ใบความรู้ที่ 5 เรื่องโปรแกรมคำนวณเลข

20,415 views
21,532 views

Published on

Published in: Education

ใบความรู้ที่ 5 เรื่องโปรแกรมคำนวณเลข

  1. 1. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 1 ใบความรู้ที่ 5 เรื่องโปรแกรมคานวณเลข1. เปิดโปรแกรม Visual Studio 2010 Express ขึ้นมา แล้วเลือก New Project แล้วเลือก WindowsForms Application ตามรูป2. ทาการดีไซด์ตามในรูป โดยหลักๆแล้วเราต้องการให้ ใส่คาที่ 1 และ ค่าที่ 2 และกด คานวณหลังจากนั้น ่โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ ใน Textbox 33. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม คานวณ จากนั้นทาการเขียนโค๊ดลงไป Dim x, y As Integer ประการตัวแปร x และ y เป็นจานวนเต็ม x = TextBox1.Text ให้ x มีค่าเท่ากับ textbox1.text y = TextBox2.Text ให้ y มีค่าเท่ากับ textbox2.text TextBox3.Text = x + y ให้ ค่าที่แสดงบน textbox3.text เท่ากับค่าของ x+yครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  2. 2. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 24. จากนั้นทาการเซฟโปรเจค กดที่ File > Save all หรือ กด Ctrl + Shift + S หรือ กดที่ ไอคอน Save allดังรูป5.ทดลองรันโปรแกรม กด start Debugging หรือกด F5 และทาการทดสอบโปรแกรม โดยการพิมพ์ค่าที่ 1และค่า ที่ 2 จากนั้นกด คานวณ โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ ดังรูป6. เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทีะเกิดขึ้นในโปรแกรม ให้เราสังเกตุดูว่าหากเรากดปุ่มคานวณแต่เราไม่ได้ระบุตัวเลข ่ค่าที่ 1 หรือ ค่าที่ 2 โปรแกรมก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังรูปครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  3. 3. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 37. ดังนั้นเราต้องมาเพิมโค๊ดไปอีกนิดหน่อยเพื่อดักจับข้อผิดพลาดทีจะเกิดขึ้นในโปรแกรมโดยใช้ if else โค๊ดที่ ่ ่ได้จะเป็นดังนี้ If TextBox1.Text = "" Or TextBox2.Text = "" Then กาหนดเงื่อนไขว่า ถ้าค่าของ textbox1 หรือ textbox2 ค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าว่างหรือไม่ได้กรอกนั้นเอง MessageBox.Show("คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ", "ผิดพลาด", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error) ก็ให้ทาการโชว์กล่องข้อความ บอกว่าคุณกรอกข้อมูลไม่ครบ Else Dim x, y As Integer ประการตัวแปร x และ y เป็นจานวนเต็ม x = TextBox1.Text ให้ x มีค่าเท่ากับ textbox1.text y = TextBox2.Text ให้ y มีค่าเท่ากับ textbox2.text TextBox3.Text = x + y ให้ ค่าที่แสดงบน textbox3.text เท่ากับค่าของ x+yEnd Ifครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  4. 4. [เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง] 48. ทาการเซฟและกดรันอีกครั้ง คราวนี้ มาดูผลของโปรแกรม ในกรณีที่เราไม่ได้ระบุค่าใดค่าหนึ่ง หรือทังสอง ้ค่า แล้วกดคานวณแทนที่โปรแกรมจะerror แล้วหยุดการทางานดังข้อที่ 6 โปรแกรมกลับแสดงกล่องข้อความเตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และถ้าหากเรากรอกข้อมูลครบก็สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ตามปกติที่มา http://visual-studio-basic.blogspot.com/ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา

×