บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางาน         ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดีและพฤติกรรมการทางาน            ปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1  ...
วิเคราะห์และวางแผนนโยบายของโรงเรียนต่อไป                         5. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ผลการจ...
นาเสนอที่หน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน                      ซึ่งก็คือการสร้างสื่อการเ...
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    (สาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)    ...
ข้ อมูลบุคคลข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ ประวัติส่วนตัว ชื่อ    นายณัฐพล               ...
 ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน                           เลขที่ วัน เดือน ปี     ตาแหน่ง ...
ผลงานตามหน้าที่                                             ประโยชน์ในการ   ...
ผลงานตามหน้าที่                                         ประโยชน์ในการ       ...
ผลงานตามหน้าที่                                  ประโยชน์ในการ             ...
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียน ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อ  เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่าง...
3. สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสาคัญที่ปฏิบัติได้ในช่ วงนี้ จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน(กรณีที่มีผลงานสาคัญเกินก...
กรอบการประพฤติปฏิบัติของ              ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ข้าราชการครูและบุคล...
กรอบการประพฤติปฏิบัติของ        ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ...
4. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่นๆ (ถ้ามี)......................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

3,387 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,019
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 1. 1. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สาหรับตาแหน่งทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ่ นายณัฐพล บัวอุไร เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9 สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดีและพฤติกรรมการทางาน ปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-2556-3998 ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้าง ชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขาย สถานะ โสด เริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ระดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,020 เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความดี(ผู้ประเมินนาข้อมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องค์ประกอบคือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง พัฒนาหรือเรื่องบริหารงานบุคคลอื่นๆ)(ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เป็นผู้สรุปความเห็น และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ เป็นผู้ลงนาม)1. ผลงานสาคัญที่โดดเด่นที่ทาสาเร็จหรือเกิดผลดีต่อ 1. เป็นครูฝึกสอนนักเรียน เพื่อเข้าแข่งขันการสร้างราชการหรือประชาชน เว็บไซต์ด้วย CMS ระดับชั้น ม.4-6 งาน(ระบุผลงานที่ทาสาเร็จในช่วงประเมินซึ่งเกิดผลดีต่อ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี 2554 (ครั้งที่ 61)ภารกิจของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับส่วนราชการ หรือต่อประชาชนตามที่เห็นสมควร) รางวัลเหรียญเงิน 2. เป็นครูฝึกสอนนักเรียน เพื่อเข้าแข่งขันการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2554 (ครั้งที่ 61) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา เพื่อเป็นแหล่งสาหรับประชาสัมพันธ์ โรงเรียน และเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมนักเรียนในการ แลกเปลี่ยนความรู้ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน เก็บรวบรวม สารสนเทศของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนามา
 3. 3. วิเคราะห์และวางแผนนโยบายของโรงเรียนต่อไป 5. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิชาการสร้างงานสื่อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา”2. คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สาคัญที่ปฏิบัติและ 1. สร้างแผนการเรียนรู้รายวิชา ง 31102 การสร้างเกิดประโยชน์ต่อราชการ หรือประชาชน งานสื่อผสม ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ข้าราชการปฏิบัติ นักเรียนในโรงเรียนและเกิดประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน) 2. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลนักเรียนที่ได้รับหน้าที่เป็น ครูที่ปรึกษา ด้วยการขอทุนอาหารกลางวัน หาเงิน ช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิต และส่งนักเรียน ที่ติดยาเสพติดไปบาบัดรักษา รวมทั้งติดตามนักเรียน ที่หนีเรียน โดดเรียน และมีปัญหาครอบครัว 3. การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ ข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด และยึดถือจรรยาบรรณ วิชาชีพครูในการประกอบกอบวิชาชีพ 4. แนะแนวความรู้ในการประกอบอาชีพ การเรียนต่อ การศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนใน ระดับชั้นที่ได้สอน รวมทั้งการแนะนาทุนการศึกษา ของ พสวท. ในการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์3. ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่สาคัญ และ 1. ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อนามาการพัฒนารายบุคคล ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น ชอบ 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเรื่องใหม่ๆ และ ให้ความสาคัญกับสิ่งที่นักเรียนสนใจและนาสิ่งที่ระบุผลสาเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล) นักเรียนสนใจนั้นมาพัฒนา ศึกษา และส่งเสริม นักเรียนให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมต่อไป เช่น การนา Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และนักเรียนที่ สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ก็ได้จัดชุมนุมสาหรับนักเรียนที่ มีความสนใจในด้านนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการ อบรมการ 3. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานได้ โดยให้ นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน นาไปสร้างชิ้นงานตามที่ตนเองสนใน และนามา
 4. 4. นาเสนอที่หน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งก็คือการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการ พัฒนาเว็บไซต์สาเร็จรูปด้วย Joomla 4. ทาการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียน การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต วิชาการสร้างงานสื่อผสม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ลาลูกกา ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ลงชื่อผู้อานวยการโรงเรียน ................................................................................ (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 5. 5. สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) นายณัฐพล บัวอุไร เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9 สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 6. 6. ข้ อมูลบุคคลข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไร สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-2556-3998 ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้าง ชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขาย สถานะ โสด เริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ระดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,020 เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ประวัติทางการศึกษา ลาดับ ปีที่จบ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา หมายเหตุ ที่ การศึกษา 1. ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอินทอารี พ.ศ. 2540 2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา พ.ศ. 2543 3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2546 4. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 ครูวิทยาศาสตร์ 6 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
 7. 7.  ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลขที่ วัน เดือน ปี ตาแหน่ง / โรงเรียน ตาแหน่ง ระดับ ขั้น หมายเหตุ 18 พ.ค. ครูผู้ช่วย : โรงเรียน บรรจุเข้ารับ 1058(ส) ครูผู้ช่วย 8,700 2552 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ราชการ 1 ต.ค. ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,230 1.0 ขั้น 2552 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 1 เม.ษ. ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,480 0.5 ขั้น 2553 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา 1 ต.ค. ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,940 1.0 ขั้น 2553 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครูผู้ช่วย : โรงเรียน 1058(ส) ครูผู้ช่วย 10,700 0.5 ขั้น 1 เม.ย. 2554 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครู คศ.1 : โรงเรียน 1058(ส) ครู คศ.1 12,530 ปรับเงินเดือนครู 18 พ.ค. 54 ผู้ช่วย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ครู คศ.1 : โรงเรียน 1058(ส) ครู คศ.1 14,220 1.0 ขั้น 1 ต.ค. 54 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา บันทึกผลงานและคุณงามความดี1. บันทึกผลงานที่ได้ดาเนินการปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 1.1 บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งดาเนิ นการสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้  จัดการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา ได้แก่ - วิชาการสร้างงานสื่อผสม (ง31102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/4 - วิชาโครงงานอาชีพ 2 (ง31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และ 4/7 รวมจานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ - กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ (Robot) จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ - กิจกรรมระดับ ม.4 จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
 8. 8. ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ความรับผิดชอบ นาไปใช้ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร 1. มี ค วามรู้ ค วาม 1. แผนการจัดการ 1. นักเรียนมี 1. นาไปปรับปรุงเรียนการสอน เข้าใจหลักสูตร เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ กระบวนการจัดการ 2. มี ทั ก ษะในการ 2. เอกสาร เรียนผ่านเกณฑ์การ เรียนการสอนให้มี จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร ประกอบการเรียน ประเมินร้อยละ 95 ประสิทธิภาพมาก เรี ย นรู้ ต ามความ การสอน ขึ้นไป ขึ้น โดยเน้นผู้เรียน สนใจของผู้เรียน 3. รายงานผลการ 2. นักเรียนมี เป็นสาคัญ 3. จัดการเรียนการ ปฏิบัติการสอน คุณธรรมจริยธรรม 2. ปรับปรุง สอนโดยเน้นผู้เรียน 4. ชิ้นงานที่ได้จาก และคุณลักษณะอัน แผนการสอนให้มี เป็นสาคัญ การปฏิบัติของ พึงประสงค์โดยผ่าน ความเหมาะสมกับ 4. ใช้เทคโนโลยี ใน ผู้เรียน เกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนแต่ละ การจั ด การเรี ย น ร้อยละ 100 ประเภท การสอน โดยน า 3. มีสื่อการเรียน Social Media มา การสอนที่สามารถ ใช้ ใ นการจั ด การ นาไปใช้ได้จริงและ เรียนการสอน มีคุณภาพ 5 . มี ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า พั ฒ น า ตนเอง และจั ด ท า งานวิจัยในชั้นเรียน อย่างสม่าเสมอ 6. เตรี ย มการสอน ท าแผนการสอน แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ผ น ก า ร ส อ น ที่ กาหนดไว้ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 1 . มี ก า ร ศึ ก ษ า 1. นักเรียนมี 1. นักเรียนมี 1. นักเรียนมีห น้ า ที่ เ ป็ น ค รู ที่ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมปรึกษา รายบุคคล และคุณลักษณะอัน และคุณลักษณะอัน และคุณลักษณะอัน 2. มี ก ารอบรมสั่ ง พึงประสงค์ พึงประสงค์ พึงประสงค์มากขึ้น สอนนั กเรี ย นอย่ า ง 2. นั กเรี ย นส่ ว น 2. นั กเรี ย นส่ ว น มีความรับผิดชอบ ใกล้ ชิ ด ช่ ว ยเหลื อ ใหญ่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใหญ่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ด้านการเรียน และ แนะนาเมื่อนักเรียน ทางการเรี ย นผ่ า น ทางการเรี ย นผ่ า น งานที่ได้รับ มีปัญหา เกณฑ์การประเมิน ทุกรายวิชา มอบหมาย ตั้งใจ 3. จัดทาระบบดูแล 3. ลดปัญหา 3 . นั ก เ รี ย น มี เรียนและเข้าร่วม ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนที่มีปัญหา ค ว า ม สุ ข กั บ ก า ร กิจกรรมต่างๆ ของ กากับดูแลและ ยาเสพติด เรียน โรงเรียน
 9. 9. ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ความรับผิดชอบ นาไปใช้ ติดตามนักเรียน ครอบครัว และ 4 . นั ก เ รี ย น อย่างสม่าเสมอ การเงิน ปลอดภัยและไม่ยุ่ง 3. สร้าง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ความสัมพันธ์อันดี การพนั น และการ ระหว่างครูกับ ทะเลาะวิวาทย์ ผู้ปกครองเพื่อ ช่วยกันดูแล นักเรียนอย่าง ต่อเนื่องด้านกิจกรรมลุกเสือ 1. จัดกิจกรรมให้ 1. สมาชิกลูกเสือ – 1. สมาชิกลูกเสือ 1. มีลูกเสือ – เนตร– เนตรนารี สมาชิกลูกเสือ – เนตรนารีผ่านการ และเนตรนารีได้รับ นารีที่กระทาตนให้ เนตรนารีได้เรียนรู้ ประเมินผลการจัด การส่งเสริมด้าน เป็นประโยชน์ต่อ ตรงตามเปูาหมาย กิจกรรมร้อยละ คุณลักษณะอันพึง โรงเรียนและสังคม การจัดกิจกรรม 100 ประสงค์ 2. มีสมาชิกลูกเสือ 2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ 2. สมาชิกลูกเสือ – 2. สมาชิกลูกเสือ – และเนตรนารีเป็น พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เนตรนารีมี เนตรนารีมี อาสาสมัคร ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น ความสามารถใน ความสามารถใน ช่วยเหลือกิจกรรม กิ จ กรรมเต็ ม ตาม การทางานร่วมกัน การทางานเป็นหมู ต่างๆ ในโรงเรียน ศักยภาพ มีคุณธรรม คณะ มีความ และชุมชน จริยธรรมตรงตามที่ รับผิดชอบ มี กาหนด และมี ระเบียบวินัยใน ความประพฤติตาม ตนเองมากขึ้น คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ทุก ประการกิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม 1. นักเรียนที่เรียน 1. นักเรียนมีทักษะ 1. นักเรียนมี 1. นักเรียนสามารถหุ่นยนต์ (Robot) ในกิจกรรมชุมนุม ในการใช้ ความสุขที่ได้ร่วม ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนาความรู้ที่ คอมพิวเตอร์เพื่อ กิจกรรม และเรียน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้รับจากการเรียน งานอาชีพและสร้าง กิจกรรมชุมนุม เพื่อเป็นแนวทางใน กิจกรรมชุมนุมไปใช้ ชิ้นงาน คอมพิวเตอร์เพื่อ การประกอบอาชีพ ให้เกิดประโยชน์กับ 2. นักเรียนมีความรู้ ชีวิต 2. เพื่อทักษะการ ชีวิตประจาวัน ความสามารถใน 2. นักเรียนเห็น ทางานร่วมกับผู้อื่น 2. นักเรียนมีทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ คุณค่า ประโยชน์ ในการใช้ 3. นักเรียนสามารถ ของการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อ สร้างชิ้นงานได้ด้วย คอมพิวเตอร์ และ ทางานหรือ ตนเอง การสร้างสรรค์
 10. 10. ผลงานตามหน้าที่ ประโยชน์ในการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ความรับผิดชอบ นาไปใช้ ประกอบอาชีพมาก ชิ้นงานด้วย ยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ 3. นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ในทาง ที่สร้างสรรค์และ เกิดประโยชน์ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 1. ระดับ 1. รายงาน 1. รายงานสนเทศ 1. เป็นสารสนเทศหน้ า ที่ หั ว หน้ า งาน ความสาเร็จของ สารสนเทศโรงเรียน เทศและข้อมูลที่ เพื่อนาไปใช้ในการสารสนเทศ การจัดให้มีระบบ ประจาปีการศึกษา จาเป็นสาหรับการ ตัดสินใจในการ ข้อมูลและ บริหารงานของฝุาย บริหารงานของฝุาย สารสนเทศที่เป็น บริหาร บริหาร ปัจจุบันเพื่อการ บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาการ เรียนการสอนด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 1. ระดับ 1. รายงานการใช้ 1. การตรวจสอบ 1. เป็นข้อมูลในการหน้ า ที่ หั ว หน้ า งาน ความสาเร็จในการ งบประมาณแต่ละ การใช้งบประมาณ รายงานการใช้แผนงาน จัดการบริหารงาน ปีงบประมาณ ที่มีความสะดวก งบประมาณ และ แผนงานและการ โปร่งใส การจัดสรร รายงานผล งบประมาณ 2. ระดับ 2. เป็นข้อมูล ความสาเร็จในการ สาหรับผู้บริหารใน รายงานผลการใช้ การบริหารงาน เงินงบประมาณแต่ ต่อไป ละปีงบประมาณ 3. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการ ปฏิบัติงาน2. บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้ 1. รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน โดยได้ปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูลครู-อาจารย์ ข้อมูลนักเรียน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็น
 11. 11. ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียน ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อ เหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดทาขึ้น2. รับผิดชอบหัวหน้างานแผนงาน มีหน้าที่ดูแลการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบทาง ราชการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และรายงานผลการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ3. เป็นกรรมการในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย4. รับผิดชอบการจัดทาแผนสรุปงานหรือโครงการต่างๆ (PDCA) ให้กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี
 12. 12. 3. สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสาคัญที่ปฏิบัติได้ในช่ วงนี้ จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน(กรณีที่มีผลงานสาคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลาดับไว้ได้) 1. เป็นครูฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนประจาปี 2554 (ครั้งที่ 61) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน 2. เป็นครูฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจาปี 2554 (ครั้งที่ 61) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน 3. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิชาการสร้างงานสื่อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา” 1.2 บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั น ทึ ก นี้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องวาระแห่ ง ชาติ ด้ า นจริ ย ธรรมธรรมาภิบาล และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม2549 ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกาลั งใจแก่ข้าราชการที่ได้ป ระพฤติดังกล่ าว โดยให้ ผู้ บังคับบัญชานาไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สาคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้ กรอบการประพฤติปฏิบัติของ ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจน ศึกษาที่เป็นคุณงาม เกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน ความดี หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วน ราชการกาหนดก็ได้1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 1. ประพฤติ ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมอย่าง 1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง เคร่งครัด (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้าน 2. มีความรับผิดชอบและซื่อตรง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสาคัญการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม 3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ตามประเพณีและการเมืองอยู่เสมอ) และวัฒนธรรมไทย เช่น ยกมือไหว้ครูที่อาวุโสกว่าตามวัฒนธรรม ไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จมีคุณภาพตามเปูาหมายที่ กาหนด 5. มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับ ผู้เรียน
 13. 13. กรอบการประพฤติปฏิบัติของ ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจน ศึกษาที่เป็นคุณงาม เกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน ความดี หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วน ราชการกาหนดก็ได้ 6. ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่ฟุมเฟือย หลีกเลี่ยงอบายมุขทุก ชนิด 1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 1. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพ (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ครู โดยคานึ งอยู่ เสมอว่า อาชี พ ครู คื ออาชี พที่ มี เกี ย รติ แ ละเป็ นต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผู้สร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรมวิชาชีพ) 2. รั บ ผิ ด ชอบต่อ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดย คานึงถึงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และความถูกต้อง 3. ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ ด้วยการจัดทา แผนการสอนเป็นรายชั่วโมง ติดตามดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และอบรมสั่งสอนศิษย์โดยเน้นที่คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก 3. ใฝุ หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาถ่ายทอดให้ กับศิษย์ ด้วยการ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้จากตาราต่างๆ และ การอบรมสัมมนาที่ทางโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 1. อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ และเท่าเทียมกัน ไม่ (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม แบ่ ง แยกว่ า ศิ ษ ย์ ค นใดจะเรี ย นเก่ ง หรื อ ไม่ เ ก่ ง ให้ ค วามรู้ แ ละให้ ก าลั งใจแก่ ศิ ษย์ และผู้ รั บบริ การ ตาม วิทยาการแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิด 2. ส่ งเสริมให้ ศิษย์เกิดการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ กระบวนการชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับศิษย์ไปพร้อมๆ กับศิษย์ และรับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่าง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเต็มความสามารถ ด้วย 3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทุกคน ได้แก่ การมาตรงต่อเวลาความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน เป็น การแสดงความเคารพครูอาจารย์ที่มีความอาวุโสกว่า การรักษาแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ความสะอาดไม่ กระท าตนเป็ นปฏิ ปั กษ์ ต่ อความเจริ ญ 4. หมั่นหาความรู้ ความเจริญทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติงานและทางกาย สติปั ญ ญา จิ ตใจ อารมณ์ และ หน้าที่ด้วยอารมณ์แจ่มใส จริงใจ และเสมอภาคสั ง คมของศิ ษ ย์ และผู้ รั บ บริ ก าร และให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไม่เรีย กรับ หรือยอมรั บผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) 1.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ 1. ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมกันอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันวิชาชีพ และกัน ยึดมั่นในระบบงานที่มีคุณธรรม (ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง 2. ทางานด้วยความสามัคคี และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกันทุกครั้งที่สร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เกิดปัญหา
 14. 14. กรอบการประพฤติปฏิบัติของ ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจน ศึกษาที่เป็นคุณงาม เกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน ความดี หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วน ราชการกาหนดก็ได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ) 3. ให้คาแนะนา ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน เช่น ความรู้ที่ ได้รับจากการเข้ารับการอบรม แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี หรือ วิธีการทางานที่ช่วยให้การทางานราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง 4. มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้ความ เคารพเพื่อนร่วมงาน 1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการ ด ารงรั ก ษาวั ฒ นธรรมไทย ภาษาไทย ด้ ว ยการใช้ ภ าษาไทยที่อนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ถูกต้อง ภูมิใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น วัฒนธรรมในท้องถิ่น รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม 2. ช่วยตรวจสอบ และเชิญชวนให้นักเรียนช่วยกันประหยัด ทั้งในและยึดมั่นในการปกครองระบบ ด้านเงินทอง สิ่งของ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆได้แก่ น้า ไฟฟูาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง ด้วยการใช้น้าอย่างประหยัด ปิดไฟและพัดลมในห้องเรียนทุกครั้งเป็นประมุข) ที่ออกจากห้อง 3. ร่วมงานกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ บาเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง ยึดถือในคุณธรรมและเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 4. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การเป็นข้าราชการอย่าง เคร่งครัด และรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้ง2. การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงาน 1. ปฏิบัติการสอนด้ว ยความความรับผิดชอบ เต็ มใจ เต็มกาลั งในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ทาให้นักเรียนสามารถ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ 2. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ลด ปัญหาผลการเรียนตกต่า สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกายและทุนทรัพย์ 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจละเอียดรอบคอบ ผลงานที่ได้มีคุณภาพดีเป็นที่พอใจ3. พฤติกรรมการทาคุณงามความดีอื่นๆ 1. แต่งเครื่องแบบข้าราชการในวันที่โรงเรียนกาหนดที่ส่วนราชการกาหนดตามลักษณะงาน 2. ส่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้กับเขตพื้นที่การศึกษาตามของตนหรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนด กาหนดเวลา 3. รวบรวมข้อมูลเก็บเป็นสารสนเทศและนาเสนอให้กับส่ว น ราชการต่างๆ
 15. 15. 4. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อข้าราชการผู้บันทึก .............................................................. (นายณัฐพล บัวอุไร) วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555ความเห็นชอบผู้อานวยการโรงเรียน.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... (นายประสงค์ สุบรรณพงษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

×