20130611 liquidació 2012

789 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
500
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20130611 liquidació 2012

 1. 1. PressupostLiquidació2012
 2. 2. Liquidació pressupost 20122El pressupost de 2012 és el primer que completa íntegramentel govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU.Amb el compromís de garantir el principi de transparència entota l’activitat municipal, per primera vegada es fa públic elbalanç econòmic informant de com s’han generat els ingressosi a què s’han destinat les despeses.Aquest document consta de dues parts:• El resultat pressupostari econòmic: ingressos i despeses.• Les actuacions per àrees.
 3. 3. Liquidació pressupost 20123Liquidació pressupost 2012• La gestió del pressupost de 2012 s’ha desenvolupat en el marc del Pla de Sanejament2012-2015, després de conèixer el resultat pressupostari negatiu de l’any 2011, ambun dèficit acumulat d’1,66 milions d’euros. En conseqüència, la gestió econòmica municipal de 2012 ha perseguit tres gransobjectius: - Eixugar la major part possible d’aquest dèficit acumulat. - Mantenir la prestació de serveis a la ciutadania. - Incrementar les polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats. Tot això, a més, en un context general gens favorable per la greu crisi econòmica i elsatacs a l’autonomia local.• El resultat econòmic d’aquesta gestió es reflecteix en dos indicadors:- El romanent de tresoreria (principal indicador): És la suma dels resultats de totsels anys. En aquesta dada es basa el sistema financer i el Govern Central peravaluar la situació de l’economia municipal.- El resultat pressupostari: És la diferència entre els ingressos i despeses de l’any.
 4. 4. Liquidació pressupost 20124Quin ha estat el resultat econòmic20122011Romanenttresoreria-670.000 DRomanenttresoreria2-1.660.000 DResultatpressupostari+2.104.000 D (formal)+401.000 D (efectiu)Resultatpressupostari1-350.000 D1Diferència entre ingressos i despeses.2Suma de resultats de tots els anys.
 5. 5. Liquidació pressupost 20125Com s’ha aconseguit aquest resultat• Pressupost d’ingressos realista.• Austeritat i contenció en la gestió de la despesa• Aplicació del Pla de Sanejament• Manteniment de tots els serveis• Priorització de les partides de serveis socials i educació• Realització de les inversions 2012 sense nou endeutament• Factors extraordinaris:• Supressió de la paga Nadal 653 mil €• Liquidació positiva de l’aportació de l’Estat de 2010 550 mil €• Plusvàlues d’empreses en concurs de creditors (*) 400 mil €• Liquidacions complementàries ocupació subsòl (*) 100 mil € (*) De difícil cobrament.• Descomptant factors extraordinarisResultatpressupostariefectiu: + 401 mil €
 6. 6. Liquidació pressupost 20126Pressupost ordinari 2012. Ingressos Pressupost Liquidació DiferènciaImpostos municipals 19,37 19,76 0,39Taxes i preus públics (per serveis prestats per l’Ajuntament) 4,60 5,70 1,10Transferències ordinàries d’altres administracions 10,57 12,58 2,01Ingressos patrimonials 0,58 0,48 -0,10Total 35,12 38,52 3,4• Acurada gestió dels ingressos.• Polítiques de bonificacions i ajuts.• Disminució d’ingressos de la Generalitat per a escoles bressol i Escola Municipal de Música.• Destinació de recursos de l’Àrea Metropolitana a despesescorrents.
 7. 7. Liquidació pressupost 20127Pressupost ordinari 2012. Despeses• Manteniment de llocs de treball.• Congelació salarial.• Supressió de la paga extra de Nadal.• Renúncia voluntària de la paga de Nadal dels càrrecs electes.• Polítiques actives d’ocupació (plans d’ocupació).• Manteniment de serveis i renegociació de grans contractes. Pressupost Liquidació DiferènciaDespeses de personal 15,71 15,83 0,12Despeses de funcionament 12,06 12,98 0,93Amortització de crèdits 3,93 3,98 0,05Despeses financeres 0,66 0,54 0,12Transferències 2,76 3,27 0,51Total despeses ordinàries 35,12 36,6 1,48
 8. 8. Liquidació pressupost 20128Liquidació pressupost ordinari 2012• Inversions de l’exercici 2012 sense nou endeutament.• Ràtio d’endeutament del 45,41%, molt per sota del límit legal75%. Exercici Deute pendent Ingressos corrents Ràtio legal 2009 21.881.850,76 € 38.213.758,91 € 57,26% 2010 21.436.446,75 € 37.483.928,65 € 57,19% 2011 21.430.411,48 € 36.076.243,24 € 59,40% 2012 17.451.492,07 € 38.430.396,21 € 45,41%
 9. 9. Liquidació pressupost 20129Pressupost d’inversions• Prioritat en inversions de proximitat i de reposició a la via públicaUrbanització de la riera de la Salut i del c/ SagramentInversions de reposició en la via públicaUrbanització de la plaça de DiciàAdequació del CNL Roses a Serveis Socials zona nord1a fase del Parc esportiu de les GrasesInversions de reposició en equipaments municipals1a fase de la remodelació de la Piscina Municipal de l’EscorxadorSala Ibèria i Palau Falguera1a fase d’ampliació de l’escola bressol Tambor1a fase de remodelació del Mercat MunicipalAparcaments de Can Maginàs i de la pl. Francesc MaciàEstalvi energèticNo executatExecutat No assolit al 100%
 10. 10. Liquidació pressupost 201210ConclusionsLa gestió pressupostària ha generat:• Un resultat pressupostari positiu.• La disminució del romanent de tresoreria negatiu.• La validació del Pla de Sanejament.• La millora de la situació de tresoreria.• La reducció del termini de pagament a proveïdors de 147 a 80 dies.• Un estalvi net positiu d’1,9 milions d’euros (5,2%).El romanent de tresoreria continua sent negatiu i això genera:• Necessitat legal de finançar l’import negatiu.• Obligació legal de complir el Pla de Sanejament.
 11. 11. Liquidació pressupost 201211Què vam diri què hem fetActuacionsper àrees
 12. 12. 12AlcaldiaA més...Executat No assolit al 100%• S’han aprovat el PAM i del Pla d’Inversions en el 2012 i el Plad’Equipaments 2012-2020 s’ha aprovat al febrer de 2013.• Des de febrer de 2012 els regidors i regidores de barri atenenmensualment la ciutadania sense cita prèvia.• S’ha constituït la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i laCohesió Social.• S’ha aprovat el reglament del Consell Assessor d’Urbanisme i al’abril de 2013 s’han nomenat el representants.• S’han posat en marxa els mecanismes interns que permetran larevisió de l’ordenança de civisme al 2013.• Per ajustos de pressupost s’ha publicat trimestralment.• La programació s’ha obert a les entitats i s’ha ampliat el nombrede col·laboradors. S’han creat comptes de twitter i facebook.• Ràdio Sant Feliu s’ha integrat a la plataforma de l’InformatiuComarcal.• S’ha iniciat la retransmissió dels plens per Internet i s’haaugmentat la presència a les xarxes socials.• S’ha creat el web de l’Any Joana Raspall.Elaboració del Pla d’Actuació de Mandat (PAM), delPla d’Inversions i, amb caràcter més estratègic, delMapa d’Equipaments 2012-2020.Posada en funcionament dels regidors i regidores debarri.Creació del Consell Assessor d’Urbanisme i delConsell Assessor de Polítiques Socials.Impuls de l’Oficina de Planificació Estratègicade la Convivència.Butlletí Municipal: consolidació de la sevaperiodicitat bimensual.Millora de Ràdio Sant Feliu: més participació i mésvinculació a la realitat de les entitats i dels barris dela nostra ciutat.Què vam dir Què hem fet
 13. 13. Àrea d’Economia i Serveis GeneralsHisenda13• S’han fet anàlisis mensuals de l’execució pressupostària perdetectar possibles desviacions.• S’han superat els objectius per sobre del previst.• La ràtio del deute pendent en la liquidació del 2012 és de45,18% sobre els ingressos corrents liquidats.• Les taxes i preus públics han evolucionat en funció de l’IPC.• S’ha rebaixat un 2% el tipus impositiu de l’IBI per acostarl’increment del rebut a l’increment del cost de la vida.• S’han desenvolupat treballs d’anàlisi de diferents models detarifació social i del seu impacte econòmic, que han estataprovades al maig de 2013 els preus públics de les escolesbressol municipals amb tarifació social.Control rigorós de la gestió econòmica municipal.Manteniment de les ràtios d’endeutament en valorspropers al 50% sobre els ingressos previstos.Consolidació d’una política fiscal moderada.Revisió dels preus públics a la tardor de2012, per tal d’incloure nous criteris d’igualtatd’oportunitats en l’accés als serveis iequipaments municipals.Què vam dir Què hem fetExecutat
 14. 14. Àrea d’Economia i Serveis GeneralsOrganització i Recursos Humans14• S’han mantingut els llocs de treball, garantint els serveis ala ciutadania. A més s’han regularitzat situacions laboralsa serveis com l’Escola Municipal de Música, eliminant lamodalitat de contractacions temporals.• S’ha mantingut la congelació salarial.• S’ha suprimit la paga de Nadal en compliment de la legalitat.• S’ha reduït la despesa total dels càrrecs eventuals.• S’ha creat el Servei d’Atenció als treballadors i treballadores.• Els càrrecs electes han renunciat a la paga de Nadal, que s’hadestinat a plans d’ocupació.Manteniment de llocs de treball.Congelació salarial del personal funcionari i laboral.Reducció de la despesa en càrrecs eventuals idirectius.A més...Què vam dir Què hem fetExecutat
 15. 15. Àrea de Serveis PersonalsServeis Socials i Salut• S’ha mantingut la partida i s’han cobert totes les necessitatsdetectades.• L’accés a les ajudes ha esdevingut universal i s’han cobert el100% de necessitats.• Per primera vegada tothom pot accedir als serveis d’atenciódomiciliària a través del sistema de copagament amb tarifaciósocial.• S’ha aprovat el projecte de la Torre de Can Calders, s’ha licitati s’han iniciat les obres de millora de l’espai, amb l’objectiu deposar el marxa el servei al setembre 2013.• S’han incrementat per la incorporació de noves entitats.Manteniment de l’import de la partida d’ajutsd’urgència social.Augment dels ajuts ordinaris a les famílies: bequesde menjadors escolars, esplais, sortides escolars,etc.Universalització de l’accés al Servei d’AtencióDomiciliària i Teleassistència, incorporant latarifació social.Dignificació, mitjançant un trasllat de l’espai delsServeis Socials de la zona nord.Manteniment de les partides d’ajut a les entitatsde salut.Què vam dir Què hem fet15Executat
 16. 16. Àrea de Serveis PersonalsEducació• El trasllat del centre 0-3 Fàbregars al nou edifici de la ctra.Sànson ha permès, entre d’altres millores, incrementar lesplaces en 55. S’ha passat de 72 a 127 places.• Les actuacions de millora han anat vinculades a l’adequacióde la normativa vigent. No és necessària l’ampliació perquè elcontext actual no ho requereix. Les obres s’iniciaran a l’estiu de2013.• S’ha canviat el criteri respecte d’anys anteriors perquè tothomdisposi de llibres en igualtat de condicions.• S’han signat convenis amb les AMPA per un import de 22.340 €i s’han posat en marxa programes de reutilització i socialitzaciódels llibres de text.• S’han signat convenis amb les AMPA i amb els esplais perafavorir l’èxit escolar a través de l’estudi assistit i de lesbiblioteques escolars.• S’ha posat en marxa el procés de transformació de l’EscolaMunicipal de Música, ampliant l’accés a partir dels 3 anys iimplantant un nou model pedagògic.Increment de places d’escola bressol. Trasllat iampliació de l’escola bressol Fàbregas.Inici de les obres d’ampliació del centre 0-3Tambor.Llibres de text: s’orienten al Programa deReutilització de Llibres de Text que gestionen elscentres educatius, per reduir les despeses de lesfamílies.Treball conjunt amb els centres per donar-los suporten programes i serveis per afavorir l’èxit escolar pera tothom (tallers d’estudi assistit, biblioteques, etc).A més...Què vam dir Què hem fet16Executat No executat
 17. 17. Àrea de Serveis PersonalsEsports• S’han signat convenis amb les principals entitats iassociacions per garatir la continuïtat de les assignacions.• S’ha aprovat el projecte executiu i s’han iniciat els tràmits delicitació.• L’obra s’ha iniciat al febrer de 2013 i es preveu que finalitzi alsetembre de 2013.• Per ajustos pressupostaris s’ha passat al 2013. L’inici de lesobres està previst per al 2013.• S’ha enderrocat l’edifici i s’ha tancat l’espai per garantir-ne laseguretat.• S’han creat la Comissió encarregada i l’Observatori de l’Esport ial 2013 s’ha iniciat el disseny del Pla Estratègic.• S’han materialitzat diverses inversions en el ComplexMunicipal de Piscines per un import de 317 mil euros, quehan estat destinats a millores en l’equipament i a la comprade maquinària. S’han posat en marxa programes de beques,abonaments i ajuts perquè tothom puguin accedir al servei.Manteniment de subvencions a les entitatsesportives.Reforma i ampliació del mòdul de vestidors delcamp de futbol de les Grases, amb coberta inclosa.Reforma de la piscina de l’Escorxador i construcciód’un nou mòdul de vestidors.Enderroc de la piscina vella del c/ Montserrat.Inici dels treballs d’elaboració del Pla estratègic del’esport, en el si del Consell Municipal de l’Esport.A més...Què vam dir Què hem fet17Executat No executat
 18. 18. Àrea de Serveis PersonalsCultura• S’han signat convenis amb les entitats, mantenint lescondicions econòmiques d’anys anteriors.• S’ha signat un conveni amb el Centre d’Estudis del BaixLlobregat i s’ha posat en marxa l’equipament.• S’han fet actuacions de millora a les sales d’exposicions delPalau Falguera i a la sala Ibèria.• S’ha mantingut el calendari festiu i s’han desenvolupat mésactivitats, optimitzant recursos i reduint els costos de materialsde difusió.• S’ha recuperat el Consell de Cultura com a àmbit decoordinació i concertació entre les entitats i l’Ajuntament.• S’ha constituït la Comissió dels Mocadors d’Honor com aelement de coordinació i reflexió sobre el calendari festiu i lacultura popular i tradicional.Manteniment dels convenis i subvencions alteixit associatiu.Previsió pressupostària per a la posada en marxad’un equipament cultural a Mas Lluí.Inversions per a la millora d’activitats i per al’adequació dels equipaments existents.Contenció pressupostària en la dotació per aactivitats i festes.A més...Què vam dir Què hem fet18Executat
 19. 19. Àrea de Serveis PersonalsJoventut• Després d’un procés participatiu a l’abril es va posar en marxael Pla Jove 2012-2016.• Es treballa de forma transversal amb diferents departaments iprogrames, com salut pública, dona, participació.• S’ha incrementat la dotació econòmica i s’han revisat elscriteris de les subvencions conjuntament amb les entitats. S’hainiciat el treball per millorar la participació en els processosde les entitats juvenils han començat el treball per millorar laparticipació en els processos de les entitats juvenils.Elaboració i posada en marxa del Pla Jove2012-2016.Potenciació del treball transversal i coordinat ambtots els departaments.Millora dels criteris de subvenció per a lesentitats juvenils, valorant la corresponsabilitat i laparticipació de les entitats en les activitats externesal Casal de Joves i obertes a tothom.Què vam dir Què hem fet19Executat
 20. 20. Àrea de Serveis PersonalsDones i Polítiques d’Igualtat• S’ha ampliat el nombre de representants, obrint-lo a entitatsque no són estrictament de dones.• S’ha reforçat el treball transversal dels departaments pelque fa a la visió de gènere a les activitats i àmbits de treballmunicipals.• S’ha ampliat l’horari del SIAD (tardes) i s’ha posat en marxal’atenció psicològica a través del sistema 2.0.• Ampliació de l’oferta de tallers preventius de violència de gènerea l’Escola d’Adults, als instituts, als Programes de QualificacióProfessional (PQPI), Casa d’Oficis, entitats de joves i comerços.Ampliació del Consell de les Dones.A més...Reforç del Servei d’Informació i Orientació a lesDones (SIAD).Ampliació de les accions destinades a prevenir laviolència masclista: tallers per a joves, campanyesa comerços, etc.Què vam dir Què hem fet20Executat
 21. 21. Àrea de Serveis PersonalsParticipació Ciutadana i Nova Ciutadania• S’han consolidat les xarxes de Falguera i la Salut i està enprocés la creació dels grups de treball. Inici de la creació de laxarxa de Mas Lluí.• S’ha creat la xarxa Sant Feliu, ciutat acollidora.• S’han fet sessions d’acollida i tallers per desfer conceptessocials preestablerts (rumorologia).• S’han aplicat protocols dins de la xarxa Sant Feliu, ciutatacollidora.• S’ha donat suport a l’elaboració de projectes, a l’organitzaciód’activitats i s’ha promogut el canvi de dinàmiques defuncionament davant l’actual situació socioeconòmica.• S’ha treballat en la incorporació del col·lectiu de persones ientitats de nouvinguts a les xarxes de barri.• S’ha fet el procés d’acompanyament en la inserció educativa(dins i fora de l’escola) i la laboral.Donar suport als espais de convivència (xarxesde barri) ja consolidats a la Salut i Falguera ipromocionar-los a la resta de barris.Impuls i execució del Pla de sensibilitzacióintercultural i de promoció de la convivència.Establiment de protocols de derivació als espaisnormalitzats per a persones nouvingudes.Donar suport a les activitats de les entitats veïnals.Promoció de la participació de col·lectius depersones nouvingudes en el teixit associatiu.Disseny i execució de projectes d’acollida, ambespecial atenció a dones i joves.Què vam dir Què hem fet21Executat
 22. 22. Àrea de Serveis PersonalsPolicia Local• Dins l’estructura s’ha creat una responsabilitat específica quees coordina amb els diferents departaments de l’Ajuntamenten temes com: la relació amb els comerciants i el teixitassociatiu, el seguiment de les incidències segons cada sectorde la ciutat i la seva orientació de les tasques de prevenció enfunció de les característiques, problemàtiques i peticions decada barri.• S’han comprat dos vehicles policials i tres motocicletes.Implantació d’un nou model policial deproximitat.Inversió en vehicles i equipament.Què vam dir Què hem fet22Executat
 23. 23. Àrea de Serveis TerritorialsUrbanisme• Les obres d’aquest tram de la riera de la Salut i del c/ Sagrament s’han iniciat al maig de 2012 i finalitzaran almaig de 2013, en el marc del Projecte d’Intervenció Integralals barris de Can Calders i la Salut.• L’obra s’ha executat al 2012. Està pendent dels acabats finals.• S’ha fet el projecte i les obres estan iniciades des del març de2013.• S’han reduït els terminis de resposta (llicències d’obresmenors i assabentats, activitats extraordinàries). S’ha reduïta dos mesos el termini mitjà de resposta als expedients deconsultes ciutadanes.• Al 2012 s’ha finalitzat i s’ha licitat el projecte. Les obres s’haniniciat al 2013.• S’han modificat els terminis per l’adequació del Pla d’Inversions. Està previst fer els processos participatius al 2013.Urbanització de la riera de la Salut (entre CanCalders i la Salut).Remodelació del carrer de Tibidabo (RosesCastellbell).Remodelació del carrer d’En Serra (Can Nadal).Agilitació dels processos administratius en latramitació de llicències i permisos urbanístics.Urbanització de la plaça de Dicià (Mas Lluí).Procés participatiu per definir els projectes deremodelació de la plaça de Rafael Alberti i del’estany del Parc del Llobregat (Falguera).Què vam dir Què hem fet23Executat No assolit
 24. 24. Àrea de Serveis TerritorialsVia pública• S’ha dut a terme el Programa anual de manteniment i millorade l’espai públic.• S’han fet obres de reforç amb el Servei de Manteniment i ambplans d’ocupació.• S’han prioritzat actuacions per a la supressió de barreresarquitectòniques.• S’ha auditat el funcionament de les contractes de neteja viària,recollida de residus i jardineria. Els resultats s’han fet públicsi han permès introduir millores als plecs de clàusules, queregiran les noves contractes a partir de 2013, tot contenint ladespesa.• L’atenció mensual dels regidors i regidores de barri a veïns iveïnes i entitats ha permès programar i prioritzar actuacions a lavia pública.• S’han redactat diversos projectes per fer millores enl’enllumenat. Previsió d’inici de les actuacions: 2013.Millora en la reposició a la via pública, ambl’objectiu d’augmentar l’accessibilitat i la seguretatde les persones.Renegociació dels grans contractes.Diàleg amb les associacions de veïns i veïnes i elsregidors i regidores de barri per acordar i prioritzaractuacions.Reposició i millora específica dels sistemesd’enllumenat de la ciutat.Què vam dir Què hem fet24Executat
 25. 25. Àrea de Serveis TerritorialsMedi Ambient• S’ha fet actuacions en l’enllumenat públic, substituint lluminàriesamb criteris sostenibles.• S’han implementat accions d’estalvi en la gestió amb cost 0,mitjançant actuacions internes de formació del personal (auxiliarsde instal·lacions, personal de neteja).• S’han concedit subvencions en funció dels projectes presentatsi de la dotació pressupostària.Foment de mesures i inversions enfocades a lasostenibilitat per millorar en eficiència energètica,reduir consums i aprofitament d’aigües, promoventles energies renovables.Manteniment de les aportacions a les entitatsmediambientals.Què vam dir Què hem fet25Executat
 26. 26. Àrea d’Innovació, Ocupació iPromoció EconòmicaNoves Tecnologies• S’ha implementat el Pla d’Adequació als Esquemes Nacionals de Seguretati Interoperabilitat.• S’han implantat noves eines de signatura electrònica i de l’e-Tauler (taulerd’anuncis electrònic).• S’han connectat amb banda ampla 7 edificis municipals i s’han iniciatgestions per fer-la arribar a més equipaments.• Nous serveis al web municipal: carpeta del proveïdor i tràmits electrònicsper SAD.• Dues auditories externes han confirmat una bona política de gestióenergètica de les infraestructures TIC.• Per millorar la transparència municipal s’ha aprovat del Codi de bonespràctiques de la comunicació local.• S’han actualitzat i gestionat les xarxes socials per a joves, Ràdio SantFeliu, la comunitat twitter de Sant Feliu i l’agregador de blocs de la ciutat.• S’han produït continguts audiovisuals, tant informatius com divulgatius.• S’ha elaborat un quadre d’indicadors de gestió en relació a la tramitaciópresencial a l’OAC.• Revisió dels tràmits per disminuir la documentació a aportar i delsprotocols d’atenció telefònica i del correus electrònics.Implementació del Pla d’adequació a lanormativa de l’administració electrònica.Desplegament d’infraestructures d’accés aInternet que millorin el nivell lmig de serveien la ciutat.A més...Estratègies de relació amb la ciutadania ales xarxes socials i producció de contingutsaudiovisuals de caràcter informatiu idivulgatiu per al consum a la carta.Avaluació de la qualitat dels sistemesd’atenció a la ciutadania tant de formapresencial com telemàtica per introduirmillores.Què vam dir Què hem fet26Executat
 27. 27. Àrea d’Innovació, Ocupació iPromoció EconòmicaComerç i emprenedors i empresa• S’ha fet l’Estudi de Dinamització Comercial i del Programad’Intervencions, el qual inclou l’avantprojecte.• S’han atès 116 empreses.• S’ha incorporat a la Fira un nou espai d’innovació i activitateconòmica.• S’ha obert un espai d’atenció a les empreses locals al Centrede Serveis el Plà, com una nova via de treball i de diàleg.• S’ha dotat al Consorci de Comerç d’un espai propi, amb seu a Can Maginàs.• S’han posat en marxa noves activitats comercials: rutescomercials, nou web del Consorci de Comerç amb comerç on-line, outlet i prèsència a les xarxes socials, entre d’altres.• L’atenció a persones emprenedores s’ha concretat en: 25 plansd’empresa, la creació de 25 empreses i de 42 llocs de treball.1a. fase de la remodelació del Mercat Municipal peradaptar-lo a les noves demandes de consum.Desenvolupament de l’estratègia de la novaeconomia al municipi, des de l’enfocament del’Ecoinnovació.Recerca i identificació de nous sectors productius iatracció d’activitats innovadores.A més...Reforç del teixit comercial de proximitat afavorint laseva transformació, modernització i competitivitat.Augment de les possibilitats d’èxit dels nousprojectes empresarials.Què vam dir Què hem fet27Executat No assolit al 100%
 28. 28. Àrea d’Innovació, Ocupació iPromoció EconòmicaFormació i Ocupació• S’ha constituït la Mesa per al Desenvolupament Econòmici la Cohesió Social, formada per representants dels sectorseconòmics, comercials, socials i educatius.• S’ha arribat a acords amb les empreses de nova implantació.• S’han aprovat bonificacions per al 2013 per afavorir lesempreses i comerços de nova creació i la contractació dellocs de treball.• S’han impartit més de 8.000 hores de formació a 240 personesen situació d’atur i 2.500 a 46 joves sense graduat en ESO.• S’han condicionat els espais de l’Aula Sant Feliu per poder oferircertificats de professionalitat.• S’han fet 1.575 hores de pràctiques en col·laboració amb 76empreses.• 800 persones han utilitzat els serveis del Club de Feina.• 610 persones han realitzat accions formatives per a la recercade feina.• 118 llocs de treball gestionats amb una cobertura global del56%.Pacte per a la Millora de l’Ocupació i laCompetitivitat 2012-2015.Treballar conjuntament amb les empreses per a larecerca de llocs de treball.Millora de la qualificació professional i afavorirl’aprenentatge permanent del capital humà de laciutat.Promoció d’accions ocupacionals adreçades areduir la taxa d’atur.Què vam dir Què hem fet28Executat
 29. 29. www.santfeliu.catGràcies per la vostra atenció

×