[BookMark Grade Report 1]                                            1     ...
[BookMark Grade Report 1]                                            2     ...
[BookMark Grade Report 1]                                            3     ...
[BookMark Grade Report 1]                                            4     ...
[BookMark Grade Report 1]                                            5     ...
[BookMark Grade Report 1]                                            6     ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ผลการเรียนวิชาการสร้างงานสื่อผสม ม.4 ปีการศึกษา 2553

873
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
873
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการเรียนวิชาการสร้างงานสื่อผสม ม.4 ปีการศึกษา 2553

 1. 1. [BookMark Grade Report 1] 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 1 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 1 11911 นายธวัชชัย พลอยประดับ 47 15 16 78 3.5 2 11966 นายนําพร ทุงโพธิ์ตระกูล 49 10 16 75 3.5 3 12157 นายจรานุวัฒน ทิฆะพันธ 48 14 18 80 4 4 12223 นายศรายุทธ กองเปง 53 16 19 88 4 5 12227 นายสราญธร ตรีนิมิตร 46 11 15 72 3 6 12310 นายปดิภัทร ปะจันระ 48 14 13 75 3.5 7 12313 นายพุฒิพงศ พรายอินทร 46 13 16 75 3.5 8 12314 นายภานุพงศ นอยพุก 47 15 18 80 4 9 12315 นายเมธัส มุงตุลารักษ 51 14 16 81 4 10 12199 นางสาววิภาวี ขวัญเมือง 54 15 19 88 4 11 12230 นางสาวกชนิภา รวมพัฒนกิจ 52 13 16 81 4 12 12238 นางสาวณัฐนีย มิตรนอย 49 15 16 80 4 13 12242 นางสาวพรรณประภา ปองกัน 51 13 16 80 4 14 12245 นางสาวภัทรภร ฤกษยินดี 48 11 12 71 3 15 12252 นางสาววิรวรรณ ตรีทิพศิริศลี 49 15 16 80 4 16 12271 นางสาวกัญญวรา ปจฉิมสุวรรณ 53 12 19 84 4 17 12273 นางสาวจิราภรณ จอมพงษ 52 15 19 86 4 18 12275 นางสาวจุฑารัตน ฝูงชนเชย 51 14 18 83 4 19 12279 นางสาวณัฐนรี รัตนวงศ 50 15 17 82 4 20 12287 นางสาวภัสสร แซฮอ 50 12 14 76 3.5 21 12288 นางสาวรัชนีกร เล็กประเสริฐ 54 14 17 85 4 22 12293 นางสาวศุทธินี จันที 50 11 14 75 3.5 23 12299 นางสาวสุพิชญชา โชติกะ 52 12 18 82 4 24 12321 นางสาวกมลวรรณ เปนเพ็ชร 52 17 16 85 4 25 12324 นางสาวกาญจนา ขําสงา 54 16 17 87 4 26 12325 นางสาวจริยา อุยบวน 52 14 18 84 4 27 12326 นางสาวจอมขวัญ กล่ําอินทร 53 15 18 86 4 28 12328 นางสาวจุฑารัตน พิมชะนก 54 14 18 86 4 29 12329 นางสาวจุลดา ถวิลหวัง 49 14 17 80 4 30 12332 นางสาวณัฐชา งามลักษณ 55 15 17 87 4 31 12335 นางสาวนุชจรี หอยดี 54 14 18 86 4 32 12336 นางสาวบุษยมาศ ทองงามดี 55 13 16 84 4 33 12337 นางสาวบุษรินทร จันมณี 48 12 16 76 3.5 34 12341 นางสาวมนัสกานต สีเขียว 55 15 17 87 4 35 12344 นางสาววริษฐา บุญศิริ 55 16 16 87 4 36 12345 นางสาววัลยลิกา แตงสาขา 49 12 17 78 3.5ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554
 2. 2. [BookMark Grade Report 1] 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 1 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 37 12350 นางสาวสุนิดา นิสสัยตรง 54 13 17 84 4 38 12353 นางสาวอมราภรณ จันฤาไชย 54 13 17 84 4 39 12414 นางสาวอัจฉริยา ดูปอง 51 10 17 78 3.5 40 14320 นางสาวชลิตา สุขทิพยคงคา 53 10 17 80 4 41 14321 นางสาวนันทลักษณ พุมไพบูลย 51 10 16 77 3.5 42 14322 นางสาวนิสากร แจมจิตร 51 12 15 78 3.5 43 14323 นางสาวรุจีวรรณ เกาบริบูรณ 53 12 16 81 4ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554
 3. 3. [BookMark Grade Report 1] 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 2 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 1 11904 นายชนาธิป ชูหิรัญ 51 13 14 78 3.5 2 11976 นายสิรวิชญ วาหวัฒโนดม 51 13 14 78 3.5 3 12013 นายนพรัตน มะลิขาว 52 12 12 76 3.5 4 12163 นายธนกฤต เอกธนาศรีกุล 47 12 13 72 3 5 12167 นายธนาพันธ รุจิอาจ 49 12 14 75 3.5 6 12205 นายจักรี จังอินทร 49 11 12 72 3 7 12207 นายจันทรวัทน ศรีมกุฏ 51 12 18 81 4 8 12222 นายวุฒินันท บุญล้ํา 52 10 18 80 4 9 12224 นายศุภกิตติ์ ตะวังทัน 47 13 15 75 3.5 10 12255 นายจักรพันธ บูสุวรรณ 49 11 15 75 3.5 11 12256 นายจิรพงศ วิบาบรู 51 12 14 77 3.5 12 12259 นายนราธิป สีเทา 51 13 14 78 3.5 13 12263 นายภูมินทร กุลเพชรเจริญธร 49 13 13 75 3.5 14 12264 นายรชต เอี่ยมสงคราม 50 14 16 80 4 15 12268 นายสพล แรงมาก 47 13 15 75 3.5 16 12305 นายณัฐพงษ ออนศรี 49 14 16 79 3.5 17 12307 นายเดชาณัฐ ภวเจริญชัย 53 10 15 78 3.5 18 12311 นายปริพัตร วิเชียรสมุทร 54 14 17 85 4 19 12317 นายหมิงเจอ แซเหอ 52 12 16 80 4 20 11983 นางสาวฐิติพร เกตุขุนทด 48 10 14 72 3 21 12185 นางสาวชุติมา นิ่มเซียน 46 10 15 71 3 22 12186 นางสาวณัฐณิชา หิมเวช 49 10 16 75 3.5 23 12188 นางสาวนพรัตน ลานทอง 48 10 14 72 3 24 12192 นางสาวปยะวรรณ ดิเรกศรี 48 10 12 70 3 25 12193 นางสาวพรรณิภา สุดไพเราะห 49 10 16 75 3.5 26 12195 นางสาวภัทริการ ฉัตรทิวาพร 48 13 15 76 3.5 27 12244 นางสาวพัฏชราพัณ ชมบงกช 51 11 16 78 3.5 28 12246 นางสาวรติรตน ั คําแสน 48 13 14 75 3.5 29 12277 นางสาวณหทัย วันทัศน 48 10 15 73 3 30 12281 นางสาวดวงดาว ศรนอย 49 11 15 75 3.5 31 12295 นางสาวสโรชา โสภา 47 10 15 72 3 32 12296 นางสาวสุดารัตน สังวาลยเงิน 47 10 16 73 3 33 12298 นางสาวสุพัชชา รอดเล็ก 47 10 17 74 3 34 12300 นางสาวสุมิตตา ทรัพยสินจําเริญ 46 11 13 70 3 35 12302 นางสาวอรอุมา พันธสวัสดิ์ 46 10 15 71 3 36 12303 นางสาวอาภัสรา กลิ่นแกว 48 10 15 73 3ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554
 4. 4. [BookMark Grade Report 1] 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 2 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 37 12320 นางสาวกมลชนก พฤทธิ์ธเนศ 57 10 14 81 4 38 12327 นางสาวจินดาพร พุมประสพ 52 13 16 81 4 39 12338 นางสาวปารวี แจมดวง 54 13 15 82 4 40 12340 นางสาวเพชรรัตน เคหาไสย 52 10 13 75 3.5 41 12343 นางสาววราภรณ บุญสินชัย 52 14 14 80 4 42 12348 นางสาวสุดารัตน อินทรา 52 14 17 83 4 43 12349 นางสาวสุนันทา มากเกิด 53 12 16 81 4 44 12422 นางสาวสุวรรณเกสร หลาวทอง 49 10 16 75 3.5 45 13162 นางสาววรินทร กมลหา 47 12 11 70 3ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554
 5. 5. [BookMark Grade Report 1] 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 3 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 1 11957 นายชานนท จันทคัด 44 10 12 66 2.5 2 11962 นายธนกร มีปญญา 55 11 14 80 4 3 12015 นายนิรันดร เวทการ 54 10 16 80 4 4 12067 นายปฏิภาณ เลิศมหากูล 43 10 13 66 2.5 5 12081 นายสาริน พูนเพ็ชรประดับ 47 10 11 68 2.5 6 12122 นายพีระพัฒน ชวยเกิด 49 10 9 68 2.5 7 12166 นายธนศิริ แสงสมบูรณ 48 10 10 68 2.5 8 12169 นายพงศกร จรัสโสภณ 55 13 16 84 4 9 12219 นายพีรพล ปนนิล 48 13 15 76 3.5 10 12261 นายภานุกร บุญมา 45 12 14 71 3 11 12312 นายพิสิฐ บัวบาลบุตร 48 11 14 73 3 12 12319 นายอลงกรณ พลเดช 47 11 14 72 3 13 12372 นายธีระ ชางเฮง 48 12 11 71 3 14 13799 นายปรเมษฐ ชัยงาม 47 10 14 71 3 15 13801 นายณัฐพล สมฤาแสง 48 12 14 74 3 16 14324 นายสัตยา ปุริเส 47 10 8 65 2.5 17 11891 นางสาวณัฐณิชา เรือนอินทร 49 10 11 70 3 18 11943 นางสาวทิฆัมพร หวังถวิล 52 10 11 73 3 19 11989 นางสาวปยนุช ลีเลาะ 48 14 15 77 3.5 20 11993 นางสาวศิรินันท ทรัพยสิน 48 11 13 72 3 21 12032 นางสาวกัลยากร ชมโฉม 56 10 14 80 4 22 12051 นางสาวสุพรพรรณ มีสาร 56 10 11 77 3.5 23 12183 นางสาวการะเกด พรศิรศิษย 44 10 16 70 3 24 12191 นางสาวปรียาภรณ กาญจนะ 47 10 14 71 3 25 12270 นางสาวกมลวรรณ พันอินทร 49 15 17 81 4 26 12280 เด็กหญิงณัฐริกา มั่งมณี 45 10 15 70 3 27 12284 นางสาวนันธิกา กิ่งนอก 46 11 13 70 3 28 12289 นางสาวรัตติกาล รุงเรืองวิทิต 51 12 14 77 3.5 29 12291 นางสาวรุงรุจี สาธุเม 49 11 16 76 3.5 30 12294 นางสาวสกาวใจ สุดสังข 48 10 15 73 3 31 12297 นางสาวสุปรียา มังคลาย 51 10 14 75 3.5 32 12339 นางสาวพัชราพรรณ แตงฉ่ํา 47 10 16 73 3 33 12423 นางสาวหฤทัย ทัศนาธร 49 10 16 75 3.5 34 13161 นางสาวมนัชญา สดวกดี 47 14 17 78 3.5 35 13802 นางสาวธัญญาเรศ เสล็ม 44 10 14 68 2.5 36 14325 นางสาวฐิดารัตน เดชา 50 10 13 73 3ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554
 6. 6. [BookMark Grade Report 1] 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รายงานผลการเรียนประจําวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 3 ปการศึกษา 2553 รหัสวิชา ง31102 รายวิชา การสรางงานสื่อผสม จํานวน 1.0 หนวยกิต คะแนน ผล เลขที่ หมายเลข ชื่อตัว-นามสกุล หนวยการเรียนกลางภาค ปลายภาค รวม การเรียน แกตัว หมายเหตุ 60 20 20 100 37 14326 นางสาวณัฐชา แสงวรา 48 10 14 72 3 38 14327 นางสาวบุณยรัตน กิตตกานนท 50 10 13 73 3 39 14328 นางสาวพัชรี คําภีพงษ 48 12 13 73 3 40 14329 นางสาวสุกัญญา สิงหาชัย 47 10 11 68 2.5 41 14330 นางสาวสุพรรษา เครื่องคํา 43 10 12 65 2.5 42 14331 นางสาวอทิตยา สุนทรพงษ 49 10 13 72 3 43 14332 นางสาวอมริตา เต็งพลอย 44 10 13 67 2.5 44 14350 นางสาวณัฐกมุท ปนมณี 45 10 11 66 2.5ครูผสอน 715 นายณัฐพล บัวอุไร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ู 16/03/2554

×