การใช้งาน Google docs

4,702 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,282
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งาน Google docs

 1. 1. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” การใช้งาน GoogleDocs1. การ Login เข้าระบบ GoogleDocs เปิดเว็บไซต์ www.google.com คลิกลิงค์ “เอกสาร” เข้าสู่ระบบด้วย account google  จะปรากฏหน้าต่างเอกสารดังภาพ (กรณีเริ่มต้น จะไม่มีเอกสารใดๆ ในหน้าเว็บไซต์)สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 1
 2. 2. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”2. การสร้างเอกสารใหม่ (เอกสารชนิดตารางคานวณ หรือ excel) ในส่วนนี้เป็นการสร้างเอกสารใหม่ (เอกสารชนิดตารางคานวณ) สาหรับเก็บข้อมูลคะแนนนักเรียน และจะนาตารางนี้ไปแสดงผลในหน้าเว็บบล็อกของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาดูคะแนนจากการทางานหรือการเรียนของตนเองได้ คลิกเมนู CREATE เลือก Spreadsheet เพื่อสร้างเอกสารชนิดตาราง (เหมือนกับ Microsoft Excel)  จะปรากฏหน้าต่างตารางคานวณดังรูปสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 2
 3. 3. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร กรอกข้อมูลลงในตารางตามต้องการ (สาหรับในที่นี้เป็นตารางแสดงคะแนนนักเรียนห้อง ม.4/1) เป็นปุ่มสาหรับเพิ่มหน้าเอกสารใหม่ (add sheet) ชื่อของ sheet สามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกแล้วเลือก rename…หมายเหตุ : ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องบันทึกงาน เพราะโปรแกรมจะทาการบันทึกให้อัตโนมัติครับ    3. การ Publish เอกสารเพื่อนาไปใช้ในเว็บไซต์ เลือกเมนู File -> Publish to the Web… สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 3
 4. 4. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก sheets ที่ต้องการ Publish (โดยทั่วไปเลือก All sheets เพื่อแสดง sheet ทั้งหมด) คลิกปุ่ม Start publish  จะได้คลิกดังรูป (เป็นลิงค์ของเว็บเพจ) ถ้าต้องการโค๊ดแบบฝังในเว็บไซต์ ให้เลือกเป็นชนิด HTML to embed in a page  สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 4
 5. 5. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”4. การนาโค๊ดที่ได้จากการ Publish มาแสดงผลใน Wordpress ในขั้นตอนนี้จะนาโค๊ดแบบฝังที่ได้จากการ Publish ในขั้นตอนข้างต้นมาแสดงผลในเว็บบล็อกWordpress ครับ โดยมีวิธีการดังนี้ Login เข้าสู่เว็บบล็อก Wordpress ของตนเอง และเลือกเมนู หน้า -> เขียนหน้าใหม่ ตั้งชื่อหน้า คัดลอกโค๊ดแบบฝังจากขั้นตอนก่อนหน้ามาวางไว้ในแท็บ HTML กดปุ่มเผยแพร่    จะได้ผลลัพธ์ที่หน้าเว็บไซต์ดังนี้สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 5
 6. 6. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”5. การสร้างฟอร์มด้วย GoogleDocs เมนู CREATE เลือก Form  จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ซึ่งเป็นหน้าต่างสาหรับสร้างฟอร์มสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 6
 7. 7. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” รูปแบบของฟอร์มสามารถเพิ่มได้โดยคลิกปุ่ม Add item โดย 1. Text หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลประเภทข้อความบรรทัดเดียว เช่น ชื่อ, นามสกุล, ชื่อโรงเรียน เป็นต้น 2. Paragraph text หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลประเภทข้อความหลายบรรทัด 3. Multiple choice หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลประเภทตัวเลือกหลายตัวเลือก (เลือก ได้ข้อเดียว)สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 7
 8. 8. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” 4. Checkboxes หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก (เลือกได้มากกว่าหนึ่ง) 5. Choose from a list หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับเลือกข้อมูลจากลิสต์รายการ 6. Scale หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับเลือกข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7. Grid หมายถึง รูปแบบฟอร์มสาหรับเลือกมูลแบบตาราง ใส่ชื่อหัวข้อแบบฟอร์ม และคาชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม และจัดแบบฟอร์มตามต้องการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 8
 9. 9. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” เลือก Theme ของแบบฟอร์ม โดยคลิกที่ปุ่ม Theme: Plain และเลือก Theme ตามต้องการ ระบบจะแสดงตัวอย่างฟอร์ม (สาหรับภาษาไทยอาจจะแสดงผลผิดพลาด แต่ในการแสดงผลจริงจะแสดงผลได้ครับ ผู้ใช้สามารถเลือก Theme ที่ต้องการและคลิกปุ่ม Apple เพื่อเลือกใช้ Theme ที่ต้องการได้เลย แต่หากต้องการเลือก Theme ใหม่ ให้คลิกปุ่ม Cancelสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 9
 10. 10. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” เมื่อคลิกปุ่ม Apply แล้วจะกลับเข้าสู่หน้าเดิม นาลิงค์ด้านล่างไปใช้ในการเผยแพร่ได้ครับ เมื่อแสดงผลจะปรากฏดังรูป หากต้องการโค๊ดแบบฝังเพื่อนาไปใส่ในบล็อกสามารถทาได้โดยการคลิกปุ่ม More actions เลือก Embedสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 10
 11. 11. การใช้งาน GoogleDocs เอกสารประกอบการอบรม “โครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” จะปรากฏหน้าต่างดังรูป สามารถคัดลอกโค๊ดไปวางไว้ในแท็บ HTML ของ Wordpress ได้ครับ จบแล้วครับ หลักสูตรเร่งรัดในการใช้ GoogleDocs ของให้มีความสุขกับการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอนนะครับ ณัฐพล บัวอุไร (โจ๊ก)สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ ( โดยครูณัฐพล บัวอุไร ) หน้า 11

×