Supplering i Antropologi

1,115 views

Published on

The department of Anthropology at University of Aarhus hired me to make a series of folders and a poster for their new supplement courses. They wanted a 'younger' approach to their advertising, hence asking me, a student, to do the work. Needless to say, I loved it :o) ...sorry to say, again the graphics on the inner sleeve suffered from the transfer through Slideshare.

Published in: Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Tjek evt. min Blogspot-side på http://masalasindalbirk.blogspot.com), eller mit Msn Live-space på http://jonassindal.spaces.live.com/default.aspx, hvor der også vil være henvisninger til mine profiler på Myspace http://www.myspace.com/jonassindal og Picasaweb http://picasaweb.google.com/masalasindalbirk .
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,115
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Supplering i Antropologi

 1. 1. Mennesket som socialt væsen Konflikt og Vold Kulturforståelse Symboler og Ritualer Identitet og forandring Globalisering og Udvikling Etnicitet og Nationalisme Virksomheds- og Organisationskultur Bureaukrati Ritualer og Udveksling A ntropologi Suppleringsfag i Sundhedsopfattelser & E tnografi Velfærdsorganisationer e Identitet Sundhedsopfattelser Mennesket som socialt væsen Velfærdsorganisationer Konflikt og Vold Mennesket som socialt væsen Konflikt og Vold Kulturforståelse Symboler og Ritualer Identitet og forandring Globalisering og Udvikling Etnicitet og Nationalisme Virksomheds- og Organisationskultur Bureaukrati Ritualer og Udveksling Sundhedsopfattelser Velfærdsorganisationer Identitet Identitet Kulturforståelse Mennesket som socialt væsen Symboler og Ritualer Konflikt og Vold Identitet og Forandring Kulturforståelse Symboler og Ritualer Identitet og forandring Globalisering og Udvikling Etnicitet og Nationalisme Virksomheds- og Organisationskultur Klassifikation suppleringsfag - plakat.indd 1 22-11-2006 18:34:09
 2. 2. S u p p l e r i n g s f a g Studie af et børnehjems strategier for at skabe hjemlige rammer i en offentlig institution. Kontakt: Feltarbejde i Afghanistan. Vi er her til filmoptagelse. Filmen viser afghanerne i andre sammenhænge end - studievejledningen terror og optøjer. for Antropologi & Etnografi A ntropologi & Tlf: 89 42 46 86 E-mail: studievejleder.etnografi@au.dk E tnografi Adresse: Afdeling for Antropologi og Etnografi Moesgård 8270 Højbjerg Ansvarligt studienævn: Studienævnet for Antropologi og Etnografi E-mail: studienaevn.etnografi@au.dk Under metodeøvelse på Filippinerne: Mange steder i verden holdes der liv i gamle ritualer. Læs mere på Hanekampen kan fortælle meget om den filip- www.aal.au.dk pinske mands selvopfattelse. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 3. 3. tiske øvelser i analyse og forskningsmetoder og Centrale temaer: Om faget -teknikker. Den praktiske del af metodeøvelsen på • Mennesket som socialt væsen 2. semester foregår i januar. • Symboler og ritualer - kort fortalt • Identitet og forandring • Suppleringsfaget i Antropologi og Et- • Kulturforståelse nografi er adgangsgivende til kandidat- A ntropologi og Etnografi er en komparativ kul- uddannelsen. tur- og samfundsvidenskab, der beskæftiger sig med alle verdens samfund og kulturer i nutid og fortid. Studiet • Det er muligt at tage enkelte elementer fra suppleringsfaget i forbindelse med en in- Disciplinen er kendetegnet ved en mangfoldighed - indhold og struktur dividuelt tilrettelagt supplering. af specialiseringer, men dens grundlæggende vi- denskabelige mål er at forstå de menneskelige, sociale og kulturelle vilkår ved hjælp af teoretisk S uppleringsfaget i Antropologi og Etnografi indeholder følgende kurser og eksaminer: Fr e m t i d s - refleksion og detaljerede etnografiske studier. p e r s p e k t i ve r 1. semester: 2. semester: - mine kvaliteter? Suppleringsfaget i Antropologi og Etnografi intro- Introduktion (10 Metodeøvelse ducerer dig til fagets centrale teorier, metode, em- neområder og udvikling. Diskussioner og praktiske ECTS, bunden mdt. prøve, int. censur) Antropologisk Analyse (10 ECTS, fri skriftlig opgave, int. censur) Antropologisk Teori- S om kandidat i Antropologi og Etnografi find- er du mange beskæftigelsesmuligheder. Lige fra øvelser med fokus på forholdet mellem teori, me- tode og analyse vil give dig erfaring med anven- (20 ECTS, bunden skr. udvikling (5 ECTS, fri forskning, formidling og uddannelse til offentlig- delse af forskellige analytiske tilgange på konkret opgave, ekst. censur) skriftlig opgave, int. eller privatadministration, internationale bistands- materiale. Du vil også få kendskab til analytiske censur) projekter, integrationsarbejde, konsulentvirksom- -metodiske problemer vedrørende indsamling og Bachelorprojekt (15 hed eller selvstændig erhvervsdrivende. bearbejdning af data. ECTS, fri skriftlig op- Et fællestræk for mange af de arbejdsområder, hvor gave, ekst. censur) antropologer finder beskæftigelse, er, at du typisk Endelig vil du få mulighed for at arbejde med ansættes i forbindelse med projekter i innovative afgrænsede antropologiske emneområder. Her Generelt vil suppleringsstuderende på første se- miljøer, der kræver kreativitet og indlevelse. fokuseres på specifikke teoridannelser og meto- mester samles på et fælles hold. Undervisningen Dine valg og specialiseringer i løbet af uddan- deproblemer indenfor emnefeltet. er en blanding af holdundervisning, fælles fore- nelsen vil naturligvis komme til at pejle retningen læsninger, gruppe- og projektarbejde, samt prak- for din fremtidig beskæftigelse. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 4. 4. På feltarbejde i S u p p l e r i n g s f a g Brasilien blandt forkæmpere for sortes rettighed- er. En pendant til USAs Black Panthers. G lobalisering & Reklamesøjle i Kontakt: U dvikling Indien: Michael Jackson og Lata Mangeshkar slås om de høje placeringer på landets hitlister. Hver er - studievejledningen de repræsentanter for vidt forskellige for Antropologi & Etnografi og modstridende værdisæt. Tlf: 89 42 46 86 E-mail: studievejleder.etnografi@au.dk Adresse: Afdeling for Antropologi og Etnografi Moesgård 8270 Højbjerg Ansvarligt studienævn: Studienævnet for Antropologi og Etnografi E-mail: studienaevn.etnografi@au.dk Nye arbejdsredskaber udfordrer vores skelnen Læs mere på mellem arbejde og fritid. Hér metodeøvelse om mobile kommunikationsmidlers implikationer www.aal.au.dk for socialt samvær blandt studerende. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 5. 5. ingsfaget en bred introduktion til centrale prob- Om faget bejde, samt praktiske øvelser i analyse og forsk- lemstillinger indenfor forskning i globalisering og ningsmetoder og -teknikker. Den praktiske del af udvikling. Derudover opnår du som studerende metodeøvelsen på 2. semester foregår i januar. - antropologi kort fortalt konkret indsigt i anvendelse af antropologisk me- tode gennem et intensivt og case-baseret metode- • Det er muligt at tage enkelte elementer I de seneste tredive år har verdens geopolitiske udseende ændret sig radikalt. Idéen, at de rige lande forløb. Nøgleord om faget: • Mennesket som socialt væsen fra suppleringsuddannelsen i forbindelse med en individuelt tilrettelagt supplering. gennem udviklingshjælp skulle bringe den Tredje • Globalisering og Udvikling Suppleringsuddannelsen i Globalisering og Ud- Verden ind i folden af udviklede lande, har lidt en • Etnicitet og nationalisme vikling er ikke adgangsgivende til kandidatuddan- række nederlag, og ’udvikling’ er gradvist blevet • Konflikt og Vold nelsen i Antropologi og Etnografi. Hvis du overve- erstattet af ’globalisering’ både som økonomisk re- jer at læse til kandidat i antropologi, bør du vælge alitet og som politisk mål. Studiet suppleringsfaget ”Antropologi og Etnografi”. Spe- cialisering i Globalisering og Udvikling er muligt Dette suppleringsfag i Globalisering og Udvikling - opbygning og indhold på kandidatuddannelsen. indeholder en antropologisk tilgang til disse beg- reber og problemstillinger. Du får derfor under ud- dannelsen kendskab til antropologisk funderede S uppleringsuddannelsen i Globalisering og Ud- Fr e m t i d s - analyser til både udviklingsproblematikker i den klassiske forståelse og til aktuelle diskussioner om- vikling indeholder følgende kurser og eksaminer: 1. semester: 2. semester: p e r s p e k t i ve r kring globaliseringsprocesser. Introduktion (15 Metodeøvelse - mine kvaliteter? M ECTS, bunden mdt. (10 ECTS, fri skriftlig Antropologi yder et stadigt mere centralt bidrag prøve, int. censur) opgave, int. censur) til udviklings- og bistandspolitik, både i form af ed en supplering i Globalisering og Ud- kritiskteoretisk nytænkning og i form af praktisk Globalisering og Globalisering og Ud- vikling får du kendskab til problematikker, der udviklingsarbejde. Suppleringsfaget giver der- Udvikling I (10 ECTS, vikling II (10 ECTS, giver kompetencer indenfor udviklings- og bi- for et godt udgangspunkt for videre studier eller bunden skr. opgave, fri skriftlig opgave, int. standsområdet. Generelt for de mange arbejds- virke indenfor udviklings- og globaliseringsrela- int. censur) censur) områder, hvor antropologer med specialisering i terede arbejdsområder. Faget fungerer også som et Bachelorprojekt (15 Globalisering og Udvikling finder beskæftigelse, selvstændigt uddannelseselement, som kan være ECTS, fri skriftlig op- er, at det typisk er ansættelser i forbindelse med interessant for studerende med interesse i internati- gave, ekst. censur) projekter i internationale organisationer, NGO’er onale spørgsmål og antropologisk teori og metode. og andre bistandsvirksomheder. Projekterne stiller På baggrund af en koncentreret introduktion til Undervisningen er en blanding af holdundervis- typisk krav om kreativitet og indlevelse til den centrale antropologiske begreber giver suppler- ning, fælles forelæsninger, gruppe- og projektar- ansatte koordinator. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 6. 6. S u p p l e r i n g s f a g Nye arbejdsredskaber udfordrer vores skelnen mellem arbejde og fritid. Hér metodeøvelse om mobile kommunikationsmidlers implikationer for socialt samvær blandt studerende. Kontakt: O rganisations- A rbejdsantropologi & - studievejledningen Feltarbejde i Afghanistan. Vi er for Antropologi & Etnografi her til filmoptagelse. Filmen viser afghanerne i andre Tlf: 89 42 46 86 sammenhænge end E-mail: studievejleder.etnografi@au.dk terror og optøjer. Adresse: Afdeling for Antropologi og Etnografi Moesgård 8270 Højbjerg Flere feltarbejder er Ansvarligt blevet foretaget på studienævn: Studienævnet for danske kaserner. Antropologi og Etnografi Eksempelvis med fokus på mødet E-mail: studienaevn.etnografi@au.dk mellem sms’ende unge og militærets organisations- former. Læs mere på www.aal.au.dk Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 7. 7. Om faget fokus på forholdet mellem teori, metode og ana- • Det er muligt at tage enkelte elementer fra lyse giver dig et solidt grundlag for at anvende suppleringsfaget i forbindelse med en in- organisationsantropologisk viden og etnografisk dividuelt tilrettelagt supplering. - kort fortalt metode til at udvikle din egen faglighed. Suppleringsfaget i Organisations- og Arbejds- O rganisations- og Arbejdsantropologi beskæf- tiger sig med sociale og kulturelle forhold i organi- Studiet antropologi er ikke adgangsgivende til kandidat- uddannelsen i Antropologi og Etnografi. Hvis du overvejer at læse til kandidat i antropologi, sationer og arbejdssammenhænge. Disciplinen er - indhold og struktur bør du vælge suppleringsfaget ”Antropologi og kendetegnet ved analyser baseret på antropologisk- Etnografi”. Specialisering i Organisations- og teoretisk refleksion og detaljerede etnografiske studier. På baggrund af en generel introduktion til antropologien vil følgende centrale temaer ana- S uppleringsuddannelsen i Organisations- og arbejdsantropologi indeholder følgende kurser og Arbejdsantropologi er muligt på kandidatuddan- nelsen. lyseres: eksaminer: Fr e m t i d s - p e r s p e k t i ve r • Virksomheds- og organisationskultur 1. semester: 2. semester: • Klassifikation Introduktion (15 Metodeøvelse • Bureaukrati ECTS, bunden mdt. (10 ECTS, fri skriftlig - mine kvaliteter? • Ritualer og udveksling prøve, ekst. censur) opgave, int. censur) Virksomheds- og organisationskultur analyseres Organisations- og arbejdsantropologisk Organisations- og arbejdsantropologisk tema I (10 ECTS, bun- tema II (10 ECTS, fri M ed en supplering i Organisations- og Arbe- jdsantropologi får du kendskab til problematikker, som social praksis, ledelsesdiskurser og -værdier der giver kompetencer indenfor sociale og kul- den skr. opgave, int. skriftlig opgave, int. og social organisering. Andre samtidige tematikker turelle forhold i virksomheder og organisationer. censur) censur) indenfor organisations- og arbejdssammenhænge Det kunne være alt fra ansættelse i forbindelse med vil kunne være: Hjem, arbejde og klassifikation, Bachelorprojekt (15 ECTS, fri skriftlig op- personale- og ledelsesforbedringer, offentlig eller forbrug, rutiner, ritualer og udveksling, bureaukrati privat administration og forvaltning, integration og følelser, fleksibilitet og sprog og metaforer i or- gave, ekst. censur) i virksomheder og øvrig konsulentvirksomhed. ganisatorisk sammenhæng. Generelt for de mange arbejdsområder, hvor an- Undervisningen er en blanding af holdundervis- tropologer med specialisering i Organisations- og Du bliver indført i grundlæggende teorier, analyser ning, fælles forelæsninger, gruppe- og projektar- Arbejdsantropologi finder beskæftigelse, er, at det og tematikker inden for antropologien med organi- bejde, samt praktiske øvelser i analyse og forsk- typisk er ansættelser i forbindelse med projekter sationer, institutioner og pressioner som forsk- ningsmetoder og -teknikker. i organisationer eller virksomheder. Projekterne ningsfelt. Den praktiske del af metodeøvelsen på 2. semester stiller typisk krav om kreativitet og indlevelse til Oplæg, diskussioner og praktiske øvelser med foregår i januar. den projektansatte. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 8. 8. Studie af S u p p l e r i n g s f a g et filippinsk børnehjems strat- egier for at skabe hjemlige rammer i en offentlig institution Nye arbejdsredska- ber udfordrer vores skelnen mellem Kontakt: arbejde og fritid. Hér metodeøvelse om mobile kommunika- tionsmidlers betyd- ning for stress blandt studerende. - studievejledningen for Antropologi & Etnografi Tlf: 89 42 46 86 & E-mail: studievejleder.etnografi@au.dk Adresse: Afdeling for Antropologi og Etnografi Moesgård S undheds- 8270 Højbjerg Ansvarligt studienævn: Studienævnet for Velfærdsantropologi Antropologi og Etnografi E-mail: studienaevn.etnografi@au.dk Uautoriserede læger distribuerer ubrugelig medicin mange steder i verden. Alligevel nærer befolkningen en stor tiltro til disse læger. Billedet er taget i forbindelse med et forskningsprojekt i Læs mere på Indien. Her er vi på klinik, og manden på billedet www.aal.au.dk har fået de rigtige piller. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi
 9. 9. Om faget toren, såvel som i grundlæggende diskussioner af hvad Den praktiske del af metodeøvelsen på 2. semester sygdom og sundhed er. foregår i januar. - kort fortalt Centrale temaer: • Det er muligt at tage enkelte elementer • Mennesket som socialt væsen fra suppleringsfaget i forbindelse med S • Sundhedsopfattelser en individuelt tilrettelagt supplering. • Velfærdsorganisationer undheds- og velfærdsantropologi beskæftiger sig Suppleringsfaget i Sundheds- og Velfærdsantropologi med forholdet mellem menneske, institution og sam- • Identitet er ikke adgangsgivende til kandidatuddannelsen i An- fund. Studiet retter sig mod at udforske de sociale og • Kulturforståelse tropologi og Etnografi. Hvis man overvejer at læse til kulturelle aspekter af velfærd, sundhed og sygdom bl.a. kandidat i antropologi, anbefales det at vælge suppler- ved at sætte fokus på institutionalisering af ideen om statens og civilsamfundets medansvar for borgerens Studiet ingsfaget ”Antropologi og Etnografi”. Specialisering i Sundheds- og Velfærdsantropologi er muligt på kandi- datuddannelsen. velbefindende. - indhold og struktur Uddannelsen indeholder to hovedtemaer: det antropolo- giske studie af henholdsvis velfærd og sundhed. Velfærd varetages af familien, af frivillige organisa- S uppleringsfaget i Sundheds- og Velfærdsantro- pologi indeholder følgende kurser og eksaminer: Fr e m t i d s - p e r s p e k t i ve r tioner, af private virksomheder og af de offentlige in- 1. semester: 2. semester: stitutioner og har forskellig betydning for mennesker - mine kvaliteter? Introduktion (15 Metodeøvelse M afhængigt at køn, alder, klasse, etnicitet, handicap osv. ECTS, bunden mdt. (10 ECTS, fri skriftlig En antropologisk velfærdsforskning sætter fokus på in- prøve, int. censur) opgave, int. censur) ed et suppleringsfag i Sundheds- og Velfærdsan- divider og sociale grupper i en samfundsmæssig kon- Velfærds- og Velfærds- og tropologi får du kendskab til problematikker, der giver tekst, analyserer den civile kontrakt mellem stat og sundhedsantropologi I sundhedsantropologi II kompetencer indenfor sociale og kulturelle forhold i borger og belyser velfærdsinstitutioner, som erfares og (10 ECTS, bunden skr. (10 ECTS, fri skriftlig sundhedssektoren, i både offentlig og privat sammen- forvaltes i hverdagens praksis. hæng. Ansættelser på baggrund af disse kompetencer opgave, int. censur) opgave, int. censur) kunne være i forbindelse med sundhedsvæsensstruktur, Det antropologiske studie af sundhed bidrager med Bachelorprojekt (15 projekter for at skabe en flerkulturel profil i offentlige et bredt socialt og kulturelt perspektiv på sygdom og ECTS, fri skriftlig op- institutioner, velfærd i børnehøjde og meget mere. Ge- sundhed f.eks. i relation til patientens opfattelse af syg- gave, ekst. censur) nerelt for de mange arbejdsområder, hvor antropologer dom og betydningen heraf; i forståelse af en etnisk hete- med specialisering i Sundheds- og Velfærdsantropologi rogen patientsammensætning; i undersøgelse af, hvor- Undervisningen er en blanding af holdundervisning, finder beskæftigelse, er, at det typisk vil være ansæt- for mennesker ikke handler i overensstemmelse med fælles forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, samt telser i forbindelse med projektarbejde. Projekterne sundhedsoplysning; i forhold til de samfundsmæssige praktiske øvelser i analyse og forskningsmetoder og - stiller typisk krav om kreativitet og indlevelse til den strukturers betydning for organisering af sundhedssek- teknikker. projektansatte. Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi Antropologi & Etnografi

×