ê~ ÅçÖÉê ~ éáÉ ä~ `ìÉëí~ ÇÉä `~ã~äɼåX Éå ëì é~êíÉ ~äí~ ëÉ íçã~ ~ ä~ ÇÉêÉÅÜ~ éçê ä~ Å~ääÉ jÉÇáíÉêêłåÉç ó pçÑ−~I Ü~ëí~ ~ÅÅÉÇÉê ~ ìå ÅÉêêçJãáê~ÇçêI ÇÉëÇÉ ÇçåÇÉ ëÉ Çáîáë~ ìå~ ~ãéäá~ é~åçêłãáÅ~ ÇÉä ~äìîá~ä ÇÉä _~àç dì~Ç~äÜçêÅÉKK m^o^a^ O abpbj_l`^aro^ abi _^gl dr^a^ielo`b pÉ êÉÅçêêÉ ä~ Å~êêÉíÉê~ ^JPSS Éå ëÉåíáÇç áåîÉêëç Ü~ëí~ Éä m~ê~Ççê ÇÉ dçäÑ ó Éå ÉëíÉ éìåíç ëÉ ÅáêÅìä~ éçê ä~ Å~êêÉíÉê~ èìÉ ÇáëÅìêêÉ Ü~Åá~ Éä åçêÉëíÉI Ü~ëí~ ääÉÖ~ê ~ ä~ rêÄ~åáò~Åá¼å dì~Ç~äã~êK i~ é~ê~Ç~ O ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éå ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç éçê ëì ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~K e~Åá~ Éä åçêçÉëíÉ ëÉ çÄëÉêî~ Éä m~ê~àÉ k~íìê~ä ÇÉä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉI ìå ÜìãÉÇ~ä ÖÉåÉê~Çç ~êíáÑáÅá~äãÉåíÉ éçê áåìåÇ~Åá¼å ÇÉ Öê~îÉê~ë ~Ä~åÇçå~Ç~ëI ÇçåÇÉ Ü~ó ìå áãéçêí~åíÉ éìåíç ÇÉ åáÇáÑáÅ~Åá¼å ÇÉ ~îÉë ~ÅìłíáÅ~ëK bä íê~ãç Ä~àç ÇÉä î~ääÉ ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉ ÅçåëíáíìóÉ ìå~ éä~åáÅáÉ ÇÉ ãìó ÉëÅ~ëç ÇÉëåáîÉäI èìÉ ëÉ Éåë~åÅÜ~ Ü~Åá~ Éä ëìêI ÇçåÇÉ Éåíê~ Éå Åçåí~Åíç Åçå Éä äáíçê~ä ãÉÇáíÉêêłåÉçK qçÇ~ Éëí~ łêÉ~ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ìå ~åíáÖìç Éëíì~êáç Åçäã~í~Çç éçê ÇÉé¼ëáíçë ~äìîá~äÉë Åì~íÉêå~êáçë ÇÉä ê−ç dì~Ç~äÜçêÅÉI ÅçãéìÉëíç ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉ éçê ~êÉå~ëI äáãçë ó ~êÅáää~ëK bä Éåíçêåç ÇÉ ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÅçêêÉëéçåÇÉ Åçå Éä łêÉ~ å~íìê~ä ÇÉ áåìåÇ~Åá¼å ÇÉä ê−çI Éå ä~ èìÉ Éä íê~ò~Çç ãÉ~åÇêáÑçêãÉ ÇÉä ê−ç Ü~ Ç~Çç äìÖ~ê ~ ìå Äê~òç åç ÑìåÅáçå~ä Ej~ÇêÉ sáÉà~ ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉFI ó ~ åìãÉêçë~ë ÅÜ~êÅ~ë ó òçå~ë ÇÉ ã~êáëã~ë Éå ä~ ã~êÖÉå áòèìáÉêÇ~ ÇÉä ê−çK ^ é~êíáê ÇÉ äçë ~åçë TMI äçë éä~åÉë ÇÉ çêÇÉå~Å−çå ìêÄ~å~ éÉêãáíÉå ìå ìëç êÉëáÇÉåÅá~ä É áåÇìëíêá~ä ãìó ÅÉêÅ~åç ~ äçë äáãáíÉë ÇÉä êá¼K bå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI Éä éêçÄäÉã~ ÇÉ ä~ çÅìé~Åá¼å QN
 • 42. ÇÉä Éåíçêåç ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉ ëÉ Ü~ ~Öê~î~Çç Åçå ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ìêÄ~åáò~ÅáçåÉëI éçä−Öçåçë áåÇìëíêá~äÉë É áåëí~ä~ÅáçåÉë ÇÉéçêíáî~ëK qçÇ~ë Éëí~ë ÅçåëíêìÅÅáçåÉë Ç~å äìÖ~ê ~ ÇÉëîá~ÅáçåÉë É áåÅäìëç çÄëíêìÅÅáçåÉë Éå ä~ë î−~ë å~íìê~äÉë ÇÉ ÇêÉå~àÉK ^ äç ä~êÖç ÇÉ ä~ Üáëíçêá~ ëÉ Ü~å éêçÇìÅáÇç ÑêÉÅìÉåíÉë áåìåÇ~ÅáçåÉë Éå ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä dì~Ç~äÜçêÅÉ Åçãç ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ëì íçéçÖê~Ñ−~ ää~å~I íê~ò~Çç ãÉ~åÇêáÑçêãÉ èìÉ Çáëáé~ Öê~å é~êíÉ ÇÉ ä~ ÉåÉêÖ−~ ÇÉä ~Öì~ ó ä~ ÅÉêÅ~å−~ ÇÉä ã~êI èìÉ ÅçåíêáÄìóÉ Åçå ëì ÇáåłãáÅ~ ~ ÖÉåÉê~ê ìå ~ãÄáÉåíÉ é~åí~åçëç ó ÜşãÉÇçK aÉ ÉëíÉ êáÉëÖç å~íìê~ä ó~ Éê~å ÅçåëÅáÉåíÉë äçë ÑÉåáÅáçëI Åçãç èìÉÇ~ éêçÄ~Çç éçê Éä ~ëÉåí~ãáÉåíç ÇÉä `Éêêç ÇÉä sáää~êI ëáíì~Çç Éå ä~ şåáÅ~ ÉäÉî~Åá¼å ÉñáëíÉåíÉ Éå ä~ òçå~ ÇÉ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä êá¼ dì~Ç~äÜçêÅÉK aÉëÇÉ ÉëíÉ Éãéä~ò~ãáÉåíç Éë éçëáÄäÉ çÄëÉêî~ê èìÉ Éä åáîÉä ÇÉä êá¼ Éå ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ Éëí~ ëáíì~Çç éçê ÉåÅáã~ ÇÉä åáîÉä ÇÉä ëìÉäç ÇÉ ä~ ìêÄ~åáò~Åá¼å dì~Ç~äã~êI ~ÅêÉÅÉåí~åÇç Éä êáÉëÖç ÇÉ áåìåÇ~Åá¼åK bëíÉ êáÉëÖç å~íìê~ä ëÉ Åçåëí~í¼ Çìê~åíÉ ä~ áåìåÇ~Åá¼å éêçÇìÅáÇ~ Éå NVUVI èìÉ çêáÖáå¼ áãéçêí~åíÉë éÝêÇáÇ~ë ó Ç~åçë Éå ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ jłä~Ö~K `çå çÄàÉíç ÇÉ é~äá~ê äçë éçëáÄäÉë ÉÑÉÅíçë ÇÉ áåìåÇ~ÅáçåÉë Ñìíìê~ëI ëÉ Ü~ ääÉî~Çç ~ Å~Äç ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ìå åìÉîç ÉåÅ~ìò~ãáÉåíç ÇÉä êá¼ dì~Ç~äÜçêÅÉK RJ^`rfcbol ab sbibw j^i^d^ il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ sÝäÉòI ÅçåëíáíìáÇç éçê ÇÉé¼ëáíçë ~äìîá~äÉë ó ÇÉäí~áÅçëI Éëí~ ëáíì~Çç Éå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêç ÅÉåíê~ä ÇÉ ä~ Åçã~êÅ~ ÇÉ i~ ^å~êèì−~I ~ ìåçë PM âã ~ä ÉëíÉ ÇÉ jłä~Ö~K bëí~ ää~åìê~ ÇÉäí~áÅ~ Ü~ ëáÇç íê~ÇáÅáçå~äãÉåíÉ ìíáäáò~Ç~ é~ê~ ä~ ~ÖêáÅìäíìê~I ÉëéÉÅá~äêåÉåíÉ Éå ä~ë ?îÉÖ~ë? ÇÉ sÉNÉòJjłä~Ö~I ~ Åìóç ÉñíÉåëç íÝêãáåç ãìåáÅáé~ä éÉêíÉåÉÅÉ ä~ ã~óçê é~êíÉ ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä ~Åì−ÑÉêçK fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i e~ëí~ ãÉÇá~Ççë ÇÉ ä~ ÇÝÅ~Ç~ ÇÉ äçë ~³çë åçîÉåí~ ÇÉä é~ë~Çç ëáÖäçI åç Éñáëí−~ Éå ä~ ÅìÉåÅ~ ÇÉä ê−ç sÝäÉò ESNM âãOF åáåÖşå ëáëíÉã~ ÇÉ êÉÖìä~Åá¼å ëìéÉêÑáÅá~äK bå Éëí~ë ÅçåÇáÅáçåÉëI é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ ä~ éçÄä~Åá¼å ëÉ ìíáäáò~Ä~å ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉ Å~éí~ÅáçåÉë ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëI ãáÉåíê~ë èìÉ ~ä êáÉÖç ëÉ ÇÉëíáå~Ä~åI ëçÄêÉ íçÇçI ~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉëI ëáÉåÇç ~ë− èìÉ äçë Åìäíáîçë ëÉ ÅçåÅÉåíê~Ä~å Éå ä~ë ?îÉÖ~ë? ÇÉ ä~ é~êíÉ Ä~à~ ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~K bëíçë êáÉÖçë ëÉ êÉ~äáò~Ä~å ëçÄêÉ äçë ~Ñäçê~ãáÉåíçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç E~éêçñáã~Ç~ãÉåíÉ Éå ìå~ îÉáåíÉå~ ÇÉ âáä¼ãÉíêçë Åì~Çê~ÇçëFI äç èìÉ Ç~Ä~ äìÖ~ê ~ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ìå~ êÉÅ~êÖ~ ~ÇáÅáçå~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI êÉéêÉëÉåí~Ç~ éçê Éä ?êÉíçêåç ÇÉ êáÉÖçë? ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK mçê ëì é~êíÉI ä~ë ~Öì~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ÉñÅÉÇÉåí~êá~ë ÅáêÅìä~Ä~å Ü~Åá~ Éä ã~ê ó Éä Å~ìÇ~ä ÇÉ Ýëí~ ÇÉëÅ~êÖ~I éçê äç ãÉåçë ÇÉ Ñçêã~ Éëí~Åáçå~äI éçÇ−~ ëÉê áãéçêí~åíÉK ^ é~êíáê ÇÉ Ñáå~äÉë ÇÉ äçë ~³çë ëÉíÉåí~I Éä ~ìãÉåíç é~ìä~íáåç ÇÉ ä~ ÇÉã~åÇ~ é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ó êáÉÖçI Åçå ìå~ ~ãéäá~Åá¼å ëìëí~åÅá~ä ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉÇáÅ~Ç~ ~ äçë Åìäíáîçë ëìÄíêçéáÅ~äÉë ëçÄêÉ ä~ë ä~ÇÉê~ë ÇÉä î~ääÉ ~äìîá~äI éêçîçż Éä áåÅêÉãÉåíç ÇÉä Å~ìÇ~ä ÄçãÄÉ~Çç Éå ìå åşãÉêç ÅêÉÅáÉåíÉ ÇÉ Å~éí~ÅáçåÉë ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëK i~ Éñéäçí~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ÅçåíêáÄìó¼ ~ ìå ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ ÇÉë~êêçääç ÉÅçå¼ãáÅç ÇÉ Éëí~ Åçã~êÅ~I éÉêç ä~ Ñ~äí~ ÇÉ ìå ~ÇÉÅì~Çç éä~åáÑáÅ~Åá¼å éêçåíç Çáç äìÖ~ê ~ ä~ ~é~êáÅá¼å ÇÉ äçë ÅäłëáÅçë ë−åíçã~ë ÇÉ ëçÄêÉÉñéäçí~Åá¼åK bå ÉÑÉÅíçI Éå äçë Éëíá~àÉë ëÉ êÉÖáëíê~Ä~å áãéçêí~åíÉë ÇÉëÅÉåëçë ÇÉ äçë åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçëI QO
 • 43. ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå ÅáÅäçë ëÉÅçëI ó ÉãéÉò¼ ~ ~ÇîÉêíáêëÉ ìå éêçÖêÉëáîç ÇÉíÉêáçêç ÇÉ ä~ Å~äáÇ~Ç ÇÉä ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~I áåÇáëÅìíáÄäÉãÉåíÉ ~ëçÅá~Ç~ ~ ä~ áåíêìëá¼å ã~êáå~K ^Åíì~äãÉåíÉI Éä êÝÖáãÉå ÜáÇêçä¼ÖáÅç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉíê−íáÅç ÇÉ sÝäÉò Éëíł ÅçåÇáÅáçå~Çç éçê Éä ëáëíÉã~ ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~I ÅçåëíêìáÇç ÉåíêÉ äçë ~³çë NVUS ~ NVVQK aáÅÜç ëáëíÉã~I áåÅäìáÇç ÇÉåíêç ÇÉä Üáëí¼êáÅç mä~å dì~êçI Éëí~ ÅçåëíáíìáÇç éçê ä~ éêÉë~ ÇÉ i~ sá³ìÉä~ ENTP ÜãP ÇÉ Å~é~ÅáÇ~ÇF ó çÅÜç éêÉë~ë ÇÉ ÇÉêáî~Åá¼å é~ê~ íê~ëî~ë~ê äçë éêáåÅáé~äÉë ê−çë ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ Ü~Åá~ ÇáÅÜç ÉãÄ~äëÉK pÉ äçÖê~ êÉÖìä~ê ~ë− ìå~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ìåçë QQM âãOI äç èìÉ ëìéçåÉ Éä TOB ÇÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ íçí~ä ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ ÜáÇêçÖêłÑáÅ~K i~ë ~Öì~ë ÉãÄ~äë~Ç~ë ëÉ ÇÉëíáå~å ~ä êáÉÖç ÇÉ äçë Åìäíáîçë ëáíì~Ççë Éå Åçí~ë éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ NQM ãÉíêçëI ~ä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ÇÉ äçë åşÅäÉçë ìêÄ~åçë ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä lêáÉåí~ä EÉåíêÉ jłä~Ö~ ó kÉêà~F óI ÉîÉåíì~äãÉåíÉI éìÉÇÉå ÅçåíêáÄìáê ~ä ëìãáåáëíêç ÇÉ ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ jłä~Ö~K QP
 • 44. QQ
 • 45. i~ Éåíê~Ç~ Éå ëÉêîáÅáç ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ëÉ éêçÇìàç Éå Éä ~³ç NVUV ó Çìê~åíÉ Éä éêáãÉê èìáåèìÉåáç ÇÉ ä~ ÇÝÅ~Ç~ ÇÉ äçë åçîÉåí~I ÅçáåÅáÇáÉåÇç Åçå ìå áãéçêí~åíÉ éÉêáçÇç ÇÉ ëÉèì−~I ëÉ ÑìÉêçå íÉêãáå~åÇç ä~ë çÄê~ë ÅçãéäÉãÉåí~êá~ë EéêÉë~ë ÇÉ ÇÉêáî~Åá¼å ó Å~å~äÉë éêáåÅáé~äÉë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ó êáÉÖçFK bå ÉëíÉ éÉêáçÇçI Éä ~Åì−ÑÉêç îáç êÉÇìÅáÇçë ÅçåëáÇÉê~ÄäÉãÉåíÉ ëìë êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçëI Åçå ìåçë ÇÉëÅÉåëçë ÇÉ åáîÉäÉë Å~Ç~ îÉò ãłë ~Åìë~Ççë Éå äçë Éëíá~àÉëK i~ ëáíì~Åá¼å ã~ë ~ä~êã~åíÉ ëÉ ~äÅ~åò¼ ~ Ñáå~äÉë ÇÉä îÉê~åç ÇÉ NVVRI Åçå ÉëÅ~ë~ë êÉëÉêî~ë Éå Éä ÉãÄ~äëÉ ó Éå Éä ~Åì−ÑÉêçI äç èìÉ ~ÑÉÅí¼ ~ä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ ä~ éçÄä~Åá¼å ó ~ä êÉÖ~Ç−çK i~ë áãéçêí~åíÉë ~éçêí~ÅáçåÉë éäìîáçãÝíêáÅ~ë ÇÉ äçë ~åçë NVVS ó NVVT éìëáÉêçå Ñáå ~ä éÉêáçÇç ÇÉ ëÉèì−~K pÉ éêçÇìàç Éä ääÉå~Çç ÅçãéäÉíç ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÉI áåÅäìëçI ÜìÄç èìÉ êÉ~äáò~ê î~êáçë ÇÉëÉãÄ~äëÉë Éå éêÉîáëá¼å ÇÉ áåíÉåë~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëK aìê~åíÉ Éëíçë ~åçë ëÉ êÉÖìä~êáò¼ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ ä~ éçÄä~Åá¼åI áåáÅá~Çç Éå NVVQI ó ÅçãÉåò~êçå ~ êÉ~äáò~êëÉ ÇÉëÉãÄ~äëÉë é~ê~ êáÉÖçK içë åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ëÉ êÉÅìéÉê~êçå Åçå ê~éáÇÉò ~ éêáåÅáéáçë ÇÉ NVVS ó ä~ Åìå~ ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ êÉíêçÅÉÇá¼ ÅçåëáÇÉê~ÄäÉãÉåíÉK bå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI Éä ~Åì−ÑÉêç åç éêÉëÉåí~ éêçÄäÉã~ë ëáÖåáÑáÅ~íáîçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~ ó äçë åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçë ëÉ ã~åíáÉåÉå ~ Åçí~ë êÉä~íáî~ãÉåíÉ ~äí~ëI ë~äîç Éå Éä ëÉÅíçê ~äìîá~ä ÇÉä ê−ç _Éå~ã~êÖçë~ EéêáåÅáé~ä ~ÑäìÉåíÉ ÇÉä êá¼ sÝäÉò éçê ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~FI ÇçåÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ ëÉ Ü~ îáëíç éêłÅíáÅ~ãÉåíÉ äáãáí~Ç~ ~ äçë êÉÅìêëçë ÖÉåÉê~Ççë ~ é~êíáê ÇÉ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉë ëçÄêÉ ä~ éçêÅá¼å ÇÉ ÅìÉåÅ~ ëáíì~Ç~ ~Öì~ë ~Ä~àç ÇÉ äçë íê~ëî~ëÉë ó ~ äçë êÉíçêåçë ÇÉ êáÉÖçK i~ áãéçêí~åÅá~ ÉîáÇÉåíÉ ÇÉ äçë éêçÄäÉã~ë éä~åíÉ~Ççë Ü~ éêçãçîáÇç ä~ êÉ~äáò~Åá¼å ÇÉ ÇáîÉêë~ë áåîÉëíáÖ~ÅáçåÉë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ëI ÉåíêÉ Åìóçë çÄàÉíáîçë éêáçêáí~êáçë ÇÉëí~Å~å äçë êÉä~íáîçë ~ ä~ ÅçãéêÉåëá¼å ÇÉä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI Åçå ÉëéÉÅá~ä ÝåÑ~ëáë Éå äçë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~I ~ä áãé~Åíç ÇÉ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~ ëçÄêÉ Éä êÝÖáãÉå ÜáÇêçä¼ÖáÅç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ó ~ä ìëç ÅçåàìåíçK bå ÅçåëÉÅìÉåÅá~I Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ sÝäÉò Éë ìåç ÇÉ äçë èìÉ ÇáëéçåÉ ~Åíì~äãÉåíÉ ÇÉ ìå~ ã~óçê ÇÉåëáÇ~Ç ÇÉ éìåíçë ÇÉ Åçåíêçä éáÉòçãÝíêáÅç É ÜáÇêçèìáãáÅç Eáåíêìëá¼å ã~êáå~F ÇÉ íçÇ~ ä~ `ìÉåÅ~ jÉÇáíÉêêłåÉ~ ^åÇ~äìò~K bëíçI ~ ëì îÉòI ëìéçåÉ èìÉ ä~ áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇáëéçåáÄäÉ ó Éä ÅçåçÅáãáÉåíç ~ÇèìáêáÇç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç éÉêãáíÉå ÅçåëáÇÉê~êäç Åçãç ìå ?ÄìÉå ä~Äçê~íçêáç å~íìê~ä? é~ê~ ÉëíìÇá~ê ~ ÉëÅ~ä~ êÉ~äI ÇáÑÉêÉåíÉë ÅìÉëíáçåÉë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ë ÇÉä ãłñáãç áåíÉêÝëI ÉåíêÉ ä~ë èìÉ éçÇê−~å Åáí~êëÉ Éä ÉëíìÇáç ÇÉ ä~ òçå~ åç ë~íìê~Ç~I Éä Ñäìàç ëìÄíÉêêłåÉç ó Éä íê~åëéçêíÉ Éå ãÉÇáçë éçêçëçëI äçë ÉëíìÇáçë ÇÉ êÉÅ~êÖ~I äçë éêçÅÉëçë ÇÉ áåíêìëá¼åJÉñíêìëá¼å ã~êáå~I ä~ë íÝÅåáÅ~ë ÇÉ ÖÉëíá¼å áåíÉÖê~Ç~I ÉíÅK pfkqbpfp efaoldblildf`^ bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ sÝäÉò Éëí~ ÅçåëíáíìáÇç éçê ÇÉé¼ëáíçë ÇÉíê−íáÅçë ÖêçëÉêçë EÖê~î~ë ó ~êÉå~ëFI èìÉ êÉéêÉëÉåí~å Ñçêã~ÅáçåÉë ~äìîá~äÉë ó ÇÉäí~áÅ~ë ÇÉ ÉÇ~Ç Åì~íÉêå~êá~K bä ëìÄëíê~íç ó äçë ÄçêÇÉë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Éëíłå áåíÉÖê~Ççë éçê ã~íÉêá~äÉë ãÉí~éÉäáíáÅçë ÇÉ äçë ÅçãéäÉàçë ^äéìà~êêáÇÉ ó j~ä~ÖìáÇÉ ÇÉ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÉíáÅ~ EéêáåÅáé~äãÉåíÉ Éëèìáëíçë ÇÉ ÉÇ~Ç é~äÉçòçáÅ~I ~ë− Åçãç éçê äáãçë ó ~êÅáää~ë äáãçë~ë ÇÉä mäáçÅÉåçI íçÇçë Éääçë ÇÉ ãìó Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇK i~ ÖÉçãÉíê−~ ÇÉ äçë ÇÉé¼ëáíçë ÇÉíê−íáÅçë Éëí~ ÅçåÇáÅáçå~Ç~ éçê ä~ë Ñê~Åíìê~ë èìÉ ~ÑÉÅí~å ~ä ëìÄëíê~íçK i~ë ã~óçêÉë éçíÉåÅá~ë ~é~êÉÅÉå Éå Éä ëÉÅíçê ÅÉåíê~äI Éå ä~ ÅçåÑäìÉåÅá~ ÇÉ äçë ê−çë QR
 • 46. sÝäÉò ó _Éå~ã~êÖçë~I ÇçåÇÉ ëÉ ~äÅ~åò~å äçë TR ã ÇÉ ÉëéÉëçêI ~ë− Åçãç Éå Éä ëÉÅíçê ÇÉäí~áÅçI Åçå ãłë ÇÉ SM ã ÇÉ éçíÉåÅá~ ó Éå ÇçåÇÉ ëÉ Ü~å ÇáÑÉêÉåÅá~Çç Ççë íê~ãçë ~Åì−ÑÉêçë ëÉé~ê~Ççë éçê ìå åáîÉä äáãçJ~êÅáääçëç éçÅç éÉêãÉ~ÄäÉK líê~ Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ ÖÉçãÝíêáÅ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI ÇÉ áåíÉêÝë ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçI Éë ä~ ÉñáëíÉåÅá~I ~ ìåçë Q ÅãK ÇÉ ä~ Åçëí~I ÇÉ ìå ÉëíêÉÅÜ~ãáÉåíç ÅçáåÅáÇÉåíÉ Åçå ìå~ ÉäÉî~Åá¼å ÇÉä ëìÄëíê~íç èìÉ ëÉ ëáíş~ ~ ä~ Åçí~ ÇÉä åáîÉä ÇÉä ã~êK bëí~ ÉëíêìÅíìê~ éÉêãáíÉ ÇáëíáåÖìáê ìå ëÉÅíçê ÅçåíáåÉåí~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ó ìå ëÉÅíçê ÅçëíÉêç èìÉI Éå ÝéçÅ~ë ÇÉ áåíÉåë~ ëÉèì−~ EÑáå~äÉë ÇÉä Éëíá~àÉ ÇÉä ~åç NVVRFI Ü~å NNÉÖ~Çç ~ èìÉÇ~ê áåÇÉéÉåÇáò~Ççë ÇÉÄáÇç ~ä ÇÉëÅÉåëç ÇÉ äçë åáîÉäÉë éáÉòçãÝíêáÅçë éçê ÇÉÄ~àç ÇÉ ä~ Åçí~ ÇÉä ãÉåÅáçå~Çç ìãÄê~äK bëí~ ëáíì~Åá¼å êÉëìäí~ ~ÇÉãłë îÉåí~àçë~ ÇÉëÇÉ Éä éìåíç ÇÉ îáëí~ ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçI ó~ èìÉ áãéçëáÄáäáí~ê−~ ìå ÜáéçíÝíáÅç ~î~åÅÉ ÇÉ ä~ áåíêìëá¼å ã~êáå~ ~Öì~ë ~êêáÄ~ ÇÉ ÇáÅÜ~ òçå~K i~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç ãÉÇá~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Éë ÇÉ ìåçë TM ãLÇ−~I ëá ÄáÉå ëÉ Ü~å çÄíÉåáÇç î~äçêÉë ÉåíêÉ PM ó PMM ãLÇ−~K i~ êÉÅ~êÖ~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ëÉ ÇÉÄÉ ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉ ~ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ äçë ê−çë sÝäÉò ó _Éå~ã~êÖçë~K q~ãÄáÝå ÅçåíêáÄìóÉå ~ ä~ êÉÅ~êÖ~ ä~ë ~Öì~ë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉä êÉíçêåç ÇÉ êáÉÖçëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå ~èìÉää~ë łêÉ~ë Éå ä~ë èìÉ ~ìå åç ëÉ ìíáäáò~ ä~ íÝÅåáÅ~ ÇÉ êáÉÖç äçÅ~äáò~ÇçK i~ ÇÉëÅ~êÖ~ éêáåÅáé~ä ÇÉä ëáëíÉã~ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë éçê ÄçãÄÉç Éå ãłë ÇÉ QMM éìåíçëI Åçå ìå Å~ìÇ~ä Éå íçêåç ~ PR ÜãPL~åç EÜ~ëí~ NVVRFI ÅáÑê~ ~ ä~ èìÉ Ü~Äê−~ èìÉ ëìã~ê ä~ë ë~äáÇ~ë ëìéÉêÑáÅá~äÉë ~ä ã~ê ó ä~ë ë~äáÇ~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ~ äç ä~êÖç ÇÉä ÄçêÇÉ ÅçëíÉêçK qê~ë ä~ Éåíê~Ç~ Éå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉä ëáëíÉã~ ÇÉ i~ sá³ìÉä~I ä~ Éñéäçí~Åá¼å éçê ÄçãÄÉç ëÉ Ü~ êÉÇìÅáÇç ÅçåëáÇÉê~ÄäÉãÉåíÉK i~ ÇáëíêáÄìÅá¼å Éëé~Åá~ä Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë Ñ~ÅáÉë ÜáÇêçèìáãáÅ~ë Éë Ä~ëí~åíÉ ëáãéäÉK bå Éä ëÉÅíçê ÉëíêáÅí~ãÉåíÉ ~äìîá~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI ä~ë Ñ~ÅáÉë ÜáÇêçèìáãáÅ~ë ëçå ã~óçêáí~êá~ãÉåíÉ ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ë Å~äÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~ëI éêçéá~ë ÇÉ ä~ ÇáëçäìÅá¼å ÇÉ ã~íÉêá~äÉë Å~äáòçJ Ççäçã−íáÅçëK ^ ãÉÇáÇ~ èìÉ éêçÖêÉë~ Éä ÑäìàçI ä~ë Ñ~ÅáÉë ÉîçäìÅáçå~å Éå Éä ëÉåç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ~ ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ëJëìäÑ~í~Ç~ë Å~äÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~ëK bå Éä ëÉÅíçê ëáíì~Çç äáÖÉê~ãÉåíÉ ~Öì~ë ~êêáÄ~ ÇÉä ?ìãÄê~ä? ÇÉä ëìÄëíê~íç ëÉ éêçÇìÅÉ ìå áåÅêÉãÉåíç åçí~ÄäÉ ÇÉ ä~ ë~äáåáÇ~ÇI Åçãç ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ä~ ~ÖêáÅìäíìê~ áåíÉåëáî~I í~åíç Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~ Åçãç Éå ä~ áòèìáÉêÇ~I ~ìåèìÉ Éå Éëí~ ìäíáã~ áåÑäìóÉ í~ãÄáÝå Éä êáÉÖç Åçå ~Öì~ë êÉëáÇì~äÉëK bå Éä ëÉÅíçê ÇÉäí~áÅç ëÉ çÄëÉêî~ ìå~ ã~óçê ÇáîÉêëáÇ~Ç ÇÉ Ñ~ÅáÉë ÜáÇêçèìáãáÅ~ëW ÉñáëíÉå ~Öì~ë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ëI ~Öì~ë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ëJëìäÑ~í~Ç~ë ó í~ãÄáÝå Åäçêìê~Ç~ë ë¼ÇáÅ~ëI Åçå ÉäÉî~Ç~ ë~äáåáÇ~ÇI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå ä~ ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~ ÇÉä ê−ç sÝäÉòK QS
 • 47. QT
 • 48. QU
 • 49. aìê~åíÉ ä~ ÇÝÅ~Ç~ ÇÉ äçë åçîÉåí~I Éä éêçÄäÉã~ ÇÉ ä~ ÉëÅ~ëÉò ÇÉ êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçë ÇÉÄáÇç ~ ä~ éÉêíáå~ò ëÉèì−~ ëÉ îáç ~Öê~î~Çç éçê Éä ÇÉíÉêáçêç ÇÉ ä~ Å~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëK i~ ÅçåÅÉåíê~Åá¼å ÇÉ ÄçãÄÉçë Éå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêç éêçîçż ä~ éêçÖêÉëá¼å ÇÉ ä~ áåíêìëá¼å ã~êáå~ óI Åçå ÉääçI ä~ ë~äáåáò~Åá¼å ÇÉ åìãÉêçë~ë Å~éí~ÅáçåÉëK mçê çíê~ é~êíÉI ä~ ~ÖêáÅìäíìê~ áåíÉåëáî~ èìÉ ëÉ ÇÉë~êêçää~ ëçÄêÉ Éä ~Åì−ÑÉêç ÅçåääÉî~ ä~ ~éäáÅ~Åá¼å ÇÉ ÉäÉî~Ç~ë Ççëáë ÇÉ ÑÉêíáäáò~åíÉë EÜ~ëí~ QMM hÖK kLÜ~L~³ç Éå ~äÖìåçë ÅìäíáîçëFI èìÉ Ü~å Ç~Çç äìÖ~ê ~ ~äíçë ÅçåíÉåáÇçë Éå åáíê~íçë Éå ä~ë ~Öì~ëK aìê~åíÉ äçë ~åçë ÜáÇêçä¼ÖáÅçë NVVPLVQ ó NVVQLVRI Éä TMB ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë ÉñáëíÉåíÉë éêÉëÉåí~Ä~å ÅçåíÉåáÇçë Éå åáíê~íçë ëìéÉêáçêÉë ~ RM ãÖLäI Åçå î~äçêÉë ãłñáãçë èìÉ ëìéÉê~Ä~å äçë ORM ãÖLä Éå äçë ëÉÅíçêÉë ÅÉåíê~ä ó ÇÉäí~áÅçK bä éêçÄäÉã~ ÇÉ ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å éçê åáíê~íçë éÉêëáëíÉ Éå ä~ ~Åíì~äáÇ~Ç ó ~äÖìåçë ÉëíìÇáçë í~ãÄáÝå Ü~å éìÉëíç ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ä~ éêÉëÉåÅá~ ÇÉ éä~ÖìáÅáÇ~ëK fqfkbo^ofl molmrbpql m~ê~Ç~NK bãÄ~äëÉ ÇÉ ä~ sá³ìÉä~ m~ê~Ç~OK aÉäí~ ÇÉä êá¼ sÝäÉò bN áíáåÉê~êáç éêçéìÉëíç éÉêãáíÉ êÉÑäÉñáçå~ê ëçÄêÉ ä~ ÖÉëíá¼å ÇÉ äçë êÉÅìêëçë Ü−ÇêáÅçë Éå ÅìÉåÅ~ë ÇÉ łãÄáíç ãÉÇáíÉêêłåÉçI ëçÄêÉ Éä áãé~Åíç ÇÉ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ éêÉë~ë Éå Éä êÝÖáãÉå ÜáÇêçä¼ÖáÅç ÇÉ ~Åì−ÑÉêçë ëáíì~Ççë ~Öì~ë ~Ä~àç ëçÄêÉ äçë ÉÑÉÅíçë ÇÉêáî~Ççë ÇÉ ä~ Éñéäçí~Åá¼å áåíÉåëáî~ Éå ~Åì−ÑÉêçë ÅçëíÉêçë ëçÄêÉ ä~ Åçåí~ãáå~Åá¼å ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë ÇÉ çêáÖÉå ~Öê−Åçä~K m^o^a^ NK bj_^ipb ab i^ sfÒrbi^ bä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ~ ìåçë NM hãK ~ä åçêçÉëíÉ ÇÉ ä~ ÅáìÇ~Ç ÇÉ sÝäÉò jłä~Ö~K bä ~ÅÅÉëç ~ ä~ é~ê~Ç~ éêçéìÉëí~I ÇÉëÇÉ ä~ `kJPQM ëÉ ÉÑÉÅíş~ íçã~åÇç ä~ ë~äáÇ~ Ü~Åá~ sÝäÉò jłä~Ö~ éçê ä~ ^JPPRK bå Éä hãK NR ÇÉ ä~ ^JPPR Ü~ó èìÉ ÇÉëîá~êëÉ í~å ë¼äç N hãK éçê ä~ ^JPPS é~ê~ NNÉÖ~ê ~ ä~ ÅÉêê~Ç~ ÇÉä ÉãÄ~äëÉK aÉëÇÉ Éä Éãéä~ò~ãáÉåíç ÉäÉÖáÇç éìÉÇÉå çÄëÉêî~êëÉ Åçå Åä~êáÇ~Ç ä~ë íêÉë éêáåÅáé~äÉë ìåáÇ~ÇÉë ÇÉ êÉäáÉîÉ ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ ÜáÇêçÖêłÑáÅ~ ÇÉä êá¼ sÝäÉòK bå ä~ é~êíÉ ëÉéíÉåíêáçå~ä êÉë~äí~å äçë ÉëÅ~êéÉë Å~äáòçë ëìÄÄÝíáÅçë ó ~äéìàłêêáÇÉë ÇÉ ä~ë ëáÉêê~ë ÇÉ `~ã~êçäçëI ÇÉä oÉóI båãÉÇáçI ^äÜ~êå~I qÉàÉÇ~ ó ^äãáà~ê~I ÇÉ çÉëíÉ ~ ÉëíÉ êÉëéÉÅíáî~ãÉåíÉK bå Éëí~ë ëáÉêê~ë ëÉ ~äÅ~åò~å ä~ë ã~óçêÉë ~äíáíìÇÉë ÇÉä ëÉÅíçêW äçë éáÅçë ÇÉ ä~ qçêÅ~ EäKRMM ãFI d~ääç ENKPRS ãFI sáäç ENKQNO ãF ó i~ j~êçã~ EOKMSR ãFK jłë ~ä ëìêI Åçå ìå~ ~äáåÉ~ÅáSå ÉëíÉJçÉëíÉI ëÉ ëáíş~ Éä ÅçêêÉÇçê ÇÉ `çäãÉå~êJmÉêá~å~I èìÉ ÅçåëíáíìóÉ ìå łêÉ~ ÇÉéêáãáÇ~I Åçå ìå~ åçí~ÄäÉ ÇáîÉêëáÇ~Ç äáíçä¼ÖáÅ~ EÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ ã~êÖ~ë ó ~êÅáää~ëFI ó Éå ä~ èìÉ ëÉ äçÅ~äáò~ Éä î~ëç ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~K bëíÉ ÅçêêÉÇçê ëÉé~ê~ äçë ÑìÉêíÉë êÉäáÉîÉë Å~äáòçë ÇÉä åçêíÉ ÇÉ ä~ë Åçäáå~ë ëáíì~Ç~ë ~ä ëìêI Åçå Ñçêã~ë ãłë ëì~îÉë ó êÉÇçåÇÉ~Ç~ëI Éå ä~ë èìÉ ~Ñäçê~å ã~íÉêá~äÉë Éëèìáëíçëçë ÇÉ ä~ë òçå~ë áåíÉêå~ë ÄÝíáÅ~ë ó ÇçåÇÉ ëÉ ~éçó~ ä~ ÅÉêê~Ç~ ÇÉä ÉãÄ~äëÉK içë êÉÅìêëçë ãÉÇáçë ÇÉä ëáëíÉã~ ÇÉä ÉãÄ~äëÉ ÇÉ i~ sá³ìÉä~I ÇÉ êÉÖìä~Åá¼å ÜáéÉê~åì~äI ëÉ Ü~å Éëíáã~Çç Éå VP ÜãPL~åçI äçë Åì~äÉë ëìéçåÉå Éä TOB ÇÉä íçí~ä ÇÉ ä~ ÅìÉåÅ~ E`epbI QV
 • 50. NVUTFK bñáëíÉ ~ÇÉãłë ä~ éçëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ íê~åëÑÉêáê ~Öì~ë ÇÉëÇÉ Éä ~êêçóç ÇÉ i~ j~ÇêÉ EÅìÉåÅ~ ÉåÇçêêÉáÅ~ ÇÉ w~Ñ~êê~ó~FK jÉÇá~åíÉ ìå ãçÇÉäç ã~íÉãłíáÅç ÇÉ Ñäìàç ëÉ Ü~ ~å~äáò~Çç Éä áãé~Åíç ÇÉä ëáëíÉã~ ÇÉ i~ sá³ìÉä~ Éå Éä êÝÖáãÉå ÜáÇêçä¼ÖáÅç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ sÝäÉò ó ëÉ Ü~å ëáãìä~Çç î~êá~ë ~äíÉêå~íáî~ë ÇÉ ÖÉëíá¼å ÉãÄ~äëÉJ~Åì−ÑÉêçK rå~ ÇÉ ä~ë çéÅáçåÉë ãłë áåíÉêÉë~åíÉë ëáãìä~Ç~ë ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ä~ éçëáÄáäáÇ~Ç ÇÉ êÉÇìÅáê ä~ë Éñíê~ÅÅáçåÉë ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ëI ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ Éå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêçI ó ~íÉåÇÉê ä~ë ÇÉã~åÇ~ë ÇÉ êáÉÖç ~ é~êíáê ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÉãÄ~äë~Ç~ëK bëí~ ëáãìä~Åá¼å êÉÑäÉà~ ìå~ ëáíì~Åá¼å é~êÉÅáÇ~ ~ ä~ èìÉ ëÉ çÄëÉêî~ ~Åíì~äãÉåíÉI ~ìåèìÉ ëÉ Éëí~ éêçÇìÅáÉåÇç ìå îÉêíáÇç ÇÉ ~Öì~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ~ä ã~êK bä ~Åì−ÑÉêç Å~êÉÅÉ ÇÉ éä~å ÇÉ ÖÉëíá¼åK oÉëìäí~ åÉÅÉë~êá~ ìå~ ÖÉëíá¼å áåíÉÖê~Ç~ ÇÉ ~Öì~ëI èìÉ Éëí~ÄäÉòÅ~ Éä ìëç Åçåàìåíç ÉãÄ~äëÉJ~Åì−ÑÉêç É áåÅçêéçêÉ ~ä ëáëíÉã~ äçë êÉÅìêëçë ~ÇáÅáçå~äÉë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ä~ ÇÉéìê~Åá¼å ÇÉ äçë ÉÑäìÉåíÉë ìêÄ~åçëK i~ êÉÅ~êÖ~ ~êíáÑáÅá~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Åçå Éëíçë ÉÑäìÉåíÉë ÅçåîÉåáÉåíÉãÉåíÉ íê~í~Ççë Éîáí~ê−~ ç äáãáí~ê−~ ÇêłëíáÅ~ãÉåíÉ äçë éêçÄäÉã~ë ÇÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~K m^o^a^ OK abiq^ abi ofl sbibw i~ é~ê~Ç~ éìÉÇÉ êÉ~äáò~êëÉ Éå Éä éìÉåíÉ ãÉíłäáÅç ëçÄêÉ Éä êá¼ sÝäÉòI ëáíì~Çç àìåíç ~ä hãK OSV ÇÉ ä~ ~åíáÖì~ `kJPQMI ~ ä~ Éåíê~Ç~ ÇÉ qçêêÉ ÇÉä j~ê Éå ÇáêÉÅÅá¼å ~ kÉêà~K bå ÉëíÉ ëÉÅíçê ÇÉä äáíçê~ä ëÉ çÄëÉêî~å ëÉÇáãÉåíçë ã~êáåçë ÇÉ ÉÇ~Ç éäáçÅÉå~ ó ä~ë ÑÝêíáäÉë îÉÖ~ë áåëí~ä~Ç~ë Éå äçë ~Ñäçê~ãáÉåíçë ÇÉ äçë ÇÉé¼ëáíçë ~äìîá~äÉë ó ÇÉäí~áÅçë Åì~íÉêå~êáçë ÇÉä êá¼ sÝäÉòK bå ÉëíÉ ëÉÅíçê ëÉ ÅçåÅÉåíê~å Öê~å Å~åíáÇ~Ç ÇÉ Å~éí~ÅáçåÉëI ~ìåèìÉ äçë Å~ìÇ~äÉë ÄçãÄÉ~Ççë ëçå ~Åíì~äãÉåíÉ éÉèìɳçëK pÉ íê~í~I ëçÄêÉ íçÇçI ÇÉ éçòçë ÇÉ ÉñÅ~î~Åá¼å ã~åì~äI ÇÉ Öê~å ÇáłãÉíêç ó éêçÑìåÇáÇ~Ç ãÉåçê ÇÉ NR ãI Åçãç Éë Éä Å~ëç ÇÉ ~äÖìå~ë ÇÉ ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë ÇÉ ä~ë ÅçãìåáÇ~ÇÉë ÇÉ êÉÖ~åíÉë ÇÉ ^äã~ó~íÉ ç qçêêÉ ÇÉä j~êK páÖìáÉåÇç Éä Å~ìÅÉ ÇÉä ê−çI éçê ëì ã~êÖÉå ÇÉêÉÅÜ~I ~ ìåçë PMM ãI ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ä~ë Éëí~ÅáçåÉë ÇÉ ~äÉêí~ ÇÉä p^fe EpáëíÉã~ ^ìíçãłíáÅç ÇÉ fåÑçêã~Åá¼å eáÇêçä¼ÖáÅ~F ó p^f`^ EpáëíÉã~ ^ìíçãłíáÅç ÇÉ fåÑçêã~Åá¼å ÇÉ ä~ `~äáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ^Öì~ëFI ëáíì~Ç~ë äáÖÉê~ãÉåíÉ ~Öì~ë ~Ä~àç ÇÉ ä~ ~åíáÖì~ Ä~íÉê−~ ÇÉ ëçåÇÉçë é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ ä~ Åçëí~ çÅÅáÇÉåí~ä ÇÉä íÉêãáåç ãìåáÅáé~ä ÇÉ sÝäÉò jłä~Ö~K bä åáîÉä éáÉòçãÉíêáÅç ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ãìó éê¼ñáãç ~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ EY O ãFI ~ìåèìÉ Åçå s~êá~ÅáçåÉë ~ äç ä~êÖç ÇÉä ~åçK bå ä~ òçå~ ÉñáëíÉ ìå~ ~ãéäá~ êÉÇ ÇÉ éáÉò¼ãÉíêçë é~ê~ Éä Åçåíêçä ÇÉ äçë åáîÉäÉë ÇÉ ~Öì~ ó ÇÉ ä~ ë~äáåáÇ~ÇI í~åíç Éå Éä ~Åì−ÑÉêç ëìéÉêáçê Åçãç Éå Éä áåÑÉêáçêK råç ÇÉ Éëíçë éáÉò¼ãÉíêçë Éë Éä fdjbJOI ê~åìê~Çç Éå Éä ~Åì−ÑÉêç áåÑÉêáçêI Åìóçë Ç~íçë Üáëí¼êáÅçë ãìÉëíê~å Åçãç î~ê−~å áåîÉêë~ãÉåíÉ ä~ ë~äáåáÇ~Ç ÇÉä ~Öì~ ó ä~ Åçí~ éáÉòçãÉíêáÅ~I ó Åìóç Åçåíêçä éìëç ãìó Åä~ê~ãÉåíÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç Éä áãéçêí~åíÉ éêçÅÉëç ÇÉ Éñíêìëá¼å ã~êáå~ ÇÉä ~åç NVVSK RM
 • 51. SJ^`rfcbol ab i^p ^i_bonrfii^p Ekbog^F il`^ifw^`flk dbldo^cf`^ ^`rfcbol ab i^p ^i_bonrfii^p Ekbog^F bä ëÉÅíçê ~Åì−ÑÉêç ëÉ ÉñíáÉåÇÉ ÇÉëÇÉ ä~ äçÅ~äáÇ~Ç ÇÉ kÉêà~I ëáíì~Ç~ Éå Éä ÉñíêÉãç çêáÉåí~ä ÇÉ ä~ éêçîáåÅá~ ÇÉ jłä~Ö~I Ü~ëí~ `Éêêç dçêÇç Éå ä~ éêçîáåÅá~ ÇÉ dê~å~Ç~K pÉ ÉåÅìÉåíê~ Éå ä~ ÉëíêáÄ~Åá¼å ãÉêáÇáçå~ä ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~I Å~ê~ÅíÉêáò~Ç~ éçê ìå êÉäáÉîÉ ~ÄêìéíçI ãìó ÉëÅ~êé~ÇçI Åçå ~äí~ë ãçåí~³~ë ÅÉêÅ~å~ë ~ä ã~ê ëìêÅ~Ç~ë éçê éêçÑìåÇçë Ä~êê~åÅçë éÉêéÉåÇáÅìä~êÉë ~ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~ëK mÉêíÉåÉÅÉ ~ä m~êèìÉ k~íìê~ä ÇÉ ä~ë ëáÉêê~ë ÇÉ qÉà~Ç~J ^äãáà~ê~J^äÜ~ã~K bå Éä äìÖ~ê ÇçåÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~ ÅçåÉÅí~ Åçå Éä ã~ê jÉÇáíÉêêłåÉç ëÉ Ü~ çêáÖáå~Çç ìå~ Åçëí~ ~Å~åíáä~Ç~I Åçå ÑìÉêíÉë éÉåÇáÉåíÉë ó éÉèìɳ~ë éä~ó~ë ó Å~ä~ë ÇÉ êÉÇìÅáÇ~ë ÇáãÉåëáçåÉëI èìÉ ÅçåëíáíìóÉ ìå ÉåÅä~îÉ éêáîáäÉÖá~Çç ÇÉ Öê~å ÄÉääÉò~ é~áë~à−ëíáÅ~K pçå äçë ~Å~åíáä~Ççë ÇÉ j~êçJ`Éêêç dçêÇçI m~ê~àÉ k~íìê~ä ÇÉ ìåçë çÅÜç âáä¼ãÉíêçë ÇÉ äçåÖáíìÇK fkqbobp efaoldblildf`l v pfqr^`flk ^`qr^i nìÉ Éä ~Öì~ Ü~ Éëí~Çç ãìó äáÖ~Ç~ ~ä ÇÉë~êêçääç Üáëí¼êáÅç ÇÉ Éëí~ êÉÖá¼å äç éêìÉÄ~å ÇáîÉêë~ë áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ë êÉ~äáò~Ç~ë Éå ä~ ~åíáÖćÉÇ~Ç é~ê~ Éä ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ÇÉä ~Öì~W ~ÅÉèìá~ëI ~äÄÉêÅ~ë ó ÇÉé¼ëáíçëK bå ÉëíÉ ëÉåíáÇçI ~ìå ëÉ ÅçåëÉêî~å Ççë áãéçêí~åíÉë ÅçåëíêìÅÅáçåÉëW Éå Éä Ä~êê~åÅç ÇÉ j~êç ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éä éáåíçêÉëÅç ~ÅìÉÇìÅíç ÇÉä ‡Öìáä~I ÅçåëíêìáÇç Éå Éä ëáÖäç ufu é~ê~ ääÉî~ê ~Öì~ ~ äçë ãçäáåçë ÇÉ ä~ îáÉà~ Ñ~ÄêáÅ~ ÇÉ ~òşÅ~ê ÇÉ p~å gç~èì−å ÇÉ j~êçI óI Éå ä~ ÇÉëÉãÄçÅ~Çìê~ ÇÉä ê−ç ÇÉ ä~ jáÉäI Éëíłå ä~ë êìáå~ë ÇÉ ìå~ ~åíáÖì~ Ñ~ÄêáÅ~ ÇÉ é~éÉäI ÅçåçÅáÇ~ éçéìä~êãÉåíÉ Åçãç Éä ?jçäáåç ÇÉ m~éÉä?I ÑìåÇ~Ç~ Çìê~åíÉ Éä êÉáå~Çç ÇÉ `~êäçë fff ó èìÉ ÑìåÅáçå¼ ÇÉëÇÉ Ñáå~äÉë ÇÉä ëáÖäç usfff Ü~ëí~ Ñáå~äÉë ÇÉä ufuK bå ä~ êÉÖá¼å ÉñáëíÉå Ä~ëí~åíÉë ëìêÖÉåÅá~ë ÇÉ ~Öì~I ÇÉ ~Ü− Éä åçãÄêÉ łê~ÄÉ ÇÉ ä~ äçÅ~äáÇ~Ç ÇÉ kÉêà~W k~ñáê~I èìÉ ëáÖåáÑáÅ~ ã~å~åíá~ä ~ÄìåÇ~åíÉK `~ÄÉ ÇÉëí~Å~ê Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êçI äçë eçóçëI äçë m~íçëI bä _çäáÅÜÉêç ó i~ cìÉåíÉ p~åí~K bñáëíÉå çíê~ë ëìêÖÉåÅá~ë ÇÉ ãÉåçê ÉåíáÇ~ÇI Åçãç ä~ ÑìÉåíÉ ÇÉä bëé~êíçI bN `çåíáåìçI p~åÖìáåçI eìÉêíç oçãÉêçI ëìêÖÉåÅá~ë ÇÉä ê−ç ÇÉ ä~ jáÉä ó Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ëK i~ páÉêê~ ^äãáà~ê~ Éëí~ Ñçêã~Ç~I Éå ëì ã~óçê é~êíÉI éçê ãłêãçäÉë íêá~ëáÅçë ÇÉä `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉI èìÉ ÅçåëíáíìóÉå ìå áãéçêí~åíÉ ~Åì−ÑÉêç çêáÖáå~Çç éçê éêçÅÉëçë ÇÉ Ñê~Åíìê~Åá¼å ó â~êëíáÑáÅ~ÅáçåK pì áãéçêí~åÅá~ Éë ÇÉÄáÇ~ ~ èìÉ ä~ êÉÖá¼å ëÉ ~Ä~ëíÉÅÉI Éå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI ÇÉ ~Öì~ë ëìÄíÉêêłåÉ~ë éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ÉëíÉ ~Åì−ÑÉêçK bä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç ÇÉ ä~ë éçÄä~ÅáçåÉë ÇÉ `çãéÉí~I cêáÖáäá~å~ ó kÉêà~ ëÉ êÉ~äáò~ ~ é~êíáê ÇÉ ëçåÇÉçë êÉ~äáò~Ççë Éå Éä óI ~ÇÉãłëI ÉñáëíÉå ÇáÑÉêÉåíÉë Å~éí~ÅáçåÉë é~ê~ ÅçãìåáÇ~ÇÉë ÇÉ êÉÖ~åíÉëK bä Öê~Çç ÇÉ Éñéäçí~Åá¼å ~ èìÉ Éëí~ ëçãÉíáÇç Éä ~Åì−ÑÉêç åç Éë êÉä~íáî~ãÉåíÉ ~äí~ Éå ëì ÅçåàìåíçK páå ÉãÄ~êÖçI ÇÉÄáÇç ~ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ìå~ éçëáÄäÉ Åçãé~êíáãÉåí~Åá¼å Éå ÄäçèìÉë ëÉ éêçÇìÅÉå ëçÄêÉÉñéäçí~ÅáçåÉë äçÅ~äÉë Éå ~äÖìåçë ÇÉ äçë Åçãé~êíáãÉåíçë èìÉ äç RN
 • 52. ÅçåëíáíìóÉåK bå Éä ÄçêÇÉ ãÉêáÇáçå~ä ëÉ Ü~å êÉ~äáò~Çç Ä~ëí~åíÉë ëçåÇÉçëI Éå äçë èìÉ ëÉ ÉÑÉÅíş~å ÄçãÄÉçë èìÉ çêáÖáå~å áãéçêí~åíÉë ÇÉëÅÉåëçë éáÉòçãÝíêáÅçë ó Ü~å ~ÑÉÅí~Çç ~ä Å~ìÇ~ä ÇÉ äçë ã~å~åíá~äÉë ãłë áåãÉÇá~íçëK mçê ÉääçI ~äÖìåçë ã~å~åíá~äÉë ëáÖåáÑáÅ~íáîçëI Åçãç bN _çäáÅÜÉêç ó i~ cìÉåíÉ p~åí~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ~Åíì~äãÉåíÉ ëÉÅçë ÇÉÄáÇç ~ èìÉ Éëíłå êÉÖìä~Ççë éçê äçë ëçåÇÉçë êÉ~äáò~Ççë é~ê~ Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ÇÉ kÉêà~K içë ÄçãÄÉçë èìÉ íáÉåÉå äìÖ~ê Éå ëçåÇÉçë éê¼ñáãçë ~ä ã~êI Éå é~êíáÅìä~ê Éå Éä ëÉÅíçê ÇÉä ~êêçóç ÇÉ `~åí~êêáà~åI éêçÇìÅÉå çÅ~ëáçå~äãÉåíÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~K i~ páÉêê~ ^äãáà~ê~ éêÉëÉåí~ áãéçêí~åíÉë ã~åáÑÉëí~ÅáçåÉë â~êëíáÅ~ëI ÉåíêÉ ä~ë èìÉ ÇÉëí~Å~ ä~ `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~K bñáëíÉåI ~ÇÉãłëI Öêìí~ë ëìÄã~êáå~ë Éå äçë ~Å~åíáä~Ççë ÇÉ `Éêêç dçêÇçI éçê ÇçåÇÉ ëÉ éêçÇìÅÉ ìå~ ÇÉëÅ~êÖ~ ÇÉ ~Öì~ ÇìäÅÉ ~ä ã~êI éêçÅÉÇÉåíÉ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Å~êÄçå~íáÅçK bëíç êÉÇìÅÉ ä~ ë~äáåáÇ~Ç ÇÉä ~Öì~ ÇÉä ã~ê Éå äçë éìåíçë ÇÉ ëìêÖÉåÅá~ ëìãÉêÖáÇçëI éìÉëíçë ÇÉ ã~åáÑáÉëíç éçê äçë ÅçåçÅÉÇçêÉë ÇÉ ä~ òçå~ ó éçê ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ÅçãìåáÇ~ÇÉë ã~êáå~ë éÉÅìäá~êÉë Éå ëì ÅÉêÅ~å−~K pfkqbpfp efaoldblildN`^ i~ êÉÖá¼å Éëí~ ëáíì~Ç~ Éå ä~ wçå~ fåíÉêå~ ÇÉ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÝíáÅ~I Éå ä~ èìÉ ~Ñäçê~å ã~íÉêá~äÉë ãÉí~ã¼êÑáÅçë éÉêíÉåÉÅáÉåíÉë ~ä `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉ ó ëÉÇáãÉåíçë ÇÉíê−íáÅçë éçëíçêçÖÉåáÅçëK bN `çãéäÉàç ^äéìà~êêáÇÉ Éëí~ ÅçåëíáíìáÇç éçê î~êá~ë ìåáÇ~ÇÉë ÇÉ ä~ë Åì~äÉë ä~ ÇÉ i~ ^äãáà~ê~ Éë ä~ èìÉ íáÉåÉ ã~óçê êÉéêÉëÉåí~Åá¼åK i~ ëÉêáÉ Éëíê~íáÖêłÑáÅ~ ~äéìà~êêáÇÉ ÅçãáÉåò~ éçê ìå~ ëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ Éëèìáëíçë ~íêáÄìáÇçë ~ä m~äÉçòçáÅç ó qê−~ë áåÑÉêáçêI ÇÉ Öê~å ÉëéÉëçê EÜ~ëí~ NKMMM ãFK pçÄêÉ Éää~ ÉñáëíÉ ìå~ éçíÉåíÉ ëÉêáÉ ÇÉ ãłêãçäÉë Ççäçã−íáÅçë ÇÉä qê−~ë ãÉÇáçI Åçå ìåçë QMM ã ÇÉ ÉëéÉëçê ó éçê ÉåÅáã~ ìå íê~ãç ÅçåëíáíìáÇç éçê ãłêãçäÉë Å~äáòçë Åçå åáîÉäÉë ÇÉ Å~äÅçÉëèìáëíçëI Åìó~ éçíÉåÅá~ î~êá~ ÉåíêÉ PM ó NMM ãI ~íêáÄìáÇçë ~ä qê−~ë ëìéÉêáçêK içë ã~íÉêá~äÉë éçëíçêçÖÉåáÅçë éÉêíÉåÉÅÉå ~ä mäáçÅÉåç ó ~ä `ì~íÉêå~êáçI ó Éëíłå ÅçåëíáíìáÇçë éçê ëÉÇáãÉåíçë ÇÉíê−íáÅçë ã~êáåçë ó ÅçåíáåÉåí~äÉë í~ãÄáÝå ÉñáëíÉå ÇáÑÉêÉåíÉë ~Ñäçê~ãáÉåíçë ÇÉ íê~îÉêíáåçëI ÇÉ ÉÇ~Ç mäÉáëíçÅÉå~K i~ ÉëíêìÅíìê~ ÖÉåÉê~ä ÇÉ äçë ã~íÉêá~äÉë ~äéìà~êêáÇÉë ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ìå Åçåàìåíç ÇÉ ìåáÇ~ÇÉë ëìéÉêéìÉëí~ëI éäÉÖ~Ç~ë ó Ñ~ää~Ç~ëI èìÉ çêáÖáå~å Ñçêã~ë ÇÉ Öê~å ÅçãéäÉàáÇ~ÇK bå Éä ëÉÅíçê ÅçëíÉêç ÇÉ kÉêà~I Éä ã~åíç ÇÉ i~ ^äãáà~ê~ éêÉëÉåí~ ìå~ ÖÉçãÉíê−~ Å~ëá í~ÄìN~êI Äìò~åÇç ìåçë OMœ Ü~Åá~ Éä ëìêI èìÉ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ìå ëáåÅäáå~ä îÉêÖÉåíÉ Åçå Éä Ñä~åÅç ãÉêáÇáçå~ä áåîÉêíáÇçK bëí~ ÉëíêìÅíìê~ èìÉÇ~ íêìåÅ~Ç~ éçê Éä ëìê ÇÉÄáÇç ~ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ Ñ~ää~ë ÇÉ ÇáêÉÅÅá¼å tktJbpb ó ktJpbI Åçãç ä~ ÇÉ cêáÖáäá~å~JkÉêà~ ç ä~ ÇÉä ê−ç ÇÉ i~ jáÉäI èìÉ Ü~ àìÖ~Çç ìå é~éÉä ãìó áãéçêí~åíÉ Éå ä~ ÉëíêìÅíìê~Åá¼å ÇÉ ä~ êÉÖá¼åK bå äçë ã~íÉêá~äÉë éäáçÅÝåáÅçë ó Åì~íÉêå~êáçë í~ãÄáÝå ëÉ Ü~å ÇÉà~Çç åçí~ê äçë ÉÑÉÅíçë ÇÉ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç ÖÉçíÉÅí¼åáÅ~I äç èìÉ éçåÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç Éä äÉî~åí~ãáÉåíç èìÉ Ü~ ÉñéÉêáãÉåí~Çç Éä ÄçêÇÉ ëìê ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~ ÇÉëÇÉ Éä jáçÅÉåç ~ ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇK RO
 • 53. içë ãłêãçäÉë ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~ éÉêíÉåÉÅÉå ~ ä~ ìåáÇ~Ç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ qÉàÉÇ~J ^äãáà~ê~Jdìàáà~êÉëI èìÉ íáÉåÉ ìå~ ÉñíÉåëá¼å ÇÉ RQO âãO ó çÅìé~ é~êíÉ ÇÉ ä~ë éêçîáåÅá~ë ÇÉ jłä~Ö~ ó dê~å~Ç~K bä ëÉÅíçê ãÉêáÇáçå~ä ÇÉ Éëí~ ìåáÇ~Ç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ íê~ÇáÅáçå~äãÉåíÉ ëÉ Ü~ ÇÉåçãáå~Çç ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ëK bä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ë íáÉåÉ ìå~ Ñçêã~ ~ä~êÖ~Ç~ ó ÉëíêÉÅÜ~ ÇÉ ÇáêÉÅÅá¼å ktJpbI Åçå ìå~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ~Ñäçê~ãáÉåíç ÇÉ ìåçë TM âãOK pÉ ÉñíáÉåÇÉ ÇÉëÇÉ ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ ä~ éçÄä~Åá¼å ÇÉ `~åáää~ë ÇÉ ^äÄ~áÇ~ Ü~ëí~ Éä ã~êK bëíł Ñçêã~Çç éçê ã~íÉêá~äÉë ~äéìà~êêáÇÉëI Åìó~ äáíçäçÖê~Ñá~ ÅçåëáëíÉI Éå ÖÉåÉê~äI Éå ìå Åçåàìåíç Å~êÄçåłíáÅç éÉêãÉ~ÄäÉ èìÉ ëÉ ÇáëéçåÉ ëçÄêÉ çíêç ãÉí~éÉä−íáÅç ÇÉ Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~ÇK oÉÅáÉåíÉãÉåíÉ ëÉ Ü~ êÉÇÉÑáåáÇç Åçãç ìå~ ìåáÇ~Ç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ Åçãé~êíáãÉåí~Ç~K pì äáãáíÉ ãÉêáÇáçå~ä Éëí~ ÇÉÑáåáÇç éçê ä~ Ñ~ää~ ÇÉ cêáÖáäá~å~JkÉêà~I èìÉ äç ëÉé~ê~ ÇÉ äçë Éëèìáëíçë ÇÉ äçë ã~åíçë ÇÉ dì~à~êÉë ó ^äãáà~ê~K bëíçë ã~íÉêá~äÉë ëìéçåÉå ìå~ Ä~êêÉê~ èìÉ ÇÉíÉêãáå~ ä~ ÇáêÉÅÅá¼å ÇÉä Ñäìàç ëìÄíÉêêłåÉç ó çêáÖáå~ ä~ ìÄáÅ~Åá¼å ÇÉ äçë éêáåÅáé~äÉë éìåíçë ÇÉ ÇêÉå~àÉ å~íìê~äK bä ~Åì−ÑÉêç Éë Ä~ëí~åíÉ ÜÉíÉêçÖÝåÉçI Åçå áãéçêí~åíÉë î~êá~ÅáçåÉë Éå Éä Öê~Çç ÇÉ â~êëíáÑáÅ~ÅáçåI éìÉëí~ë ÇÉ ã~åáÑáÉëíç éçê ä~ éêÉëÉåÅá~ ÇÉ ã~å~åíá~äÉë ~ ÇáÑÉêÉåíÉë ~äíáíìÇÉëI î~êá~ÅáçåÉë Éå ä~ Åçí~ ÇÉä åáîÉä éáÉòçãÝíêáÅç ó éçê Éä Å~ìÇ~ä çÄíÉåáÇç Éå äçë ëçåÇÉçë èìÉ äç Éñéäçí~åK i~ë íê~åëãáëáîáÇ~ÇÉë ãłë ëáÖåáÑáÅ~íáî~ë Éëíłå ÅçãéêÉåÇáÇ~ë ÉåíêÉ UM ó VMM ãOLÇ−~K i~ ~äáãÉåí~Åá¼å ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ë éêçÅÉÇÉ ÇÉ ä~ áåÑáäíê~Åá¼å ÇÉ ä~ éêÉÅáéáí~Åá¼å ENQ ÜãPL~åçF ó ÇÉ ä~ êÉÅ~êÖ~ ëìÄíÉêêłåÉ~ ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ i~ ^äãáà~ê~I Åçå ä~ èìÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ Éå ÅçåíáåìáÇ~Ç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~I Éëíáã~Ç~ Éå UJNM ÜãPL~åçK i~ ÇÉëÅ~êÖ~ ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ëÉ éêçÇìÅÉ ~ íê~îÝë ÇÉ ã~å~åíá~äÉëI ëáíì~Ççë Éå ëì ã~óçê−~ Éå Éä Åçåí~Åíç Åçå ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉë ÇÉ Ä~à~ éÉêãÉ~ÄáäáÇ~Ç èìÉ ÅçåÇáÅáçå~å ëì äáãáíÉ ãÉêáÇáçå~äI ÉåíêÉ äçë èìÉ ÇÉëí~Å~ Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êçI éçê ~éçêíÉë ÇáÑìëçë äçÅ~äáò~Ççë Éå äçë Å~ìÅÉë ÇÉ äçë ê−çë èìÉ ä~ ~íê~îáÉë~å Eê−çë qçêêçñI eáÖìÉê¼åI `Üáää~ê ó ÇÉ i~ jáÉäF ó éçê ÄçãÄÉçë Éå ëçåÇÉçëK q~ãÄáÝå ëÉ éêçÇìÅÉ ìå~ ÇÉëÅ~êÖ~ ëìÄíÉêêłåÉ~ Ü~Åá~ ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉë éäáçÅì~íÉêå~êá~ë ~Çó~ÅÉåíÉë ó Ü~Åá~ Éä ã~êK RP
 • 54. RQ
 • 55. içë ÄçãÄÉçë íáÉåÉå äìÖ~ê Éå ëçåÇÉçë ìÄáÅ~ÇçëI ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉI Éå äçë ê−çë qçêêçñI eáÖìÉê¼å ó `Üáää~êK bå ÉëíÉ şäíáãç ëÉ ÉåÅìÉåíê~å ä~ë Å~éí~ÅáçåÉë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ kÉêà~I Éå ä~ë èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉå ÇÉëÅÉåëçë éáÉòçãÝíêáÅçë áãéçêí~åíÉë Çìê~åíÉ äçë ÄçãÄÉçëI ~ìåèìÉ Éä ~Åì−ÑÉêç ëÉ êÉÅìéÉê~ êłéáÇ~ãÉåíÉ Éå éÉêáçÇçë ÜşãÉÇçëK i~ Éñéäçí~Åá¼å éçê ÄçãÄÉç ~ëÅáÉåÇÉ ~ ìå î~äçê ÅçãéêÉåÇáÇç ÉåíêÉ U ó NQ ÜãPL~³çI êÉÅìêëçë èìÉ ëçå ìíáäáò~Ççë é~ê~ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ìêÄ~åç ó êÉÖ~ÇäçK ^ ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ äçë ÄçãÄÉçëI Éå ÅáÉêíçë ëÉÅíçêÉë ÇÉä ~Åì−ÑÉêç Eí~äÉë Åçãç Éä Ä~êê~åÅç ÇÉ `~åí~êêáà~åFI Éä åáîÉä ÇáåłãáÅç ëÉ ëáíş~ éçê ÇÉÄ~àç ÇÉä åáîÉä ÇÉä ã~êI éçê äç èìÉ ëÉ éêçÇìÅÉ áåíêìëá¼å ã~êáå~I é~êíáÅìä~êãÉåíÉ Çìê~åíÉ éÉêáçÇçë éêçäçåÖ~Ççë ÇÉ ëÉèì−~K i~ë Ñ~ÅáÉë èì−ãáÅ~ë éêÉÇçãáå~åíÉë ëçå ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ë Å~äÅáÅ~ë ó ÅłäÅáÅçJã~ÖåÉëáÅ~ëI ~ ÉñÅÉéÅá¼å ÇÉä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êçI èìÉ éêÉëÉåí~ Ñ~ÅáÉë ëìäÑ~í~Ç~JÄáÅ~êÄçå~í~Ç~K bå ÖÉåÉê~äI ëÉ íê~í~ ÇÉ ~Öì~ë éçÅç ãáåÉê~äáò~Ç~ë EOMMJQMM ãÖLNFK pçÄêÉ Éä ~Åì−ÑÉêç ÉñáëíÉå î~êáçë ÑçÅçë éìåíì~äÉë ÇÉ Åçåí~ãáå~Åá¼åI Åçãç ìå îÉêíÉÇÉêç ÇÉ êÉëáÇìçë ë¼NáÇçë ìêÄ~åçë Éå Éä Ä~êê~åÅç ÇÉ j~êçI ~Åíì~äãÉåíÉ Åä~ìëìê~ÇçI î~êá~ë Å~åíÉê~ë é~ê~ Éñíê~ÅÅá¼å ÇÉ łêáÇçë ó ~äÖìåçë Éëí~Ääçë ÇÉ ÉëÅ~ë~ ÉåíáÇ~ÇI ~ìåèìÉ åç ÉñáëíÉå áåÇáÅáçë áãéçêí~åíÉë ÇÉ ~ÑÉÅÅá¼åK fqfkbo^ofl molmrbpql m~ê~Ç~ NK `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~ m~ê~Ç~ OK bä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êç m~ê~Ç~ PK `~êêç dçêÇç bä áíáåÉê~êáç ÅçåëáëíÉ Éå Ü~ÅÉê ìå êÉÅçåçÅáãáÉåíç ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉä ëÉÅíçê ÅçëíÉêç ÇÉ kÉêà~I ÇÉåíêç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ëI Åçå ä~ êÉ~äáò~Åá¼å ÇÉ í~å ëçäç íêÉë é~ê~Ç~ëW ä~ `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~I Éä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êç ó Éä ~Å~åíáä~Çç ÇÉ `Éêêç dçêÇçK kç çÄëí~åíÉI ä~ êÉÖá¼å çÑêÉÅÉ ãìÅÜ~ë ã~ë éçëáÄáäáÇ~ÇÉë é~ê~ êÉÅçåçÅáãáÉåíçë ÖÉçä¼ÖáÅçë É ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅçëK kçë Éëí~ãçë êÉÑáêáÉåÇç ~ä Å~ìÅÉ ÇÉä ê−ç `Üáää~êI Åçå äçë ëçåÇÉçë ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç ~ kÉêà~I ó ~ äçë ÅłåçåÉë èìÉ ÉñáëíÉå ~Öì~ë ~êêáÄ~I ~ äçë Å~ãáåçë ÑçêÉëí~äÉë èìÉ ëÉ ~ÇÉåíê~å Éå ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~I ~ ä~ Ñ~ää~ ÇÉä ê−ç ÇÉ i~ jáÉäI ~ä Å~ìÅÉ ÇÉ ÉëíÉ ê−çI ~ä Ä~êê~åÅç ÇÉ `~åí~êêáà~åI ~ ä~ë åìãÉêçë~ë Å~ä~ë ÇÉä ~Å~åíáä~Çç ÅçëíÉêçI ~ ä~ îáëí~ ÇÉ äçë ~Å~åíáä~Ççë ÇÉëÇÉ Éä ÅÉêêç ÇÉ i~ qçêêÉ ÇÉ j~êç ó ~ä ~Ñäçê~ãáÉåíç éäáçÅÉåç ÇÉ ä~ éä~ó~ ÇÉ _ìêêá~å~I èìÉ ÇÉëÖê~Åá~Ç~ãÉåíÉ Ü~ ëáÇç ìêÄ~åáò~Çç Éå äçë şäíáãçë ~³çëK m^o^a^ NK `rbs^ ab kbog^ pÉ ~ÅÅÉÇÉ ~ é~êíáê ÇÉ ä~ ~ìíçî−~ ^JT E`kJPQMF éçê ä~ ë~äáÇ~ OVRK i~ `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~ Éë ìåç ÇÉ äçë ãçåìãÉåíçë å~íìê~äÉë ã~ë îáëáí~Ççë ÇÉ bëé~³~I Åçå ìå~ ãÉÇá~ ~éêçñáã~Ç~ ÇÉ RMMKMMM éÉêëçå~ë éçê ~åçK i~ ÇáëíêáÄìÅá¼å ãÉåëì~ä éêÉëÉåí~ î~äçêÉë ã−åáãçë Éå äçë éêáãÉêçë ó şäíáãçë ãÉëÉë ÇÉä ~³ç EÉåíêÉ NNKMMM ó OMKMMM éÉêëçå~ëLãÉëF ó ãłñáãçë Éå Éä ãÉë ÇÉ ^Öçëíç EÉåíêÉ VMKMMM ó NOMKMMM éÉêëçå~ëL ãÉëFK RR
 • 56. bä Åçåàìåíç ÇÉ ä~ Å~îáÇ~Ç ëÉ ÇáîáÇÉI ~ ÉÑÉÅíçë éêłÅíáÅçëI Éå Ççë òçå~ë ÄáÉå ÇáÑÉêÉåÅá~Ç~ëK J pÉÅíçê Ü~Äáäáí~Çç ~ä íìêáëãçI ÇÉåçãáå~Çç d~äÉê−~ë _~à~ë ç d~äÉê−~ë qìê−ëíáÅ~ëI èìÉ ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ä íÉêÅáç ãłë ãÉêáÇáçå~ä ÇÉ ä~ ÅìÉî~K bëíłå ÅçåëíáíìáÇ~ë éçê ìå~ ëìÅÉëá¼å ÇÉ ë~ä~ë ëÉé~ê~Ç~ë éçê ÉÇáÑáÅáçë ÇÉ ÉëéÉäÉçíÉã~ë çêáÉåí~Ç~ë Éå ëÉåíáÇç k PRœ bI Åçå ìå ÉàÉ éêáåÅáé~ä ÇÉ ìåçë ORM ãÉíêçë ÇÉ äçåÖáíìÇI J oÉëíç ÇÉ ä~ Å~îáÇ~ÇI èìÉ ~Ä~êÅ~ ä~ë d~äÉê−~ë ^äí~ë ó ä~ë d~äÉê−~ë kìÉî~ëI èìÉ ÅçåëíáíìóÉ äçë Ççë íÉêÅáçë ã~ë áåíÉêåçë ÇÉ ä~ ÅìÉî~K bë Éä ëÉÅíçê åç Ü~Äáäáí~Çç ~ä íìêáëãçI Åçåíáåş~å Åçå ä~ çêáÉåí~Åá¼å ÖÉåÉê~ä åçêíÉJëìêI ~ìåèìÉI Éå Éä ÇÉí~ääÉI ãìÉëíê~å ìå íê~ò~Çç ä~ÄÉê−åíáÅç ó ÅçåëíáíìóÉå ìå~ ëìÅÉëá¼å ÇÉ Öê~åÇÉë ë~ä~ëI ëÉé~ê~Ç~ë éçê éÉèìɳ~ë éçêÅáçåÉë ÇÉä ã~Åáòç êçÅçëçI Å~çë ÇÉ ÄäçèìÉë ç Öê~åÇÉë îçäşãÉåÉë ÇÉ êÉÅçåëíêìÅÅáçåÉë äáíçèì−ãáÅ~ëK i~ `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~ Éë ìå~ ÇÉ ä~ë Å~îáÇ~ÇÉë â~êëíáÅ~ë ãłë ëáåÖìä~êÉë ÇÉ ^åÇ~äìÅ−~K pìë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë ÖÉçä¼ÖáÅ~ë ó ÖÉçãçêÑçä¼ÖáÅ~ë ëáíş~å ~ Éëí~ ÅìÉî~ Åçãç ìå éìåíç ÇÉ áåíÉêÝë ÖÉçä¼ÖáÅç ÇÉ Öê~å î~äçê é~íêáãçåá~ä Éå Éä ÅçåíÉñíç ~åÇ~äìò ÇÉÄáÇç ~ ä~ ÉëéÉÅí~Åìä~êáÇ~Ç ÇÉ ëìë ë~ä~ëI Åçå ~ÄìåÇ~åíÉë ó î~êá~Ççë ÉëéÉäÉçíÉã~ëI ëì ó~ÅáãáÉåíç ~êèìÉçä¼ÖáÅç ó ä~ë éáåíìê~ë êìéÉëíêÉëK qçÇç ÉääçI àìåíç Åçå ä~ ëáíì~Åá¼å ÖÉçÖêłÑáÅ~I Éå ìå ÉåÅä~îÉ íìê−ëíáÅç éçê ÉñÅÉäÉåÅá~I Ü~ÅÉ èìÉ ëÉ~ ìåçë ÇÉ äçë äìÖ~êÉë ãłë îáëáí~Ççë ÇÉ ä~ `çëí~ ÇÉä pçä óI ~ä ãáëãç íáÉãéçI ìå~ áãéçêí~åíÉ ÑìÉåíÉ ÇÉ êáèìÉò~ é~ê~ ä~ Åçã~êÅ~K ^ä ã~êÖÉå ÇÉ Éëí~ áãéçêí~åÅá~ ÉÅçå¼ãáÅ~I ä~ `ìÉî~ ÇÉ kÉêà~ íáÉåÉ ìå ~äíç áåíÉêÝë ÅáÉåí−ÑáÅçI éìÉë ÅçåëíáíìóÉ ìå ÉñÅÉäÉåíÉ êÉÖáëíêç Ѽëáä ÇÉ ä~ Üáëíçêá~ ÖÉçä¼ÖáÅ~ êÉÖáçå~ä ÇÉ äçë şäíáãçë ãáääçåÉë ÇÉ ~³çëK bëéÉÅá~äãÉåíÉ áåíÉêÉë~åíÉ Éë ä~ ëÉÇáãÉåí~Åá¼å èì−ãáÅ~ çÅìêêáÇ~I ~ä ãÉåçëI ÇÉëÇÉ Éä mäÉáëíçÅÉåç ãÉÇáç ~ ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇX í~ãÄáÝå ÅçåëÉêî~ Öê~Ä~Ççë äçë ê~ëÖçë é~äÉçÅäáã~íáÅçëI åÉçíÉÅí¼åáÅçë ó é~äÉçÜáÇêçä¼ÖáÅçë ãłë ÇÉëí~Å~ÄäÉë ÇÉ ä~ êÉÖá¼åK bëí~ ìÄáÅ~Ç~ Éå ä~ îÉêíáÉåíÉ ãÉêáÇáçå~ä ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~I ~ NRU ã ÇÉ ~äíáíìÇ ó ~ UMM ã ÇÉ Çáëí~åÅá~ ÇÉ ä~ ä−åÉ~ ÇÉ Åçëí~ ~Åíì~äK bë ìå~ ÅìÉî~ ÇÉ ÇÉ ë ~êêçääç Üçêáòçåí~äI Åçå ìåçë TR M ã ÇÉ äçåÖáíìÇ ó ìå ÇÉë åáîÉä ãłñáãç ÇÉ SU ãI ÇÉ ã~åÉê~ èìÉ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ëáíì~Ç~ ÉåíêÉ ä~ë Åçí~ë NOT ó NVR ã ëKåKãK pìë ë~ä~ë ó Ö~äÉê−~ëI ÇÉ Öê~åÇÉë ÇáãÉåëáçåÉëI çÅìé~å ìå îçäìãÉå ÇÉ ìåçë PMMKMMM ãP ó ëáÖìÉå ìå~ çêáÉåí~Åá¼å ~éêçñáã~Ç~ åçêíÉJëìêI ~Ç~éí~Ç~ë ~ ä~ë éêáåÅáé~äÉë ÇáêÉÅÅáçåÉë ÇÉ Ñê~Åíìê~Åá¼åK i~ Å~îáÇ~Ç ëÉ ÇÉë~êêçää~ Éå äçë ãłêãçäÉë Ççäçã−íáÅçë ÇÉ ä~ ìåáÇ~Ç ÇÉ i~ ^äãáà~ê~K `çãç êÉëìäí~Çç ÇÉ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç åÉçíÉÅí¼åáÅ~I ä~ ÅìÉî~ Éëíł ëáíì~Ç~ ~Åíì~äãÉåíÉ Éå ä~ òçå~ åç ë~íìê~Ç~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêçI éçê ÉåÅáã~ ÇÉä åáîÉä éáÉòçãÉíêáÅçK pìë ÉëéÉäÉçíÉã~ë Ééá~ÅìÑáíáÅçë áåÇáÅ~å èìÉ Éëíìîç é~êÅá~äãÉåíÉ áåìåÇ~Ç~ ó éçåÉå ÇÉ ã~åáÑáÉëíç Éä ÇÉëÅÉåëç ëìÑêáÇç éçê Éä åáîÉä éáÉòçãÉíêáÅç Åçãç ÅçåëÉÅìÉåÅá~ ÇÉ ä~ ÉäÉî~Åá¼å ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~K i~ ÖÝåÉëáë ÇÉ ä~ ÅìÉî~ ëÉ áåáÅá¼ Åçå éçëíÉêáçêáÇ~Ç ~ ä~ ÉëíêìÅíìê~Åá¼å Éå ã~åíçë ÇÉ ä~ `çêÇáääÉê~ _ÉíáÅ~K ^ äç ä~êÖç ÇÉä jáçÅÉåç ãÉÇáç ó ëìéÉêáçê äçë ãłêãçäÉë ÇÉ ä~ páÉêê~ ÇÉ ^äãáà~ê~ ó~ ÉëíìîáÉêçå ÉñéìÉëíçë ~ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ ÇáëçäìÅá¼å éçê Éä ~Öì~ ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼å èìÉ ÅáêÅìä~Ä~ éçê ä~ë åìãÉêçë~ë Çá~Åä~ë~ë ó ëìéÉêÑáÅáÉë ÇÉ Éëíê~íáÑáÅ~Åá¼å ÇÉä ã~Åáòç êçÅçëçK mêçÖêÉëáî~ãÉåíÉI äçë Éåë~åÅÜ~ãáÉåíçë ÇÉ Éëí~ë ÇáëÅçåíáåìáÇ~ÇÉë çêáÖáå~êçå ä~ë Öê~åÇÉë ë~ä~ë ÇÉ ä~ ÅìÉî~K RS
 • 57. bå Éä mäáçÅÉåçI ä~ ÅìÉî~ ëÉ ÉåÅçåíê~Ä~ Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ äçë éìåíçë ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ó éìÇç éÉêã~åÉÅÉê é~êÅá~äãÉåíÉ áåìåÇ~Ç~K bå Éä mäÉáëíçÅÉåçI ä~ êÉÖá¼å ÇÉ kÉêà~ Éëíìîç ëçãÉíáÇ~ ~ ÑêÉÅìÉåíÉë É áãéçêí~åíÉë î~êá~ÅáçåÉë ÅäáãłíáÅ~ëK pÉ Ü~å ÇÉíÉêãáå~Çç î~êáçë éÉêáçÇçë ÇÉ ã~óçê áãéçêí~åÅá~ Éå Éä ÅêÉÅáãáÉåíç ÇÉ äçë ÉëéÉäÉçíÉã~ëI èìÉ ÅçáåÅáÇÉå ÄłëáÅ~ãÉåíÉ Åçå äçë şäíáãçë Éëí~Çáçë áëçí¼éáÅçë ÇÉ Å~êłÅíÉê ÅłäáÇçK bå Éä eçäçÅÉåç Åçåíáåì¼ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç èì−ãáÅ~ ó ä~ ëÉÇáãÉåí~Åá¼å ÇÉíê−íáÅ~ Éå ä~ë éêçñáãáÇ~ÇÉë ÇÉ ä~ Éåíê~Ç~ ~ ä~ Å~îáÇ~ÇK bå ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇI ÇÉÄáÇç ~ä ÇÉëÅÉåëç ÇÉä åáîÉä ÇÉ Ä~ëÉI ä~ ÅìÉî~ ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ëáíì~Ç~ Éå ä~ òçå~ åç ë~íìê~Ç~ ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ó ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç â~êëíáÅ~ Éë ãìó ÉëÅ~ë~ éçê Éä Ä~àç Å~ìÇ~ä ÇÉ äçë ÖçíÉçëI ÅçåÇáÅáçå~Ççë éçê ä~ ÉëÅ~ë~ éêÉÅáéáí~Åá¼å ~åì~äI ä~ ÉäÉî~Ç~ Éî~éçíê~åëéáê~Åá¼å éçíÉåÅá~ä ó ä~ êÉÇìÅáÇ~ ÅìÄáÉêí~ îÉÖÉí~ä éêçÇìÅíçê~ ÇÉ `lOK qçÇç Éääç ÅçåÇáÅáçå~ èìÉ ä~ ÅìÉî~ ÉëíÝ Ä~ëí~åíÉ ëÉÅ~ ó äçë ÖçíÉçë ëçå ÇÉ ÉëÅ~ëç Å~ìÇ~äK bä ~Öì~ ÇÉ ääìîá~ éÉåÉíê~ Éå äçë ãłêãçäÉëI ÅáêÅìä~ ~ íê~îÝë ÇÉ Éääçë ó ~Å~Ä~ ÖçíÉ~åÇç Éå Éä áåíÉêáçê ÇÉ ä~ ÅìÉî~K bå ÖÉåÉê~äI äçë Å~ìÇ~äÉë ÇÉ ÖçíÉç ëçå ãìó Ä~àçë Éå íçÇ~ ä~ ÅìÉî~I Åçå î~äçêÉë ãÉåçêÉë Éå áåîáÉêåç ó éêáã~îÉê~ ó ãłë ~äíçë Éå îÉê~åçK i~ íÉåÇÉåÅá~ ëÉ áåíÉêêìãéÉ Éå äçë ãÉëÉë ÇÉ ~ÄìåÇ~åíÉë ääìîá~ëI Åì~åÇç ëÉ êÉÖáëíê~ ìå~ ÅêÉÅáÇ~ Åçãç êÉëéìÉëí~ êłéáÇ~ ~ ä~ êÉÅ~êÖ~K ^ ä~ îáëí~ ÇÉ Éëí~ ÉîçäìÅá¼åI éìÉÇÉ áåÇáÅ~êëÉ èìÉ ÉñáëíÉ ìå~ ÅáêÅìä~Åá¼å äÉåí~ ÇÉä ~Öì~ ÇÉ ääìîá~ ~ íê~îÝë ÇÉä íê~ãç ÇÉ ãłêãçäÉë èìÉ Ü~ó ÉåÅáã~ ÇÉ ä~ ÅìÉî~I éêçÇìÅáÝåÇçëÉ ìå ÇÉëÑ~ëÉ Éëí~Åáçå~ä ÇÉëÇÉ ä~ Éåíê~Ç~ ÇÉ ä~ éêÉÅáéáí~Åá¼å Ü~ëí~ ëì ë~äáÇ~ éçê äçë éìåíçë ÇÉ ÖçíÉçK pÉ íê~í~I éçê äç í~åíçI ÇÉ ìå ëáëíÉã~ ãìó áåÉêÅá~äI èìÉ í~êÇ~ ãìÅÜç íáÉãéç Éå êÉëéçåÇÉê ~åíÉ ä~ ääìîá~ óI éçê í~åíçI éêÉëÉåí~ ìå Öê~å éçÇÉê ãçÇìä~Ççê ÇÉ ä~ ëɳ~ä ÇÉ Éåíê~Ç~ EéêÉÅáéáí~Åá¼åFK kç çÄëí~åíÉI Åì~åÇç íáÉåÉå äìÖ~ê ääìîá~ë ~ÄìåÇ~åíÉë ëÉ éêçÇìÅÉ ìå ~ìãÉåíç êłéáÇç ÇÉ Å~ìÇ~äK bä íáÉãéç ÇÉ íêłåëáíç ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ ääìîá~ ÇÉëÇÉ èìÉ ëÉ áåÑáäíê~å Ü~ëí~ èìÉ ëìêÖÉå éçê ÖçíÉç Éå ä~ ÅìÉî~ ES ~ U ãÉëÉëI ÉñÅÉéíç Éå éÉêáçÇçë ÇÉ ~ÄìåÇ~åíÉë ääìîá~ëI èìÉ Éë ÇÉ ìåçë O ãÉëÉëF Ü~ éçÇáÇç ÇÉíÉêãáå~êëÉ ~ é~êíáê ÇÉ ~åłäáëáë èì−ãáÅçë É áëçí¼éáÅçë ÇÉ ä~ë ~Öì~ëK i~ë ~Öì~ë ÇÉ ÖçíÉç ëçå ÇÉ Ñ~ÅáÉë ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ ã~ÖåÉëáÅçJÅ~äÅáÅ~ ÇÉÄáÇç ~ ä~ å~íìê~äÉò~ Ççäçã−íáÅ~ ÇÉ äçë ãłêãçäÉë éçê äçë èìÉ ÅáêÅìä~åI ó ÇÉ ãáåÉê~äáò~Åá¼å ãÉÇá~JÄ~à~I Åçå ìå~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ãÉÇá~ î~êá~ÄäÉ ÉåíêÉ PVO ó RQT ãáÅêçpLÅãKI ëÉÖşå äçë éìåíçëK i~ íÉãéÉê~íìê~ ãÉÇá~ ÇÉ Éëí~ë ~Öì~ë Éë ãłë Ä~à~ Éå ä~ òçå~ îáëáí~ÄäÉ ENUIS NUIV œ`F èìÉ Éå ä~ åç îáëáí~ÄäÉ EÉåíêÉ NVIO ó OM œ`FI ÇÉÄáÇç éêçÄ~ÄäÉãÉåíÉ ~ ä~ éêçñáãáÇ~Ç ÇÉ ä~ éêáãÉê~ ~ ä~ë Éåíê~Ç~ë å~íìê~äÉë ÇÉ ä~ ÅìÉî~ ó ~ ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ ìå ãÉåçê êÉÅìÄêáãáÉåíç ÇÉ êçÅ~ë ëçÄêÉ ä~ ÅìÉî~K i~ë ~Öì~ë ÇÉ ÖçíÉç ÇÉ ä~ òçå~ îáëáí~ÄäÉ íáÉåÉå ã~óçê ãáåÉê~äáò~Åá¼åI Åçå Åä~ê~ áåÑäìÉåÅá~ ÇÉ ä~ë ~Öì~ë ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼å éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉä êáÉÖç ÇÉ äçë à~êÇáåÉë Éå ä~ë òçå~ë ãłë ÉñíÉêå~ë ÇÉ ä~ Å~îáÇ~ÇK mêłÅíáÅ~ãÉåíÉ íçÇ~ë ä~ë ãìÉëíê~ë ÇÉ ~Öì~ ÇÉ ÖçíÉç íçã~Ç~ë Éå Éä áåíÉêáçê ÇÉ ä~ ÅìÉî~ Éëíłå ëçÄêÉë~íìê~Ç~ë Éå Å~äÅáí~I ó ëçåI éçê äç í~åíçI ~Öì~ë áåÅêìëí~åíÉë èìÉ éêçÇìÅÉå ä~ éêÉÅáéáí~Åá¼å ÇÉ Å~êÄçå~íç ÅłäÅáÅç èìÉ ÅçåíêáÄìóÉ ~ä ÅêÉÅáãáÉåíç ÇÉ ä~ë Ñçêã~ÅáçåÉëI éÉêç Éä Ä~àç Å~ìÇ~ä ~Åíì~ä ÇÉ ÖçíÉç Ü~ÅÉ èìÉ ÉëíÉ ÅêÉÅáãáÉåíç ëÉ~ ãìó äÉåíçK mçê ÉëíÉ ãçíáîçI ä~ RT
 • 58. ~ÅíáîáÇ~Ç â~êëíáÅ~ èìÉ Ü~ó Éå ä~ ÅìÉî~I Éå êÉä~Åá¼å Åçå ä~ë ~Öì~ë ÇÉ áåÑáäíê~Åá¼åI èìÉÇ~ äáãáí~Ç~ ~ ä~ ÉëÅ~ë~ ó äÉåí~ Ñçêã~Åá¼å ÇÉ ÉëéÉäÉçíÉã~ë éçê éêÉÅáéáí~Åá¼å ÇÉ Å~êÄçå~íç ÅłäÅáÅçK bä ÉëíìÇáç ÇÉ äçë é~êłãÉíêçë ãÉÇáç~ãÄáÉåí~äÉë EíÉãéÉê~íìê~I ÜìãÉÇ~Ç êÉä~íáî~I ÅçåÅÉåíê~Åá¼å ÇÉ `lO ÇÉä ~áêÉ ó íÉãéÉê~íìê~ ÇÉ ä~ êçÅ~F ëÉ ÉÑÉÅíş~ ãÉÇá~åíÉ ìå~ ëÉêáÉ ÇÉ ëÉåëçêÉë ÇáëíêáÄìáÇçë éçê ä~ë ÇáÑÉêÉåíÉë ë~ä~ëI äç èìÉ éÉêãáíÉ Éëí~ÄäÉÅÉê ä~ë î~êá~ÅáçåÉë èìÉ ëìÑêÉ Éä ãáÅêçÅäáã~ ÇÉ ä~ ÅìÉî~ Éå êÉä~Åá¼å Åçå Éä åìãÉêç ÇÉ îáëáí~åíÉë èìÉ êÉÅáÄÉ ó Åçå ä~ áäìãáå~Åá¼å ~êíáÑáÅá~ä ìíáäáò~Ç~K q~ãÄáÝå ëÉ ääÉî~ ~ Å~Äç ìå ãìÉëíêÉç ëáëíÉãłíáÅç ÇÉä ~Öì~ ÇÉ ääìîá~ ó ÇÉ äçë ÖçíÉçë Éå Éä áåíÉêáçê ÇÉ ä~ ÅìÉî~K m^o^a^ OK bi j^k^kqf^i ab j^ol m~ê~ êÉ~äáò~ê Éëí~ é~ê~Ç~ Éë ÅçåîÉåáÉåíÉ ÇÉà~ê Éä îÉÜáÅìäç ~ ä~ ë~äáÇ~ ÇÉä éìÉÄäç ÇÉ j~êçK bä ã~å~åíá~ä ëÉ ÉåÅìÉåíê~ ãìó éê¼ñáãç ~ä hãK OVS ÇÉ ä~ ^JT E`kJPQMFI ÇÉëÇÉ Éä èìÉ é~êíÉ ìå Å~êêáä ÇÉä ä~Çç áòèìáÉêÇ~ ÇÉ ä~ Å~êêÉíÉê~ EÉå ÇáêÉÅÅá¼å ^äãì³ÉÅ~êFI èìÉ ~ ìåçë NMM ã NNÉÖ~ ~ä ã~å~åíá~äK bä ã~å~åíá~ä ÇÉ j~êç Éë ~Åíì~äãÉåíÉ Éä éêáåÅáé~ä éìåíç ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ å~íìê~ä ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ëK bëí~ ëáíì~Çç ~ ä~ Åçí~ NOM ã ëKåKã ó íáÉåÉ ìå Å~ìÇ~ä ãÉÇáç éê¼ñáãç ~ ORMNLëK bä ÜáÇêçÖê~ã~ ÇÉä ã~å~åíá~ä éêÉëÉåí~ ÄêìëÅçë ~ìãÉåíçë ÇÉ Å~ìÇ~ä Åçãç êÉëéìÉëí~ ~ ä~ë éêÉÅáéáí~ÅáçåÉëI äç Åì~ä éçåÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ìå áãéçêí~åíÉ Öê~Çç ÇÉ â~êëíáÑÅ~Åáçå ÑìåÅáçå~ä ÇÉä ëáëíÉã~K i~ë ~Öì~ë ÇÉä ã~å~åíá~ä ëçå ÇÉ Ñ~ÅáÉë î~êá~ÄäÉI ÇÉëÇÉ ÄáÅ~êÄçå~í~Ç~ ~ ëìäÑ~í~Ç~ ÅłäÅáÅçJ ã~ÖåÉëáÅ~I bä ~äíç ÅçåíÉåáÇç Éå ëìäÑ~íçë ÇÉÄÉ Éëí~ê êÉä~Åáçå~Çç Åçå ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ Éî~éçêáí~ë Éå ä~ë ëÉêáÉë Å~êÄçå~í~Ç~ë ~äéìà~êêáÇÉëI ÇÉÇìÅáÇ~ éçê ä~ ~äí~ ÅçêêÉä~Åá¼å ÉåíêÉ ä~ë ÅçåÅÉåíê~ÅáçåÉë ÇÉ Å~äÅáç ó ëìäÑ~íçëK mêÉëÉåí~ ìå~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ãÉÇá~ ÇÉ TMM ãáÅêçpLÅãK Åçå ìå~ íÉãéÉê~íìê~ ãÉÇá~ äáÖÉê~ãÉåíÉ ëìéÉêáçê ~ NUIU œ`K i~ë ~Öì~ë Éëíłå ~äÖç ë~íìê~Ç~ë Éå Å~äÅáí~ ó Éå Ççäçãáí~K i~ ÉîçäìÅá¼å íÉãéçê~ä ÇÉ ä~ë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë èì−ãáÅ~ë ÇÉä ~Öì~ ÇÉä ã~å~åíá~ä éçåÉ ÇÉ ã~åáÑáÉëíç ìå ÉÑÉÅíç ÇÉ ÇáäìÅá¼åI èìÉ Éë é~êíáÅìä~êãÉåíÉ ÉîáÇÉåíÉ Éå ä~ ÅçåÇìÅíáîáÇ~Ç ÉäÝÅíêáÅ~ ó Éå ä~ë ÅçåÅÉåíê~ÅáçåÉë ÇÉ Å~äÅáç ó ëìäÑ~íçëK bëí~ ÇáäìÅá¼å ÅçáåÅáÇÉ Åçå Éä ~ìãÉåíç ÇÉ Å~ìÇ~ä çêáÖáå~Çç éçê ä~ë ääìîá~ëI äç Åì~ä ÅçåÑáêã~ ìå Åçãéçêí~ãáÉåíç í−éáÅ~ãÉåíÉ â~êëíáÅçK m^o^a^ PK `bool dloal i~ é~ê~Ç~ ëÉ êÉ~äáò~ Éå Éä ãáê~Ççê ÇÉ `Éêêç dçêÇçK `Éêêç dçêÇç Éë ìå éêçãçåíçêáç ÇÉ äçë ãłêãçäÉë ÇÉ ä~ páÉêê~ ^äãáà~ê~I ÇÉ íçéçÖê~Ñ−~ ~ÅÉåíì~Ç~I Åçå ìå~ ÉåçêãÉ é~êÉÇ ÇÉ NRM ã ÇÉ ~äíìê~ èìÉ Å~É Ü~Åá~ Éä ã~êI ÇçåÇÉ ëÉ ÜìåÇÉ ìåçë OM ãÉíêçë Ä~àç ëì ëìéÉêÑáÅáÉK bå ä~ë é~êÉÇÉë êçÅçë~ëI ó Ü~ëí~ U ç V ãÉíêçë éçê ÇÉÄ~àç ÇÉä åáîÉä ÇÉä ã~êI ä~ Åçåíáåì~ ~ÅÅá¼å Éêçëáî~ ÇÉä ~Öì~ Ü~ ëçÅ~î~Çç ÇáîÉêë~ë Öêìí~ëI ÉåíêÉ Éää~ëI ä~ `ìÉî~ ÇÉ ä~ë m~äçã~ëI ~ ä~ èìÉ ëÉ éìÉÇÉ ~ÅÅÉÇÉê ÇÉëÇÉ Éä ã~êK `çåëíáíìóÉ ä~ òçå~ ÇÉ ÇÉëÅ~êÖ~ ~ä ã~ê ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉ ä~ë ^äÄÉêèìáää~ëK i~ë ëìêÖÉåÅá~ë ëìÄã~êáå~ëI ÅçåçÅáÇ~ë éçê äçë éÉëÅ~ÇçêÉë äçÅ~äÉëI ëÉ ÉëíìÇá~êçå éçê ãÉÇáç ÇÉ ëÉåëçêÉë ÇÉ íÉãéÉê~íìê~ ~Éêçíê~åëéçêí~ÇçëK i~ë ~åçã~ä−~ë êÉîÉä~Ç~ë éçê ãÉÇáç ÇÉ áãłÖÉåÉë ÇÉ áåÑê~êêçàçëI ~éçó~Ç~ë éçê íÝÅåáÅ~ë çÅÉ~åçÖêłÑáÅ~ë É ÜáÇêçÖÉçä¼ÖáÅ~ëI áåÇáÅ~å ìå~ ÇáëãáåìÅá¼å ÇÉ ä~ ë~äáåáÇ~Ç ÇÉä ~Öì~ ó ÇÉ ä~ íÉãéÉê~íìê~ Éå Éä ä−ãáíÉ ÅçëíÉêç ÇÉä ~Åì−ÑÉêç ÇÉÄáÇç ~ ìå~ ÇÉëÅ~êÖ~ ëìÄã~êáå~ èìÉ Ü~ ëáÇç Éëíáã~Ç~ Éå î~êáçë ÜãPL~³çK RU
 • 59. RV