รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

2,334 views

Published on

Published in: Education

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

  1. 1. การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ระดับ - วิทยฐานะ -อัตราเงินเดือน 15,020 บาท เงินประจาตาแหน่ง - ค่าตอบแทน -ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะ รักชาติ กลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา
  2. 2. แบบรายงานการประเมินตนเอง นายณัฐพล บัวอุไรตาแหน่ง ครู ระดับ – วิทยฐานะ –อัตราเงินเดือน 15,020 บาท เงินประจาตาแหน่ง – ค่าตอบแทน –ประจา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มงาน บริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาปฏิบัติหน้าที่ 1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีนักเรียนในปกครอง 44 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน นักเรียนหญิง 25 คน เป็นครูที่ปรึกษาร่วมกับ ครูจิราภรณ์ หางแก้ว 2. สอนวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน 44 คน สอนวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คน สอนวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นักเรียน 44 คน สอนวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นักเรียน 44 คน จานวนชั่วโมงสอนทั้งหมด 10 ชั่วโมง ชัวโมงกิจกรรม 4 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง ่ 3. กิจกรรมชุมนุม “หุ่นยนต์ Robot” 4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5. ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 6. ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 7. หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
  3. 3. ตารางแสดงผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ ชั้น/ จานวน จานวนนักเรียนจาแนกตามผลการสอบ (คน) จานวน คิดเป็น ที่ วิชา ห้อง นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 3-4 ร้อยละ 1 ง31102 ม.4/2 44 26 13 4 1 - - - - - - 39 89 2 ง31102 ม.4/4 44 16 9 8 6 3 2 - - - - 25 57 3 ง31202 ม.4/4 44 37 5 2 - - - - - - - 42 95 4 ง31202 ม.4/7 44 31 9 2 2 - - - - - - 40 91 สรุป 176 110 36 16 9 3 2 - - - - 150 85จากตารางผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบปรากฏว่า 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) จานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 88 คน 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 73 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) จานวนนักเรียน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 88 คน 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 93 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้ 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)เป้าหมายในปีการศึกษา 2555 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) 1.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 1.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0) 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) 2.1 มีนักเรียนที่ได้ผลการเรียน ตั้งแต่ 3 – 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 2.2 ไม่มีนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน(ร. , ม.ส., 0)
  4. 4. แผนภูมิสรุปผลการสอน 95 100 89 91 90 80 70 57 60 50 44 44 44 42 44 39 40 40 25 30 20 10 0 ง31102 (ม.4/2) ง31102 (ม.4/4) ง31202 (ม.4/4) ง31202 (ม.4/7) จานวนนักเรี ยน ระดับ 3-4 ร้ อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาที่สอน จานวน สัมประสิทธิการกระจาย ์ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนที่ วิชา นักเรียน ̅ (CV=SD/ x *100) หมายเหตุ (∑x) มาตรฐาน (SD) (N)1 ง31102(ม.4/2) 44 3,511.20 79.80 4.71 5.902 ง31102(ม.4/4) 44 3,455.80 78.54 3.21 4.09 สรุปวิชา ง31102 88 6,967 79.17 4.11 5.193 ง31202(ม.4/4) 44 3,601.44 81.85 8.71 10.644 ง31202(ม.4/7) 44 3,521.97 80.04 8.41 10.50 สรุปวิชา ง31202 88 7,123.41 80.95 8.55 10.56 รวม 176 14,090.41 80.06 6.15 7.68 จากผลการสอบพบว่า 1. ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 88 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนโดยเฉลี่ย ( ̅ ) = 79.17 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 4.11 สัมประสิทธิ์ของการกระจาย (คุณภาพการสอนของครู) (CV) = 5.19 หมายความว่า ประสิทธิภาพในการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ ดี (โดยใช้ เกณฑ์ ถ้าค่า CV < 10% แสดงว่าครูมีคุณภาพการสอนที่ดี ถ้าค่า CV อยู่ระหว่าง 10 – 15% แสดงว่าคุณภาพ การสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถ้าค่า CV > 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนต้องปรับปรุง ซึ่งการที่ค่า CV จะ ต่าได้นั้นต้องมีค่า SD ต่า และค่า ̅ สูง และการที่ค่า SD ต่า ครูต้องสอนให้นักเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกัน และค่า ̅ สูง) อภิปรายผลได้ว่า ในวิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31202) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคะแนน เฉลี่ยในรายวิชานี้มีค่าเท่ากับ 79.17 คะแนน สิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปก็คือการนาวิธีการสอน ที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
  5. 5. 2. ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ 88 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนนคะแนนโดยเฉลี่ย ( ̅ ) = 80.95 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 8.55 สัมประสิทธิ์ของการกระจาย(คุณภาพการสอนของครู) (CV) = 10.56 หมายความว่า ประสิทธิภาพในการสอนของครูอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง(โดยใช้เกณฑ์ ถ้าค่า CV < 10% แสดงว่าครูมีคุณภาพการสอนที่ดี ถ้าค่า CV อยู่ระหว่าง 10 – 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถ้ าค่า CV > 15% แสดงว่าคุณภาพการสอนต้องปรับปรุง ซึ่งการที่ค่าCV จะต่าได้นั้นต้องมีค่า SD ต่า และค่า ̅ สูง และการที่ค่า SD ต่า ครูต้องสอนให้นักเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกัน และค่า ̅ สูง) อภิปรายผลได้ว่า ในวิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยในรายวิชานี้มีค่าเท่ากับ 80.95 คะแนน สิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปก็คือการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เนื่องจากวิชานี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นั กเรียนจาเป็นต้องสร้างชิ้นงานและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) วัน/เดือน/ปี ชื่อหลักสูตร สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด18-23 มี.ค. 2555 ประชุมปฏิบติการจัดทาเอกสารและชุดฝึกอบรม โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รี สานักงานคณะกรรมการ ั บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการ สอร์ท จ.ชลบุรี การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนการสอนการเป็นวิทยากร (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) วัน/เดือน/ปี ชื่อหลักสูตร สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด26-27 มี.ค. 2555 การจัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การ Book ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2010 และ พัฒนาการ ลาลูกกา งานอาชีพและเทคโนโลยี Desktop Author โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ข้าพเจ้าได้ทาการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตวิชาการสร้างงานสื่ อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ให้สามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
  6. 6. งานการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ข้าพเจ้าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ให้เป็นปัจจุบันทั้งในด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน ภาพกิจกรรม ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เป็นต้น
  7. 7. งานแผนงานโรงเรียน จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พิเศษหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เข้ารับการอบรมในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 3. ควบคุมดูแลการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555 ให้เป็นไปตามระเบียบ หน้ าทีครู ทปรึกษา ่ ี่ การติดตามนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 นักเรียนชั้นที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 44 คนเป็นชาย 29 คน เป็นหญิง 25 คนจากการที่ข้าพเจ้าได้ทาความรู้จักกับนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน และคัดกรองแล้ว พบว่า มีนักเรียนปกติ (ไม่มีปัญหา) 40 คน มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 4 คน มีนักเรียนที่มีปัญหา - คนโดยนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหานั้น เป็นการเสี่ยงและมีปัญหา ดังนี้ ด้านการเรียน 2 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์ พิมพ์สมุทร 2. นางสาวพิมพ์ชนก ครุดบางยาง ด้านพฤติกรรม 2 คน ได้แก่ 1. นายประเสริฐ จารีมิตร 2. นายพีรวัส ขุนทอง ด้านชู้สาว(เพศ) - คน ด้านยาเสพติด - คน
  8. 8. หนีเรียน/โดดเรียน 3 คน 1. นายณรงค์ พิมพ์สมุทร 2. นางสาวพิมพ์ชนก ครุดบางยาง 3. นายประเสริฐ จารีมิตร ด้านฐานะการเงิน - คนความประพฤติ (ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของนักเรียนในห้องที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ พบว่า มีความรับผิดชอบ 24 คน มีวินัย 30 คน มีความสนใจใฝ่รู้ 12 คน มีความซื่อสัตย์ 37 คน อยู่อย่างพอเพียง 19 คน มีความคิดริเริ่ม 4 คน มีความกตัญญู 44 คน มีความเสียสละ 19 คน พึ่งตนเอง 25 คน มีจิตอาสา 15 คนพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ รักษาความสะอาด 27 คน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 35 คน ชอบทาลายสิ่งของ 1 คน ชอบทากิจกรรม 21 คน
  9. 9. ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง และเป็นผลงานที่ปรากฏซึ่งเกิดจากการปฏิบัติจริง ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

×