UNITAT 3. 
ELS RECURSOS DE LA NATURA 
IPM / Geografia Batxillerat 
Jordi Manero
ELS RECURSOS NATURALS 
Són: Mitjans per dur a terme les activitats humanes: 
Elements de la natura, utilitzats en brut o t...
Recursos Naturals 
Renovables No Renovables Potencialment 
Renovables
Renovables 
Ús il·limitat 
ELS RECURSOS NATURALS 
No Renovables 
Sense possible regeneració. 
No es regeneren a escala hum...
Recursos Naturals No Renovables 
Energètics No Energètics 
Combustibles 
Fòssils 
Minerals 
Radioactius 
Minerals 
Metàl·l...
Recursos no renovables energètics 
Combustibles 
Fòssils 
Minerals 
Radioactius
Combustibles fòssils 
Carbó Petroli Gas 
Natural
Recursos no renovables no energètics 
Minerals 
Metàl·lics 
Coure 
Ferro 
Alumini 
Minerals 
No Metàl·lics 
Pissarra 
Argi...
Recursos Naturals 
Potencialment Renovables 
Energètics No Energètics 
Biomassa 
Abiòtics 
Aigua Potable 
Aire Net 
Edafol...
Recursos Renovables 
(Tots són energètics) 
Aprofitament 
directe del Sol 
Aprofitament 
Indirecte del Sol 
Solar Hidràuli...
RECURSOS NO RENOVABLES NO ENERGÈTICS 
Recursos naturals que s’esgoten amb el seu ús i no produeixen 
energia. 
Principalme...
En una explotació minera primer es dóna 
l'exploració (prospecció). 
Es tracta de localitzar i fer un estudi de 
viabilita...
Cal recordar que els minerals no energètics són bàsics per a la 
indústria i la construcció. 
En les darreres dècades s'ha...
En un futur: 
Baixarà el consum global de minerals? 
Augmentarà la demanda als països en desenvolupament? 
S’esgotaran? 
C...
Els recursos miners a Espanya 
Espanya té una gran tradició minera. Ara però, la producció és 
pobre. 
Ha d’importar, la q...
Han augmentat els jaciments dedicats a les roques industrials, 
lligades a la indústria química i a la construcció (granit...
Els recursos miners a 
Catalunya 
El sector miner català tradicionalment 
ha tingut una escassa importància. 
La mineria d...
ELS RECURSOS NATURALS 
POTENCIALMENT RENOVABLES 
Els cicles naturals permeten la seva regeneració (aigua potable, 
aire ne...
Recursos 
potencialment 
renovables 
energètics. 
La biomassa és la matèria orgànica (vegetal o 
animal) produïda com a re...
L'aigua és fonamental 
(indispensable) però en 
general també és poc 
valorada. 
Cal considerar que es tracta d'un bé 
esc...
Cada cop hi ha més consum. Ara consumint 35 vegades més que al 
segle XVIII. 
Al món, en 
general, el 
consum de 
l'aigua ...
L'Aigua en Espanya: un recurs escàs. 
Per conca hidrogràfica entenem el conjunt de terres i aqüífers que 
aporten les seve...
A Espanya els recursos hídrics disponibles (43340 hm3) són 
superiors a les demandes totals (37029 hm3). Tot i això, és un...
Pel que fa a la distribució dels recursos hídrics: 
Són importants a les confederacions del Nord, Duero, 
Tajo i Ebro. 
Es...
Usos agrícoles i ramaders. 
Consumeixen el 80% dels recursos, i la demanda augmenta per 
l'increment dels regadius (14% de...
Usos urbans i industrials. 
La indústria necessita aigua per als seus 
processos de producció, refrigeració de la 
maquinà...
L’aigua és un recurs 
escàs, per tal s’han de 
dissenyar pol í t iques 
hídriques. 
Les polítiques hídriques estan 
orient...
Moltes ciutats s'abasteixen mitjançant 
petits transvasaments. 
Els grans transvasaments, que impliquen 
portar aigua a ll...
Es fan plantes dessalinitzadores per abastir les ciutats. 
L'aigua obtinguda és de bona qualitat. 
El procés resulta car i...
Els aqüífers s'exploten a partir de la perforació de pous, sobretot 
en zones amb manca d'aigua, com les terres mediterràn...
Els plans de sanejament dels rius volen reduir el deteriorament de 
la qualitat de les seves aigües. 
Es vol controlar els...
L'Aigua a Catalunya 
A Catalunya hi ha un gran desequilibri entre la distribució de la 
població en el territori i la disp...
Cal diferenciar entre la conca 
de l'Ebre i les conques 
internes. 
La conca de l'Ebre té el 60% dels recursos hídrics 
ex...
Clarament hi ha un dèficit en l'abastiment de les conques internes, 
motivat tant pel règim de precipitacions com per la m...
La sequera del 2008 disparà totes les alarmes i motivà l'adopció 
de diverses iniciatives per garantir el subministrament ...
L'ENERGIA 
L'energia és la força vital. 
S'obté dels recursos energètics, recursos 
amb la capacitat de produir energia. 
...
Cada cop consumint 
més energia, 
Problemes polítics, econòmics 
i medi ambientals. 
Les fonts d'energia 
són fonamentals....
La xarxa elèctrica d'alta tensió espanyola es 
troba gestionada per Xarxa Elèctrica d'Espanya. 
Connecta els centres de 
p...
Des del Marroc i per sota de l'estret de Gibraltar, procedent 
d'Algèria, un gasoducte porta gas fins a Irun (País Basc) i...
La xarxa d'oleoductes espanyola s'inicia en una sèria de ports que 
tenen instal·lacions per rebre baixells carregats de c...
Classificació tipus d’energia: 
Segons la seva disponibilitat 
Energies no renovables 
Energies renovables 
Segons l’impac...
Energies Convencionals 
Combustibles fòssils 
Fisió nuclear 
Hidràulica 
Energies Alternatives 
Carbó 
Petroli 
Gas natura...
Energies convencionals 
Avantatges 
Plenament instaurades 
Gran poder energètic 
Inconvenients 
Exhauribles 
Concentrades ...
Substàncies procedeixen d'éssers vius 
sotmesos durant milions d'anys a procesos 
geològics. En ser cremades alliberen gra...
CARBÓ Tipus: torba, lignit, hulla (més utilitzat) i antracita. 
S'utilitza en indústria, producció energètica, calefacció…...
A Espanya la mineria del carbó ha estat molt destacada. 
Des de fa unes dècades es troba en un procés de 
reajustament, i ...
L'Estat vol mantenir la 
producció de carbó. 
Raons socials (Hi ha zones 
d’Astúries i Lleó que pràcticament 
únicament vi...
PETROLI S'obté cru. Després es destil·la i refina per obtenir 
derivats sòlids, gasos i líquids. 
Es bàsic per a la societ...
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada...
Espanya consumeix un gran 
volum de petroli. 
Les importacions 
arriben sobretot 
d'Aràbia Saudita, 
Mèxic i Rússia. 
La p...
Davant les costes de Tarragona s'extreu petroli, encara que en 
quantitats molt modestes. 
Darrerament s'estan fent prospe...
GAS 
NATURAL 
És el combustible fòssil que presenta un menor 
impacte ambiental. 
Està format per butà, età, propà i metà ...
El gas natural és una 
font d'energia 
d'importància creixent 
a Espanya, 
Espanya té reserves a 
Osca i al mar al Golf de...
Al País Basc s'ha localitzat un important jaciment de gas, que 
podria augmentar considerablement el volum de gas produït ...
LA FISIÓ NUCLEAR 
(MINERALS RADIACTIUS: URANI) 
L’energia nuclear s’obté del calor 
alliberat en el procés de fissió dels ...
Els principals països productors d’urani del món són el Canadà, 
Austràlia, Nigèria i Namibia. 
L’energia nuclear té impor...
Ara la UE proposa incentivar energia nuclear 
coma a alternativa al petroli (producció pròpia). 
Malgrat els 
problemes 
E...
Una important part de l'energia 
p r o d u ï d a a E s p a n y a l a 
proporcionen els 9 reactors 
distribuïts en 7 centra...
La xarxa nuclear espanyola és obsoleta, i 
a més hi ha una moratòria nuclear. 
I n c i d e n t d e 
Vandellòs, 1989. 
Es p...
ENERGIA HIDRÀULICA 
Es tracta d'aprofitar la força 
de l'aigua per a la producció 
d'electricitat. 
L’energia es genera en...
A nivell mundial destaquen 
Noruega i Xina -projecte de 
les Tres Gorges-). 
L’energia hidroelèc t r i ca 
proporciona nom...
El problema de les centrals hidroelèctriques és el seu elevat cost, 
les dificultats de la seva construcció, l'impacte soc...
Energies 
alternatives 
Font energètica renovable 
El sol, el vent, la 
força de les marees i 
l'energia interna de la 
Te...
Avantatges 
Inesgotables (provenen del 
sol) 
Distribució arreu del món 
D i s m i n u e i x e n g r a u de 
dependència e...
Espanya és líder mundial 
en energies renovables 
(sobretot solar i eòlica) 
Grans avantatges 
Són autòctones (eviten depe...
A Espanya existeix el PER (Pla d'Energies Renovables), que vol 
aconseguir que el 30,3% de l'energia elèctrica consumida a...
Energia eòlica Aprofita la força del vent 
L’aerogenerador transforma 
l’energia eòlica que mou 
les pales en energia elèc...
L'energia eòlica és renovable, no emet gasos contaminants, pot ser 
compatible a l'ús agrícola o ramader, es pot instal·la...
Desenvolupament 
accelerat: Espanya 
és el segon país del 
món en producció 
eòlica, darrera 
Alemanya. 
El percentatge d’...
Els inconvenients dels parcs eòlics són: 
Els impactes visuals i 
paisatgístics que provoquen. 
Els efectes sobre els ocel...
Energia solar Es basa en l'aprofitament directe de la radiació 
del sol. 
Energia solar fotovoltaica Energia solar tèrmica...
Es troba en 
expansió. 
El potencial espanyol és el més alt d'Europa. 
El principal 
problema era que 
era massa cara. 
Le...
Energia minihidràulica i 
hidràulica reversible 
Embassament 
A 
Embassament 
B 
Aprofita la força de l'aigua per 
aconseg...
Energia 
maremotriu 
Aprofita la força del mar (onades –energia 
undimotriu-, corrents marins) o les diferències de 
tempe...
Energia geotèrmica 
Aprofita l'escalfor interna de la 
Terra per obtenir aigua calenta, 
utilitzada directament o per a la...
Energia de la 
biomassa 
La biomassa és la matèria orgànica (vegetal o 
animal) produïda com a resultat de la 
fotosíntesi...
Fussió Nuclear 
En fase d'estudi i 
desenvolupament 
. 
És el procés pel qual diversos nuclis 
atòmics de càrrega similar ...
Hidrogen 
La pila d'hidrogen es 
c o n s i d e r a p a r t 
important del futur 
energètic mundial. 
Les pi les de combust...
El sistema energètic mundial 
La base del sistema 
energètic són els 
combustibles fòssils. 
El consum d’energia es multip...
Els principals consumidors 
d’energia són els països 
d e s e n v o l u p a t s o l e s 
potències emergents.
Tot i que cada cop hi ha més 
consum d’energia en el món 
desenvolupat, en un futur 
proper augmentarà més el 
consum al T...
Balanç energètic. 
Relació entre l’energia produïda i 
Espanya és un 
país amb dèficit de 
recursos 
energètics. 
Taxa de ...
Clares diferències 
entre la producció i 
el consum 
Producció 
Consum
Gran despesa Dependència per importar energia. 
energètica espanyola. 
Problemàtica 
Balança comercial negativa. 
Enegia m...
El creixement econòmic i l'augment 
de la riquesa i el benestar de la 
població ha incrementat el consum 
energètic. 
Incr...
El futur energètic mundial 
Els experts (J.Rifkin, L'economia de l'hidrogen) 
consideren que s’aproximen canvis. 
Ens trob...
Estem avocats a 
una crisi energètica 
permanent? 
A una gran pujada 
de preus?. 
Quan s’arribarà al 
límit (peak oil)? Se...
Qüestions 
geopolítiques 
Occident importa, la qual cosa el fa vulnerable 
(crisi 1973). Té una gran dependència 
energèti...
Problemes 
ambientals 
L'extracció, el transport i l'ús (crema) dels 
combustibles fòssils té importants efectes 
acumulat...
Cal canviar el nostre 
model energètic 
Molts països tenen grans dificultats per 
canviar l'actual model energètic. 
Poten...
El futur passa per l'aprofitament combinat de diferents fonts. 
És molt provable que destaqui la importància de 
l’hidroge...
En els darrers anys, 
grans canvis 
En els últims anys està canviant 
la situació energètica mundial. 
Obren nombrosos 
in...
Augment molt considerable de la 
producció de gas i petroli: 
Gas d'esquist (shale gas), Hidrats de gas. 
Petroli de roca ...
Què succeirà amb el consum? Repercussions econòmiques 
Països OCDE: 
Augment considerable de 
l’eficiència energètica 
No ...
Creix i creixerà 
la demanda a Àsia?. 
Xina, Índia 
Corea del S. i Japó. 
Any 2014. 
Representen el 50% del consum 
nundia...
Decaurà el poder dels grans 
exportadors actuals d’energia? 
Massa dependents de 
l’exportació de cru, sense 
una economia...
Com incidirà l’augment de la 
producció en la lluita contra el 
canvi climàtic? 
Caldria reduir les emissions 
(sobretot C...
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Unitat 3  2013-14 - els recursos de la natura
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Unitat 3 2013-14 - els recursos de la natura

17,211

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
17,211
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
298
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Unitat 3 2013-14 - els recursos de la natura"

 1. 1. UNITAT 3. ELS RECURSOS DE LA NATURA IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero
 2. 2. ELS RECURSOS NATURALS Són: Mitjans per dur a terme les activitats humanes: Elements de la natura, utilitzats en brut o transformats. Valorats històricament i social. Poden ser materials i mediambientals. Distribuíts de manera molt desigual per la superfície de la Terra (genera problemes econòmics i tensió geopolítica) El seu consum és molt desigual. Un 20% de la població consumeix un 80% dels recursos.
 3. 3. Recursos Naturals Renovables No Renovables Potencialment Renovables
 4. 4. Renovables Ús il·limitat ELS RECURSOS NATURALS No Renovables Sense possible regeneració. No es regeneren a escala humana. S’exhaureixen amb l’ús Potencialment Renovables / Destructibles Regeneració natural mitjançant un cicle Capacitat de recàrrega del recurs La sobreexplotació porta a l'exhauriment PRIMERES MATÈRIES Producte mineral, marítim, agrícola o forestal destinat a ser transformat per la indústria.
 5. 5. Recursos Naturals No Renovables Energètics No Energètics Combustibles Fòssils Minerals Radioactius Minerals Metàl·lics Minerals No Metàl·lics Roques Industrials
 6. 6. Recursos no renovables energètics Combustibles Fòssils Minerals Radioactius
 7. 7. Combustibles fòssils Carbó Petroli Gas Natural
 8. 8. Recursos no renovables no energètics Minerals Metàl·lics Coure Ferro Alumini Minerals No Metàl·lics Pissarra Argila Marbre Sílice Roques Industrials Potassa Fosfats Sofre Diamants
 9. 9. Recursos Naturals Potencialment Renovables Energètics No Energètics Biomassa Abiòtics Aigua Potable Aire Net Edafològics Sòl Fèrtil Biològics Biodiversitat R. Alimentaris
 10. 10. Recursos Renovables (Tots són energètics) Aprofitament directe del Sol Aprofitament Indirecte del Sol Solar Hidràulica Eòlica Maremotriu Biomassa Geotèrmica
 11. 11. RECURSOS NO RENOVABLES NO ENERGÈTICS Recursos naturals que s’esgoten amb el seu ús i no produeixen energia. Principalment són procedents de la mineria (es troben en jaciments) i el seu repartiment és molt desigual a nivell mundial. Cal diferenciar entre: Reserves (documentades i explotables, car són rendibles). Recursos (documentats i no explotables, car no són rendibles). Sempre hi ha més recursos que reserves. Per aprofitar els recursos minerals cal u n a g r a n d e s p e s a , p e r a i x ò generalment són o bé explotacions estatals o bé de grans multinacionals.
 12. 12. En una explotació minera primer es dóna l'exploració (prospecció). Es tracta de localitzar i fer un estudi de viabilitat. En segon lloc es passa a la fase d'extracció. Posteriorment la concentració cerca el material més aprofitable. Per últim el refinament converteix el mineral en apte per a la seva utilització. Existeix una clara dicotomia (amb excepcions com els EUA i la Federació Russa. La producció es concentra als països subdesenvolupats (exportadors). El consum es concentra en els països rics (importadors).
 13. 13. Cal recordar que els minerals no energètics són bàsics per a la indústria i la construcció. En les darreres dècades s'ha multiplicat el consum. La gran demanda de recursos minerals planteja el problema de la sobreexplotació. Ara baixa el consum de ferro i acer, mentre que s’incrementa el d’alumini, coure i nous materials. Està baixant la demanda de minerals als països rics: Crisi econòmica. Reorientació econòmica (més serveis, baixa la indústria pesant). Reciclatge. Competència de nous materials (plàstics); Ja pràcticament estan fetes totes les infraestructures bàsiques.
 14. 14. En un futur: Baixarà el consum global de minerals? Augmentarà la demanda als països en desenvolupament? S’esgotaran? Caldria reduir el consum, car degraden el medi. La mineria és la indústria més bruta i contaminant. Desenvolupant nous materials. Potenciant el reciclatge. Evitant el malbaratament (polítiques d’estalvi).
 15. 15. Els recursos miners a Espanya Espanya té una gran tradició minera. Ara però, la producció és pobre. Ha d’importar, la qual cosa genera un greu problema econòmic, car el valor de les importacions és superior al de les exportacions. Espanya bàsicament exporta roques industrials El sector miner ha experimentat una profunda reconversió. S'han tancat explotacions, i la seva importància econòmica s'ha reduït. S'han tancat un important nombre de jaciments metàl·lics (mines de ferro a Biscaia, de mercuri a Almadén -Ciudad Real- o de coure i pirita a Riotinto - EHnucealvraa- )e. s mantenen en funcionamen t jaciments no metàl·lics: sal gemma (Cantàbria), sal marina ( l i t o r a l medi ter rani ) , sal s potàs s iques (Catalunya, Navarra)…
 16. 16. Han augmentat els jaciments dedicats a les roques industrials, lligades a la indústria química i a la construcció (granits de Galícia, marbres d'Almeria o Badajoz...).
 17. 17. Els recursos miners a Catalunya El sector miner català tradicionalment ha tingut una escassa importància. La mineria de carbó era molt reduïda, destinada a abastir les centrals tèrmiques properes (Fígols). Totes les mines de carbó catalanes han tancat. Entre els minerals no metàl·lics, la potassa i la sal gemma han perdut molt de pes, encara que resten obertes les mines de Sallent. En els darrers anys s'ha incrementat la importància del subsector de les roques industrials (calcària, àrids, argila...),
 18. 18. ELS RECURSOS NATURALS POTENCIALMENT RENOVABLES Els cicles naturals permeten la seva regeneració (aigua potable, aire net, sòl fèrtil, biodiversitat...). L'ús sostenible vol dir explotació il·limitada. La sobreexplotació equival al seu esgotament. Els recursos potencialment renovables són energètics i no energètics
 19. 19. Recursos potencialment renovables energètics. La biomassa és la matèria orgànica (vegetal o animal) produïda com a resultat de la fotosíntesi. L'energia de la biomassa s'aconsegueix cremant o descomposant matèria orgànica. La llenya, l'etanol i el metanol fan possible produir combustible, benzina o electricitat. Recursos potencialment renovables no energètics. A b i ò t i c s ( a i g u a potable i aire net). Edafològics (sòl fèrtil). Biològics (Biodiversitat i recursos alimentaris).
 20. 20. L'aigua és fonamental (indispensable) però en general també és poc valorada. Cal considerar que es tracta d'un bé escàs car només un 3% és dolça (80% als pols) . Destaquen dos grans problemes: Augment del consum. Contaminació.
 21. 21. Cada cop hi ha més consum. Ara consumint 35 vegades més que al segle XVIII. Al món, en general, el consum de l'aigua es distribueix així: Agricultura (65%-70%) Indústria (25%) Consum domèstic (5%-10%) Cada cop destaca més també la utilització lúdica i turística. La Varia moltíssim segons el grau de riquesa i la situació sobreexplotació pot portar al desastre (Mar d’Aral) dels països.
 22. 22. L'Aigua en Espanya: un recurs escàs. Per conca hidrogràfica entenem el conjunt de terres i aqüífers que aporten les seves aigües al curs d'un mateix riu. Les conques fluvials s'ordenen d'acord amb els vessants on desenvoquen les seves aigües. A Espanya hi trobem els rius del vessant: Cantàbric i gallec Atlàntic Mediterrani Excepte els rius del nord d'Espanya, la majoria dels rius són de règim fluvial irregular, amb crescudes en èpoques de desglaç o pluges i forts estiatges.
 23. 23. A Espanya els recursos hídrics disponibles (43340 hm3) són superiors a les demandes totals (37029 hm3). Tot i això, és un marge escàs i són recursos desigualment repartits. Entitats adscrites al Ministeri de Medi Ambient que gestionen els recursos hídrics del territori que se'ls ha assignat. Per tal de gestionar els recursos hídrics s’han creat les confederacions hidrogràfiques.
 24. 24. Pel que fa a la distribució dels recursos hídrics: Són importants a les confederacions del Nord, Duero, Tajo i Ebro. Es troben en un relatiu equilibri en les del Guadiana, Pirineus orientals, Xúquer i Canàries. Són clarament deficitàries en les del Guadalquivir, Sud, Segura i Balears. Problemes per satisfer les demandes d’aigua. Els dos usos de l'aigua més importants són: Agrícoles i ramaders. Urbans i industrials.
 25. 25. Usos agrícoles i ramaders. Consumeixen el 80% dels recursos, i la demanda augmenta per l'increment dels regadius (14% de la superfície conreada, aporten el 50% del valor de la producció agrària). La manca d'aigua, sobretot a la mediterrània, fa que s'explotin els aqüífers (extracció per bombeig). Malauradament, les activitats agrícoles i ramaderes ocasionen una important contaminació dels recursos hídrics per l'ús d'adobs químics, pesticides i purins. S'intenta reduir el consum millorar les canalitzacions o introduint millores en el reg.
 26. 26. Usos urbans i industrials. La indústria necessita aigua per als seus processos de producció, refrigeració de la maquinària o per netejar i eliminar residus. La provisió d'aigua domèstica (o de boca) és prioritària i ha de ser de bona qual i tat (potable). De mitjana, es consumeixen uns 200 l al dia. L'elevat consum i la manca de recursos fa que algunes local i tat s patei xen restriccions en èpoques de sequera. La urbanització en zones litorals i el boom turístic agreuja el problema de la manca d'aigua durant els estius (la màxima demanda coincideix amb la menor disponibilitat).
 27. 27. L’aigua és un recurs escàs, per tal s’han de dissenyar pol í t iques hídriques. Les polítiques hídriques estan orientades a obtenir aigua. Política de transvassaments Dessalinització d'aigua del mar Recuperació dels aqüífers Plans de sanejament dels rius
 28. 28. Moltes ciutats s'abasteixen mitjançant petits transvasaments. Els grans transvasaments, que impliquen portar aigua a llargues distàncies, són problemàtics: Necessiten grans obres i inversions Es perd molta aigua per l'evaporació Sovint topen amb un gran rebuig social Poden tenir conseqüències molt greus sobre el Medi Ambient Un clar exemple va ser el polèmic Pla Hidrològic Nacional.
 29. 29. Es fan plantes dessalinitzadores per abastir les ciutats. L'aigua obtinguda és de bona qualitat. El procés resulta car i consumeix molta energia. A Espanya funcionen plantes a Canàries, Almeria, Barcelona…, i s'estan construint noves instal·lacions a la costa mediterrània.
 30. 30. Els aqüífers s'exploten a partir de la perforació de pous, sobretot en zones amb manca d'aigua, com les terres mediterrànies. La sobreexplotació provoca una disminució del nivell, la dessecació total o parcial d'àrees humides i la salinització. Tamb é c a l considerar els desastrosos efectes de la contaminació. Per tot plegat es vol prioritzar la recuperació dels aqüífers.
 31. 31. Els plans de sanejament dels rius volen reduir el deteriorament de la qualitat de les seves aigües. Es vol controlar els abocament i instal·lar plantes depuradores d'aigua. Aquestes mesures han permès la recuperació d'alguns rius claveguera, com ara el Besòs.
 32. 32. L'Aigua a Catalunya A Catalunya hi ha un gran desequilibri entre la distribució de la població en el territori i la disponibilitat dels recursos hídrics. Catalunya té una demanda anual de 3100 hm3. La ramaderia i l'agricultura són les activitats que més consumeixen, tot i que en una proporció inferior a la resta d'Espanya. Gran demanda urbana i industrial, percentualment més que a la resta de l’estat.
 33. 33. Cal diferenciar entre la conca de l'Ebre i les conques internes. La conca de l'Ebre té el 60% dels recursos hídrics explotables, tot i que només viu el 8% de la població catalana. Destaca el consum agrícola i ramader. Les conques internes concentren el 92% de la població, tot i que únicament hi ha el 40% dels recursos hídrics. Destaca el consum industrial i urbà.
 34. 34. Clarament hi ha un dèficit en l'abastiment de les conques internes, motivat tant pel règim de precipitacions com per la manca d'inversions.
 35. 35. La sequera del 2008 disparà totes les alarmes i motivà l'adopció de diverses iniciatives per garantir el subministrament en les conques internes: Instal·lació de plantes dessalinitzadores Recuperació dels aqüífers Millora dels sistemes de canalització i rec Reutilització de l'aigua regenerada
 36. 36. L'ENERGIA L'energia és la força vital. S'obté dels recursos energètics, recursos amb la capacitat de produir energia. L'energia primària és l'energia que no ha patit cap procés de transformació prèvia sinó que es pot utilitzar directament, com ara la solar, eòlica, nuclear, etc El desenvolupament d’un país es troba lligat a un creixent consum d’energia. Hi ha una clara correlació entre el creixement de la renda i la demanda energètica, L'augment de la demanda i dels intercanvis genera un increment del consum energètic.
 37. 37. Cada cop consumint més energia, Problemes polítics, econòmics i medi ambientals. Les fonts d'energia són fonamentals. L'explotació, el control, l'ús i la distribució genera importants impactes econòmics, polítics, socials i espacials. Sovint, l’energia no es consumeix allà on es produeix La distribucció des del lloc de producció o importanció es fa mitjançant xarxes elèctriques, oleoductes o gasoductes. Aquesta xarxa s'ha de mantenir i ha de poder preveure les necessitats futures, com ara les puntes de demanda en determinades èpoques de l'any.
 38. 38. La xarxa elèctrica d'alta tensió espanyola es troba gestionada per Xarxa Elèctrica d'Espanya. Connecta els centres de producció i els punts de distribucció als consumidors. Té cura de les connexions de la xarxa amb l'exterior (Espanya importa electricitat de França i Portugal, mentre que exporta al Marroc i a Andorra).
 39. 39. Des del Marroc i per sota de l'estret de Gibraltar, procedent d'Algèria, un gasoducte porta gas fins a Irun (País Basc) i Larrau (Navarra), on connecta amb la xarxa europea. També connecta amb Portugal per Badajoz (Extremadura) i Tui (Galícia). El gas es distribueix dins Espanya amb una important xarxa de gasoductes, en ampliació.
 40. 40. La xarxa d'oleoductes espanyola s'inicia en una sèria de ports que tenen instal·lacions per rebre baixells carregats de cru. Els ports es connecten amb les refineries (8+1) i des d'aquestes els productes refinats s'emmagatzemen i es distribueixen.
 41. 41. Classificació tipus d’energia: Segons la seva disponibilitat Energies no renovables Energies renovables Segons l’impacte ambiental Energies brutes Energies netes Segons la disponibilitat i l’impacte ambiental Energies convencionals Energies alternatives
 42. 42. Energies Convencionals Combustibles fòssils Fisió nuclear Hidràulica Energies Alternatives Carbó Petroli Gas natural Solar Geotèrmica Eòlica Maremotriu Biomassa Minihidràulica Fusió nuclear Hidrogen Presenten problemes la hidràulica i la biomassa
 43. 43. Energies convencionals Avantatges Plenament instaurades Gran poder energètic Inconvenients Exhauribles Concentrades Impacte ambiental Tensió geopolítica Són la base del nostre sistema energètic Caldria canviar el model energètic
 44. 44. Substàncies procedeixen d'éssers vius sotmesos durant milions d'anys a procesos geològics. En ser cremades alliberen gran quantitat d’energia. COMBUSTIBLES FÒSSILS Són la base de l'actual civilització occidental. Malauradament, ocasionen un gran impacte ambiental durant la seva extracció, transport i utilització (combustió).
 45. 45. CARBÓ Tipus: torba, lignit, hulla (més utilitzat) i antracita. S'utilitza en indústria, producció energètica, calefacció… Malauradament, genera un fort impacte ambiental (danys en l’extracció, la seva combustió provoca l’efecte hivernacle i la pluja àcida). Tot i això, amb la crisi energètica augmenta moltíssim la producció i el consum. Com a grans consumidors destaquen sobretot Xina, EUA, Índia i Austràlia. Hi ha reserves estimades en uns 1000 anys.
 46. 46. A Espanya la mineria del carbó ha estat molt destacada. Des de fa unes dècades es troba en un procés de reajustament, i s'han tancat moltes mines (totes les catalanes). La qualitat del carbó espanyol és baixa, i el cost de producció resulta elevat. Malgrat els problemes mediambientals i econòmics La zona més impor tant del producció és l'asturlleonesa (mines de Langreo, Laviana, Mieres, La Camocha). Al sud hi ha mines a Ciudad Real i Còrdova. També hi ha producció a Aragó. El govern vol mantenir i incrementar la producció energètica basada en el carbó espanyol (decret del carbó).
 47. 47. L'Estat vol mantenir la producció de carbó. Raons socials (Hi ha zones d’Astúries i Lleó que pràcticament únicament viuen del carbó). Disminuir la taxa de dependència energètica (el carbó s’utilitza per produir electricitat). Malauradament, des del 2010 la UE redueix les seves subvencions, car la c r e m a d e c a r b ó e n c e n t r a l s termoelèctriques és molt contaminant (CO2, pluja àcida). El sector té un futur incert
 48. 48. PETROLI S'obté cru. Després es destil·la i refina per obtenir derivats sòlids, gasos i líquids. Es bàsic per a la societat industrial, car és el motor energètic i econòmic mundial. El petroli, el carbó i el gas natural aporten gran part de l’energia consumida al món. Els problemes de subministrament provoquen crisis mundials. A molts països ocasiona una balança de pagament negativa, ja que cal importar-lo. Es transporta en grans vaixells (petroliers) i en oleoductes.
 49. 49. No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo. El 1960 es creà l’OPEP. Diversos paísos productors de petroli s’uniren per tal de negociar preus, volums de producció, drets d’explotació… Paísos membres Angola, Aràbia Saudita, Argèlia, EAU, Equador, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Líbia, Nigèria, Qatar i Veneçuela. El 2011 l'OPEP representava més del 40% de la producció mundial I el 80% de les reserves provades. El futur a mig termini és incert Properarment, important reducció de la producció (peak oil). Qüestions geopolítiques. Impacte ecològic: car provoca danys amb l'extracció, el transport (oleoductes i superpetroliers) i l'ús (combustió) .
 50. 50. Espanya consumeix un gran volum de petroli. Les importacions arriben sobretot d'Aràbia Saudita, Mèxic i Rússia. La producció de petroli (0,43%) és insignificant en comparació amb el consum (48,52%). La r e l a c i ó entre l ’ e n e r g i a consumida i la produïda (balanç energètic) és deficitària. Es vol diversificar aquesta procedència per raons estratègiques. Cal importar, provocant una gran despesa econòmica i dèficit comercial. Es vol reduir costos amb flotes pròpies i refinant al mateix país (hi ha 9 refineries per fabricar combustibles)
 51. 51. Davant les costes de Tarragona s'extreu petroli, encara que en quantitats molt modestes. Darrerament s'estan fent prospeccions en les costes tarragonines, valencianes i en la zona pirinenca. Tot i això, sembla que on hi ha més possibilitats és a la zona de Canàries.
 52. 52. GAS NATURAL És el combustible fòssil que presenta un menor impacte ambiental. Està format per butà, età, propà i metà (sobretot) Sovint es troba associat a petroli. És utilitzat a partir de la liqüefacció en la indústria, la producció elèctrica, el consum domèstic, en la producció de fibres i plàstics… Transportat sobretot a partir de gasoductes (també en vaixell). Darrerament hi ha més consum i més producció. Es troba més disseminat arreu del món que el petroli. Presenta un alt poder energètic. És més net (centrals de cicle combinat). Possible alternativa al petroli? A la llarga, presenta els mateixos problemes.
 53. 53. El gas natural és una font d'energia d'importància creixent a Espanya, Espanya té reserves a Osca i al mar al Golf de Cadis i Biscaia. La demanda domèstica i industrial, així com la seva utilització per la p r o d u c c i ó e n e r g è t i c a , s ' h a incrementat considerablement en els darrers anys. La producció és ínfima en relació amb el consum Cal importar. Sobretot d’Àlgèria, Qatar i Noruega. Algèria és el principal subminist rador (des d’allà arriba el principal gasoducte).
 54. 54. Al País Basc s'ha localitzat un important jaciment de gas, que podria augmentar considerablement el volum de gas produït a Espanya.
 55. 55. LA FISIÓ NUCLEAR (MINERALS RADIACTIUS: URANI) L’energia nuclear s’obté del calor alliberat en el procés de fissió dels nuclis dels àtoms dels minerals radioactius (sobretot urani enriquit). S’utilitza com energia primària per a l’obtenció d'electricitat en centrals nuclears. L’energia nuclear es va generalitzar als països desenvolupats a partir de la crisi del petroli del 1973 com a estratègia per superar la dependència energètica del petroli. La majoria de les centrals nuclears es troben al països desenvolupats: EUA, Europa, Rússia i el Japó. Darrerament, alguns països en vies de desenvolupament, com Índia, Pakistan, Mèxic o Xina
 56. 56. Els principals països productors d’urani del món són el Canadà, Austràlia, Nigèria i Namibia. L’energia nuclear té importants avantatges i inconvenients, Avantatges Inconvenients, Produeix un gran volum d'energia, a un preu relativament baix. No emet CO2. La inversió és molt forta. Cal un gran nivell tecnològic. L’urani s’ha d’enriquir Evita dependència energètica Impacte ambiental (extracció d’urani, residus…). Riscs d’accidents (Harrisburg, 1978; Txernobyl, 1986; Fukushima, 2011). Possibilitat de crear armament atòmic. Rebuig social
 57. 57. Ara la UE proposa incentivar energia nuclear coma a alternativa al petroli (producció pròpia). Malgrat els problemes Es volen aconseguir centrals nuclears més eficients i segures. Tot i això, hi ha un debat molt important (accident de Txernòbil, Fukujima). A Espanya, l’energia nuclear fa anys que està estancada a causa de la moratòria en la construcció de centrals nuclears que està vigent. Controvèrsia política i social sobre els avantatges i els inconvenients.
 58. 58. Una important part de l'energia p r o d u ï d a a E s p a n y a l a proporcionen els 9 reactors distribuïts en 7 centrals nuclears. Garoña (Burgos), ja no funcionarà el 2014. A Catalunya existeixen 2 centrals amb 3 reactors (Ascó I i II / Vandellós II, Ta r r a g o n a ) , q u e produeixen una part destacada de l'energia produïda a Catalunya.
 59. 59. La xarxa nuclear espanyola és obsoleta, i a més hi ha una moratòria nuclear. I n c i d e n t d e Vandellòs, 1989. Es planteja el seu desmantellament (Garoña, Futur? Burgos). També hi ha veus que defensen la construcció de noves cent ral s (ev i tar la brutal dependència energètica).
 60. 60. ENERGIA HIDRÀULICA Es tracta d'aprofitar la força de l'aigua per a la producció d'electricitat. L’energia es genera en una central hidroelèctrica a causa de la transformació de l’energia mecànica d’un salt d’aigua en energia elèctrica, per mitjà d’un generador mogut per la força de l’aigua en moviment. És neta i renovale (no emet gasos contaminants). Provoca un fort impacte ambiental i social. L'aigua es pot utilitzar per a altres finalitats. Inunda zones de muntanya. Afecta el règim hidrològic dels rius al modificar artificialment el seu cabal.
 61. 61. A nivell mundial destaquen Noruega i Xina -projecte de les Tres Gorges-). L’energia hidroelèc t r i ca proporciona només una petita part del total d’energia elèctrica que es consumeix actualment. A Espanya hi ha nombroses centrals hidroelèctriques, que generen una gran quantitat d'energia “neta” (c.7 %). A més, els embassaments permeten emmagatzemar aigua i regular els cabals dels rius. Les centrals hidroelèctri ques es localitzen on hi ha aigua abundant. A Catalunya es situen en punts del curs mitjà dels principals rius,, sobretot en la conca Pirineus-Ebre (Noguera P a l l a r e s a , Noguera Ribagorçana, Ebre i Ter).
 62. 62. El problema de les centrals hidroelèctriques és el seu elevat cost, les dificultats de la seva construcció, l'impacte social i mediambiental, i les sequeres. D'altra banda, l'augment de la demanda hídrica agrícola i ramadera topa amb la producció hidroelèctrica. Aquesta es dóna sobretot a l'hivern, esgotant les reserves cara a l'estiu. En tot cas, l'elevada explotació hidrològica dels rius espanyols no permet pensar a ampliar aquest recurs energètic.
 63. 63. Energies alternatives Font energètica renovable El sol, el vent, la força de les marees i l'energia interna de la Terra en són les principals. És una energia que no disminueix ni pot arribar a esgotar-se amb el seu ús. Font energètica neta El seu impacte ambiental és mínim.
 64. 64. Avantatges Inesgotables (provenen del sol) Distribució arreu del món D i s m i n u e i x e n g r a u de dependència energètica Sense impacte ambiental (ni gasos contaminants ni residus perillosos) Fomenten equilibri territorial Inconvenients Producció irregular En desenvolupament tècnic Escàs poder energètic Augmentarà l’explotació En un futur… de les renovables. Canvi del model energètic Mix d’energies
 65. 65. Espanya és líder mundial en energies renovables (sobretot solar i eòlica) Grans avantatges Són autòctones (eviten dependència externa Permeten desenvolupar tecnologia pròpia Augmenten l’equilibri territorial (s’instal·len a zones rurals) El govern subvencionava el seu desenvolupament Ara ja no Increment importantíssim Multitud de projectes El 2012, el 32% de l’energia elèctrica ( i n c l o e n t - h i l a hidràulica)
 66. 66. A Espanya existeix el PER (Pla d'Energies Renovables), que vol aconseguir que el 30,3% de l'energia elèctrica consumida a Espanya provingui de fonts netes. A Catalunya les energies renovables també es troben en expansió, tot i que encara la seva aportació és modesta.
 67. 67. Energia eòlica Aprofita la força del vent L’aerogenerador transforma l’energia eòlica que mou les pales en energia elèctrica. S’instal·la en àrees on hi ha d’haver vents constants i amb força suficient per moure les pales de l’aerogenerador. Ara també s’instal·la al mar.
 68. 68. L'energia eòlica és renovable, no emet gasos contaminants, pot ser compatible a l'ús agrícola o ramader, es pot instal·lar en zones àrides o en les aigües marines properes a la costa. Té un És l’energia gran potencial eòlic. alternativa que més ha crescut a Espanya. La normativa legal és favorable. Els poders polítics hi col·laboren. Gran interès del sector industrial. Tecnologia i indústria pròpies, amb una important capacitat de millora. Exportació.
 69. 69. Desenvolupament accelerat: Espanya és el segon país del món en producció eòlica, darrera Alemanya. El percentatge d’energia elèctrica produïda respecte el total ha anat en augment: el 2005 estava al voltant del 7% i el 2010 ja assolia el 17%. Hi ha camps eòlics escampats pràcticament per tota Espanya. S'està desenvolupant una important activitat industrial de la qual Espanya és un dels màxims productors mundials.
 70. 70. Els inconvenients dels parcs eòlics són: Els impactes visuals i paisatgístics que provoquen. Els efectes sobre els ocells quan interfereixen amb les rutes de desplaçament dels mateixos
 71. 71. Energia solar Es basa en l'aprofitament directe de la radiació del sol. Energia solar fotovoltaica Energia solar tèrmica Obté electricitat amb un dispositiu semiconductor (cèl·lula fotovoltaica). A c o n s e g u e i x c a l o r i e l transfereixen a un fluid de treball. La calor es fa servir llavors per escalfar edificis, aigua, moure turbines per generar electricitat...
 72. 72. Es troba en expansió. El potencial espanyol és el més alt d'Europa. El principal problema era que era massa cara. Les economies d’escala han possibilitat la reducció dels preus. Gran expansió, gràcies a la reducció de .preus i a les subvencions
 73. 73. Energia minihidràulica i hidràulica reversible Embassament A Embassament B Aprofita la força de l'aigua per aconseguir electricitat. Hidràulica reversible. Aprofita l’aigua al màxim. Aprofita les tarifes elèctriques nocturnes. És sostenible? Minihidràulica Minimitza l’impacte fent petits embassaments.
 74. 74. Energia maremotriu Aprofita la força del mar (onades –energia undimotriu-, corrents marins) o les diferències de temperatura del mateix per aconseguir electricitat. Encara s’ha de desenvolupar molt.
 75. 75. Energia geotèrmica Aprofita l'escalfor interna de la Terra per obtenir aigua calenta, utilitzada directament o per a la generació d'electricitat. Destaca el cas d'Islàndia A Espanya la zona amb més possibilitats és l'arxipèlag canari. En algunes zones hi ha jaciments geotèrmics de baixa temperatura Calefacció i subministrament d'aigua calenta (balnearis). Ús domèstic. Calefacció d'hivernacles.
 76. 76. Energia de la biomassa La biomassa és la matèria orgànica (vegetal o animal) produïda com a resultat de la fotosíntesi. L'energia de la biomassa s'aconsegueix cremant o descomposant matèria orgànica. La llenya, l'etanol i el metanol fan possible produir combustible, benzina o electricitat. Desforestació per implantar conreus ”energètics”. Augment del preu dels aliments Problemes Nous biocombustibles (rebuigs agrícoles, algues…) La producció energètica en base a la biomassa es troba en un procés d'expansió a tota Espanya.
 77. 77. Fussió Nuclear En fase d'estudi i desenvolupament . És el procés pel qual diversos nuclis atòmics de càrrega similar s'uneixen i formen un nucli més pesat. Simultàniament s'allibera o absorbeix una quantitat enorme d'energia. Pot produir una gran quantitat d'energia sense riscos ni impacte ambiental. Projecte ITER Cadarache (França) Unió Europea, Japó, Estats Units, Corea del Sud, l'Índia, Rússia i la Xina.
 78. 78. Hidrogen La pila d'hidrogen es c o n s i d e r a p a r t important del futur energètic mundial. Les pi les de combust ible proporcionen electricitat, calor i aigua destil·lada. El problema és aconseguir el combustible (hidrogen).
 79. 79. El sistema energètic mundial La base del sistema energètic són els combustibles fòssils. El consum d’energia es multiplica (l'actual model econòmic ho necessita).
 80. 80. Els principals consumidors d’energia són els països d e s e n v o l u p a t s o l e s potències emergents.
 81. 81. Tot i que cada cop hi ha més consum d’energia en el món desenvolupat, en un futur proper augmentarà més el consum al Tercer Món. La previsió és que en 20 anys el consum augmentarà (Xina i Índia). Els combustibles fòssils són la base de la nostra civilització industrial: Base sistema agrícola (combustible, adobs, pesticides) Base forma de vida urbana (mobilitat) Base sistema de transport (fàcil i flexible) Base xarxa elèctrica (sistema nerviós central)
 82. 82. Balanç energètic. Relació entre l’energia produïda i Espanya és un país amb dèficit de recursos energètics. Taxa de dependència energètica No té fonts d'energia suficients. És un país dependent des del punt de vista energètic. La taxa de dependència energètica es troba entre el 75% i el 80%. l’energia consumida. Percentatge d’energia importat sobre el total consumit Pràcticament absència total de petroli i gas. Només una mica de carbó, i no de gran qualitat. Producció nuclear estancada. Moratòria nuclear. P r o d u c c i ó hidràulica baixa. Predomini clima sec. Caldria potenciar les energies alternatives: Són autòctones!!.
 83. 83. Clares diferències entre la producció i el consum Producció Consum
 84. 84. Gran despesa Dependència per importar energia. energètica espanyola. Problemàtica Balança comercial negativa. Enegia més cara. Indústria espanyola menys competitiva. Problemes estratègics. Molt vulnerable a problemes de subministrament energètic.
 85. 85. El creixement econòmic i l'augment de la riquesa i el benestar de la població ha incrementat el consum energètic. Incrementa el dèficit energètic. PEN (plans energètics nacionals). Reduir la dependència del petroli i diversificar les fonts d'abastament. Augmentar la importància del gas natural. Reforçar energies tradicionals com el carbó o la hidràulica. Potenciar les energies renovables. Desenvolupar polítiques d'eficiència i estalvi (pe. tren). Produir més per unitat d’energia.
 86. 86. El futur energètic mundial Els experts (J.Rifkin, L'economia de l'hidrogen) consideren que s’aproximen canvis. Ens trobem en la fi de l’era dels combustibles fòssils. J.Rifkin Els límits dels combustibles fòssils Són recursos no renovables (s'exhauriran). Hi ha risc de quedar-nos sense petroli barat La demanda augmenta (paísos rics, països emergents –Xina, Índia-.
 87. 87. Estem avocats a una crisi energètica permanent? A una gran pujada de preus?. Quan s’arribarà al límit (peak oil)? Segurament entre 2020-2030. A partir d’aquell moment sempre hi haurà més demanda que oferta.
 88. 88. Qüestions geopolítiques Occident importa, la qual cosa el fa vulnerable (crisi 1973). Té una gran dependència energètica, car té poca producció i reserves. L'Orient Mitjà (sobretot el Golf Pèrsic) concentra una part destacadíssima (60%) de les reserves del món. Graner Energètic del Món. Destaquen Iraq, Iran, Kuwait i Aràbia Saudita. Gran valor estratègic (Guerres d’Iraq). Zona amb un greu perill de desestabilització (integrisme islàmic).
 89. 89. Problemes ambientals L'extracció, el transport i l'ús (crema) dels combustibles fòssils té importants efectes acumulatius. L'impacte no és només local, també és global (canvi climàtic) El consum de combustibles fòssils té una incidència molt destacada en les emissions de CO2
 90. 90. Cal canviar el nostre model energètic Molts països tenen grans dificultats per canviar l'actual model energètic. Potenciar l’estalvi i l’eficiència energètica. Potenciar les energies netes. Impulsar normatives globals. Crear un sistema descentralitzat i de menor tamany. Autoproveïment. Crear un sistema sostenible Respectuós amb la natura. Que millori les condicions de vida del Tercer Món. En tot cas:
 91. 91. El futur passa per l'aprofitament combinat de diferents fonts. És molt provable que destaqui la importància de l’hidrogen (piles de combustible). És molt provable que augmenti considerablement la importància de les energies alternatives.
 92. 92. En els darrers anys, grans canvis En els últims anys està canviant la situació energètica mundial. Obren nombrosos interrogants Perllongarà un segle l’era dels combustibles fòssils? Es poden explotar gas i petroli no convencionals. Innovacions tècniques i noves troballes: Augmentarà la producció de gas i petroli? Disminuirà el preu del gas i del petroli? Fracking. Tot i l’augment previsible del consum… S’allunya el fantasma del peak-oli?
 93. 93. Augment molt considerable de la producció de gas i petroli: Gas d'esquist (shale gas), Hidrats de gas. Petroli de roca compacta (tight oil) Petroli de sorres bituminoses (oil sands) Creix i creixerà la producció a Amèrica?. EUA Canadà Brasil? Entre el 2025 i 2030, serà la primera exportadora mundial de petroli i gas? Sobretot EUA Passarà de la dependència energètica a l’autosuficiència? 2017 Primer productor de cru? Gran potencial de l’Àrtic.
 94. 94. Què succeirà amb el consum? Repercussions econòmiques Països OCDE: Augment considerable de l’eficiència energètica No s’incrementa tant el consum energètic. i geoestratègiques BRICS: Multipliquen el seu consum energètic Fins el 2025: Xina representarà un 40% de l’increment de la demanda energètica. Índia augmentarà el seu consum un 132%.
 95. 95. Creix i creixerà la demanda a Àsia?. Xina, Índia Corea del S. i Japó. Any 2014. Representen el 50% del consum nundial de petroli. Any 2035. Representaran el 60% del consum mundial de petroli? Volen assegurar-se el proveïment: Contractes i grans inversions amb/en Rússia, Àfrica, Orient Mitjà, Veneçuela… Sobretot Xina. Ara bé, té un gran potencial en l’explotació de gas no convencional.
 96. 96. Decaurà el poder dels grans exportadors actuals d’energia? Massa dependents de l’exportació de cru, sense una economia diversificada. Sobretot països del Golf Pèrsic i Federació Russa. Si baixa el preu de l’energia, es poden desestabilitzar països exportadors (OPEP, Rússia). Decaurà la importància de l’OPEP i del Golf Pèrsic?
 97. 97. Com incidirà l’augment de la producció en la lluita contra el canvi climàtic? Caldria reduir les emissions (sobretot C02) E s r e d u i r a n e l s incentius per cercar un nou model energètic? Què passarà amb les renovables? Millorar l’eficiència energètica Potenciar noves energies Caldria implementar actuacions per tal de recuperar emissions de carboni. Carbon Capture and Storage
 1. ¿Le ha llamado la atención una diapositiva en particular?

  Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

×