รายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโค...
F
ก 1
ก ก (Planning) 3
ก (Doing) 6
ก (Checking) 15
ก (Action) 29
ก 39
• ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 40
• / F 45
• ก F /...
1
ก
Social Media ?
Social F
Media F
Social Media F F F ˈ F ก F
F F ก F F ˆ Fก
F F F F F Social Network F ก ก F ˆ ก
F Inter...
2
F Blog (blog) ˈ ก F ก (weblog) ˈ F
ก ก F F F ก
ก ก ก F F กF F F F
F ก F กก F ก ก ʽ F F F F F
F F F F ก ˈ F F F ก
ก ˈ F ก...
ก ก
(Planning)
4
ก F ก F ก ก F ก F
F F F ˈ F ก ก ก F ICT F
ก ก ก F ICT F Social Media ก ก F
F 30 ก 1 . . 2553 F F ก กก F ก F
F F F ก ก ก ...
5
ก F ก Fก F F ก ก
ก ก F ก F Social Media ก ก F
ก F F
14 ก . . 2553
F F 4 ก ก กก
ก
(Doing)
7
กก F F F F ก ก ก F ICT F
ก F Social Media ก ก F F 30 ก 1 . . 2553 F
F ก กก F ก F F F F ก ก ก F F F 5
ก F ก F ก F กF F F ...
8
2. ก ก F ก ก ก F ก กก F
ก F F F F ก F ก 5 ก F ก F ก F กF
F F ก F F F ก ก F
ก F 7 ก 3 ก F ก F F กF ก F ก Fก
ก F ก F ก F ก...
9
3.2 ก F ก ก ก กก ก F
ʽ ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
10
3.3 ก ก F F F F F
ก ก กก ˈ ก ก
11
12
13
3.4 F F ก ก F F ก ก ก ก
ก ก F ก F Social Media ก ก F
14
3.5 ก F ก ก ก กก
ก Fก F F ก ก ก ก F ก F Social Media
ก ก F ก F ก F ˈ F ก
ก
Checking
16
กก ก ก ก ก F ก F Social Media
ก ก กก 30 ก 1 . . 2553 F F
ก 50 F F F ก F ก ก
F ก
1. ก ก กก F F ก F F ก
2. ก F F ก F ก ก ...
17
ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F ก ก กก
F ก . .
*********************************************
F
F 39
10 29 F 39
ʾ 1...
18
ก F F
ก
ก
ก
ก
F
F
ก
1. ก F F F F 16 16 6 1 -
2. ก 16 19 4 - -
3. ʽ ก 13 19 7 - -
4. ก / ก F ( F) ก 18 21 - - -
5. ก F ก...
19
ก ก F
ก F กก F 4.5
ก F F 4.0 4.5
ก F F 3.0 4.0
F F F 2.0 3.0
F F F ก F 2
ก F
ก
1. ก F F F F 4.21 ก
2. ก 4.31 ก
3. ʽ ก 4...
20
4.21 4.31 4.15
4.46 4.36 4.15 4.13
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
F ก ก
4.18 3.97
4.41
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5...
21
4.49 4.38
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
F ก F ก ก F ก
F
22
23
24
25
26
27
28
ก
Action
30
กก F ก ก ก ก ก F ก
F Social Media ก ก F F F F F ก ก ก ก F
ˈ F F Fก F ก F F กF ก
ก F F
1. ก Fก ก ก ˈ F 50 ก F
F F ก F F ...
31
ก ก F ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
32
ก ก F ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
33
ก ก ʽ
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
34
ก ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
35
ก ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
36
ก ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
37
ก ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
38
ก ก F F ก
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F 4 ก ก กก
30 ก 1 . . 2553
ก
ก
41
ก ก ก
F ก F Social Media ก ก F
ก ก กก
ก ก ก 2
1. ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
2. ก ก .................................
42
ก ก ˈ ก ก ก FกF ก ˆ F ก
F F F F F ก Community F ก F F F
ก ก กก F ก ก F
F Social Media ก ก ก ก F ก
F Social Media ก ก F ...
43
2. ก F ก F F ก ก ก F
3. ก Social Media F F F
4. ก F F F ก F F
F F F F
5. ก F F F F Fก F
F
5. ก ก
1. ก
2. ก ก
3. ก F F ก...
44
8.
ก F F F
ก
F F F
ก ก
1. F ก
50 50 2
2. F F F
50
25
4
3. F 3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000 10,000 13,000
( ก...
ก ก
F ก ก
ก F Social Media
F ก ก กก
F ก F Social Media ก ก F
F ก F F ก ก ก F F ˈ
ก F F ก F ก ก
. . Fก ˈ F F
F
. ก ก ก
.
.
...
47
. F ก ก ก
F ก Fก ก ก
. ก ก ˁ F
. F ก ก
. F ก ก ก
. ก ก F ˆ ก ก
. ก ก ก
F ก ก F ก ก ก Fก F F ก
. ˁ
. F ˆ ก ก
. ก ก
. กF ...
48
F
- F ก
- F F
- F ก ก ก F F ˁ
. ก ก ˁ ก
. F ก F F
. F F F
. F F
F ก ก ก F F ก ก ก F ก F
ก F ก
. ก ก ˁ
. F
. ก ก F ˆ F F...
ก F / ʽ
50
ก F
ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F
ก . .
****************************************************
F
F F F ก ก ก F I...
51
ก F ʽ
ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F
ก . .
****************************************************
ก ก ก ก F ก ก F...
ก ก
53
ก ก
ก ก ก ก F Social Media ก ก F
F 30 ก 1 . . 2553
F F 4 ก ก กก
30 ก . . 2553
08.00 . 08.30 .
08.30 . 09.00 . ʽ ก ก ก ก...
ก F
55
ก F
F ก ก ก กก
....................................... ก
F F F ก ก ก F ICT
--------------------------------------------...
56
F F ก ก ก
F ก F Social Media ก ก F
ก F ก F................................................................................
58
ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
F F ก ก กก
F ก . .
*********************************************
F
ก F ก F.................
59
Social Media
60
Blog
- ก ก
1 . ก preechakl.wordpress.com
2 ก ก mhuay.wordpress.com
3 ก yanisasee.wordpress.com
4 F F F kung922512.wordp...
61
- ก ก
47 nuttapol07.wordpress.com
48 ruttunu.wordpress.com
49 F ก omeletgirl.wordpress.com
50 kruobb.wordpress.com
51 u...
Social MediaSocial MediaSocial MediaSocial Media
30 – 1 . . 2553
4
:: www.nattapon.com:: www.nattapon.com:: www.nattapon.c...
ก ก F ก ก ก ก ก
F ก F Social Media ก ก F ก ก กก
30 ก 1 . . 2553 F ก
1. F ก ก ก ก ก กก
ก F ICT Social Media ก ก F
2. ก ก ก ...
F
Social Media ? 1
ก F ˈ ? 2
F Blog F ก ก F 4
ก F E-mail Gmail 7
ก F Blog F Wordpress 12
ก F Slideshare 32
ก F Youtube 40
...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 1
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
Social Media ?
Social F
Media F
Social Media F F F ˈ F...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 2
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F ˈ ?
ก ก ก ก
ก F ก F Social Media ก ก
F F ก F Blog ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 3
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F (New Media) ˈ ก ก F ก F
ก F ˈ F F F ก
ก F ก ก F Fก...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 4
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
F Blog F ก ก F
F F :: http://teemtaro.wordpress.com/
F...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 5
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
:: http://phchitchai.wordpress.com/
ก :: http://krooma...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 6
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
:: http://kruarisara.wordpress.com/
:: www.nattapon.com
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 7
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
Gmail
Gmail ˈ F Google (www.google.com) F ก F ก ก F E-...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 8
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
2. F F F ก ก F F F F F ก ก ก F
F ก F
F E-Mail F ก F ˈ ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 9
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F Fก ก F F ก ˁ F
F ( F F F F )
4. F F F F F F F ˂...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 10
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
5. ก ˁ F F F (E-Mail)
6. F F ก F E-Mail Gmail
ก ก F
ก...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 11
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
7. ก F F E-Mail Gmail F F www.gmail.com F F ก F
www.g...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 12
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
Wordpress
Wordpress ˈ F ก Blog ก F ˈ F F
F F F ก F ˈ ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 13
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F ก F F F F F F F
1. F URL ก ˈ F ก F ˈ ก
ก F
2. ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 14
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. ก URL F F F F F F F F F F F F F
F ก ก F F F
- ก F ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 15
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
6. F F ก F F ก My Dashboard F F F
URL Wordpress
ก
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 16
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
7. ก F ก
ก F ก F F ก
ก F
F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 17
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
8. F F ( F F F )
ก F Blog ก ˈ F F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 18
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F Wordpress
1. F F wordpress F F /wp-admin F
kunkru...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 19
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F F F
- F Site Title F
- F Tagline F ( F ˈ F Fก ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 20
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. F F ก กF F F F F F > My Profile ก F
ก ก F F F F ก
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 21
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
F > ก
ก
ก F
F Fก F Fก
ก F F
F Fก F F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 22
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
F -> ก F
ก F
กF F ก
F F
F ก
F F
10
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 23
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F
1. F F wordpress F F /wp-admin F
kunkrunattapon.w...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 24
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F F F
F 1 F
F 2
F 3 ก keyword ก F ก
F 4 ก F ( ก ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 25
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. ก F F
1. ก F F F
2. F F ก
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 26
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. ก ˁ F F F ก F F F F ก F
5. ก F F F F ก more
ก more...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 27
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
6. ก ก F
ก ก F F
F ก F F ก ก F F F
F F F ก ˁ Browser ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 28
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก ก ˁ F F F ก
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 29
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก Themes Wordpress
1. F F wordpress F F /wp-admin F
k...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 30
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F F F ก ก ก ก F ก F ก
F F Fก ˁ F ก
ก ก F F wordp...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 31
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F F ʽ F F ก F F
F ก ˈ theme F ก F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 32
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F Slideshare
ˈ ก F Social Networking ก ก F ก
F ˈ F ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 33
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
2. F F F ก ก F F Fก ก F F
3. F F F Fก ก F F F
Usernam...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 34
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. F F F F F F F F E-Mail F ก
ก ก F Slideshare
5. F E...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 35
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
ก F Slideshare F
ก ก
1. F F F www.slideshare.net ก lo...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 36
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F F F F ก F
ก ก F F ก ˁ UPLOAD F
4. F F F F ก ˁ ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 37
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
7. F ก
ก ก ก Slideshare F F ก Blog (Wordpress)
1. ʽ F...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 38
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
3. F F F F ก ก F ก F F ก ˁ Wordpress F F
4. ก F F Cod...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 39
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
6. ʽ F ( F www.krunattapon.wordpress.com) ก ก F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 40
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
Youtube
Youtube
ˈ F F ก ก F F F F Adobe
Flash F ก F F...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 41
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
2. ก F Fก ก F F ก F ก ˁ I accept
3. ก ก E-mail Gmail
...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 42
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. F F !!!
ก F Youtube F ก Wordpress
1. ก Login ก ˁ U...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 43
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
2. F F F ก ˁ Upload video F F F
F F F F ก ก ˁ basic u...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 44
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
4. ก F ก F F กF F F
F ก
ก
ก ก
( F Fก F)
ก F
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 45
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
5. F F ก ก F ก My Videos
6. ก F ก ก F
7. F ˈ ก F F ก ...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 46
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
8. ก F F F F ก ก (coppy) F F Blog F
9. ʽ Blog Wordpre...
ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 47
ก ก กก :: [www.nattapon.com]
10. ก ˁ F F ก F ก F F
F F F ก ก กก
กก
ก
F
F F F ก ก กก
กก
ก ก ก ก 4
[www.nattapon.com]
[krunattapon@gmail.com]
F F F ก ก กก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใช Social Media ในการจัดการเรียนรู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา
วันท...
สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

2,149 views

Published on

สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

โดยครูณัฐพล บัวอุไร
www.nattapon.com
www.facebook.com/nattapon
www.twitter.com/krunattapon

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปการอบรม Social Media ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

 1. 1. รายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใช วันที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ SocialMediaWordpressFacebookTwitterSlideshareScribdGmail รายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงานรายการการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใชโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใช Social Media ในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรู วันที่ 30 กันยายน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. F ก 1 ก ก (Planning) 3 ก (Doing) 6 ก (Checking) 15 ก (Action) 29 ก 39 • ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 40 • / F 45 • ก F / ʽ 49 • ก ก 52 • ก F 54 • 57 • Social Media 59 • ก ก ก 62
 3. 3. 1 ก Social Media ? Social F Media F Social Media F F F ˈ F ก F F F ก F F ˆ Fก F F F F F Social Network F ก ก F ˆ ก F Internet F F Social Network ก F F ก ก ก ˈ F ก F ˈ Social Network ก F F F F ก F Social Network F Hi5, facebook, twitter ก F F ˈ Social Network F F F F F กก ก F F F ก F กก ˈ ก F ˈ ? ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F ก F Blog ˈ ก ก F ก F F F ก ก ก F Blog ก ก ก F Blog ก ก F F ก Social Media F F ก Blog F F F F Blog
 4. 4. 2 F Blog (blog) ˈ ก F ก (weblog) ˈ F ก ก F F F ก ก ก ก F F กF F F F F ก F กก F ก ก ʽ F F F F F F F F F ก ˈ F F F ก ก ˈ F ก Fก F ก F ˈ ก ก F ก ก F F F F ก F ˆ ก ก ก ก F ก F F F ˈ F ก F ก ˆ ก ก ก F F ก ก F Fก ก F ก ก ก ก ก F F ก ก ก F ก F F ก F ก ˆ ก ก กF F F F F F F F ก F ก ก F F F Fก F F F ก F ก F F ก ก F F F F F F F F ก F F F ก ก F F F ˈ ก ก F ก ก ˈ F ก F (New Media) ˈ ก ก F ก F ก F ˈ F F F ก ก F ก ก F Fก F F ˈ ก ก F F F ˈ F ก F ( F ) Blog F ก ก F F F ก F F F ˈ Blog F ก F F ก Blog Wordpress.com ก ก F F ก F Fก F Blog ก ก F F F F ก ก ก Social Media F F ก Blog F Blog F ก F กF Slideshare, Youtube GoogleDocs
 5. 5. ก ก (Planning)
 6. 6. 4 ก F ก F ก ก F ก F F F F ˈ F ก ก ก F ICT F ก ก ก F ICT F Social Media ก ก F F 30 ก 1 . . 2553 F F ก กก F ก F F F F ก ก ก F F F 5 ก F ก F ก F กF F F ก F F F ก ก F ก F 7 ก 3 ก F ก F F กF ก F ก Fก ก F ก F ก F ก F ก ก F F ก ก F ก F 5 F ก 50 ก ก ก ก F ICT F Social Media ก ก F F ก ก ก กก F F ก F ICT ก ก ก ก ˈ ก F F F กF F ก ก ก F ˈ F ก ก F F 1. ก ก ก F ICT ก F F ก ก F ก 2. ก ก F F Fก F ก F ก ก ก 3. ก ก ก ก 3.1 ก ก 3.2 ก ก ก 3.3 ก F 4. ก F F 4.1 ˁ F 4.2 ˁ ก ก 4.3 ˁ ก F 4.4 ˁ 5. ก ก ก 6. ก ก ก ก (Planning)
 7. 7. 5 ก F ก Fก F F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก F F 14 ก . . 2553 F F 4 ก ก กก
 8. 8. ก (Doing)
 9. 9. 7 กก F F F F ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F F 30 ก 1 . . 2553 F F ก กก F ก F F F F ก ก ก F F F 5 ก F ก F ก F กF F F ก F F F ก ก F ก F 7 ก 3 ก F ก F F กF ก F ก Fก ก F ก F ก F ก F ก ก F F ก ก F ก F 5 F ก 50 ก ก ก ก F ICT F Social Media ก ก F F ก ก ก กก F F ก F ICT ก ก ก ก ˈ ก F F F กF F ก ก ก F ˈ F ก F F 1. ก Fก ก F ก Fก F F 14 ก . . 2553 F F 4 ก ก กก ก (Doing)
 10. 10. 8 2. ก ก F ก ก ก F ก กก F ก F F F F ก F ก 5 ก F ก F ก F กF F F ก F F F ก ก F ก F 7 ก 3 ก F ก F F กF ก F ก Fก ก F ก F ก F ก F ก ก F F ก ก F ก F 5 F ก 50 3. ก ก 30 ก 1 . . 2553 3.1 F F F ก F ก F ก ก F ก F ก ก F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
 11. 11. 9 3.2 ก F ก ก ก กก ก F ʽ ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
 12. 12. 10 3.3 ก ก F F F F F ก ก กก ˈ ก ก
 13. 13. 11
 14. 14. 12
 15. 15. 13 3.4 F F ก ก F F ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F
 16. 16. 14 3.5 ก F ก ก ก กก ก Fก F F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก F ก F ˈ F ก
 17. 17. ก Checking
 18. 18. 16 กก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก กก 30 ก 1 . . 2553 F F ก 50 F F F ก F ก ก F ก 1. ก ก กก F F ก F F ก 2. ก F F ก F ก ก ก F F ก F F ˈ ก 3. ก F ก F F ก 4. ก F ก F F F ก กก F ก ก F F F 1. ก F ก ก F ก 2. ก F ก ก ก ก ˈ ก F F F ก ก ก F 3. ก Fก F F F F ก ก ก 4. ก ก F F 5. ก F ก ก ก F F Photoshop F F ก ก F Blog F F ก ก (Checking)
 19. 19. 17 ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F ก ก กก F ก . . ********************************************* F F 39 10 29 F 39 ʾ 19 ʾ 12 ʾ 8 5 6 5 5 5 3 4 6 0 1 2 3 4 5 6 7 F F ก ก ก F ก F
 20. 20. 18 ก F F ก ก ก ก F F ก 1. ก F F F F 16 16 6 1 - 2. ก 16 19 4 - - 3. ʽ ก 13 19 7 - - 4. ก / ก F ( F) ก 18 21 - - - 5. ก F ก F 16 21 2 - - 6. F ก 12 22 4 1 - 7. F ก ( ก. . . . ) 13 20 5 1 - F F ก F 1. F F F F Social Media 13 21 4 1 - 2. F Social Media F ก ก ก 8 23 7 1 - 3. F F กก 17 21 1 - - 1. F ก F ก ก 19 20 - - - 2. F ก 16 22 1 - -
 21. 21. 19 ก ก F ก F กก F 4.5 ก F F 4.0 4.5 ก F F 3.0 4.0 F F F 2.0 3.0 F F F ก F 2 ก F ก 1. ก F F F F 4.21 ก 2. ก 4.31 ก 3. ʽ ก 4.15 ก 4. ก / ก F ( F) ก 4.46 ก 5. ก F ก F 4.36 ก 6. F ก 4.15 ก 7. F ก ( ก. . . . ) 4.13 ก F F ก F 1. F F F F Social Media 4.18 ก 2. F Social Media F ก ก ก 3.97 ก 3. F F กก 4.41 ก 1. F ก F ก ก 4.49 ก 2. F ก 4.38 ก
 22. 22. 20 4.21 4.31 4.15 4.46 4.36 4.15 4.13 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 F ก ก 4.18 3.97 4.41 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 F F F ก F
 23. 23. 21 4.49 4.38 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 F ก F ก ก F ก F
 24. 24. 22
 25. 25. 23
 26. 26. 24
 27. 27. 25
 28. 28. 26
 29. 29. 27
 30. 30. 28
 31. 31. ก Action
 32. 32. 30 กก F ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F F F ก ก ก ก F ˈ F F Fก F ก F F กF ก ก F F 1. ก Fก ก ก ˈ F 50 ก F F F ก F F 3 F ก F ʿก ก F ʿก F F ก ก 2. F ก F ก F ก ก F F ก F F ˈ F F F F F F ก F ˈ F / ˆ ก F ก ก F ก Fก F F F ˈ F ˈ F ก F F F ก F กก Fก ก ก (Action)
 33. 33. 31 ก ก F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 34. 34. 32 ก ก F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 35. 35. 33 ก ก ʽ ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 36. 36. 34 ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 37. 37. 35 ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 38. 38. 36 ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 39. 39. 37 ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 40. 40. 38 ก ก F F ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F 4 ก ก กก 30 ก 1 . . 2553
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43. 41 ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก ก กก ก ก ก 2 1. ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 2. ก ก ................................. 3. F ... 4. ./ก - 5. . - - 6. ก ก 7. F ก F ก 8. F ก 9. 1/ ʾก ก 2553 1. ˈ ˆ F F ก F F F F F ก ก ก F F ˆ F ก F F F ก F F F ก ʽ ก ˈ 2.0 กก ก F กก ก F Content ก Static Content F F Dynamic Content ก Social Media ก F F ก ก ก ˈ ก F ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก Fก F F ก ก ก Social Media F ก ก ก ก ก กก F F ก ˈ ˆ Social Media Fก ˈ ก F F ก ˈ F ก ก F ʽ ก F ก F ˈ F ก F ก F ˂ F F F ก F ก F F ก F F F F ก F F ก Social Media F ˈ ก
 44. 44. 42 ก ก ˈ ก ก ก FกF ก ˆ F ก F F F F F ก Community F ก F F F ก ก กก F ก ก F F Social Media ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F ก ก ก กก F ก F F ก ก ก F F ˈ ก F F ก F ก ก 2. F 1. F ก ก ก ก ก กก ก F ICT Social Media ก ก F 2. ก ก ก กก F F F ก F Social Media F F ก ก F 3. F F ก ก ก กก F F F ก ก F 4. F ก ก F ก ก ก กก F F ก F F ก F 5. F F ก ก ก กก F ˈ F ก Social Media F ก ก ก F ˈ 3. ˂ 1. ก F F ก F Social Media ˈ ก F F ก ก ก 2. ก F F F ˈ F 1. ก 50 F ˈ F ก ก 4. F F 1. ก F F ก F Social Media
 45. 45. 43 2. ก F ก F F ก ก ก F 3. ก Social Media F F F 4. ก F F F ก F F F F F F 5. ก F F F F Fก F F 5. ก ก 1. ก 2. ก ก 3. ก F F ก 50 4. ก ก 2 ( F ʽ ) 5. กก ก F F 6. ก 6. ก ก ก ก ก 1 ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F ก F ก ก ก 2 ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก ก 3 ก ก Social Media F ก ก F ก F ก ก ก 4 ก F ก F 7. /ก ก . .53 ก. .53 . .53 . .53 . .53 . .53 1. 2. ก 3. ก 4. ก
 46. 46. 44 8. ก F F F ก F F F ก ก 1. F ก 50 50 2 2. F F F 50 25 4 3. F 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000 3,000 10,000 13,000 ( ก ก ) ( ) F ก ( ) ( ) F ก ( ) F ก ก F ก ก ก กก ( ) F ก ( ก ) F ก ก ก กก
 47. 47. ก ก F ก ก ก F Social Media F ก ก กก F ก F Social Media ก ก F F ก F F ก ก ก F F ˈ ก F F ก F ก ก . . Fก ˈ F F F . ก ก ก . . . . . . F ก F ก ก ก F F F F . ก ก . ก ก ˁ ก . . . F . . . ก ก F ก ก กก / F ก ก ก ก ก ก F Social Media ก ก F ---------------------------------------------- ก ก กก F ก ก ก ก ก F F F ก F ก F F ก ก ก F F ˈ ก F F ก F ก ก F ก . Fก ˈ F F F ก ก ก ก ก ก ก F ก F ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F ก F F F F ˁ ก ก ก F ก ก F ก ก ก ก ก กF F ก ก ก ก F ˆ ก ก 46 ก ก ก F F ก ก ก F F ก F ก F F ก ก ก F F ˈ . . F ก F ก ก ก ก ก / . F
 48. 48. 47 . F ก ก ก F ก Fก ก ก . ก ก ˁ F . F ก ก . F ก ก ก . ก ก F ˆ ก ก . ก ก ก F ก ก F ก ก ก Fก F F ก . ˁ . F ˆ ก ก . ก ก . กF F ก ก . F ก ก ก F F F ก ก ( ก ) . ก ก ˁ ก . F F . F F F ก ʽ ʽ ก ก . . . ก ก ˁ ก F . ก ก . ก ก . F ก ก ก . ก ก กF F ก ก ก ก F ˆ ก ก . F ก ก ก / F
 49. 49. 48 F - F ก - F F - F ก ก ก F F ˁ . ก ก ˁ ก . F ก F F . F F F . F F F ก ก ก F F ก ก ก F ก F ก F ก . ก ก ˁ . F . ก ก F ˆ F F . F ก F F F ก ก ก ก ก F ˈ PDCA F F F F F F Fก F ก F กF ก F ก . . ˈ F ก . . ( ก ) F ก ก ก กก
 50. 50. ก F / ʽ
 51. 51. 50 ก F ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก . . **************************************************** F F F F ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก ก F ก ก F F ก ˈ ก F F ก ก ก ก ก F F ก ˈ ก ก Fก F F F F ก . F ก ก ก ก ก กก ก F ICT ก ก F . ก F F F ก F ICT F F ก ก F F . F F ก F F F F ก ก F F F . F ก ก F ก F F ก F F ก F . F F ก F ˈ F ก ICT F ก ก ก F ˈ ก F ก F ˈ ก F ก F ก ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก F ก . . F F F ก F F F ก ก F ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก .
 52. 52. 51 ก F ʽ ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก . . **************************************************** ก ก ก ก F ก ก F F ˈ F F ก ˈ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก F ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F F ก Fก F F F F F ˈ ก FกF F F F F F F ก F ก Social Media ˈ กF F F F F F ˆ Social Media Fก ˈ ก F F ก ˈ F ก ก F ʽ ก F ก F ˈ F ก F ก F ˂ F F F ก F ก F F ก F F F F ก F F ก F ICT Social Media F ˈ ก ก ก ˈ ก ก ก FกF ก ˆ F ก F F F F F F ก ก ก F F ก F F ก F ก F F ก F F F F ˈ F ก F ก ˈ ก F F F F F ก ʽ ก ก ก F ICT F ก F Social Media ก ก F ก ก กก Fก F ก ก .
 53. 53. ก ก
 54. 54. 53 ก ก ก ก ก ก F Social Media ก ก F F 30 ก 1 . . 2553 F F 4 ก ก กก 30 ก . . 2553 08.00 . 08.30 . 08.30 . 09.00 . ʽ ก ก ก ก ก F Social Media ก ก F 09.00 . 10.30 . F ก F Social Media ก ก ก ก F ก F F 10.30 . 10.45 . ก F 10.45 . 12.00 . ก F Google Apps F Google 12.00 . 13.00 . ก ก 13.00 . 14.30 . ก ก F wordpress F 14.30 . 14.45 . ก F 14.45 . 16.00 . ก Blog F wordpress ก ก ก ก ก youtube Blog ก F 1 . . 2553 08.00 . 10.00 . ก F slideshare ก ก ก ก ก ก slideshare F F ก Blog 10.00 . 10.15 . ก F 10.15 . 12.00 . ก Social Media F F Fก Blog ก F Facebook Twitter F ก Blog 12.00 . 13.00 . ก ก 13.00 . 14.30 . F F ก ก F Blog F ก ก ก ก ก 14.30 . 14.45 . ก F 14.45 . 16.00 . ก ก Blog ก F F F ʽ ก ( ) F
 55. 55. ก F
 56. 56. 55 ก F F ก ก ก กก ....................................... ก F F F ก ก ก F ICT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F ก F ก F F ก F ก F ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F F ˈ F ก ก F ก ก ก กก F F ก F ICT ก ก ก ก ˈ ก F F F กF F ก ก ก F ˈ F ˂ ก ก F ก . . F F ก ก กก Fก ก ˈ F F F F F ก F ก F F F ก ก F ก ก F ก F F ( ) F ก . . ก ......................................................... ( ) F ก ก F ก .......................................................................................................................................................................... ......................................................... ( ) F ก ก F ก
 57. 57. 56 F F ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก F ก F.......................................................................................... : ก F ก F ก 5 ก F F กF ก F ก F F F ก F F F F ก ก F 7 ก F ก F ก ก F F F ก ก F 5 F F ก 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................. 4. .................................................................................................................................. 5. .................................................................................................................................. 6. .................................................................................................................................. 7. .................................................................................................................................. ( ) F F ก . . ˈ F ก ก
 58. 58. 58 ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F F ก ก กก F ก . . ********************************************* F ก F ก F.......................................................................... ʾ ʾ ʾ ก ก ก ก F F ก 1. ก F F F F 2. ก 3. ʽ ก 4. ก / ก F ( F) ก 5. ก F ก F 6. F ก 7. F ก ( ก. . . . ) F F ก F 1. F F F F Social Media 2. F Social Media F ก ก ก 3. F F กก 1. F ก F ก ก 2. F ก F F .................................................................................................................................................................... ก ก F ICT F F F ก F ก ....................................................................................................................................................................
 59. 59. 59 Social Media
 60. 60. 60 Blog - ก ก 1 . ก preechakl.wordpress.com 2 ก ก mhuay.wordpress.com 3 ก yanisasee.wordpress.com 4 F F F kung922512.wordpress.com 5 F tawanvenus.wordpress.com 6 ก serdsom2523.wordpress.com 7 krooso.wordpress.com 8 ก F untikanan.wordpress.com 9 F somtawil.wordpress.com 10 ก F yao9048.wordpress.com 11 jwut555.wordpress.com 12 F F yuija224.wordpress.com 13 ก ก F ˆ kannika794.wordpress.com 14 sanchaison.wordpress.com 15 F krunon3213.wordpress.com 16 F F joiceyeam14.wordpress.com 17 F ˆ anongmeepunya.wordpress.com 18 F F ก kruaomme.wordpress.com 19 ก ก F kamala55.wordpress.com 20 ก ก F F kamonluck.wordpress.com 21 F praon.wordpress.com 22 ก F inthukarn09.wordpress.com 23 F thepraman.wordpress.com 24 ˂ ʽˉ pritsanapongpin.wordpress.com 25 supatha.wordpress.com 26 F F parpaitip.wordpress.com 27 F nakapong.wordpress.com 28 F boom2525.wordpress.com 29 ก F wasanakraa.wordpress.com 30 กF kingzaaloha.wordpress.com 31 F sawatsri.wordpress.com 32 chokapon111.wordpress.com 33 ˆ cchhaalloorr.wordpress.com 34 F ก F sumpun.wordprress.com 35 F rabbitxxx.wordpress.com 36 ก kruaon.wordpress.com 37 ˂ ʽˉ pritsanapongpin.wordpress.com 38 F praon.wordpress.com 39 parameth23.wordpress.com 40 F boom2525.wordpress.com 41 F pannee01.wordpress.com 42 phoeiphoeiphoei.wordpress.com 43 F panoramay.wordpress.com 44 F jajaparty.wodpress.com 45 ก ก kanukwan.wordpress.com 46 ก kittynu.worpress.com
 61. 61. 61 - ก ก 47 nuttapol07.wordpress.com 48 ruttunu.wordpress.com 49 F ก omeletgirl.wordpress.com 50 kruobb.wordpress.com 51 uraiwan99.wordpress.com 52 F kroowitda.wordpress.com 53 F F krusirin19.wordpress.com 54 www.nattapon.com 55 ก F renurak.wordpress.com 56 ก F F กF F kruklairoong.wordpress.com
 62. 62. Social MediaSocial MediaSocial MediaSocial Media 30 – 1 . . 2553 4 :: www.nattapon.com:: www.nattapon.com:: www.nattapon.com:: www.nattapon.com :: www.tupl.ac.th:: www.tupl.ac.th:: www.tupl.ac.th:: www.tupl.ac.th
 63. 63. ก ก F ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F ก ก กก 30 ก 1 . . 2553 F ก 1. F ก ก ก ก ก กก ก F ICT Social Media ก ก F 2. ก ก ก กก F F F ก F Social Media F F ก ก F 3. F F ก ก ก กก F F F ก ก F 4. F ก ก F ก ก ก กก F F ก F F ก F 5. F F ก ก ก กก F ˈ F ก Social Media F ก ก ก F ˈ F ˈ F F ก ˈ F F F F ก F ก F F ˈ F F F ก
 64. 64. F Social Media ? 1 ก F ˈ ? 2 F Blog F ก ก F 4 ก F E-mail Gmail 7 ก F Blog F Wordpress 12 ก F Slideshare 32 ก F Youtube 40 F 48
 65. 65. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 1 ก ก กก :: [www.nattapon.com] Social Media ? Social F Media F Social Media F F F ˈ F ก F F F ก F F ˆ Fก F F F F F Social Network F ก ก F ˆ ก F Internet F F Social Network ก F F ก ก ก ˈ F ก F ˈ Social Network ก F F F F ก F Social Network F Hi5, facebook, twitter ก F F ˈ Social Network F F F F F กก ก F F F ก F กก ˈ : F
 66. 66. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 2 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F ˈ ? ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F F ก F Blog ˈ ก ก F ก F F F ก ก ก F Blog ก ก ก F Blog ก ก F F ก Social Media F F ก Blog F F F F Blog F Blog (blog) ˈ ก F ก (weblog) ˈ F ก ก F F F ก ก ก ก F F กF F F F F ก F กก F ก ก ʽ F F F F F F F F F ก ˈ F F F ก ก ˈ F ก Fก F ก F ˈ ก ก F ก ก F F F F ก F ˆ ก ก ก ก F ก F F F ˈ F ก F ก ˆ ก ก ก F F ก ก F Fก ก F ก ก ก ก ก F F ก ก ก F ก F F ก F ก ˆ ก ก กF F F F F F F F ก F ก ก F F F Fก F F F ก F ก F F ก ก F F F F F F F F ก F F F ก ก F F F ˈ ก ก F ก ก ˈ F
 67. 67. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 3 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F (New Media) ˈ ก ก F ก F ก F ˈ F F F ก ก F ก ก F Fก F F ˈ ก ก F F F ˈ F ก F ( F ) Blog F ก ก F F F ก F F F ˈ Blog F ก F F ก Blog Wordpress.com ก ก F F ก F Fก F Blog ก ก F F F F ก ก ก Social Media F F ก Blog F Blog F ก F กF Slideshare, Youtube GoogleDocs : http://th.wikipedia.org/wiki/blog
 68. 68. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 4 ก ก กก :: [www.nattapon.com] F Blog F ก ก F F F :: http://teemtaro.wordpress.com/ F F ก :: http://supapongwk.wordpress.com/ ก F F :: http://teacherkobwit2010.wordpress.com/
 69. 69. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 5 ก ก กก :: [www.nattapon.com] :: http://phchitchai.wordpress.com/ ก :: http://krooman.wordpress.com/
 70. 70. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 6 ก ก กก :: [www.nattapon.com] :: http://kruarisara.wordpress.com/ :: www.nattapon.com
 71. 71. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 7 ก ก กก :: [www.nattapon.com] Gmail Gmail ˈ F Google (www.google.com) F ก F ก ก F E-Mail F F F F F F ก F 7 GB ก ก E-Mail ก F ก ก ˈ ˆ F F E-Mail F Gmail ˈ ก ก F Gmail 1. ʽ F Gmail ก ก URL www.gmail.com ก F F F ก ก ˁ F ก ˁ F
 72. 72. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 8 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 2. F F F ก ก F F F F F ก ก ก F F ก F F E-Mail F ก F ˈ ก (.) F ก ก ˁ F F ก F ก F F F F ˈ ก F ก F F ก F 6 ก F F ก F ก ก F F ก F ก ˁ F
 73. 73. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 9 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F Fก ก F F ก ˁ F F ( F F F F ) 4. F F F F F F F ˂ ก ก ˁ ก ก F F F ก ˁ F F ก ก F gmail F F F F F F F F F ก ˁ
 74. 74. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 10 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 5. ก ˁ F F F (E-Mail) 6. F F ก F E-Mail Gmail ก ก F ก ˁ ก ก
 75. 75. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 11 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 7. ก F F E-Mail Gmail F F www.gmail.com F F ก F www.google.com 8. F F F ก ก E-Mail F 9. ก F F Google F F ก ก F ก ˁ F F ก ก E-Mail F Google Apps ก F ก F E-Mail ก ก ˁ Gmail F
 76. 76. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 12 ก ก กก :: [www.nattapon.com] Wordpress Wordpress ˈ F ก Blog ก F ˈ F F F F F ก F ˈ F ก F F F F F F F ก F ˈ F F ก F F Wordpress 1. F F F http://th.wordpress.com F F F ก F ก ˁ 2. F F F F 1. F F F F F username F ก ( ˈ ก ก F ) 2. F F F Fก ก F F ก ( F F F F strong ) 3. F e-mail Fก ก e-mail F F 4. ก F Legal flotsam F 5. ก ˁ F ก
 77. 77. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 13 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F ก F F F F F F F 1. F URL ก ˈ F ก F ˈ ก ก F 2. F F ก F F ก ˈ F F 3. ก ก F ก 4. ก ˁ Signup F
 78. 78. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 14 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. ก URL F F F F F F F F F F F F F F ก ก F F F - ก F F F F ก ก e-mail F ก F F F ก - F Update your profile! F ก F F F กF ก F ก ก F ˈ ˈ F F ก ˁ ก F F 5. ก ก F wordpress e-mail F F ʽ F F F F F ก F F Username Password F ก F F
 79. 79. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 15 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 6. F F ก F F ก My Dashboard F F F URL Wordpress ก
 80. 80. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 16 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 7. ก F ก ก F ก F F ก ก F F
 81. 81. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 17 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 8. F F ( F F F ) ก F Blog ก ˈ F F
 82. 82. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 18 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F Wordpress 1. F F wordpress F F /wp-admin F kunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin F F F F F ˂ Username Password F ก ˁ F F 2. F F ก ก ˁ F ก
 83. 83. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 19 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F F F - F Site Title F - F Tagline F ( F ˈ F Fก F) - F ก UTC+7 ˈ - F F ก F - F F F ก ˁ กก
 84. 84. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 20 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. F F ก กF F F F F F > My Profile ก F ก ก F F F F ก
 85. 85. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 21 ก ก กก :: [www.nattapon.com] F > ก ก ก F F Fก F Fก ก F F F Fก F F
 86. 86. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 22 ก ก กก :: [www.nattapon.com] F -> ก F ก F กF F ก F F F ก F F 10
 87. 87. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 23 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F 1. F F wordpress F F /wp-admin F kunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin F F F F F ˂ Username Password F ก ˁ F F 2. F F ก ก ˁ -> F ก
 88. 88. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 24 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F F F F 1 F F 2 F 3 ก keyword ก F ก F 4 ก F ( ก F F ) F 5 ˁ F ก F F 1 2 3 4 5
 89. 89. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 25 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. ก F F 1. ก F F F 2. F F ก
 90. 90. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 26 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. ก ˁ F F F ก F F F F ก F 5. ก F F F F ก more ก more ก F F ก F F F F F ก F F F ก F F F F ก F F F ก ก
 91. 91. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 27 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 6. ก ก F ก ก F F F ก F F ก ก F F F F F F ก ˁ Browser uploader F ก F F ก ˁ ก F ก
 92. 92. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 28 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก ก ˁ F F F ก
 93. 93. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 29 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก Themes Wordpress 1. F F wordpress F F /wp-admin F kunkrunattapon.wordpress.com/wp-admin F F F F F ˂ Username Password F ก ˁ F F 2. F F ก ก ˁ ก ก
 94. 94. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 30 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F F F ก ก ก ก F ก F ก F F Fก ˁ F ก ก ก F F wordpress ก F ก F ก F F F F ก F F ก ก ก ˁ ก F F ก F F
 95. 95. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 31 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F F ʽ F F ก F F F ก ˈ theme F ก F
 96. 96. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 32 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F Slideshare ˈ ก F Social Networking ก ก F ก F ˈ F F ก word, presentation F ก F ก F F ก F F F Slideshare ˈ ก F ก F ก ˈ Flash Presentation F F F F F F ก ก ก F ʽ ˆ ก ก Version ก F ʽ F ก ก F F ก ก F F F F F ก Facebook, LinkedIn, WordPress F F ก ก F Slideshare ˈ ก F F ก F F ก ก ก F ก ก Privacy ก ก ก F F ก F ก F F F ก ก Slideshare 1. ʽ F www.slideshare.net ก F ก ˁ Signup ก ก
 97. 97. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 33 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 2. F F F ก ก F F Fก ก F F 3. F F F Fก ก F F F Username F F ˈ ก ก ก E-Mail F ก ก F F ก ก F ก ก F ก !! ก ก F F ก ก ก F F ก F F F กF www.tupl.ac.th ก ก F !! ก ก F ก F F F ก ก ก F ก
 98. 98. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 34 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. F F F F F F F F E-Mail F ก ก ก F Slideshare 5. F E-Mail ก ก F Slideshare E-Mail ก F ก Slideshare ก F ก F ก
 99. 99. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 35 ก ก กก :: [www.nattapon.com] ก F Slideshare F ก ก 1. F F F www.slideshare.net ก login F F F F 2. F F F F F F Fก ก Username Email F ก ก ˁ Login ก ˁ Login F F ก ก Username Email ก F
 100. 100. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 36 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F F F F ก F ก ก F F ก ˁ UPLOAD F 4. F F F F ก ˁ Browser and select files ก ก F F ก F F ก F F F ก ˁ Try single upload ก ก 5. ก ก ˁ Try single upload ก F F F ก ก F ก F ก F 6. ก ก F F ก F F ก F F ก ˁ UPLOAD ก ก F ก F F ก ก F F F ก ˁ กF ก F ก F F ก
 101. 101. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 37 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 7. F ก ก ก ก Slideshare F F ก Blog (Wordpress) 1. ʽ F www.slideshare.net ก F ก My Uploads 2. ก ก ก F F ก ก ก F ก ก My Uploads ก ก F ก
 102. 102. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 38 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 3. F F F F ก ก F ก F F ก ˁ Wordpress F F 4. ก F F Code F F ก Wordpress F ก Code F F F F 5. F F F Blog ( F www.krunattapon.wordpress.com/wp-admin) F F ก ก Wordpress ก Code ก F F Blog F ก ˁ F
 103. 103. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 39 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 6. ʽ F ( F www.krunattapon.wordpress.com) ก ก F
 104. 104. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 40 ก ก กก :: [www.nattapon.com] Youtube Youtube ˈ F F ก ก F F F F Adobe Flash F ก F F ˃ ก ก F F ก F F F F F F ˆ F F F ก F F กก F ʽ F F F F Youtube F F กF F F (youtube กF ก F . . 2005) Youtube F ก ˈ F ก F F ก F ʾ . .2006 ก ก ก ˈ F ก ก F (oknation) ก Youtube 1. F F F www.youtube.com F ก Create Account ก ก ก
 105. 105. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 41 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 2. ก F Fก ก F F ก F ก ˁ I accept 3. ก ก E-mail Gmail Username F F ก F ʾ ก ก ˁ I accept ก ก E-mail Gmail
 106. 106. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 42 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. F F !!! ก F Youtube F ก Wordpress 1. ก Login ก ˁ Upload ก
 107. 107. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 43 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 2. F F F ก ˁ Upload video F F F F F F F ก ก ˁ basic upload กF 3. F ก ˁ basic uploader กก F F Fก F ก ˁ ก F ก ก ก ก ( F F F ) F ˁ F F F ก ก
 108. 108. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 44 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 4. ก F ก F F กF F F F ก ก ก ก ( F Fก F) ก F
 109. 109. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 45 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 5. F F ก ก F ก My Videos 6. ก F ก ก F 7. F ˈ ก F F ก ʽ F F ก ˁ Embed ก My Videos ก ก
 110. 110. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 46 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 8. ก F F F F ก ก (coppy) F F Blog F 9. ʽ Blog Wordpress F F ก HTML กF F F F ก F Blog 1. ก HTML 2. F ก
 111. 111. ก ก ก ก ก ก F ก F Social Media ก ก F 47 ก ก กก :: [www.nattapon.com] 10. ก ˁ F F ก F ก F F
 112. 112. F F F ก ก กก กก ก F F F F ก ก กก กก ก ก ก ก 4 [www.nattapon.com] [krunattapon@gmail.com] F F F ก ก กก
 113. 113. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริมการใช Social Media ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

×