Jordplan faktaark

665 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jordplan faktaark

  1. 1. ❝ Jordplan har løsninger for forvaltning av arealer i landbruket basert på fri programvare. Bedre ❞ informasjon er godt for både miljø og økonomi.jordplan er bondensinformasjonssystemJordplan er et verktøy for å dokumentere jordprøver,skifter, vekster, miljøplaner, slam og kalking i kartog er bygget på en robust geografisk modell.Jordplan tilbyr enkel tilgang til en rekke datakilder somjordsmonnskart, ortofoto, dreneringsbehov og vannkilder.Med Jordplan kan du utføre enkel gjødselplanleggingbasert på Bioforsk sitt tabellverk, med stort rom forå bruke skjønn og egne erfaringer. Om du manglerjordprøver i kartet kan du enkelt legge egenskapenefor disse rett i gjødselsplanen for skiftet.Avansert visualisering av jordprøvene gjør detenkelt å oppdage potensielle problemer.Siden alle data i Jordplan er koblet til tid, fungererapplikasjonen også ypperlig som et arkiv overhistoriske data der vi tar godt vare på de historiskedataene uten at du mister oversikten.Jordplan tilbyr også støtte for import av data fraEurofins og Skolmar, i tillegg til muligheter for åeksportere registrerte data til andre filformater.Rapportene med gjødselsplaner og jordprøver kandu laste ned i PDF-format, for pene utskrifter.Jordplan er et brukervennlig system utvikletfor å støtte norske bønder, laget av folk medkompetanse på både agronomi og web.Siden Jordplan kjører direkte i nettleseren din, trenger duikke installere noe programvare eller tenke på hvordandu skal ta vare på dataene dine - alt gjøres sentralt hosJordplan. Alt du trenger er å huske brukernavn og passord,så kan du bruke Jordplan fra både datamaskin og nettbrett.Interessert i å vite mer? Sjekk ut http://jordplan.no
  2. 2. ❝Jordanalyser er uvurderligefor å gjøre riktige vurderingerav hva som bør prioriteres nårdet gjelder skiftets tilstand ogplantenes næringsbehov.Best utnyttelse får du når ❞jordprøvene er tatt riktig, analysertkorrekt og tolket optimalt.jordprøveanalyserJordanalyser er et vel innarbeidet datagrunnlag i alle land Det er også andre måter jordprøvetaking kanfor gjødselplanlegging og presisjonsjordbruk. Jordanalyser effektiviseres på. Engasjerer du en entreprenør såkan registres og lagres kostnadsfritt i Jordplan. lager han et kjøremønster og bestemmer hvor mange prøver som skal taes på hvert skifte, med etDu kan registrere jordanalyser direkte i kartet og likt antall dekar per prøve. Vi tror dette er en fornuftigskrive inn analyseresultater, eller du kan importere tommelfingerregel, men kan vi gjøre det bedre?datafiler fra analyselaboratorier eller entreprenørersom tar GPS-festede jordprøver. Vil du vite om vi I http://jordplan.no har du adgang til jordsmonnskarteneleser dine filer kan du sende noen eksempler til fra Skog og Landskap og kombinert med din egenkontakt@jordplan.no. Eurofins og Skolmar er store kunnskap om hvor resultatene er gode og mindre godeleverandører i Norge som går rett inn i Jordplan. avlingsmessige, kan dette være en supplerende strategi til automatisk plasserte prøvepunkter. Du har ogsåDataene lagres etter årstall, slik at du senere kan få de gamle jordprøvene tilgjengelig så du kan hensynoversikt over historikken til dine skifter og prøver. til punkter som du vil følge opp utviklingen på.Stadig flere setter bort jobben med å ta jordanalyser Forslaget til prøveprogram kan du diskutere med dintil firmaer med kjøretøy påmontert GPS og automatisk rådgiver, laboratorium eller entreprenør. Deretter kan dujordprøvetakingsutstyr. Tar man systematisk sende en melding til analyselaboratoriet og i løpet av noenjordprøver med flere prøver per skifte er Jordplan timer har du tilbakemelding på hvor mye analysene vil koste.en viktig investering. Med historiske data registrerti Jordplan får du et godt beslutningsgrunnlag forå vurdere effekt av tiltak og utvikling over tid.
  3. 3. fri programvare og standarder Jordplan.no følger åpne standarder og er utviklet med fri programvare. Fri programvare er viktig for oss som utviklere, og det gir våre brukere programvare uten å betale lisenser til andre selskaper. Fri og åpen programvare burde også være et krav når det utvikles tjenester finansiert av det offentlige. Vi bruker :kalking Vi implementerer OGC standarderGrunnlaget for å lage en kalkplan er jordanalyser og grenser http://www.opengeospatial.orgsom beskriver skiftet. Brukeren oppgir ønsket pH, ogjordplan.no beregner behovet for kalking i CaO ekvivalenter. ➤➤ WMS — Web Map ServiceBeregningen tar hensyn til pH, jordart og moldinnhold ➤➤ WFS-T — Web Feauture Service Transactionsgjødselsplaner Dette gir Jordplans brukere enkel tilgangDet foreligger et krav at du som er gårdsbruker hvert år uten nedlasting av data til kart fralager en gjødselsplan. Denne skal vise at du har tenktgjennom hva som skal til for å ivareta miljøet og samtidig få ➤➤ Statens Kartverken lønnsom avling med de vekstene du har planlagt å så. ➤➤ Norges Geologiske UndersøkelserI forhold til disse gjødselsplanene er du lovpålagt til å tajordanalyser hvert 4-8. år. Disse analysene må omfatte pH, ➤➤ Skog og Landskapfosfor og kalium i tillegg til innholdet av organisk materiale. ➤➤ Direktoratet for NaturforvaltningEn gjødslingsplan skal inneholde et kart over Satsingen på internasjonale standarder girarealene med de forskjellige avlingene. Jordplan mulighet til internasjonale leveranser avGjødselsplanen bygges opp etter: kunnskap og programvare utviklet i Norge.➤➤ Normbehov for veksten og automatiske jordplan er et nettleserprogram justeringer for avlingsnivå og jordanalyser. Jordplan programmene går i de fleste nettlesere og➤➤ Brukerens korreksjoner av det beregnede behovet operativsystemer. Brukere trenger ikke å installere (lokale forhold, grøftetilstand, N-prognoser). noe på sine maskiner for å bruke Jordplan.➤➤ Beregning av N, P og K tilførsel i planlagte gjødslinger. Ønsker du Jordplan på telefon eller nettbrett skriver du kun http://jordplan.no/touch og logger inn➤➤ Et regnskap over avvik mellom estimert med ditt vanlige brukernavn og passord næringsbehov og tilført næring. lagring av dataenkel oversikt Hver bruker får sin egen database. Disse dataene erNår du skal se over analysene, kan du få opp egne beskyttet av brukernavn og passord, og du kan selvfargekart over nivåene for pH, P-Al, K-Al, Mg og Ca. bestemme hvem du vil dele data med for en kortere ellerSlik får du en enkel visuell oversikt over dine områder, lengre periode. Det være seg leiekjørere, rådgivere ellerslik at du lettere kan se behovene for dine skifter. andre du skulle ønske å dele din informasjon med. På denne måten er http://jordplan.no ideelt for de som driver sammen med flere eller som har ansatte meddele data med andre behov for informasjonen du har lagret i Jordplan.Idag blir det stadig vanligere med bytte av jord pågrunn av vekstskifte eller leie av jord. Med Jordplan I http://jordplan.no har du full tilgang på kartkan du enkelt skrive ut et analyseskjema med over hele Norge, og vi sørger for sikker lagring avgjeldende jordanalyser for hvert skifte. Data kan din database på våre servere. Slik blir det enkelt foreksporteres og importeres til andre jordplanbrukere. deg å få tilgang til dine data fra hvor som helst.
  4. 4. kobling til gartnerhallens gh dok http://gartner.no Idag kan du hente skifter og jordanalysedata i jordplan.no direkte inn i GH Dok bruker. Registrer dine jordprøver og skifter i jordplan.no, registrer ditt brukernavn i GH Dok på din kontoside i Jordplan, og du kan trykke på knappen Importer fra Jordplan i GH Dok og dine jordplan.no data vises direkte i GH Dok Ved mange jordanalyser pr. skifter har vi beregnet hvilke gjennomsnittsverdier som skal overføres til GH Dokom jordplan bakgrunnen til jordplanVia http://jordplan.no kan du lagre dine egne data om Økt fokus på økonomi og miljø i landbruket krever oppdatertgården med kart som bakgrunn. Filosofien her er at Jordplan kunnskap om jord og næring for å få gode resultater.skal være et enkelt verktøy å bruke for optimal forvaltning Hvordan plantene utnytter næringen i jorda er viktig forav jordressursene. Det skal legges vekt på å få til en best fremtidig matproduksjon, og med moderne datateknologimulig registrering av de faktiske forhold. Ved å utnytte kan bonden enkelt lage en detaljert beskrivelse avkartet har vi en god visuell presentasjon av dine data, og sine jorder hvor vi kombinerer offentlig tilgjengeliget bra beslutningsgrunnlag for tiltak. Optimal agronomi i kartdata og nasjonale fagdatabaser med bondens egnepraksis avhenger av mange forhold, og http://jordplan. jordanalyser, observasjoner og planer. Løsningen erno hjelper deg med å holde styr på noen av faktorene. utviklet i tråd med internasjonale standarder og brukerVåre ambisjoner er å dekke enda flere forhold etter hvert. nettlesere både på vanlige datamaskiner og har en egen versjon for mobile enheter med GPS og nettilkobling.Per i dag har du mulighet til å: Skolmar var pionèr i Norge med GPS registrering av➤➤ Opprette geo database for egne data. Ved å angi jordanalyser. Åge Petter Steinsett har mange års erfaring gårds- og bruksnummer blir det automatisk med jordanalyser og vet mye om hva jordanalyser betyr satt riktig område når du starter opp kartet. for å sette inn riktige tiltak for bedre avlinger enten det er korn, gras eller grønnsaker. Jordplan er akkurat➤➤ Innlesing av jordprøver fra Skolmar det verktøyet som er nødvendig for at jordanalysene Jordlaboratorium og Eurofins. blir en del av moderne presisjons landbruk.➤➤ Registrere jordprøver og analyseverdier direkte i kartet. NLR Viken har engasjert seg faglig i utviklingen for➤➤ Registrere skifter med navn, vekst, sort, å sikre sine medlemmer og norske bønder tilgang avling, år og beregne areal. til et rimelig og effektivt system for å møte formelle krav til dokumentasjon av produksjonen.➤➤ Fargelegge skiftene for analyseverdiene (geostatistikk) på pH, K-Al, Ca-Al og Mg-Al.. Leder av styret i Jordplan AS er Rolf A. Hillestad, og har mange års erfaring med utvikling og salg av programvare➤➤ Lage gjødselsplaner. både i Norge og internasjonalt. Siden han også er medeier i Hillestad Landbruksdrift AS har vi også en del praktisk➤➤ Dokumentere slamsøknader og -spredning. erfaring med hva vi trenger for effektiv drift. Resirkulering bakgrunnen til jordplan. av næring er et gammelt godt prinsipp, men moderne livsførsel setter store krav til hvordan vi kan gjøre avfall til➤➤ Lage kalkingskart fra jordanalyser. utnyttbar næring i kretsløpet. I Hillestad Landbruksdrift har vi mye erfaring med bruk av slam på eget og andres areal, og biorest som er avfall etter biogassproduksjon er et nytt interessant område vi jobber med også i Jordplan. Presisjonsjordbruk hvor maskinene varierer bruken av innsatsfaktorer etter hvordan behovene endres over jordet er på full fart inn også i norsk landbruk. Jordplan er uavhengig utstyrsleverandørene, men vil utveksle data med alle i henhold til etablerte og kommende standarder. Du kan derfor allerede idag begynne å samle nødvendige data for presisjonsjordbruk i http://jordplan.no. Jordplan AS er etablert og eies av Norsk Landbruksrådgivning Viken, Skolmar Jordlaboratorium, Hillestad Landbruksdrift AS og Smallworld Systems AS. vil du komme i kontakt med oss? Se http://jordplan.no eller send en e-post til kontakt@jordplan.no.

×