02 ตอนที่ 2 หน่วย 1

510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 ตอนที่ 2 หน่วย 1

 1. 1. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  25 ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิมเติม อาเซียนศึกษา ม. 1-3 ่กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. 2. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  26 หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่องของอาเซียน เวลา 8 ชั่วโมง ความรู้ 1. กาเนิดอาเซี ยน 6. เพลงประจาอาเซี ยน 2. สมาชิกอาเซี ยน 7. ภาษาของอาเซี ยน 3. สัญลักษณ์อาเซี ยน 8. ปฏิญญาอาเซี ยน 4. ธงอาเซี ยน 9. วิสัยทัศน์อาเซี ยน 5. คาขวัญของอาเซี ยน 10. กฎบัตรอาเซี ยนทักษะ/กระบวนการ1. การสื่ อสาร คุณธรรม จริ ยธรรม และ เรื่องของ ค่ านิยม2. การคิด3. การแก้ปัญหา อาเซียน 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์4. การใช้ทกษะชีวต ั ิ 2. ใฝ่ เรี ยนรู ้5. การใช้เทคโนโลยี 3. รักความเป็ นไทย 4. มีจิตสาธารณะ ภาระงาน/ชิ้นงาน 1. การทาแบบทดสอบ 2. ศึกษาข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยน 3. อภิปรายเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยน 4. การร้ องเพลงและสรุ ปเกี่ยวกับ าขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ค 5. อภิปรายเกี่ยวกับภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซี ยน 6. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยน 7. การนาเสนอผลงาน
 3. 3. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  27ผังการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยนขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางที่ต้องการให้ เกิดขึนกับนักเรี ยน ้ผลการเรี ยนรู้ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่ องกาเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตรอาเซี ยนความเข้ าใจที่คงทนของนักเรี ยน คาถามสาคัญที่ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจนักเรี ยนจะเข้ าใจว่ า... ที่คงทน1. การเรี ยนรู้เรื่ องของอาเซียนเกี่ยวกับกาเนิด 1. การเรี ยนรู ้ เรื่ องของอาเซี ยนมีประโยชน์อย่างไร อาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน 2. การปฏิบติตนได้ถูกต้องในฐานะที่เป็ นประเทศ ั ธงอาเซี ยน คาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจา สมาชิกของอาเซี ยนทาให้เกิดผลดีอย่างไร อาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยนทาให้สามารถ ปฏิบติตนได้ถูกต้องในฐานะที่เป็ นประเทศสมาชิก ั ของอาเซี ยน2. การปฏิบติตนได้ถูกต้องในฐานะที่เป็ นประเทศ ั สมาชิกของอาเซี ยนทาให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกัน ในฐานะที่เป็ น ประเทศสมาชิกของอาเซี ยนได้อย่างมีความสุ ขความรู้ ของนักเรี ยนที่นาไปสู่ ความเข้ าใจที่คงทน ทักษะ/ความสามารถของนักเรี ยนที่จะนาไปสู่ ความนักเรี ยนจะรู้ ว่า... เข้ าใจที่คงทน นักเรี ยนจะสามารถ...1. คาสาคัญ ได้แก่ ปฏิญญา วิสัยทัศน์ ประชาคม 1. อธิ บายเรื่ องของอาเซี ยนเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยน ธรรมาภิบาล สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยน2.สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ คาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษา หรื ออาเซี ยนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. ของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยนวิสัยทัศน์อาเซี ยน 2510 โดยสมาชิกผูก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ ้ กฎบัตรอาเซี ยน อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และ 2. ศึกษา สื บค้น สรุ ป และอภิปรายเกี่ยวกับ ไทย ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็ น กาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน ปฏิญญา สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม อาเซี ยนวิสัยทัศน์อาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่ งปัจจุบนมี ั สมาชิก 10 ประเทศ 3. อ่านและร้ องเพลงอาเซี ยน3. สัญลักษณ์อาเซี ยนคือรวงข้าวสี เหลือง 10 รวง 4. ปฏิบติตนในฐานะที่เป็ นประเทศ กของ ั สมาชิ มัดรวมกันอยูในพื้นที่วงกลมสี แดง สี ขาว และ ่ อาเซี ยน เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข
 4. 4. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  28 สี น้ าเงิน มีตวอักษรคาว่า asean สี น้ าเงินอยูใต้ ั ่ ภาพรวงข้าว ส่ วนธงอาเซี ยนเป็ นสัญลักษณ์ที่ แสดงถึงความมันคง สันติภาพ ความสามัคคี ่ และพลวัตของอาเซี ยน มี 4 สี ได้แก่ สี น้ าเงิน สี แดง สี ขาว และสี เหลือง ซึ่ งแสดงถึงสี หลักใน ธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซี ยนทั้งหมด4. อาเซี ยนมีคาขวัญเป็ นภาษาอังกฤษคือ Vision, “One One Identity, One Community” แปลเป็ นภาษา ไทยว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่ง ประชาคม และมีเพลงประจาอาเซี ยนที่บ่งบอก ถึงความเป็ นอาเซี ยน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างอัต ลักษณ์ของอาเซี ยน และช่วยเชื่อมโยงอาเซี ยน เข้าด้วยกัน5. อาเซี ยนได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา ราชการของอาเซี ยน และเป็ นภาษาสากลของ โลก ส่ วนปฏิญญาอาเซี ยนีสาระสาคัญกล่าวถึง ม การส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการ ยกระดับรายได้และความเป็ นอยูของประชาชน ่ เพื่อวางรากฐานความรุ่ งเรืให้กบอาเซี ยน อง ั6. วิสัยทัศน์อาเซี ยน 2020 ได้กาหนดเป้ าหมายหลัก เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซี ยนไปสู่ “ประชาคมอาเซี ยน” ไว้ภายในปี พ.ศ. 2563ซึ่ งต่อมาการประชุม สุ ดยอดผูนาอาเซี ยน ครั้งที่ 14 ที่จดขึ้น ณ ้ ั ประเทศไทย เห็นชอบให้เร่ งความเป็ น ได้ ประชาคมอาเซี ยนให้เร็ วขึ้น เป็ น พ.ศ. 25587. กฎบัตรจัดทาขึ้นทีประเทศสิ งคโปร์เมื่อวันที่ 20 ่ พฤศจิกายน พ.ศ. ในการประชุมสุ ดยอด 2550 ผูนาอาเซี ยนครั้งที่ 13 โดยผูนาอาเซี ยนได้ลงนาม ้ ้ ในกฎบัตรอาเซี ยนซึ่ งเปรี ยบเสมือนธรรมนูญของ อาเซี ยนที่จะวางกรอบ ทางกฎหมายและโครงสร้าง องค์กเพื่อเพิ่มประสิ ทภาพของอาเซี ยนในการ ร ธิ ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ าหมายตาม ่ และเป้ ที ผูนาอาเซี ยนได้ตกลงกันไว้ ่อให้สอดคล้อง ้ และเพื กับวิสัยทัศน์อาเซี ยน 2020
 5. 5. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  29ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่ านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ ตามทีกาหนดไว้ อย่ างแท้ จริ ง ่1. ภาระงานที่นักเรี ยนต้ องปฏิบัติ 1.1 การทาแบบทดสอบ 1.2 ศึกษาข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยน 1.3 อภิปรายเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยน 1.4 การร้ องเพลงและสรุ ปเกี่ยวกับาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ค 1.5 อภิปรายเกี่ยวกับภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซี ยน 1.6 สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยน 1.7 การนาเสนอผลงาน2. วิธีการและเครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู้ 2.1 วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ 2.2 เครื่ องมือประเมินผลการเรี ยนรู ้ 1) การทดสอบ 1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 2) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นราย 2) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ นราย บุคคลและเป็ นกลุม ่ บุคคลและเป็ นกลุม ่ 3) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม 3) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม และค่านิยม 4) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 4) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ3. สิ่ งที่ม่ ุงประเมิน 3.1 ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ การอธิ บาย ชี้แจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ การมีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความสาคัญและใส่ ใจในความรู ้ สึกของผูอื่น และ ้ การรู ้ จกตนเอง ั 3.2 สมรรถนะสาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ั ิ 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวนย ใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมันในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ ่ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง กาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน เวลา 2 ชัวโมง ่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 2 เรื่ อง สัญลักษณ์และธงอาเซี ยน เวลา 1 ชัวโมง่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 3 เรื่ อง คาขวัญและเพลงประจาอาเซี ยน เวลา 2 ชัวโมง ่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 4 เรื่ อง ภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซี ยน เวลา 1 ชัวโมง ่แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5 เรื่ อง กฎบัตรอาเซี ยน เวลา 2 ชัวโมง ่
 6. 6. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  30แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ี 1กาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อาเซี ยนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยน เวลา 2 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หรื ออาเซี ยนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2510 โดยสมาชิกผูก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และ ในเวลาต่อมา ้ ไทยได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็ นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่ งปั จจุบนมีสมาชิก 10 ประเทศ ั2. ผลการเรี ยนรู้  รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยนคาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตรอาเซี ยน3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนได้ (K)2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน ( A) 3. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( P)4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้ (K) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A)1. ทดสอบก่อนเรี ยน  ประเมินพฤติกรรมในการ  ประเมินพฤติกรรมในการ2. ซักถามความรู ้ เรื่ องกาเนิด ทางานเป็ นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อ อาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน ความมีวนย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั เป็ นกลุ่มในด้านการสื่ อสาร3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ฯลฯ การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม5. สาระการเรี ยนรู้ 1. กาเนิดอาเซี ยน 2. สมาชิกอาเซี ยน
 7. 7. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  316. แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย  ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน ศิลปะ  ออกแบบแผ่นพับเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิก อาเซี ยน การงานอาชีพฯ  สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนจากอินเทอร์ เน็ต ภาษาต่ างประเทศ  ค้นหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิก และฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซี ยน7. กระบวนการจัดการการเรี ยนรู้ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน 1. ครู สร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ในการเรี ยนรู ้ เหมาะสม เพื่อกระตุนให้นกเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ ้ ัเช่น จัดนังเรี ยนแบบรู ปตัวU นังเรี ยนเป็ นกลุ่ม นานักเรี ยนศึกษานอกห้องเรี ยน เช่น ห้องประชุม ห้องโสต ่ ่ทัศนศึกษา สนามหญ้าใต้ร่มไม้ 2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกเรี ยนทราบ ั 3 . ครู ให้นกเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนโดยแจกแบบทดสอบให้นกเรี ยนทุกคน และห้นกเรี ยนทา ั ั ใ ัแบบทดสอบ โดยเขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษร (ก­ง) หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจากนั้นตรวจให้คะแนน แต่ยงไม่ตองเฉลยคาตอบ ั ้ 4. ครู ให้นกเรี ยนดูภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน เช่น ภาพอาหาร การ ัแสดงความเคารพ การแต่งกาย แล้วซักถามนักเรี ยนในประเด็นต่อไปนี้ 1) เป็ นภาพเกี่ยวกับอะไร และเกี่ยวข้องกับประเทศอะไร 2) เมื่อดูภาพแล้ว นักเรี ยนรู ้ สึกอย่างไร 3) นักเรี ยนคิดว่าการที่เราได้เรี ยนรู ้ ขอมูลต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนมีผลดีอย่างไร ้ 5. ครู สรุ ปความรู ้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้ 6. ครู ให้นกเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ศึกษาและสื บค้น ัรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับ าเนิดอาเซี ยนและสมาชิก ยนจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยน ก อาเซีศึกษา ม. 1–3 ของ วพ. และจากแหล่งการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ เช่น เอกสาร อินเทอร์ เน็ต 7. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและสื บค้นมาอภิปรายร่ วมกันในกลุ่ม สรุ ป ัและเตรี ยมนาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน 8. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลการอภิปรายเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนในรู ปแบบ ัต่าง ๆ เช่น Mind Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบความรู ้ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน ที่กลุ่มของตนดาเนินการ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซักถามข้อสงสัยและวิจารณ์ผลงาน 9. ในขณะปฏิบติกิจกรรมของนักเรี ยน ครู สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการนาเสนอผลงานของ ันักเรี ยนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
 8. 8. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  32 10. ครู และนักเรี ยนช่วยกันรวบรวมเอกสารสรุ ปผลการอภิปรายของทุกกลุ่มไว้ศึกษาในชั้นเรี ยนขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน 11. ครู ให้นกเรี ยนฝึ ก ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน และช่วยกัน ัประเมินผล 12. ครู ให้นกเรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับกาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน และช่วยกันเฉลยคาตอบ ที่ ัถูกต้องขั้นที่ 4 นาไปใช้ 13. ครู ให้นกเรี ยนค้นหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซี ยน และฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนร่ วมกัในชั้น ั นเรี ยน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการติดต่อสื่ อสารกับครู และเพื่อน ๆ ในโรงเรี ยนหรื อกับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 14. ครู ให้นกเรี ยนออกแบบแผ่นพับเกี่ยวกับ กาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน เพื่อจัดป้ ายนิเทศ หรื อ ันาไปเผยแพร่ ให้คนอื่น เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน ได้รู้และเข้าใจ 15. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ อง กาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไป ัประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวัน ิขั้นที่ 5 สรุ ป 16. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเรื่ อง กาเนิดอาเซี ยนและสมาชิกอาเซี ยน โดยให้นกเรี ยนบันทึกข้อสรุ ป ั ลงในแบบบันทึกความรู ้ หรื อสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิดหรื อผังมโนทัศน์ พร้ อมตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด8. กิจกรรมเสนอแนะ 1. ครู สนทนากับนักเรี ยนถึงความสาคัญของการรู ้ จกประเทศสมาชิกอาเซี ยน แล้วสุ่ มนักเรี ยนออกมาจับ ัสลากชื่อประเทศคนละ 1 ชื่อ (ครู ทาฉลากชื่อประเทศ 10 ประเทศ) แล้วให้นกเรี ยนชี้แผนที่ประเทศที่จบ ั ัสลากได้ พร้ อมทั้งบอกชื่อเมืองหลวง 2. ครู ให้นกเรี ยนสรุ ปชื่อประเทศอาณาเขตติดต่อและที่ต้งของประเทศสมาชิกอาเซี ยน ้ง 10 ประเทศ ั ั ทั 3. ครู ให้นกเรี ยนวาดแผนที่ ธงชาติ และเขียนชื่อเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน พร้ อมตกแต่ให้ ั งสวยงาม เพื่อจัดป้ ายนิเทศ9. สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ 1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน เช่น ภาพอาหาร ภาพแสดงความเคารพ ภาพการแต่งกาย 2. ภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน3. แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม4. แบบบันทึกความรู ้5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1 –3 บริ ษท สานักพิมพ์วฒนาพานิช จากัด ั ั
 9. 9. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  3310. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางการพัฒนา 2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางแก้ไข 3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบติตามแผน ั เหตุผล 4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงชื่อ ผู้สอน / /แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ี 2สั ญลักษณ์ และธงอาเซี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อาเซี ยนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยน เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ สัญลักษณ์อาเซี ยนคือรวงข้าวสี เหลือง 10 รวง มัดรวมกันอยู่ในพื้นที่วงกลมสี แดง สี ขาว และสี น้ าเงิน มีตัวอักษรคาว่า asean สี น้ าเงินอยู่ใต้ภาพรวงข้าว ส่ วน ธงอาเซี ยนเป็ นสัญลักษณ์ท่แสดงถึงความมันคง ี ่สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซี ยน มี 4 สี ได้แก่ สี น้ าเงินสี แดง สี ขาว และสี เหลือง ซึ่งแสดงถึงสี หลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซี ยนทั้งหมด2. ผลการเรี ยนรู้  รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยนคาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตรอาเซี ยน3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายความหมายของสัญลักษณ์และธงอาเซี ยนได้ (K)2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของสัญลักษณ์และธงอาเซี ยน ( A)3. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( P)
 10. 10. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  344. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้ (K) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A)1. ซักถามความรู ้ เรื่ อง สัญลักษณ์  ประเมินพฤติกรรมในการ  ประเมินพฤติกรรมในการ อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ทางานเป็ นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อ2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ความมีวนย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั เป็ นกลุ่มในด้านการสื่ อสาร รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ฯลฯ การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ5. สาระการเรี ยนรู้ 1. สัญลักษณ์อาเซี ยน 2. ธงอาเซี ยน6. แนวทางบูรณาการภาษาไทย  ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน การงานอาชีพฯ  สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยน จากอินเทอร์ เน็ต ศิลปะ  วาดภาพสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน พร้ อมระบายสี ภาษาต่างประเทศ  ค้นหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนคาศัพท์ภาษา อังกฤษเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยน7. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน 1. ครู สร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให้นกเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ เช่น ้ ัจัดนังเรี ยนแบบรู ปตัวU นังเรี ยนเป็ นกลุ่ม นานักเรี ยนศึกษานอกห้องเรี ยน เช่น ห้องประชุม ห้องโสตทัศน ่ ่ศึกษา สนามหญ้าใต้ร่มไม้ 2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกเรี ยนทราบ ั 3. ครู ให้นกเรี ยนดูภาพเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน แล้วซักถามนักเรี ยนในประเด็น ัต่าง ๆ เช่น 1) นักเรี ยนทราบหรื อไม่วาเป็ นสัญลักษณ์และธงอะไร ่ 2) นักเรี ยนเคยเห็นสัญลักษณ์และธงนี้หรื อไม่ 3) สิ่ งที่ปรากฏในสัญลักษณ์และธงนี้มีอะไรบ้าง4. ครู สรุ ปความรู ้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้ 5. ครู ให้นกเรี ยนร่ วมกันร้ องเพลง “สัญลักษณ์อาเซี ยน” แล้วร่ วมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง ั 6. ครู นาภาพสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงของอาเซี ยนให้นกเรี ยนดูและให้นกเรี ยนช่วยกันบอกสิ่ งที่พบใน ั ัภาพและความหมายเท่าที่นกเรี ยนทราบั
 11. 11. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  35 7. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน จากหนังสื อเรี ยน รายวิชา ัเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1–3 ของ วพ. 8. ครู ให้นกเรี ยนร่ วมกันระดมสมองแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ ั 1) รวงข้าว 10 รวง หมายถึงอะไร 2) สี แต่ละสี ในสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน 3) วงกลมหมายถึงอะไร 4) ประเทศสมาชิกอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่งใจเดียวกันเพราะเหตุใด 5) ความเป็ นหนึ่งใจเดียวกันส่ งผลต่อประชาชนในภูมิภาคนี้ และต่อภูมิภาคอื่น ๆ อย่างไร 9. ครู ให้นกเรี ยนวาดภาพสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ั พร้ อมระบายสี ให้ถูกต้อง และสรุ ปประโยชน์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ เรื่ อสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยนไว้ดานหลังของสัญลักษณ์อาเซี ยน ้ 10. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปถึงความจาเป็ นที่ตองเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ้ 11. ในขณะปฏิบติกิจกรรมของนักเรี ยน ครู สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรี ยนตามแบบ ัประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคลขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน 12. ครู ให้นกเรี ยนฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน พร้ อมทั้งค้นหา ัคาศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน แล้วช่วยกันประเมินผล 13. ครู ให้นกเรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับ สัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน และช่วยกันเฉลยคาตอบที่ ัถูกต้องขั้นที่ 4 นาไปใช้ 14. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ อง สัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ไปเผยแพร่ ให้คนอื่น เช่น คนใน ัครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน ได้รู้และเข้าใจ 15. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ อง สัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ั ไปประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวัน ิขั้นที่ 5 สรุ ป 16. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเรื่ อง สัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยนโดยให้นกเรี ยนบันทึกข้อสรุ ปลง ัในแบบบันทึกความรู ้ หรื อสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิดหรื อผังมโนทัศน์ พร้ อมตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด8. กิจกรรมเสนอแนะ 1. ครู ให้นกเรี ยนสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซี ยนเพิ่มเติม บันทึกผลสาระสาคัญ แล้วนามา ัแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กนในชั้นเรี ยนหรื อจัดป้ ายนิเทศ ั 2. ครู ให้นกเรี ยนทาแผ่นพับเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาเซี ยนและธงอาเซี ยน ่อเผยแพร่ หรื อจัดป้ ายนิเทศ ั เพื
 12. 12. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  36 9. สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ 1. เพลงสัญลักษณ์อาเซี ยน 2. รู ปภาพสัญลักษณ์อาซัยนและธงอาเซี ยน 3. แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคล 4. แบบบันทึกความรู ้ 5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1 ่ –3 บริ ษท สานักพิมพ์วฒนาพานิช จากัด ั ั 10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางการพัฒนา 2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางแก้ไข 3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบติตามแผน ั เหตุผล 4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงชื่อ ผู้สอน / / แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ี 3 คาขวัญและเพลงประจาอาเซี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อาเซี ยนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยน เวลา 2 ชั่วโมง 1. สาระสาคัญ อาเซี ยนมีคาขวัญเป็ นภาษาอังกฤษคือ “One Vision, One Identity, One Community” แปลเป็ นภาษา ไทยว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม และมี เพลงประจาอาเซี ยนที่บ่งบอกถึงความเป็ น อาเซี ยน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ของอาเซี ยน และช่วยเชื่อมโยงอาเซี ยนเข้าด้วยกัน 2. ผลการเรี ยนรู้  รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยนคา ขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตร อาเซี ยน
 13. 13. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  373. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยนได้ (K) 2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ( A) 3. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (P)4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้ (K) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A)1. ซักถามความรู ้ เรื่ องคาขวัญ  ประเมินพฤติกรรมในการ  ประเมินพฤติกรรมในการ ของอาเซี ยนและเพลงประจา ทางานเป็ นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อ อาเซี ยน ความมีวนย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั เป็ นกลุ่มในด้านการสื่ อสาร2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ฯลฯ การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม5. สาระการเรี ยนรู้ 1. คาขวัญของอาเซี ยน 2. เพลงประจาอาเซี ยน6. แนวทางบูรณาการภาษาไทย  ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจา อาเซี ยน การงานอาชีพฯ  สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ศิลปะ  ร้ องเพลงประจาอาเซี ยน ภาษาต่างประเทศ  ฝึ กร้ องเพลงประจาอาเซี ยนภาคภาษาอังกฤษ7. กระบวนการจัดการการเรี ยนรู้ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน 1. ครู สร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให้นกเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ เช่น ้ ัจัดนังเรี ยนแบบรู ปตัวU นังเรี ยนเป็ นกลุ่ม นานักเรี ยนศึกษานอกห้องเรี ยน เช่น ห้องประชุม ห้องโสตทัศน ่ ่ศึกษา สนามหญ้าใต้ร่มไม้ 2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกเรี ยนทราบ ั 3. ครู ให้นกเรี ยนฟั ง CD เพลงอาเซี ยน แล้วซักถามนักเรี ยนในประเด็นต่อไปนี้ ั 1) เป็ นเพลงอะไร
 14. 14. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  38 2) นักเรี ยนเคยฟั งเพลงนี้หรื อไม่ 3) นักเรี ยนทราบหรื อไม่วาเพลงนี้สาคัญอย่างไร ่ 4. ครู สรุ ปความรู ้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้ 5. ครู ให้นกเรี ยนอ่านคาขวัญของอาเซี ยนทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งสื อเรี ยน รายวิชา ั จากหนัเพิมเติม อาเซี ยน ศึกษา ม. 1–3 ของ วพ. จากนั้นร่ วมกันร้ องเพลงประจาอาเซี ยน ทั้งภาคภาษาไทยและ ่ภาษาอังกฤษ พร้ อมกัน 6. ครู ให้นกเรี ยนช่วยกันสรุ ปความหมายคาขวัญของอาเซี ยนและเนื้อหาของเพลงประจาอาเซี ยนว่า ัได้สะท้อนถึงความเป็ นหนึ่งเดียวของอาเซี ยน ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเชื้อชาติอย่างไร 7. ครู ให้นกเรี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเนื้อหาของเพลงประจา ัอาเซี ยน บันทึกสรุ ปไว้ศึกษาในชั้นเรี ยน 8. ในขณะปฏิบติกิจกรรมของนักเรี ยน ครู สังเกตพฤติกรรมในการทางานของนักเรี ยนตามแบบประเมิน ัพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคล 9.ครู ให้นกเรี ยนฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ัและค้นหาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษและฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน และช่วยกัประเมินผลขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน 10. ครู ให้นกเรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน และช่วยกันเฉลย ัคาตอบที่ถูกต้องขั้นที่ 4 นาไปใช้ 11. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ องคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ไปเผยแพร่ ให้คนอื่น เช่น ัคนในครอบครัวเพื่อนบ้าน คนในชุมชน ได้รู้และเข้าใจ 12. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ อง คาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน ไปประยุกต์ใช้ใน ัชีวตประจาวัน ิขั้นที่ 5 สรุ ป 13. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเรื่ อง คาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน โดยให้นกเรี ยน ับันทึกข้อสรุ ปลงในแบบบันทึกความรู ้ หรื อสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิดหรื อผังมโนทัศน์ พร้ อมตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด8. กิจกรรมเสนอแนะ
 15. 15. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  39 1. ครู ให้นกเรี ยนฝึ กร้ องเพลงประจาอาเซี ยนเป็ นประจาและสม่าเสมอ ั 2. ครู ให้นกเรี ยนทาแผ่นพับเกี่ยวกับคาขวัญของอาเซี ยนและเพลงประจาอาเซี ยน เพื่อเผยแพร่ หรื อจัด ัป้ ายนิเทศ9. สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ 1. CD เพลงอาเซี ยน2. แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคล3. แบบบันทึกความรู ้4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1 –3 บริ ษท สานักพิมพ์วฒนาพานิช จากัด ั ั10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางการพัฒนา 2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางแก้ไข 3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบติตามแผน ั เหตุผล 4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงชื่อ ผู้สอน / /แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ี 4ภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์ อาเซี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อาเซี ยนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยน เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ อาเซี ยนได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการของอาเซี ยน และเป็ น ภาษาสากลของโลก ส่วนปฏิญญาอาเซี ยนมีสาระสาคัญกล่าวถึงการส่ งเสริ ม ความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการยกระดับรายได้และความนอยู่ เป็ของประชาชน เพื่อวางรากฐานความรุ่ งเรืให้งกบอาเซี ยน อ ั2. ผลการเรี ยนรู้
 16. 16. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  40  รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยนคาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตรอาเซี ยน3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซี ยนได้ (K)2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน ( A)3. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (P)4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้ (K) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A)1. ซักถามความรู ้ เรื่ องภาษา  ประเมินพฤติกรรมในการ  ประเมินพฤติกรรมในการ ของอาเซี ยน ปฏิญญา ทางานเป็ นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อ อาเซี ยน และวิสัยทัศน์ ความมีวนย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั เป็ นกลุ่มในด้านการสื่ อสาร อาเซี ยน ฯลฯ การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม5. สาระการเรี ยนรู้ 1. ภาษาของอาเซี ยน 2. ปฏิญญาอาเซี ยน 3. วิสัยทัศน์อาเซี ยน6. แนวทางบูรณาการภาษาไทย  ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และ วิสยทัศน์อาเซี ยน ั การงานอาชีพฯ  สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์ อาเซี ยน จากอินเทอร์ เน็ต ศิลปะ  ออกแบบแผ่นพับเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และ วิสยทัศน์อาเซี ยน ั ภาษาต่างประเทศ  ค้นหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนคาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสยทัศน์อาเซี ยน ั
 17. 17. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  417. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน 1. ครู สร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให้นกเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ ้ ัเช่น จัดนังเรี ยนแบบรู ปตัวU นังเรี ยนเป็ นกลุ่ม นานักเรี ยนศึกษานอกห้องเรี ยน เช่น ห้องประชุม ห้องโสต ่ ่ทัศนศึกษา สนามหญ้าใต้ร่มไม้ 2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกเรี ยนทราบ ั 3. ครู ให้นกเรี ยนอ่านข้อความว่า “One Vision One Identity One Community” แล้วซักถามนักเรี ยน ัในประเด็นต่าง ๆ 1) ข้อความนี้กล่าวถึงอะไร แปลว่าอะไร 2) ข้อความนี้ให้ความรู ้ อะไรแก่เราบ้าง 3) ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับปฏิญญาอาเซี ยนและวิสัยทัศน์อาเซี ยนหรื อไม่อย่างไร 4. ครู สรุ ปความรู ้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้ 5. ครู ให้นกเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ศึกษาและสื บค้น ัรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน จากหนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิมเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1 3 ของ วพ. และจากแหล่งการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ เช่น เอกสาร อินเทอร์ เน็ต ่ – 6. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลหรื อรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาและสื บค้นมาอภิปรายร่ วมกัน ัในกลุ่ม และเตรี ยมนาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน 7. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลการอภิปรายเกี่ยวกับ ภาษาของ อาเซี ยน ปฏิญญา อาเซี ยน และ ัวิสัยทัศน์อาเซี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น Mind Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบความรู ้ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานที่กลุ่มของตนดาเนินการ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ซักถามข้อสงสัย และวิจารณ์ผลงาน 8. ในขณะปฏิบติกิจกรรมของนักเรี ยน ครู สังเกตพฤติกรรมในการทางานและการนาเสนอผลงานของ ันักเรี ยนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม 9. ครู และนักเรี ยนช่วยกันรวบรวมเอกสารสรุ ปผลการอภิปรายของทุกกลุ่มไว้ศึกษาในชั้นเรี ยนขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรี ยน 10. ครู ให้นกเรี ยนฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับ ภาษาของ อาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์ ัอาเซี ยน แล้วช่วยกันประเมินผล 11. ครู ให้นกเรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน แล้ว ัช่วยกันเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
 18. 18. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  42ขั้นที่ 4 นาไปใช้ 12. ครู ให้นกเรี ยนค้นหาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ั ภาษาของ อาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน และฝึ กฟั ง พูด อ่าน และเขียนร่ วมกัน ้ นเรี ยน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการติดต่อสื่ อสารกับครู ในชัและเพื่อน ๆ ในโรงเรี ยนหรื อกับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 14. ครู ให้นกเรี ยนออกแบบแผ่นพับเกี่ยวกับภาษาของ ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยนและ ั อาเซีร่ วมกันจัดป้ ายนิเทศหรื อนาไปเผยแพร่ ให้คนอื่น เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน คนในชุมชน ได้รู้และเข้าใจ 13. ครู ให้นกเรี ยนนาความรู ้ เรื่ องภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยนไปประยุกต์ใช้ ัในชีวตประจาวัน ิขั้นที่ 5 สรุ ป 14. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเรื่ องภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน โดยให้นักเรี ยนบันทึกข้อสรุ ปลงในแบบบันทึกความรู ้ หรื อสรุ ปเป็ นแผนที่ความคิดหรื อผังมโนทัศน์ พร้ อมตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด8. กิจกรรมเสนอแนะ 1. ให้นกเรี ยนทารายงานเกี่ยวกับ ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน และวิสัยทัศน์อาเซี ยน แล้วให้ ันักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่ องดังกล่าว 2. ครู ให้นกเรี ยนรวบรวมข่าวภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซี ยน แล้วนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยน ัเรี ยนรู ้ กนในชั้นเรี ยน ั9. สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้ 1. ข้อความว่า “One Vision One Identity One Community” 2. แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม3. แบบบันทึกความรู ้4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1 –3 บริ ษท สานักพิมพ์วฒนาพานิช จากัด ั ั10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางการพัฒนา 2. ปั ญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางแก้ไข 3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบติตามแผน ั เหตุผล 4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ลงชื่อ ผู้สอน / /
 19. 19. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  43แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ี 5กฎบัตรอาเซี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อาเซี ยนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3หน่ วยการเรี ยนรู้ ท่ี 1 เรื่ องของอาเซี ยน เวลา 2 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ วิสัยทัศน์อาเซี ยน 2020 ได้กาหนดเป้ าหมายหลัก เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซี ยนไปสู่ “ประชาคมอาเซี ยน”ไว้ภายในปี พ.ศ. 2563ซึ่ งต่อมาการประชุมสุ ดยอดผูนาอาเซี ยน ครั้งที่ 14 ที่จดขึ้น ณ ประเทศไทยเห็นชอบ ้ ั ได้ให้เร่ งความเป็ นประชาคมอาเซี ยนให้เร็ วขึ้น เป็ น พ.ศ. 2558ส่ วนกฎบัตรจัดทาขึ้นทีประเทศสิ งคโปร์เมื่อวันที่ ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. ในการประชุมสุ ดยอดผูนาอาเซี ยน ครั้งที่ 13 โดยผูนาอาเซี ยนได้ลงนาม 2550 ้ ้ ในกฎบัตรอาเซี ยน ซึ่ งเปรี ยบเสมือน ธรรมนูญของอาเซี ยนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้ างองค์กเพื่อเพิ่ม รประสิ ทธิ ภาพของอาเซี ยนในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ าหมายตามที่ผนาอาเซี ยนได้ตกลงกันไว้ และ และเป้ ู้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซี ยน 20202. ผลการเรี ยนรู้  รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนในเรื่ องกาเนิดอาเซี ยน สมาชิกอาเซี ยน สัญลักษณ์อาเซี ยน ธงอาเซี ยนคาขวัญของอาเซี ยน เพลงประจาอาเซี ยน ภาษาของอาเซี ยน ปฏิญญาอาเซี ยน วิสัยทัศน์อาเซี ยน และกฎบัตรอาเซี ยน3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายความหมายความสาคัญและสาระสาคัญของกฎบัตรอาเซี ยนได้ (K)2. เห็นคุณค่าและความสาคัญของกฎบัตรอาเซี ยน ( A)3. สื บค้นข้อมูลและอภิปรายกฎบัตรอาเซี ยนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ( P)4. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านความรู้ (K) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A)1. ทดสอบหลังเรี ยน  ประเมินพฤติกรรมในการ  ประเมินพฤติกรรมในการ2. ซักถามความรู ้ เรื่ องกฎบัตร ทางานเป็ นรายบุคคลในด้าน ทางานเป็ นรายบุคคลหรื อ อาเซี ยน ความมีวนย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ิ ั เป็ นกลุ่มในด้านการสื่ อสาร3. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ น ฯลฯ การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
 20. 20. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  445. สาระการเรี ยนรู้  กฎบัตรอาเซี ยน 1) ความหมาย 2) ความสาคัญ 3) ความมุ่งประสงค์ 4) สาระสาคัญ 5) การบริ หารงานของอาเซี ยน6. แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย  ฟั ง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยน การงานอาชีพฯ  สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยน ภาษาต่ างประเทศ  ค้ นหาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษและฝึ กฟัง พูด อ่ าน และเขียนคาศัพท์ ภาษา อังกฤษเกียวกับกฎบัตรอาเซี ยน ่7. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรี ยน 1. ครู สร้ างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม เพื่อกระตุนให้นกเรี ยนอยากเรี ยนรู ้ ้ ัเช่น จัดนังเรี ยนแบบรู ปตัวU นังเรี ยนเป็ นกลุ่ม นานักเรี ยนศึกษานอกห้องเรี ยน เช่น ห้องประชุม ห้องโสต ่ ่ทัศนศึกษา สนามหญ้าใต้ร่มไม้ 2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้นกเรี ยนทราบ ั 3. ครู ให้นกเรี ยนดูเอกสารน่ารู ้ เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยน แล้วซักถามนักเรี ยนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ั 1) เป็ นเอกสารเกี่ยวกับอะไร 2) เมื่อดูเอกสารแล้วแล้ว นักเรี ยนได้ความรู ้ อะไรบ้าง 3) นักเรี ยนคิดว่าสาระสาคัญของเอกสารนี้กล่าวถึงเรื่ องอะไร และมีความสาคัญอย่างไรอย่างไร 4. ครู สรุ ปความรู ้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาที่จะเรี ยนขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู้ 5. ครู ให้นกเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ศึกษาและสื บค้น ัรายละเอียดเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยนจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1ของ วพ. และจาก –3แหล่งการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ เช่น เอกสาร อินเทอร์ เน็ต 6. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลหรื อรายละเอียดที่ได้จากการสื บค้นมาอภิปรายร่ วมกันในกลุ่ม ัและเตรี ยมนาเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
 21. 21. คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซี ยนศึกษา ม. 1-3  45 7. ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มสรุ ปผลการอภิปรายเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยนในรู ปแบบ าง ๆ เช่น Mind ั ต่Mapping PowerPoint แผ่นใส แผ่นพับ ใบความรู ้ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน ที่กลุ่มของตนดาเนินการ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้เพื่อกลุ่มอื่น ๆ ซักถามข้อสงสัย แล้ววิจารณ์ผลงาน 8. ในขณะปฏิบติกิจกรรมของนักเรี ยน ครู สังเกตพฤติกรรมในการà

×